Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen."

Transkript

1 Referat fra informasjonsmøte om sak Tilskudd for beboere i nærområdet av bomstasjonen i Hjemmeluft bruk av parkeringsfondet den 4. september 2013, avholdt på kantina ved Alta rådhus. Bakgrunn for møtet: Hovedutvalget for Næring, Drift og Miljø har i sak 71/13 vedtatt, med bakgrunn i Kommunestyresak 96/10 og 97/10, innføring av en rabattordning på 40% for alle eiere av lett kjøretøy/biler i nærområdet av bompengestasjonen. Dette gjelder bygdene og grendene i Saltvika, Kvenvik, Simanes og Mathisdalen. Pr. i dag berører dette 87 eiendommer i nevnte område. Agenda: Kommunalleder Drift og utbygging, Bengt Fjellheim, inviterte på vegne av Alta kommune eierne av de nevnte 87 eiendommene til et møte på Alta rådhus for å informere om saken, og om videre prosess. Kommunalleder inviterte til møtet også for å få innspill fra, og starte en dialog med, eierne av disse berørte eiendommene. Det vil være viktig med de berørtes innspill i den videre, politiske behandling av saken. Til stede: For Alta kommune: Bengt Fjellheim, kommunalleder Drift og utbygging (møteleder), May H. Ditlefsen, administrasjonskonsulent Drift og utbygging (referent). Representerte adresser fra berørt område: Kvenvikbakken 1, 10 og 19, Stokstadbakken 1 (a og b) og 6, Kvenvikveien 3, 5, 14, 21, 23, 31, 41, 43, 54, 59, 62, 65, 67, 69, 73, 78 og 88, Mathisdalen 6, 69, 72 og 321, Østre Kvenvik 100, Kåfjordveien 6, 8, 9, 10, 171, 330 og 332. I tillegg var følgende adresser invitert: Kvenvikbakken 2, 3, 6, 7, 8, 12, 15, 17 og 20, Stokstadbakken 2, 3, 4, 5 og 8, Kvenvikveien 10, 15,17, 18, 19, 27, 33, 46, 48, 60, 66, 82, 84 og 87, Simanesveien 4, 10, 11, 19, Mathisdalen 11, 13, 46, 143, 144, 200, 299 og 316, Kåfjordveien 2 A og B, 4, 11, 175 og 184, Østre Kvenvik 70, 76, og 88. Noen av de fremmøtte representerte flere adresser, muligens også adresser som er beskrevet som invitert men ikke møtt. Alt i alt var det godt oppmøte. Et invitasjonsbrev kom i retur, og man fikk ikke tak i eier av bolig pr. telefon før møtet. Referat sendes til alle adresser som var invitert. Møte: Kommunalleder startet møtet med å ønske velkommen. Videre informerte han litt om bakgrunnen for, og prosessen rundt, saken. Det ble også fortalt at bompengeordningen skal driftes av selskapet Bru og tunnel her i Alta, for Finnmark bompengeselskap. AutoPASS-brikken kjøpes hos dem, og de administrerer fakturering av bompenger. Kommunalleder informerte om at bomstasjonen som settes opp i Alta vil kun bestå av master som registrerer gjennomkjøringen via AutoPASS-brikken, eller registreringsnummer på bilen, det vil altså ikke være en bom som er manuelt betjent, eller ha myntinnkast. Det ble også informert om at referat skulle skrives fra møtet, slik at spørsmål som ikke ble besvart direkte i møtet, kunne besvares gjennom referatet (merk at i referatet vil svar som er innhentet i ettertid være skrevet med blå skrift, under utarbeidelse av endelig referat vil sjekkpunkt være skrevet med rødt). Referat sendes ut til alle møtte, samt alle inviterte som ikke hadde anledning å møte. 1

2 Kommunalleder gjennomgikk deretter en presentasjon av saken med bakgrunn, utskrift av denne presentasjonen følger vedlagt. Etter presentasjonen åpnet kommunalleder for innspill og spørsmål fra salen. Innspill/spørsmål fra salen: Her har referent valgt å kategorisere i direkte spørsmål og innspill uten direkte spørsmål, fremfor å skrive hvem som kom med hvilke innlegg fortløpende. Dette for å bedre oversikten og fordi noen av temaene gikk igjen fra flere personer. I tillegg viste det seg vanskelig for referenten å få med navn på personene som snakket, spesielt bakover i salen, til tross for at folk var flinke til å presentere seg. Vi håper allikevel at alle som kom med innspill og spørsmål kjenner igjen sine innlegg i referatet, og at alle synspunkter kommer frem. Spørsmål: I presentasjonen var det henvist til en rekke arbeidskjøretøy som skal være unntatt ordningen. Vil man kunne kjøre gratis gjennom bommen med traktor? Akkurat det kunne ikke kommunalleder gi et umiddelbart svar på. Har lett etter praksis andre steder i landet på dette, og det ser ut til at praksis på dette er opp til det lokale bomselskap. Må sjekke hvilken praksis Finnmark Bompengeselskap vil legge seg på i vårt tilfelle. Når det gjelder fritak så er dette regelen ihht nettsiden til Autopass: Følgende trafikantgrupper skal som hovedregel ikke betale bompenger: Syklende og gående, passasjerer i alle typer kjøretøy, uniformerte utrykningskjøretøy og sivile utrykningskjøretøy i tjeneste, kjøretøy i merket begravelsesfølge, elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet, hydrogenbiler, kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute. Vil campingbil, som krever førerkort C1, regnes som lett kjøretøy? Kommunalleder kunne ikke umiddelbart gi svar på dette, men en annen tilhører opplyste om at grensen for lett kjøretøy går ved 3500 kg. Taksretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg, av 1997, sier følgende: Følgende takstgrupper skal benyttes for kjøretøy: Moped/motorsykkel Kjøretøy med tillatt totalvekt t.o.m kg Kjøretøy med tillatt totalvekt f.o.m 3501 kg. Kjøretøy med tilhenger betaler kun bompengetakst etter trekkvognens tillatte totalvekt. Det vil si at dersom bilen har en tillatt totalvekt på inntil 3500 kg, regnes den som lett kjøretøy og vil inngå i tilskuddsordningen. Vil de 40% i rabatt som kommunen regner med å kunne gå inn i ordningen med, komme på toppen av rabatten som ligger i den lokale avtalen på AutoPASS? Kommunalleder bekreftet dette. Blir AutoPASS-brikken registrerert på bil eller person? Kommunalleder tror den registreres på bilen. I følge nettsiden til Autopass gjelder følgende: Brikken er koblet til bilnummeret den er registrert på, og det er kun lov å flytte brikken dersom man bytter bil. Hvis man bytter bil må dette meldes til bompengeselskapet, slik at brikke og faktura blir knyttet mot den nye bilen. 2

3 Når du tegner en AutoPASS-avtale får du en AutoPASS-brikke som du skal feste på innsiden av frontruten. Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bompengeavgiften belastet avtalen din. Husk å melde adresseendring til bompengeselskapet ditt. AutoPASS-avtalen gir deg rett il å passere i alle bompengeanlegg i Norge som er skiltet AutoPASS. Du får i tillegg rabatt på bomstasjonene som administreres av selskapet du har avtale med (lokal avtale). Du kan også bruke AutoPASS-brikken i andre betalingsanlegg i Skandinavia. Denne tjenesten kalles EasyGo. Se mer informasjon på easygo.com Når du sier opp avtalen din kan du returnere brikken til bompengeselskapet eller en servicestasjon. Da vil du få tilbake depositumet på brikken (kr 200) og eventuelt restbeløp på din konto. Vil du kaste brikken, skal den håndteres som miljøavfall og leveres til returpunkt for elektronisk og elektrisk avfall. Må man begynne å betale bompenger før veien står helt ferdig? Noen trodde at innkrevingen skulle starte allerede når asfalten er ferdig lagt i Saltvikaområdet. Andre mente igjen at Statens vegvesen hadde sagt at innkreving først starter når alt er ferdigstilt. Kommunalleder mente også at sistnevnte beskjed medfører riktighet. Flere av de fremmøtte uttrykte bekymring for at bommen kommer i gang før veien er ferdig. Kommunalleder lovte å sjekke hvor lenge bommen skal stå, når alt er nedbetalt og om bommen skal bli stående etter at veien er nedbetalt. Hvor lenge skal bommen stå? Når er veien nedbetalt? En av beboerne i Kåfjordveien hadde et spesifikt spørsmål angående sitt kjøretøy, en Dodge. Vil denne bilen regnes som lett kjøretøy? Som referert over i fra tekstretningslinjene for bompengeprosjekter, så er svaret at dersom bilens tillatte totalvekt er maks 3500 kg så regnes den som lett kjøretøy. Hvor skaffer man AutoPASS-brikken? Denne bestiller man hos selskapet som drifter ordningen, i Alta blir det altså Bru og tunell AS. Fra atutopass.no (referents anmerkning i sort skrift): Du skaffer deg AutoPASS-brikke ved å tegne avtale (hovedavtale) med et bompengeselskap. Dette gir deg rabatt ved passering i bomstasjonene som selskapet administrerer. I tillegg gir det en brikkerabatt (oftest 10 prosent) når du passerer noen andre bomstasjoner i Norge. Brikken kan også brukes i betalingsanlegg ellers i Skandinavia (easygo.com). Depositum for brikken er 200 kroner og betales når du inngår avtale. Du kan bestille brikke og inngå avtale på Internett(autopass.no) ved å velge det bompengeselskap du ønsker avtale med i kartet til venstre (vil ikke være mulig før bomstasjonen er oppe og går i Alta, pr i dag er den ikke mulig å velge på nettsiden). Når du har valgt bompengeselskap klikker du på "Tegn avtale" og fyller ut et avtaleskjema. Brikken kommer i posten. Du kan også skaffe deg brikke og avtale hos en av bompengeselskapets servicestasjoner, ofte en bensinstasjon, et hotell eller en butikk i nærheten av en bomstasjon. Kontakt bompengeselskapet for informasjon. Du kan begynne å kjøre med en gang du har inngått avtalen og mottatt AutoPASS-brikken. Du kan få gult lyssignal fram til avtalen din er registrert. 3

4 Kommer rabattordningen på automatisk når man har fått AutoPASS-brikken? Den lokale rabatten hos bomselskapet kommer på med en gang da den administreres av selskapet. Den kommunale rabatten vil også legges på, men forutsetter at bomselskapet vet fra kommunens side hvem som skal få rabatten, og at kommunen vet hvem som har fått utlevert brikke. Her må det lages en rutine på at kontrollen på begge sider fungerer. Vil rabattordningen være oppe og gå med en gang bomstasjonen settes i drift? Dette vil komme an på når bomstasjonen er operativ, om man rekker å ha rutinene klare til da. Det vil også i høyeste grad komme an på om innstillingen som har gått igjennom i hovedutvalget også vil vedtas etter behandling i Formannskap og Kommunestyre i oktober. Dersom innstillingen blir endelig vedtatt og beboerne får rabatt i 5 år, må de betale full pris etter at 5 år er gått? Så lenge parkeringsfondet går i overskudd slik at kommunen har råd til ordningen, og dersom det er politisk vilje til det, så er muligheten for forlengelse til stede. Men pr. i dag på møtet kan ikke kommunalleder love dette. En av beboerne har firmaet sitt registrert på adressen i det berørte området, og firmaet har flere firmabiler. Vil disse kunne inngå i rabattordningen? Dette må kommunalleder komme tilbake på. Fra Autopass nettsider vedrørende firmaavtaler: En firmaavtale gjør det mulig å knytte flere kjøretøy til en avtale. Kjøretøyene må tilhøre samme vektklasse. En slik firmaavtale gis til næringslivs- og kollektivtransportselskaper, og knyttes til organisasjonsnummer. Er det mulig å kjøre gjennom bomringen, og slippe å betale for returen dersom man kjører tilbake innen et visst tidspunkt? Dette er en ordning som finnes flere steder hvor det er bomring, så det burde være naturlig med en slik ordning også her. Kommunalleder sjekker dette. Vil det være differensiert pris gjennom døgnet, dyrere på dagtid? Kommunalleder tror det er fast pris uansett på døgnet, men det kan sjekkes opp. Hvorfor kan man ikke ta inn disse inntektene via prispåslag på drivstoff? Kommunalleder forklarte at dette alternativet ble utredet av Kommunestyret, men de vedtok allikevel å gå for bomstasjon. Hva skjer om vi får flere bomstasjoner i Alta? Kommunalleder mente at dette pr i dag var usannsynlig. Får utenlandske biler og trailere kjøre gratis, blir de registrert? Sender de regning utenlands? Autopass her to systemer for utenlandske biler som benytter norske bomveier. Det første alternativet er at fører registrerer et kredittkort hos Autopass, og forhåndsbetaler en sum som det trekkes fra hver gang bilen (som er registrert mot kredittkortnummeret) kjører igjennom en bom. Når de er ferdige med Norgesferien, tilbakeføres det beløp som ikke er benyttet. Det andre alternativet er å kjøre igjennom bomstasjoner uten å ha kontaktet Autopass for registrering av kredittkort først. Det som da skjer er at registreringsnummer kobles mot eier, slik det fungerer for norske biler som ikke har Autopass-brikke, regning sendes da til eier gjennom en europeisk innkrevingstjeneste for bilgebyrer, kalt Euro Parking Collection (EPC). Man kan også betale med penger på manuelle stasjoner, men om fører ikke betaler får man i tillegg et gebyr tilsendt på NOK 300,- 4

5 130 biler er nevnt i saksfremlegget, avhenger rabatten av antallet biler? Kommunalleder fortalte at rabatten henger i hop med antallet biler totalt. Vil Alta kommune ordne kollektivtransport til det berørte området nå som bilkjøring blir dyrere? Kommunalleder sa han skulle undersøke hvor dette spørsmålet kan rettes. Hva koster bompengeordningen, administrasjon og alt? Kommunalleder bekreftet at det er snakk om store summer, men nøyaktige tall er det vegvesenet som har. Dette kan vi sjekke Hvem står bak bompengeselskapet? Kommunalleder fortalte at Bru og tunell AS står for drifta. Ommund Heggheim sitter i styret. Hvor stor vekt legges på innspillene som kommer i dette møtet? Kommunalleder fortalte at det var viktig for kommunen og rådmannen å få til denne dialogen med beboerne, innspillene vil tas med i referatet som også vil legges til saken. I tillegg oppfordret kommunalleder alle oppmøtte om å gå på nettsiden vår og legge inn skriftlig innspill på saken som nå ligger ute på høring. Blir man hørt dersom man kommer med innspill i høringen? Kommunalleder oppfordret til å komme med innspill, og håper at politikerne vil ta de til etterretning. Hva med leieboere? Kommunalleder sa at barn som bor hjemme, som er over 18 og har bil, vil omfattes av tilskuddsordningen. Når det gjelder leieboere må man nok være ganske strenge. Finnes det en oversikt over tallene/kostnadene for å få nedbetalt veien? Finnes det muligheter for å få omgjort dette vedtaket slik at staten tar regningen? Må finne oversikt over kostnadene. Kunne man ikke heller ha dannet et KF som drifter bompengeordningen til kost, fremfor et privat selskap som også skal tjene penger? Hva svarer vi her? Finnes det muligheter for revers i saken (bomplassering)? Det vet ikke jeg. Kan dette trekkes fra på skatten? Sjekke dette. Hva med henger? Om man har henger på bilen, regnes det fortsatt i samme prisklasse som når man kjører uten? Henviser til takstretningslinjene for bompengeprosjekter på offentlig veg, som sier at Kjøretøy med tilhenger betaler kun bompengetakst etter trekkvognens tillatte totalvekt. Det vil si at det er vekt på bil som avgjører taksten. Hva med elbil? 5

6 Pr i dag er elbiler unntatt fra betaling av bompenger. Politisk er elbilene fredet frem til 2015, fortalte en av de fremmøtte. På Autopass nettsider finner man at elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet har fritak fra betaling av bompenger. De fremmøtte påpekte at med den nye veien vil beboerne i det berørte området ikke bare måtte betale bompenger uten å nyte spesielt godt av nyveien, men de får i tillegg 1,6 km lengre vei hjemmefra til Alta t/r. Hvor ligger rettferdigheten i dette? Kommunalleder synes at dette er svært beklagelig, men dessverre kan ikke Alta kommune gjøre noe med dette ut over tilskuddsordningen som er foreslått. Vil det bli merkostnader på grunn av konkursene som vil føre til høyere inntjeningsbehov fra bomstasjonen? Kommunalleder har snakket med prosjektleder for utbyggingen om dette, og til tross for konkursene vil prosjektet holde budsjett. Innspill som ikke inneholdt direkte spørsmål: Det ble påpekt fra de fremmøtte at det unike i situasjonen ikke bare er at kommunen går inn med en tilskuddsordning, men at beboerne i dette tilfellet straffes for den nye veien med å måtte betale bompenger på en vei de knapt bruker og får økte drivstoffutgifter i tillegg. Beboerne ønsker også politisk snuoperasjon i forhold til plassering av bommen, Møllenes ville da være et godt alternativ for dem. Det ble også spurt om hvilket parti som stemte mot innstillingen i hovedutvalget. Svar: FRP, begrunnet i prinsippet om at de i utgangspunktet er i mot bommen, samt at å gi noen tilskudd kan ses på som forskjellsbehandling. En av de fremmøtte hadde tre forslag til Alta kommune: 1) Utred en lengre rabattordning enn forslaget på inntil 5 år. Kommunalleder forklarte at man må ha sikkerhet i inntjeningen til parkeringsfondet for å sikre rabattordningen, derfor er ikke perspektivet lengre enn 5 år. 2) Bommen burde flyttes til Møllenes, kommunen burde utrede alternativ. Kommunalleder refererte til innholdet i rapporten fra Dovregruppen, og hva som stod der i forhold til hvor bommen burde plasseres. Skriv litt mer her? 3) Snittet man går ut fra i saksfremlegget (1,5 biler pr husstand) bør være minst 2 ettersom mange i området har 3-4 biler. Kommunalleder fortalte at dette må man få klarhet i etter hvert, og at han håper at et økt antall biler ikke påvirker rabatten. En av de fremmøtte påpekte at tidsperspektivet for bommen er på ca år, mens beboerne vil etter kun 5 år miste den lille kompensasjonen de får. Han sa videre at kommunen allerede nå må sette inn tiltak i forhold til å sikre ordningen fremover, om 5 år vil det være for sent, bilmengden vil jo også øke. Kommunalleder sa at et alternativ kan være å øke inntekten til parkeringsfondet for å dekke økningen av biler på sikt, samt å kunne øke tidsperspektivet. En annen tilhører foreslo da å innføre parkeringsgebyr i hele Alta, ikke bare på Sentrum, for å øke inntjeningen til denne ordningen. Beboerne ønsker å få beholde denne rabatten/tilskuddsordningen så lenge bomstasjonen består. 6

7 Det ble påpekt at dette var en raus forsamling av mennesker, som over lengre tid har levd i anleggsarbeid, og som nå straffes, så dette oppleves litt som utdeling av smuler (satt på spissen). Beboerne hadde også følelsen av at man er en melkeku for staten, fordi man betaler jo allerede masse avgifter til staten gjennom drivstoffet. Man synes ikke denne bommen er grei, uansett om man får rabatt eller ikke. I tillegg er veien stengt så mye for tiden at man kommer seg verken frem eller tilbake. I det siste har meldingene om stengning kommet så sent at man nesten ikke rekker å planlegge kjøringen. Bakgrunnen for beboernes misnøye er at disse eiendommene som er så få og så nær blir urettmessig hardt belastet. En annen ting er tap av verdi på bolig og at bomstasjonen vil gjøre salg av eiendom vanskeligere. En av beboerne hadde sjekket opp alle tallene rundt utbyggingen, og kunne fortelle at man på en måte var heldig ettersom bomstasjonen kun skal dekke deler av veiutbyggingen, mens andre steder i landet ble man belastet for 100% av utbygginger via bomstasjoner. Noen reagerte på at prisene som ble presentert i møtet var annerledes fra priser som har vært presentert før. Det viser seg at det var en prisøkning i sommer, og prisene i fremvisningen er pris etter denne stigningen. En av de fremmøtte informerte om at Altaposten hadde skrevet om denne prisøkningen. Kommunalleder oppfordret til at om man har flere spørsmål etter møtet må man gjerne ringe eller sende mail. Kommunalleder oppfordret også flere ganger til å gå på websiden vår og legge inn skriftlige høringsinnspill, dette ble støttet opp av flere av beboerne også. 7

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon

MobileTicket. tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon 2008 MobileTicket tjeneste for betaling av parkeringsavgift med mobiltelefon Dette er et prosjekt i emnet INF5261 Utvikling av mobile informasjonssystemer ved Institutt for Informatikk, UiO. Lavdim Ahmeti

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven. Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25

Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven. Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25 Forhandlinger i Odelstinget nr. 41 1999 8. juni Endr. i viltloven 585 Møte tirsdag den 8. juni kl. 10.25 President: G u n n a r S k a u g Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra energi- og miljøkomiteen

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Bil og transport. Tema: Bil

Bil og transport. Tema: Bil Tekst: Hilde Jeanette Løberg Tema: Bil Bil og transport Ihra Lill Scharning (19) har bil men ikke lappen. Les om henne på side 24. Personer som har gangvansker Det gis ikke stønad til bil hvis du Det er

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole

Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00. - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole Innkalling til Sameiermøte 30. april 2015 kl. 18.00 - Registrering fra kl. 1730 Vestli skole 1 Kjære seksjonseier i Velkommen til ordinært sameiermøte Oslo, 24.mars 2015 Innkallingen du holder i hånden

Detaljer

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten

SKATTE BETALEREN. De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten SKATTE BETALEREN 5 2009 www.skattebetaleren.no Sparte 26.000 på godt råd Vær forberedt på rentehopp Endringene i formueskatten De gunstigste bilordningene Skal du velge firmabil? Høyest markedsandel blant

Detaljer

Det smarte mobilvalget

Det smarte mobilvalget Norges STØRSTE datablad Kriminelt enkelt Nr 3-2011 - Kr 99,- pcworld.no Så lett knekkes passord Dell Streak Nettbrett eller mobil? Fartsrekord i elnettet Ny standard baner vei Kamera med projektor Nikon:

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken)

INNKALLING TIL. ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00. VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) 0 Vestlibakken Boligsameie INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE (Generalforsamling) ONSDAG 2. APRIL 2014 kl 18.00 På VESTLI SKOLE (stemmelokalene, inngang fra Vestlibakken) (Registrering fra kl 17.30) 1

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo post@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsorganinasjonene

Detaljer