Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen"

Transkript

1 Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011

2 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram for PROSJEKTBESKRIVELSE PROBLEMBESKRIVELSE Kostnader Videre prosess BOMPENGER Grunnlag for innkreving av bompenger Teknologi Bomplassering... 8 BOMPENGEOPPLEGG FINANSIERINGSOPPLEGG Fylkeskommunale midler Ferjetilskudd Kommunale midler Bompenger Lånefinansiering Andre forutsetninger i finansieringsplan Pessimistiske forutsetninger EVENTUELLE ENDRINGER I KOSTNADER OG/ ELLER INNTJENING GARANTIER OPPSUMMERING ANBEFALING... 13

3 Finansiering av Langsundforbindelsen 3 1. Innledning og anbefalning Prosjektet er omtalt i handlingsprogrammet til Troms Byggetiden for prosjektet anslås til ca. 4 år. Med byggestart i 2012 legges det til grunn ferdigstillelse av prosjektet og start på bompengeinnkreving i Karlsøy kommune inviteres med dette til å gjøre bindende vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet Langsundforbindelsen. Vedtaket bør inneholde: 1. Tilslutning til at prosjektet gjennomføres med delvis bompengefinansiering Prosjektet Langsundforbindelsen, bygges og finansieres delvis med bompenger. De totale kostnadene er anslått til 530 mill 2010-kroner inkl. etablering av bomstasjon. Følgende finansieringsplan er lagt til grunn for prosjektet: Finansieringsplan: År Anleggs kostnad Fylkeskommunale investeringsmidler Ferjetilskudd¹ mill kr Kommunalt² tilskudd Bompenger Sum ¹) Utbetales årlige tilskudd fra 2015 til 2044 ²) 1 mill kr som utbetales hvert år i perioden 2012 tom Plassering av bomstasjon Bomstasjonen foreslås plassert på utsiden av tunnelen, på fastlandssiden. Det forutsettes enveis innkreving mot Reinøya hvor en betaler tur/retur. 3. Innkrevingsmetode Automatisk bomstasjon. Passeringene kan forhåndsbetales med AutoPASS avtale, eller betales i etterkant via nettet, på servicestasjoner, eller via tilsendt giro. 4. Anbefalte takster Taksten for tur/retur passering settes til kr 180 (2010-kr) for personbil og kr 540 (2010-kr) for tunge kjøretøy (over 3500 kg). Det legges til grunn 20 % rabatt ved forskuddsbetaling. Inkludert rabatter er gjennomsnittsbetalingen pr passering (tur/retur) for tunge og lette biler beregnet til kr 164,- (2010-kr)

4 Finansiering av Langsundforbindelsen 4 Over en innkrevingsperiode på 20 år er bompengebidraget beregnet til 86 mill 2010 kr. Særskilt takstøkning - innkrevingstid 5. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Dersom det inngås en avtale om lavere rente en 6,5 % skal gevinsten benyttes til hurtigere nedbetaling av bompengeselskapets lån. Kommunalt bidrag 6. Karlsøy kommunes bidrag utbetales med 1 mill kr pr år fra 2012 til og med Bidraget priskorrigeres hvert med 2,5 %. 7. Fylkeskommunal garanti Det stilles en proratarisk simpel kausjon på inntil 316 mill kr til bompengeselskapets låneopptak til prosjektet. Garantien stilles av Troms fylkeskommune Garantitid settes til inntil 35 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånene. 2. Bakgrunn Kommunedelplan Kommunedelplan Rv 863 Langsundforbindelsen ble godkjent av Karlsøy kommunestyre Reguleringsplan Reguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn fra og ble vedtatt i Karlsøy kommunestyre 16. desember Handlingsprogram for I handlingsprogrammet for er det foreslått følgende midler til fv. 863 Langsundforbindelsen: mill 2009 kr Sum Troms fylkeskommune Annen finansiering Sum

5 Finansiering av Langsundforbindelsen 5 3. Prosjektbeskrivelse 3.1 Problembeskrivelse Trafikkforhold Dagens vegnett omfatter tre ferjesamband: Hansnes Reinøya Hansnes Karlsøy Hansnes Skåningsbukt (Vannøy) Det er to ferjer som drifter sambandene. Størstedelen av trafikken går mellom Vannøy og Ringvassøy og Reinøy Ringvassøy. I tillegg er det noe trafikk mellom Karlsøya og Ringvassøya/Reinøya. Befolkningen på Reinøya, Karlsøya og Vannøy er avhenging av ferjene for å komme mellom øyene, for å komme til kommunesenteret på Hansnes og for å komme til regionsenteret Tromsø. Vegen på Reinøya er grusveg med varierende standard med unntak av en 5 km strekning gjennom Stakkvik som er opprustet med 4 m asfaltbredde. I siste 10-årsperiode ( ) har det skjedd 1 personskadeulykke på planstrekningen. Ulykken, som skjedde like sør for Sandnes, var ei utforkjøring som medførte at to personer fikk lettere skader. 3.2 Beskrivelse av prosjektet Prosjektet omfatter fv. 863 Langsundtunnelen (undersjøisk) 2,8 km, utbedring og ny veg på Ringvassøya og Reinøya til sammen 16 km, samt nytt fergeleie i Sætervika nord på Reinøya. Ca 5,5 km av strekningen bygges som ny veg ovenfor bebyggelsen i Stakkvik, mens resterende veg utbedres med fast dekke. Fergeleiet i Sætervika skal betjene innkortet fergesamband Reinøy - Vannøy - Karlsøy, og omfatter også moloarbeider. Ferjesambandet Reinøy Ringvassøy vil bli nedlagt når tunnelen åpnes for trafikk. 3.3 Kostnader Kostnadene for prosjektet er beregnet av Statens vegvesen til 530 mill kr inkl. etablering av en bomstasjon. Dette er noe høyere enn fylkets handlingsprogram som angir 490 mill kr. Kostnadsoverslaget er basert på vedtatt reguleringsplan men det er av kostnadsmessige hensyn lagt til grunn en redusert vegstandard mellom Rakkenes og fergeleiet i Sætervika. Denne standarden er omforent mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune. 3.4 Trafikk og trafikkvekst I perioden 2003 til 2009 har det vært en gjennomsnittlig trafikkvekst i de tre sambandene på 2,3 %, 3,5 % og 2,6 %. I 2009 var årsdøgntrafikken i de tre

6 Finansiering av Langsundforbindelsen 6 sambandene 213 kjøretøy. Tungtrafikkandelen var i 2009, 5 % for sambandet Hansnes Reinøya og 9 % for Hansnes Vannøya. År Hansnes - Vannøya Årlig vekst Hansnes - Reinøya Årlig vekst Hansnes - Karlsøy Årlig vekst ,4 % 79 1,3 % 7 16,7 % ,0 % 78-1,3 % 7 0,0 % ,9 % 86 10,3 % 9 28,6 % ,0 % 90 4,7 % 8-11,1 % ,0 % 93 3,3 % 8 0,0 % ,9 % 96 3,2 % 7-12,5 % Snitt 2,3 % 3,5 % 2,6 % Overgangen fra ferge til fastlandsforbindelse og innkorting vil kunne medføre en ekstra engangseffekt i trafikken. Størrelsen på engangsveksten er avhengig av nytt takstnivå, avstand til ulike trafikkgenererende reisemål, type trafikk osv. Statens vegvesen har i løpet av 2010 foretatt en kvalitetssikring av trafikktallene. Beregninger med elastisitetsmodeller og generelle reisekostnader viser en teoretisk engangsvekst på rundt 9 %. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet til dette tallet, blant annet fordi beregningene ikke er basert på statistikk for reisehensikter for dagens trafikanter. I åpningsåret 2015 er det regnet med en ÅDT på 273. Tungtrafikkandelen er beregnet til 7%. I innkrevingsperioden er det forutsatt en årlig trafikkvekst på 0,3%. 3.5 Ekstern kvalitetssikring - KS 2 Staten har innført et krav om ekstern kvalitetssikring av alle investeringer med kostnadsanslag over 500 mill. kroner, kalt KS2. Dette er et tiltak for å forbedre styringen med store statlige investeringer. Denne kvalitetssikringa skal også gjennomføres for fylkeskommunale prosjekt der bompenger er en del av finansieringa. KS2 gjennomføres av et uavhengig konsulentfirma som gjennomgår bl.a. prosjektkostnader og trafikk- /finansieringsberegningene. Hvis kostnadsoverslaget gjennom KS2 - prosessen økes, kan det bli aktuelt med en ny lokalpolitisk behandling. 3.5 Videre prosess Etter at kommunen har fattet vedtak i saken sendes den til KS2 behandling via Vegdirektoratet og Samferdsels-/finansdepartementet hvoretter departementet inngår avtale med konsulent for gjennomføring av KS2. Denne prosessen vil ta 4 6 måneder. Saken sendes samtidig til behandling i Troms fylkeskommune. Når KS2 rapporten foreligger fremmes saken som en egen stortingsproposisjon via Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Det forventes at saken kan behandles i Stortinget høsten Med byggestart i 2012 kan prosjektet åpnes i 2015.

7 Finansiering av Langsundforbindelsen 7 4. Bompenger 4.1 Grunnlag for innkreving av bompenger Det formelle grunnlaget for innkreving av bompenger på offentlig veg finnes i 27 i Vegloven: Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsette at det skal krevjast bompengar på offentleg veg, fastsette storleiken på avgiftene, og sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. Bompengane kan nyttast til alle tiltak som denne lova gir heimel for. Dessutan kan dei nyttast til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, herunder sporveg og tunnelbane. Som ein del av eit heilskapleg og samordna transportsystem i eit byområde, kan bompengar nyttast til tiltak for drift av kollektivtransport 27 gjelder bare offentlige veger, og innebærer at alle forslag om bompenger på offentlig veg må forelegges Stortinget Teknologi De mest moderne bomringene i Norge i dag baserer innkrevingen på en kombinasjon av avlesing av elektronisk brikke (Autopass) og nummerskiltavlesing. Registreringen er stort sett helautomatisk og dette har gitt en betydelig kostnadsreduksjon for innkreving. Innkrevingsstasjonene består i dag av en antenne og et kamera montert på en stolpe i vegkanten. Innkrevingspunktet kan etableres omtrent hvor som helst langs vegen, og krever ikke noe ekstra areal. Se bildet nedenfor. Bildet viser den automatiske bomstasjon på fv 17utenfor Bodø. Innkrevingen er helautomatisk, og krever lite ekstra areal.

8 Finansiering av Langsundforbindelsen 8 For brukere av elektronisk brikke er det vanlig med både forskuddsbetaling/abonnement og etterskuddsinnkreving via giro i posten. Ved forskuddsbetaling/abonnement innrømmes ofte en ekstra rabatt. For nummerskiltavlesing innkreves betalingen i etterkant via giro i posten. Det er også lagt opp slik at betalingen kan gjøres manuelt hos ulike forhandlere, f. eks bensinstasjoner som det vil bli inngått avtaler med slik at persondata ikke blir lagret over lang tid. En slik løsning er for eksempel valgt ved innføring av en helautomatisert bomstasjon på fv.17 Tverlandet Godøystraumen i Nordland jamfr bildet. 4.3 Bomplassering Bomstasjonen foreslås plassert på utsiden av tunnelen, på fastlandssiden. Innkrevingen er forutsatt kun i ei kjøreretning hvor en betaler tur/retur. Det er forutsatt en helautomatisk bomstasjon. Nye fergetakster Ut fra seilingslende har vi ut fra takstregulativet som gjelder fra 1. januar 2010 beregnet takstene i de nye strekningene Bil Voksen Lang 8-10 m Sone nr Vannøya - Karlsøy kr 86 kr 32 kr Voksne pr bil Barn pr bil Pass. pr bil Sætervika - Vannøya kr 71 Kr 27 kr ,60 0,55 kr 23,49 Sætervika - Karlsøy kr 65 Kr 26 kr Tabell 11: Takster pr 1. januar 2010 med bakgrunn i seilingslengde på framtidige ferjesamband, passasjerbelegg pr kjøretøy og passasjerbetaling pr kjøretøy. Ved kjøp av sonekort gis det 50 % rabatt for kjøretøy, mens det kan oppnås 17 % rabatt på persontaksten. Beregnet basert på fergetakster for 2010: For reisende fra Vannøya til Hansnes er prisen i dag (uten tunnel) hhv kr 121,- for personbil og kr 433,- for bil mellom 8 og 10 meter (priser uten rabatt). Med tunnel vil prisen for en reise mellom Vannøya og Hansnes bli på: Personbil Bil 8-10 meter Fergebillett Bompassering (en vei) SUM (priser er uten evt rabatter)

9 Finansiering av Langsundforbindelsen 9 Bompengeopplegg Innkrevingskostnader Årlige innkrevingskostnader ventes å bli ca. 2 mill kr ved oppstart i Anslaget er basert på erfaringstall fra liknende bompengeordninger. Takster og rabattordning Takstene nedenfor er oppgitt i 2010-kr. Det forutsettes at takstene blir justert i samsvar med framtidig prisutvikling. I beregningene er det forutsatt en årlig prisstigning på 2,5 %. Beregningene legger til grunn to takstgrupper: lette og tunge kjøretøy (over 3,5 tonn). Det foreslås at tunge kjøretøy betaler tredobbel takst av lette kjøretøy. Det tas ikke betaling for passasjerer. Inkludert rabatter er gjennomsnittsbetaling pr passering (tur/retur) for tunge og lette biler beregnet til kr 164,- (2010-kr) Resultat av dette er at vi foreslår følgende takster tur/retur i 2010-kr; - Lett bil, totalvekt under 3,5 tonn kr 180,- (Takst med maksimal rabatt kr 144,-) - Tung bil totalvekt over 3,5 tonn kr 540,- (Takst med maksimal rabatt kr 432,-) - Passasjerer gratis. 5. Finansieringsopplegg Prosjektet er kostnadsberegnet til 530 mill kr. og skal finansieres med fylkeskommunale investeringsmidler, fylkeskommunalt ferjetilskudd, kommunale midler og bompenger. De fylkeskommunale investeringsmidlene gis som et direkte tilskudd til prosjektet i byggefasen. Ferjetilskuddet, det kommunale tilskuddet og bompengene inngår som årlige bidrag som benyttes til å ta opp lån for finansiering av prosjektet. Disse tilskuddene går dermed også med til å dekke kapitalutgifter. Låneopptaket tilknyttet det kommunale tilskuddet, ferjetilskuddet og bompengene administreres av bompengeselskapet. Det er lagt opp til følgende finansieringsopplegg: Anleggs kostnad Fylkeskommunale investeringsmidler Ferjetilskudd¹ Kommunalt² tilskudd År Sum Bompenger

10 Finansiering av Langsundforbindelsen 10 Fordelingen av anleggskostnadene mellom fylket og bompengeselskapet er etter dette 48/52. I bompengeselskapets andel inngår bompenger, ferjetilskudd og kommunalt bidrag. Det er lagt opp til etterskuddsinnkreving av bompenger over 20 år i en automatisk bomstasjon med enveis bompengeinnkreving. Innkrevingen starter i Innsparte ferjetilskudd med årlige utbetalinger over 30 år og med første utbetaling i Fylkeskommunale midler Troms fylkeskommunes direkte bidrag til prosjekt er på til sammen 254 mill. kr 195 mill. kr i perioden i samsvar med handlingsprogrammet og 59 mill. kr i perioden , 4 mill. kr mer enn det som er forutsatt i handlingsprogrammet. 6.2 Ferjetilskudd Det er gitt åpning for at innsparte ferjetilskudd og kapitalkostnader av fergedrift kan brukes til delfinansiering av samband som gjør ferje overflødig (St.prp. nr ). Dette gjelder i utgangspunktet for riksvegsamband men benyttes også i fylkesvegsamband. For innsparte ferjetilskudd kan det nå benyttes en tidshorisont på 30 år. Troms fylkeskommune forutsetter at tilskuddet blir innarbeidet i det årlige rammetilskuddet med første utbetaling i 2015 og siste utbetaling i Driftskostnadene for sambandet Hansnes Reinøya er i 2010 av Troms fylkeskommune oppgitt til 12,8 mill kr. Samlet inntekt er budsjettert til 2,3 mill. kr og netto driftskostnad 10,5 mill. kr. Økte drifts og vedlikeholdskostnader av tunnelen og veien er beregnet til 2,5 mill kr pr år. Ut fra 2010 tallene blir netto innspart ferjebidrag 8 mill. kr. I og med at innsparte driftskostnader for Hansnes Vannøy sambandet berører fylkeskommunens driftsbudsjett, står Troms fylkeskommune fritt til å disponere en slik innsparing. Beregninger gjort av samferdselsetaten viser at en kan påregne netto innsparte driftskostnader på ca. 4 mill. kr pr. år. Ferjebidraget blir da 12 mill. kr pr år som oppjusteres med 2,5 % pr. år frem til midlene blir benyttet i prosjektet (2013). 50 % av det årlig ferjebidraget på 6,461 mill 2013 kr prisjusters med 2,5 % pr. år frem til siste utbetaling i 2044 mens resterende 50 % ikke prisjusteres. I sum vil de omdisponerte ferjedriftsmidlene gi 13,250 mill kr i utbetaling i 2015 og 20,353 mill. kr i Ferjetilskuddet vil ut fra disse forutsetningene gi et samlet finansieringsbidrag til prosjektet på 175 mill kr, resterende ca 228 mill kr går til dekning av finansieringskostnader.

11 Finansiering av Langsundforbindelsen Kommunale midler I finansieringsplan har vi forutsatt et kommunalt bidrag fra Karlsøy kommune på 1 mill 2010 kr pr år fra 2012 til og med Bidraget prisjusteres med 2,5 % pr år. 6.4 Bompenger Det er lagt til grunn en bompengetakst på kr.180/ kr for lette/tunge kjøretøy tur/retur. Bompengetakstene forutsettes justert i samsvar med prisutviklingen. Ved kjøp av brikke og forskuddsbetaling på kr 2000/ for lette/tunge kjøretøy (over 3,5 tonn) vil en kunne oppnå en rabatt på 20 %. Med AutoPASS avtale gis det automatisk 10 % rabatt i andre bompengeanlegg i landet til alle brikkebrukere. En slik 10 % regel vil også gjelde i alle nye bompengeanlegg. Skal en oppnå ytterligere rabatter i andre bompengeanlegg med AutoPASS må det tegnes en ny avtale og betale et eget forskudd der. Dersom en ikke inngår AutoPASS avtale gis det følgende muligheter for betaling uten rabatt: Faktura i posten uten ekstra gebyr. Betale på internett med kredittkort innen 14 dager Betale kontant på en av servicestasjonene innen tre virkedager Følgende trafikantgrupper gis fritak for betaling: Passasjerer i alle typer kjøretøy Gående og syklende Motorsykler og mopeder Kjøretøy som i oppdrag for Statens vegvesen arbeider på vegen Kjøretøy i merket begravelsesfølge Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet* Hydrogenbiler Kollektivtransport i rute Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* * Forutsatt AutoPASS brikke Etablering av bomstasjonene er beregnet til ca 3 mill 2010-kr og med driftsutgifter første driftsår på 2 mill kr. 6.5 Lånefinansiering I finansieringsplan er det forutsatt en lånerente på 6,5 %. Dette krever at det foreligger en dokumentasjon fra en låneinstitusjon om lån innenfor denne renta med ei binding på år før bompengeavtalen mellom Statens vegvesen og bompengeselskapet blir underskrevet.

12 Finansiering av Langsundforbindelsen 12 Dersom det inngås en avtale om lavere rente en 6,5 % skal gevinsten benyttes til hurtigere nedbetaling av bompengeselskapets lån. Andre forutsetninger i finansieringsplan Følgende basisforutsetninger er lagt til grunn i finansieringsanalysen: Betalende ÅDT på 273 kjøretøy i åpningsåret 2015 Årlig trafikkvekst på 0,3 % Årlig takstøkning på 2,5 % Gjennomsnittsrabatt 20 % 2,5 % årlig prisstigning Lånerente på 6,5 % Årlige innkrevingskostnader 2 mill 2010-kr Etablering av bomstasjon 3 mill 2010-kr Med de forutsetningene som er lagt til grunn må trafikantene betale ca. 180 mill kr i bompenger. Av de innbetalte bompengene vil ca 86 mill kr gå som finansieringsbidrag til prosjektet, ca 40 mill kr til innkreving og drift av bompengeselskapet og ca 54 mill kr til finansieringskostnader. Pessimistiske forutsetninger Det er også regnet på et alternativ med følgende pessimistiske forutsetninger: Kostnadsøkning på 10 % Betalende ÅDT blir redusert med 10 % i åpningsåret Halvering av trafikkveksten Innkrevingskostnadene øker med 50 % Takstøkning på 20 % utover prisstigning etter to år. Lånerente 8% Med disse forutsetningene vil gjelda ikke kunne nedbetales. 7. Eventuelle endringer i kostnader og/ eller inntjening Eventuell kostnadsøkning er forutsatt dekt i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekt. En eventuell kostnadsøkning opp til kostnadsrammen (+10 %) skal finansieres med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsramma. Kostnadsøkninger utover kostnadsramma skal dekkes av fylket i sin helhet. Eventuelle besparelser skal på tilsvarende måte tilfalle fylket og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom fylkeskommunale midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller fylket.

13 Finansiering av Langsundforbindelsen 13 Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere driftskostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevingstiden. Likeså bompengeselskapets andel av en eventuell rentegevinst. 8. Garantier Gitt overnevnte forutsetninger vil bompengeselskapets gjeldsutvikling bli slik: Løpende mill. kr Bompengeselskapets gjeld 154,7 289,0 316,2 314,5 312,2 309,3 305,8 301,6 Kostnadsøkning +10% 154,7 289,0 348,5 348,8 347,5 345,7 343,3 340,2 Selskapets maksimale gjeld til dette prosjektet er beregnet til ca.316 mill kr i 2015 innenfor en totalkostnad på 530 mill kr og 348 mill kr dersom kostnadene øker med 10 %. Troms fylkeskommune påtar seg hele garantiansvaret på 316 mill kr. Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån til dette prosjektet ikke kan nedbetales etter at takstene er økt med 20 % utover ordinær prisstigning to år etter åpning og bompengeperioden er forlenget med 5 år. 9. Oppsummering anbefaling Prosjektet Langsundforbindelsen finansieres delvis med bompenger. Av de totale kostnadene på 530 mill. kr dekkes 86 mill kr ved innkreving av bompenger i 20 år fra Ansvaret for innkreving av bompenger vil bli tillagt et eget selskap majoritetseid av kommunen/fylkeskommunen. Karlsøy kommune og Troms fylkeskommune må ta initiativ til at det blir dannet et slikt selskap. Selskapet må tilpasses eventuelle nye retningslinjer fra departementet. Følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet: mill. 2010kr Anleggs kostnad Fylkeskommunale investeringsmidler 254 Fergetilskudd 175 Kommunalt bidrag 15 Bompenger 86 Sum 530 Kostnadsfordelingen mellom fylket og bompengeselskapet blir på 48/52. I bompengeselskapets andel inngår bompenger, ferjebidrag og kommunalt bidrag. Det etableres en automatisk bomstasjon ved Lanes med enveis innkreving i retning mot Reinøya med følgende takster tur/retur (2010-kr):

14 Finansiering av Langsundforbindelsen 14 Lett bil: kr Tung bil: kr (over 3,5 tonn) Med AutoPASS brikke og forskuddsbetaling på kr 3000/6000 gis det en rabatt på 20 %. Det gis for øvrig mulighet for betaling på internett, faktura i posten eller kontant på en av servisestasjonene. Det gis fritak for betaling som i tilsvarende automatiske AutoPASS anlegg. Eventuell kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal finansieres med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsramma. Kostnadsøkninger utover kostnadsramma skal dekkes av fylket i sin helhet. Eventuelle besparelser skal på tilsvarende måte tilfalle fylket og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller fylket. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % utover ordinær prisstigning og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere kostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevingstiden. Dersom det inngås en avtale om lavere rente en 6,5 % skal gevinsten benyttes til hurtigere nedbetaling av bompengeselskapets lån. Selskapets maksimale lånegjeld til dette prosjektet vil være på ca 316 mill. kr i 2015 innenfor en kostnadsramme på 530 mill kr. Troms fylkeskommune stiller en proratarisk simpel kausjon på totalt 316 mill kr. Garantien forutsettes godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet. Garantitiden settes til inntil 35 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene.

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 373 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 106 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utviding av Aust-Agderpakka

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel. Versjon 1.0 2. desember 2013

Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel. Versjon 1.0 2. desember 2013 Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel Versjon 1.0 2. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 2 ERFARINGER FRA NORGE... 5 3 RAMMEBETINGELSER HAVNETUNNEL...

Detaljer

Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen

Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen Kvalitetssikring av Rv 64 Atlanterhavstunnelen Utarbeidet av: Terramar AS Dato: 13. juli 2005 Avgradert Dette dokumentet er avgradert av Samferdselsdepartementet og er ikke lenger unntatt offentlighet.

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM

Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Vest-Agder fylkeskommune REGIONALAVDELINGEN HANDLINGSPROGRAM Fylkesveger i Vest-Agder 2010-2013 side 2 av 40 Forord Fra 2010 har fylkeskommunen som følge av regionreformen ansvar for alle viktige regionale

Detaljer

M u l i g h e t s s t u d i e

M u l i g h e t s s t u d i e Fv 319, Svelvikvegen M u l i g h e t s s t u d i e Side 1 av 39 Juni 2012 I n n h o l d SAMMENDRAG... 3 FORORD... 5 HENSIKT... 6 INNLEDNING... 6 SITUASJONSBESKRIVELSE... 6 BEBYGGELSE... 6 PENDLING OG TRAFIKKTYPER...

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer