Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg"

Transkript

1 Saknr. 15/ Saksbehandler: Rune Hoff Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for Fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Utbygging av rv 3/ rv 25 på strekningen Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i en automatisk bomstasjon på ny rv 3/ rv 25 og en automatisk bomstasjon på eksisterende rv 3/ rv 25 ved kommunegrensen mellom Løten og Elverum i tråd med tidligere vedtak. 2. Hedmark fylkeskommune legger til grunn at bomtakstene ved åpning av ny rv 3/ rv 25 Ommangsvollen Grundset/ Basthjørnet vil bli (i 2016-kr): - 44 kr for takstgruppe 1 (lett bil inkl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjonen på ny rv 3/ rv kr. for takstgruppe 1 (lette kjøretøy inkl. kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjonen på eksisterende rv 3/ rv Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy eksklusive kjøretøy i kjøretøygruppe M1) betaler det dobbelte av takstgruppe 1 i begge bomstasjonene, henholdsvis kr. 88 og kr Kjøretøy i takstgruppe 1 gis 20 % rabatt ved bruk av brikke. Kjøretøy i takstgruppe 2 gis ingen rabatt ved bruk av brikke 4. Det forutsettes et samlet bompengebidrag på millioner 2016-kroner, fordelt på en utbetaling ved åpning av veg og deretter løpende utbetalinger fordelt over 20 år. Dette utgjør bompengeselskapets forpliktelser knyttet til utbyggingen. 5. Det legges til grunn at takster og kostnader prisjusteres med SSBs byggekostnadindeks for veganlegg frem til åpning av vegen og med SSBs konsumprisindeks deretter. 6. Bompengeperioden settes til 20 år fra åpning av veg. Det forutsettes at bompengebidraget ikke blir større ved gjennomføring som OPS-prosjekt over 20 år, enn det ville ha blitt ved tradisjonell gjennomføring over 15 år. 7. Hedmark fylkeskommune gir tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Statens vegvesens anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.

2 8. Hedmark fylkeskommune legger til grunn at bompengeselskapet innlemmes i et av de fremtidige bompengeselskapene når disse blir etablert. 9. Hedmark fylkeskommune garanterer ved selvskyldnerkausjon for et maksimalt låneopptak for bompengeselskapet, begrenset oppad til mill. kroner for hele strekningen, med tillegg av 10 pst av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Den samlede lånegarantien blir følgelig mill. Garantiene gis med pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Garantiene gis under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning. 10. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Statens vegvesen i byggeperioden og gjennom innkrevingsperioden på 20 år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfeller forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jfr. garantiforskriftens Det forutsettes at eventuelle endringer i nytt avtaleregime for bompengesektoren, når dette trer i kraft, ikke gir Hedmark fylkeskommune større forpliktelser enn hva som inngås i henhold til denne avtalen. 12. Det forutsettes at tiltak på lokalvegnettet som ikke inngår i OPS-kontrakten, men som skal gjennomføres av Statens vegvesen etter tradisjonell gjennomføringsmodell, dekkes av statlige midler. Vedlegg: - Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Hamar, Aasa Gjestvang fylkesrådets nestleder Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

3 Saksutredning Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Innledning og bakgrunn Fylkestinget vedtok i møte 22. september 2014 å gi sin tilslutning til delvis bompengefinansiering av Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Vedtaket var basert på bompengeutredning fra Statens vegvesen av 5. august I Prop. 1 S ( ) ble det varslet at Regjeringen vil be Statens vegvesen om å starte planlegging av tre prosjekter for gjennomføring som OPS-prosjekter. Rv 3 / Rv 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet er ett av disse. I Meld. St. 25 ( ) «På rett vei» har Regjeringen kommet med et overordnet rammeverk for offentlig-privat-samarbeid (OPS) i transportsektoren. Statens vegvesen har ved brev datert 29. august 2016, oversendt revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg til lokal behandling i Fylkestinget. Etter Statens vegvesen sin vurdering fører ikke oppdateringer til at saken må legges frem til ny politisk behandling i Løten og Elverum kommuner. Hedmark fylkeskommune oversendte forslaget til Elverum og Løten kommuner 5. september for kommunenes egen vurdering på dette. 14. september ble det arrangert møte mellom Fylkeskommunen v/fylkesråd og de to kommunene v/ordførerne, og konklusjonen fra møtet ble at ingen av kommunene legger opp ny realitetsbehandling av saken. Formannskapet i Elverum har den 9. september 2016 tatt saken til orientering, mens Løten vil forelegge saken for formannskapet 5. oktober. Dersom fylkeskommunen gir sin tilslutning til forslaget oversendes saken til Vegdirektoratet som forbereder den for Samferdselsdepartementet. Departementet fremmer saken for Stortinget gjennom en stortingsproposisjon. Basert på vedtak om bompengeordningen i Stortinget, skal det utarbeides en bompengeavtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet «Rv 3 og Rv 25 Hamar-Elverum». Saksopplysninger fakta Omtale av prosjektet I forbindelse med detaljeringen av prosjektet er det gjort noen endringer i vedtatte reguleringsplaner: Endret kryssløsning for kryss mellom rv 3 og rv 25 ved Tønset i Løten Etter innskjerpinger av bruk av rundkjøringer på riksveger skal alle tidligere rundkjøringer godkjennes på nytt av Vegdirektoratet. Vedtatte rundkjøringer på rv 3 og rv 25 i Elverum ligger i tilknytning til Elverum by og disse er derfor godkjent. Nytt kryss mellom rv 3 og rv 25 ved Tønset i Løten tilfredsstiller ikke innskjerpede kriterier for bruk av rundkjøring. Det planlegges derfor toplankryss ved Tønset. Forlengelse av prosjektet på Grundset

4 Statens vegvesen vil inngå kontrakt med et OPS-selskap som vil ha ansvaret for utbygging og drift og vedlikehold av veganlegget. Det er viktig at utbyggingen sees i sammenheng med drift og vedlikehold. Opprinnelig skulle prosjektet avsluttes ved Vesle-Grundset, hvor det ikke kan være skille i fremtidige driftskontrakter. For å oppnå samsvar mellom utbygging og drift og vedlikehold er prosjektet forlenget med ca 1100 meter, til Svingen rasteplass. Forlengelsen omfatter utbedring og breddeutvidelser av dagens riksveg med midtrekkverk, avkjørselssanering og nødvendige miljøtiltak. Ny kontroll- og trafikkstasjon på Ånestad Det er besluttet å bygge ny kontroll- og trafikkstasjon på Ånestad i Løten. Stasjonen erstatter dagens kontrollstasjon på Husum og tilhørende kryss på ny rv 3. Videre samles all forvaltningskontroll av kjøretøyer på den nye kontrollstasjonen, en virksomhet som i dag foregår på Husum og i Elverum. Det legges opp til at den nye kontroll- og trafikkstasjonen vil inngå i OPS-prosjektet. Øvrige endringer og avklaringer Det er videre gjort mindre endringer i prosjektet som følge av økt fartsgrense, avklarte eiendomsverv og trafikksikkerhetsrevisjoner. Nytt kostnadsoverslag Statens vegvesen har lagt til grunn en forventet kostnad på millioner kroner ved gjennomføring som et «ordinært» prosjekt. Dette er om lag 800 millioner 2016-kroner høyere enn kostnadsoverslaget som forelå da fylkestinget behandlet saken i Bompengeopplegg Ved fylkestingsbehandling i FT-sak 57/14 ble det lagt til grunn 15 års bompengeperiode. Det er nå valgt å legge til grunn 20 års bompengeperiode for å få lik lengde på bompengeperioden og OPSkontrakten. Takstnivået med 20 års bompengeperiode og gjennomføring som OPS-prosjekt er forutsatt å gi samme bompengebidrag som med 15 års bompengeperiode og ordinær gjennomføring. Statens vegvesen anbefaler at bomtakstene ved åpning av ny rv 3/25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet settes til om lag (i 2016-kr): 44 kr. for takstgruppe 1 (lette kjøretøy inkludert kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjonene på ny rv 3 / rv kr. for takstgruppe 1 (lette kjøretøy inkludert kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjon på eksisterende rv 3 / rv 25. Takstgruppe 2 (tunge kjøretøy eksklusive kjøretøy i kjøretøygruppe M1) betaler det dobbelte av takstgruppe 1 i begge bomstasjonene, henholdsvis 88 kr. og 66 kr. Det gis 20 pst rabatt ved bruk av brikke for kjøretøy i takstgruppe 1, ingen rabatt for bruk av brikke for kjøretøy i takstgruppe 2. Sammenlignet med ordinær gjennomføring vil rentebelastningen for bompengeselskapet bli vesentlig mindre. Dette gjør at med samme takstnivå blir bompengebidraget til gjennomføring av prosjektet større ved gjennomføring som OPS-prosjekt enn ved ordinær gjennomføring. Et ordinært bompengeopplegg med lettbiltakst på 55 kr. over 15 år eller 44 kr. over 20 år er beregnet å gi et bompengebidrag på om lag 2,5 mrd 2016-kroner. Finansiering med OPS-modellen er beregnet å gi et bompengebidrag på 3,3 mrd 2016-kroner når det legges til samme takstnivåer.

5 Fylkestingets vedtak i FT-sak 57/14 innebærer et maksimalt takstnivå for lette kjøretøy på 60 kroner i 2014-prisnivå. Dette tilsvarer om lag 63 kroner i 2016-prisnivå. Beregning av bompengebidrag med utgangspunkt i et takstnivå på 44 kroner over 20 år for takstgruppe 1 vil følgelig være godt innenfor dette. Selv om kostnadsoverslaget for prosjektet er økt med om lag 800 millioner 2016-kroner siden fylkestingets behandling i FT- sak 57/14 legges det ikke opp til økte takster. Trafikkgrunnlag Statens vegvesen har foretatt beregninger og vurderinger av trafikken etter bygging av ny veg og innføring av bompengeinnkreving på prosjektet. Dette er redegjort for i FT-sak 57/14. Statens vegvesens trafikkberegninger er utarbeidet med takstnivå på 55 kroner og 30 kroner for lette kjøretøy og har gitt følgende anbefalte trafikkgrunnlag: Bomsnitt ÅDT kr. (lette kjøretøy) ÅDT kr. (lette kjøretøy) Ebru, ny rv 3 / rv Ebru, dagens rv 3 / rv I grunnlag for politisk behandling i FT-sak 57/14 ble det lagt til grunn en samlet årsdøgnstrafikk (ÅDT) med bompenger tilsvarende kjøretøy i Som utgangspunkt for de oppdaterte beregningene er det lagt til grunn en samlet ÅDT på kjøretøy med en grunntakst på 55 kroner for takstgruppe 1. Lavere takst vil normalt gi noe høyere trafikk. En takst på 44 kroner for takstgruppe 1 forventes å gi en ÅDT som er om lag 500 kjøretøy høyere enn en takst på 55 kroner. Dette er foreløpig ikke lagt inn i finansieringsanalysen. Finansieringsanalysen blir derfor noe mer robust enn om trafikkgrunnlaget hadde blitt økt. Trafikkprognosene som er utarbeidet for Hedmark fylke i forbindelse med NTP er lagt til grunn. Det er regnet med en gjennomsnittlig årlig trafikkvekst som i tabellen under, fordelt på lette og tunge kjøretøy. Fra og med år Vekst lette kjøretøy Vekst tunge kjøretøy Veid snitt gitt 10 % tunge kjøretøy ,6 % 2,1 % 1,6 % ,3 % 2,0 % 1,4 % ,2 % 1,8 % 1,2 % ,8 % 1,3 % 0,8 % ,6 % 1,3 % 0,6 % Rentebetingelser Ved behandlingen i FT-sak 57/14 ble det lagt til grunn en beregningsteknisk rente på 6,5 %. I tråd med nye retningslinjer er det lagt til grunn en beregningsteknisk rente på 5,5 % de første 10 årene og 6,5 % deretter, det vil si fra Den generelle prisstigningen er i tråd med inflasjonsmålet på 2,5 % per år.

6 Finansieringsmodell Gjennomførte OPS-prosjekter i Norge Gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan ble det besluttet å gjennomføre tre prøveprosjekter med OPS i Norge: E39 Klett-Bårdshaug i Sør-Trøndelag (åpnet for trafikk i 2005) E39 Lyngdal-Flekkefjord i Vest-Agder (åpnet for trafikk i 2006) E18 Grimstad-Kristiansand i Aust-Agder (åpnet for trafikk i 2009) Alle tre prosjektene er bygget med avtaler om levering av veg med en avtalt kvalitet i en periode på 25 år. De private OPS-selskapene fikk ansvaret for å prosjektere, finansiere og bygge vegen, og i ettertid vedlikeholde og drive vegstrekningen. Selskapene får jevnlig betalt gjennom hele perioden. Kontrakten mellom det enkelte selskapet og staten regulerer størrelsen på den årlige summen, samt trekkmekanismer og bonusordninger ut fra hvordan vegen fungerer og fremstår. I en OPS-kontrakt overføres mer risiko til OPS-selskapet enn til entreprenørene ved tradisjonelle kontrakter. Statens vegvesen kontrollerer at alle krav i OPS-kontrakten følges. Finansieringsmodell Rv 3 / Rv 25 er et av tre prosjekter som i Prop 1. S ( ) planlegges gjennomført som OPSprosjekt. For disse prosjektene er det lagt til grunn at det skal benyttes en betalingsprofil der størstedelen av investeringskostnadene utbetales tidlig i kontraktsperioden, etter at vegen er åpnet for trafikk og satt i drift. Videre skal OPS-selskapet motta et årlig vederlag gjennom kontraktsperioden for å dekke resten av investeringskostnadene samt kostnader ved drift og vedlikehold. Det legges opp til at betalingen knyttet til OPS-kontrakten for dette prosjektet skal skje gjennom tre elementer: Milepælsutbetaling når prosjektet åpnes for trafikk, inkludert betaling av merverdiavgift for anleggskostnadene. Løpene utbetaling gjennom kontraktsperioden som betaling for tilgjengelighet (at vegen er åpen og tilgjengelig) Løpende utbetaling gjennom kontraktsperioden som betaling for driftsstandrd (brøyting, renhold lys m.m). For OPS-selskapet vil det ikke spille noe rolle om finansieringen kommer gjennom bompenger eller statlige midler. Kontrakten vil bli inngått med staten, og rekvireringen og håndtering av bompenger vil være et forhold utelukkende mellom staten og bompengeselskapet. Milepælsbeslutningen vil være en sum i kontrakten mellom staten og OPS-selskapet. Staten kan dekke dette med bompenger eller statlige midler, eller en kombinasjon av dette. Det vil være mest gunstig for bompengeselskapets gjeldsbelastning og renteutgifter at så mye som mulig av milepælsutbetalingen dekkes med statlige midler og at bompengene i all hovedsak dekker den løpende utbetalingen for tilgjengelighet. Etter gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter kan ikke bompenger benyttes til drift og vedlikehold av vegnettet. Det forutsettes derfor at den løpende utbetalingen for driftsstandard i sin

7 helhet dekkes med statlige midler, mens bompengene skal dekke betaling for tilgjengelighet i tillegg til en del av milepælsutbetalingen. Forberedende arbeider og arbeid utenfor OPS-kontrakten Tiltak på og omlegging av lokalvegnettet forutsettes å ikke inngå i OPS-kontrakten. Disse arbeidene vil bli gjennomført av Statens vegvesen etter en tradisjonell gjennomføringsmodell. Statens vegvesen vil også ha kostnader til prosjektorganisasjon og grunnerverv. Det er lagt til grunn 940 millioner kroner til kostnader utenom OPS-kontrakten. Disse forutsettes dekket med statlige midler. Skal fremdriften holdes er det nødvendig med forberedende arbeider og forberedelser til anleggsstart i Det er lagt til grunn at bompengeselskapet forskotterer om lag 200 millioner til dette formålet i 2017 med tilbakebetaling i I tillegg har bompengeselskapet allerede forskottert 20 millioner kroner til planlegging av prosjektet. Dette skal dekkes med bompenger. Bompengeselskapets finansieringsansvar Det er estimert at bompengeselskapets forpliktelser vil være knyttet til et fast årlig beløp over 20 år, som samsvarer med betaling for tilgjengelighet. Det er anslått at dette vil ligge i størrelsesorden millioner kroner. I tillegg kommer en del av milepælsutbetalingen. Samlet vil bompengebidraget til prosjektet utgjøre om lag 3,3 mrd kroner. Det legges til grunn at dette beløpet prisjusteres med SSBs byggekostnadsindeks for veganlegg fram til trafikkåpning og med SSBs konsumprisindeks deretter. Dette beløpet utgjør den samlede forpliktelsen bompengeselskapet har til Statens vegvesen. I tillegg vil bompengeselskapet ha kostnader til innkreving, drift av selskapet og renter på bompengelån. Pessimistiske forutsetninger Det er også regnet på et pessimistisk alternativ med følgende forutsetninger: Årlig trafikkvekst reduseres til 0,5 pst etter innkrevingsstart ÅDT i åpningsåret reduseres med ytterligere 5 pst. Renten økes fra 5,5 pst til 6,5 pst de 10 første årene Takstøkning på 20 pst utover prisstigningen etter to år. Med disse forutsetningene er det beregnet at innkrevingsperioden må forlenges med om lag 2 år til 22 år. Dette viser at prosjektet er svært robust for endringer i forutsetningene. Dette henger i stor grad sammen med det relative låneopptaket før innkrevingsstart. Garanti I bompengeutredningen fra 2014 ble det beregnet et garantibehov på 3,5 mrd 2014-kroner. Dette ble fulgt opp og vedtatt i Hedmark fylkeskommunes vedtak i FT-sak 57/14. Ved gjennomføring som et OPS-prosjekt vil bompengeselskapet få et vesentlig lavere lånebehov. Lånegarantien må i stedet ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningene for bompengefinansieringen. I finansieringsanalysen basert på pessimistiske forutsetninger er maksimal lånegjeld ved OPS-finansiering beregnet til om lag 1,21 mrd kroner. Med 10 pst tillegg vil dette utgjøre et garantibehov på 1,33 mrd kroner. Det er beregnet at lånegjelden vil være på dette nivået ved utgangen av Det anbefales på bakgrunn av dette at Hedmark fylkeskommune fatter et garantivedtak på 1,33 mrd kroner.

8 Bompengeselskapet er forpliktet til en samlet utbetaling på 3,3 mrd kroner. Dette beløpet er satt sammen av en utbetaling ved åpning av vegen og et årlig beløp deretter. Beregningene med pessimistiske forutsetninger viser at bompengeselskapet de første 3-4 årene vil ha en bompengeinntekt som ikke dekker det faste årlige beløpet. Med prisjustering av takster og trafikkvekst vil inntektene etter hvert øke og både dekke de årlige beløpene og nedbetaling av gjeld knyttet til utbetalingen ved trafikkåpning. Med de pessimistiske forutsetningene er det beregnet at trafikken på vegen må reduseres med 13 pst i forhold til basisforutsetningene for at noe av garantien skal komme til utbetaling. Det vil si at ÅDT ved åpning må være lavere enn kjøretøy. Til sammenligning var ÅDT i 2015 på kjøretøy. Videre prosess Etter at denne sak er behandlet av Fylkestinget fremmes en Stortingsproposisjon om finansiering og gjennomføring av prosjektet. Etter at Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av rv 3/rv 25 på strekningen Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med gjeldende avtaleverk og de forutsetninger som legges til grunn i proposisjonen. Nytt avtaleregime for bompengesektoren har vært på høring, og det er usikkert når dette trer i kraft. Fylkesrådet avga høringssvar på dette i FR-sak 190/16. Vurderinger Det fremlagte finansieringsforslag er noenlunde i samsvar med de forutsetninger som fylkestinget vedtok i sak 57/14. Endringene er forhold til bomtakster, bompengeperiode og i forhold til Hedmark fylkeskommunes garanti for selvskyndnerkausjosn. Bomtakster I behandlingen i fylkestingets sak FT-57/14 står det i vedtakspunkt tre: 3. Fylkestinget forutsetter at bomtakstene ved åpning av ny rv 3 / rv 25 Ommangsvollen Grundset/Bastjhørnet maksimalt vil bli (i 2014-kr): - 60 kr for lett bil i bomstasjonen på by rv3/25-45 kr for lett bil i bomstasjon på eksisterende rv 3/25. Tunge biler betaler to ganger littbiltakst Endringer i rammebetingelser for bompengeprosjektet som f.eks gjennomføring av en Rentekompensasjonsordning, vil gi lavere takster. De foreslåtte nye takstene på kr. 44 for takstgruppe 1 (lette kjøretøy inkludert kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjon på ny rv 3 / rv 25 og takst på kr. 33 for takstgruppe 1 (lette kjøretøy inkludert kjøretøy i kjøretøygruppe M1) i bomstasjon på eksisterende rv 3/ rv 25 ligger godt innenfor de fastsatte maksimale bomtakstene i sak 57/14. Bompengeperiode I vedtakspunkt seks i sak 57/14 står det:

9 6. Bompengeperioden settes til 15 år fra åpning av veg. Det er i prosjektet valgt å legge til grunn en bompengeperiode på 20 år. Det anses som rimelig og fornuftig at det er lik lengde på bompengeperioden og OPS-prosjektet, så sant det forutsettes at bompengebidraget blir det samme ved gjennomføring over en periode på 20 år og som et OPSprosjekt. Garantibeløp I vedtakspunkt åtte i sak 57/14 står det: 8. Fylkestinget vedtar at Hedmark fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for maksimalt låneopptak for bompengeselskapet «Rv 3 og Rv 25 Hamar Elverum AS på til sammen 3500 mill. kr (2014). Garantitiden er maksimalt 20 år fra oppstart bompengeinnkreving ved åpning av strekningen Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet, inklusive maksimal innkrevingstid på 15 år og 5 års forlengelse av bompengeperioden i tilfelle sviktende økonomi. Det er et vilkår at garantien blir sikret 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger. Det tas forbehold om Stortingets samtykke til garantien Ved gjennomføring som OPS-prosjekt vil bompengeselskapet få et vesentlig lavere lånebehov. Lånegarantien må i stedet ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningene for bompengefinansieringen. I finansieringsanalysen basert på pessimistiske forutsetninger er maksimal lånegjeld ved OPS-gjennomføring beregnet til om lag 1.21 mrd kroner. Med 10 pst tillegg vil dette utgjøre et garantibehov på 1,33 mrd kroner. Fylkesrådet er tilfreds med at behovet for nivået på fylkeskommunal garanti nå er betydelig lavere enn hva det var under forrige behandling i fylkestinget. Vedtak om fylkeskommunal garanti må foreligge før saken legges frem for Stortinget, da denne garantien skal omtales i bompengeproposisjonen. Fylkeskommunen hadde pr følgende garantiforpliktelser i forbindelse med riksvegutbygging: Etter at fylkeskommunen eventuelt har garantert for 1,33 mrd kroner for Rv3 / Rv 25 Hamar-Elverum AS, utgjør Hedmark fylkeskommunes totale garantiansvar litt i overkant av 5,2 mrd kroner. Det ble i tillegg vedtatt at det skal garanteres for 3,4 mrd kroner i forbindelse med bygging av ny E6 Kolomoen- Moelv, slik at fylkeskommunenen totale garantiansvar i størrelsesorden vil utgjøre 8,6 mrd kroner når disse vegstrekningene er ferdig utbygget. Fylkesrådet uttrykker bekymring over dette, men mener det er nødvendig dersom den viktige utbyggingen av hovedvegnettet skal kunne fortsette. Fylkesrådet avga i FR-sak 190/16 høringssvar på nytt avtaleregime for bompengesektoren. Dette avtale er sendt på høring i forbindelse med at regjeringen har ønsket å iverksette en ny bompengereform som skal få det totale antallet bomselskaper i Norge ned til 5 selskaper. Fylkesrådet forutsetter at overgangen til et nytt avtaleregime ikke gir fylkeskommunen større forpliktelser enn hva som inngås i denne avtalen.

10 Konklusjon Fylkesrådet er tilfreds med at ny rv 3 / rv 25 Ommangsvollen Grundset skal bygges samlet i nær fremtid (anleggsstart i 2017) og at fylkeskommunens totale garantiansvar og de opprinnelige takstene har blitt redusert i forhold til tidligere planer. Fylkesrådet mener prinsipielt at det er urimelig at fylkeskommunen må garantere for nødvendige låneopptak for utbygging av riksvegnettet. Samlet garantiansvar for riksvegutbygging utgjør etter dette nesten 8,6 mrd kroner. Fylkesrådet mener at garantien må gis også i dette tilfellet. Fylkesrådet vil anbefale at fylkestinget slutter seg til vedtakspunktene, slik de nå foreligger i revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg, med visse endringer og tilføyelser: 6. Bompengeperioden settes til 20 år fra åpning av veg. Det forutsettes at bompengebidraget ikke blir større ved gjennomføring som OPS-prosjekt over 20 år, som det ville ha blitt ved tradisjonell gjennomføring over 15 år. I tillegg foreslåes to vedtakspunkt som ikke er med som forslag til vedtakspunkter fra Statens vegvesen: 11. Det forutsettes at eventuelle endringer i nytt avtaleregime, når dette trer i kraft, ikke gir Hedmark fylkeskommune større forpliktelser enn hva som inngås i henhold til denne avtalen. 12. Det forutsettes at tiltak på lokalvegnettet som ikke inngår i OPS-kontrakten, men som skal gjennomføres av Statens vegvesen etter tradisjonell gjennomføringsmodell dekkes av statlige midler.

Prop. 45 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 45 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 45 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Saknr. 16/2125-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Proposisjon til Stortinget

Proposisjon til Stortinget Finansieringsmodell Proposisjon til Stortinget 19.01 2017 Lars Aksnes, direktør Hvordan innretter et OPS-selskap seg? Statens vegvesen OPS-kontrakt Eiere investorer- OPS-selskapet Långivere OPS-selskapets

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 46 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum Skaret i Akershus og Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Prop. 131 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Tilråding fra Samferdselsdepartementet 11. mai 2016,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 1 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg 9 5.1 Statlige midler 9 5.2 Bompengeopplegg 10 5.3 Følsomhetsvurderinger

Detaljer

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Saknr. 14/8263-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 Orientering for formannskapene i Løten og Elverum. 13. november 2013 13.11.2013 Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet. Orientering for formannskapene Nasjonal Transportplan 2014-2023 13.11.2013

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Byrådssak 79/17. Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad ESARK

Byrådssak 79/17. Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad ESARK Byrådssak 79/17 Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad OHST ESARK-5120-201306115-209 Hva saken gjelder: 15. juni 2016 vedtok bystyret prinsippsak om bompengefinansiering for Rv

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

Prop. 49 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E134 Damåsen Saggrenda i Buskerud

Prop. 49 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E134 Damåsen Saggrenda i Buskerud Prop. 49 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E134 Damåsen Saggrenda i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. desember 2014,

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 123 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad Sky i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. april

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2018-2029

Nasjonal transportplan 2018-2029 Nasjonal transportplan 2018-2029 Hva legges til grunn ved prioriteringene blant tiltak på riksveger? Planer og planhierarki Foto: Torleif Haugødegård NTP-prosessen Her er vi nå 29.2.2016 Hovedgrep i inneværende

Detaljer

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Saknr. 16/6128-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at inntektene som Vegfinans AS

Detaljer

Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet- Kolltveit) - bompengesøknad

Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet- Kolltveit) - bompengesøknad SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/1015-23 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 07.02.2017 Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget

Detaljer

E6 Ulsberg Melhus. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon

E6 Ulsberg Melhus. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon E6 Ulsberg Melhus FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon 24.04.2017] 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Omtale av prosjektet... 3 2.1 Dagens situasjon...

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Prop. 108 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 108 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 108 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken

Saknr. 08/ Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken Saknr. 08/8566-18 Ark.nr. L12 Saksbehandler: Per Olav Bakken RV 3 LØTEN-GRUNDSET - SØKNAD OM ØKNING AV RAMME FOR REFUSJON AV UTGIFTER TIL REGULERINGSPLANLEGGING KONTINUERLIG UTBYGGING AV RV 25/RV 3 STREKNINGEN

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Statens vegvesen. Lokalpolitisk behandling av forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for rv 555 Sotrasambandet

Statens vegvesen. Lokalpolitisk behandling av forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg for rv 555 Sotrasambandet Statens vegvesen Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Helge Oddvin Sandvik / 16/20658-4 25.01.2017 55516508

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 131 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby Momarken i Østfold Tilråding

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER

REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Styresak 07/12. Til styret i Vegfinans AS REDEGJØRELSE OM AKSJEINNSKUDD SOM SKAL GJØRES OPP VED TINGSINNSKUDD ETTER AKSJELOVEN 10-2 (3) JF. 2-6, SAMT LÅNEOPPTAK VED ERHVERV AV AKSJER Beskrivelse av innskuddet

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE. Saksfremlegg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2017/644-2/Q33 1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 17/21 09.05.2017 Kommunestyret 17/50 24.05.2017 E6 Ulsberg

Detaljer

26.06.2015. Meld. St. 25 (2014 2015) Reformer i vegsektoren

26.06.2015. Meld. St. 25 (2014 2015) Reformer i vegsektoren Meld. St. 25 (2014 2015) Reformer i vegsektoren Reformer i vegsektoren Reformens tre deler Utbyggingsselskap for veg Rammeverk for OPS i transportsektoren Bompengereform Politisk plattform - utbyggingsselskap

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Rv. 4 Roa - Lygna S., forslag til finansiering med bompenger

Rv. 4 Roa - Lygna S., forslag til finansiering med bompenger Arkivsaksnr.: 06 / 169 Lnr.: 3196 / 17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Rv. 4 Roa - Lygna S., forslag til finansiering med bompenger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ny organisering av bompengebransjen

Ny organisering av bompengebransjen Saknr. 16/12060-1 Saksbehandler: Rune Hoff Ny organisering av bompengebransjen Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: 1. Fylkestinget ønsker

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Svar - Innføring av EETS - høring

Svar - Innføring av EETS - høring Saknr. 14/7655-2 Saksbehandler: Rune Hoff Svar - Innføring av EETS - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende som Hedmark fylkeskommunes uttalelse til høringen: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 25.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

E6 Ranheim - Åsen. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon

E6 Ranheim - Åsen. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon E6 Ranheim - Åsen FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon 24.04.2017] 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Omtale av prosjektet... 3 2.1 Dagens situasjon...

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 90 (2008 2009) Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) Tilråding

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret E6 Ranheim Åsen. Delfinansiering med bompenger

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret E6 Ranheim Åsen. Delfinansiering med bompenger Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1940-2 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.05.2017 Kommunestyret 23.05.2017 E6 Ranheim Åsen. Delfinansiering med

Detaljer

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 133 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen UTREDNING Rv 4 Vurdering av bompengeordningen Arbeidsgruppen 15. desember 2002 1 Bakgrunn St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av rv 4 i Oppland la til grunn at utbyggingen

Detaljer

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan

Saksutskrift. Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Saksutskrift Prinsippvedtak om bompenger - Fv 156 Bråtan - Tusse reguleringsplan Arkivsak-dok. 16/01961-12 Saksbehandler Jochen Caesar Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 2015-2019 14.06.2017 64/17

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg /

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer