Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo("

Transkript

1 Innkallingtilårsmøte2015 DuinnkallesmeddettetilårsmøteiRaseklubbfordansk/svenskgårdshund, Tid: Søndag22.Mars2015,kl Registreringvilskjefrakl.12) Sted: PettVettDyresykehus Uelandsgate85,Oslo Dagsorden: Sak1: Konstituering C valgavmøteleder C valgavsekretær C valgavtellekorps C valgavtoprotokollvitner Sak2: Godkjenningavinnkallingogdagsorden Sak3:Beretning2014 Sak4: Regnskap2014 Sak5:Budsjett2015 Sak6:Innkomneforslag Sak7: Valg Jf.klubbenslover, 3C2,måkontingentfor2015værebetaltforåbenyttestemmeretten påårsmøtet.vedfremmøtevilkontingentstatusblikontrollert. Kaffeslabras Etteravsluttetårsmøte,invitererstyrettil kaffeslabras medenkelbevertning. Herblirdetmulighetformeningsutveksling,innspillogdiskusjonbådemedstyretog andremedlemmeriklubben. Styretønskerallemedlemmerhjerteligvelkommen Vedlegg: Årsberetning2014 Regnskap2014 Revisjonsberetning Budsjett Innkomneforslag Valgkomiteensinnstilling Stemmeseddelforforhåndstemmer 1

2 Årsberetning RaseklubbenforDansk/SvenskGårdshundiNorge, 2014 Styrethariperiodenbeståttav: Leder: BjørgHenriksen,Akershus Nestleder: AnneGrundstadUlekleiv,Akershus Sekretær: ThomasMoeKristiansen,Oslo St.medlem: KjerstiKristiansen,Oppland St.medlem: MaritHenstadAutrey,Oppland Varamedl.: CamillaBaksetersveenHorvei,Akershus Varamedl.: HeleneA.Ellingsen,Rogaland Revisor: HelgeEllingsen,Rogaland Valgkomitè: Årsmøtet2014valgtefølgendemedlemmeravvalgkomitèen: Leder: RamonaTatijanaLorieri,Rogaland Medlem: TatijanaHaugland,SognogFjordane Vara: OleMortenØyås,SørCTrøndelag Komiteensleder,RamonaTatijanaLorierivalgteden20.september2014åtrekkeseg frasittverv,ogkomiteenharderformåttetkonstituerespånytt. Valgkomiteenharderforhattfølgendesammensetning: Leder: TatianaHaugland,SognogFjordane Medlem: OleMortenØyås,SørCTrøndelag Følgendepersonereroppnevntavstyrettilverv/oppgaverforklubben: Kasserer: ElisabethTorvund,Akershus Redaktør: AnetteNordskogen,Østfold WebCredaktør: ThomasMoeKristiansen,Oslo/KristianB.Horvei,Akershus WebCshop: MaritHanstadAutrey,Oppland Lederarr.komitè: MaritHanstadAutrey,Oppland Utstillingsleder: LykkeBechDaugaard,Akershus Mestvinnerlisten: ErikJakobsen,Østfold Distriktskontakter: Fylke: Kontakt: Oslo/Akershus: ChristianFredrikEkeren Hedmark: KarineLundCVang Rogaland: HeleneEllingsen Vestfold: KariHatledal Trøndelag: AinaBrønstad 2

3 Østfold: NinaGarnaas MøreogRomsdal: AinaBrønstad Troms: AnetteKristiansen Oppland: HeidiAnitaSagmo Telemark: AnneIreneHolte Agderfylkene: KristianStøle Styretsarbeid: Styrethariperiodenavholdt7styremøter.Varamedlemmeneharværtinviterttil samtligemøter,ogforøvrigdeltattistyretskorrespondanse. ItillegghardetværtavholdtarbeidsmøterunderforberedelsenetilRasetreffet2014i samarbeidmedarrangementskomiteen. Forutendeordinærestyremøtene,ogarbeidsmøter,harstyrethattenløpendedialogog etgodtsamarbeidiperioden.80sakerharværtbehandletetteroppsattdagsorden,og nærmesteallevedtakerfattetenstemmig. Etutdragavdesakerogprioriteringerstyrethararbeidetmediperioden,kanfremmes følgende: Rasetreffet2014,klubbensførsteoffisielleutstillingsarrangementianledning 10Cårsjubileumet. EvalueringavRasetreffet2014,dermedlemmenebleinviterttilhøring. Styrketsamarbeidetmellomstyretogarrangementskomiteen Høringomdistriktskontaktenesfunksjonogendringavorganisasjonsstrukturen. Styrketinformasjonsarbeidettilmedlemmenepåhjemmesiden,facebookog i Gårdshunden. Innhentetpriserfraulikeleverandørerpåartikler/varerinettbutikkenog supplertutvalgetmedrelevanteprodukter. Implementeringavnyttelektroniskregnskapssystemsomforenklerog kvalitetssikrerregnskapsføringen. Forutenovernevntepunkter,harstyrethatttettdialogmedkasserer,redaktør, utstillingslederogøvrigeressurspersoneriperioden.disseharogsåværtinviterttilde styremøterdersakerrelaterttilderesansvarsområderharværtdiskutertogsattpå dagsorden. Informasjonsarbeid: Styretønskerstadigåstyrkeinformasjonentilmedlemmene,ogharværtaktivebådei sosialemediaoghjemmesiden.oversiktenfor2014viserathjemmesidenharhatti underkantav17.500besøkfraunikeipcadresser,noesomerenøkningmed70% sammenliknetmed2013. PåFacebookharstyretfremmetinnleggmellomfireogsyvgangerpr.mnd.Hvert innleggblirlestavmangehundreleserehvergang,ogharskaptdebatterpåselvesiden, oghenvendelseriformavecpostogtelefoner.facebookgirøktengasjementom klubbensarbeidogvirke,ogerenviktigressursforånåbådemedlemmerog interessenter. Den vardet1102følgere/likerepåFacebooksiden. 3

4 UnderDogs4allpåLillestrøminovember2014,deltokklubbenmedstands.Standsen blebetjentavbådestyretogengasjertemedlemmer,oghaddemyebesøkgjennom helgen.detbleutarbeideteninformasjonsbrosjyreomrdsg,somforførstegangble presentertpåstandsen.informasjonsbrosjyrenvili2015blitrykketoppiflere eksemplarer,fordistribusjontilnyevalpekjøpere,rasetreffet2015ogundereds2015 pålillestrøm. Samtligeprotokollerfrastyretsmøterergjorttilgjengeligpåhjemmesiden,og medlemmeneharsåledeshattadgangtilåkommentereoghenvendesegtilstyretetter hvertsomdisseharblittpublisert.protokollførselenermentågiengodogdetaljert oversiktoversaksbehandlingenogdendiskusjonsomforegårimøtene. Medlemsutvikling: 1.januar2014vardetregistrert575betalendemedlemmeriklubben. 31.desember2014vardetregistrert604betalendemedlemmer. Detharværtenpositivmedlemsutviklingpå29medlemmeriperioden. Medlemsaktiviteter: Raseklubbensdistriktskontakterogenkeltmedlemmerhariperiodenarrangerten rekkeaktiviteterforklubbensmedlemmer.avinnmeldteaktiviteterkannevnes: Oslo/Akershus: 3GårdhundtreffpåStorøya/Fornebu 1GårdshundtreffiVestby Mandagstur hvermandagpåstorøya. Adventstreffetidesembermåttedessverre avlysespgaværet. Oppmøtetharværtgodt,spesielt gårdshundtreffenepåstorøya,hvordet harværtmellom20c30deltakere. Hedmark: 1Gårdshundtreffhøsten2014 Deteropprettetegenfacebooksidefor gårdshunder/eiereihedmarkoghar resultertimangegodespørsmålog henvendelserfrabådemedlemmerog potensiellevalpekjøpere. Østfold: 3Gårdshundtreff Romjulstur Blodsporkurs Ringtrening/uoffisiellutstilling Agilitykurs DetharværtetaktivtåriØstfold,og oppslutningenomarrangementenehar værtgode. SørITrøndelag 1fellesturtilGranåsen 4 Rogaland: 1Gårdshundtreff Fellesturhvermandagpå Hellestøstranden Fellestureneharhattvarierendeoppmøte, medmellom10c25personeroghunder. Sognogfjordane: 1gårdshundreffhøsten2014

5 Sunnhetsrådet: Sunnhetsrådethariperiodenbeståttav: Leder: HeleneA.Ellingsen,Rogaland Medlem: CamillaBaksetersveenHorvei,Akershus Medlem: KariAndresen,Akershus Medlem: KristinaLøkkaHaugerberg,Akershus Medlem: LindaMoltzau,Hedmarktrakksegfravervethøsten2014) Sunnhetsrådethariperiodenavholdttomøter,itilleggharfleremøterblittavholdtvia Skype. SunnhetsrådetharnedlagtetbetydeligarbeidmedRASi2014,oghåperatdokumentet kanferdigstillesifebruar2015. TilarbeidetmedRASharrådetfåttsekretærbistandavRamonaTatijanaLorieri. ForutenarbeidetmedRAS,harrådetbehandletinnkomneforespørslerfraoppdrettere ogmedlemmer.detharværtetøkendeantallavdette,særliggjelderdetteforespørsler omvalper.rådetvilanbefalestyretåoppnevnevalpeformidlerinestestyreperiode. Sunnhetsrådetharikkeavholdtoppdrettermøtei2014,mendetteplanleggesi2015. Åretsutstillingshunder: Hannhund: NORDUCHSamkasOthelloBayas43av43poeng Tispe: Megarden'sBeylaBernice42av43poeng Statistikk: Antallregistrertevalpekull2014: 61 Antallregistrertehunder2014: 305 Antallregistrerteimporter2014: 26 Antallregistrertehundertotalt: 1586 Gjennomsnittligbledetfødt4,57valperper.kull AntallHDCrtghunder2014:135 Resulteteneavdissefordelersegslik: 5 104medHDgradA/B 22medHDgradC 8medHDgradD 1medHDgradE Antalløyelystehunder:8 Avdisseer6hunderutenanmerkning,2hardiagnosen Distichiasis/EktopiskeCillierimildgradFeilstilteøyehår). Deterinnmeldt1tilfelleavEmaljehypoplasi

6 6 Arrangementskomiteen: Arrangementskomiteen2014harværtledetav: MaritHanstadAutreyogutstillingslederLykkeBechDaugaard. Itilleggharkomiteenbeståttavfølgendepersoner: CamillaBaksetersveenHorvei, KjerstiKristiansen AnneGrundstadUlekleiv BjørgHenriksen ThomasMoeKristiansen AnetteM.Gjerding ChristianFredrikEkeren KristineLøkkaHaugerberg KeithRobertAutrey KristianBaksetersveenHorvei DessutenvarKariHelenSkålsveenKnestangfotografogTatianaHauglanddommer under barnoghund ForutendeovernevntefikkkomiteenmyehjelpfradeltagerneunderRasetreffet2014, bådeikioskenogvedriggingogrydding. Rasetreffet2014 Rasetreffetbleavholdt16C18augustpåHunderfosseniLillehammerkommune. Ianledningklubbens10Cårsjubileum,bledetinviterttiljubileumsmiddagforalle medlemmerfredag16.august,noesombleenhyggeligogsosialstartpåenflotthelg. Totaltvarca.100hunderpåmeldtselveutstillingen,mensdetvaretbetydelighøyere antallhundertilstedeunderarrangementet.flerenysgjerrigeogpotensielle valpekjøperetokogsåtureninnom,foråobservere,stillespørsmålogfåtips.noenav disseharværtikontaktmedbådeklubbenogoppdrettereietterkantavarrangementet. Forutenselveutstillingen,bledetavholdtrebusløp,fellestur,RL/LPoghundesprint. Dissekonkurransenebletattgodtimot,ogdeltakelsenvargenerelthøy.Spesieltgjaldt dettehundesprintenogrl/lp. AnetteNordskogenogBeritSmålandarrangerteRLogLP,ettilbudsombleveldiggodt mottattogsomstyrethåperkanvidereføresogsåi2015. Kioskenvargodtbesøktundertreffet,oghaddegodomsetning.Spesieltpopulærtvar termokoppm/kaffeavtaleogvafler.dessutenbledetsolgtrikeligmedeffekterfra nettbutikkenogannenmatogkaker. Styretogarrangementskomiteenfikksværtmangepositivetilbakemeldingeri høringsrundenettertreffet,ogpåbakgrunnavdette,vilorganiseringenoginnholdetav Rasetreffet2014ihovedtrekkvidereføresi2015. Medlemsbladet Gårdshunden AnetteNordskogenbleoppnevnttilredaktøravmedlemsbladetetterårsmøtet2014. Årsmøtetytretønskeomåvidereføreutgivelsenavbladet,noesomforutsatteen endringavbladetsinnholdoglayout.

7 Redaktørenharnedlagtetbetydeligarbeidforåutviklemedlemsbladet,ogfremstårnå sometinnholdsriktoginteressantblad.detervietromforbådefastespalter/innlegg, samtgjesteskribentersomskriverartikleromhundehold,treningoghelseopplysning. Forutenetfyldiginnhold,harbladetendretformattiletmerleservennligA4. Isamarbeidmedstyret,harredaktøreninngåttnyavtalemedAskimTrykkeri. Styretønskeråtakkemedlemmer,ressurspersoner,komiteer,utvalgogNKKfor samarbeidetiperioden. Oslo,31.desember2014 BjørgHenriksen/s/ AnneGrunstadUlekleiv/s/ MaritH.Autrey/s/ Leder Nestleder st.medlem KjerstiKristiansen/s/ St.medlem ThomasMoeKristiansen Sekretær 7

8 Årsregnskap*for*Raseklubb*Dansk/svensk*gårdshund*2014* * * * Pr * Regnskap * 2014 * Kasse kr 1 000,00 Bank kr ,93 Beholdning kr ,93 Resultat Tekst Utgifter Inntekter Gårdshunden ,00 0,00 Frimerker/porto ,81 0,00 Note 1) Web-hotell ,33 0,00 Avlsrådskurs - NKK ,00 0,00 Visma 3 794,50 0,00 Rekvisita ,00 0,00 Note 2) Bankgebyr/renter 1 057,50 272,49 Salgsartikler , ,20 Medlemskontingent 0, ,00 Valpeformidling 0, ,00 Link 0, ,00 Årbok 0,00 0,00 Kalender 0,00 0,00 Rasekompendium 0,00 0,00 Annonser 0, ,00 0,00 0,00 Sum: , , ,95 Utstilling: Tekst Utgifter Inntekter Påmelding utstilling/rally/lp 100, ,00 Note3) Utlegg 979,80 Rekvisita 1 754,50 Stand Norges Varemesse 3 382,00 Dommer, ringsekr. skriver 7 907,00 Mat - dommer, rings., skriver Gave dommer etc. 948,00 Leie Hunderfossen, overnatt dommer sekr 8 618,00 Salg av efekter/lodd/kiosk 5 207, ,20 Klistremerker Premier + sløyfer + rosetter 1 206,00 Kritikkskjema NKK 269,00 Sum utstilling: , , ,08 Sum Total , ,89 Kasse 1 000,00 Total overskudd , , ,89 8

9 1) Frimerkekjøp spesifisert: Årsmøte ,00 utsen. gårdshund ,00 RestopplagØstfoldtrykkeri 2093 Bladet Gårdshunden 01/ ,56 Salgsartikler 3 225,35 Utsendelse nye medl 1 495, ,91 2) Rekvisitakjøp spesifisert: Årets utstillinshund 130,00 Ekstern disk/lagring 1 198,00 Årsmøte konv/etikett) 1 200,50 Rosetter/medaljer/målestav , ,00 3) Påmelding utstilling: Av#dette#er#21583,.#fra#rasetreff#2013# 9

10 Revisjonsberetning2014 UndertegnederevisorforRaseklubbfordansk/svenskGårdshund,hargjennomgåttog revidertklubbensårsregnskapfor2014. Regnskapeterkorrekt,ogførtettergodregnskapsskikk. Sandnes,10.februar2015 HelgeEllingsen/s/ Revisor 10

11 11

12 12 Innkomneforslag: Deterikkeinnkommetforslagframedlemmeneinnenforslagsfristen,ogdetforeligger derforkunforslagfrastyrettilbehandling: Forslag1: Retningslinjerfordistriktskontakter Fra: Styret Årsmøtet2014vedtokatdetskalutarbeidesretningslinjerforklubbens distriktskontaktervedårsmøtet2015. Styrethargjennomførthøringsrundevedr.kontaktenesrolleogfunksjon, menharfåttlitetilbakemeldingpådette.påbakgrunnavdefå tilbakemedlingersomerinnkommetogstyretserfaringfra2014foreslås følgende: RetningslinjerfordistriktskontakteriRDSG Pkt.1:DistriktskontakteriRDSGoppnevnesavstyret. KontakteneertillitsvalgteiRDSGogskalrepresentereklubbenide geografiskeområderdeeroppnevntfor. Pkt.2:DistriktskontakteriRDSGermentåstimuleretilaktivitetog medlemskontakt,ogharioppgaveåbesørgeatklubbentilbyr medlemmeneaktivitetstilbud. Medmedlemsaktiviteterforstås; Gårdshundtreff,fellesturer,kursellerandresosialesamlingeråpent formedlemmene. Pkt.3:Distriktskontaktenskaliløpetavkalenderårettilbysamtlige medlemmerregistrertikontaktensregion, minimum2medlemsaktiviteterpr.år. Pkt.4:Hvertdistriktfåroppnevntènkontaktpersonblandtstyrets medlemmer.styretsmedlemskalbistådistriktskontaktenidets arbeid. Pkt.5:Distriktskontaktenegistilgangtilklubbensmedlemsregister. Tilgangenermentåtilretteleggefordirektemedlemskontakt. Forslagtilvedtak: Pkt.1: DistriktskontakteriRDSGoppnevnesavstyret. KontakteneertillitsvalgteiRDSGogskalrepresentere klubbenidegeografiskeområderdeeroppnevntfor. Pkt.2: DistriktskontakteriRDSGermentåstimuleretil aktivitetogmedlemskontakt,ogharioppgaveåbesørge atklubbentilbyrmedlemmeneaktivitetstilbud.

13 Forslag2: Pkt.3: Pkt.4: Pkt.5: Medmedlemsaktiviteterforstås; Gårdshundtreff,fellesturer,kursellerandresosiale samlingeråpentformedlemmene. Distriktskontaktenskaliløpetavkalenderårettilby samtligemedlemmerregistrertikontaktensregion, minimum2medlemsaktiviteterpr.år. Hvertdistriktfåroppnevntènkontaktpersonblant styretsmedlemmer.styretsmedlemskalbistå distriktskontaktenidetsarbeid. Distriktskontaktenegistilgangtilklubbens medlemsregister.tilgangenermentåtilretteleggefor direktemedlemskontakt. Endringeriklubbenslover Fra: Styret IsamarbeidmedNKK slovutvalg,erklubbensvedtektergjennomgått. Sometresultatavdennegjennomgangen,vilstyretforeslåfleremindre endringer,foråetterkommelovutvalgetskrav: 1C1Organisasjonogvirkeområdet..) KlubbenharvernetingiNorge endrestil: KlubbenharvernetingiOslo Begrunnelse: VernetingkanikkeværeiheleNorge,kuni"én"kommune" foreksempelderklubbenharadresse) 2C1Medlemskap ) Husstandsmedlemmerbetalermedlemskontingentfastsattav årsmøtet Endrestil:Setningenflyttestil 2C2Medlemskontingent Begrunnelse: Mernaturligplasseringilovene. 3C1Høyestemyndighet ) årsmøtetavholdesinnenmarsmåned endrestil: årsmøtetavholdesinnenutgangenavmarsmåned Begrunnelse: Språkligendringsomgirparagrafenmerpresismening. 3C1Møteogstemmerett ) Fremmøttemedlemmerkanikkebenyttefullmakterfra fraværendemedlemmer endrestil:setningenstrykes Begrunnelse: Sidendetkunkanstemmesvedpersonligfremmøteog forhåndsstemmer,-trenger-ikke-fullmakter-nevnes-i-teksten. 13

14 3C4Årsmøtetsoppgaver ) Godkjenneellernektestemmerettformedlemmersenote5 vedrørende'forhåndsstemmer/fullmakter),'innkallingen'og' dagsorden.. endrestil: Godkjenneellernektestemmerett%for%medlemmer,% forhåndsstemmer,innkallingenogdagsorden... Begrunnelse: Sidendet$kun$kan$stemmes$ved$personlig$fremmøte$og$ forhåndsstemmer,-trenger-ikke-fullmakter-nevnes-i-teksten. Noteneforeslåsdessutenåutgå. 3C4,pkt.F Opprettelseognedleggelseavavdelinger endrestil:punktetfjernes. Begrunnelse: Sidenklubbenikkehardefinertavdelingeri 1C3,skal f)«oppnevnelseognedleggelseavavdelinger»fjernes. 4C3Styretsoppgaver )sistestrekpunkt; OppnevnerepresentanttilNKKCregionen endrestil: oppnevnerepresentanttilnkk s representantskapsmøte Begrunnelse: Korrektbetegnelse. Tilleggogfotnoter,sisteside Tilleggogfotnoterpåsistesidefjernesisinhelhet. Forslagtilvedtak: 1I1Organisasjonogvirkeområdet..) KlubbenharvernetingiNorge endrestil: KlubbenharvernetingiOslo 2I1Medlemskap ) Husstandsmedlemmerbetalermedlemskontingentfastsattav årsmøtet Endrestil:Setningenflyttestil 2I2Medlemskontingent 3I1Høyestemyndighet ) årsmøtetavholdesinnenmarsmåned endrestil: årsmøtetavholdesinnenutgangenavmarsmåned 3I1Møteogstemmerett ) Fremmøttemedlemmerkanikkebenyttefullmakterfra fraværendemedlemmer endrestil:setningenstrykes 14

15 3I4Årsmøtetsoppgaver ) Godkjenne)eller)nekte)stemmerett)for)medlemmer)se)note)5) vedrørende'forhåndsstemmer/fullmakter),'innkallingen'og' dagsorden.. endres&til:& Godkjenne&eller&nekte&stemmerett&for&medlemmer,& forhåndsstemmer,-innkallingenogdagsorden... 3I4,pkt.F Opprettelseognedleggelseavavdelinger endrestil:punktetfjernes. 4I3Styretsoppgaver )sistestrekpunkt; OppnevnerepresentanttilNKKIregionen endrestil: oppnevnerepresentanttilnkk s representantskapsmøte Tilleggogfotnoter,sisteside Tilleggogfotnoterpåsistesidefjernesisinhelhet. 15

16 Valgkomiteensinnstilling,2015. Valgkomiteenbleidesember2014varsletomårsmøtedatofor2015,"og"bedt"om"å"tre" sammen&for&å&påbegynne&sitt&arbeid.&sidenkomiteensvalgteleder,tatijanalorieritrakk seghøsten2014,måttekomiteenkonstituerespånytt. TatianaHauglandhardermedfungertsomleder,mensvaramedlemOleMortenØyås hartiltrådtsommedlem. Styretvarsletomtidspunktforårsmøtet2015viaklubbenshjemmesider,ogopplyste samtidigomkontaktinformasjontilkomiteen.forslagsfristenblesatttil15.februar, jf.klubbenslover.detharitilleggblittlagtutinformasjonomvalgkomiteensarbeidpå hjemmesiden,hvoroppfordringominnspillharværtgjentatt. Komiteenharfremtilovernevnteforslagsfristikkemottattnoenforslagfraklubbens medlemmer. Komiteenharsendtforespørseltildemedlemmeravstyretsomstårpåvalg,ogsamtlige harværtpositivetilgjenvalg.dessutenharrevisorhelgeellingsensagtsegvilligtilen nyperiode. Påbakgrunnavovernevntefremmervalgkomiteenfølgendeinnstillingforårsmøtet 2015: Valgkomiteensinnstilling: Leder:& Bjørg&Henriksen,&Akershus.& & & Ikke&på&valg Nestleder: Anne&Grundstad&Ulekleiv,&Akershus&& Ikke&på&valg St.medlem: Marit&Hanstad&Autrey,&Oppland& & Ikke&på&valg St.medlem: ThomasMoeKristiansen,Oslo Velgesfor2årgj.valg) St.medlem: KjerstiKristiansen,Oppland Velgesfor2årgj.valg) Vararepresentanter: Vara: CamillaB.Karlsen,Akershus Velgesfor1årgj.valg) Vara: HeleneA.Ellingsen,Rogaland Velgesfor1årgj.valg) Revisor: Revisor: HelgeEllingsen,Rogaland Velgesfor1årgj.valg) Valgkomiteen: Leder: TatianaHaugland, Sognogfjordane Velgesfor2år Medlem: HegeHåland,Vestfold Velgesfor1år Vara: OleMortenØyås,SørITrøndelag Velgesfor1årgj.valg) Innstillingenerenstemmig TatianaHaugland OleMortenØyås Konst.leder konst.medlem 16

17 Stemmeseddelforforhåndstemmerved ÅrsmøteiRaseklubbforDansk/svenskgårdshund2015 Kapittel3,Organisasjon 3I2Møteogstemmerett Alle$klubbens$medlemmer$som$har$betalt$kontingenten$for$det$år$årsmøtetavholdes)har) møterett&og&stemmerett&på&årsmøtet.&med&medlem&forstås&kun&person&med&gyldig& medlemskap.& & Alle$medlemmer$over$15$år$har$fulle$medlemsrettigheter$og$er$valgbare$til$verv$i$klubben.& & Det&kan&kun&stemmes&ved&personlig&fremmøte&eller&ved&forhåndsstemme.& & Forhåndsstemmer,kan,kun,benyttes,ved,personlig,valg,,ikke,på,saker,da,dette,vil,medføre, at#et#fremmet#forslag#må#stemmes#over#kun#slik#det#er#fremsatt#og#ikke#slik#det#kan#justeres# gjennom&en&debatt&eller&koordinering&med&andre&innspill/forslag.'forhåndstemmene'må' være%styret%i%hende%senest%1%uke%før%årsmøtet.%ved%innkallelsen%til%årsmøtet%skal%styret%angi% hvordanforhåndsstemmeneskalinnsendesforatstemmegivningenskalværehemmelig. Fremmøtte&medlemmer&kan&ikke&benytte&fullmakter&fra&fraværende&medlemmer.& Ved&valg&hvor&det&ikke&er&fremmet&forslag&til&konkurrerende&kandidater,&kan&skriftig& avstemming&ikke&kreves.& & På#klubbens#årsmøte#kan#NKK#møte#med#inntil#2#representanter#som#har#talerett,#men#ikke# stemmerett. & Stemmeseddelenleggesienlukketnøytralkonvolutt,somigjenleggesienny konvoluttsammenmedetarkpåskrevetdittnavnogadresse.stemmensendestil: RDSGv/sekretærThomasMoeKristiansen,Feltspatveien39,1155,Oslo Jegstemmer: Styremedlem,velgesfor2årgj.valg) ThomasMoeKristiansen JA NEI Feltspatveien39, 1155Oslo Styremedlem,velgesfor2årgj.valg) KjerstiKristiansen, Nysetvegen109 JA NEI 2770Jaren Varamedlem,velgesfor1årgj.valg) CamillaB.Horvei JANEI Skjønhaugveien8 1940Bjørkelangen 17

18 Varamedlem,velgesfor1årgj.valg): HeleneA.Ellingsen JANEI Markageilen Sandnes Revisor,velgesfor1årgj.valg): HelgeEllingsen JANEI MariusSkadsemsvei Sandnes Valgkomitè: Leder,velgesfor2år. TatianaHaugland JANEI Hudeide 6770Nordfjordeid Medlem,velgesfor1år HegeHåland Parkveien21a JANEI 3216Sandefjord Varamedlem,velgesfor1årgj.valg) OleMortenØyås JANEI Øyåsvegen Melhus Takkfordinforhåndsstemme 18

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015

Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Protokoll fra årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk Gårdshund Søndag 22. Mars 2015 Sted: Pettvet, Uelandsgate 85, Oslo Tid: kl. 12.15 Tilstede: 10 stemmeberettigede medlemmer Dagsorden: Sak 1: Konstituering

Detaljer

Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017 Innkalling til årsmøte 2017 Du innkalles med dette til årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk gårdshund, Tid: Søndag 12. Mars 2017, kl. 14.00 (Registrering vil skje fra kl. 13.45) Sted: Mortens Kro, Trondheimsveien

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00.

Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Innkalling til Norsk Terrier Klubs Avdeling Oslo/Akershus årsmøte på NKKs lokaler på Bryn Tirsdag 19. november, kl. 19.00. Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 28.01.09 KL 1900 i Aktivitetshuset Støpeskjeen Fabrikkgaten 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2015 Tid: 8.februar, kl. 14.00 Sted: Klubbhuset til Lørenskog skytterlag, Losbybanen, Losbyveien 201. Det blir servert kaffe og kaffemat. Det blir en

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK TERRIER KLUB AVD. OSLO/AKERSHUS Med dette innkalles det til årsmøte i Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus Årsmøtet avholdes i Nils Hansens vei 2 på Bryn i Oslo (ikke NKK)

Detaljer

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5

Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 Det innkalles til Årsmøte i Norsk Spanielklubb Avd Hordaland 30 Januar 2008 Kl 1930 i Aktivitetshuset Støpeskjeen- Fabrikkgt 5 DAGSORDEN 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer

Detaljer

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017

Pensjonistuniversitetet. Årsmøte. 21. februar 2017 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 21. februar 2017 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med vararevisor. Valg av valgkomitè etter forslag fra

Detaljer

Representantskapsmøte. NVK, Malungen

Representantskapsmøte. NVK, Malungen Representantskapsmøte NVK, Malungen 13.02.11 Saksliste: 1. Godkjenne innkalling: Godkjent 2. Valg av ordstyrer: Valgt: Tor Frigård 3: Valg av referent og protokollunderskrivere. Valgt referent: Ellen Marie

Detaljer

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Prinsippet som fremgår av saksunderlaget oversendes Buskerud Travforbund for videre behandling. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Sak 6.3 forslag til endring av DNT lov 3-2 Til generalforsamling i DOT 12.01.2016 DOT har fått anmodning fra Buskerud travforbund om uttalelse til forslag fra lovkomitéen til endring av DNT lov 3-2. Saken

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl

Herved innkalles til. Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl Herved innkalles til Rasegruppen for Irish Softcoated Wheaten Terrier sitt ordinære årsmøte lørdag 5. november kl. 10.00 Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen Lokevegen 7, 2067 Jessheim DAGSORDEN: 1.

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 26.04.2015 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Johan Malm Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie A. Vardvik

Detaljer

REFERAT FRA. NORSK SPANIEL KLUBs. 23. ordinære Representantskapsmøte

REFERAT FRA. NORSK SPANIEL KLUBs. 23. ordinære Representantskapsmøte REFERAT FRA NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte Hotell Hadeland, Gran 9. - 10. 4. 2005 KONSTITUERING 1 Valg av 2 personer til å føre protokollen Jette Bugge og Hilde Rognlien ble enstemmig

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB 2009

ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB 2009 ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB 2009 - Karna - Ålgård 21.03.09 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK LUNDEHUNDKLUBB Det innkalles med dette til årsmøte i Norsk Lundehundklubb lørdag 21.03.09 kl 1400 på Ålgård.

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Det er i dag blitt fremsendt en mail til styret samt lagt ut tilsvarende innlegg på Facebook (Norsk Collie)

Det er i dag blitt fremsendt en mail til styret samt lagt ut tilsvarende innlegg på Facebook (Norsk Collie) Det er i dag 13.09.2017 blitt fremsendt en mail til styret samt lagt ut tilsvarende innlegg på Facebook (Norsk Collie) Dette dreier seg om detaljene rundt regnskap for 2016. Vi gikk gjennom detaljene og

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Du innkalles med dette til årsmøte i Raseklubb for dansk/svensk gårdshund, Tid: Søndag 30. Mars 2014, kl. 10.30. (Registrering vil skje fra kl. 10) Sted: PettVett Dyresykehus Uelandsgate

Detaljer

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004

Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover for Raseklubb for Dansk/Svensk Gårdshund, stiftet 2004 Lover vedtatt på årsmøte 18 mars 2006, nye lover vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 2 juni 2013 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Årsmøte ble avholdt 02.02.2014 Savalen Hotell, Tynset Møtet ble satt kl. 12.00og hevet kl. 13.30 SAK 1 / 14 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen Protokoll Norsk Schäferhund Klubs årsmøte 21. mars 2015 Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen 1. DAGSORDEN 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter Følgende rettelser: Sarpsborg Jostein Bernt - ikke

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016

Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Årsberetning Hvit Gjeterhundklubb 2016 Styret har i 2016 bestått av: Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Knut Heimen Kariann Henriksen Ann Kristin Stormo Linda Supersaxo Bente Hagelund Monica

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

Lover for Romerike harehundklubb.

Lover for Romerike harehundklubb. Lover for Romerike harehundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 2015 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål... 2 KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP... 2 4 Medlemskap... 2 5 Medlemskontingent...

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2017 INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2017 Sted: Big Horn Steak House, Storgata 6, Jessheim Tidspunkt: Lørdag 18. november 2017 kl 19.00 Sakliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å signere protokollen.

Detaljer

Faglig forum for formannskapssekretærer

Faglig forum for formannskapssekretærer Faglig forum for formannskapssekretærer Protokoll fra Årsmøte i Faglig forum for formannskapssekretærer på Radisson Blu Hotel Norge, Bergen 4. juni 2014 Til stede: Jfr. vedlagte deltakerliste SAK 1/2014

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA

FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER FOR NORSK FORENING FOR OSTEOGENESIS IMPERFECTA Gjeldende vedtekter vedtatt på NFOIs årsmøte på Frambu 15. juni 1985. Sist endret 1. mai 2014 Foreslåtte endringer er merket

Detaljer

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen

Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 26. april 2008, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Fungerende forb.leder Tone F. Zakariassen

Detaljer

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016

Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Pensjonistuniversitetet Årsmøte 16. februar 2016 Årsmøte 2016 Pensjonistuniversitetet i Larvik Side 1 Dagsorden. Styrets årsberetning. Årsregnskap med revisorberetning. Valg av styre. Valg av revisor med

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb

Stillingsinstruks for verv i Norsk Islandshundklubb Innledning: Instruksene er utarbeidet for å fremme informasjon, kunnskap og forståelse til kandidater som blir forespurt eller selv ønsker tiltredelse til verv innenfor de forskjellige instansene i Norsk

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Jakt Budsjett 2010 Kto Tekst SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3100 Påmeldingsavgift offisiell 24 000,00 3101 Inntekter kurs

Jakt Budsjett 2010 Kto Tekst SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 3100 Påmeldingsavgift offisiell 24 000,00 3101 Inntekter kurs Jakt Budsjett 2010 Kto Tekst 3100 Påmeldingsavgift offisiell 24 000,00 3101 Inntekter kurs 14 000,00 900,00 3200 Salg utstyr 1 000,00 SUM 39 900,00 6300 Leie lokaler 1 000,00 6550 Vilt 2 300,00 6710 Honorar

Detaljer

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012.

Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet Vedtatt av årsmøtet den 30. september Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lover for GJØVIK HUNDEKLUBB stiftet 1976. Vedtatt av årsmøtet den 30. september 1976. Sist endret av Ekstraordinært Årsmøte 6. juni 2012. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub 26.02.2015 Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012

Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Lover for Norske Harehundklubbers Forbund, stiftet 1954. Vedtatt av Representantskapsmøtet, 22.04.2012 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Forbundets navn er Norske Harehundklubbers

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på Letohallen, Eidsvoll, lørdag 30. april kl 17.30. NORSK LHASA APSO KLUBB. Karmøy, 26. mars 2011 Innkalling til årsmøte i Norsk Lhasa Apso

Detaljer

Å rsmøte i NBF Ågder 2016

Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Å rsmøte i NBF Ågder 2016 Saksliste 1. Konstituering a. Møteleder b. Referent c. Protokollunderskrivere d. Tellekorps 2. Godkjenninger a. Innkalling b. Saksliste 3. Årsmelding fra styret 4. Regnskap 2015-2016

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Årsberetning. <Klubb> <Årstall>

Årsberetning. <Klubb> <Årstall> Mal Årsberetning til årsmøte Årsberetning Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal

Detaljer

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012

Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Lover for NORSK POMERANIAN KLUBB stiftet 2012 Vedtatt av Generalforsamlingen den 14 august 2012. KAPITTEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Pomeranian Klubb,

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap

Lover KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP. 1 Navn. 2 Tilknytning. 3 Formål. 4 Medlemskap Lover for Norsk Shetland Sheepdog klubb. Opprinnelige lover vedtatt av Generalforsamlingen 6. mars 1964. -Endret i følge NKK s Lovnormal på Generalforsamlingen 19. mars 1994. -Endring av 11, 12, 14 og

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF

PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF PROTOKOLL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NFF Lørdag 21. april 2007, Clarion Hotell Oslo Airport. Gardermoen Sentralstyret er representert ved: Forbundsleder Mona Boysen Nestleder Eva Steen Johansen Styremedlem

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN :

ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : ÅRSMØTE FREDAG 8. MARS 2013 DAGSORDEN : 1. ÅPNING 7. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2. MØTETS LOVLIGE INNKALLELSE. 8. BUDSJETT 3. VALG AV MØTEDIRIGENT. 9. INNKOMNE FORSLAG. 4. GODKJENNELSE AV DAGSORDEN. 10.

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av

Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet Vedtatt av årsmøtet den med senere endringer, senest av Lover for Norsk Whippetklubb Klubb stiftet 13.06.2015 Vedtatt av årsmøtet den 13.06.2015 med senere endringer, senest av 13.06.2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den xx.xx.xxxx Kap 1 Innledende

Detaljer

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb

Lover for Moss og Omegn Hundeklubb Lover for Moss og Omegn Hundeklubb stiftet 1987 Vedtatt av årsmøtet den 29. mars 2012 Gjeldende fra 1. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 11. desember 2013. Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL19.00. Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Årsmøte Tekna Helgeland 2014

Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Årsmøte Tekna Helgeland 2014 Saksliste Tekna Helgeland Avdeling sitt årsmøte 2014 Leder ønsker velkommen Sak 1: Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden Sak 2: Valg av ordstyrer Sak 3: Valg av protokollfører

Detaljer

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter

Referat fra Dachshundtinget. Norske Dachshundklubbers Forbund. Garder Kurs- og Konferansesenter Referat fra Dachshundtinget Norske Dachshundklubbers Forbund Garder Kurs- og Konferansesenter 27.4.2014 Tilstede: Fra NDF-styret: Leder: Bjørn G. Pettersen Kasserer: Helge Wahlstrøm Nestleder: Cecilie

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Norsk Kennel Klub region Trøndelag

Norsk Kennel Klub region Trøndelag Årsmøteprotokoll 2014 Norsk Kennel Klub region Trøndelag Sted: Hoppbygget, Granåsen. Tid: 29.mars 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Åpning 2. Godkjenning av delegater (antall stemmer pr delegat) 3. Godkjenning

Detaljer

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.

NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18. NORSK LHASA APSO KLUBB ønsker velkommen til årsmøte i møtelokale på NKK, Besøksadresse: Nils Hansensvei 20, 0667 Oslo, Fredag 29. april 2016 kl 18.30 NORSK LHASA APSO KLUBB. Sandefjord, 26. mars 2016 Innkalling

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016 INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016 Sted: Egon Jessheim, Furusethgata 5 (Jessheim storsenter) Tidspunkt: Fredag 18. november 2016 kl 19.00 Sakliste 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å signere

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb

Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Lover for Hedmark og Oppland Fuglehundklubb Klubb stiftet 28.januar 1966. Vedtatt av årsmøtet den 07.03.2013 med senere endringer, senest på årsmøtet 06.03.2014. Lovene er godkjent av Fuglehundklubbenes

Detaljer

Sakliste til årsmøtet 25. mai 2016 på Hafslund konferansesenter, Sarpsborg

Sakliste til årsmøtet 25. mai 2016 på Hafslund konferansesenter, Sarpsborg FAGLIG FORUM FOR FORMANNSKAPSSEKRETÆRER Sakliste til årsmøtet 25. mai 2016 på Hafslund konferansesenter, Sarpsborg 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder 3. Valg av sekretær 4.

Detaljer

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro

Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Norsk Sankt Bernhard Klubb Innkaller til årsmøte lørdag den 23.03. 2013 Kl 13.00 På Nebbenes Kro Velkommen til alle våre medlemmer! Saksliste God kjenning av innkalling og saksliste 1-VALG AV Møteleder

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Dato 2. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 2

Dato 2. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 2 ÅRSMØTEPROTOKOLL Dato 2. oktober 2011 CISV Troms fylkeslag Side Side 1 av 2 Dato: 2. oktober 2011, 18:00 Sted: Tilstede: Møteleder: Referent: Årsmøteprotokoll Tromsprodukts lokaler i Evjenveien 116 på

Detaljer

Oversikt over medlemmene. Navn Adresse Telefon Født Kontingent 4H-prosjekt 4H-lodd Kat. Kr. Bet. dato Navn Kr. Bet. dato Antall Kr. Bet.

Oversikt over medlemmene. Navn Adresse Telefon Født Kontingent 4H-prosjekt 4H-lodd Kat. Kr. Bet. dato Navn Kr. Bet. dato Antall Kr. Bet. Oversikt over medlemmene 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Navn Adresse Telefon Født Kontingent 4H-prosjekt 4H-lodd Kat. Kr. Bet. dato Navn Kr. Bet. dato Antall Kr. Bet. Dato

Detaljer

Årsberetning 2016 Norsk Rallylydighetsklubb

Årsberetning 2016 Norsk Rallylydighetsklubb Årsberetning 2016 Norsk Rallylydighetsklubb 1: Styret 2016 I 2016 har styret sett slik ut: Leder Hege Fredriksen På valg 2017 Nestleder Solveig Zetterstrøm På valg 2018 Sekretær Inger Handegård På valg

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016 Tillegg til innkallinga

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016 Tillegg til innkallinga INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2016 Tillegg til innkallinga Sted: Egon Jessheim, Furusethgata 5 (Jessheim storsenter) Tidspunkt: Fredag 18. november 2016 kl 19.00 3. Regnskap og revisors beretning Regnskap AGN

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004

Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Lover for Lørenskog Hundeklubb Stiftet november 2004 Vedtatt av Årsmøtet den 23. mars 2010 med senere endringer, senest av Årsmøtet 2016. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den, 3. januar 2017 Kap

Detaljer

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge

Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Lover for Australian Shepherd Klubb Norge Stiftet 28.6.1998 Vedtatt av årsmøtet den Med senere endringer av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2017

Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2017 Innkalling til årsmøte i Norsk Kooikerklubb (NoKo) 2017 Tid: 12.mars, kl. 12.00 Sted: Teglverksveien 1, 3413 Lier Dagsorden: 1. Åpning av årsmøtet 2. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning av møteinnkalling

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013)

LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) LOVER FOR SALTEN FUGLEHUNDKLUBB (revidert årsmøtet 2013) Lover for Salten Fuglehundklubb stiftet 22.1.1998 Vedtatt av årsmøtet den 5.3.2013 med senere endringer, senest av 30.08.2013. Lovene er godkjent

Detaljer

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika

INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/ , kl i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika INNKALLING til Norsk Terrier Klub avd. Oslo/Akershus' ÅRSMØTE onsdag 16/11-2016, kl. 18.00 i Folkets Hus, Skytterdalen 2, Sandvika Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling. 2. Valg av møteleder, referent,

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer