SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den kl i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf / eller til Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs - Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/11 11/507 FINNMARK BOMPENGESELSKAP AS - STIFTELSE 23/11 11/202 FASTSETTELSE AV DET TOTALE EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR 2011 Alta, Høringsuttalelser fra ulike deler av organisasjonen i forbindelse med Omstillingsprosjektet. Drøfting: Kommunikasjon i Østre Altafjord Geir Ove Bakken Leder Camilla Nielsen Sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 FINNMARK BOMPENGESELSKAP AS - STIFTELSE Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Arkiv: U03 Arkivsaksnr.: 11/507 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/11 Formannskapet Innstilling: 1. Formannskapet fatter vedtak i saken ved bruk av hastekompetansen, jfr. kommuneloven 13 nr Alta kommune stifter sammen med Finnmark fylkeskommune Finnmark Bompengeselskap AS. 3. Formannskapet godkjenner at vedlagte utkast til vedtekter og stiftelsesdokument legges til grunn for etableringen av selskapet. 4. Formannskapet oppnevner Ommund Heggheim og Inger Lise Balandin som styremedlemmer til selskapets styre. 5. Selskapets aksjekapital skal være på kr ,-, fordelt med kr ,- hver på Alta kommune og Finnmark fylkeskommune. I tillegg innvilges kr ,- i driftstilskudd. Finansieringen skjer over kraftfondet. Vedlegg: 1. Vedtekter 2. Stiftelsesdokument Bakgrunn: Kommunestyre i Alta kommune vedtok i sak 10/69: Vedtak: 1. Alta kommune viser til sitt tidligere vedtak i sak 66/10 hvor kommunestyret aksepterte at parsellen Møllenes-Kvenvik-Hjemmeluft skulle finansieres med 160 mill kr i bompenger. Alta kommune tar til orientering at den øvre ramme for parsellen er satt til 638 mill (2010- kroner). Alta kommune aksepterer den foreslåtte finansieringsplan og med en fordeling med 75 % på statlige midler og 25 % på bompengefinansiering. Alta kommune er og enig i at bompengefinansiering blir etterskuddsvis og starter ved ferdig opparbeidet parsell, foreløpig beregnet til Kommunestyret vedtar at det etableres bompengestasjon på Saltviknes. Alternativt kan det etableres to bommer, en på Saltviknes og en på Møllenes. Det forutsettes innkrevning i Side 2 av 8

3 begge retninger. Det forutsettes videre automatisk bomstasjon. Detaljer knyttet til betaling skjer i forhandlinger mellom Statens vegvesen og bomselskapet, men skal i hovedsak følge de forutsetninger som ligger i utredning av fra Statens vegvesen. Alta kommune viser til at beboere mellom utløpet av tunellen gjennom Sahkkobatni og bomstasjonen på Saltvikneset vil komme uheldig ut. Dette gjelder bygdene og grendene Saltvik, Kvenvik, Simanes og Mathisdalen og omfattes av begrenset antall husstander. De har minst nytte av den nye vegen og får størst belastning ved at deler av området må til Alta by for skole, barnehage, butikk og all offentlig og private servicetilbud. Alta kommune vil derfor kreve at Statens vegvesen utreder en ordning hvor man fortrinnsvis innfører et øvre tak eller andre rabattordninger som medfører at det ikke blir en urimelig belastning for denne delen av befolkningen. Utredningen må gjøres i samarbeid med Alta kommune og behandles av formannskapet. For å bidra til et akseptabelt nivå på taket, vil Alta kommune etablere en tilskudds ordning med midler fra kommunens parkeringsfond. Kommunestyret ber administrasjonen utrede omfang og innretning på tilskudds ordning, fremme den som egen sak jfr.pkt. 8 i innstillingen. 3. Takstene settes til kr 27 (2010-kroner) for personbil og 81 kroner (2010-kroner) for tunge kjøretøy over 3500 kg. Premisser for takster, rabatt skjer i forhandlinger mellom Statens vegvesen og bomselskapet, men skal i hovedsak følge de forutsetninger som ligger i utredning av fra Statens vegvesen. Alta kommune vil videre be om at Statens vegvesen utreder en ordning hvor man innfører et øvre tak for bompengebetaling. Dersom dette kan gjennomføres, er Alta innstilt på en mindre justering av takstene. Dersom alternativet med to bommer velges, settes takstene til kr. 10/20 ved Saltviknes og 35/70 ved Møllenes. 4. Alta kommune vedtar å inngå som eier i et bompengeselskap som skal forvalte bompengeordningen på parsellen. Formannskapet får fullmakt til å forskuttere midler til planlegging og tilrettelegging av slikt selskap samt aksjekapital til selskapet. 5. Alta kommune stiller en proratarisk simpel kausjon på kr 98 mill kroner på lån stort kr 196 mill kr. Garantitiden settes til inntil 19 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene. 6. Alta kommune ber Finnmark fylkeskommune følge opp de forutsetninger som ligger i utredning av fra Statens vegvesen vedr.garanti og bompengeselskap. Alta kommune vil også oppfordre Finnmark Fylkeskommune til å bidra økonomisk slik at innbyggerne i Alta får et akseptabelt betalingsnivå. 1. Alta kommune viser til sine vedtak om utredning av avlastnings veg og den såkalte Altapakken. Alta kommune finner det hensiktmessig at man utreder og vurderer en samordning av de to bompengeordningene om en Altapakke skulle bli vedtatt. En slik vurdering og utredning gjøres i utredningen om Altapakken. 2. Alta kommune ber rådmannen fremme en egen sak for disponering av kollektivandelen i kommunens parkeringsfond i trå med pkt.2 i innstillingen. Denne saken fremmes for å etablere bompengeselskapet, godkjenne vedtektene og å foreslå styremedlemmer til styret i selskapet. Det er kommunestyret som i utgangspunktet har myndigheten til å etablere selskap / vedtekter. For å rekke søknadsfristen til veimyndighetene Side 3 av 8

4 og Stortinget (1. mars) forelegges saken formannskapet med bruk av hastekompetansen, jfr. kommune-loven 13. Hjemmelen for bompengeinnkreving på offentlig veg er i vegloven. Her kreves det at bompengeinnkrevingen skal godkjennes av Stortinget. Vegloven 27, 1. ledd: Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsette at det skal krevjast bompengar på offentleg veg, fastsette storleiken på avgiftene, og sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. Bompengane kan nyttast til alle tiltak som denne lova gir heimel for. Dessutan kan dei nyttast til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporveg og tunnelbane. Som del av ein plan om eit heilskapleg og samordna transportsystem i eit byområde, kan bompengar nyttast til tiltak for drift av kollektivtrafikk. Før bompengesaken kan legges fram for Stortinget, må vertskommunen og fylkeskommunen ha fattet prinsipielt vedtak om bompengefinansiering av prosjektet med finansieringsplan og det må være opprettet et bompengeselskap. Når Stortingets samtykke til bompengeinnkreving foreligger, inngår veimyndigheten en avtale med bompengeselskapet for innkreving av bomavgiften. Selskapet kan videre f.eks. inngå en avtale med et driftsselskap om drift av bomstasjonen. Bompengeselskapets kjøp av varer og tjenester omfattes av lov om offentlige anskaffelser. Også offentleglova m.m. gjelder for bompengeselskaper. Forslag til vedtekter og stiftelsesdokument for bompengeselskapet følger vedlagt saken. Vurdering: Kommunestyret traff i sak 69/10 vedtak om at parsellen Møllenes-Kvenvik-Hjemmeluft kan finansieres med 160 mill. kr. i bompenger. Fylkestinget ga i FT sak 10/34 sin tilslutning til Alta kommunes vedtak om at parsellen Møllenes-Kvenvik-Hjemmeluft kan finansieres med 160 mill. kr. i bompenger. For å rekke søknadsfristen (1. mars) bes formannskapet om å benytte hastekompetansen i kommuneloven 13. Bompengeselskap kan organiseres på flere måter. Den mest vanlige formen er aksjeselskap. Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet ser det som en fordel at nye selskap organiseres som aksjeselskap eller andelslag slik at selskapene får en mest mulig lik selskapsform (Statens vegvesen, håndbok 102). I Nordland og Finnmark er Veipakke Salten og NBS organisert som Side 4 av 8

5 aksjeselskap. Rådmannen tilrår derfor at også selskapet i Alta etableres som et aksjeselskap (AS). Det er et krav i den bompengeavtalen som Stortinget har sluttet seg til om at selskapet skal være majoritetseid av kommuner og/ eller fylkeskommuner, og at flertallet i styret skal komme fra disse forvaltningsnivåene. I forslaget til vedtekter består selskapets styre av 4 medlemmer inklusive styreleder og uten varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen. To kandidater har på forhånd stilt seg til disposisjon som styremedlem for Alta kommune; Ommund Heggheim og Inger Lise Balandin. I tilsvarende sak til Finnmark fylkesutvalg er Edel Olsen og Ulf Tore Isaksen foreslått. Edel Olsen er advokat og har mange års erfaring som styremedlem fra NBS. Ulf Tore Isaksen har erfaring som politiker og fra bankbransjen. Av hensyn til de oppgaver som er lagt til bompengeselskapet, er det nødvendig at selskapet dannes før søknaden om å gjennomføre vegprosjektene oversendes til Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet for godkjenning. Navnet på selskapet foreslås å være Finnmark Bompengeselskap AS, med 50 % eierskap på hver og med aksjekapital på kr ,-. I tillegg foreslås det at hver av aksjonærene yter kroner ,- i driftstilskudd. Det viktigste avtaledokumentet for bompengeselskapet er bompengeavtalen som inngås mellom selskapet og staten. Avtalen inngås av Vegdirektoratet på vegne av staten under forutsetning at det legges til grunn standard avtaletekst. Bompengeavtalen kan først undertegnes når Stortinget har godkjent prosjektene. Før den tid har ikke selskapet anledning til å inngå endelig låneavtale, eller starte innkreving av bompenger. Imidlertid må selskapet fremlegge dokumentasjon på finansiering før bompengeavtalen inngås. Statens vegvesen kan bistå selskapet i prosessen fram til bompengeavtalen. Det kan også inngås tilleggsavtaler som supplerer hovedavtalen. Den viktigste tilleggsavtalen vil være driftsavtalen som inngås mellom bompengeselskapet og vegmyndighetene. I driftsavtalen skal detaljene rundt selve bompengeinnkrevingen fastlegges. Det er bompengeselskapet som tar opp lån, krever inn bompenger, og som er ansvarlig for at lånene nedbetales i henhold til inngåtte lånekontrakter. De fleste lån som er opptatt av bompengeselskaper er opptatt med kommunale og /eller fylkeskommunal garanti. Dette gir gunstige rentevilkår som bidrar til lavere avgifter eller kortere nedbetalingstid. Alta kommune og Finnmark fylkeskommune har vedtatt en proratarisk simpel kausjon på inntil 196 mill. kr. til prosjektet fordelt med 98 mill. kroner på hver, Kommunestyrets sak 10/69. I alle bompengeprosjekter som benytter standard bompengeavtale tar staten ansvar for kostnadsoverskridelser som er større enn den usikkerhet som er angitt i saksframlegget, vanligvis 10 pst av de totale utbyggingskostnader. Overskridelser i intervallet mellom 0 og 10 pst fordeles mellom staten og bompengeselskapet i forhold til den avtalte bompengeandel. For å redusere risikoen for garantistene kan det forhandles om en ordning med betinget refusjon. Det Side 5 av 8

6 innebærer at et bompengeselskap som ikke kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser, tilføres riksvegmidler fra fylkets ordinære rammer på bekostning av andre prosjekter. Ved vurdering av betinget refusjon skal det gjennomføres en økonomisk prognose basert på pessimistiske forutsetninger. Den betingede refusjonen skal være så stor at den akkurat gjør det unødvendig å innfri garantiene hvis takstene økes med 20 pst og bompengeperioden forlenges med 5 år. Behovet for betinget refusjon skal vurderes ett år etter at prosjektet er gjennomført. Fulkesutvalget i Finnmark fylkeskommune skal behandle stiftelsesdokumentene og vedtektene i fylkesutvalget den 15. februar. Stiftelsesmøtet må avholdes så snart som mulig etter dette for å få det formelle på plass. Det er innkalt til stiftelsesmøte i Alta den 18. februar Rådmannens konklusjon 1. Formannskapet fatter vedtak i saken ved bruk av hastekompetansen, jfr. kommuneloven 13 nr Alta kommune stifter sammen med Finnmark fylkeskommune Finnmark Bompengeselskap AS. 3. Formannskapet godkjenner at vedlagte utkast til vedtekter og stiftelsesdokument legges til grunn for etableringen av selskapet. 4. Formannskapet oppnevner Ommund Heggheim og Inger Lise Balandin som styremedlemmer til selskapets styre. 5. Selskapets aksjekapital skal være på kr ,- fordelt med kr ,- hver på Alta kommune og Finnmark fylkeskommune. I tillegg innvilges kr ,- i driftstilskudd. Finansieringen skjer over kraftfondet. Side 6 av 8

7 Sak 23/11 FASTSETTELSE AV DET TOTALE EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET FOR 2011 Saksbehandler: Svein J. Kemi Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 11/202 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/11 Sakkyndig Takstnemnd /11 Formannskapet Innstilling: o Alta kommune vedtar følgende eiendomsskatteøre for 2011, jfr budsjettvedtaket for 2011: o Bolig, landbruk og fritidseiendommer 2,0 promille o Næringseiendommer/verk og bruk 5,5 promille o Alta kommune vedtar det totale eiendomskattegrunnlaget for 2011 på 13,8 milliarder kroner, jfr eiendomsskattelisten, hvilket med ovennevnte satser gir kommunen ca 45,7 millioner kroner. Sakkyndig Takstnemnds behandling den : Behandling: Innstilling enstemmig vedtatt. Sakkyndig Takstnemnds vedtak den : o Alta kommune vedtar følgende eiendomsskatteøre for 2011, jfr budsjettvedtaket for 2011: o Bolig, landbruk og fritidseiendommer 2,0 promille o Næringseiendommer/verk og bruk 5,5 promille o Alta kommune vedtar det totale eiendomskattegrunnlaget for 2011 på 13,8 milliarder kroner, jfr eiendomsskattelisten, hvilket med ovennevnte satser gir kommunen ca 45,7 millioner kroner. Andre saksdok.: o Eiendomsskatteliste Bakgrunn: Den sakkyndige takstnemnda har gjennomført taksering av alle eiendommer i hele kommunen ihht retningslinjer gitt i medhold av eiendomsskatteloven og med basis i tidligere vedtak i kommunestyret. På lik linje tidligere år blir det sendt ut brev med vedlegg som viser hva som Side 7 av 8

8 Sak 23/11 er lagt til grunn ved fastsettelsen av eiendomsskattegrunnlaget for 2011 til de som har fått endringer mht eiendomsskattegrunnlaget. Dette gjelder hovedsakelig de eiendommene som etter retningslinjene skal takseres i Ihht kommunestyrets vedtak mht budsjettet for 2011 ble det vedtatt følgende eiendomsskattesatser: o Bolig-, landbruks og fritidseiendommer 2,0 promille o Næringseiendommer, verker og bruk 5,5 promille Skattenivå Gnr Eierrepresentant Eiendom Eiendomsskattegrunnlag Eiendomsskatt Oppsettet viser at brutto eiendomsskattegrunnlaget er på Kr Den årlige eiendomsskatten for 2011 vil bli på ca Kr Beløpet er mindre enn det som var skrevet ut for 2009 og Bakgrunnen for dette er at vi har nå fått behandlet de fleste klagene som har kommet inn etter første gangs utskrivning., noe som er innarbeidet i ovennevnte oppsett. Videre er også nye takserte eiendommer/bygg for 2011 innarbeidet i nevnte oppsett. Eiendomsskattelisten vil på vanlig måte bli lagt ut til offentlig ettersyn i resepsjonen med klagefrist fram til 23. mars d.å. for både den enkelte skatteyter og Alta kommune som skattedebitor. Vurdering: Med basis i ovenenvnte vil rådmannen foreslå at sakkyndig takstnemnd legger saken fram for formnannskapet med slik innstilling: Side 8 av 8

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale.

Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering utbyggingsselskap/aksjonæravtale. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60632/2014 2013/5617 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/200 Formannskapet 15.10.2014 Utvikling næringsareal på Langstranda - etablering

Detaljer

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS

Eierskapskontroll. E18 Vestfold AS Eierskapskontroll E18 Vestfold AS 2010/2011 1 Innledning... 3 1.1 Om rapporten... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Avgrensing... 3 1.4 Aktuelle lover, forskrifter og retningslinjer... 4 2 Selskapet... 5 2.1 Kort

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 17.11.2011 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer