Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening"

Transkript

1 Innkalling til konstituerende møte i Autoriserte Ringsekretærers Forening Dato: 27/ Sted: Thon Arena Hotell, Lillestrøm (i tilknytning til Norges Varemesse og Dogs4All) Klokkeslett: 1900 Forhåndsstemmer. Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne stemmeseddelkonvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes Trine Gustavsen, Åmotveien 140, 3408 Tranby senest 8 dager før generalforsamlingen avholdes. Den ytterste konvolutten merkes med medlemmets navn, adresse og medlemsnummer. Etter Interimsstyrets kontroll av medlemmets stemmerett, leveres stemmeseddelkonvolutten uåpnet til tellekorpset. Dersom et medlem som har forhåndsstemt, møter på generalforsamlingen og ønsker å avgi stemme der, skal forhåndstemmen forkastes. Fullmakt kan benyttes (se vedlegg 5). 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av saksliste 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5. Valg av tellekorps 6. Godkjenning av vedtekter (vedlegg 1) 7. Forslag til valg av styre for 2010 (vedlegg 2) 8. Fastsettelse av medlemskontingent 2010 (vedlegg 3) 9. Konstituerende møtet avsluttet Vi åpner for dialog og diskusjon etter avsluttet møte. Med vennlig hilsen Interimsstyret

2 Godkjenning av vedtekter (vedlegg 1) Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet til ARF. 2 Tilknytning ARF er medlemsforening i Norsk Kennel Klub (NKK). Foreningen har sete og verneting i Oslo. 3 Formål Foreningens formål er: a) å søke klarlagt spørsmål vedrørende ringpersonellets virksomhet ved å oppta til saklig drøftelse alle aktuelle spørsmål for ringpersonellets virke. b) Å bidra til at gjennomføringen av utstillinger/stevner følger gjeldende regler. c) Å avgi uttalelser i de spørsmål som måtte bli forelagt foreningen av NKK/medlemsklubber. d) Å ivareta medlemmenes interesser KAPITTEL 2 - MEDLEMSKAP 4 Medlemskap Som medlem kan opptas enhver person som er autorisert ringpersonell. Styret kan nekte å oppta som person som antas å kunne skade foreningen og/eller hundesaken.

3 5 Medlemskontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Kontingenten inndrives av NKK og skal betales innen utgangen av desember. Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Styret kan stryke personer som skylder kontingent for mer enn ett år. 6 Medlemsplikter Medlemmene er forpliktet til å følge foreningens lover, regler og retningslinjer. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at foreningens formål og anseelse fremmes. Medlemskontingenten skal være foreningen i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig kontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til foreningen i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i foreningen. 7 Opphør av medlemskap Medlemskap i foreningen opphører ved: a) utmeldelse b) strykning besluttet av foreningens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til foreningen c) strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK d) vedtak om strykning av medlemskap besluttet av foreningens styre e) vedtak om strykning av medlemskap i foreningen besluttet av NKKs Disiplinærkomite f) vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs Disiplinærkomite. Medlemskap opphører da i alle NKKs medlemsklubber. g) ved avautorisasjon av disiplinære årsaker

4 8 Disiplinære reaksjoner Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinær komité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb/forening uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Foreningens styre kan advare, anmode om og uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever 3/4 flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 14 dager etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappellabel. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfrist og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. 9 Æresmedlem Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som foreningens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til foreningen. Styret kan påskjønne personer som har ytet foreningen spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn.

5 KAPITTEL 3 - ORGANISASJON 10 Foreningens organer a) Årsmøtet b) Ekstraordinær årsmøte c) Styre d) Valgkommite e) Avdelinger 11 Årsmøte Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles av styret med: - med minst 4 ukers varsel. Møtedato skal dog gjøres kjent for foreningens medlemmer: - med minst 8 ukers varsel slik at frister for forslag etc. kan overholdes og innkomne saker/forslag kan medtas i den formelle innkallelsen. Med innkallelsen skal følge: Dagsorden Undertegnet årsberetning Undertegnet regnskap med revisors beretning Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker fremmet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. Leder velges av årsmøtet ved særskilt valg for 2 år. Styremedlemmene velges for 2 år ad gangen og vararepresentanter for 1 år ad gangen. 2 styremedlemmer trer ut hvert år, første gang ved loddtrekning. Styret konstituerer seg selv. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles.

6 Møte- og stemmerett på årsmøtet har: a) alle medlemmer av foreningen som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap, dvs. betalt kontingent. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Det kan stemmes ved personlig fremmøte, fullmakt eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved valg. Stemmesedler som innholder alle kandidatenes navn og forslag til tillitsverv sendes medlemmene sammen med innkallingen. De foreslåtte kandidaters navn er ført på det aktuelle tillitsverv stemmeseddel. De kandidater som ikke ønskes valgt, strykes. Ved forhåndsstemming skal stemmeseddelen legges i en konvolutt. Denne stemmeseddelkonvolutten legges i en ny konvolutt som adresseres og sendes klubben ved sekretæren senest 8 dager før generalforsamlingen avholdes. Den ytterste konvolutten merkes med medlemmets navn, adresse og medlemsnummer. Etter sekretær og kasserers kontroll av medlemmets stemmerett, leveres stemmeseddelkonvolutten uåpnet til tellekorpset. Dersom et medlem som har forhåndsstemt, møter på generalforsamlingen og ønsker å avgi stemme der, skal forhåndstemmen forkastes. Fullmakter kan kun gis til gyldige medlemmer av foreningen. Et medlem kan kun møte med 2 fullmakter i tillegg til egen stemme. Møte- og stemmerett har alle medlemmer av foreningen som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes. Ved valg hvor det ikke er fremmet forslag til konkurrerende kandidater kan skriftlig avstemning ikke kreves. 12 Ekstraordinært årsmøte Ekstraordinær årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. 13 Årsmøtet behandler

7 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps. Årsberetning. Regnskap med revisors beretning. Budsjett for neste år. Planer for drift og aktivitet neste år. Opprettelse eller nedleggelse av avdelinger. Valg av: Leder 5 styremedlemmer 2 vararepresentanter Valg av revisor med vararevisor. Valg av Valgkommite med vararepresentanter. Andre saker som står oppført på dagsorden. 14 Tillitsverv Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevern (dyrevernloven) kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i foreningen. 15 Styret Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet. Styret har ansvar for å: a) Lede foreningen mellom årsmøtene. b) Avholde årsmøte. c) Drive foreningen i samsvar med formålsparagrafen. d) Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet. e) Oppnevne komiteer, web-ansvarlig, eventuelt redaktør, og representanter for foreningen. f) Utarbeide retningslinjer for eventuelt avdelinger, komiteer web-ansvarlig og eventuelt redaktør. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 2 andre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når 2 av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene. 16 Valgkommite

8 Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 1 vararepresentant. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. 17 Avdelinger (dersom slike besluttes opprettet) Eventuelle avdelinger er organer for geografisk bestemte områder. Foreningens medlemmer et tilsluttet bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. KAPITTEL 4 - REVISOR 18 Revisor Årsmøtet velger hvert år revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være registrerte revisorer, eller være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. KAPITTEL 5 - DIVERSE BESTEMMELSER 19 Lovendring Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må godkjennes av NKK før de er gyldige. 20 Stemmetall

9 Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall. 21 Oppløsning For å oppløse foreningen kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst 3/4 flertall. Ved oppløsning tilfaller foreningens midler NKK for av denne å anvendes til å fremme av de under paragraf 3 nevnte formål. Definisjoner Absolutt flertall Mer enn 50 % av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Kvalifisert flertall Mer enn en spesifisert størrelse (f. eks 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer.

10 Forslag til valg av styre (vedlegg 2) Alle kandidater er forespurt, og sagt seg villig til å stille til valg Interimsstyret foreslår at alle kandidatene velges fram til ordinært årsmøte i Det nye styret konstituerer seg selv, foruten leder, som er på særskilt valg. Interimsstyret foreslår at leder velges fram til 2012, og nestleder fram til Loddtrekning blant styrets øvrige medlemmer avgjør hvem som velges fram til 2011 og hvem som velges fram til Leder: Styremedlem 1: Styremedlem 2: Styremedlem 3: Styremedlem 4: Styremedlem 5: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Knut Berge Gro W Johannessen Elisabeth Jangås Cindy Andersen Tore Grønhaug Jon Atle Andresen Hanne Neergaard Brit G Olsen Revisor: Vararevisor: Inger Dahle Eivor Hofmandselv Valgkomité leder: Valgkomité medlem: Valgkomité medlem: Bente Karlsen Johnny Mathisen Kristin Gustafssson

11 Fastsettelse av medlemskontingent 2010 (vedlegg 3) Interimsstyret foreslår at medlemskontingenten for 2010 settes til kr. 100,. I tillegg kommer grunnkontingent til NKK for medlemmer som ikke allerede betaler grunnkontingent via andre medlemsklubber

12 Forhåndsstemme ved Konstituerende møte i ARF 2009(vedlegg 4) Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg: Leder: Knut Berge JA/NEI Styremedlem 1: Gro W Johannessen JA/NEI Styremedlem 2: Elisabeth Jangås JA/NEI Styremedlem 3: Cindy Andersen JA/NEI Styremedlem 4: Tore Grønhaug JA/NEI Styremedlem 5: Jon Atle Andresen JA/NEI Varamedlem 1: Hanne Neergaard JA/NEI Varamedlem 2: Brit G Olsen JA/NEI Revisor: Inger Dahle JA/NEI Vararevisor: Eivor Hofmandselv JA/NEI Valgkomité leder: Bente Karlsen JA/NEI Valgkomité medlem: Johnny Mathisen JA/NEI Valgkomité medlem: Kristin Gustafssson JA/NEI

13 Fullmakt til Konstituerende Møte i ARF 2009 (Vedlegg 5) Undertegnede medlem, (NAVN MED BLOKKBOKSTAVER). gir min fullmakt til.. Dato: Sted:. Medlemmets underskrift

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Lover for Lørenskog Hundeklubb.

Lover for Lørenskog Hundeklubb. 1.utkast til NKK. des.09 Lover for Lørenskog Hundeklubb. Vedtatt av årsmøtet: mars, 2010 Sist endret av årsmøtet: mars, 2010 KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn: Klubbens navn er: Her forkortet til: Lørenskog

Detaljer

Lover for Norsk Buhundklubb.

Lover for Norsk Buhundklubb. Lover for Norsk Buhundklubb. Vedtatt av årsmøtet den 01.04.2006 Sist endret av årsmøtet den 12.03.2011 KAPITTEL 1 -NAVN OG FORMÅL 1 Navn Klubbens navn er Norsk Buhundklubb. Her forkortet til NBK. 2 Tilknytning

Detaljer

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB.

LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. LOVER FOR TØNSBERG HUNDEKLUBB. Vedtatt på årsmøte den 21.11.1994 Revidert på årsmøte den 13.11.1995 Revidert på årsmøte den 18.11.1998 Vedtatt på årsmøtet den 06.11.2006 Vedtatt på årsmøtet den 29.10.2009

Detaljer

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009

Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Bergen Agility Klubb Klubbregler 2009 Lover for Bergen Agility Klubb. Vedtatt av årsmøte den Siste endret, årsmøte Februar.2009 KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL... 2 1 Navn... 2 2 Tilknytning... 2 3 Formål...

Detaljer

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991

Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Lover for Norsk Islandshundklubb stiftet 26.10.1991 Vedtatt av årsmøtet den 11.03.2006 med senere endringer, senest av 17.03.2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den Kap 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Innkalling til Årsmøte

Innkalling til Årsmøte Innkalling til Årsmøte I henhold til Hvit Gjeterhundklubbs lover 11 innkaller vi med dette til ordinært årsmøte for 2010. Årsmøtet avholdes Lørdag 21. mai 2001i Nordre Ramsvikvei 1, 4015 Stavanger 21.5.2011

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Lover for [ ] Klubb stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Saker til årsmøtet HBFK. www.hbfk.no. Haugaland Bruks og Familiehundklubb Saker til årsmøtet 2012 Haugaland Bruks og Familiehundklubb HBFK www.hbfk.no Sak 1 Sak til årsmøtet i HBFK Styret i HBFK har endret navnet på klubben til Haugaland Brukshundklubb HBHK Med ordlyden En klubb

Detaljer

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933

Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Lover for Norsk Terrier Klub, stiftet 18. desember 1933 Vedtatt av generalforsamlingen 19. april 1995 med senere endringer, senest av 25. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub (dato) Kapittel

Detaljer

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb

Referat fra generalforsamling i. Bergen og Omegn Myndeklubb Referat fra generalforsamling i Bergen og Omegn Myndeklubb Onsdag 22. juni 2011 kl. 1900 Sted: Haraldsplass Diarkonale Sykehus 1 Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vedtak: Innkalling og dagsorden

Detaljer

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb

Lover for Oslo Sportshundklubb. Lover for Oslo Sportshundklubb Lover for Oslo Sportshundklubb Stiftet 01.06.2012 1 Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde 1-2 Formål 1-3 Definisjoner Kap 2 Medlemskap og krav til dette 2-1 Medlemskap 2-2 Medlemskontingent

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling 2012

Innkalling til Generalforsamling 2012 Innkalling til Generalforsamling 2012 I henhold til 12 Innkalles herved alle til generalforsamling Sted: Norsk Kennel Klubb lokaler Niels Hansens vei 28 Bryn 0667 Oslo Dato: Søndag 22. april 2012 KL: 13.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2012

GENERALFORSAMLING 2012 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl 16.00 Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside www.nbck.net side 1 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2:

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN

ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN ÅRSMØTE 2012 ONSDAG 14. MARS KL 19.00 I NKKS LOKALER, NILS HANSENS VEI 20, BRYN DAGSORDEN 1. Valg av dirigent 2. Valg av referent 3. Valg av tellekorps, to personer 4. Valg av to til å underskrive protokollen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011

Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Utkast fra Lovkomiteen i FKF revidert 07042011 Vedtekter for Fuglehundklubbenes Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte i Fuglehundklubbenes Forbund XXXX. Sist endret av Fuglehundtinget den xxxx FKF ble

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen.

VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. 1 VEDTEKTER FOR NORSK BASSENGBADTEKNISK FORENING (N.B.T.F.) 1 Foreningen er en sammenslutning av firmaer relatert til bassengbad-bransjen. Foreningens formål skal være: - å høyne bransjens tekniske nivå

Detaljer

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen.

Forhåndstemmer. Forhåndstemmer skal være styret i hende senest 1-en uke før Generalforsamlingen. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 13. april 2013, klokken 12.00 Sted: Best Western Oslo Airport Hotell 2060 Sør-Gardermoen Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo

Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00. på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Innkalling til Norsk Terrier Klubs ordinære generalforsamling onsdag 25. april 2012 kl. 19.00 på Rica Hotell Helsfyr Strømsveien 108, 0663 Oslo Dagsorden 1. Valg av møteleder, referent, 2 medlemmer til

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer