Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen"

Transkript

1 Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011

2 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram for PROSJEKTBESKRIVELSE PROBLEMBESKRIVELSE Kostnader Videre prosess BOMPENGER Grunnlag for innkreving av bompenger Teknologi Bomplassering... 8 BOMPENGEOPPLEGG FINANSIERINGSOPPLEGG Fylkeskommunale midler Ferjetilskudd Kommunale midler Bompenger Lånefinansiering Andre forutsetninger i finansieringsplan Pessimistiske forutsetninger EVENTUELLE ENDRINGER I KOSTNADER OG/ ELLER INNTJENING GARANTIER OPPSUMMERING ANBEFALING... 13

3 Finansiering av Langsundforbindelsen 3 1. Innledning og anbefalning Prosjektet er omtalt i handlingsprogrammet til Troms Byggetiden for prosjektet anslås til ca. 4 år. Med byggestart i 2012 legges det til grunn ferdigstillelse av prosjektet og start på bompengeinnkreving i Karlsøy kommune inviteres med dette til å gjøre bindende vedtak om delvis bompengefinansiering av prosjektet Langsundforbindelsen. Vedtaket bør inneholde: 1. Tilslutning til at prosjektet gjennomføres med delvis bompengefinansiering Prosjektet Langsundforbindelsen, bygges og finansieres delvis med bompenger. De totale kostnadene er anslått til 530 mill 2010-kroner inkl. etablering av bomstasjon. Følgende finansieringsplan er lagt til grunn for prosjektet: Finansieringsplan: År Anleggs kostnad Fylkeskommunale investeringsmidler Ferjetilskudd¹ mill kr Kommunalt² tilskudd Bompenger Sum ¹) Utbetales årlige tilskudd fra 2015 til 2044 ²) 1 mill kr som utbetales hvert år i perioden 2012 tom Plassering av bomstasjon Bomstasjonen foreslås plassert på utsiden av tunnelen, på fastlandssiden. Det forutsettes enveis innkreving mot Reinøya hvor en betaler tur/retur. 3. Innkrevingsmetode Automatisk bomstasjon. Passeringene kan forhåndsbetales med AutoPASS avtale, eller betales i etterkant via nettet, på servicestasjoner, eller via tilsendt giro. 4. Anbefalte takster Taksten for tur/retur passering settes til kr 180 (2010-kr) for personbil og kr 540 (2010-kr) for tunge kjøretøy (over 3500 kg). Det legges til grunn 20 % rabatt ved forskuddsbetaling. Inkludert rabatter er gjennomsnittsbetalingen pr passering (tur/retur) for tunge og lette biler beregnet til kr 164,- (2010-kr)

4 Finansiering av Langsundforbindelsen 4 Over en innkrevingsperiode på 20 år er bompengebidraget beregnet til 86 mill 2010 kr. Særskilt takstøkning - innkrevingstid 5. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt kan bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Dersom det inngås en avtale om lavere rente en 6,5 % skal gevinsten benyttes til hurtigere nedbetaling av bompengeselskapets lån. Kommunalt bidrag 6. Karlsøy kommunes bidrag utbetales med 1 mill kr pr år fra 2012 til og med Bidraget priskorrigeres hvert med 2,5 %. 7. Fylkeskommunal garanti Det stilles en proratarisk simpel kausjon på inntil 316 mill kr til bompengeselskapets låneopptak til prosjektet. Garantien stilles av Troms fylkeskommune Garantitid settes til inntil 35 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånene. 2. Bakgrunn Kommunedelplan Kommunedelplan Rv 863 Langsundforbindelsen ble godkjent av Karlsøy kommunestyre Reguleringsplan Reguleringsplan har vært ute til offentlig ettersyn fra og ble vedtatt i Karlsøy kommunestyre 16. desember Handlingsprogram for I handlingsprogrammet for er det foreslått følgende midler til fv. 863 Langsundforbindelsen: mill 2009 kr Sum Troms fylkeskommune Annen finansiering Sum

5 Finansiering av Langsundforbindelsen 5 3. Prosjektbeskrivelse 3.1 Problembeskrivelse Trafikkforhold Dagens vegnett omfatter tre ferjesamband: Hansnes Reinøya Hansnes Karlsøy Hansnes Skåningsbukt (Vannøy) Det er to ferjer som drifter sambandene. Størstedelen av trafikken går mellom Vannøy og Ringvassøy og Reinøy Ringvassøy. I tillegg er det noe trafikk mellom Karlsøya og Ringvassøya/Reinøya. Befolkningen på Reinøya, Karlsøya og Vannøy er avhenging av ferjene for å komme mellom øyene, for å komme til kommunesenteret på Hansnes og for å komme til regionsenteret Tromsø. Vegen på Reinøya er grusveg med varierende standard med unntak av en 5 km strekning gjennom Stakkvik som er opprustet med 4 m asfaltbredde. I siste 10-årsperiode ( ) har det skjedd 1 personskadeulykke på planstrekningen. Ulykken, som skjedde like sør for Sandnes, var ei utforkjøring som medførte at to personer fikk lettere skader. 3.2 Beskrivelse av prosjektet Prosjektet omfatter fv. 863 Langsundtunnelen (undersjøisk) 2,8 km, utbedring og ny veg på Ringvassøya og Reinøya til sammen 16 km, samt nytt fergeleie i Sætervika nord på Reinøya. Ca 5,5 km av strekningen bygges som ny veg ovenfor bebyggelsen i Stakkvik, mens resterende veg utbedres med fast dekke. Fergeleiet i Sætervika skal betjene innkortet fergesamband Reinøy - Vannøy - Karlsøy, og omfatter også moloarbeider. Ferjesambandet Reinøy Ringvassøy vil bli nedlagt når tunnelen åpnes for trafikk. 3.3 Kostnader Kostnadene for prosjektet er beregnet av Statens vegvesen til 530 mill kr inkl. etablering av en bomstasjon. Dette er noe høyere enn fylkets handlingsprogram som angir 490 mill kr. Kostnadsoverslaget er basert på vedtatt reguleringsplan men det er av kostnadsmessige hensyn lagt til grunn en redusert vegstandard mellom Rakkenes og fergeleiet i Sætervika. Denne standarden er omforent mellom Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Karlsøy kommune. 3.4 Trafikk og trafikkvekst I perioden 2003 til 2009 har det vært en gjennomsnittlig trafikkvekst i de tre sambandene på 2,3 %, 3,5 % og 2,6 %. I 2009 var årsdøgntrafikken i de tre

6 Finansiering av Langsundforbindelsen 6 sambandene 213 kjøretøy. Tungtrafikkandelen var i 2009, 5 % for sambandet Hansnes Reinøya og 9 % for Hansnes Vannøya. År Hansnes - Vannøya Årlig vekst Hansnes - Reinøya Årlig vekst Hansnes - Karlsøy Årlig vekst ,4 % 79 1,3 % 7 16,7 % ,0 % 78-1,3 % 7 0,0 % ,9 % 86 10,3 % 9 28,6 % ,0 % 90 4,7 % 8-11,1 % ,0 % 93 3,3 % 8 0,0 % ,9 % 96 3,2 % 7-12,5 % Snitt 2,3 % 3,5 % 2,6 % Overgangen fra ferge til fastlandsforbindelse og innkorting vil kunne medføre en ekstra engangseffekt i trafikken. Størrelsen på engangsveksten er avhengig av nytt takstnivå, avstand til ulike trafikkgenererende reisemål, type trafikk osv. Statens vegvesen har i løpet av 2010 foretatt en kvalitetssikring av trafikktallene. Beregninger med elastisitetsmodeller og generelle reisekostnader viser en teoretisk engangsvekst på rundt 9 %. Det er imidlertid knyttet en del usikkerhet til dette tallet, blant annet fordi beregningene ikke er basert på statistikk for reisehensikter for dagens trafikanter. I åpningsåret 2015 er det regnet med en ÅDT på 273. Tungtrafikkandelen er beregnet til 7%. I innkrevingsperioden er det forutsatt en årlig trafikkvekst på 0,3%. 3.5 Ekstern kvalitetssikring - KS 2 Staten har innført et krav om ekstern kvalitetssikring av alle investeringer med kostnadsanslag over 500 mill. kroner, kalt KS2. Dette er et tiltak for å forbedre styringen med store statlige investeringer. Denne kvalitetssikringa skal også gjennomføres for fylkeskommunale prosjekt der bompenger er en del av finansieringa. KS2 gjennomføres av et uavhengig konsulentfirma som gjennomgår bl.a. prosjektkostnader og trafikk- /finansieringsberegningene. Hvis kostnadsoverslaget gjennom KS2 - prosessen økes, kan det bli aktuelt med en ny lokalpolitisk behandling. 3.5 Videre prosess Etter at kommunen har fattet vedtak i saken sendes den til KS2 behandling via Vegdirektoratet og Samferdsels-/finansdepartementet hvoretter departementet inngår avtale med konsulent for gjennomføring av KS2. Denne prosessen vil ta 4 6 måneder. Saken sendes samtidig til behandling i Troms fylkeskommune. Når KS2 rapporten foreligger fremmes saken som en egen stortingsproposisjon via Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. Det forventes at saken kan behandles i Stortinget høsten Med byggestart i 2012 kan prosjektet åpnes i 2015.

7 Finansiering av Langsundforbindelsen 7 4. Bompenger 4.1 Grunnlag for innkreving av bompenger Det formelle grunnlaget for innkreving av bompenger på offentlig veg finnes i 27 i Vegloven: Med samtykke frå Stortinget kan departementet fastsette at det skal krevjast bompengar på offentleg veg, fastsette storleiken på avgiftene, og sette vilkår om bestemt bruk av avgiftsmidlane. Bompengane kan nyttast til alle tiltak som denne lova gir heimel for. Dessutan kan dei nyttast til investeringar i faste anlegg og installasjonar for kollektivtrafikk på jernbane, herunder sporveg og tunnelbane. Som ein del av eit heilskapleg og samordna transportsystem i eit byområde, kan bompengar nyttast til tiltak for drift av kollektivtransport 27 gjelder bare offentlige veger, og innebærer at alle forslag om bompenger på offentlig veg må forelegges Stortinget Teknologi De mest moderne bomringene i Norge i dag baserer innkrevingen på en kombinasjon av avlesing av elektronisk brikke (Autopass) og nummerskiltavlesing. Registreringen er stort sett helautomatisk og dette har gitt en betydelig kostnadsreduksjon for innkreving. Innkrevingsstasjonene består i dag av en antenne og et kamera montert på en stolpe i vegkanten. Innkrevingspunktet kan etableres omtrent hvor som helst langs vegen, og krever ikke noe ekstra areal. Se bildet nedenfor. Bildet viser den automatiske bomstasjon på fv 17utenfor Bodø. Innkrevingen er helautomatisk, og krever lite ekstra areal.

8 Finansiering av Langsundforbindelsen 8 For brukere av elektronisk brikke er det vanlig med både forskuddsbetaling/abonnement og etterskuddsinnkreving via giro i posten. Ved forskuddsbetaling/abonnement innrømmes ofte en ekstra rabatt. For nummerskiltavlesing innkreves betalingen i etterkant via giro i posten. Det er også lagt opp slik at betalingen kan gjøres manuelt hos ulike forhandlere, f. eks bensinstasjoner som det vil bli inngått avtaler med slik at persondata ikke blir lagret over lang tid. En slik løsning er for eksempel valgt ved innføring av en helautomatisert bomstasjon på fv.17 Tverlandet Godøystraumen i Nordland jamfr bildet. 4.3 Bomplassering Bomstasjonen foreslås plassert på utsiden av tunnelen, på fastlandssiden. Innkrevingen er forutsatt kun i ei kjøreretning hvor en betaler tur/retur. Det er forutsatt en helautomatisk bomstasjon. Nye fergetakster Ut fra seilingslende har vi ut fra takstregulativet som gjelder fra 1. januar 2010 beregnet takstene i de nye strekningene Bil Voksen Lang 8-10 m Sone nr Vannøya - Karlsøy kr 86 kr 32 kr Voksne pr bil Barn pr bil Pass. pr bil Sætervika - Vannøya kr 71 Kr 27 kr ,60 0,55 kr 23,49 Sætervika - Karlsøy kr 65 Kr 26 kr Tabell 11: Takster pr 1. januar 2010 med bakgrunn i seilingslengde på framtidige ferjesamband, passasjerbelegg pr kjøretøy og passasjerbetaling pr kjøretøy. Ved kjøp av sonekort gis det 50 % rabatt for kjøretøy, mens det kan oppnås 17 % rabatt på persontaksten. Beregnet basert på fergetakster for 2010: For reisende fra Vannøya til Hansnes er prisen i dag (uten tunnel) hhv kr 121,- for personbil og kr 433,- for bil mellom 8 og 10 meter (priser uten rabatt). Med tunnel vil prisen for en reise mellom Vannøya og Hansnes bli på: Personbil Bil 8-10 meter Fergebillett Bompassering (en vei) SUM (priser er uten evt rabatter)

9 Finansiering av Langsundforbindelsen 9 Bompengeopplegg Innkrevingskostnader Årlige innkrevingskostnader ventes å bli ca. 2 mill kr ved oppstart i Anslaget er basert på erfaringstall fra liknende bompengeordninger. Takster og rabattordning Takstene nedenfor er oppgitt i 2010-kr. Det forutsettes at takstene blir justert i samsvar med framtidig prisutvikling. I beregningene er det forutsatt en årlig prisstigning på 2,5 %. Beregningene legger til grunn to takstgrupper: lette og tunge kjøretøy (over 3,5 tonn). Det foreslås at tunge kjøretøy betaler tredobbel takst av lette kjøretøy. Det tas ikke betaling for passasjerer. Inkludert rabatter er gjennomsnittsbetaling pr passering (tur/retur) for tunge og lette biler beregnet til kr 164,- (2010-kr) Resultat av dette er at vi foreslår følgende takster tur/retur i 2010-kr; - Lett bil, totalvekt under 3,5 tonn kr 180,- (Takst med maksimal rabatt kr 144,-) - Tung bil totalvekt over 3,5 tonn kr 540,- (Takst med maksimal rabatt kr 432,-) - Passasjerer gratis. 5. Finansieringsopplegg Prosjektet er kostnadsberegnet til 530 mill kr. og skal finansieres med fylkeskommunale investeringsmidler, fylkeskommunalt ferjetilskudd, kommunale midler og bompenger. De fylkeskommunale investeringsmidlene gis som et direkte tilskudd til prosjektet i byggefasen. Ferjetilskuddet, det kommunale tilskuddet og bompengene inngår som årlige bidrag som benyttes til å ta opp lån for finansiering av prosjektet. Disse tilskuddene går dermed også med til å dekke kapitalutgifter. Låneopptaket tilknyttet det kommunale tilskuddet, ferjetilskuddet og bompengene administreres av bompengeselskapet. Det er lagt opp til følgende finansieringsopplegg: Anleggs kostnad Fylkeskommunale investeringsmidler Ferjetilskudd¹ Kommunalt² tilskudd År Sum Bompenger

10 Finansiering av Langsundforbindelsen 10 Fordelingen av anleggskostnadene mellom fylket og bompengeselskapet er etter dette 48/52. I bompengeselskapets andel inngår bompenger, ferjetilskudd og kommunalt bidrag. Det er lagt opp til etterskuddsinnkreving av bompenger over 20 år i en automatisk bomstasjon med enveis bompengeinnkreving. Innkrevingen starter i Innsparte ferjetilskudd med årlige utbetalinger over 30 år og med første utbetaling i Fylkeskommunale midler Troms fylkeskommunes direkte bidrag til prosjekt er på til sammen 254 mill. kr 195 mill. kr i perioden i samsvar med handlingsprogrammet og 59 mill. kr i perioden , 4 mill. kr mer enn det som er forutsatt i handlingsprogrammet. 6.2 Ferjetilskudd Det er gitt åpning for at innsparte ferjetilskudd og kapitalkostnader av fergedrift kan brukes til delfinansiering av samband som gjør ferje overflødig (St.prp. nr ). Dette gjelder i utgangspunktet for riksvegsamband men benyttes også i fylkesvegsamband. For innsparte ferjetilskudd kan det nå benyttes en tidshorisont på 30 år. Troms fylkeskommune forutsetter at tilskuddet blir innarbeidet i det årlige rammetilskuddet med første utbetaling i 2015 og siste utbetaling i Driftskostnadene for sambandet Hansnes Reinøya er i 2010 av Troms fylkeskommune oppgitt til 12,8 mill kr. Samlet inntekt er budsjettert til 2,3 mill. kr og netto driftskostnad 10,5 mill. kr. Økte drifts og vedlikeholdskostnader av tunnelen og veien er beregnet til 2,5 mill kr pr år. Ut fra 2010 tallene blir netto innspart ferjebidrag 8 mill. kr. I og med at innsparte driftskostnader for Hansnes Vannøy sambandet berører fylkeskommunens driftsbudsjett, står Troms fylkeskommune fritt til å disponere en slik innsparing. Beregninger gjort av samferdselsetaten viser at en kan påregne netto innsparte driftskostnader på ca. 4 mill. kr pr. år. Ferjebidraget blir da 12 mill. kr pr år som oppjusteres med 2,5 % pr. år frem til midlene blir benyttet i prosjektet (2013). 50 % av det årlig ferjebidraget på 6,461 mill 2013 kr prisjusters med 2,5 % pr. år frem til siste utbetaling i 2044 mens resterende 50 % ikke prisjusteres. I sum vil de omdisponerte ferjedriftsmidlene gi 13,250 mill kr i utbetaling i 2015 og 20,353 mill. kr i Ferjetilskuddet vil ut fra disse forutsetningene gi et samlet finansieringsbidrag til prosjektet på 175 mill kr, resterende ca 228 mill kr går til dekning av finansieringskostnader.

11 Finansiering av Langsundforbindelsen Kommunale midler I finansieringsplan har vi forutsatt et kommunalt bidrag fra Karlsøy kommune på 1 mill 2010 kr pr år fra 2012 til og med Bidraget prisjusteres med 2,5 % pr år. 6.4 Bompenger Det er lagt til grunn en bompengetakst på kr.180/ kr for lette/tunge kjøretøy tur/retur. Bompengetakstene forutsettes justert i samsvar med prisutviklingen. Ved kjøp av brikke og forskuddsbetaling på kr 2000/ for lette/tunge kjøretøy (over 3,5 tonn) vil en kunne oppnå en rabatt på 20 %. Med AutoPASS avtale gis det automatisk 10 % rabatt i andre bompengeanlegg i landet til alle brikkebrukere. En slik 10 % regel vil også gjelde i alle nye bompengeanlegg. Skal en oppnå ytterligere rabatter i andre bompengeanlegg med AutoPASS må det tegnes en ny avtale og betale et eget forskudd der. Dersom en ikke inngår AutoPASS avtale gis det følgende muligheter for betaling uten rabatt: Faktura i posten uten ekstra gebyr. Betale på internett med kredittkort innen 14 dager Betale kontant på en av servicestasjonene innen tre virkedager Følgende trafikantgrupper gis fritak for betaling: Passasjerer i alle typer kjøretøy Gående og syklende Motorsykler og mopeder Kjøretøy som i oppdrag for Statens vegvesen arbeider på vegen Kjøretøy i merket begravelsesfølge Kjøretøy som er elektrisk drevet og har drivstoffkode 5 i vognkortet* Hydrogenbiler Kollektivtransport i rute Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag* * Forutsatt AutoPASS brikke Etablering av bomstasjonene er beregnet til ca 3 mill 2010-kr og med driftsutgifter første driftsår på 2 mill kr. 6.5 Lånefinansiering I finansieringsplan er det forutsatt en lånerente på 6,5 %. Dette krever at det foreligger en dokumentasjon fra en låneinstitusjon om lån innenfor denne renta med ei binding på år før bompengeavtalen mellom Statens vegvesen og bompengeselskapet blir underskrevet.

12 Finansiering av Langsundforbindelsen 12 Dersom det inngås en avtale om lavere rente en 6,5 % skal gevinsten benyttes til hurtigere nedbetaling av bompengeselskapets lån. Andre forutsetninger i finansieringsplan Følgende basisforutsetninger er lagt til grunn i finansieringsanalysen: Betalende ÅDT på 273 kjøretøy i åpningsåret 2015 Årlig trafikkvekst på 0,3 % Årlig takstøkning på 2,5 % Gjennomsnittsrabatt 20 % 2,5 % årlig prisstigning Lånerente på 6,5 % Årlige innkrevingskostnader 2 mill 2010-kr Etablering av bomstasjon 3 mill 2010-kr Med de forutsetningene som er lagt til grunn må trafikantene betale ca. 180 mill kr i bompenger. Av de innbetalte bompengene vil ca 86 mill kr gå som finansieringsbidrag til prosjektet, ca 40 mill kr til innkreving og drift av bompengeselskapet og ca 54 mill kr til finansieringskostnader. Pessimistiske forutsetninger Det er også regnet på et alternativ med følgende pessimistiske forutsetninger: Kostnadsøkning på 10 % Betalende ÅDT blir redusert med 10 % i åpningsåret Halvering av trafikkveksten Innkrevingskostnadene øker med 50 % Takstøkning på 20 % utover prisstigning etter to år. Lånerente 8% Med disse forutsetningene vil gjelda ikke kunne nedbetales. 7. Eventuelle endringer i kostnader og/ eller inntjening Eventuell kostnadsøkning er forutsatt dekt i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekt. En eventuell kostnadsøkning opp til kostnadsrammen (+10 %) skal finansieres med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsramma. Kostnadsøkninger utover kostnadsramma skal dekkes av fylket i sin helhet. Eventuelle besparelser skal på tilsvarende måte tilfalle fylket og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom fylkeskommunale midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller fylket.

13 Finansiering av Langsundforbindelsen 13 Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere driftskostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevingstiden. Likeså bompengeselskapets andel av en eventuell rentegevinst. 8. Garantier Gitt overnevnte forutsetninger vil bompengeselskapets gjeldsutvikling bli slik: Løpende mill. kr Bompengeselskapets gjeld 154,7 289,0 316,2 314,5 312,2 309,3 305,8 301,6 Kostnadsøkning +10% 154,7 289,0 348,5 348,8 347,5 345,7 343,3 340,2 Selskapets maksimale gjeld til dette prosjektet er beregnet til ca.316 mill kr i 2015 innenfor en totalkostnad på 530 mill kr og 348 mill kr dersom kostnadene øker med 10 %. Troms fylkeskommune påtar seg hele garantiansvaret på 316 mill kr. Garantien vil først komme til utbetaling dersom bompengeselskapets lån til dette prosjektet ikke kan nedbetales etter at takstene er økt med 20 % utover ordinær prisstigning to år etter åpning og bompengeperioden er forlenget med 5 år. 9. Oppsummering anbefaling Prosjektet Langsundforbindelsen finansieres delvis med bompenger. Av de totale kostnadene på 530 mill. kr dekkes 86 mill kr ved innkreving av bompenger i 20 år fra Ansvaret for innkreving av bompenger vil bli tillagt et eget selskap majoritetseid av kommunen/fylkeskommunen. Karlsøy kommune og Troms fylkeskommune må ta initiativ til at det blir dannet et slikt selskap. Selskapet må tilpasses eventuelle nye retningslinjer fra departementet. Følgende finansieringsplan legges til grunn for prosjektet: mill. 2010kr Anleggs kostnad Fylkeskommunale investeringsmidler 254 Fergetilskudd 175 Kommunalt bidrag 15 Bompenger 86 Sum 530 Kostnadsfordelingen mellom fylket og bompengeselskapet blir på 48/52. I bompengeselskapets andel inngår bompenger, ferjebidrag og kommunalt bidrag. Det etableres en automatisk bomstasjon ved Lanes med enveis innkreving i retning mot Reinøya med følgende takster tur/retur (2010-kr):

14 Finansiering av Langsundforbindelsen 14 Lett bil: kr Tung bil: kr (over 3,5 tonn) Med AutoPASS brikke og forskuddsbetaling på kr 3000/6000 gis det en rabatt på 20 %. Det gis for øvrig mulighet for betaling på internett, faktura i posten eller kontant på en av servisestasjonene. Det gis fritak for betaling som i tilsvarende automatiske AutoPASS anlegg. Eventuell kostnadsøkning opp til kostnadsrammen skal finansieres med fylkeskommunale midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsramma. Kostnadsøkninger utover kostnadsramma skal dekkes av fylket i sin helhet. Eventuelle besparelser skal på tilsvarende måte tilfalle fylket og bompengeselskapet fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Besparelser utover 10 % tilfaller fylket. Dersom økonomien i prosjektet blir dårligere enn forutsatt vil bompengeselskapet etter avtale med Vegdirektoratet kunne øke takstene med inntil 20 % utover ordinær prisstigning og forlenge bompengeperioden med inntil 5 år. Høyere inntjening eller lavere kostnader for bompengeselskapet enn det som er forutsatt skal benyttes til å redusere innkrevingstiden. Dersom det inngås en avtale om lavere rente en 6,5 % skal gevinsten benyttes til hurtigere nedbetaling av bompengeselskapets lån. Selskapets maksimale lånegjeld til dette prosjektet vil være på ca 316 mill. kr i 2015 innenfor en kostnadsramme på 530 mill kr. Troms fylkeskommune stiller en proratarisk simpel kausjon på totalt 316 mill kr. Garantien forutsettes godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet. Garantitiden settes til inntil 35 år. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånene.

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.02.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Svein Egil Haugen, Bjørn Lian, Jostein Richardsen

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kulturhuset, Leland Møtedato: 18.06.2013 Tid: 1000 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/13 13/290 FORSLAG TIL TAKSTER PÅ FV

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms

Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 76 (2007 2008) Om utbygging og finansiering av rv 858 Ryaforbindelsen i Tromsø kommune i Troms Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 27. juni 2008, godkjend i statsråd

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA

MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA MULIGHETSSTUDIE OG FINANSIERING VEGTILKNYTNING ÅRØYA Mulige løsninger for vegtilknytning til Årøya Bru Den mest aktuelle forbindelsen vil være en fritt frambygg bru mellom Lille Årøya og fastlandet, veg

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 16.02.2011 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 52 23/ 78 45 51 93 eller til POSTPS@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/28 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/86 Formannskapet 01.06.2011 11/99 Bystyret 16.06.

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/28 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/86 Formannskapet 01.06.2011 11/99 Bystyret 16.06. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.04.2011 25492/2011 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/28 Komite for plan, næring og miljø 26.05.2011 11/86 Formannskapet 01.06.2011

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 25.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak

08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK. Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 08.01.2014 BYPAKKE TØNSBERG MULIGHETSSTUDIE OM FINANSIERING AV AKTUELLE TILTAK Foreløpig opplegg som grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak 3 (20) FORORD Konseptvalgutredningen for transportsystemet

Detaljer

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019)

FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 08/1740-91 Løpenr.: 27387/09 Arkiv: 122N00 SAKSARKIV Saksbehandler: Øystein Olav Miland FYLKESVEGPLAN FOR TROMS 2010-2019 MED 4-ÅRIG HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 (2019) Innstilling

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hva skjer i Møre og Romsdal?

Hva skjer i Møre og Romsdal? Hva skjer i Møre og Romsdal? Lage Lyche Samferdslesavdelinga Norvegkonferansen 7. sept 2010 1 Innovative Møre og Romsdal Verdensrekord i djupne på undersjøisk fjelltunnel (Eiksundsambandet) 287 meter Ei

Detaljer

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015)

Innst. 32 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 148 S (2014 2015) Innst. 32 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 148 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

St.prp. nr. 72 (1999-2000)

St.prp. nr. 72 (1999-2000) St.prp. nr. 72 (1999-2000) Om delvis bompengefinansiering av T- forbindelsen - Ny vegforbindelse mellom Karmøy, Haugesund og Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mai 2000, godkjent i statsråd

Detaljer

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms

Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Til fylkestinget i Troms Hansnes, 10. juni 2008 Fylkestingets behandling av Statens Vegvesen sitt forslag til statsbudsjett 2009 for riksvegsektoren i Troms Karlsøy kommune har siden 1986 arbeidet med

Detaljer

Regionalt-/fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal

Regionalt-/fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal notat Frå: Samferdselsavdelinga, Magne Vinje Til: Samferdselsavdelinga, Arild Fuglseth Dato: Ref: 08.09.2010 43347/2010, 113/N00 Regionalt-/fylkeskommunalt bompengeselskap i Møre og Romsdal Sammendrag...

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

AutoPASS-regulativfor ferjetakster

AutoPASS-regulativfor ferjetakster AutoPASS-regulativfor ferjetakster Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

Prop. 55 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 55 S. (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 55 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland Tilråding

Detaljer

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen

Detaljer

ENDELEG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINASIERING AV RV7, SOKNA ØRGENVIKA

ENDELEG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINASIERING AV RV7, SOKNA ØRGENVIKA SAK 41/09 ENDELEG FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINASIERING AV RV7, SOKNA ØRGENVIKA Saksopplysning Ål kommune har laga saksutgreiing til kommunestyret som er lagt ved ( vedlegg 2), der forslag til vedtak

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015

Orientering Fv. 714 Laksevegen. Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Orientering Fv. 714 Laksevegen Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 20.03.2015 Fv.714 Laksevegen. Oversikt over delprosjektene Fv. 714, Laksevegen er vedtatt med følgende trinn og prioriterte rekkefølge for

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004).

St.prp. nr. 1 (2003 2004). St.prp. nr. 50 (2004 2005) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. april 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen

Detaljer

Takstsøknad for Kvammapakken.

Takstsøknad for Kvammapakken. Kvam bompengeselskap AS Grovagjelet 16 5600 Norheimsund Til Statens vegvesen Region vest Kvam herad Granvin herad Hordaland fylkeskommune Norheimsund, 16.4.2010 Takstsøknad for Kvammapakken. Med heimel

Detaljer

St.prp. nr. 38 (2002 2003) Om bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet

St.prp. nr. 38 (2002 2003) Om bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet St.prp. nr. 38 (2002 2003) Om bompengefinansiering av prosjekter og tiltak i Tønsbergområdet Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 29. november 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 182 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Møtetidspunkt: 11.mai 2015, kl. 0930-1100 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Lars Aksnes Fungerende

Detaljer

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009)

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innst. S. nr. 343 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om delvis bompengefinansiering

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift.

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift. Saksframlegg MILJØPAKKE FOR TRANSPORT I TRONDHEIM Status og samarbeidsrutiner, høring av takst- og rabattsystem samt prioritering av prosjekter i 2010 Arkivsaksnr.: 08/25207 Saksbehandler: Henning Lervåg

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april

Bømlopakken. Informasjon. 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i. autopass.no. Du kan teikne avtale frå 1. april Informasjon 2. mai 2013 startar innkrevjing av bompengar i Logo autopasss Orig Blå. CMYK 100c 100m 40k Bømlopakken Bomstasjonen er automatisk Bomstasjonen står på Spissøy. Du skal ikkje stoppe ved passering,

Detaljer

Presentasjonens innhold:

Presentasjonens innhold: Presentasjonens innhold: -Bompengefinansiering i Norge -Kostnader ved bompengefinansiering -Kostnadsstudie/modell for driftskostnader -Konklusjoner/anbefalinger -Videre arbeid Bompengefinansiering i Norge

Detaljer

Samferdselskonferansen 2013. Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre

Samferdselskonferansen 2013. Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre Fv. 659 Nordøyvegen v/planprosjektleiar Rolf Arne Hamre Oversiktskart Prosjektdata Total veg-, bru- og tunnellengde: 37 km Bruer og sjøfylling Skjelten - Lepsøya Hestøya - Brulengder på hhv. 850 m, 200

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Innst. 37 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. Samandrag. Prop. 134 S (2013 2014)

Innst. 37 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. Samandrag. Prop. 134 S (2013 2014) Innst. 37 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 134 S (2013 2014) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer