SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den kl i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 35/09 09/470 EIENDOMSSKATT FASTSETTELSE AV DET TOTALE EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET Alta, Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 EIENDOMSSKATT FASTSETTELSE AV DET TOTALE EIENDOMSSKATTEGRUNNLAGET Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 09/470 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/09 Sakkyndig Takstnemnd /09 Formannskapet /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret /09 Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å ikke utsette innføringen av nytt eiendomsskattesystem. 2. Kommunestyret pålegger rådmannen å iverksette de nødvendige tiltak for å sikre en korrekt utskriving av eiendomsskatten for Kommunestyret oppnevner Vidar Nilsen og Odd Magne Aleksandersen til å bistå den sakkyndige takstnemnda. Vedlegg: 1. Juridisk betenkning fra advokatfirmaet Kluge v/advokat Per Sandvik, datert 23. april Juridisk betenkning fra advokatfirmaet Lund v/advokat Caroline Lund, datert 27. april Bakgrunn: Kommunestyret traff den 14. april 2009 vedtak med slikt innhold. 1. Alta kommunestyre opprettholder tidligere vedtak i eiendomsskattesaken der markedsverdi ikke skal overstiges. 2. Alta kommune beklager at notatet Eiendomsbeskatning Oppslag i avisene ble framlagt kommunestyret Alta kommunestyre ber om ny organisering av sakkyndig takstnemnd der nødvendig fagkompetanse tas med. 4. Takseringen skal foretas av eksterne fagpersoner med kompetanse innen eiendomstaksering. 5. Full gjennomgang av eiendomsskattesystemet og takseringsgrunnlaget for all eiendom i Alta kommune. Side 2 av 6

3 6. Alta kommune utsetter vurdering av å benytte 2008-takster til det foreligger en juridisk vurdering og de økonomiske konsekvenser av dette. Kommunestyret forutsetter at dette framlegges til kommunestyremøtet Eiendomsskatt 2009 Allment Rådmannen har iverksatt en rekke tiltak for å kunne oppfylle kommunestyrets vedtak av 14. april Dette vil det bli nærmere redegjort for nedenfor. Innledningsvis vil rådmannen bemerke at eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for Alta kommune og avgjørende for at man skal kunne opprettholde dagens tjenestetilbud for Altas befolkning. Endringer i skattenivået i forhold til det man har lagt til grunn i gjeldende økonomiplan, vil på sikt derfor måtte medføre kutt i tjenestetilbudet og behovet for andre innsparinger. Betydningen av de budsjetterte skatteinntektene for 2009, må ytterligere fremheves når man vet at både Barn og Unge sektoren og Helse og Sosial sektoren har innmeldt ytterligere behov på til sammen ca. 23 millioner. 2.2 Adgangen til å benytte 2008-takstene Siden eiendomsskatten utgjør en viktig inntektskilde for Alta kommune og endringer i forhold til de budsjetterte inntektene vil resultere i et redusert aktivitetsnivå, er det naturlig at man i dette saksfremlegget først behandler adgangen til å benytte 2008-takstene, slik dette fremgår av kommunestyrets vedtak pkt. 6. Slik kommunestyrets vedtak pkt. 6 er blitt oppfattet, er det forutsatt at vurderingen skulle ta stilling om man kunne benytte 2008-takstene slik at vedtaket for 2009 oppheves i sin helhet og endres slik at eiendomsskatten skrives ut som i Det vil si at man både endret takstene til 2008-nivå, som vil si at man bygger på takster som ble gjort i 2001, unnlot å gjennomføre den geografiske utvidelsen, samtidig som man også benyttet skattesatsene som var gjeldende for 2008, henholdsvis 7 promille for bolig-, landbruk- og fritidseiendommer og 7 promille for næringseiendommer, verker og bruk. En annen tolkning av kommunestyrets vedtak pkt. 6, er at man vurderer å benytte takstene, men at vedtaket fra 2009 opprettholdes på andre punkter, slik som skattesatsene og den geografiske utvidelsen, i så fall ville man ikke ha noen takster for de eiendommer som først ble skattlagt ved den geografiske utvidelsen. Side 3 av 6

4 Meningen med kommunestyrets vedtak har vært det første alternativet. Riktignok er også det(de) andre tolkningsalternativ(ene) også blitt omtalt i begge betenkningene uten at det på dette punktet skal forstås som noen endelig konklusjon fra advokatfirmate Kluge sin side. En endring av kommunestyrets vedtak til 2008-takstnivå, vil rettslig sett være en omgjøring av tidligere vedtak. Begge de juridiske betenkningene åpner for at kommunestyret har en slik adgang når omgjøringen er til gunst for de personer som berøres. Men siden kommunestyret i vedtak av 30. mars 2009 reduserte satsene for næringseiendommer/verker og bruk fra 7 til 5,5 promille, vil den samlede skattebelastningen bli lavere for 2009 enn for En omgjøring av 2009-vedtaket vil derfor være til skade for noen. Begge de juridiske betenkningene konkluderer derfor med at kommunen ikke bør omgjøre eiendomsskattevedtaket for 2009, slik kommunestyrets vedtak pkt. 6 skal oppfattes. 2.3 Øvrige tiltak Innledning I kommunestyrets vedtak av 14. april 2009, ble det også bestemt at man skulle iverksette andre tiltak. Det vil nedenfor bli redegjort for de øvrige tiltak som er iverksatt for å sikre en god og forsvarlig behandling av eiendomsskatten Uavhengig gjennomgang av takseringsarbeidet I henhold til regelverket om lov og forskrift om offentlige anskaffelser har kommunen avholdt en konkurranse om å foreta en gjennomgang av kommunens takseringsarbeid, og for det tilfellet at det ved en slik gjennomgang blir avdekket gjennomgående feil, har man bedt om tilbud på å foreta nye takseringer. Man har sendt ut konkurransegrunnlag til tre rådgivningsfirmaer. Innen fristen var det kun et firma som leverte tilbud og man har derfor besluttet å inngå kontrakt med Sweco Norge AS. De er kvalifisert til å foreta arbeidet og har inngitt et økonomisk fordelaktig tilbud. Arbeidet vil også kunne utføres innen de korte frister som er angitt i konkurransegrunnlaget. Allerede innen den 15. mai 2009 vil det derfor foreligge en rapport over kommunens takseringsarbeid for næringseiendommer/verk og bruk, og innen den 29. mai en rapport over kommunens takseringsarbeid for øvrige eiendommer Sammensetting av sakkyndig nemnd Etter kommunestyret den 14. april 2009, har rådmannen selv deltatt fra administrasjonens side i sekretariatet for den sakkyndige takstnemnda. I tillegg har sekretariatet blitt utvidet med juridisk kompetanse. Side 4 av 6

5 Den sakkyndige takstnemnda vil også styrkes med ytterligere to personer med takserings-faglig bakgrunn. Fra politisk hold er det foreslått at ingeniør Vidar Nilsen (MNTF) og Odd Magne Aleksandersen oppnevnes for å bistå den sakkyndige takstnemnda. Disse personene har erfaring med takseringsarbeid innen bolig og næring Klagebehandling Klageprosessen Den sakkyndige taksnemnda er godt i gang med klagebehandlingen av de innkomne klagene. Klageprosessen er lagt opp på følgende måte: 1. Oppsamling av klager/tilbakemeldinger fra eiendomsbesittere. 2. Gruppering og katalogisering av klager/tilbakemeldinger. 3. Administrativ behandling av korrigerbare feil. Klager som kun består av faktafeil rettes fortløpende og gis medhold. 4. Klagebehandlingen i den sakkyndige takstnemnda: - For klager som gis medhold blir vedtaket rettet og klager gis skriftlig tilbakemelding. - For klager som ikke gis medhold blir klagen sendt direkte til sakkyndig ankenemnd og klager orientert om oversendelsen ved skriv. 5. Klager som ikke blir tatt til følge i den sakkyndige takstnemnda, blir oversendt til den sakkyndige ankenemnda. 6. Hvis klager ikke gis medhold i den sakkyndige ankenemnda, vil saken kunne prøves for det ordinære rettsapparatet Klagebehandlingen så langt Den sakkyndige takstnemnda har allerede avholdt flere møter og man har kommet godt i gang med klagebehandlingen. Den første gruppen man har startet med, er eiendomsskatteobjekter som skal fritas for eiendomsskatt som sådan. Dette gjelder eiendommer som benyttes til helseformål, allmennyttige formål og ulike kommunale eiendommer mv. I tillegg har man behandlet eiendommer som er ubebygd eller som er skattlagt ut i fra feil sonefaktor el.l. Endringer i klagebehandlingen som er til gunst for klager, og som vil få betydning for andre eiendomsskatteobjekter, vil også endres selv om det ikke er levert inn klage. Side 5 av 6

6 Man regner med at klagebehandlingen i den sakkyndige takstnemnda vil kunne være gjennomført innen utgangen av året. Alle klagere skal da også ha mottatt en skriftlig tilbakemelding på behandling av klagen. 3. Avslutning Rådmannen ønsker å fremheve betydningen av at utskrivingen av eiendomsskatten skal foretas på en korrekt måte og at feil som har blitt gjort skal rettes opp. For å sikre en forsvarlig klagebehandling har man til disposisjon kr. 2,5 millioner. På bakgrunn av de juridiske betenkninger som foreligger, kan rådmannen ikke anbefale at man treffer vedtak om å benytte 2008-takstene. En slik endring vil være til skade for noen og det er derfor tvilsomt om man har adgang til en slik endring. Det er videre viktig å presisere at det vil innebære store økonomiske utfordringer å endre grunnlaget for eiendomsskatten. Kommunestyret traff vedtak om at rådmannen for 2009 skulle skaffe eiendomsskatteinntekter på til sammen 48 millioner kroner. Dette er inntekter man har budsjettert med for Det avgjørende for rådmannen er imidlertid at man ved utskrivingen av eiendomsskatten bygger på et korrekt takseringsgrunnlag, og hvis gjennomgangen av takseringsarbeidet viser at inntektene vil bli noe redusert, er det rådmannens oppfatning at man allikevel vil klare å gjennomføre budsjettet for Hvis kommunestyret vedtar å oppheve kommunestyrets vedtak til 2008-nivå, vil dette gi årlige eiendomsskatteinntekter på til sammen kr. 28 millioner. En slik endring er i strid med de juridiske betenkninger man har innhentet, og rådmannen kan derfor ikke tilrå et slikt alternativ. Hvis kommunestyret derimot velger å treffe vedtak om å legge takstene for 2008 til grunn og samtidig benytte skattesatsene som ble vedtatt for 2009, vil dette kun gi eiendomsskatteinntekter på til sammen kr. 19 millioner. Rettslig sett synes det å være adgang til dette siden et slikt vedtak vil være til gunst for alle, men man vil være avhengig av å få dette nærmere utredet. Sett hen til de økte økonomiske behov som er blitt innmeldt for inneværende år, kan rådmannen ikke anbefale endringer som medfører store reduksjoner i inntektene for Side 6 av 6

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT

SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT SAKSPROTOKOLL - EIENDOMSSKATT Formannskapet behandlet saken den 24.11.2014, saksnr. 122/14 Rådmannen fremmet korrigert forslag til vedtak: Gjeldende vedtak, hjemlet i eiendomsskatteloven 7 c), hvor nybygde

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Eiendomsskatt i Flatanger kommune Flatanger kommune Rådmannen Saksmappe: 2009/467-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Eiendomsskatt i Flatanger kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap 7/09 10.02.2009 Flatanger Kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide.

Saksprotokoll. 2. Eiendomsskatten for boliger og næringseiendom fjernes innen en 8-års peroide. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 02.02.2010 Sak: 1/10 Arkivkode: 232 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1485-8 Tittel: SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT Behandling: Forslag fra FRP v/allan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eva Bekkavik Arkiv: 033 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/528-6 Valg av revisjonsordning Kontrollutvalgets innstilling Kommunestyret vedtar å videreføre ordningen med kjøp av revisjonstjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 02. mars 2014 Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte i Follo Ren IKS Tirsdag 4. mars 2014 kl. 16.15 Sted: Ås Rådhus, Ås Representantskapet Ordfører Frogn kommune Thore Vestby- leder Ordfører

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG

MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0119/03 02/01958 REFERATSAK - LIGGEPLASSER FOR FISKEFLÅTEN I TORSVÅG Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 17.12.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING TILLEGGSSAKSLISTE

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.06.2009 Tid: kl. 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: NB NB Mehamn hotell MIDDAGSTALLERKEN. Møtet fortsetter på samfunnshuset. Møtedato: NB 19.12.2008 Tid: 1130 Eventuelt forfall meldes til tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet INNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 21.09.2015 Ny møtedato Tidspunkt: Kl. 10:00 Saksliste: Sak nr. Sakstittel Åpen/Lukket 080/15 Spørsmål

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 17.04.2012 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer