Sak 3 Å rsberetning for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 3 Å rsberetning for 2013"

Transkript

1 Innkalling til a rsmøte 2014 Lørdag 1. mars på Letohallen hotell, Dal kl Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent, 2 til å underskrive protokollen, tellekorps 3. Årsberetninger 4. Regnskap med revisjonsberetning 5. Kontingentfastsettelse 6. Budsjett 7. Aktivitetsplan 8. Innkommet forslag 9. Valg Sak 3 Å rsberetning for 2013 Gjelder for perioden regnet fra årsmøtet 2013 og frem til årsmøtet 2014 Styret har i perioden bestått av: Navn Styreverv Anne Kathrine Berner Styrets leder Anne Herseth Nestleder Magne Gryttingslien Styremedlem Elin Isaksen Styremedlem Kine Rustand Styremedlem * Dagfinn Fosen Vararepresentant Heidi Moe Vararepresentant * Etter EOÅ trakk Kine Rustand seg fra alle verv og Heidi Moe rykket opp som fast styremedlem lisabeth Bolsgård Antall møter Det har i perioden vært avholdt 4 styremøter fram til Årsberetning skrives. Møtene er avviklet som konferanser over Skype. Mellom møtene har det vært kommunisert via . Side1 Kurs Ingen styremedlemmer eller andre har gått noen kurs betalt av klubben i denne perioden.

2 Avlsråd Avlsrådet har arbeidet effektivt i perioden. De har avsluttet helseundersøkelsen og konkludert den. De arbeider nå med RAS. Ellers har de fortsatt å registrere patellaresultater også etter at NKK begynte registreringen. Distriktskontakter Klubben har ved periodens utgang 10 distriktskontakter. Noen har gitt seg under veis. Aktiviteten i distriktene har ligget meget lavt. Utstillingskomité utstillinger Spesialen 2013 ble arrangert i Drammen 1. juni. Det møtte 35 voksene og 5 valper. Rasespesialen 2014 blir arrangert motsatt dag av NKK, Trondheim. Vi har tinget plass på Vikhammer Camping. Klubben deltok ikke på rasetorget på Lillestrøm under Dogs4all Hjemmesiden Klubbens hjemmeside er under kontinuerlig oppdatering. Medlemmene er velkommen til å bidra med stoff til hjemmesiden. Medlemsbladet Bladet er av meget god teknisk kvalitet. Redaktøren er stadig på jakt etter gode historier og bilder til bladet. Også her ønsker vi at medlemmene engasjerer seg mer og sender stoff til bladet. Medlemsmøter Det ble arrangert medlemsmøte etter årsmøtet i Kristiansand. Dette var givende for alle parter som deltok. Det viser at helse er et interessant tema som alle engasjerer seg i. Medlemsutvikling Klubben har et stabilt medlemstall. Vi håper at vi også i fremtiden vil kunne være et positivt element for havanaisfolket. Vi vil også minne om oppdretternes mulighet til å melde inn valpekjøperne sine til en meget gunstig pris. Flere kunne benyttet dette. Side2

3 Sak 4 Regnskap og revisjon Regnskapet foreligger ikke i komplett stand, og godkjennes ikke av flertallet i styret. Regnskapet med underbilag vil derfor bli fremlagt for Årsmøtet og må godkjennes her. Saldobalanse for Norsk BichonHavanaise Klubb Side: 1 Konto Kontotekst Kontanter 5 722, , Bankinnskudd , ,49 Eiendeler , , Egenkapital ,97 cr ,97 cr Leverandørgjeld 1 614,50 cr Påløpt kostn. og forsk.bet. innt. 0, ,00 cr Egenkapital og gjeld ,47 cr ,97 cr Kontingenter ,00 cr ,00 cr Inntekter medlemsblad 6 590,00 cr 9 635,00 cr Inntekter utstilling ,00 cr ,00 cr Varesalg 814,00 cr 1 125,00 cr Diverse inntekter 5 641,00 cr 3 547,00 cr Salgs- og driftsinntekt ,00 cr ,00 cr Kjøp varer for videresalg, høy sats 0,00 946, Trykking av medlemsblad , , ANDRE TJENESTER 2 378,50 Varekostnad , , Leie stand og utstyr 3 665, , Leie av web-hotel 697,50 697, Rekvisita/ div innkjøp 1 461, , Regnskap og rådgivning 4 406, , Kontorrekvisita 1 166, Aviser, tidsskrifter, bøker o l 218, Møte, kurs, oppdatering o l , , Porto , ,81 Driftskostn. og av- og nedskrivninger , ,95 Side Reisekostnad, ikke oppgavepliktig , ,00

4 Reklamekostnad 5 170, , Bank- og kortgebyr 853, , Kostnad annen, avgiftsfri 135,00 Annen driftskostnad , , Renteinntekt 111,00 cr 102,00 cr Norsk BichonHavanaise Klubb Balanse EIENDELER Kontanter Bankinnskudd Eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Leverandørgjeld Egenkapital og gjeld Norsk BichonHavanaise Klubb Resultatregnskap Regnskapsår 2013 Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter 111 Årsresultat Side4

5 Revisjon NBHK 2014 Vil bli lagt fram på årsmøtet og trykkes i neste nr av bladet. Sak 5 Kontingentfastsettelse Styret anbefaler overfor årsmøtet at medlemskontingenten forblir uforandret i perioden. Medlemskontingent kr 250 Familiemedlem kr 50 Klubbmedlem innmeldt av oppdretter kr 100 I tillegg kommer grunnkontingent til NKK. Denne gjelder ikke for familiemedlem. Grunnkontingenten er p.t. kr 160 pr år. Sak 6 Budsjett 2014 Budsjett 2014 Norsk BichonHavanaise Klubb Regnskap 2013 Budsjett Kontingenter Inntekter medlemsblad Inntekter utstilling Varesalg Diverse inntekter Sum driftsinntekter Trykking av medlemsblad Side Andre tjenester

6 Leie stand og utstyr Leie av web-hotel Rekvisita/ div innkjøp Regnskap og rådgivning Kontorrekvisita Møte, kurs, oppdatering o l Porto Reisekostnad, ikke oppgavepliktig Reklamekostnad Bank- og kortgebyr Annen 135 driftskostnad Sum driftskostnader Renteinntekt Totalsummer Sak 7 Åktivitetsplan 2014 Rasespesial 2014 Norsk BichonHavanais Klubb skal i 2014 arrangere rasespesialen på Vikhammer Camping, Trondheim. 6. Juli Dette er motsatt dag av rasens bedømmelse på NKK, Trondheim. Så da er det mulighet for 2 storcert på en helg. Rasespesial 2015 Denne spesialen vil bli arrangert i forbindelse med Europavinnerutstillingen på Lillestrøm. Vår dato blir 4. September for EW og 5. September for vår spesial. Det er leiet ring med ringsekretær av NKK på varemessen. Aktivitet i distriktene Side6 Vi håper på videre aktivitet i distriktene i Distriktskontaktene kan arrangere leketreff, utstillingstrening, lydighetstrening, pelsstell osv., det er kun fantasien som setter grenser. Vi håper at flere av klubbens distriktskontakter vil ta spranget og forsøke å samle havanais-eierne (og hundene!) i sitt område.

7 Utstillingskomité Til rasespesialen 2014 og til planlegging og gjennomføring av videre utstillinger trenger vi flere som kan tenke seg å legge inn en innsats for klubben og våre utstillingsglade medlemmer. Styret vil gjerne at komiteen i fremtiden kan se på tid, sted og dommervalg for fremtidige rasespesialer og foreslå eventuelle andre utstillinger, men dette forutsetter at medlemmene kan tenke seg å gjøre denne jobben i samråd med styret. Det er ikke en forutsetning at du har erfaring med å arrangere utstilling, men du må være villig til å lære. Vi er fortsatt en fersk klubb som trenger å opparbeide kompetanse på flere områder, bl.a. utstilling. Send en e-post til NBHK på Til slutt ønsker styret at Norsk BichonHavanais Klubb skal fremstå som en inkluderende klubb hvor det er plass til alle som elsker vår rase. Har du ros, ris, forslag eller andre ting du gjerne vil fortelle oss så er vi lutter øre. Send oss en e-post til eller ring oss for å slå av en prat. Oslo, Sak 8 Innkomne forslag 1. Forslag fra Magne Gryttingslien, styremedlem, datert Forslag fra Rigmor Eidesmo, datert Forslag fra Frøydis Monsen, datert Forslag fra Siren Næs, innkommet Alle forslagene vedlegges innkallingen. Side7 Sak 9 Stemmeseddel 2014

8 Valg 2014 Navn Verv Ant.år Foreslått av Innstilt av Ja Ulf Meyer Leder (ny) 2 Valgkomiteen Valgkomiteen Elin Isaksen Leder (ny) 2 Silje KatreenaCouling -Aas, Magne Gryttingslien, Reidun Gryttingslien, Helle Stenehjem, Bente Johansen, Elisabeth Bolsgaard, Helga Helene Bjørnvik. Anne Herseth Nestleder Ikke på valg Anikken Bille Styremedlem (ny) 2 Valgkomiteen Valgkomiteen Charlotte Holte Styremedlem (ny) 2 Valgkomiteen Valgkomiteen Frøydis Monsen Styremedlem (ny) 2 Brith-Marit Johanson, Bente Johansen, Sylvia Mikkelsen. Bente Fjeld Styremedlem (ny) 1 Valgkomiteen Valgkomiteen Line Sørensen Styremedlem (ny) 1 Silje KatreenaCouling -Aas, Kim Bellamy, Bente Johansen, Helle Stenehjem Side8

9 Hege Sky Mokkelbost Styremedlem (ny) 1 Frøydis Monsen Navn Verv Ant.år Foreslått av Innstilt av Ja Heidi Hoberg Sylvi Reinholdtsen Elisabeth Bolsgård Runi Merete Solbakken Gezer Varamedlem styret (ny) Varamedlem styret (ny) Varamedlem styret (ny) Varamedlem styret (ny) 1 Valgkomiteen Valgkomiteen 1 Valgkomiteen Valgkomiteen 1 Reidun Gryttingslien, Magne Gryttingslien, Helle Stenehjem 1 Helle Stenehjem Trine-Lise Lande- Hamre Revisor (ny) 1 Valgkomiteen Valgkomiteen Lillian Mogen Vararevisor (ny) 1 Valgkomiteen Valgkomiteen Trine-Lise Lande- Hamre Valgkomite leder Ikke på valg Eliv Glette Valgkomite Ikke på valg Anne Kathrine Berner Valgkomite (ny) 2 Valgkomiteen Valgkomiteen Frank Stanley Farstad Vara til valgkomiteen (ny) 1 Valgkomiteen Valgkomiteen Side9

10 Valgkomiteen 2014 har bestått av: Trine-Lise Lande-Hamre sign. Eliv Glette sign. Lillian Mogen sign. Les informasjonen om riktig utfylling og innsending av stemmeseddelen grundig. Husk at du kan stemme med kun ett kryss for hver plass i styret, til sammen maksimalt 10 kryss. Blank stemme tilsvarer ingen stemme. Forhåndsstemme må være innkommet til Årsmøtets postadresse senest 26. Februar Om du vil forhåndsstemme, gjøres det på følgende måte: 1. Kryss av for dine valg på stemmeseddelen. 2. Legg stemmeseddelen i en umerket konvolutt. 3. Legg den umerkede konvolutten inn i en ny konvolutt som merkes forhåndsstemme og med ditt navn og adresse. 4. Denne legges så i en ny konvolutt som merkes med klubbens Årsmøteadresse. Denne konvolutten må være uten informasjon om avsender. Det skal med andre ord være 3 konvolutter i alt og ytterste helt anonym. Norsk Bichon Havanais Klubb c/o Rema 1000 Postboks Bergen Ønskes kvittering for innsendt forhåndsstemme må den sendes rekommandert til ovennevte adresse. Dato: Magne Gryttingslien Elin Isaksen Heidi Moe Side10 Sign. Sign. Sign.

Innkalling til årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015 Norsk Bichon Havanais Klubb Innkalling til årsmøte 2015 Tid: Lørdag 10 April kl. 18.00 Stede: CLARION HOTEL BERGEN AIRPORT Adresse Flyplassvegen 551 5258 Blomsterdalen Bergen Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb

Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Cavalierklubb Lørdag 9. mai 2015 - klokken 18.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, adr.: Bjødnabeen 2, 4031 Stavanger Gyldig medlemskap/stemmerett sjekkes ved inngangen Dagsorden:

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

Innkalling til årsmøte 25.april 2015

Innkalling til årsmøte 25.april 2015 Innkalling til årsmøte 25.april 2015 I Letohallen (hotelldelen) Etter at bedømmelsen av rasen er ferdig Agenda 1. Valg av ordstyrer, 2 til tellekorps, 2 til å underskrive protokollen og to referenter 2.

Detaljer

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011

INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 INNKALLING OG ÅRSMØTEPAPIRER NORSK SHIBA KLUBB 2011 Det innkalles til ÅRSMØTE I NORSK SHIBA KLUBB 10. JUNI 2011 Årsmøtet avholdes på Quality Hunderfossen Hotell Årsmøtet starter kl 20.00. DAGSORDEN 1)

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE RØROS, LØRDAG 14.FEBRUAR 2015 KL. 17:00 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn

Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og Omegn Årsmøte onsdag den 12. mars 2008 Kl. 19.30 i Freidigs klubbhus på Eberg Dagsorden 1. Åpning, godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden og registrering

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 26. april 2014, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

NORSK BULLMASTIFF KLUBB

NORSK BULLMASTIFF KLUBB NORSK BULLMASTIFF KLUBB Innkalling til Generalforsamling i Norsk Bullmastiff Klubb Søndag 18. februar 2007 kl 13.00 Sted: Norsk Kennel Klub's møtelokaler Nils Hansens vei 20, 3. etg. 0611 Oslo I henhold

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB

NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 14. april 2007, kl. 14.00 Sted: Garder Kurs- og konferansesenter Sogndalsveien 3, 2060 Gardermoen (veibeskrivelse bak i bladet)

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april

Årsmøte 2015. Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Årsmøte 2015 Hansa Borg Bryggerier - søndag 26. april Saksliste 1. Konstituering av møtet a) Godkjenning av innkalling og saksliste b) Godkjenning av forretningsorden c) Valg av møteleder: d) Valg av referent:

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

www.retrieverklubben.no/sunnmore

www.retrieverklubben.no/sunnmore Side1 ÅRSMØTEPAPIRER Vedlagt ligger årsmøtepapirene. Årsmøtet avholdes 16. mars 2011, kl 19.30, på Brusdal Skole. Vi ønsker alle velkommen. Det er en viktig arena for avdelingen, der regnskap og budsjetter

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb

Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Innkalling til Årsmøte i Norsk Rallylydighetsklubb Lørdag 31. januar 2015 kl 15.30 Veitvet Bowlingsenter, Veitvetveien 8, 0596 Oslo (Se kart bakerst i innkallingen)! 1. Velkommen. Konstituering av årsmøtet

Detaljer

GENERALFORSAMLING 04.02.2015

GENERALFORSAMLING 04.02.2015 GENERALFORSAMLING 04.02.2015 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR NORSK SCHÄFERHUNDKLUB AVD. OSLO Onsdag 04.Februar 2015 kl. 18:30 Sted: Lindebergåsen 31, Oslo Dagsorden: - Åpning - Godkjenning av innkalling

Detaljer

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund

Forbundstinget 2012. Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00. Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund 1 Forbundstinget 2012 Innkalling til forbundsting i Norsk Brukshundsports Forbund Søndag 19. februar 2012 kl. 11:00 Forsvarets Hundeskole, Hauerseter (mellom Dal og Gardermoen) Saksliste: 1. Åpning ved

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005

NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 NORSK SPANIEL KLUBs 23. ordinære Representantskapsmøte 9. - 10. 4. 2005 Hotell Hadeland, Gran MØTET STARTER KL 11.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april

NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april NORSK SPANIEL KLUBs 27. ordinære Representantskapsmøte 18.april 2009 Garder Kurs og Konferansesenter MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for

Detaljer

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg

ÅRSMØTE 2015. Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg ÅRSMØTE 2015 Innkalling Årsmelding 2014 Årsrapport 2014 Regnskap 2014 Valg INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Det innkalles med dette til årsmøte i Asker rideklubb tirsdag 24. mars 2015 kl. 19:00 i Sem grendehus.

Detaljer

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3.

a5/ø-/f l. Apning ay Årsmøte 2ots L//b- t 5 clln gorl ehwl 2. Godkjenning av innkalling: 4. Valg av 2 referenter: 3. Protokoll Årsmøte i Norsk Cavalierklubb LØrdag 09.05.2015 Scandic Forus Hotell, 4031 Stavanger l. Apning ay Årsmøte 2ots Leder.ønsket alle velkommen. Det var til sammen 15 stemmeberettigede medlemmer deltakende

Detaljer

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus

Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl. 18.30, Grorud samfunnshus Sportsklubben Speed FOTBALL SVØMMING STIFTET DEN 13 JULI 1918 TILSLUTTET: OSLO IDRETTSKRETS NORGES FOTBALLFORBUND NORGES SVØMMEFORBUND Sportsklubben Speeds Generalforsamling 2015 tirsdag 19. mai 2015 kl.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014

Innkal ing til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. Konstituering. Valg av Årsberetning 2014 Innkalling til Årsmøte Tromsø Hundeklubb 15.4. 2015 kl 1900. Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken. 1. Konstituering. Åpning, godkjenning innkalling, godkjenning av dagsorden og valg av møteleder. 2. Valg

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer