HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 MØTE NR. 10/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Fra kl.: til kl TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem Karl Nikodemussen AP Medlem Catharina Jensen Sæther AP Gyldig forfall Adrian Dybvik AP Medlem Yngve Nilsen SV Fra adm. (evt. andre): MERKNADER: TILLEGGSSAK: SAKSLISTA: BEHANDLEDE SAKER: ORIENTEING: Sigurd K. Beite, rådmann Grete Olsen, sekretær Det framkom ingen merknader til innkalling. Følgende tilleggssak ble enstemmig vedtatt tatt opp til behandling: Sak 69/12 Tråkkemaskin Skaidi Alpin AS Eventuelt kommunal overtagelse? Sakslista med tilleggssak godkjent. Fra og med sak 60/12 til og med sak 69/12. Raymond Robertsen, styreleder i Kvalsund Industripark AS orienterte om industriparken og utvikling på Markopnesset. UTSKRIFTER: Hovedutskrift er sendt til: Medlemmene, møtende varamedlem, kontrollutvalgets medlemmer, utviklingsutvalget, omsorg- og oppvekstutvalget og kommunestyret til orientering, rådmann, servicekontoret, biblioteket, KUSEK IKS, VEFIK IKS, Sagat, Finnmark Dagblad og kommunens hjemmeside

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 60/12 12/903 GODKJENNING AV PROTOKOLL 61/12 12/904 REFERATSAKER 62/12 12/648 ÅREMÅLSKONTRAKT MELLOM ARNE HANSEN OG KVALSUND KOMMUNE (Innstilling til kommunestyret) 63/12 12/489 REGNSKAPSRAPPORTERING - 2. TERTIAL 2012 (Innstilling til kommunestyret) 64/12 12/548 EVENTUELT UTVIDELSE AV EIENDOMSSKATT I KVALSUND KOMMUNE (Innstilling til kommunesturet) 65/12 04/365 SKAIDI HYTTEFELT - ENDELIG UTBYGGINGSAVALE SAMT AVTALE OM SLUTTOPPGJØR (Innstilling til kommunestyret) 66/12 04/37 PANTOBLIGASJON MELLOM SKAIDI HOTEL (SKYLDNER) OG (UTLÅNER) - SØKNAD OM Å ETTERGI PANTELÅNET ALTERNATIVT RENTE- OG AVDRAGSFRIHET I 5 ÅR 67/12 12/905 OPPNEVNING AV LOKAL PROSJEKTGRUPPE FOR BOLYST I NORD 68/12 12/906 INNLEIE AV PROSJEKTKOORDINATOR KOMMUNALE PROSJEKT SAMT LUK-PROSJEKTET (Innstilling til kommunestyret) 69/12 12/933 TRÅKKEMASKIN SKAIDI ALPIN AS - EVENTUELT KOMMUNAL OVERTAGELSE?

3 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 12/903 60/ GODKJENNING AV PROTOKOLL Ordførers innstilling: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget og godkjennes. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Protokoll fra møte i personal- og økonomiutvalget og godkjennes.

4 Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 12/904 61/ REFERATSAKER Ordførers innstilling: Referatsakene fra og med 1 til og med 5 tas til orientering. Referatsak nr. 6 imøtekommes med kr ,- som belastes post Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsakene fra og med 1 til og med 5 tas til orientering. Referatsak nr. 6 imøtekommes med kr ,- som belastes post

5 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: 411 Arkivsaksnr.: 12/648 62/ ÅREMÅLSKONTRAKT MELLOM ARNE HANSEN OG Ordførers innstilling: Kvalsund kommunestyre godkjenner fremlagte arbeidsavtale (åremålskontrakt) for rådmann Arne Hansen datert Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kvalsund kommunestyre godkjenner fremlagte arbeidsavtale (åremålskontrakt) for rådmann Arne Hansen datert

6 Saksbehandler: Knut-Åge Amundsen/Sigurd K. Beite Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/489 63/ REGNSKAPSRAPPORTERING - 2. TERTIAL 2012 Ordførers innstilling: Kommunestyret viser til den økonomisk vanskelige situasjon for Kvalsund kommune for 2012, og ber på denne bakgrunn om at rådmannen følger nøye med hvordan denne utvikler seg i tiden som kommer. Kommunestyret ber om at rådmannen påpeker over for avdelingene streng budsjettdisiplin og innsats for å redusere utgifter samt økte inntektene for resten av året Kommunestyret tar forøvrig den fremlagte regnskapsrapporten for 2. tertial 2012 til etterretning. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret viser til den økonomisk vanskelige situasjon for Kvalsund kommune for 2012, og ber på denne bakgrunn om at rådmannen følger nøye med hvordan denne utvikler seg i tiden som kommer. Kommunestyret ber om at rådmannen påpeker over for avdelingene streng budsjettdisiplin og innsats for å redusere utgifter samt økte inntektene for resten av året Kommunestyret tar forøvrig den fremlagte regnskapsrapporten for 2. tertial 2012 til etterretning.

7 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen/Sigurd K. Beite Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 12/548 64/ EVENTUELT UTVIDELSE AV EIENDOMSSKATT I Ordførers innstilling: Ragnar Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: 1.Kvalsund kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatten til å omfatte alle faste eiendommer i kommunen gjeldende fra , jfr lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav a. Det skal gjennomføres alminnelig taksering av alle de skattepliktige eiendommene. 2. Kvalsund kommunestyre velger følgende medlemmer til sakkyndig ankenemnd: Leder: Nestleder: Medlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Varamedlem 3: 3. Kvalsund kommunestyre tar til etterretning at Pål-Reidar Fredriksen er oppnevnt som nytt medlem og leder i sakkyndig nemnd.

8 4. Kvalsund kommunestyre vedtar å ikke innføre reduksjonsfaktor ved taksering av eiendommene. 5. Kvalsund kommunestyre vedtar for 2013 et bunnfradrag på kr ,- for boliger og fritidseiendommer. (Utskrivningsfristen for 2013 blir dermed innen 1. april, ikke innen 1. mars.) 6. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak slik det fremgår av eiendomsskatteloven 5. Kvalsund kommunestyre vedtar fritak for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a: -barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg, og samfunnshus. -kommunestyret vil videre vurdere å gi fritak i medhold av 7 bokstav a på grunnlag av søknad fra skattyter. I en egen sak vil det bli fremlagt en liste med forslag til slike enkelteiendommer som kvalifiserer for fritak etter 7 bokstav a. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivningsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2013: a. eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jfr. 3a). b. skattesatsen for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn settes til 7promille. c. i medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde kun for bebygde bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille. VOTERING Forslaget vedtatt med 4 mot 1 stemme. Vedtak: 1.Kvalsund kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatten til å omfatte alle faste eiendommer i kommunen gjeldende fra , jfr lov om eigedomsskatt 2 og 3 bokstav a. Det skal gjennomføres alminnelig taksering av alle de skattepliktige eiendommene. 2. Kvalsund kommunestyre velger følgende medlemmer til sakkyndig ankenemnd: Leder: Nestleder: Medlem:

9 Varamedlem 1: Varamedlem 2: Varamedlem 3: 3. Kvalsund kommunestyre tar til etterretning at Pål-Reidar Fredriksen er oppnevnt som nytt medlem og leder i sakkyndig nemnd. 4. Kvalsund kommunestyre vedtar å ikke innføre reduksjonsfaktor ved taksering av eiendommene. 5. Kvalsund kommunestyre vedtar for 2013 et bunnfradrag på kr ,- for boliger og fritidseiendommer. (Utskrivningsfristen for 2013 blir dermed innen 1. april, ikke innen 1. mars.) 6. Eiendommer skal ha obligatorisk fritak slik det fremgår av eiendomsskatteloven 5. Kvalsund kommunestyre vedtar fritak for eiendomsskatt i medhold av 7 bokstav a: -barnehager som ikke har som formål å gå med overskudd, kulturinstitusjoner, idrettsanlegg, og samfunnshus. -kommunestyret vil videre vurdere å gi fritak i medhold av 7 bokstav a på grunnlag av søknad fra skattyter. I en egen sak vil det bli fremlagt en liste med forslag til slike enkelteiendommer som kvalifiserer for fritak etter 7 bokstav a. 7. I medhold av eiendomsskatteloven 2, 3 og 12 skal følgende utskrivningsalternativ og satser benyttes for skatteåret 2013: a. eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (jfr. 3a). b. skattesatsen for verker og bruk, næringseiendommer og ubebygd grunn settes til 7 promille. c. i medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde kun for bebygde bolig- og fritidseiendommer settes til 5 promille.

10 Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 04/365 65/ SKAIDI HYTTEFELT - ENDELIG UTBYGGINGSAVALE SAMT AVTALE OM SLUTTOPPGJØR Ordførers innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forliksavtale om påkoblingsgebyr mellom Skaidi Hyttefelt AS og Kvalsund kommune av 09. oktober Kommunestyret godkjenner fremlagte overtagelsesavtale ( utbyggingsavtale) av 16. oktober 2012 mellom Skaidi Hyttefelt AS og Kvalsund kommune. Innstillingen, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forliksavtale om påkoblingsgebyr mellom Skaidi Hyttefelt AS og Kvalsund kommune av 09. oktober Kommunestyret godkjenner fremlagte overtagelsesavtale ( utbyggingsavtale) av 16. oktober 2012 mellom Skaidi Hyttefelt AS og Kvalsund kommune.

11 Saksbehandler: Sigurd K. Beite Arkiv: 243 Arkivsaksnr.: 04/37 66/ PANTOBLIGASJON MELLOM SKAIDI HOTEL (SKYLDNER) OG (UTLÅNER) - SØKNAD OM Å ETTERGI PANTELÅNET ALTERNATIVT RENTE- OG AVDRAGSFRIHET I 5 ÅR Ordfører innstilling: Kvalsund kommune imøtekommer ikke søknaden fra Skaidi hotell om å ettergi panteobligasjonen på kr ,- eller gi ytterligere rente- og avdragsfrihet i 5 år. Lånet på kr ,- nedbetales i 4 terminer over ett år med første innbetaling 1. februar Forutsatt at lånet nedbetales i tråd med revidert nedbetalingsavtale gjøres lånet om til et rentefritt lån. Innstillingen, enstemmig vedtatt.

12 Vedtak: Kvalsund kommune imøtekommer ikke søknaden fra Skaidi hotell om å ettergi panteobligasjonen på kr ,- eller gi ytterligere rente- og avdragsfrihet i 5 år. Lånet på kr ,- nedbetales i 4 terminer over ett år med første innbetaling 1. februar Forutsatt at lånet nedbetales i tråd med revidert nedbetalingsavtale gjøres lånet om til et rentefritt lån.

13 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: 033 &40 Arkivsaksnr.: 12/905 67/ OPPNEVNING AV LOKAL PROSJEKTGRUPPE FOR BOLYST I NORD Ordførers innstilling: oppnevner følgende lokal prosjektgruppe: Leder: Medlemmer: Prosjektleder: Ragnar Olsen fremmet følgende forslag: Ordfører gis fullmakt til å finne leder/medlemmer til gruppa. AP, SV og H foreslår navn på ett medlem for sine respektive parti. VOTERING Framsatt forslag, enstemmig vedtatt.

14 Vedtak: Ordfører gis fullmakt til å finne leder/medlemmer til gruppa. AP, SV og H foreslår navn på ett medlem for sine respektive parti.

15 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 12/906 68/ INNLEIE AV PROSJEKTKOORDINATOR KOMMUNALE PROSJEKT SAMT LUK-PROSJEKTET Ordførers innstilling: tar ordfører sin orientering om behovet for økt kapasitet til en rekke utrednings- og prosjektoppgaver i Kvalsund kommune til etterretning. Forslaget om et videre engasjement av Beite som prosjektleder / koordinator gjennom firmaet Medvita Norge AS vedtas. Det legges til grunn at ca % av stillingen vil gå med til arbeid med LUKprosjektet. Ordfører i samråd med styret for LUK -prosjektet gis ansvar for å inngå nærmere avtaler om engasjementet. Innstillingen, enstemmig vedtatt.

16 Vedtak: tar ordfører sin orientering om behovet for økt kapasitet til en rekke utrednings- og prosjektoppgaver i Kvalsund kommune til etterretning. Forslaget om et videre engasjement av Beite som prosjektleder / koordinator gjennom firmaet Medvita Norge AS vedtas. Det legges til grunn at ca % av stillingen vil gå med til arbeid med LUKprosjektet. Ordfører i samråd med styret for LUK -prosjektet gis ansvar for å inngå nærmere avtaler om engasjementet.

17 Saksbehandler: Pål Reidar Fredriksen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 12/933 69/ TRÅKKEMASKIN SKAIDI ALPIN AS - EVENTUELT KOMMUNAL OVERTAGELSE? Ordførers innstilling: Ragnar Olsen fremmet på vegne av AP følgende forslag: Kvalsund kommune viser til henvendelsene fra Skaidi Alpin AS om eventuelt kjøp av tråkkemaskin fra Skaidi Alpin AS. Før man tar stilling til denne henvendelsen ønsker kommunen at ulike alternativer utredes nærmere med sikte på å bedre de økonomiske betingelser for Skaidi Alpin AS, jfr. merknadene fra rådmannen. Utviklingsutvalget bør vurdere om Skaidi Alpin AS bør gis økonomisk støtte/få dekket eventuelt leasingsbeløpet for 4. kvartal 2012 for å unngå at selskapet ikke karer sine økonomiske forpliktelser før saken sluttbehandles i kommunestyret i desember Saka oversendes utviklingsutvalget til behandling. VOTERING Framsatt forslag, enstemmig vedtatt.

18 Vedtak: Kvalsund kommune viser til henvendelsene fra Skaidi Alpin AS om eventuelt kjøp av tråkkemaskin fra Skaidi Alpin AS. Før man tar stilling til denne henvendelsen ønsker kommunen at ulike alternativer utredes nærmere med sikte på å bedre de økonomiske betingelser for Skaidi Alpin AS, jfr. merknadene fra rådmannen. Utviklingsutvalget bør vurdere om Skaidi Alpin AS bør gis økonomisk støtte/få dekket eventuelt leasingsbeløpet for 4. kvartal 2012 for å unngå at selskapet ikke karer sine økonomiske forpliktelser før saken sluttbehandles i kommunestyret i desember 2012.

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 4/2015 Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.04.2015 Tid: Fra kl.: 12:00-00:00 - til kl. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 8/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.11.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget. 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 MØTE NR. 1/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato : 06.02.2007 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT Møte nr. 4/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.06.2005 Tid: Fra kl.: 09.30 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Magne Medlie KrF, varaordfører Randi S. Pedersen AP Ingunn Torbergsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 11/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 18.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.06.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Randi Solli Pedersen AP Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 15.03.2005 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 21.50 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2007 Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.12.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: (På grunn av uvær utgikk møtet 19.12.07, ny møtedato 28.12.07) Innkalte: Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2013 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 07.02.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 5/2010 HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.06.2010 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 15.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 05.09.2005 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 15.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2014 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 10.11.2014 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører Rita Dreyer Medlem Ingar

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 17.10.2013 klokka 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den 11.06.2013 kl 09.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 11/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag 29.07.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 5/2014 Formannskapet holder møte den 16.10.2014 klokka 16:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen, AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 26.03.2008 kl. 18.00 på rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer