!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 Oslo-områdets INNKALLINGTILÅRSMØTE2015 Oslo&områdetsinnkallertilordinærtårsmøtepåBjerkesalen Bingenveien1,1923Sørum. Torsdag26.FEBRUARKL Tilbehandlingforeligger: 1.Godkjenningavinnkallingen. 2.Godkjennelseavsakslisten. 3.Valgavtellekorps. 4.Valgav2personertilåundertegneprotokollenfraårsmøtet. 5.Valgavprotokollfører. 6.Valgavårsmøtedirigent. 7.Styretsårsberetning 8.Styretsårsregnskapmedbalanseogrevisorsrapport 9.Sakerpåsakslisten 9.1Klubbensaktivitetsområde vedtektsendring 9.2OppnevnelseavUngdomskomite 9.3Ungdomsdeltagelsepåjaktprøver&priser 10.SakertilRSfraNEKF 11.Valg Leder MariusKristiansen Påvalgfor1år Nestleder OleAndersStenby Ikkepåvalg Styremedlem TorgeirSletvold Ikkepåvalg Styremedlem ØyvindBreen Påvalgfor2år Styremedlem KarolineHøverHansen Påvalgfor2år Varamedlem TerjeFuruseth Påvalgfor1år Varamedlem CatoFlatner Påvalgfor1år Revisor ØysteinBamrud Påvalgfor1år Revisor RuneBjørnstad Påvalgfor1år Formannvalgkomité ØyvindEriksen Påvalg Medlemvalgkomité ToreVestli Ikkepåvalg Medlemvalgkomité NilsSverreRønaas Ikkepåvalg

2 Oslo-områdets 12.ValgavrepresentantertilåretsRepresentantskapsmøte 6rep. 13.Informasjon 13.1.Medlemskontingentfor2015 FullstendigårsmøtepapirerkanfåsvedhenvendelsetilMariusKristiansen Velkommen StyretiOsloJområdetsWWW.OOEHK.NO

3 Oslo-områdets StyretsÅrsberetningfor2014 StyretiOslo&områdetshariperiodenbeståttav: MariusKogstadKristiansen,leder OleAndersStenby,nestleder ØyvindBreen,medlemsansvarlig KarolineHøverHansen,sekretær TorgeirSletvold,styremedlem&kasserer CatoFlatner,varamedlem TerjeFuruseth,varamedlem Detbleavholdt4styremøteri2014med5til7styremedlemmertilstede. Medlemsantalletpr er426betalendemedlemmer,herav416hovedmedlemmerog10familie&og støtte&medlemmer. Klubbensaktiviteterharhattgoddeltakelsegjennomåret.PåDrammensutstillingendeltok77hunderogpå Vår&utstillingenhaddevi83hundertilbedømmelse. Løshundkomiteenharværtaktivi2014,myehardreidsegomdenyeNordiskeprøvereglene.Dethar blittavholdt2komitémøterog1dommersamling.lkbistårprøvelederneigjennomføringenav løshundprøveneoggjennomprøvesesongenhardetblittavholdtfiredommermøter.lkshovedoppgavedette åretharværtåsørgeforimplementeringavnyinnregistreringsløsningforprøvedatasomblelansertfranekf førsesongstart.klubbengjennomførte190løshundprøverfordeltpå1&og2&dagersseparatprøverog Nordmarksprøven. Nordmarksprøvengikkavstabelen3.og4.november.15hunderdeltokhvor12gikkvideretildag2 ogvifikktilslutt12stk1.premier.separatprøvenfikkogsåiårinnvilgetsinsøknadomutvidet jaktprøvesesongtil på2dagersseparatløshundbledetogsåiårrekordhøydeltagelse48hunder værtuteoggått.nmløshund2014blearrangertavooehksammenmedhehk&firehunderfraklubbenendte blantde11beste.strålenderesultat.vigratulererrolffrostadmedandreplass,haraldsvendsenmedtredje plass,oleandersstenbymedtiendeplassogrogerseigerudmedellevteplass.på1dagsseparatbandhund hardetihøstdeltatt5hunderogpå2dagsseparatdeltok3hunder. Ferskspor&,Blodspor&ogElgsporprøvenharpågåtthelehøsten,viharaldrihattsåmangepåmeldte somi2014&sesongen.vierogsåigangmedåutdannenyeettersøksdommereforåimøtekomme regelendringensomkommeri2016.ogsåiårstiltevimedegenstandpåvillmarksmessa.mangefikk mulighetentilåblikjentmedklubbenvårder,ognoennyemedlemmerkomtil.2representanterfrastyretvar medpådettekniskearrangementetpådogs4all,norgesstørstehundeutstilling. Tusentakktilallesomaktivtharbidratttilklubbensaktivitetergjennom2014Jåret. Styretsleder MariusKogstadKristiansen

4 Oslo-områdets Årsrapportfrautstillingskomiteen. Dereravholdt2utstillingeri2014 Drammensutstillingenbleavholdt19.januarmed77påmeldtehunderog4valperfordeltpå4raser.Dommer varrolffrostad. UtstillingensvakrestehundbleJämthundenHamøjakensIlo. UtstillingenbleavholdtinneiDrammenHundepark. DetteerensamarbeidsutstillingmedBuskerudEHK. VårutstillingenpåÅrnesbleavholdt8.marsmed83påmeldtehunderog1valpfordeltpå5raser.Dommer vareli&marieklepp. UtstillingensvakrestehundbleGråhundenKvithøvdlia shunter,eierkjelløybakkenfranittedal. Haresjøen svandrepokaltilbestejaktpremierthundgikktilnegkvithøvdlia shuntereierkjelløybakken. Detvarenbraoppgangipåmeldtehunderfraåretfør. UtstillingenbleholdtinneiNesRidesenter. DetteerensamarbeidsutstillingmedRomerikeHarehundklubb. EnstortakktilRoyalCanin,dommereogpersonellforallhjelpvedbeggeutstillingene. Utstillingskomiteen RunePettersen OleBjarneHagen TorbjørnSeim LederÅrnesUtstillingen NilsSv.Rønaas ØyvindBreen Kont.DrammenUtst. Bandhundprøverfor2014: 1d.separatTot.5prøver,31pr,02pr.,03pr.,20pr. 2d.separatTot.3prøver,12pr,21pr. Ingenårsmeldingfor2015ermottattfrabandhundkomiteen.

5 Oslo-områdets Årsrapportfraløshundkomiteen2014 Løshundkomiteen(heretterLK)harbeståttavBjørnBreen,EinarVollaug,OleAndersStenbyogCarstenBakke (leder). Det har blitt avholdt to komitémøter og en dommersamling. LK bistår prøvelederne i gjennomføringen av løshundprøveneoggjennomprøvesesongenhardetblittavholdtfiredommermøter.itilleggharlkbidratttil gjennomføringavettersøksdommerutdanningenisamarbeidmedhanspetterklokkerengen.15personerhar deltattpåteori&ogpraksisdel. Klubbenhar36godkjenteløshundprøvedommere.Itillegger3personerunderutdanning. LKharegetområdepåklubbenshjemmesidewww.ooehk.noogharlagtutinformasjonfrakomiteenløpende gjennom året og publisert resultater fra prøvearrangementer. Påmeldingsløsning for alle klubbens arrangementerpåklubbenshjemmesidehariløpetavåretfåttbetalingsløsning.forløshundprøvenhardette værtoperativtgjennomheleprøvesesongenogbidratttilrasjonellprøveadministrasjon. LKshovedoppgavedetteåretharværtåsørgeforimplementeringavnyinnregistreringsløsningforprøvedata somblelansertfranekfførsesongstart.detteprogrammeterunderutviklingogdetforventesentilpasset web&løsningslikatdommernekanregistrereskogsprotokollenselvfraogmedprøvesesongen2015. Prøvesesongenstartet20.augustogbleavsluttet31.januar.Klubbengjennomførte190løshundprøverfordelt på1&og2&dagersseparatprøverognordmarksprøven.enstortakktilprøveledereogdommeresomharbidratt tildette. 16.februar2015 CarstenBakke Årsmeldingforsporprøver2014 Elgsporprøver:16påmeldteog16bestått Fersksporprøver:35påmeldte,32startetog30bestått Blodsporprøver:45påmeldte,41startetog41bestått bledetavholdtteorikveldforsporprøveregler og utdanning av nye dommere. 14.juni hadde vi praksisdagpåutsjøenieidsvoll.klubbentakkerallesomstilteoppmedhunderpåutsjøen Medhilsen PrøvelederGustavOlsen Medlemsutviklingeni2014 Medlemsantalletpr er425betalendemedlemmer,herav415hovedmedlemmerog10familie&og støtte&medlemmer.detteerennedgangpå6medlemmersammenlignetmeddetvihaddeiutgangenav2013. Medlemstalletgiross2ekvipasjeriNM. Utviklingenavmedlemsmassenseruttilatviliggerpårundtca420medlemmergjennomåret.Oppfordreralle tilåprøveåvervemedlemmer. ØyvindBreen

6 Oslo-områdets 8.Styretsårsregnskapmedbalanseogrevisorsrapport

7 Oslo-områdets Reultatregnskap Driftsinntekter: 3210 Medlemskontingent , , Utstilling Årnes , , Utstilling Drammen , , Separatprøver , , Nordmarksprøven , , Sporprøver , , Diverse inntekter -57, , Bandhundprøver , , Setskogprøven 0, , Tilskudd offentlig og andre 0, , Grasrotandelen Norsk Tipping , , Renteinntekter , ,20 Sum Driftsinntekter , ,67 Driftskostnader 4010 Elghunden , , Innkjøp av varer for videresalg 0, , Honorar bistand regnskap 8 000,00 0, Dommergodtgjørelser 0, , Kontorrekvisita 599,00 962, Data/EDB kostnad , , Trykksaker 8 864, , Premier , , Møte, representasjon 1) , , Telefon 8 300, , Porto 1 715, , Reisekostnad RS 9 945, , Nordmarksprøven , , Klubbkamp - Bandhund 0, , Nittedalsutstillingen 1 775, , Villmarksmesse o.a 512, , Påmeldingsavgifter NM o.a , , NM Løshund 2014 Arr.underskudd ,00 0, Kurskostnader. Eksternt (Løshund dom.) 1 386, , Annonser 6 500, , Gaver 0, , Avgift NKK , , Forsikringer 1 933, , Gebyrer PayPal konto 4 288, Gebyrer post/bank 636,50 986,00 Sum Driftskostnader , ,83 Driftsresultat , ,16 ÅRSRESULTAT ( - =Overskudd) , ,16

8 Oslo-områdets Balanse Eiendeler 1900 Kasse, kontanter 4 442, , Høyrente konto , , Plasseringskonto , , Nordmarkaprøven , , Sporprøver , , Separatprøver , , Kontigent , , Bandhund , , Vår-utstillingen , , PayPal konto 5 372,40 0, Andre kortsiktige fordringer 2) 3 212,50 0,00 Sum Eiendeler , ,95 Gjeld og egenkapital Gjeld 2990 Annen kortsiktig gjeld 3) , ,00 Sum Gjeld , ,00 Opptjent egenkapital 8800 Årsresultat , , Annen egenkapital , ,11 Sum Egenkapital , ,95 Sum Gjeld og Egenkapital , ,95 Noter til regnskapet: Møter/Representasjon Styremøter, Dommermøter, Medlemsmøte/ Premieutdeling, Grillkveld styret/komiteer. RS Andre kortsiktige fordringer. Til godehavende fra Drammensustillingen Annen Kortsiktig gjeld: Underskudd NM Løshund ,00 Påmeldingsavgifter NM Løshund(4deltagere) ,00 Styrehonorar ,00 Telefon godtgjørelse Prøveleder Løshund 3 000,00 Total: ,00

9

10 Oslo-områdets 9.Saker 9.1VedtektsendringJKlubbensaktivitetsområde Styretforeslåråleggetiletnyttpunktivedtektene. BakgrunnenfordetteertidligereuenighetmedFolloogØstfoldEHKomaktivitetsområdene.Forbundsstyret vedtokfølgendevedtak (fssak22.14):#«området,#identisk#med#fylkesgrensene#til#østfold#fylke,# godkjennes#av#forbundsstyret#som#follo#og#østfold#ehks#aktivitetsområde.»# Forslagtilvedtak:FølgendetilleggsettesinniOOEHKsvedtekter: Kapittel6KLUBBENSAKTIVITETSOMRÅDE. Oslo&områdetssittaktivitetsområdedefinerestiletfastsattområde,sevedlagtekart. (Vedleggeterpåbakersteside) NåværendeKapittel6endrestilkapittel7. # 9.2OppnevnelseavUngdomskomite Styretfremmerforslagomoppnevnelseavungdomskomite,komiteenskalbeståav3personer. Komiteenskaljobbeaktivtforrekruteringavnyeungemedlemmertilklubben 9.3UngdomsdeltagelsepåjaktprøverJpriser Styretfremmerforslagomprisreduksjonforjaktprøvedeltagelseforhundeeiereunder25år. Deltagereunder25årbetalerkundommerhonorar,klubbendekkerdeltageravgiften.Hundefører måværemedlemavosloelghundklubb Hundeførerkangåmedegenhundellerhundifamilien.DVSforeldre/søsken Sak10SakertilRSfraNEKF 10.1RSJSak:Championatreglene,innstillingfraarbeidsutvalget Arbeidsutvalget«Championatutvalget»nedsattavRepresentantskapet2013fremmerfølgendesaktil Representantskapsmøtet2015: ForslagtilRS2015: 1.#Kravet#for#jaktchampionat#for#løshund#endres#slik#at#kravet#heretter#skal#være:# &Fire#stk# #4# #1.#premier#på#jaktprøver#arrangert#i#terminfesta#prøver#tatt#i#Norge#med#norske/nordiske# prøveregler.#det#skal#brukes#forskjellige#dommere#på#alle#prøvene.# &Hunden#må#ha#oppnådd#minst#5#poeng#i#søk#i#samtlige#prøver#som#ligger#til#grunn#for#championatet.# &De#øvrige#bestemmelsene#opprettholdes#som#nå.# 2.#Kravet#for#jaktchampionat#for#bandhund#endres#slik#at#kravet#heretter#skal#være:# &Fire#stk# #4# #1.#premier#på#jaktprøver#arrangert#i#terminfesta#prøver#tatt#i#Norge#med#norske/nordiske# prøveregler.#det#skal#brukes#forskjellige#dommere#på#alle#prøvene.# &Det#stilles#ikke#lenger#krav#om#at#en#1.premie#må#være#tatt#på#en#samla#prøve# &Jaktchampionatet#skal#kunne#tas#på#en#prøvesesong# &De#øvrige#bestemmelsene#opprettholdes#som#nå.# MedhilsenNorskeersForbund KjellArildHaugenLeder

11 Oslo-områdets ArildVisdalForbundssekretær ForbundstyreterenigeomatutvalgetsinnstillingleggesdirektefremforRSslikdenforeligger.# Forbundsstyret#har#likevel#drøftet#saken#på#sitt#møte#3/12Q14,#og#gjorde#da#følgende#anbefalinger#som#skal# følge#saken:## Jaktchampionat#Bandhund## Flertallsforslag#FS:## 1.#Jaktchampionatet#skal#kunne#tas#på#en#prøvesesong.## 2.#Det#øvrige#regelverket#opprettholdes#som#nå.## Mindretallsforslag#FS:## 1.Kravet#om#2Qdagers#prøve#tas#bort#og#erstattes#med#krav#om#4Qfire#endagsprøver.## 2.Kravet#om#samlet#prøve#fjernes## Jaktchampionat#Løshund## Flertallsforslag#FS## 1.#Championatkravene#opprettholdes#som#nå## 2.#Forbundsstyret#får#i#oppgave#å#jobbe#for#et#felles#nordisk#jaktchampionatkrav#med#bakgrunn#i#tilrådningen#fra# arbeidsgruppa#som#har#vurdert#championatreglene.## Mindretallsforslag:## 1.#Kravet#om#2Qdagers#prøve#tas#bort#og#erstattes#med#krav#om#4Qfire#endagsprøver.## 2.#Hunden#må#ha#oppnådd#minst#5#poeng#i#søk#på#samtlige#prøver#som#ligger#til#grunn#for#championatet.## 3.#Forbundsstyret#får#i#oppgave#å#jobbe#for#et#felles#nordisk#jaktchampionatkrav#med#bakgrunn#i#tilrådningen#fra# arbeidsgruppa#som#har#vurdert#championatreglene.# 10.2Kravomjaktchampionatførutstillingschampionatblirløstut NorskeersForbund ForbundsstyretfremmerfølgendeendringsforslagtilRepresentantskapsmøtet2015: KRAVOMJAKTCHAMPIONATFØRUTSTILLINGSCHAMPIONATBLIRLØSTUT 1.ForåløseutUtstillingschampionateteralleCERTIFIKAThvilendeinntilJaktchampionateterfullførtog godkjent. VedbehandlingavsakeniForbundsstyretvardetetmindretall(1)somstemteimotforslaget. Medhilsen NorskeersForbund KjellArildHaugenLeder ArildVisdalForbundssekretær 10.3NorskeersForbund Forbundsstyret;fremmerfølgendeforslag NORSKEELGHUNDKLUBBERSFORBUNDSØKERNORSKKENNELKLUBOMREGISTRERINGSNEKTFORRASEN NORSKELGHUNDGRÅ. 1.NorskeersForbundsøkerNorskKennelKlubomåinnføreregistreringsnektpåvalperforrasen NorskElghundGråfødtetternådd150avkomførparringtidspunktet.Detkangisdispensasjonforbrukav hannersomharnåddgrensenpå150avkompågrunnavspesiellgodearveegenskaper,nedfrossetsædfra hannenkanogsåbrukes,dettekrevergodkjenningjfr.tidligerevedtakinkk. Medhilsen NorskeersForbund KjellArildHaugenLeder ArildVisdalForbundssekretær

12 Oslo-områdets 10.4NorskeersForbund ForbundsstyretfremmerfølgendeforslagtilRepresentantskapsmøtet2015: FASTSETTINGAVOMRÅDEKLUBBENESMEDLEMSKONTINGENTTILFORBUNDETFOR2016 ForbundsstyretforeslårforRS2015atmedlemskontingentenfraområdeklubbenesettestil kr.175,&i2016,uendretfra2015. Sak11Valg Nåværendestyre: Leder MariusKristiansen Påvalgfor1år Nestleder OleAndersStenby Ikkepåvalg Styremedlem TorgeirSletvold Ikkepåvalg Styremedlem ØyvindBreen Påvalgfor2år Styremedlem KarolineHøverHansen Påvalgfor2år Varamedlem TerjeFuruseth Påvalgfor1år Varamedlem CatoFlatner Påvalgfor1år Revisor ØysteinBamrud Påvalgfor1år Revisor RuneBjørnstad Påvalgfor1år Formannvalgkomité ØyvindEriksen Påvalg Medlemvalgkomité ToreVestli Ikkepåvalg Medlemvalgkomité NilsSverreRønaas Ikkepåvalg Innstillingfravalgkomiteen: Lesesoppavvalgkomiteenpåårsmøtet Leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Revisor Revisor Formannvalgkomité Medlemvalgkomité Medlemvalgkomité

13 Oslo-områdets Sak12RepresentantertilåretsRepresentantskapsmøte,6stk. Velgesavårsmøtet Res.1 Res.2 Res.3 Sak13Informasjon 13.1 Sepunkt Status«Egmont&saken» RS2014gavenstemmigklareføringeromatsamarbeidsavtalenskulleavsluttesogFSfikkioppdragåkommeutav dennepåenbestmuligmåte. 2.FSnedsetteetutvalgbeståendeavKjellArildHaugen,KjellKruke,KnutHerland,JanHelgeNordbyogIvar Horrigmo.KomiteensmandateråfølgeoppRS&vedtaket. 3.Komiteenhaddesittførstemøteisluttenavjuniogherblebådehistorikkogfremdriftdrøftet. 4.UndertegnedehaddeuformeltmøtemedrepresentantforEgmontijuli.HerfikkNEKFioppdragåkomme medenplanforinnbetalingavubetaltefakturaerogkommemedvårtsynpåsaken.detvarogsåenighetomat sakenskulleløsesgjennomdialogogeventueltforhandlinger. 5.NEKFfremførtesittsynpåsakenibrevsformtilavtaltfrist4.august.Hervarhovedargumentenevåre, manglendeforankring,uheldigedobbeltroller,manglendeleveranseogsviktendeinntektertilprosjektet.vårt tilbudvaratdetalleredeinnbetaltebeløpetkr ,(2013) kunnebeholdesavegmontsåfremtvikunneavsluttesakenmeddette. 6.MidtiaugustfikksåNEKF2stkstorefakturaer«ihenholdtilsamarbeidsavtale».NEKFsendteganskesnart skrivtilbakederkraveneblebestridd.

14 Oslo-områdets 7.30.augustmottoksåNEKFetprosessvarselfraEgmontsadvokatderdepånyttfremmetkravetogogsåsa oppavtalengrunnetmislighold.viharaltsåikkelengernoenavtalemedegmont 8.ImidtenavseptembersendteNEKFbrevtilbaketilEgmontderviigjenvistetilvårtsynpåsaken.Viforsterket daenkeltepunkternoe. 9.IforrrigeukemottoksåNEKFstevningfraEgmontgjennomForliksrådet.Vierstevnetforcakr1,5millog førstemøtetbliraltsåiforliksrådet. 10.NEKFharengasjertadvokatsomvilkjøresakenfraoss. 11.Våreviktigsteankepunkterer: a.manglendeforankringogfullmaktervedavtaleinngåelse b.inhabilitetogdobbeltrolleriforbindelsemedforarbeideoginngåelseavavtalen c.mangelfullleveranseogikkeoppfylltbudsjett.detteskulleværeet«0&spill» Vikommertilbakemedmerinfoetterhvertsomsakengårfremover. Mvh KjellArildHaugen,LederNorskersForbund 13.3InformasjonomNPPogdataoverføringtilNKKvedSvenToreFeet

15 Oslo-områdets TildelingeravOsloJområdets`hedersmerke HaraldSommerstad1987 AsbjørnGrønstad1987 TrygveVisteBagaasen1987 OlavCampbell1987 AageHermaansen1987 OlavBreen1988 HaraldLøvenskiold1988 GunnarL.Haugen1989 KjellØybakken1989 HansGaasvik1992 AageFremstad1992 NielsStang1994 ArneBlom1994 GeorgOmsted1996 RolfFrostad1997 Hans&PetterKlokkerengen1999 Kjell&PetterPettersen1999 CarlOttoLøvenskiold1999 HaakenE.Mathisen1999 EinarVollaug2004 KåreSkjølås2005 NilsSøgaard2005 GustavOlsen2008 ToreVestli2010 OsloJområdets`sledere ArneMortensen1978 RalphCampbell1979 RolfFrostad1980 KjellØybakken1981&82 EvenEng1983&85 EvenVestland1986&87 PerG.Løvold1988&90 KjellØybakken1991&93 HansPetterKlokkerengen1994&95 PerArnoldBache1996&99 GustavOlsen2000&05 EllenKrogstad2006&08 ToreVestli2008&2012 MariusKogstadKristiansen2013&

16 Oslo-områdets VEDTEKTER LOVNORMALforOMRÅDEKLUBBER tilsluttetnorskeersforbund(nekf) VedtattavRepresentantskapet medendringervedtattavrepresentantskapet KAPITTEL1JNAVN,DEFINISJON,FORMÅL 1Navnogdefinisjon Oslo&områdetsermedlemavNEKFoggjennomdettesamarbeidendemedNorskKennelKlub (NKK)ogderigjennommedanerkjentehundeorganisasjoneriinn&ogutland. MedlemmeriKlubbenergjennomklubbensmedlemskapiNEKFtilsluttetNorskeersForbundog underlagtnekfsloverogvedtak. 2Formål Klubbensformålerinnensittområde: åarbeideforansvarlighundhold åarbeideutviklingogforbedringavelghundrasene,særligdenorske åfremmeinteressenforelghundraseneogriktigbrukavdisse. Formåletsøkesfremmetved: åutbrekjennskaptilelghundrasene,deresegenskaperogbruk åavholdejaktprøver åavholdeprøverforgodkjentsporprøvebevisforbedreettersøkavskadetvilt åavholdeutstillingerogunghundfremvisninger åveiledeiavlogoppdrettavelghunderogpåbakgrunnavnekf savlsutvalgformidlerklubbensavlskontakt opplysningertiloppdrettereogvalpekjøpere. åutdanneogetterutdanneeksteriør&ogjaktprøvedommere åsamarbeidemednekfogmedandreelghundklubberisakeravfellesinteresse åbiståklubberoginteressegrupperiorganisasjonsspørsmålmedsiktepååoppnåoptimaltsamarbeide åopprettesamarbeidmedgrunneiere,organisasjonerogoffentligeorganisakeravfellesinteresse. FormåletsøkesoppnåddvedatKlubbensetteriverktiltaksomantasågagneformåletbestmulig. KAPITTEL2JMEDLEMSKAP 3Typermedlemskap Medlemskapiklubbenomfatter: årligbetalendemedlemmer æresmedlemmer 4Opprettelseavmedlemskap Sommedlemkanopptasenhverinteressertperson. Innmeldingskjertilklubbenskasserer/sekretær. Styretkannekteåopptapersonsomantasåkunneskadeklubben,ellersomerdømtfordyremishandlingetter «Lovomdyrevern».Personsomblirnektetopptakkanankeavgjørelseninnforklubbensårsmøte.Ankenmå sendessenest14dageretteratavslagomopptakermottatt.klubbenskaliavslagetgjøreoppmerksompå ankemulighetogankefrist. PersonsomerekskludertavNKKellersamarbeidendeklubbkanikkeopptassommedlem. 5Medlemskontingent Klubbens#andel#av#medlemskontingenten#fastsettes#av#årsmøtet#og#betales#forskuddsvis.#Medlemmer#som#ikke# har#betalt#kontingent#ved#årets#utgang#blir#strøket#og#mister#sine#rettigheter.#

17 Oslo-områdets KAPITTEL3JORGANISASJONEN 6Områdeklubbensorganisasjon Områdeklubbene(KL)beståravfølgendeorganer: Årsmøte(Ordinært/Ekstraordinært) Styre Valgkomité andreutvalg Revisorer ÅrsmøtetvelgerrepresentanterforklubbentilNEKFsRepresentantskap. KAPITTEL4JÅRSMØTET 7Årsmøte Årsmøteterklubbenshøyestemyndighetogdetordinæreårsmøtetholdeshvertårinnen20.februar.Møtet innkallesmedminst14dagersvarsel.innkallingenskalinneholdedagsordenforårsmøtetogvidereskaloppgis desakersomskalbehandlespåårsmøtetsamtstyretsinnstillingtilvedtakisakersomtrengerårs&møtets godkjenning.sakerogforslagsomønskesbehandletpåårsmøtet&herunderforslagtilvalg&måværeh.h.v. styret/valgkomiteensformannihendesenest10.januar. Klubbenslederellernestlederåpnerårsmøtetsamtleder: godkjennelseavinnkalling godkjennelseavsaksliste valgavtellekorps valgav2personertilåundertegneprotokollenframøtet valgavprotokollfører valgavårsmøtedirigentevtvisedirigent Årsmøtetskalviderebehandle: Styretsårsberetning Styretsårsregnskapogrevisorenesrapport sakerpåsakslisten&herundersakertilsakslistenforkommenders&møte tildelingavhedersbevisninger innstillingfravalgkomiteenhvoretterårsmøtetvelger: Klubbenslederfor1år Klubbensnestlederfor2år 3styremedlemmerfor2år.Detenestyremedlemsomskaltreutetter1åravgjøresvedloddtrekningpå årsmøtet 2varamedlemmertilstyretfor1år 2revisorerfor1år Valgkomitépå3medlemmersamtdetsleder.Hvertårer1avkomitémedlemmenepåvalg valgavrepresentantertilnekfsrs&møte Tilallevervkandetgjenvelgesetubegrensetantallganger. Alleavstemmingereråpne,ogsåvalg,dersomskriftligavstemmingikkekreves.Årsmøtedirigentenhar stemmerett,menvedstemmelikhethardirigentellerevtvisedirigentdobbelstemme. Allesaker,bortsettfralovendringer,avgjøresmedalminneligflertall.Omlovendringkfr. 9. Foråværevalgbarellerhastemmerettpåårsmøtet,mådetværebetaltmedlemskontingentfordet foregåendeår,ogstemmerettskjerkunvedpersonligframmøte. Årsmøtetkanbehandle,menikkefattevedtakisakersomikkestårpåsakslisten. 8Ekstraordinærtårsmøte

18 Oslo-områdets Ekstraordinærtårsmøteholdeshvisstyretellerminst1/4avmedlemmenekreverdet.Møtetavholdesinnen8 ukeroginnkallingenskalskjepåsammemåteogmedsammefristersomforordinærtårsmøte.baresakersom eroppgittiinnkallingenkanbehandles. 9Lovendringer Lovendringerkanbarevedtasavårsmøtet&ordinærtellerekstraordinært&med2/3flertallavdeavgitte stemmer. LovendringermåforåkunnesettesiverkværegodkjentavNEKFsstyre.Lovendringersomikkegodkjenneskan ankestilnekfsrs&møte.ankenbehandlessomvanligsak. KAPITTEL5JKLUBBSTYRET 10StyretiOmrådeklubben(KL&styret)&kompetanseogsammensetning KL&styretsoppgavererå: ivaretanekfsformål ledeklsvirksomhetmellomårsmøteneioverensstemmelsemednekfsloverogregler formidlemedlemmeneskontaktmednekfsstyreogandreorganer oppnevnenødvendigeutvalgogarbeidsgrupper Styretkanadvareellerbeomåuttreavklubben,utelukkeforetbestemttidsromellerekskluderemedlemmer somhandleristridmedgjeldendeloverogreglerelleroppførersegpåenforklubbenellerdensmedlemmer uverdig/skadeligmåte,ellerformanglendeoppfyllelseavmedlemsplikter. Medlemmersomutelukkesforetbestemttidsromellerekskluderespåbakgrunnavforannevnte bestemmelser,kaninnen14dagerframottattskriftligmeddelelseankesakeninnforklubbensårsmøte. Vedkommendeskalimeddelelsengjøresoppmerksompåankemulighetogankefrist.Årsmøtetkanbestemme omankenskalvideresendestillov&ogkontrollkomiteeninekf.avslårårsmøtetåvideresendeanken,kan medlemmetselvbringesakeninnforlov&ogkontrollkomiteeninekf,somlagerinnstillingogoversender sakentilrs.ankenstilestillkkogsendesnekfsstyrev/sekretariatet. KL&styretbeståravleder,nestlederogøvrige3styremedlemmer. Styreterbeslutningsdyktignårminst3medlemmerinklusivelederenertilstede.Vedstemmelikhethar fungerendelederdobbeltstemme. KAPITTEL6 DIVERSEBESTEMMELSER 11Oppløsning.Oppløsningavklubbenkanbarevedtaspåordinærtårsmøteogmedminimum2/3flertallav deavgittestemmer.vedeventuelloppløsningfatterårsmøtetvedtak

19 Oslo-områdets Vedlegg1:

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2011 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2011 2010 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39

1 615,00 1 615,00 15.10 Fakt 4805, KX products as 38. 4 066,25 4 066,25 04.12 Faktura Aashaug, blomster 39 Kassedagbok 2014 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank Skyldig tilskudd 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal støtte

Detaljer

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00

Sum inntekter kr 707 899,00 kr 691 500,00 Kr 795 406,00 kr 703 000,00 Resultatregnskap Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Annonseinntekter (3040) kr 5 000,00 kr 2 000,00 kr 8 900,00 kr 8 000,00 Andre inntekter (3070,3080) Note 1 kr 13 770,00

Detaljer

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode

Resultat. Regnskapsår: 2008. Konto Tekst i periode i periode 3120 Webannonse - inntekter -4 50 4 50 3321 Påmeldingsinntekt - Vinterprøven -56 626,00-50 00-6 626,00 3322 Påmeldingsinntekt - høstprøven -55 64-33 00-22 64 3323 Påmeldingsinntekt - Klubbmesterskap -2

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 77 500,00 60 493,00 3050 Dugnad 352 020,00 42 820,00 3100 Salg utstyr 69 762,30 233 694,00 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad

Resultat. SUM Driftsresultat. Finansinntekt og -kostnad Bønes idrettslag Avdeling Hovedlag Dato: 20.03.2007 Driftsresultat Driftsinntekter Salgsinntekter 3030 BIL-bladet annonser -14 60-14 60 3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie -10 00-10 00 3210 Automatinntekter

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2014 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi as Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2014 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00

6 713,87 6 713,87 1 500,00 1 500,00. 17 900,00 900,00 15.06 Mammut,medlemskontingent 64 20 000,00 20 000,00 3 375,00 3 375,00 Kassedagbok 2012 Bilag Dato Forklaring Nr. 1010 Kasse 1035 Bank Driftskonto 1045 Bank Kontingent 1060 Bank 1500 Kundefordringer 2400 Leverandørgjeld 2900 Egenkapital 3011 Medlemskontingent 3230 Kommunal

Detaljer

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013

EIKER CYKLEKLUBB. Årsregnskap for 2013 Org.nr. 985 395 977 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Balanse Noter Eiker CK Resultatregnskap EIKER CYKLEKLUBB Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Inntekter fra Eikerrittet 1 127 425

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. Landslaget for Dølehest. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontingent 364 548 340 489 Salg dølehestkalender 77 460 53 120 Salg videofilm Dølehesten 2 400 9 200 Salg hingstekatalog 1 700 8 950 Salg

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900

ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 NSBK Gr. Oslo & Akershus ÅRSMØTE 2017 Onsdag den 1 feb. feb 2016 kl 1900 Møtested er NKK s Lokaler på Bryn i Oslo AGENDA 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste 2. Valg av a. Møteleder b. to referenter

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Inngangspenger 98 980,00 77 500,00 3050 Dugnad 540 725,00 352 020,00 3100 Salg utstyr 110 399,91 69 762,30 3111 Reisetilskudd fra forbund

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

Budsjett 2011 og regnskap 2010

Budsjett 2011 og regnskap 2010 Budsjett 2011 og regnskap 2010 Regnskap 2010 - inntekter Kontonr Kontonavn Regnskap Budsjett Felles Bane+anlegg Elite Bredde Bandy 3020 Sponsor/samarbeidsavtaler avgiftspliktig 31250,00 40000,00 31250,00

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Årsoppgjør 2014 for Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Oslo og Akershus Foretaksnr. Resultatregnskap 2014 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for SNÅSA HISTORIELAG Foretaksnr. 985215499 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Andre inntekter 121 723 188 874 Kommunale kulturmidler 0

Detaljer

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter

Driftsresultat Rentekostnader Renteinntekter Resultat av finansposter RESULTATREGNSKAP for perioden 1.1-31.12 Driftsinntekter og kostnader Note 2016 2015 Kontingenter/treningsavgifter 2 689 300 2 916 636 Grasrotandel Norsk Tipping 755 231 724 793 Tilskudd 1 059 635 1 154

Detaljer

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet

Norsk Berner Sennenhundklubb Årsmøtet RESULTATREGNSKAP FOR 2015 (periode 01.01.-31.12.) Kontingenter hovedmedlem -319 325,00-330 000-10 675-330 750,00 Kontingenter husstandsmedlem -7 650,00-8 000-350 -7 950,00 Avlsrådet, inntekter -3 488,09-6

Detaljer

STYRETS BERETNING. Regnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013

STYRETS BERETNING. Regnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013 Regnskap 2013 RESULTATREGNSKAP 2013 Driftsinntekter Note 2013 Budsjett 2012 Markedsinntekter 5 899 863 850 000 1 022 666 Tilskudd 6 1 005 969 950 000 802 959 Stevneinntekter 7 992 117 905 000 797 830 Medlemsinntekter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010

Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund. Regnskap 2010 Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund Regnskap 2010 Innhold: Side 1: Forside Side 2: Resultat 2010 Side 4: Balanse 2010 Side 5: Noter org. Nr. 971 516 437 Rapporten følger Foreløpig Norsk Regnskapsstandard,

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb

Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb Årsregnskap 2011 Kristiansund og Omegn Golfklubb KRISTIANSUND OG OMEGN GOLFKLUBB - ÅRSREGNSKAP 2011 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note 2011 2010 Medlemsinntekter 617 800 537 300 Greenfee, kurs- og arrangementsinntekter

Detaljer

TROMSØ SKISKYTTERLAG

TROMSØ SKISKYTTERLAG Årsregnskap for 2012 TROMSØ SKISKYTTERLAG Utarbeidet av: itide økonomi AS Jektveien 22 9017 TROMSØ Org.nr. 988411574 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for 2012 Note Driftsinntekter Annen

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap

Sk Rye kontoføring Regnskap Regnskap Sk Rye kontoføring nr Regnskap Regnskap 2009 2010 1460 Varelager 492 395 497 420 1500 Fordringer 64 361 34 295 1520 Fordring Teller 1 706 829 1570 Andre kortsiktige fordringer - 37 305 1580 Avsetning tap

Detaljer

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00

Sum salgsinntekter , , Gaver 0, , Overført fra Hovedlag/Undergruppe 0,00 0,00 1 Hovedlag Periode: 1-12/2016 NOK DRIFTSINNTEKTER 3100 Medlemskontingent/treningsavgift 84 248,55 78 415,72 3220 Sponsorinntekter 117 500,00 135 500,00 3250 Salg materiell 320 022,60 356 121,00 3401 Grasrotandelen

Detaljer

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø

Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Årsmøte NKK Region Troms og Finnmark onsdag 25. mars 2015 kl. 2000 Tromsø Hundeklubbs lokaler i Kroken, Tromsø Dagsorden: 1. Åpning og valg av ordstyrer. 2. Valg av referent, tellekorps og to personer

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Holistisk Forbund. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Offentlige tilskudd 679 041 583 468 Kontingenter og andre inntekter 202 243 163 432 Sum driftsinntekter 1 881 284 746 900 Lønnskostnader

Detaljer

Rogaland Volleyballkrets

Rogaland Volleyballkrets RESULTATREGNSKAP PR 31.12 Note 2011 2010 Tilskudd 2 222 072 224 265 Medlemskontigent 74 800 68 200 Andre inntekter 319 571 517 028 SUM DRIFTSINNTEKTER 616 443 809 493 Lønnskostnader m.m. 2 467 523 401

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb

ÅRSREGNSKAP. Oslo Tennisklubb ÅRSREGNSKAP 2015 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 7 366 287 7 294 642 Offentlig tilskudd 10 619 005 2 382 778 Sum driftsinntekter 7 985 293 9 677 420 Varekostnad

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2014 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole

Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL. Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole Velkommen til ÅRSMØTE I NYBORG IL Trondheim, 1. mars 2010 kl. 2000, Nyborg skole SAKLISTE 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkallingen, sakliste og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL

SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL SAKSFREMSTILLING ÅRSREGNSKAP 2015 SKI IL HÅNDBALL Til : Årsmøtet Ski IL Håndball Fra : Styret i Ski IL Håndball Dato : 12. april 2016 INNLEDNING Styret behandlet og vedtok årsregnskapet for 2015 5. april

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013

REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 REGNSKAP 2014 REGNSKAP 2013 BUDSJETT 2015 RESULTATREGNSKAP 2014 Driftsinntekter 2014 Budsjett 2013 Fylkeskulturadm Grunnstønad 702 000 702 000 684 000 Medlemskontingent 193 248 140 000 152 982 Andre driftsinntekter

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap

Oslo Taekwondo Klubb. Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap Oslo Taekwondo Klubb Medlem av World Taekwondo Federation (WTF), Norges Kampsportforbund (NKF) og Norges Idrettsforbund (NIF) Regnskap 2013 Postadresse: Treningsadresse Web Telefon: Bankkonto: Organisasjonsnr:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb

Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Årsregnskap 2016 for Molde Håndballklubb Utarbeidet av: Økonomisenteret Molde AS Fannestrandveien 55 6415 Molde Tlf. 71 24 15 00 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for LNU

Resultatregnskap for LNU Resultatregnskap for LNU LNU-drift 5 713 572 613 717 Norsklæreren 1 081 129 1 026 284 Landsseminar 1 003 165 541 085 Sum driftsinntekter 2 797 866 2 181 085 Driftskostnader Driftskostnader LNU-drift 3,

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009

Ålen idrettslag. Resultatregnskap 2009 Ålen idrettslag Resultatregnskap 2009 Note Inntekter Diverse inntekter 1.060.218 Sponsoravtaler 246.500 NM orientering 100.000 Offentlige tilskudd 1 188.467 Medlemskontingent 75.300 Sum inntekter 1.670.485

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu

Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Årsregnskap 2015 for Nordland Nei Til Eu Organisasjonsnr. 995392410 Utarbeidet av: Tromsø Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Skippergata 4147 9008 TROMSØ Organisasjonsnr. 965788018 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb

Resultatregnskap Bodø Tennisklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Leieinntekter baner 364 405 426 058 Kursinntekter 366 703 506 930 Turneringsinntekter 53 517 136 774 Medlemskontingenter 158 900 193 350 Sponsorinntekter

Detaljer

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap

Haugesundregionens Nærings- Forening. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 6 096 917 4 571 105 1 Sum driftsinntekter 6 096 917 4 571 105 Varekostnader 464 553 89 578 3 Lønnskostnader m.m. 2 204 884 1 971 266

Detaljer

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap

Sveiva Innebandy. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors

Årsregnskap 2014 for. Bodø Røde Kors Årsregnskap 2014 for Bodø Røde Kors Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekter / inntektsgivende tiltak 1 1 602 857 1 513 949 Medlemskontingent 142

Detaljer

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap

Lærdal Idrettslag. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3110 Lærdalskalendaren 22 700,00 17 790,00 3115 Kiosksal 141 279,00 352 737,99 3116 Lærdalsmarknaden 116 251,50 113 590,50 3117 Juletresalg,

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER

SKOGN FJELLSTYRE 7600 LEVANGER Årsregnskap 2007 7600 LEVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Midt-Norge Regnskap AS Resultatregnskap for 2007 Note 2007 2006 Salgsinntekt 175.846 148.602 Annen driftsinntekt 12.000 10.000

Detaljer

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB RESULTATREGNSKAP FOR 2014 (periode 01.01.-31.12.) Tekst Regnskap 2014 Budsjett 2014 Avvik 2014 Regnskap 2013 Kontingenter hovedmedlem -330 750,00-350 000-19 250-342 125,00 Kontingenter husstandsmedlem

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2013 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2013 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2014 Revisjonsberetning for 2013. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap

Landsforeningen We Shall Overcome. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontigent 3200 Medlemskontingent 28 000,00 42 845,00 Sum Medlemskontigent 28 000,00 42 845,00 Offentlige tilskudd 1 3440 Helsedirektoratet-psykisk

Detaljer

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre)

Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301. Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Askøy Seilforening 03.07.2014 17:06:29 Friluftsvegen 63 Tlf.: 48846301 0-6 2014 Dine kommentarer her ( Ctrl+E for å endre) Side 2 av 5 Inntekter 2014 2013 3100 SALGSINNTEKTER.AVGIFTSFRIE -1 750,00-35 748,50

Detaljer

Årsregnskap 2013, resultat og balanse

Årsregnskap 2013, resultat og balanse Norsk Retrieverklubb avd. Trondheim og omegn Årsregnskap 2013, resultat og balanse Driftsinntekter Budsjett 2013 Regnskap 2013 Administrasjon/felles 49 400 48 643 Kontingent 39 000 34 590 Annen inntekt

Detaljer

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015

4. a. Årsberetning fra styret i Lørenskog Hundeklubb for 2015 Til medlemmer i Lørenskog Hundeklubb: Invitasjon til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb 2016 Medlemmene i Lørenskog Hundeklubb inviteres med dette til årsmøte i Lørenskog Hundeklubb. Tidspunkt: 29. mars kl.

Detaljer

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER

Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER Resultatregnskap Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2014 2013 2014 2015 INNTEKTER 3420 Stønad Oslo Idrettskrets -26 300,00-25 000-25 000 3425 Norges Rytterforbund -7 500,00-23 000,00-25 000-25 000 3426

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB

Resultatregnskap for 2016 HAMAR SKIKLUBB Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note

Resultatregnskap. Notam-Norsk Senter For Teknologi I Musikk og Kunst. Driftsinntekter og driftskostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 150 532 99 854 Tilskudd, støtte og prosjektbevilgninger 7 5 010 561 4 635 800 Andre inntekter 646 225 377 919 Sum driftsinntekter

Detaljer

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014

Bymenigheten. Sandnes. Årsregnskap 2014 Bymenigheten Sandnes Årsregnskap 2014 RESULTAT Bymenigheten - Sandnes Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2014 2014 2013 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 405

Detaljer

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner)

Resultatregnskap (avrundet til hele kroner) Wikimedia Norge Regnskap 2014 Regnskap for Wikimedia Norge for 2014, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et overskudd på kr

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10

Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Avdeling Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Hovedstyre 10 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett 2013 Regnskap 13 Budjsett 14 3100 - DIVERSE SALG -56 756,00-50

Detaljer

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS

Resultatregnskap. Norefjell Vann- Og Avløpsselskap AS Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2014 og driftskostnader 2013 Salgsinntekt 1 10 571 310 8 485 843 Annen driftsinntekt 2 825 9 762 Sum driftsinntekter 10 574 135 8 495 605 Varekostnad 2 2 480 942 2

Detaljer

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen.

Andre driftsinntekter (39) Viderefakturering av lønn, landsleir, er ført til denne gruppen. Landsting 8.-10. april 2011 Sak 4 Regnskap Sak 4.1 Regnskap 2009 Sak 4.1.1 Årsregnskap 2009 forbund Vedlegg: - Revidert resultatregnskap (samlet regnskap) og balanse - Noter - Revisors beretning Landsstyrets

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett

Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Årsregnskap 2014 for Ullensaker/kisa il Friidrett Organisasjonsnr. 997321006 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2015 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 1 923 497 548 337 Annen driftsinntekt 2 695 173 761 746 Sum driftsinntekter

Detaljer

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO

NORSK ELBILFORENING 0192 OSLO Årsregnskap for 2014 0192 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad

Detaljer

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL

Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Innkalling til årsmøte, Simensbråten IL Fredag 6. mars 2015, kl. 19.00 Sted: The Dubliners, Rådhusgata SAKSLISTE 1. Godkjenning av stemmeberettigede 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Detaljer

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234

Resultatregnskap. Sola Røde Kors. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter 5 1 000 090 1 019 234 Sum driftsinntekter 1 000 090 1 019 234 Lønnskostnad 2 95 558 95 472 Avskrivning på varige driftsmidler

Detaljer

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni

Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30. Økonomioversikt. Tromsø Ishockeyklubb. Tlf: År: 2015. Periode: 1-12. Uni Økonomi et produkt fra Uni Tromsø Ishockeyklubb 26.04.2016 17:29:30 Økonomioversikt Tromsø Ishockeyklubb Tlf: Periode: 1-12 År: 2015 Uni Økonomi et produkt fra Uni Hovedtall Resultat s.3 Balanse s.4 Resultat m/år- og fjorårstall

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP 01.07.09-01.07.08- Note 30.06.10 30.06.09 DRIFTSINNTEKTER: Tilskudd NJ drift kr 333.104 kr 297.623 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 102.492 87.362 Sum driftsinntekter kr 435.596 kr 384.985

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING

ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING ÅRSREGNSKAP For HARSTAD BÅTFORENING Innhold: 2012 Regnskap for Båtforeningen Resultatregnskap Balanse Investeringer / Bokført verdi Noter Regnskap for Drivstoffanlegget Resultatregnskap Balanse Noter Revisorrapport

Detaljer

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER

ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB. 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM BALLKLUBB 22-05-2013 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53

Sum driftskostnader -23 405,47 Driftsresultat 11 594,53 Regnskap for DIS Buskerud 2004 RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER Note nr. 2004 Kontingenter 1.1-31.12 1 29 700,00 Andre inntekter 5 300,00 Renteinntekter 1 898,56 Sum driftsinntekter 35 000,00 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996

BORETTSLAGET KLOPPEDALSVEGEN 5 B Org.nr. 990 953 996 Årsregnskap for 2015 Org.nr. 990 953 996 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Leieinntekter Sum driftsinntekter Styrehonorar Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer