Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen."

Transkript

1 Referat fra informasjonsmøte om sak Tilskudd for beboere i nærområdet av bomstasjonen i Hjemmeluft bruk av parkeringsfondet den 4. september 2013, avholdt på kantina ved Alta rådhus. Bakgrunn for møtet: Hovedutvalget for Næring, Drift og Miljø har i sak 71/13 vedtatt, med bakgrunn i Kommunestyresak 96/10 og 97/10, innføring av en rabattordning på 40% for alle eiere av lett kjøretøy/biler i nærområdet av bompengestasjonen. Dette gjelder bygdene og grendene i Saltvika, Kvenvik, Simanes og Mathisdalen. Pr. i dag berører dette 87 eiendommer i nevnte område. Agenda: Kommunalleder Drift og utbygging, Bengt Fjellheim, inviterte på vegne av Alta kommune eierne av de nevnte 87 eiendommene til et møte på Alta rådhus for å informere om saken, og om videre prosess. Kommunalleder inviterte til møtet også for å få innspill fra, og starte en dialog med, eierne av disse berørte eiendommene. Det vil være viktig med de berørtes innspill i den videre, politiske behandling av saken. Til stede: For Alta kommune: Bengt Fjellheim, kommunalleder Drift og utbygging (møteleder), May H. Ditlefsen, administrasjonskonsulent Drift og utbygging (referent). Representerte adresser fra berørt område: Kvenvikbakken 1, 10 og 19, Stokstadbakken 1 (a og b) og 6, Kvenvikveien 3, 5, 14, 21, 23, 31, 41, 43, 54, 59, 62, 65, 67, 69, 73, 78 og 88, Mathisdalen 6, 69, 72 og 321, Østre Kvenvik 100, Kåfjordveien 6, 8, 9, 10, 171, 330 og 332. I tillegg var følgende adresser invitert: Kvenvikbakken 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 17 og 20, Stokstadbakken 2, 3, 4, 5 og 8, Kvenvikveien 10, 15,17, 18, 19, 27, 33, 46, 48, 60, 66, 82, 84 og 87, Simanesveien 4, 10, 11, 19, Mathisdalen 11, 13, 46, 143, 144, 200, 299 og 316, Kåfjordveien 2 A og B, 4, 11, 175 og 184, Østre Kvenvik 70, 76, og 88. Noen av de fremmøtte representerte flere adresser, muligens også adresser som er beskrevet som invitert men ikke møtt. Alt i alt var det godt oppmøte. Et invitasjonsbrev kom i retur, og man fikk ikke tak i eier av bolig pr. telefon før møtet. Referat sendes til alle adresser som var invitert. Møte: Kommunalleder startet møtet med å ønske velkommen. Videre informerte han litt om bakgrunnen for, og prosessen rundt, saken. Det ble også fortalt at bompengeordningen skal driftes av selskapet Bru og tunnel her i Alta, for Finnmark bompengeselskap. AutoPASS-brikken kjøpes hos dem, og de administrerer fakturering av bompenger. Kommunalleder informerte om at bomstasjonen som settes opp i Alta vil kun bestå av master som registrerer gjennomkjøringen via AutoPASS-brikken, eller registreringsnummer på bilen, det vil altså ikke være en bom som er manuelt betjent, eller ha myntinnkast. Det ble også informert om at referat skulle skrives fra møtet, slik at spørsmål som ikke ble besvart direkte i møtet, kunne besvares gjennom referatet (merk at i referatet vil svar som er innhentet i ettertid være skrevet med blå skrift, under utarbeidelse av endelig referat vil sjekkpunkt være skrevet med rødt). Referat sendes ut til alle møtte, samt alle inviterte som ikke hadde anledning å møte. 1

2 Kommunalleder gjennomgikk deretter en presentasjon av saken med bakgrunn, utskrift av denne presentasjonen følger vedlagt. Etter presentasjonen åpnet kommunalleder for innspill og spørsmål fra salen. Innspill/spørsmål fra salen: Her har referent valgt å kategorisere i direkte spørsmål og innspill uten direkte spørsmål, fremfor å skrive hvem som kom med hvilke innlegg fortløpende. Dette for å bedre oversikten og fordi noen av temaene gikk igjen fra flere personer. I tillegg viste det seg vanskelig for referenten å få med navn på personene som snakket, spesielt bakover i salen, til tross for at folk var flinke til å presentere seg. Vi håper allikevel at alle som kom med innspill og spørsmål kjenner igjen sine innlegg i referatet, og at alle synspunkter kommer frem. Spørsmål: I presentasjonen var det henvist til en rekke arbeidskjøretøy som skal være unntatt ordningen. Vil man kunne kjøre gratis gjennom bommen med traktor? Akkurat det kunne ikke kommunalleder gi et umiddelbart svar på. Har lett etter praksis andre steder i landet på dette, og det ser ut til at praksis på dette er opp til det lokale bomselskap. Må sjekke hvilken praksis Finnmark Bompengeselskap vil legge seg på i vårt tilfelle. Når det gjelder fritak så er dette regelen ihht nettsiden til Autopass: Følgende trafikantgrupper skal som hovedregel ikke betale bompenger: Syklende og gående, passasjerer i alle typer kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute. Vil campingbil, som krever førerkort C1, regnes som lett kjøretøy? Kommunalleder kunne ikke umiddelbart gi svar på dette, men en annen tilhører opplyste om at grensen for lett kjøretøy går ved 3500 kg. Taksretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg, av 1997, sier følgende: Følgende takstgrupper skal benyttes for kjøretøy: Moped/motorsykkel Kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m kg Kjøretøy med tillatt totalvekt f.o.m 3501 kg. Kjøretøy med tilhenger betaler kun bompengetakst etter trekkvognens tillatte totalvekt. Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen. Vil de 40% i rabatt som kommunen regner med å kunne gå inn i ordningen med, komme på toppen av rabatten som ligger i den lokale avtalen på AutoPASS? Kommunalleder bekreftet dette. Blir AutoPASS-brikken registrerert på bil eller person? Kommunalleder tror den registreres på bilen. I følge nettsiden til Autopass gjelder følgende: Brikken er koblet til bilnummeret den er registrert på, og det er kun lov å flytte brikken dersom man bytter bil. Hvis man bytter bil må dette meldes til bompengeselskapet, slik at brikke og faktura blir knyttet mot den nye bilen. 2

3 Når du tegner en AutoPASS-avtale får du en AutoPASS-brikke som du skal feste på innsiden av frontruten. Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bompengeavgiften belastet avtalen din. Husk å melde adresseendring til bompengeselskapet ditt. AutoPASS-avtalen gir deg rett il å passere i alle bompengeanlegg i Norge som er skiltet AutoPASS. Du får i tillegg rabatt på bomstasjonene som administreres av selskapet du har avtale med (lokal avtale). Du kan også bruke AutoPASS-brikken i andre betalingsanlegg i Skandinavia. Denne tjenesten kalles EasyGo. Se mer informasjon på easygo.com Når du sier opp avtalen din kan du returnere brikken til bompengeselskapet eller en servicestasjon. Da vil du få tilbake depositumet på brikken (kr 200) og eventuelt restbeløp på din konto. Vil du kaste brikken, skal den håndteres som miljøavfall og leveres til returpunkt for elektronisk og elektrisk avfall. Må man begynne å betale bompenger før veien står helt ferdig? Noen trodde at innkrevingen skulle starte allerede når asfalten er ferdig lagt i Saltvikaområdet. Andre mente igjen at Statens vegvesen hadde sagt at innkreving først starter når alt er ferdigstilt. Kommunalleder mente også at sistnevnte beskjed medfører riktighet. Flere av de fremmøtte uttrykte bekymring for at bommen kommer i gang før veien er ferdig. Kommunalleder lovte å sjekke hvor lenge bommen skal stå, når alt er nedbetalt og om bommen skal bli stående etter at veien er nedbetalt. Hvor lenge skal bommen stå? Når er veien nedbetalt? En av beboerne i Kåfjordveien hadde et spesifikt spørsmål angående sitt kjøretøy, en Dodge. Vil denne bilen regnes som lett kjøretøy? Som referert over i fra tekstretningslinjene for bompengeprosjekter, så er svaret at dersom bilens tillatte totalvekt er maks 3500 kg så regnes den som lett kjøretøy. Hvor skaffer man AutoPASS-brikken? Denne bestiller man hos selskapet som drifter ordningen, i Alta blir det altså Bru og tunell AS. Fra atutopass.no (referents anmerkning i sort skrift): Du skaffer deg AutoPASS-brikke ved å tegne avtale (hovedavtale) med et bompengeselskap. Dette gir deg rabatt ved passering i bomstasjonene som selskapet administrerer. I tillegg gir det en brikkerabatt (oftest 10 prosent) når du passerer noen andre bomstasjoner i Norge. Brikken kan også brukes i betalingsanlegg ellers i Skandinavia (easygo.com). Depositum for brikken er 200 kroner og betales når du inngår avtale. Du kan bestille brikke og inngå avtale på Internett(autopass.no) ved å velge det bompengeselskap du ønsker avtale med i kartet til venstre (vil ikke være mulig før bomstasjonen er oppe og går i Alta, pr i dag er den ikke mulig å velge på nettsiden). Når du har valgt bompengeselskap klikker du på "Tegn avtale" og fyller ut et avtaleskjema. Brikken kommer i posten. Du kan også skaffe deg brikke og avtale hos en av bompengeselskapets servicestasjoner, ofte en bensinstasjon, et hotell eller en butikk i nærheten av en bomstasjon. Kontakt bompengeselskapet for informasjon. Du kan begynne å kjøre med en gang du har inngått avtalen og mottatt AutoPASS-brikken. Du kan få gult lyssignal fram til avtalen din er registrert. 3

4 Kommer rabattordningen på automatisk når man har fått AutoPASS-brikken? Den lokale rabatten hos bomselskapet kommer på med en gang da den administreres av selskapet. Den kommunale rabatten vil også legges på, men forutsetter at bomselskapet vet fra kommunens side hvem som skal få rabatten, og at kommunen vet hvem som har fått utlevert brikke. Her må det lages en rutine på at kontrollen på begge sider fungerer. Vil rabattordningen være oppe og gå med en gang bomstasjonen settes i drift? Dette vil komme an på når bomstasjonen er operativ, om man rekker å ha rutinene klare til da. Det vil også i høyeste grad komme an på om innstillingen som har gått igjennom i hovedutvalget også vil vedtas etter behandling i Formannskap og Kommunestyre i oktober. Dersom innstillingen blir endelig vedtatt og beboerne får rabatt i 5 år, må de betale full pris etter at 5 år er gått? Så lenge parkeringsfondet går i overskudd slik at kommunen har råd til ordningen, og dersom det er politisk vilje til det, så er muligheten for forlengelse til stede. Men pr. i dag på møtet kan ikke kommunalleder love dette. En av beboerne har firmaet sitt registrert på adressen i det berørte området, og firmaet har flere firmabiler. Vil disse kunne inngå i rabattordningen? Dette må kommunalleder komme tilbake på. Fra Autopass nettsider vedrørende firmaavtaler: En firmaavtale gjør det mulig å knytte flere kjøretøy til en avtale. Kjøretøyene må tilhøre samme vektklasse. En slik firmaavtale gis til næringslivs- og kollektivtransportselskaper, og knyttes til organisasjonsnummer. Er det mulig å kjøre gjennom bomringen, og slippe å betale for returen dersom man kjører tilbake innen et visst tidspunkt? Dette er en ordning som finnes flere steder hvor det er bomring, så det burde være naturlig med en slik ordning også her. Kommunalleder sjekker dette. Vil det være differensiert pris gjennom døgnet, dyrere på dagtid? Kommunalleder tror det er fast pris uansett på døgnet, men det kan sjekkes opp. Hvorfor kan man ikke ta inn disse inntektene via prispåslag på drivstoff? Kommunalleder forklarte at dette alternativet ble utredet av Kommunestyret, men de vedtok allikevel å gå for bomstasjon. Hva skjer om vi får flere bomstasjoner i Alta? Kommunalleder mente at dette pr i dag var usannsynlig. Får utenlandske biler og trailere kjøre gratis, blir de registrert? Sender de regning utenlands? Autopass her to systemer for utenlandske biler som benytter norske bomveier. Det første alternativet er at fører registrerer et kredittkort hos Autopass, og forhåndsbetaler en sum som det trekkes fra hver gang bilen (som er registrert mot kredittkortnummeret) kjører igjennom en bom. Når de er ferdige med Norgesferien, tilbakeføres det beløp som ikke er benyttet. Det andre alternativet er å kjøre igjennom bomstasjoner uten å ha kontaktet Autopass for registrering av kredittkort først. Det som da skjer er at registreringsnummer kobles mot eier, slik det fungerer for norske biler som ikke har Autopass-brikke, regning sendes da til eier gjennom en europeisk innkrevingstjeneste for bilgebyrer, kalt Euro Parking Collection (EPC). Man kan også betale med penger på manuelle stasjoner, men om fører ikke betaler får man i tillegg et gebyr tilsendt på NOK 300,- 4

5 130 biler er nevnt i saksfremlegget, avhenger rabatten av antallet biler? Kommunalleder fortalte at rabatten henger i hop med antallet biler totalt. Vil Alta kommune ordne kollektivtransport til det berørte området nå som bilkjøring blir dyrere? Kommunalleder sa han skulle undersøke hvor dette spørsmålet kan rettes. Hva koster bompengeordningen, administrasjon og alt? Kommunalleder bekreftet at det er snakk om store summer, men nøyaktige tall er det vegvesenet som har. Dette kan vi sjekke Hvem står bak bompengeselskapet? Kommunalleder fortalte at Bru og tunell AS står for drifta. Ommund Heggheim sitter i styret. Hvor stor vekt legges på innspillene som kommer i dette møtet? Kommunalleder fortalte at det var viktig for kommunen og rådmannen å få til denne dialogen med beboerne, innspillene vil tas med i referatet som også vil legges til saken. I tillegg oppfordret kommunalleder alle oppmøtte om å gå på nettsiden vår og legge inn skriftlig innspill på saken som nå ligger ute på høring. Blir man hørt dersom man kommer med innspill i høringen? Kommunalleder oppfordret til å komme med innspill, og håper at politikerne vil ta de til etterretning. Hva med leieboere? Kommunalleder sa at barn som bor hjemme, som er over 18 og har bil, vil omfattes av tilskuddsordningen. Når det gjelder leieboere må man nok være ganske strenge. Finnes det en oversikt over tallene/kostnadene for å få nedbetalt veien? Finnes det muligheter for å få omgjort dette vedtaket slik at staten tar regningen? Må finne oversikt over kostnadene. Kunne man ikke heller ha dannet et KF som drifter bompengeordningen til kost, fremfor et privat selskap som også skal tjene penger? Hva svarer vi her? Finnes det muligheter for revers i saken (bomplassering)? Det vet ikke jeg. Kan dette trekkes fra på skatten? Sjekke dette. Hva med henger? Om man har henger på bilen, regnes det fortsatt i samme prisklasse som når man kjører uten? Henviser til takstretningslinjene for bompengeprosjekter på offentlig veg, som sier at Kjøretøy med tilhenger betaler kun bompengetakst etter trekkvognens tillatte totalvekt. Det vil si at det er vekt på bil som avgjører taksten. Hva med elbil? 5

6 Pr i dag er elbiler unntatt fra betaling av bompenger. Politisk er elbilene fredet frem til 2015, fortalte en av de fremmøtte. På Autopass nettsider finner man at elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet har fritak fra betaling av bompenger. De fremmøtte påpekte at med den nye veien vil beboerne i det berørte området ikke bare måtte betale bompenger uten å nyte spesielt godt av nyveien, men de får i tillegg 1,6 km lengre vei hjemmefra til Alta t/r. Hvor ligger rettferdigheten i dette? Kommunalleder synes at dette er svært beklagelig, men dessverre kan ikke Alta kommune gjøre noe med dette ut over tilskuddsordningen som er foreslått. Vil det bli merkostnader på grunn av konkursene som vil føre til høyere inntjeningsbehov fra bomstasjonen? Kommunalleder har snakket med prosjektleder for utbyggingen om dette, og til tross for konkursene vil prosjektet holde budsjett. Innspill som ikke inneholdt direkte spørsmål: Det ble påpekt fra de fremmøtte at det unike i situasjonen ikke bare er at kommunen går inn med en tilskuddsordning, men at beboerne i dette tilfellet straffes for den nye veien med å måtte betale bompenger på en vei de knapt bruker og får økte drivstoffutgifter i tillegg. Beboerne ønsker også politisk snuoperasjon i forhold til plassering av bommen, Møllenes ville da være et godt alternativ for dem. Det ble også spurt om hvilket parti som stemte mot innstillingen i hovedutvalget. Svar: FRP, begrunnet i prinsippet om at de i utgangspunktet er i mot bommen, samt at å gi noen tilskudd kan ses på som forskjellsbehandling. En av de fremmøtte hadde tre forslag til Alta kommune: 1) Utred en lengre rabattordning enn forslaget på inntil 5 år. Kommunalleder forklarte at man må ha sikkerhet i inntjeningen til parkeringsfondet for å sikre rabattordningen, derfor er ikke perspektivet lengre enn 5 år. 2) Bommen burde flyttes til Møllenes, kommunen burde utrede alternativ. Kommunalleder refererte til innholdet i rapporten fra Dovregruppen, og hva som stod der i forhold til hvor bommen burde plasseres. Skriv litt mer her? 3) Snittet man går ut fra i saksfremlegget (1,5 biler pr husstand) bør være minst 2 ettersom mange i området har 3-4 biler. Kommunalleder fortalte at dette må man få klarhet i etter hvert, og at han håper at et økt antall biler ikke påvirker rabatten. En av de fremmøtte påpekte at tidsperspektivet for bommen er på ca år, mens beboerne vil etter kun 5 år miste den lille kompensasjonen de får. Han sa videre at kommunen allerede nå må sette inn tiltak i forhold til å sikre ordningen fremover, om 5 år vil det være for sent, bilmengden vil jo også øke. Kommunalleder sa at et alternativ kan være å øke inntekten til parkeringsfondet for å dekke økningen av biler på sikt, samt å kunne øke tidsperspektivet. En annen tilhører foreslo da å innføre parkeringsgebyr i hele Alta, ikke bare på Sentrum, for å øke inntjeningen til denne ordningen. Beboerne ønsker å få beholde denne rabatten/tilskuddsordningen så lenge bomstasjonen består. 6

7 Det ble påpekt at dette var en raus forsamling av mennesker, som over lengre tid har levd i anleggsarbeid, og som nå straffes, så dette oppleves litt som utdeling av smuler (satt på spissen). Beboerne hadde også følelsen av at man er en melkeku for staten, fordi man betaler jo allerede masse avgifter til staten gjennom drivstoffet. Man synes ikke denne bommen er grei, uansett om man får rabatt eller ikke. I tillegg er veien stengt så mye for tiden at man kommer seg verken frem eller tilbake. I det siste har meldingene om stengning kommet så sent at man nesten ikke rekker å planlegge kjøringen. Bakgrunnen for beboernes misnøye er at disse eiendommene som er så få og så nær blir urettmessig hardt belastet. En annen ting er tap av verdi på bolig og at bomstasjonen vil gjøre salg av eiendom vanskeligere. En av beboerne hadde sjekket opp alle tallene rundt utbyggingen, og kunne fortelle at man på en måte var heldig ettersom bomstasjonen kun skal dekke deler av veiutbyggingen, mens andre steder i landet ble man belastet for 100% av utbygginger via bomstasjoner. Noen reagerte på at prisene som ble presentert i møtet var annerledes fra priser som har vært presentert før. Det viser seg at det var en prisøkning i sommer, og prisene i fremvisningen er pris etter denne stigningen. En av de fremmøtte informerte om at Altaposten hadde skrevet om denne prisøkningen. Kommunalleder oppfordret til at om man har flere spørsmål etter møtet må man gjerne ringe eller sende mail. Kommunalleder oppfordret også flere ganger til å gå på websiden vår og legge inn skriftlige høringsinnspill, dette ble støttet opp av flere av beboerne også. 7

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på E6 Øyer Tretten Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2013 Tid: 1000 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/290 FORSLAG TIL TAKSTER PÅ FV

Detaljer

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april Informasjon 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i Logo autopasss Orig Blå. CMYK 100c 100m 40k Bømlopakken Bomstasjonen er automatisk Bomstasjonen står på Spissøy. Du skal ikkje stoppe ved passering,

Detaljer

1. juli startar innkrevjinga i bomstasjonane i Haugesund og Tysvær

1. juli startar innkrevjinga i bomstasjonane i Haugesund og Tysvær 1. juli startar innkrevjinga i bomstasjonane i Haugesund og Tysvær No er salet av AutoPASS-brikker i gang Logo autopasss Orig lå. CMYK 100c 100m 40k Alle bomstasjonane er automatiske Ein skal altså ikkje

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Møtetidspunkt: 11.mai 2015, kl. 0930-1100 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Lars Aksnes Fungerende

Detaljer

Jondalstunnelen. Informasjon 8. september 2012 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 20.

Jondalstunnelen. Informasjon 8. september 2012 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 20. Logo autopasss Orig Informasjon 8. september 2012 startar innkrevjing av bompengar i Blå. CMYK 100c 100m 40k Jondalstunnelen Bomstasjonen er automatisk Du skal ikkje stoppe ved passering, men køyre rett

Detaljer

Utforming av nettsider for bompengeanlegg Revidert mai 2010

Utforming av nettsider for bompengeanlegg Revidert mai 2010 Utforming av nettsider for bompengeanlegg Revidert mai 2010 Innhold 1 Bakgrunn og målgruppe... 2 2 Domenenavn... 2 3 Språk... 2 4 Krav til innhold... 2 4.1 Forside... 2 4.1.1 Illustrasjoner... 2 4.1.2

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

SV: SV: Spørsmål vedr Bomstasjoner Helgeland Nord

SV: SV: Spørsmål vedr Bomstasjoner Helgeland Nord SV: SV: Spørsmål vedr Bomstasjoner Helgeland Nord 23. oktober 2015 17.31 35 KB Fra: Erling Kvig Til: sorb@skonseng.no Hei Finn! Jeg beklager at jeg ikke har gitt deg tilbakemelding

Detaljer

Bompengeanlegget på Nybakk

Bompengeanlegget på Nybakk Bompengeanlegget på Nybakk - innkreving av bompenger starter 1. november 2007 1. november 2007 starter innkreving av bompenger på ny og gammel rv. 2 mellom Kløfta og Nybakk. Bompengeanlegget på Nybakk

Detaljer

Anonymitet og sletterutiner i automatiske bomstasjoner

Anonymitet og sletterutiner i automatiske bomstasjoner Anonymitet og sletterutiner i automatiske bomstasjoner Merete Kjærnli Seksjon for transportinformatikk Bompengekonferansen 8. oktober 2009 1 Bakgrunn 1. februar 2004 ble de første automatiske stasjoner

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Svar - Innføring av EETS - høring

Svar - Innføring av EETS - høring Saknr. 14/7655-2 Saksbehandler: Rune Hoff Svar - Innføring av EETS - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende som Hedmark fylkeskommunes uttalelse til høringen: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen 18. desember 2015 11.13 111 KB Fra: Til: Den 17. desember 2015 kl. 12.45.48 +01.00 skrev noreply.saksbehandling@vegvesen.no:

Detaljer

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen

BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen BISEK: Holdningsundersøkelse i Trondheim- og Oslosregionen Kåre Skullerud, Farideh Ramjerdi & Jon Martin Denstadli BISEK Workshop, Januar 26, 2015 Oslo Disposisjon Holdningsundersøkelse i Trondheimsregionen

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Færre bompengeselskap? Færre bompengeselskap Ønske om færre bompengeselskap

Detaljer

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Saknr. 16/6128-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at inntektene som Vegfinans AS

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Sak 073/13 Tertialrapport I

Sak 073/13 Tertialrapport I Komite for plan og økonomi Sak 073/13 Tertialrapport I - 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget viser til den fremlagte rapporten om aktivitets- og budsjettgjennomføring pr. 30.04.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift.

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift. Saksframlegg MILJØPAKKE FOR TRANSPORT I TRONDHEIM Status og samarbeidsrutiner, høring av takst- og rabattsystem samt prioritering av prosjekter i 2010 Arkivsaksnr.: 08/25207 Saksbehandler: Henning Lervåg

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

AutoPASS-regulativfor ferjetakster

AutoPASS-regulativfor ferjetakster AutoPASS-regulativfor ferjetakster Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Vår ref. 07/36120-78 (198421/09) oppgis ved alle henv.

Vår ref. 07/36120-78 (198421/09) oppgis ved alle henv. rondheimsregionen samarbe~d for utv~kfng reg~on cooparetion lor deveio~rnent ~w~.trolrdhe~morj~orarno «fl» «f6» Vår saksbehandler Jon Hoem Vår ref. 07/36120-78 (198421/09) oppgis ved alle

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Innledning / sammendrag

Innledning / sammendrag Samferdselspakke for Kristiansandsregionen Plassering av bomstasjoner Notat til ATP-utvalgets møte 20. oktober 2006 Fra: Karl Sandsmark, Statens vegvesen region Sør, Strategistaben Dato: 10. oktober 2006.

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2015. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Februar 2015 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren blir ny bompengepakke i,, og fra 2017. Vedtaket i fylkestinget kan leses på www.rogfk.no/vaare-tjenester/samferdsel/bypakke-nord-jaeren

Detaljer

Hva koster anonymitet i bompengebetalingen?

Hva koster anonymitet i bompengebetalingen? Hva koster anonymitet i bompengebetalingen? Senior rådgiver Trond Foss SINTEF 1 Litt om prosjektet Anonyme AutoPASS avtaler Gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 17 (2006-2007), er det lagt til

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer

Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Byutviklingsenheten Byplanmessige konsekvenser av ulike bomplasseringer Til: Prosjektgruppen for Samferdselspakken for Kristiansandsregionen Fra: Hilde Gulbrandsen, Byutviklingsenheten Kopi: Teknisk direktør

Detaljer

Forslag til Bypakke Nord-Jæren

Forslag til Bypakke Nord-Jæren Forslag til Bypakke Nord-Jæren Mai 2014 Bypakke Nord-Jæren BYPAKKE NORD-JÆREN Bypakke Nord-Jæren er foreslått som bompengepakke fra 2017. Forslaget som nå ligger klart skal gjennom en lang beslutningsprosess

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr. Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.: 2016/2524-5

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74 Dato: 4. mai 2010 Byrådssak 271/10 Byrådet E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner NIHO BBY-714-200513584-74 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2010-2019) er det gitt klarsignal for å bygge

Detaljer

Møtereferat. Informasjonsmøte Bygdø Tennisklubb ved styreleder Nicolai Horgen. ca 25 møtende i tillegg til styreleder Nicolai Horgen

Møtereferat. Informasjonsmøte Bygdø Tennisklubb ved styreleder Nicolai Horgen. ca 25 møtende i tillegg til styreleder Nicolai Horgen Møtereferat Informasjonsmøte Bygdø Tennisklubb ved styreleder Nicolai Horgen Dato: 16. juni 2015 Innkalling: Sendt medlemmer på e-post av 20. mai 2015 Sted: Dagligstuen på Bygdøhus Varighet: 1730-1830

Detaljer

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014

Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 1 Referat fra årsmøte Nordbyhagen Velforening 2014 Dato: 24.4.2014 Tid: 19.30 Sted: Nordbyhagen bhg Tilstede: 45 stemmeberettigede på lista Dagsorden 1. Åpning Ved Styreleder Kristian Hannestad Gjennomgang

Detaljer

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008

Ferdig utfylte skjemaer for navnskilt leveres i styrets postkasse ved 19-blokka senest den 20. februar 2008 Navnskilt til nye postkasser Som kjent så vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å gå til innkjøp av nye postkasser til alle beboerne i laget. Valget falt på grønne postkasser med god størrelse.

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse

3. Godkjenning av vedtekter for gnr/bnr 77/312 samt fullmakt til styret for å tinglyse disse Referat ekstraordinær generalforsamling Heilo vel og veilag, 10. juni 2015 Møte ble avholdt på Dampen. Det var 13 stemmeberettigede beboere til stede, 3 av disse med fullmakt. Advokat Sofia Bjørk møtte

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Dokumentets dato: 07.02.2012 Saksnummer: 2011163998 Innhold B.1. Beskrivelse av formål og behov... 3 B.2. Volum...

Detaljer

Bompengeinnkreving sett fra et europeisk perspektiv. Norvegkonferansen Bergen, 20.September 2011

Bompengeinnkreving sett fra et europeisk perspektiv. Norvegkonferansen Bergen, 20.September 2011 Bompengeinnkreving sett fra et europeisk perspektiv Norvegkonferansen Bergen, 20.September 2011 1 Innhold Bompengeinnkreving i Europa Nasjonalt og over landegrensene Hva gjør EU? Trends En sammenligning

Detaljer

Vedlegg til Kvalifiseringsgrunnlag - Prekvalifisering

Vedlegg til Kvalifiseringsgrunnlag - Prekvalifisering Vedlegg til Kvalifiseringsgrunnlag - Prekvalifisering Beskrivelse av samlet omfang av leveranser, tjenester og kontrakter Prosjekt: Prosjekteier: Felles IKT-løsning for bompengebetaling AutoPASS Grindgut

Detaljer

Kristiansund. 6.september 2010

Kristiansund. 6.september 2010 Kristiansund. 6.september 2010 Antall prosjekter og selskaper vokser Vi blir målt på kostnader Til nå har det vært stor oppmerksomhet knyttet til spørsmål og utfordring mht. hvor mye kostnader det Til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 25.03.2015 Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

ÅRSMØTE I KVISLE SKOG VEL 2000. Årsmøtet ble avholdt på Veggli Vertshus Søndag 10. September 2000. 18 hytter var representert. Kasserer Ann hadde ordnet med kaffe og noe å bite i. 1. Valg av ordstyrer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vedlegg 1 Sentrale begreper

Konkurransegrunnlag. Vedlegg 1 Sentrale begreper Konkurransegrunnlag Del II av samlet omfang av leveranser, tjenester og kontrakter Vedlegg 1 Sentrale begreper Prosjekt: Prosjekteier: Felles IKT-løsning for bompengebetaling AutoPASS Grindgut Vegdirektoratet,

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal 2 Løpets navn: «Challenge Lillehammer 2013». Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller)

Detaljer

Presentasjonens innhold:

Presentasjonens innhold: Presentasjonens innhold: -Bompengefinansiering i Norge -Kostnader ved bompengefinansiering -Kostnadsstudie/modell for driftskostnader -Konklusjoner/anbefalinger -Videre arbeid Bompengefinansiering i Norge

Detaljer

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3800 Bomstasjon (ID=45) Datakatalog versjon: 2.05-743 Sist endret: 2015-06-10 Definisjon: Kommentar: Et i vegnettet hvor det kreves betaling for

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø. Endring i jordloven, 12 delingsbestemmelsen

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for næring,drift og miljø. Endring i jordloven, 12 delingsbestemmelsen Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for næring,drift og miljø Møtested: Formannskapsal Møtedato: 27.08.2013 Tid: 10:00 15:40 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Leder Olsen Rut A. H Nestleder

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer

Produktspesifikasjon. Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.1 UML-skjema. Dato Datakatalog versjon Endringer Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.3800 Bomstasjon (ID=45) Datakatalog versjon: 1.94-637 Sist endret: 2013-03-22 Definisjon: Kommentar: Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling

Detaljer

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN

PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: Q00 Arkivsaksnr.: 11/3137-4 PLASSERING AV BOMSTASJONENE PÅ FV. 78 HALSØY - LEIROSEN OG E6 HELGELANDSPAKKEN Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Resultater fra brukerundersøkelse om skilting av bomstasjoner

Resultater fra brukerundersøkelse om skilting av bomstasjoner Resultater fra brukerundersøkelse om skilting av bomstasjoner Kristian Wærsted Seksjon for trafikkforvaltning, Vegdirektoratet Bompengekonferansen, oktober 2011 Skilting av AB En umulig oppgave, men det

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ

OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ OM 20 ÅR BOR DET 85.000 MENNESKER I TROMSØ Om 20 år har Tromsøs befolkning økt fra 68.000 til 85.000 mennesker, og biltrafikken vil i samme tidsrom øke 20%. Dette krever både boligutbygging og smarte trafikktiltak.

Detaljer

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012

Brukerveiledning. Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio. idaf 15.08.2012 Brukerveiledning Innlogging, profil og firmaopplysninger, opplasting av bilder og innlegging av portfolio idaf 15.08.2012 Dette dokumentet skal sørge for at alle NIL-medlemmer har en oppdatert profil og

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Skolemelkordningen på Internett!

Skolemelkordningen på Internett! Skolemelkordningen på Internett! En guide for skolemelkansvarlige TINE tar ansvar for bestilling og betaling fra foresatte. Det eneste du trenger å gjøre er å dele ut melk. Sist oppdatert 01.02.2011 Velkommen

Detaljer

Oktober TRØANYTT 2009. Væretrøa grendelag

Oktober TRØANYTT 2009. Væretrøa grendelag Oktober TRØANYTT 2009 Væretrøa grendelag Trøanytt 2009 Oktober 2009 Kontaktperson for Trøanytt: Alf Kåre Karoliussen KJÆRE ALLE I VÆRETRØA I denne utgaven av Trøanytt vil vi kort orientere om utviklingen

Detaljer

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012

Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 143 Offentligt Dansk Folketings transportutvalgs besøk i Oslo 4.januar 2012 Fjellinjen hvilke mandat og rolle har vi? v/anne-karin Sogn Fjellinjen AS 2 Et aksjeselskap,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/566-46 Arkiv: N00 Sakbeh.: Gjermund Abrahamsen Wik Sakstittel: SYKKELBYEN ALTA - EVALUERING 3 ÅRIG PROSJEKT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/ Parkeringsforbud på Kaja-feltet Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 16/03642-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Forslag til skiltplan med parkering forbudt-sone på Kaja-feltet

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Veien til EETS gjennom EasyGo. Bompengekonferansen 13. Oktober 2011

Veien til EETS gjennom EasyGo. Bompengekonferansen 13. Oktober 2011 Veien til EETS gjennom EasyGo Bompengekonferansen 13. Oktober 2011 Innhold EasyGo System, tjeneste og operativ drift CREATE og EETS Hva gjør EasyGo i forhold til EETS? Viktige utfordringer og mulige løsninger

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ILEGGELSE AV TILLEGGSAVGIFT VED PASSERING AV BOMPENGESTASJONER I NORGE

RETNINGSLINJER FOR ILEGGELSE AV TILLEGGSAVGIFT VED PASSERING AV BOMPENGESTASJONER I NORGE RETNINGSLINJER FOR ILEGGELSE AV TILLEGGSAVGIFT VED PASSERING AV BOMPENGESTASJONER I NORGE 1. Innledning I henhold til Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift 5 har Vegdirektoratet utferdiget

Detaljer

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/

Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/ Ås kommune Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving Saksbehandler: Olaug Talleraas Saksnr.: 13/04374-33 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 25.09.2014 Formannskapet 08.10.2014

Detaljer