GENERALFORSAMLING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GENERALFORSAMLING 2012"

Transkript

1 Norsk Bearded Collie Klubbs GENERALFORSAMLING 2012 lørdag 2. juni - kl Drammen Travbane Veiforklaring og ytterligere info finner du på klubbens webside side 1

2 DAGSORDEN Sak 1: Sak 2: Valg av møteleder - referent - to personer til å underskrive protokollen - tellekorps Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 3: Godkjenning av årsberetning for 2011 Sak 4: Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2011 og revisors beretning Budsjett Sak 6: Handlingsplan 2012/2013 Sak 7 Sak 9: Innkomne saker 7.1 Kontingentfastsettelse for 2013 forslagstiller : Styret 7.2 Innføring av gjeterhundprøve for Bearded Colle forslagstiller: : Synnøve Hansen 7.3 Bruk av web/mail for utsendelse av innkalling til Generalforsamling forslagstiller : Styret 7.4 Innføring av PROKURA for klubbens leder forslagstiller : Styret 7.5 Avvikende regnskapsår forslagstiller : Kjetil André Neby 7.6 Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber forslagstiller : NKK/NBCK Valg INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE Dagsorden 2 Årsberetning 3 Regnskap 6 Kommentarer til årsregnskap 6 Revisjonsberetning 7 Forslag til budsjett 7 Handlingsplan for 2012/ Innkomne saker 8 Forklaring til bruk av stemmeseddel 11 Stemmeseddel 11 STYRET HAR BESTÅTT AV leder nestleder kasserer sekretær styremedlem styremedlem - Åshild B Haugen - Hilde M Didriksen - Kjetil André Neby (tom ) - Målfrid Andersen - Betty Slommerud - Heidi Steine (fom ) 1. vara - Heidi Steine 2. vara - Janne Svedahl Kock Revisor Vararevisor - Hans G Vikhagen - Greta Moen VALGKOMITÉ Nina Klemp (leder) Venke Pedersen Liselott Hamre Torunn Holtbakk (vara) REDAKSJON RUFF Hilde M Didriksen (redaktør) Kjetil André Neby Ingjerd van Bruggen ARBEIDSGRUPPER Nina Klemp (medlemsregister/salgsbod) Ingjerd van Bruggen (regnskap) UTSTILLINGSKOMITÉ Nina Klemp Liselott Hamre Ingjerd van Bruggen Hilde M Didriksen DISTRIKTENE Nord-Norge : Katrine Tollaksen Midt-Norge : Trude Grande Langeng Østlandet : Nina Klemp Sørlandet : Anette Hamre Vestlandet : står dessverre uten Distriktskoordinator: Susanne Lindberg side 2

3 SAK 3 - ÅRSBERETNING Styreperioden har vært preget av god aktivitet, og styret har utvist godt samarbeid i hele perioden. Det har vært avholdt jevnlige styremøter - og samtlige møter har blitt holdt kostnadsfritt og uproblematisk via SKYPE. Det er i perioden ikke utbetalt økonomisk kompensasjon til styrets medlemmer i form av lønn eller kjøregodtgjørelse for arbeidsoppgaver, da styret har hatt en klar visjon om at klubbarbeid skal være frivillig og ikke gi rom for lønnet arbeid. Dog skal man ikke som styremedlem eller deltager av en arbeidsgruppe ha store utgifter for å utføre arbeid for klubben. Generalforsamlingen 2011 påla det nye styret å se til at man fikk arbeidsro i klubben. Dessverre viste dette seg å bli en tidkrevende utfordring. En personsak har blitt anket til Appellutvalget i NKK, og vi avventer avgjørelsen derfra. INFORMASJONSFLYT Forslagstiller : Hilde M Didriksen Gjennomføring : Didriksen/Klemp Ønsket var å forenkle informasjonsflyten mellom styret og medlemmene, og det ble i perioden gjort et storstilt arbeid for å samle mailadr til klubbens medlemmer. Alle medlemmer som ikke allerede hadde registrert sin mailadr har blitt oppringt. Adressene er registrert i et mailingsystem/database i tillegg til i systemet hos NKK. Mailinglistene har blitt benyttet til utsendelse av invitasjoner til 2 treff på Østlandet, referat fra medlemstreff i Midt-Norge, såvel som informasjon om årets Generalforsamling. ANNONSER FOR KLUBBENS AKTIVITETER Ansvarlig : Hilde M Didriksen Alle former for annonsering, samt utarbeidelse av annonser for klubbens aktiviteter og design/programmering av alle nyhetsbrev ligger under dette ansvarsområdet. Det har i perioden blitt laget annonser for lokale arrangement (2 treff på Østlandet) - fellesannonse for NBCK/SBCs arrangement på Morokulien 2012 annonse for årets Generalforsamling, samt nyhetsbrev for lokale treff og innkalling til årets generalforsamling. DISTRIKTENE/KONTAKTPERSONER Forslagstiller : Hilde M Didriksen Ansvarlig : Hilde M Didriksen Det ble besluttet å endre struktur på distriktene, og landet er nå delt inn i Nord-Norge/Midt-Norge/ Østlandet/ Sørlandet/Vestlandet. I tillegg til kontaktpersoner besluttet styret å innføre jobben som distriktskoordinator jobben skal ha som hovedformål å være bindeleddet mellom kontaktpersonene og klubben, samt en person som kontaktpersonene kan søke råd hos. Kontaktpersonene i distriktet står fritt til å knytte til seg en eller flere personer i en arbeidsgruppe. Det er utarbeidet retningslinjer for både kontaktpersoner og distriktskoordinator. Midt-Norge har arrangert et svært vellykket weekendtreff Moro med Beardis i Surnadal. Rapport fra dette kan du lese mer om både på klubbens webside og i medlemsbladet RUFF 1/2012. I tillegg har distriktet knyttet til seg Venke Pedersen for å håndtere eventuelle aktiviteter på Møre. Østlandet har arrangert et svært vellykket dagstreff og har invitert til ytterligere et treff i mai. Referat fra det første treffet finner du i RUFF 1/2012 og med bildegalleri på klubbens webside. Både Sørlandet og Nord-Norge planlegger treff i løpet av sommeren/ høsten, men trenger drahjelp for å komme igang. Vi anbefaler det påtroppende styre å stille kompetanse og midler til rådighet slik at disse distriktene også får igang et visst aktivitetsnivå. Det er utarbeidet retningslinjer for inntektsgivende arrangement i distriktene og det er lagt fokus på økonomisk styring og rapportering til styret. Retningslinjene ligger ute på klubbens webside. Styret er svært fornøyd med progresjonen i forhold til de visjonene vi hadde da vi begynte styreperioden, men ser at det er mye upløyd mark som skal jobbes videre med. Vi håper at det kommende styret vil fortsette å ha DISTRIKTENE som prioritet i sitt arbeid. RUFF Ansvarlig : Hilde M Didriksen Ruff kom ut med kun 1 utgave i Så langt har det kommet 1 blad i år, men vi håper å kunne komme med 3 utgaver i Medlemmene har blitt langt flinkere til å sende inn materiell, og redaksjonen har jobbet aktivt for å samle stoff. WEBSIDEN Ansvarlige: Styret Brand New Reklame har hatt kontrakt med NBCK om webmasterjobben, men har sagt opp kontrakten lovmessig i henhold til avtalen om 3 måneders oppsigelse. Brand New Reklame har etter oppsigelsen jobbet på korttidsbasert avtale, og styret er svært fornøyd med arbeidet de gjør. Websiden blir oppdatert jevnlig og kommunikasjonen mellom BNR og styret har vært upåklagelig. INFORMASJONSMATERIELL Ansvarlig: Hilde M Didriksen Det er utarbeidet to ulike infobrosjyrer i perioden. En flyer i 2-falset A4 og en 20-siders infobrosjyre i liggende A4. Begge er i farger. Flyeren deles ut gratis, mens brosjyren selges til selvkost kr 60,-. Brosjyren kan sees på klubbens webside. Det er laget 2 ROLL UP s til bruk på stands eller ved andre anledninger hvor klubben ønsker å være synlig. OPPDRETTER-/DOMMERKONFERANSE/RASEKOMPENDIUM Forslagstiller: generalforsamlingen 2011 Ansvarlig : Hilde M Didriksen Dessverre har dette kommet i skyggen av andre oppgaver, og har blitt utsatt pga Hilde M Didriksens sykdom under styreperioden. Det blir det nye styrets oppgave å ta fatt på denne jobben og få gjennomført dette. VALPEFORMIDLINGEN Styret ønsket et nytt system for valpeformidling. Bakgrunnen for dette er at valpeformidlingen, slik vi kjenner den fra tidligere, knapt har henvendelser folk søker på nett for å finne oppdrettere og raseinformasjon. Valpeformidler som person har utgått og oppdrettere melder nå inn parringer og kull direkte til webmaster for publisering på klubbens webside. Oppdrettere må fremdeles følge de til enhver tid gjeldene regler for formidling, og parringer/kull blir ikke offentliggjort før innbetaling foreligger på klubbens konto. PLASSERING AV KLUBBENS EIENDELER I de siste årene har klubbens eiendeler slik som telt, bord og annen rekvisita vært spredd over Østlandet og i Trondheim. Løsningen har i styreperioden vært å lagre alt klubbmateriell og standmateriell privat hos Susanne Lindberg, mens klubbens SALGSBOD er lagret privat hos Nina Klemp. side 3

4 SPESIALUTSTILLING 2011 Utstillingen ble avholdt på Lillehammer Camping med drøyt 50 påmeldte hunder. Både utstillingen og Grillfesten på kvelden var en stor suksess og ga et ørlite økonomisk overskudd. I tillegg til utstilling avholdt vi også anatomikurs med Charlotte Sandberg, handlingkurs med Mathilda og Linnea Sandberg, Agilitytrening med hjelpeinstruktører, samt et medlemsmøte hvor vi fikk snakket om hva medlemmene ønsket seg videre av NBCK. SPESIALUTSTILLING 2012 Ansvarlig : Nina Klemp André Neby var først ansvarlig for utstillingen og fikk i havn dommer, samt hotellbestilling for dommer. Nina Klemp overtok ansvaret og har fått nedsatt en utstillingskomite. Utstillingskomiteen rapporterer at de er i full gang med arbeidet og har knyttet et nært samarbeid med SBC i forbindelse med felles sosialt arrangement fredag kveld. MVA-KOMPENSASJON Ansvarlig : André Neby Kasserer søkte NKK om MVA-kompensasjon - og klubben ble tilgodesett med kr 3.682,-. REGNSKAP/KONTANTBEHOLDNING Forslagstiller : André Neby Ansvarlig : André Neby Det ble utarbeidet et refusjonsskjema som skal være med på å gi bedret struktur i forhold til arrangement hvor det føres regnskap med klubbens midler. Klubben har fått kontant/-visakort som gjør alle innkjøp langt enklere. Se for øvrig separat REGNSKAPSBERETNING. SALGSBODEN Ansvarlig: André Neby/Nina Klemp André Neby hadde ansvaret for salgsboden frem til februar og tok seg av innkjøp til denne. I prosessen knyttet han til seg Nina Klemp, som etterhvert har overtatt ansvaret. Nina Klemp har foretatt en vareopptelling og fått mer økonomisk oversikt over inventaret. Varebeholdningen i Salgsboden var pr kr ,-. Det er fattet beslutning om at SALGSBODEN skal ha egen konto, og vi håper at det nye styret tar tak i dette og følger beslutningen. TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL Forslagsstiller : Generalforsamling 2011 Ansvarlig : Åshild Braa Haugen Generalforsamlingen 2011 påla det nye styret å vurdere og gjenoppta samarbeidet med Trondheim Hundefestival. Samarbeidet er nå gjenopptatt, og NBCK Midt-Norge skal stille med mannskap til sløyfe- og premiebod, samt ha ansvar for at bestillinger blir gjort og at disse er på plass til rett tid. PENGESTØTTE TIL MEDLEMSTREFF Det er gitt pengestøtte distriktsarrangement i Midt-Norge og på Østlandet. For nærmere detaljer viser vi til REGNSKAPSBERETNINGEN. SPESIALUTSTILLING 2013 Spesialen legges til samme helg som NKK Drammen. GODKJENNING AV UTSTILLINGER 2013 Det er takket JA til alle utstillinger i EUROPAUTSTILLINGEN 2015 Ansvarlig : Hilde M Didriksen NKK har forespurt alle raseklubber om de ønsker å avholde spesialutstilling i forbindelse med Europautstillingen 2015 som skal arrangeres på Lillestrøm. Klubbene vil få anledning til å avholde to NKK-tellende cert-utstillinger dersom den ene er i tilknytning til utstillingen på Lillestrøm. NKKs henvendelse er besvart, og vi avventer ytterligere informasjon om de tilbudene som NKK kan komme med i denne forbindelse. EXPORAMA OG DOGs4All Ansvarlig : Nina Klemp Nina Klemp tok oppdraget med å bemanne stands på både Exporama og Dogs4All på strak arm. Konklusjonen fra Exporama er at det er penger ut av vinduet å delta der dårlig besøk og ingen markedsverdi. Derimot har det mye for seg å være synlig på Dogs4All. Nytt standmateriell ble kjøpt inn før Exporama slik at vi er lettere synlige og både rasen og klubben blir presentert som fortjent. SYKDOM PÅ HUND (SKJEMA/OVERSIKT SENDT OSS FRA NKK) NKK har i perioden sendt ut spørreskjema om sykdommer på rasen. Endel sykdommer var nevnt i skjemaet - men styret følte behov for å få oppklart hvilket bakgrunnsmateriell som er brukt for å skjematisere disse spørsmålene. Det var et heller ullent svar vi fikk fra NKK. Skjemaet ble besvart ut fra de erfaringer vi har og tilbakemeldinger vi har fått. FACEBOOK Det har i perioden blitt åpnet tre ulike Facebooksider tilknyttet NBCK. NBCK Midt-Norge (moderator: Trude Grande Langeng), NBCK Østlandet (moderator: Åge Marstein) og NBCK Nord-Norge (moderator: Katrine Tollaksen). Alle skal kunne knytte seg til disse gruppene enten de er medlemmer av NBCK eller ikke. Alle som skriver på sidene skal forholde seg til etiske retningslinjer og skittkasting eller nedlatende kommentarer vil umiddelbart bli slettet av moderator. PURRING AV UBETALTE MEDLEMSKAP Ansvarlig : Nina Klemp NKKs purrerutiner har vært svært dårlige da de pt jobber med å omorganisere systemet for purringer. Styret bestemte å ta ta skjeen i egen hånd. Nina Klemp har ringt rundt til de medlemmer som ikke har betalt kontigent for inneværende år. Ringerunden var en suksess, og klubben beholdt de fleste av medlemmene. Alle oppringte var svært positive til at NBCK tok kontakt. REKRUTTERING AV NYE MEDLEMMER Ansvarlige: Hilde M Didriksen/Nina Klemp Alle registreringer fra 2008 til 2012 ble gjennomgått og listen vasket mot medlemsregisteret. Ikke-medlemmer ble kontaktet pr tlf og fikk i tillegg tilsendt mail med presentasjon av klubben. Telefonene ble svært godt mottatt. Det er så langt rekruttert 17 nye medlemmer. VALGKOMITEENS ARBEID Ansvarlig : Nina Klemp, Venke Pedesen, Liselott Hamre Valgkomiteen melder om å ha hatt fokus på å få samlet arbeidsvillige mennesker med ulik fagkompetanse til vervene i NBCK. Kandidatene til valget innehar den ønskede kompentanse og erfaring. Valgkomiteen føler seg trygg på at disse kan føre klubben videre inn i en aktiv fremtid. side 4

5 STYREMEDLEMMENES PERSONLIGE BERETNING Åshild Braa Haugen - styreleder Dette har vært en god og fruktbar styreperiode i NBCK. Med kreative og idérike medspillere blir det resultater. Vi har hatt et godt samarbeid innad i styret. Med styremøter på Skype har dette fungert veldig bra. Om ikke alt kom i mål, synes jeg vi har fått utført en hel masse av våre mål for styreperioden Hilde M Didriksen - nestleder Styret har hatt en klar visjon om økt aktivitet i distriktene, samt en fornyet og modernisert informasjonsflyt mellom styret og klubbens medlemmer. Begge disse visjonene syns jeg vi har håndtert og gjennomført på en svært tilfredsstillende måte. Oppdretter- og dommerkonferansen som skulle avvikles i styreperioden fikk dessverre vike pga nedsatt arbeidskapasitet. Men jeg føler meg trygg på at kommende styre vil håndere disse oppgavene til stor tilfredsstillelse. Sist vil jeg poengtere at vi har hatt uvurderlige medhjelpere utenfor styrets midte. Nina Klemp har gjort en fabelaktig jobb i å samle sammen mailadresser til klubbens medlemmer. Hun har stått bak jobben med å rekruttere nye medlemmer, purret på ubetalte medlemskap, samt fått orden på Salgsboden. Liselott Hamre og Ingjerd van Bruggen har også hele tiden stilt opp der styret har hatt behov for ektra bistand. Det jeg har savnet i perioden, er at fler av styremedlemmene var litt mer dedikert i forhold til å påta seg arbeidsoppgaver. Jeg håper at det nye styret består av medlemmer som har overskudd, tid og ikke minst lyst til å jobbe for å få NBCK til å bli en ennå mer aktiv klubb. Jeg takker styret for godt samarbeid, gode og konstruktive styremøter og en velfungerende periode. Målfrid Andersen - sekretær Jeg ble siste år oppringt av Nina Klemp og forespurt om jeg ville gå inn i styret i NBCK for 1 år. Mitt første svar var nei, nei, nei, aldri mer. Jeg har gjennom mange år i NBCK sittet i flere omganger i styret under forskjellige ledere, og de som har sittet i et styre i en hundeklubb vet av erfaring at det noen ganger kan gå veldig bra, andre ganger går det slett ikke i det hele tatt. Det beror stort sett på hvilke mennesker man skal samarbeide med. Nina er jo et veldig hyggelig menneske å snakke med, og innen telefonsamtalen var over hadde hun overtalt meg til å påta meg sekretærvervet for 2011/2012. Nå mot slutten av denne perioden vil jeg kun si dette har jeg ikke angret på. Styret har for meg fungert veldig bra. Det har blitt grepet tak i ting, gjort noe med det som man mener er feil, i allefall prøvd så godt man kan å få gjort noe med det. Alle styremedlemmene har stort sett fungert optimalt til tross for sykdom. Vi har vært mye i kontakt med hverandre via mail og hatt ganske ofte styremøter via Skype. Dette at vi har hatt så ofte kontakt med hverandre har for min del gjort at jeg har lært disse menneskene å kjenne, å stole på de, at de står for det de sier og at de gjør det som de lover. Samarbeidet har vært veldig bra, og det har ikke vært noen uoverensstemmelser av viktighet. Jeg synes også at dette styret det siste året har fått opparbeidet og satt i gang mange gode rutiner på hvordan et styre skal organiseres. Kontaktpersonene og distriktskoordinator har fått regler og retningslinjer, det har blitt organisert flere treff i distriktene, det er laget et nydelig presentasjonshefte av vår rase samt en flyer, vi har hatt stand på Dogs4All og har deltatt på Hundelivsmessen, vi har fått en person som har ryddet opp i Salgsboden og har fått lagt inn et mailregister på våre medlemmer. Alt det som NBCK har foretatt seg det siste året, har blitt nydelig lagt ut på vår hjemmeside, slik at alle kan få informasjon om hva som foregår i klubben vår, og ikke minst, det har kommet to lekre Ruff i perioden. Dessverre ble det ikke noe Jule-Ruff pga webmasters sykdom. Vi står foran en spesialutstilling på Morokulien sammen med SBC, og vi har fått dannet en utstillingskomite som vil være med å hjelpe oss med dette. Dessverre har styret også behandlet en vanskelig sak som vi i skrivende stund ikke er ferdig med, men også i denne saken har hele styret stått samlet. Styret har hatt en god tone gjennom hele perioden. Ikke minst har nestleder til tross for sykdom hatt visjoner om hvordan vi skal styre og organisere denne klubben for å få den til å fungere på best mulig måte. Dette er det som har hatt betydning for meg, at jeg føler vi har fått til noe og at vi har stått samlet. Det har vært en interessant og begivenhetsrik periode, og jeg håper når et nytt styre blir dannet, at det vil fortsette i samme ånd. Betty Slommerud - styremedlem Til årsberetningen vil jeg takke for det gode samarbeidet som vi i styret har hatt og ønsker de nye styremedlemmene lykke til!! Heidi Steine - vara-/styremedlem Som første varamedlem har jeg stort sett vært til stede på periodens styremøter, som har foregått over Skype. Jeg har da deltatt som ikke stemmeberettiget deltaker i diskusjonene. Jeg har ikke vært like aktivt med i alle saker, men mener at jeg har bidratt noe med synspunkter og spørsmålstillinger. På styremøte ble jeg så satt inn som styremedlem, etter at kasserer trakk seg. Etter denne styreperioden er jeg først og fremst imponert over det arbeidet det øvrige styret har gjort. Mange saker har blitt satt på dagsorden, blitt gjennomdrøftet og fått en avklaring, mange initiativ har blitt tatt. Jeg vil spesielt framheve Hilde Didriksen som en entusiastisk og resultatorientert pådriver, som har vært en inspirasjon for resten av styret. De sakene jeg synes har vært spesielt viktige i perioden er: Omorganisering av distrikts-kontaktene og utarbeidelse av retningslinjer for disse. Dette er svært viktig som grunnlag for økt aktivitet i klubben. Videreutvikling av informasjonsflyten via en flott hjemmeside der informasjon blir løpende lagt ut. Dette er av uvurderlig betydning for en aktiv og åpen hundeklubb. Denne siden er også et ansikt utad som vi har all grunn til å være stolt av. Innsamling av mailadresser fra alle medlemmer er også et initiativ som bidrar til å spre informasjon og virker i tillegg inkluderende overfor medlemmene. Kvalitetshevingen av Ruff. Dette har gått fra å være en liten (men sjarmerende) klubb-blekke til å bli et flott raseklubbmagasin vi kan være stolte av. Det har gjennom hele styreperioden vært meget god stemning på styremøtene. Alle har vært fokusert på å gjøre en så god jobb som mulig for klubben. Det eneste (men store) minuset i min oppsummering av styreperioden er den pågående personalsaken. Det har vært tungt å holde på entusiasmen og arbeidslysten i møtet med en endeløs strøm av negative og noen ganger ondsinnete eposthenvendelser fra et enkeltmedlem. Men dette er snakk om ett medlem. Vi har jobbet for alle de andre, og for å fremme en rase vi elsker, og den tanken har gjort at vi har holdt ut. side 5

6 SAK 4 - REGNSKAP OG REVISORS BERETNING KtoNr KontoNavn KontoSum RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontigent , Renteinntekter 227, Valpeformidlingen - inntekter 900, Salgsboden - inntekter 8 566, Diverse inntekter 3 682, Ruff - inntekter 1 000, Lillehammer - inntekter ,00 Sum DriftsInntekter ,18 DriftsKostnader 4500 Salgsboden - utgifter , Maskiner og utstyr , Reklamemateriell og brosjyrer , Småanskaffelser , Ruff - utgifter , Web-siden - utgifter , Lillehammer - utgifter , Diverse utgifter -881, Div.utg. - årets og kommende uts , Porto -462, Exporama - stand -879, Dogs4All Lillestrøm - stand , Reklame og annonser , Østlandet - medlemstreff o.l , Trøndelag - medlemstreff o.l , Generalforsamlingen , Andre møter -110, Diverse driftsutgifter ,00 Sum DriftsKostnader ,27 DRIFTSRESULTAT ,09 Finansposter 8140 Finansutgifter -45,00 Sum Finansposter -45,00 RESULTAT FØR SKATTER ,09 Årsoppgjørs disp, skatt Sum Årsoppgjørs disp, skatt 0,00 ÅRSRESULTAT ,09 Disp. av årsresultat 8961 Transaksjoner som mangler bilag 300,00 Sum Disp. av årsresultat 300,00 KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET 2011 Som kasserer overtok jeg fullmakt til å disponere NBCK sin konto 11. juli 2011, frem til da var det Jorunn Kvæstad, tidligere kasserer, som hadde fullmaktene. Samme dato skiftet NBCK bankforbindelse fra Postbanken til DNB. Skifte skyldes DNB sitt oppkjøp av Postbanken. NBCK har i flere år benyttet et regnskapsprogram som ble kjøpt inn av tidligere styre. Når jeg overtok regnskapet for 2011, var det for meg umulig å få åpnet regnskapet som allerede var ført i 2011 av tidligere kasserer. I tillegg lot regnskapet for 2010 seg heller ikke åpne. Etter flere telefonsamtaler med leverandør av programvaren forble problemet uløst. Med tanke på antall transaksjoner i NBCK, og kontroll opp mot kontoutskrifter fra bankforbindelsen, ble det i samråd med styret avgjort at jeg førte regnskapet i Excel, noe som gir en ryddig og god oversikt over transaksjoner utført av meg som kasserer i NBCK. Grunnet problemer som tidligere omtalt med innkjøpt regnskapsprogram, har jeg vært tvunget til å føre regnskap for hele regnskapsåret 2011, inklusive spesialutstillingen avholdt på Lillehammer juni Jeg ønsker således ikke å stå inne for hvordan tidligere styre har forvaltet kostnader og inntekter i forbindelse med avholdelsen av spesialutstillingen Kvitteringer for kostnader knyttet til utstillingen ble overlevert i konvolutt, plastpose, brødpose og noen i kassen til salgsboden. Lørdag 11. juni 2011 fikk jeg overrakt kassen til Salgsboden uten oversikt over varebeholdningen til Salgsboden. Kassen inneholdt penger, loddbøker og noen enkeltkvitteringer for kjøp som manglet innbetalinger. Salgsbodkassen ble benyttet under Dogs4All, Exporama og på Østlandstreffet før jul Pengene i kassen ble i overført NBCK sin konto 16. september mars 2012 da jeg hadde trukket meg som kasserer ble restbeløpet i kassen overført NBCK sin konto. De salgsartiklene salgsboden har hatt i perioden har vært lagret hos Susanne Lindberg. Styret tok i perioden et grep for å få bedre kontroll med salgsboden, og Nina C Klemp fikk hovedansvaret for salgsboden. GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen 2011 ble avholdt på Støren Lørdag 28 mai. Avholdelse av generalforsamling, inkl trykking og utsendelse av sakspapirer, beløp seg til kroner. STANDMATERIALE/DELTAGELSE PÅ STAND Styret i perioden var pålagt av generalforsamlingen 2011 å jobbe for å fremme rasen i Norge. Som ledd i dette arbeidet har NBCK deltatt på Exporama og Dogs4All med egen stand. En gjennomgang av eksisterende utstyr viste at det var behov for å kjøpe inn nytt standmateriale. Totalt beløp innkjøp av møbler og Roll-Ups og annet standmateriale seg til kroner. Dette var en engangsinvestering som NBCK kan ha glede av i flere år. Deltagelse på messe/stand forløp seg i 2011 til kroner. INFORMASJONSMATERIALE For å fremme rasen, og for å ha materiale å dele ut på stands, ble det også utarbeidet nytt rasehefte og flyer som presenterer rasen. Dette kostet kroner. RUFF Totale utgifter for utgivelse av medlemsbladet Ruff beløp seg til kroner i For å dekke inn noen av utgiftene knyttet til utgivelsen av medlemsbladet, anbefaler jeg at fremtidige styrer ser på mulighetene av å få inn annonser fra leverandører med relevante produkter til rasen (f.eks shampoo, børster, trimmebord, bur o.l). WEB/INTERNET Posten inneholder oppdatering av klubbens internettsider og webdesign, samt domene og webhotel. Arbeidet utførtes av Brand New Reklame og faktureres forskuddsvis. Sidene benyttes til å informere om rasen, ulike aktiviteter, innmelding av parringer, valpekull, utstillingsresultat og annet aktuelt stoff for BC interesserte. Totalt utgjorde dette kroner i 2011, og styret anser sidene for å være en viktig informasjonskanal for å fremme rasen og holde medlemmer oppdatert. Siden er under kontinuerlig utvikling. ANNONSESALG Medlemmer har kjøpt annonser i Ruff og på NBCK sine nettsider for totalt kroner i I all hovedsak dreier dette seg om innmeldte parringer og registrerte valpekull. side 6

7 EGENKAPITAL 1. januar 2011 hadde NBCK , 39 på konto 31. desember 2011 hadde NBCK ,90 på konto Jessheim, 4 april 2011 Kjetil André Neby Da kasserer trakk seg fra sitt verv hadde styret behov for å trekke inn kvalifisert regnskapshjelp utenfor styrets midte. Ingjerd van Bruggen, som tidligere har hatt ansvar for klubbens regnskap, har bidratt til at vi har fått sluttført regnskapet og overført alt til regnskapsprogrammet. SALGSBODEN Pr. 31. desember 2011 var det ikke foretatt vareopptelling i Salgsboden. DISTRIKTSSTØTTE Det har blitt bevilget støtte til arrangement i Midt-Norge og på Østlandet - totalt kr 3.367,- MEDLEMSKONTINGENT En liten økning i forhold til året før. SPESIALUTSTILLING 2011/LILLEHAMMER Utstillingen i år gikk nesten i null med et lite overskudd. Lave kostnader skyldes bl.a at det ble billig å få dommer fraktet fra flyplass til utstillingsområde, samt at det ble benyttet lokal ringpersonell. EGENKAPITAL Den 1. januar 2011 hadde NBCK på konto ,39 Den 31. desember 2011 hadde NBCK på konto ,90 Styret / Ingjerd van Bruggen 24. april 2012 SAK 5 - FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 UT INN BOKFØRT 2011 RUFF (inkl porto) 3 utgaver WEBSIDEN (oppdatering) WEBSIDEN (hosting, webhotel) GF (trykking, porto, lokaler) REKLAME/ANNONSER REKLAMEMATERIELL/BROSJYRER Dogs4All STAND DIV PORTO AKTIVITETSSTØTTE SPESIALUTSTILLING TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL 0 0 DOMMER/OPPDRETTERSEMINAR SALGSBODEN DIVERSE UTGIFTER MEDLEMSKONTINGENT VALPEFORMIDLING RUFF ANNONSER RENTEINNTEKTER SPESIALUTSTILLING TRONDHEIM HUNDEFESTIVAL SALGSBODEN INNTEKTER UTGIFTER AVVIK SAK 6 - HANDLINGSPLAN FOR STYREPERIODEN 2012/2013 REVISORS BERETNING Revisjonsberetning for årsregnskap 2011 Geithus, 7. mai 2012 Undertegnedet har gått igjennom regnskap for Norsk Bearded Collie Klubb for 2011, og har ikke funnet noe å bemerke. DOMMERKONFERANSE Utarbeidelse av dommerkompendium og gjennomføring av en dommerkonferanse i samarbeid med NKK OPPDRETTERSEMINAR Utarbeidelse av agenda for et oppdretterseminar som skal tilfredstille alle interessegrupper i NBCK. DISTRIKTENE Videreutvikling av aktivitetsnivået i distriktene. Påse at distriktskontaktene følger retningslinjene og at kommunikasjonen mellom styret og distriktene er god - samt at alt arbeid som gjøres i distriktene rapporteres til styret og ikke minst informeres via klubbens informasjonskanaler - websiden, nyhetsbrev og RUFF. VERVING AV NYE MEDLEMMER I lys av den storstilte vervekampanjen klubben har bedrevet i styreperioden, ønsker vi å se at dette arbeidet fortsetter inn i neste styreperiode. Det ligger mye upløyd mark i å få klubbens oppdrettere til å oppfordre og opplyse sine valpekjøpere om klubbens ekistens. side 7

8 RUFF Styret anbefaler å tilsette en redaktør umiddelbart og la denne nedsette en redaksjon. Bladet bør fortsette å produseres i sitt nåværende format. WEBSIDEN Det bør vektlegges viktigheten av at websiden er under kontinuerlig oppdatering. Siden er klubbens ansikt utad og er med på å markedsføre rasen. NYHETSBREV/MEDLEMSDATABASE Det er lagt ned stor jobb i å opprette denne, og vi ser at databasen trenger en ansvarlig for å holde denne oppdatert slik at ikke all jobben har vært bortkastet. Det anbefales at NYHETSBREV brukes flittig for å informere medlemmene om aktiviteter i klubben. Dette er en billig og svært effektiv måte å kommunisere med medlemmene på. REGNSKAPSRUTINER Vi anbefaler at det opprettes egen konto med eget kontokort til bruk for Salgsboden. Slik det fremstår pr idag er det svært vanskelig for regnskapsansvarlig å få oversikt over utgifter og inntekter i salgsboden. Nye rutiner for fakturering/kontantbetaling må utarbeides. Vi anbefaler videre at regnskapet føres med mer spesifiserte kategorier/konto for å lettere skille ut inntekter/utgifter fra de ulike aktivitetene i klubben. Det bør også opprettes egen konto for distrikt Midt-Norge da deler av overskuddet fra Trondheim Hundefestival skal øremerkes aktiviteter i distriktet. Jeg synes gjeting skal bevares og fremmes i Bearded Collien. Og jeg håper det er flere som synes det samme. Jeg har en beardis som har prøvd det meste; lydighet, agility, jakt, spor, rundering, feltsøk, utstilling, og gjeting. Det vises tydelig på hunden når den er i sitt ess. For min hund er det gjeting som vekker et lys i øynene på den som tydelig forteller: DETTE ER LIVET! Så hvorfor ikke la de holde på med det instinktet forteller dem er riktig. Det er gjeting de er avlet fram for, så hvorfor skal ikke vi som beardiseiere tilrettelegge for det, og i tillegg få det på stamtavla at de har instinktet på plass. Hvis vi også kan skape interesse for rasen i gjeterhundmiljøet, så er vel ikke mange nye potensielle valpekjøpere en uting? SAK Bruk av mail/web for innkallelse til Generalforsamling Forslagstiller : Styret Det foreslås at generalforsamling tar stilling til om man kan bruke websiden og mail som media for utsendelse av innkalling til generalforsamling. Å benytte mailingsystemet/databasen vil spare klubben for store utgifter både med trykking av innkallelsen og utsendelse. Mail med hele innkallelsen vil bli sendt samtlige av klubbens medlemmer, i tillegg vil innkallelsen og stemmeseddel være lagt ut på websiden for nedlasting. Medlemmer som ikke er tilgjengelige på mail får tilsendt innkallelsen med vanlig post som idag. SAK Prokura Forslagstiller : Styret Det foreslås at klubbens leder har PROKURA i klubben. Dette for å forenkle arbeidet med å endre tilgjengelighet til konti for kasserer, ansvarlig for salgsbod og eventuelle andre som skal ha tilgang til klubbens konto i styreperioden. SAK 7 - INNKOMNE SAKER SAK Avvikende regnskapsår Innsendt av: Kjetil André Neby SAK Fastsettelse av medlemskontingent for 2013 Styret foreslår å øke klubbens kontingent med kr 40,-. Det innebærer en total kostnad pr medlem på kr 350,- som inkl et pålagt medlemskap i NKK. NBCKs spesifikke kontingent vil med dette være kr 190,- SAK Innføring av gjeterhundprøve for Bearded Collie Innsendt av: Synnøve Hansen MÅL Få innført anleggsprøve gjennom NBCK Innført anleggsprøveresultat på stamtavle i NKK Få autorisert anleggsprøveledere/instruktører/dommere gjennom NSG til å holde prøver, NM i gjeting for Bearded Collie gjennom NBCK/NKK. Kunne delta på gjeterhundprøve der beardisen blir dømt som en beardis og ikke som en Border Collie. I SBC er de fire første av mine mål innført med suksess, så det er naturlig å se til dem for assistanse i hvordan man skal gå fram for å få gjennomført dette i Norge. Etter kontakt med vallningssektionen i SBC foreslår jeg å starte med: Prøve-på-gjeting/kurs i samarbeid med NSG-instruktører Få til faste treninger på flere steder i Norge Innføre uoffisell anleggsprøve Autorisere NSG-instruktører til å holde anleggsprøve Holde anleggsprøver, gjerne samtidig med andre NBCK arrangement - Spesialen/Distriktstreff osv) NM i gjeting for Bearded Collie Slik det er per dags dato overtar kasserer et regnskap midt i regnskapsåret, noe jeg ser på som uheldig. Jeg anbefaler generalforsamlingen å gå inn for å la et regnskapsår gå fra en generalforsamling til neste. Samtidig bør det legges klare føringer på at regnskapet skal være avsluttet og godkjent før det overføres ny kasserer. Slik det nå var overtok jeg et regnskap mitt i regnskapsåret og skal således skrive årsberetning for et ½ år hvor jeg ikke var ansvarlig for regnskapet og ei heller hadde fullmakt på NBCK sin konto. Det er ikke ukjent at klubber og foreninger har regnskapsår som avviker fra kalenderåret. SAK Obligatorisk lovmal for NKKs medlemsklubber NKK har utarbeidet ny lovnormal for samarbeidende klubber og styret i NBCK har forslagsvis tilpasset endringene til klubbens lover. KAPITTEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 ORGANISASJON OG VIRKEOMRÅDE Klubbens navn er Norsk Bearded Collie Klubb (heretter forkortet til NBCK) og ble stiftet i Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. NBCK er medlemsklubb I Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben omfatter rasen Bearded Collie. Klubben har sete og verneting i Oslo. 1.2 FORMÅL NBCKs formål er å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund (og side 8

9 utviklingen av den enkelte hunderase). NBCK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder (og for at avl av hunder skjer i ønsket retning når det gjelder rasestandard og sunnhet). 1-3 Definisjoner KLUBBENS ORGANER a) Årsmøtet b) Ekstraordinært årsmøte c) Styre d) Valgkomite KAPITTEL 2 MEDLEMSKAP OG KRAV TIL DETTE 2.1 MEDLEMSKAP Som medlem kan opptas enhver uberyktet person. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg. 2.2 MEDLEMSKONTINGENT Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte etter forslag fra styret. Medlem har ingen rettigheter før klubbkontingenten er betalt. Styret kan stryke som medlem personer som skylder klubbkontingent for mer enn ett år. 2.3 MEDLEMSPLIKTER Medlemmene er forpliktet til å støtte NBCK og NKKs virksomhet samt å følge NBCKs og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk. Medlemmene forplikter seg også til å opptre på en slik måte at klubbens formål og anseelse fremmes. Klubbkontingenten skal være klubben i hende i rett tid. Medlem som ikke har betalt skyldig klubbkontingent eller som ikke har regulert annen mulig gjeld i forhold til klubben i riktig tid, kan ikke påberope seg rettigheter i klubben. 2.4 OPPHØR AV MEDLEMSKAP Medlemskap i klubben opphører ved: a) Utmeldelse b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende klubbkontingent betaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK d) Vedtak om strykning av medlemskap besluttet av klubbens styre e) Vedtak om strykning av medlemskap i klubben besluttet av NKKs Disiplinærkomite f) Vedtak om eksklusjon besluttet av NKKs lover kapittel DISIPLINÆRE REAKSJONER (felles regler for alle klubber) Personer som er ekskludert uten tidsbegrensing av NKKs disiplinærkomité kan ikke opptas som medlem igjen i noen klubb uten disiplinærkomiteens skriftlige aksept på dette. Klubbens styre kan advare, anmode om å uttre, utelukke for begrenset tid eller stryke et medlemskap for begrenset eller ikke begrenset tid. Strykning av medlemskap krever ¾ flertall av fulltallig styre. Personer som er nektet opptakelse eller strøket som medlem kan anke vedtaket inn for NKKs Appellutvalg. Anken må sendes senest 4 uker etter at meddelelsen om beslutningen er blitt meddelt skriftlig. Den som anker må også erklære at avgjørelsen i Appellutvalget godtas som endelig og inappelabel. Styret plikter å gjøre oppmerksom på ankeinstansen, tidsfristen og at Appellutvalgets avgjørelse er endelig og bindende. Norsk Kennel Klubs lover Kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet KAPITTEL 3 - ORGANISASJON 3.1 Høyeste myndighet Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 1. juli. Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall). I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning. 3.2 MØTE OG STEMMERETT Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte eller ved forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer kan kun brukes på valg, ikke på saker, og være styret i hende senest en uke før generalforsamling. Bruk av forhåndsstemme Stemmeseddelen skal legges i egen, lukket konvolutt. Konvolutten skal være merket forhåndsstemme, GF-årstall. Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt Det skal vedlegges løst lapp med navn til stemmegiver i den ytterste konvolutten. Stemmesedler som ikke er pakket eller utfylt på korrekt måte forkastes. På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 3.3 INNKALLING Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. MED INNKALLELSEN SKAL FØLGE: - Dagsorden - Undertegnet Årsberetning - Undertegnet regnskap med revisors beretning - Budsjett for neste år - Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato - Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato. 3-4 ÅRSMØTETS OPPGAVER Årsmøtets oppgaver er å: a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, (forhåndsstemmer/fullmakter hvis klubben har dette), innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede. b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet. c) Behandle årsberetning d) Godkjenne regnskap med revisors beretning e) Godkjenne budsjett for neste år f) Opprettelse og nedleggelse av avdelinger. (Dette er valgfritt). side 9

10 g) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt. h) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet i) Planer for drift og aktivitet neste år j) Andre saker som står oppført på dagsorden ÅRSMØTET BEHANDLER Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen, eventuelt tellekorps. VALG: Årsmøtets oppgave er å velge: - Leder (for 2 år) - Nestleder (for 2 år) - 2 Styremedlemmer (anbefalt 2 år) - 2 Vararepresentanter - Revisor og vararevisor (anbefalt 2 år) - Eventuelt honorarer til revisor - Valgkomite med leder og vararepresentanter (anbefalt 2 stk.) Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret. Personer som er dømt for dyremishandling etter Lov om dyrevelferd kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben. 3-5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det. Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. For møte- og stemmerett gjelder samme regler som for ordinært årsmøte. KAPITTEL 4 STYRET M.V. Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 vararepresentanter som alle velges av årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Styret sammenkalles når fungerende leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene, og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret har ansvar for å: A Lede klubben mellom årsmøtene B Avholde årsmøte C Drive klubben i samsvar med formålsparagrafen D Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet E Oppnevne avlsråd (gjelder kun raseklubb/forbund), komiteer, eventuelt redaktør og representanter for klubben F Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-region G Velge sekretær og kasserer innen- eller utenfor styrets midte H Oppnevne komiteer og representanter for klubben I Utarbeide retningslinjer for avlsråd, avdelinger, komiteer og eventuelt redaktør KAPITTEL 5 ÅRSMØTEVALG VERV/KOMITEER 5.1 VALGKOMITE Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen velger leder innen sin midte. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til de verv som skal besettes. 5.2 AVDELINGEN (GJELDER FOR RASEKLUBB/- FORBUND MED SLIKE) Avdelingene er organer for geografisk bestemte områder. Klubbens medlemmer er tilsluttet bodistriktenes avdelinger om slik avdeling er opprettet. Bare avdelingens medlemmer som har betalt skyldig kontingent bosatt i vedkommende avdelingsdistrikt kan delta med stemmerett eller være valgbare ved avdelingens årsmøte. Medlemmer av andre avdelinger har adgang til alle avdelingsmøter, dog uten stemmerett. 5.3 REVISOR Årsmøtet velger revisor(er) og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel. KAPITTEL 6 DIVERSE BESTEMMELSER 6.1 LOVENDRING Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt. 6.2 TOLKING AV LOVENE NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jfr Norsk Kennel Klubs lover STEMMETALL Det kreves kvalifisert flertall for valg av: Æresmedlem, lovendring og oppløsning. Der intet annet er nevnt kreves det absolutt flertall. 21 OPPLØSNING For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft. Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK. KAPITTEL 7 ÆRESMEDLEM Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer. Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke klubbkontingent til klubben. Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester i en enkeltsak eller på et enkeltfelt. Disse tildeles hederstegn. Definisjoner ABSOLUTT FLERTALL Mer enn 50% av de avgitte gyldige stemmer er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. KVALIFISERT FLERTALL Mer enn en spesifisert størrelse (for eksempel 2/3 flertall ved lovendringer) er for forslaget. Blanke stemmer er gyldige stemmer. Tillegg: Representantskapet gir Hovedstyret fullmakt til å gi enkeltklubber aksept på å fravike lovmalens bestemmelser dersom disse ikke er forenlig og tilpasningsmulig for medlemskap i andre organisasjoner det er naturlig for klubben å søke medlemskap. side 10

11 FORKLARING TIL PERSONVALG OG BRUK AV STEMMESEDDEL Kandidaten må ha minst 50% JA-stemmer for å bli innvalgt. Strykning av kadidat foregår ved å krysse av ved ruten NEI. Blanke stemmer teller - (ønsker du å stemme blankt unnlater du å krysse av i JA eller NEI ruten ved en eller flere av kandidatene). FØLGENDE KANDIDATUR SKAL VELGES 1 styreleder 2 år 1 revisor 1 år 2 styremedlem 2 år 1 vararevisor 1 år 1 styremedlem 1 år 3 valgkomitemedlemmer 1 år 2 varamedlem 1 år 1 vara valgkomitemedlem 1 år FORHÅNDSSTEMMER Forhåndsstemmer skal være styret i hende senest en uke før generalforsamling. Stemmeseddelen skal legges i egen, lukket konvolutt. Konvolutten skal være merket forhåndsstemme, GF Den lukkede konvolutten legges deretter i en ny konvolutt HUSK å vedlegge ark/lapp med navn til stemmegiver i den ytterste konvolutten. (IKKE skriv navnet på den innerste konvolutten) Dersom flere i husstanden sender stemmesedler i samme konvolutt må hver og en av stemmesedlene legges i separate konvolutter og merkes på samme måte som ovenfor. Stemmesedler som ikke er pakket eller utfylt på korrekt måte forkastes. Forhåndsstemmer sendes til: Norsk Bearded Collie klubb - v/åshild B. Haugen - Vigdalsmo, 7350 Buvika KLIPP UT STEMMESEDDEL Mvh For valgkomiteen NBCK Nina Charlotte Klemp VALGKOMTEENS INNSTILLING STYREVERV HER STEMMES Inger Ronander Leder 2 år Ja Janet Longberg Styremedlem 2 år Ja Målfrid Andersen Styremedlem 2 år Ja Ingjerd van Bruggen Styremedlem 1 år Ja Heidi Steine Varamedlem 1 år Ja Tone Kristiansen Varamedlem 1 år Ja Hans A Vikhagen Revisor 1 år Ja Greta Moen Vara revisor 1år Ja Nina Klemp Valgkomité 1 år Ja Liselott Hamre Valgkomité 1 år Ja Trude Grande Langeng Valgkomité 1 år Ja Cecilie Gangåssæter Vara Valgkomité 1 år Ja side 11

12 side 12

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935.

Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar 1935. LOV FOR NORSK COLLIE KLUBB Vedtatt av Generalforsamlingen den 2.april2006. KAPITTEL I - NAVN, TILKNYTNING.OG FORMAL $1 NAVN Klubbens navn er Norsk Collie Klubb, forkortet NCK. NCK ble stiftet 21. januar

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Slik gjør vi det i Senterpartiet

Slik gjør vi det i Senterpartiet Slik gjør vi det i Senterpartiet Håndbok for tillitsvalgte og folkevalgte Kapittel 2.1: Arbeid i lokallagsstyret Innholdsfortegnelse 2. OPPGAVER OG ANSVAR FOR LOKALLAGSSTYRET 6 VEDTEKTER 6 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite

ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite ÅRSMØTE i Vålerenga Fotball Elite Torsdag 12. mars 2015 kl. 18.00 i Vallhall (kantinen 2. etasje) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I VÅLERENGA FOTBALL ELITE Styret i Vålerenga Fotball Elite innkaller til årsmøte,

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT.

VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. VEDTAK SOM HJEMLER GEBYR PÅ FAKTURA FOR TRENINGSAVGIFT OG VAREKJØP VED BRUK AV MYSOFT. NGTFS FORBUNDSTING vedtok innføringen av Mysoft Idrett for alle lag tilsluttet NGTF på forbundstinget i 2012. Vedtaket

Detaljer

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den...

Lov for...idrettslag[1], stiftet...(dato/år), med senere endringer, senest av...godkjent av...idrettskrets den... Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt.

Regnskapet i dag viser to konti med til sammen 300.000 kr, men vi har noen regninger som ikke er betalt. Referat fra generalforsamling i Norsk Rottweilerklubb i 2014 30/3-2014, Clarion hotel Tollboden, Drammen 1. Åpning Generalforsamlingen ble åpnet av nestleder i Norsk rottweilerklubbs interimsstyre, Kjersti

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer