Rv. 80 Røvika - Strømsnes, fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rv. 80 Røvika - Strømsnes, fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt"

Transkript

1 Bodø kommune Postboks BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Monica Kolberg / / Rv. 80 Røvika - Strømsnes, fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt Vi viser til vårt brev av 13. september I forbindelse med omlegging av takst- og rabattsystemet i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt som gjelder Rv. 80 Røvika Strømsnes og fv.17 Tverlandet Godøystraumen, sender vi saken over til lokalpolitisk behandling i Bodø kommune. Saken skal også behandles i Nordland Fylkeskommune i løpet av juni måned. Det er et ønske å gjennomføre disse endringene fra høsten 2017 og vi ber om en tilbakemelding innen medio juni d. å., om kommunen vil saksbehandle dette før sommeren Økonomiseksjonen Med hilsen Kolberg Monica Seniorrådgiver Vedlegg Tekst for godkjenning settes inn ved ekspedering. Postadresse Telefon: Kontoradresse Fakturaadresse Statens vegvesen Dreyfushammarn 31 Statens vegvesen Region nord 8012 BODØ Regnskap Postboks 1403 Postboks BODØ Org.nr: Vadsø

2 2

3 Statens vegvesen Notat Til: Bodø kommune Fra: Statens vegvesen Kopi til: Tverlandet Godøystraumen og Saksbehandler/telefon: Siv J Wisthus-Nohr / Nyt Vår dato: t Vår referanse: tak stog rabattsystem for fv. 17 rv. 80 Røvika - Strømsnes Sammendrag Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S ( ), samt Meld. St. 25 ( ) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. Prosjektet fv. 17 Tverlandet Godøynes og prosjektet rv. 80 Røvika - Strømsnes har i dag eget lokalt forskuddsavtale for rabatt på 20 %. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen. Omleggingen baseres på lokalpolitiske vedtak. Fordelene med felles rabattstruktur vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme rabatten som gjelder i dag ved forskuddsbetaling. Forskjellen er at i dag har de med ekstern brikke og etterskuddsbetaling med lokal brikke kun 10 % rabatt. Det betyr at den nye taksten må øke noe for å kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 19,0 mill. kroner bør taksten være 24 mot dagens 22 kroner for lette kjøretøy og 36 mot dagens 44 kroner for tunge kjøretøy i prosjektet fv. 17 Tverlandet Godøynes. Dette vil gi en beregnet inntekt på om lag 20,0 mill. kroner. For prosjektet rv. Røvika Strømsnes tilsier dette at for å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 30,2 mill. kroner bør taksten være 30 mot dagens 28 kroner for lette kjøretøy og 46 mot dagens 56 kroner for tunge kjøretøy. Dette gir en beregnet inntekt på ca. 30,7 mill. kroner. Dette ivaretar prisstigningen og usikkerheten i beregningene med de gitte forutsetninger. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. Det er lagt til grunn flat takst, og brukerne (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 % rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil det ikke gis rabatt. Timesregel og passeringstak på 60 i måneden videreføres. Dette er i tråd med rammene for omleggingen av takst- og rabattsystemet som skal i større grad brukes for å kompensere for lokale rabatter.

4 Prosjektet Fv. 17 Tverlandet - Godøynes er en omlegging av fv. 17 øst for dagens veg, bosetning og landbruksområdet. Det omfatter knappe 8 km veg i ny trase. Den nye vegen er om lag 1,5 km kortere enn gammel veg, og gir nesten 6 minutter kortere reisetid mellom Bodø og Saltstraumen. Prosjektet Rv. 80 Røvika Strømnes er en omlegging med en innkorting på 6,2 km. Kjøretiden reduseres med nesten 9 minutter mellom Bodø og Fauske. Trafikantene har stor nytte på strekningene, og det anses at betalingen står i forhold til nytten. De folkevalgte skal ved fastsetting av takstnivå vurdere om det er samsvar mellom trafikantenes kostnad og nytte. Innføring av nytt takst- og rabattsystem skal gi de samme inntekter for prosjektet som det var før endringen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune, Fauske kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. Forventet virkningstidspunkt med forbehold om lokalpolitisk aksept er i løpet av høsten Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S ( ), samt Meld. St. 25 ( ) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet for omlegging av takst - og rabattsystem for igangsatte bompengeprosjekter økes den generelle brikkerabatten fra 10 til 20 % for kjøretøy under kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (campingbiler, og enkelte store personbiler med totalvekt over kilo, takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy (takstgruppe 2 i nytt system). Ulik takst mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. I henhold til St. prp. nr. 61 ( ) «Om utbygging og finansiering av fv. 17 Tverlandet Godøystraumen og rv. 80 Røvika Strømsnes i Bodø og Fauske kommuner i Nordland (Vegpakke Salten fase I)» omfattes prosjektet fv. 17 Tverlandet Godøystraumen som er en del av nasjonal turistveg og har omfattende turisttrafikk, samt fritidsreiser fra Bodø-området i sommerhalvåret. I tillegg er det også en stor del arbeids- og skolereiser fra Saltstraumen og Skjerstad og inn til Tverlandet og Bodø. Prosjektet har en innkorting av strekningen på 0,5 km enn tidligere veg, samt to tunneler der den lengste er på 1,3 km. Ny trase ligger utenfor bebyggelsen, og miljøet for de som bor langs gammelvegen er nok blitt bedre på grunn av redusert gjennomgangstrafikk. Innkorting og omlegging av traseen gir reduserte transport- og ulykkeskostnader for trafikantene. I nevnte St. prp. omfattes også prosjektet rv. 80 som er hovedvegen mellom Bodø og E6, og er et viktig vegsamband både for næringslivet og befolkningen i Salten. Prosjektet ligger i Fauske kommune og omleggingen av rv. 80 nord for gammel trase har en innkorting på 6,2 km, og som reduserer kjørelengden mellom Bodø og Fauske med om lag 11 %. Nærmest Strømsnes er det bygd en 2 km lang tunnel. Mellom Fauske og Valnesfjord gir innkortingen en reduksjon av kjørelengden med 35 %. Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder fv. 17 Tverlandet Godøystraumen i Bodø kommune, og rv. 80 Røvika Strømsnes i Bodø og Fauske kommuner i Nordland. 2

5 Det er utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem for prosjektene fv. 17 Tverlandet Godøystraumen og rv. 80 Røvika - Strømsnes. Viser til vedlagt vedlegg. Problemstilling Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. Det er en målsetting at omlegging av takst og rabattsystem skal gi en reduksjon i bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. For prosjektet fv. 17 Tverlandet Godøynes er passeringsinntekter for ,9 mill. kroner. Antall passeringer i 2015 er på lette kjøretøy og rundt 48 tusen tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 18,5 kroner. Driftskostnader uten avskrivning er 1,5 mill. kroner. Selskapet hadde et lån på 106,7 mill. kroner ved utgangen av 2015 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 5,5 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til Når det gjelder prosjekter rv. 80 Røvika Strømsnes er passeringsinntekter for 2015 er på 27,7 mill. kroner. Antall passeringer i 2015 er om lag 1,1 millioner lette kjøretøy og 0,1 millioner tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 23,4 kroner. Driftskostnader uten avskrivning er på rundt 2,6 mill. kroner Selskapet hadde et lån på 223,3 mill. kroner ved utgangen av 2015 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 4,05 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til Selskapets økonomi er vurdert som god, og prosjektene ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperiode på 15 år, det vil si nedbetalt etter dagens situasjon innen fristen. Vurderinger Dagens bompengeopplegg for fv. 17 Tverlandet Godøystraumen og for rv. 80 Røvika - Strømsnes har en bomstasjon ved Godøystraumen og en ved Strømsnes, samt toveisinnkreving. Kart 1: Kart over Bodø-området, som viser plassering av aktuell bomstasjon 3

6 Kart 2: Kart over Bodø - området, som viser plassering av aktuell bomstasjon Nærmere om takstordninger Med brikke o Lokal brikke med etterskuddsbetaling (10 % rabatt) o Ekstern brikke/andre bompengeselskap (10 % rabatt) o Lokal brikke med forskuddsbetaling (20 % rabatt) Lette, forskudd: kroner Tunge, forskudd: kroner o Brikke med fritak: Autoriserte kjøretøy Utrykningskjøretøy Offentlig transport Miljøkjø retøy/el - biler o Timesregel o Månedstak Uten brikke o Betalende (ingen rabatt) o Ikke betalende Avskrevet (gjelder også med brikke) Følgende enhetstakster i 2016 Fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen Lette kjøretøy ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst Rabatt etterskudd 10 % 19,80 39,60 Rabatt forskudd kr - 20 % 17,60 - Rabatt forskudd kr % - 35,20 Tabell 1 4

7 Rv. 80 Røvika Strømsnes Lette kjøretøy ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst Rabatt etterskudd 10 % 25,20 50,40 Rabatt forskudd kr - 20 % 22,40 - Rabatt forskudd kr % - 44,80 Tabell 2 Tabellene for begge prosjekt viser at forskuddsavtaler gir 20 % rabatt, og gjelder både for lett og tunge kjøretøy. Trafikanter med gyldig AutoPASS brikke uten lokal avtale får 10 % rabatt. Regler for fritak følger til de enhver tid gjeldende takstretningslinjer, samt presiseringer gitt av Samferdselsdepartementet. Konsekvenser Utgangspunkt og datagrunnlag Anslag passeringsinntekt 2017: 19,0 mill. kroner prosjekt fv. Tverlandet Godøynes og 30,2 mill. kroner prosjekt rv. 80 Røvika - Strømsnes Trafikktall for 2015 (ingen trafikkvekst er lagt inn i beregningene) Rabatt: 20 % (kun for lette kjøretøy) Andel betalende/ikke betalende basert på tall fra 2016 (januar-september) Andel med brikke for tunge kjøretøy er 100 % Økning i antall passerende el-biler: stykk (fra 2016 til 2017) prosjekt fv. 17 Tverlandet Godøynes og stykk (fra 2015 til 2017) prosjekt rv. 80 Røvika - Strømsnes Det bør bli tatt høyde for prisstigning (konsumprisindeksen til SSB). Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme rabatten som gjelder i dag (for de med forskuddsbetaling). Forskjellen er at de med ekstern brikke og etterskuddsbetaling med lokal brikke kun har 10 % rabatt. Dette betyr at den nye taksten må øke noe for å kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Dessuten vil andel med brikker sannsynlig øke noe. Flere og flere veger med bompengeinnkrevinger i Nord- Norge medfører en noe større brikkeandel. Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Forslag til nye takster og rabatter prosjekt fv. 17 Tverlandet Godøynes Forslag til nye takster Takst (kr.) Rabatt (%) Rabatt (kr.) Lette kjøretøy ( 3,5 t) % 19,2 Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Tabell 3 Forslag til nye takster og rabatter prosjekt rv. 80 Røvika - Strømsnes Forslag til nye takster Takst Rabatt Rabatt (kr.) Lette kjøretøy ( 3,5 t) Kr % 24,0 Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Kr Tabell 4 Tabellen viser at trafikanten med AutoPASS brikke med avtale får 20 % rabatt for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det obligatorisk med AutoPASS brikke, men ingen rabattordning i det nye takst- og rabattsystemet. Til tross for at det i 2016 ble påbudt brikke for tunge kjøretøy, er det noen kjøretøy som ikke betaler. Dette kan skyldes at de ikke har skaffet seg brikke. For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 19,0 mill. kroner prosjekt fv. 17 Tverlandet Godøynes bør taksten være 24 kroner for lette kjøretøy og 36 kroner for tunge kjøretøy. Dette vil gi en beregnet inntekt på om lag 20,0 mill. kroner. For prosjekt rv. 80 Røvika Strømsnes er oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 30,2 mill. kroner og taksten bør være 30 kroner for lette kjøretøy og 46 kroner 5

8 for tunge kjøretøy. Dette vil gi en beregnet inntekt på ca. 30,65 mill. kroner. Dette ivaretar prisstigningen og usikkerheten i beregningene med de gitte forutsetninger. Økningen av antallet passeringer med elbiler er lagt til det totale antall passeringer for Økningen har derfor kun betydning for gjennomsnittsinntekt per passering. Innstilling til vedtak Forslag: Taksten på fv. 17 Tverlandet Godøynes vil for lette kjøretøy i takstgruppe økes med 2 kroner, fra dagens takst på 22 kroner til 24 kroner. Taksten for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 reduseres fra 44 kroner til 36 kroner. Ved omleggingen skal brikkerabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 legges til grunn. Kjøretøy i takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten på rv. 80 Røvika - Strømsnes vil for lette kjøretøy i takstgruppe 1 økes med 2 kroner, fra dagens takst på 28 kroner til 30 kroner. Taksten reduseres for tunge kjøretøy i takstgruppe 2 fra 56 kroner til 46 kroner. Ved omleggingen skal brikkerabatt på 20 % for kjøretøy i takstgruppe 1 legges til grunn. Kjøretøy i takstgruppe 2 vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Omleggingen skal resultere i at tilleggsavtaler avvikles, herunder avtaler for å oppnå lokal rabatt. Omleggingen til det nye takst- og rabattsystemet kan skje selv om prosjektene ikke legges til et av det nye regionale bompengeselskapet. Det stilles imidlertid krav om at prosjekter som skal legges til det nye regionale bompengeselskapet skal innføre nytt takst- og rabattsystem. Dette for å redusere kompleksiteten for det nye regionale selskapet. Bompengeselskapets samlede inntekter skal ikke endres og den kommunale andelen skal ikke økes/endres som følge av omleggingen. Omleggingen skal ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Gjeldende garantivedtak opprettholdes. Timesregel videreføres i begge prosjekter. Passeringstak på 60 i måneden videreføres. 6

9 Grunnlagsdokument for fv. 17 Tverlandet-Godøystraumen som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt 1. Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S ( ), samt Meld. St. 25 ( ) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet for omlegging av takst - og rabattsystem for igangsatte bompengeprosjekter økes den generelle brikkerabatten fra 10 til 20 pst. for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. I henhold til St. prp. nr. 61 ( ) «Om utbygging og finansiering av fv. 17 Tverlandet Godøystraumen og rv. 80 Røvika Strømsnes i Bodø og Fauske kommuner i Nordland (Vegpakke Salten fase I)» omfattes prosjektet fv. 17 Tverlandet Godøystraumen som er en del av nasjonal turistveg og har omfattende turisttrafikk, samt fritidsreiser fra Bodø-området i sommerhalvåret. I tillegg er det også en stor del arbeids- og skolereiser fra Saltstraumen og Skjerstad og inn til Tverlandet og Bodø. Prosjektet har en innkorting av strekningen på 0,5 km enn tidligere veg, samt to tunneler der den lengste er på 1,3 km. Ny trase ligger utenfor bostedbebyggelsen, og miljøet for de som bor langs gammelvegen er nok blitt bedre på grunn av redusert gjennomgangstrafikk. Innkorting og omlegging av traseen gir reduserte transportog ulykkeskostnader for trafikantene. Prosjektet fv. 17 Tverlandet Godøystraumen ble i prp. 61 kostnadsberegnet til 231 mill. i 2007-kroner der finansieringsplanen viser i statlige midler 112 mill. kroner og bompenger på 119 mill. kroner. Det er forutsatt at om lag 52 % skal av kostnadene skal finansieres med bompenger. Bompengeselskapet og staten skal dekke kostnadsøkningen inntil 10 % fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger i prosjektet. Kostnadsøkning utover 10 % er staten sitt ansvar, og skal dekkes innenfor den fylkesfordelte investeringsrammen i Nordland. Bodø kommune fattet 26. januar 2006 vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase I, samt at Nordland fylkeskommune sluttet seg til delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase I den 20. februar Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder fv. 17 Tverlandet Godøystraumen i Bodø kommune i Nordland. 1

10 2. Status for bompengeselskapets økonomi Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. En omlegging av takst og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. Passeringsinntekter for 2015 er 18,9 mill. kroner. Antall passeringer i 2015 er på 970 tusen lette kjøretøy og rundt 48 tusen tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 18,5 kroner. Driftskostnader uten avskrivning er 1,5 mill. kroner. Selskapet hadde et lån på 106,7 mill. kroner ved utgangen av 2015 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 5,5 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til Viser for øvrig til tabell 1. Passeringsinntekter Kostnader eksklusiv avskrivninger Gjennomsnittlig inntekt per passering 18,52 Lån per Antall passeringer lette kjøretøy Antall passeringer tunge kjøretøy Forventet nedbetalingstid 2024 Effektiv rente (100 % sikring) 5,5 Tabell 1 Selskapets økonomi er vurdert som god, og prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperioden på 15 år, det vil si nedbetalt etter dagens situasjon innen fristen. 2

11 3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 3.1 Dagens bompengeopplegg Antall bomstasjoner: 1 Plassering av bomstasjonen: fv. 17, hp 52, meter 4019 (ved Godøystraumen) Toveisinnkreving Kart 1: Kart over Bodø-området, som viser plassering av aktuell bomstasjon 3.2 Dagens takster og rabatter Lite kjøretøy ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst (kr.) Rabatt etterskudd/eksterne brikker 10 % 10 % Rabatt etterskudd/eksterne brikker (kr.) 19,80 39,60 Rabatt forskudd kr % - Rabatt forskudd kr (kr.) 17,60 - Rabatt forskudd kr % Rabatt forskudd kr (kr.) - 35,20 Tabell Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2015 Inntekter (kroner) 2015 Gj.snitt/passering Totalt Lette 18, Tunge 26, Totalt 18, Tabell 3 3

12 3.4 Antall passeringer og antall og andel med og uten brikke Tall fra excel: «Veipakke Salten AS endelig oppfølging Antall passeringer Med brikke Uten brikke Andel med Andel uten Lette ,8 % 34,2 % Tunge ,5 % 17,5 % Sum ,6 % 33,4 % Tabell 4 Tabellene punkt 3.5 og 3.6 viser andel Med brikke o Lokal brikke med etterskuddsbetaling (10 % rabatt) o Ekstern brikke/andre bompengeselskap (10 % rabatt) o Lokal brikke med forskuddsbetaling (20 % rabatt) Lette, forskudd: kroner Tunge, forskudd: kroner o Brikke med fritak: Autoriserte kjøretøy Utrykningskjøretøy Offentlig transport Miljøkjøretøy/el-biler o Månedstak Uten brikke o Betalende (ingen rabatt) o Ikke betalende Avskrevet (gjelder også med brikke) Det er enkelte mindre faktorer som ikke er med i regnestykket, som bidrar til noe usikkerhet i beregningene. 3.5 Andel med og uten brikke for 2015 Andel med og uten brikke (betalende og ikke betalende) for Korrigerte verdier Andel med brikke Andel uten brikke etterbet.+ekstern Forskuddsbet. Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. Lette 6,5 % 54,0 % 1,6 % 3,5 % 0,2 % 33,2 % 0,9 % Tunge 6,5 % 63,4 % 9,0 % 3,4 % 0,2 % 3,9 % 13,6 % Tabell 5 Prosentandelene i tabellen over er beregnet ut i fra tall i månedsrapportene (2015) til bompengeselskapet. I tillegg er det gjort noen antagelser. Tallene i rapportene fra bompengeselskapet skiller ikke mellom lette og tunge kjøretøy, kun totale antall passeringer for månedstak, timesregel, avskrivinger og så videre. Tabellen viser også andel betalende og ikke betalende for passeringer med og uten brikke. Tallene er korrigert for å kunne beregne en riktigere gjennomsnittsinntekt per passering for Tallene er korrigert med 7,4 % og 18,0 % færre/flere «ikke betalende» for henholdsvis lette og tunge passerende kjøretøy. Tallene blir ikke benyttet for å beregne ny takst. Det blir benyttet tall for 2016 (januarseptember), og vises for øvrig til avsnittet om usikkerheten i beregningene. 4

13 3.6 Andel med og uten brikke for 2016 Andel med og uten brikke (betalende og ikke betalende) for Korrigerte verdier Andel med brikke Andel uten brikke etterbet.+ekstern Forskuddsbet. Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. Lette 6,5 % 58,1 % 5,4 % 4,2 % 0,2 % 23,2 % 2,3 % Tunge 6,5 % 65,6 % 23,7 % 3,9 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % Tabell 6 Prosentandelene i tabellen over er beregnet med tall for 2016 (januar-september). Også her er det i tillegg gjort noen antagelser. Tallene er korrigert med 21,5 % flere ikke betalende tunge kjøretøy med brikke. Dette er grovt tilpasset for å få riktigere gjennomsnittsinntekt per passering. Det er ikke nødvendig med korrigering for lette kjøretøy. Verdiene blir benyttet videre for beregning av ny takst for lette og tunge kjøretøy. Korrigeringen av tunge kjøretøy har mindre betydning for videre beregning av ny takst. Det vises for øvrig til avsnittet om usikkerheten i beregningene. 3.7 Oppsummering Følgende enhetstakster gjelder i 2016: Lette kjøretøy ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst Rabatt etterskudd 10 % 19,80 39,60 Rabatt forskudd kr - 20 % 17,60 - Rabatt forskudd kr % - 35,20 Tabell 7 Tabellen viser at forskuddsavtaler gir 20 pst. rabatt gjelder både for lett og tunge kjøretøy. Trafikanter med gyldig AutoPASS brikke uten lokal avtale får 10 pst. rabatt. Regler for fritak følger til de enhver tid gjeldende takstretningslinjer samt presiseringer gitt av Samferdselsdepartementet. 4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 4.1 Utgangspunkt og datagrunnlag Anslag passeringsinntekt 2017: 19,0 mill. kroner Trafikktall for 2015 (ingen trafikkvekst er lagt inn i beregningene) Rabatt: 20 % (kun for lette kjøretøy) Andel betalende/ikke betalende basert på tall fra 2016 (januar-september) Andel med brikke for tunge kjøretøy er 100 % Økning i antall passerende el-biler: stykk (fra 2016 til 2017) Ingen timesregel for bomstasjonen (opprinnelig innført ved en feiltakelse) Forutsetningene for beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Det bør bli tatt høyde for prisstigning (konsumprisindeksen til SSB). Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme rabatten som gjelder i dag (for de med forskuddsbetaling). Forskjellen er at de med ekstern brikke og etterskuddsbetaling med lokal brikke kun har 10 % rabatt. Dette betyr at den nye taksten må øke noe for å kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Dessuten vil andel med brikker sannsynlig øke noe. Flere og flere veger med bompengeinnkrevinger i Nord-Norge medfører en noe større brikkeandel. Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med 5

14 tanke på dette. Vi har benyttet tall fra 2016 for videre beregning av ny takst for Antall passeringer er fra Forslag til nye takster og rabatter Forslag til nye takster Takst (kr.) Rabatt (%) Rabatt (kr.) Lette kjøretøy ( 3,5 t) % 19,2 Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Tabell Fordeling andel med brikke og uten brikke Fordeling andel med brikke og uten brikke. Verdiene er korrigert, som for dagens situasjon (2016), justert med frafall av «timesregel» Andel med brikke Andel uten brikke Betalende Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. Lette 70,7 % 3,6 % 0,0 % 0,2 % 23,2 % 2,3 % Tunge 80,0 % 19,8 % 0,0 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % Tabell 9 I 2016 ble det påbudt med brikke for tunge kjøretøy. Likevel er det noen som ikke betaler, muligens også på grunn av manglende brikke. For beregning av nye takster er det lagt til de samme verdiene for korrigering for «ikke betalende» i I tillegg er det tatt hensyn til at det for framtiden ikke er timesregel (4 % i 2016) for bomstasjonen. For tunge kjøretøy er dette trukket fra under «fritak» (med brikke) og for lette kjøretøy under «ikke betalende» (uten brikke). 4.4 Gjennomsnittsinntekt per passering med forslag til nye takster Beregnede inntekter (kroner) Gj.snitt/passering Totalt Lette 18, Tunge 28, Totalt 19, Tabell Følsomhetsvurdering av ulike takster Takster (kr.) Beregnede inntekter (kr.) Alternativ Lette Tunge Lette Tunge Totalt Tabell 11: Inntekter for ulike takster 4.6 Oppsummering For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 19,0 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 24 kroner og tunge kjøretøy 36 kroner. Dette vil gi en beregnet inntekt på om lag 20,0 mill. kroner. Dette ivaretar prisstigningen og usikkerheten i beregningene med de gitte forutsetninger. 6

15 Lette kjøretøy ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst Rabatt etterskudd 20 % 19,20 - Tabell 12 Tabellen viser at trafikanten med AutoPASS brikke med avtale får 20 % rabatt for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er det obligatorisk med AutoPASS brikke, men ingen rabattordning i det nye takst- og rabattsystemet. 4.7 Usikkerhetsfaktorer Med utgangspunkt i antall betalende og ikke betalende for de med og uten brikke for 2016, er det beregnet en gjennomsnitt inntekt per passering. For å få dette til å stemme med rapportert gjennomsnitt inntekt per passering, er andel «ikke betalende» korrigert. Det vil si at for tunge kjøretøy er «ikke betalende» økt med 21,5 %. Andel tunge kjøretøy er forholdsvis lav og har ikke så stor utslag for beregning av ny takst og ønsket passeringsinntekt. Det er ikke nødvendig å korrigere tilsvarende for lette kjøretøy. Tallgrunnlaget for 2016 (januar-september) er naturlig nok ikke fullstendig, og gjør beregningene noe usikre. Det er noe usikkerhet i tallgrunnlaget fra bompengeselskapet. Ved å sammenligne sammenlignbare tall, er det ikke alltid de stemmer helt overens med hverandre. Dette er tall bompengeselskapet har sendt oss på ulike tidspunkt i løpet av året. For eksempel kan oppgitt inntekt i månedsrapportene, oppsett i regneark og årsrapporten være noe ulike. Vi tar utgangspunkt i at tallene fra årsrapporten er mest korrekte. Andel avskrevet har gått ned vesentlig fra 2015 til Dette skyldes blant annet bruk av nye og bedre brikker og innkrevingsutstyr. Det er en andel «ukjente» passeringer i 2015, som først ble avskrevet i På samme måte vil passeringer i 2016 bli avskrevet først i I utgangspunktet vil dette utjevne seg, men variasjonen kan likevel ha betydning for usikkerheten i beregnet ny takst. Værforhold (snø- og solforhold) er også avgjørende for andel ikke betalende. Utstyret er nå justert for å i større grad unngå solblending. Generelt kan andel «ikke betalende» variere noe fra år til år, men vil framover sannsynlig være på omtrent samme nivå som Avskrevet Graf 1: Antall avskrivinger for 2015 og 2016 (januar-september) 7

16 Trafikkveksten - andel passeringer har økt med 4,7 % fra 2015 til 2016 (sammenligner tall for månedene januar-september for årene 2015 og 2016). Fremtidig trafikkutvikling er usikker, men veksten vil sannsynlig være lav. Nærmeste tellepunkt (fv. 17, ved Vethaugen, nord for bomstasjonen) med kontinuerlige tellinger (nivå 1) viser at ÅDT varierer litt fra år til år, men sett over tid har det ikke vært noen trafikkøkning de siste 7 årene. Vi har valgt å benytte tall på antall passeringer for år 2015 for beregning av nye takster. I 2015 var det totalt passeringer med el-bil. Dette utgjør cirka 3,3 % av det totale antall passeringer. Foreløpig vekst i antall passeringer med el-bil fra 2015 til 2016 er 42 % (gjelder månedene fra januar til september). Årsak til veksten er blant annet oppstart av bompengeinnkrevingen for Bypakke Bodø i november For hele året vil nok økningen i % være noe lavere. Utviklingen videre for elbiler fra 2016 og 2017 er usikker, men vil lite sannsynlig ha den samme veksten som var fra 2015 til Antall passeringer med EL-bil Graf 2: Antall passeringer med el-bil for 2015 og 2015 I beregningene er det lagt til en økning av antall passeringer med el-biler på , som er lagt til det totale antall passeringer for Økningen har derfor kun betydning for gjennomsnittsinntekt per passering. Oppsummering av usikkerheten er at det er mange mindre usikkerhetsmomenter i tallgrunnlaget for beregningene av nye takster. Usikkerheten trekker i ulike retninger, men totalt sett bør en ta hensyn til dette ved valg av nye takster. 5. Oppsummering Prosjektet Fv. 17 Tverlandet - Godøynes har i dag eget lokalt forskuddsavtale for rabatt på 20 pst. Innføringen av et standardisert rabattsystem innebærer at tilleggsavtaler for å oppnå lokal rabatt avvikles. Det er lagt til grunn at ingen gruppe og/eller bransje skal komme vesentlig dårligere ut enn i dag som følge av omleggingen. Omleggingen skal isolert sett ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lette og tunge kjøretøy. Dette gjelder med utgangspunkt i hva som faktisk blir belastet de enkelte takstgruppene, dvs. betaling etter rabatt. Det er videre en forutsetning at inntektene skal være på samme nivå som før omleggingen. Omleggingen baseres på lokalpolitiske vedtak. Fordelene med ensretting av rabattstrukturen vil være størst for prosjekter som skal inngå i de nye regionale bompengeselskapene. Det er imidlertid viktig å understreke at det ikke vil være krav fra statens side om at prosjekter som legges til de regionale bompengeselskapene legger om til standardisert 8

17 rabattordning. Det er ventet at stordriftsfordelene for de nye regionale bompengeselskapene, i første omgang, vil komme som resultat av omlegging til et felles takst- og rabattsystem. Beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme rabatten som gjelder i dag (forskuddsbetaling). Forskjellen er at de med ekstern brikke og etterskuddsbetaling med lokal brikke kun har 10 % rabatt. Det betyr at den nye taksten må øke noe for å kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 19,0 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 24 kroner og tunge kjøretøy 36 kroner. Dette vil gi en beregnet inntekt på om lag 20,0 mill. kroner. Dette ivaretar prisstigningen og usikkerheten i beregningene med de gitte forutsetninger. Betalingssystemet er forsøkt å holdes så enkelt og forståelig som mulig for brukerne. I prosjektet er det lagt til grunn flat takst, og brukerne (lette kjøretøy) som har passeringsbrikke vil oppnå 20 prosent rabatt ved passering. Uten passeringsbrikke vil ikke rabattsatsen på 20 prosent gjelde. Timesregel (kun bomringer/bypakker) inngår ikke i prosjektet grunnet fritaksordninger vil både svekke prosjektets inntektsside og øke administrasjons- og innkrevingskostnadene. Passeringstak på 60 i måneden vil fortsatt bestå. Dette er i tråd med rammene for omleggingen av takst- og rabattsystemet som skal i større grad brukes for å kompensere for lokale rabatter. Omleggingen skal ikke føre til en kostnadsomfordeling mellom lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk. Det følger videre av nytteprinsippet at den som har nytte av vegprosjektet skal betale bompenger. Ett av prinsippene for bompengeinnkreving er at det er samsvar mellom nytte og betaling, det vil si at de som har nytte av tiltakene skal betale, og de som betaler skal ha nytte av tiltakene. Det er et mål at innkrevingssystemet skal utformes, slik at trafikantene oppfatter systemet mest mulig rettferdig i forhold til hvem som betaler og ikke. Kravene som følger av nytteprinsippet gjelder både geografisk og tidsmessig. I en ideell situasjon skal takstnivå speile den nytten som trafikantene får som følge av tiltaket. En slik nytte er i mange tilfeller vanskelig å beregne. For vegtiltak som vil medføre betydelig kortere kjørt veglengde, vil nytten kunne beregnes og danne grunnlag for takstfastsetting. Prosjektet Fv. 17 Tverlandet - Godøynes er en omlegging av fv. 17 øst for dagens veg, bosetning og landbruksområdet. Det omfatter knappe 8 km veg i ny trase. Den nye parsellen er om lag 1,5 km kortere enn gammel veg i dag. Kjøretiden reduseres med nesten 6 minutter mellom Bodø og Saltstraumen. Trafikantene har stor nytte på den strekningen, og det anses at betalingen står i forhold til nytten. Statens vegvesen Region nord har utarbeidet et faglig grunnlag for en slik omlegging til nytt takst- og rabattsystem for prosjektet fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen. Dette vil bli oversendt Bodø kommune og Nordland fylkeskommune i løpet av vinteren 2017 for endelig lokalpolitisk vedtak. Forventet implementering med forbehold om lokalpolitisk aksept er vår Det er opptil de folkevalgte å treffe endelig beslutning om takstnivå som samsvarer med trafikantenes kostnad og nytte, samt at utgangspunktet for omleggingen er at det er de samme inntektene som skal inn i prosjektet. Med andre ord, bompengeselskapets samlede inntekter og den offentlige finansieringsandelen skal ikke endres som følge av omleggingen. Det betyr at det ikke vil være behov for Bodø kommune og Nordland fylkeskommune å fatte nye garantivedtak. 9

18 Grunnlagsdokument for rv. 80 Røvika Strømsnes som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt 1. Bakgrunn Gjennom behandling av Prop. 1 S Tillegg 2/Innst. 13 S ( ), samt Meld. St. 25 ( ) har Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag om å innføre et nytt takst- og rabattsystem for bompengeprosjekter. I det nye systemet legges det opp til en standardisering av rabatter og fjerning av lokale særordninger. I prosjekter som er lagt fram for Stortinget etter 6. november 2015, er rabattene fastsatt i tråd med det nye systemet. For prosjekter som er behandlet før dette tidspunktet, heretter omtalt som igangsatte prosjekter, betinger omleggingen til det nye rabattsystemet tilslutning fra lokalpolitiske myndigheter. I dag benyttes to takstgrupper: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg samt alle personbiler uavhengig av vekt i kjøretøykategori M1 i Autosys. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler som er registrert i kjøretøykategori M1 i Auto-sys. Kjøretøykategori M1 fanger opp de fleste campingbilene og enkelte andre større personbiler. I det nye systemet økes den generelle brikkerabatten fra 10 til 20 pst. for kjøretøy under 3500 kg og alle personbiler, uavhengig av vekt, som er registrert i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 1 i nytt system). Det legges ikke opp til brikkerabatt for tunge kjøretøy, unntatt biler i kjøretøygruppe M1 (takstgruppe 2 i nytt system). Skillet mellom lette og tunge kjøretøy har blitt begrunnet med at tunge kjøretøy normalt vil ha høyere nytte av forbedret vegstandard enn lette. I henhold til ST. prp. nr. 61 ( ) «Om utbygging og finansiering av fv. 17 Tverlandet Godøystraumen og rv. 80 Røvika Strømsnes i Bodø og Fauske kommuner i Nordland (Vegpakke Salten fase I)» omfattes prosjektet rv. 80 som er hovedvegen mellom Bodø og E6, og er et viktig vegsamband både for næringslivet og befolkningen i Salten. Prosjektet ligger i Fauske kommune og omleggingen av rv. 80 nord for gammel trase har en innkorting på 6,2 km, og som reduserer kjørelengden mellom Bodø og Fauske med om lag 11 %. Nærmest Strømsnes er det bygd en 2 km lang tunnel. Mellom Fauske og Valnesfjord gir innkortingen en reduksjon av kjørelengden med 35 %. I Prop. 61 har prosjektet rv. 80 Røvika Strømsnes et samlet kostnadsoverslag på 320 mill. i 2007-kroner. Finansieringsplanen viser statlige midler på 128 mill. kroner og bompenger på 192 mill. kroner. For prosjektet på rv. 80 skal 60 % av kostnadene finansieres med bompenger. Bompengeselskapet og staten skal dekke kostnadsøkningen med inntil 10 % fordelt etter forholdet mellom statlige midler og bompenger. Kostnadsøkning utover 10 % er staten sitt ansvar. Bodø og Fauske kommune fattet 26. januar 2006 vedtak om delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase I, samt at Nordland fylkeskommune sluttet seg til delvis bompengefinansiert utbygging av Vegpakke Salten fase I den 20. februar Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å sørge for omlegging av rabattsystemet i igangsatte prosjekter, herunder rv. 80 Røvika Strømsnes i Bodø og Fauske kommuner i Nordland. 1

19 2. Status for bompengeselskapets økonomi Ansvarlig for bompengeordningen er Veipakke Salten AS. Selskapet har som formål å ivareta drift og finansiering av bompengeprosjekter i Salten - administrere bompengeinnkrevingen og forvalte bompengemidlene. En omlegging av takst og rabattsystem vil kunne medføre at bompengeselskapets administrasjons- og innkrevingskostnader reduseres som følge av en betydelig forenkling av innkrevingssystemet, blant annet i bakenforliggende IKT-systemer. Omleggingen vil også gi mer forutsigbarhet for trafikantene og rette opp uheldige fordelingseffekter. Passeringsinntekter for 2015 er på 27,7 mill. kroner. Antall passeringer i 2015 er om lag 1,1 millioner lette kjøretøy og 0,1 millioner tunge kjøretøy. Gjennomsnittlig inntekt per passering er 23,4 kroner. Driftskostnader uten avskrivning er på rundt 2,6 mill. kroner Selskapet hadde et lån på 223,3 mill. kroner ved utgangen av 2015 hvor effektiv lånerente inkludert sikring (100 %) er på 4,05 % (fast rente). Nedbetalingstiden er satt til Viser for øvrig til tabell 1. Passeringsinntekter Kostnader eksklusiv avskrivninger Gjennomsnittlig inntekt per passering Lån per kr kr. 23,43 kr kr. Antall passeringer lette kjøretøy Antall passeringer tunge kjøretøy Forventet nedbetalingstid År 2026 Effektiv rente (100 % sikring) 4,05 % Tabell 1 Selskapets økonomi er vurdert som god, og prosjektet ventes nedbetalt innenfor godkjent innkrevingsperioden på 15 år, det vil si nedbetalt etter dagen situasjon innen fristen. 2

20 3. Kort beskrivelse av dagens bompengeopplegg 3.1 Dagens bompengeopplegg Antall bomstasjoner: 1 Plassering av bomstasjonen: rv. 80, hp 2, meter 8532 (ved Strømsnes) Toveisinnkreving Kart 1: Kart over Bodø-området, som viser plassering av aktuell bomstasjon 3.2 Dagens takster og rabatter Lette kjøretøy ( 3,5 t) Tunge Lette kjøretøy kjøretøy ( 3,5 t) (> 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst (kr.) Rabatt etterskudd/eksternes brikker 10 % 10 % 10 % 10 % Rabatt etterskudd/eksterne brikker kr 23,40 46,80 25,2 50,4 Rabatt forskudd kr 20 % - 20 % - Rabatt forskudd kr i kr 20,80-22,4 - Rabatt forskudd kr - 20 % - 20 % Rabatt forskudd kr i kr - 41,60-44,8 Tabell Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2015 og 2016 Gjennomsnittsinntekt per passering og inntekter for 2015 og deler av 2016 (januar september). Inntekter (kroner) (januar-september) Gj.snitt/passering Totalt Gj.snitt/passering Totalt Lette 21, ,18 Tunge 40, ,92 Totalt 23, ,63 Tabell 3 3

21 3.4 Antall passeringer, antall og andel uten brikke Tall fra Excel: «Vegpakke Salten AS endelig oppfølging 2015» Antall passeringer Med brikke Uten brikke Andel med Andel uten Lette ,2 % 44,8 % Tunge ,6 % 14,4 % Sum ,9 % 42,1 % Tabell 4 Tabellene punkt 3.5 og 3.6 viser andel Med brikke o Lokal brikke med etterskuddsbetaling (10 % rabatt) o Ekstern brikke/andre bompengeselskap (10 % rabatt) o Lokal brikke med forskuddsbetaling (20 % rabatt) Lette, forskudd: kroner Tunge, forskudd: kroner o Brikke med fritak: Autoriserte kjøretøy Utrykningskjøretøy Offentlig transport Miljøkjøretøy/el-biler o Månedstak Uten brikke o Betalende (ingen rabatt) o Ikke betalende Ukjente Avskrevet Det er enkelte mindre faktorer som ikke er med i regnestykket, som bidrar til noe usikkerhet i beregningene. 3.5 Andel med og uten brikke for 2015 Andel med og uten brikke (betalende og ikke betalende) for Korrigerte verdier for ikke betalende (uten brikke) 2015 Andel med brikke Andel uten brikke Etterbet.+ekstern Forskuddsbet. Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. Lette 8,0 % 43,0 % 2,1 % 2,0 % 0,1 % 42,1 % 2,7 % Tunge 31,4 % 50,1 % 2,0 % 2,0 % 0,1 % 8,9 % 5,5 % Tabell 5 Prosentandelene i tabellen over er beregnet ut i fra tall i månedsrapportene (2015) til bompengeselskapet. I tillegg er det gjort noen antagelser. Tallene i rapportene fra bompengeselskapet skiller ikke mellom lette og tunge kjøretøy, kun totale antall passeringer for månedstak, timesregel, avskrivinger med mere. Tabellen viser også andel betalende og ikke betalende for passeringer med og uten brikke. Tallene er korrigert for å kunne beregne en riktigere gjennomsnittsinntekt per passering for Tallene er korrigert med 1,3 % og 4,1 % flere «ikke betalende» for henholdsvis lette og tunge passerende kjøretøy. 4

22 Tallene blir ikke benyttet for å beregne ny takst. Til dette blir det benyttet tall for 2016 (januarseptember). Det vises for øvrig til avsnittet om usikkerheten i beregningene. 3.6 Andel med og uten brikke for 2016 Andel med og uten brikke (betalende og ikke betalende) for Korrigerte verdier Andel med brikke Andel uten brikke Etterbet.+ekstern Forskuddsbet. Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. Lette 12,7 % 50,7 % 2,6 % 2,2 % 0,1 % 27,3 % 4,4 % Tunge 26,0 % 57,8 % 13,9 % 2,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % Tabell 6 Prosentandelene i tabellen over er beregnet med tall for 2016 (januar-september). Også her er det i tillegg gjort noen antagelser. Tallene er korrigert med 3,5 % («ikke bet.») og 10,4 % («fritak») flere «ikke betalende» for henholdsvis lette og tunge passerende kjøretøy. Dette er en liten forenkling, da det er «ikke betalende» både for dem med og uten brikke. Verdiene blir benyttet videre for beregning av ny takst for lette og tunge kjøretøy. Korrigeringen av tunge kjøretøy har mindre betydning for videre beregning av ny takst. Det vises for øvrig til avsnittet om usikkerheten i beregningene. 3.7 Oppsummering Følgende enhetstakster gjelder i 2016: Lette kjøretøy ( 3,5 t) Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Takst Rabatt etterskudd 10 % 25,20 50,40 Rabatt forskudd kr - 20 % 22,40 - Rabatt forskudd kr % - 44,80 Tabell 7 Tabellen viser at forskuddsavtaler gir 20 pst. rabatt gjelder både for lett og tunge kjøretøy. Trafikanter med gyldig AutoPASS brikke uten lokal avtale får 10 pst. rabatt. Regler for fritak følger til de enhver tid gjeldende takstretningslinjer samt presiseringer gitt av Samferdselsdepartementet. 4. Forslag til nytt takst- og rabattsystem 4.1 Utgangspunkt for framtidig takst Anslag passeringsinntekt 2017: 30,2 mill. kroner Trafikktall for 2015 (ingen trafikkvekst er lagt inn i beregningene) Rabatt: 20 % (kun for lette kjøretøy) Andel betalende/ikke betalende basert på tall fra 2016 (januar-september) Andel med brikke for tunge kjøretøy er 100 % Økning i antall el-biler: stykk (fra 2015 til 2017) Ingen timesregel for bomstasjonen (opprinnelig innført ved en feiltakelse) Forutsetningene for beregning av ny takst tilsier at takstene for lette kjøretøy bør være forholdsvis lik eksisterende takst, men noe høyere. Det bør bli tatt høyde for prisstigning (konsumprisindeksen til SSB). Framtidig rabattordning med 20 % rabatt for lette kjøretøy med brikke, er den samme rabatten som gjelder i dag (for de med forskuddsbetaling). Forskjellen er at de med ekstern brikke og etterskuddsbetaling med lokal brikke kun har 10 % rabatt. Dette betyr at den nye taksten må øke noe for 5

23 å kompensere for at flere får 20 % rabatt i den nye ordningen. Dessuten vil andel med brikker sannsynlig øke noe. Flere og flere veger med bompengeinnkrevinger i Nord-Norge medfører noe større brikkeandel. Tunge kjøretøy vil ikke få rabatt i framtidig ordning. Taksten er derfor justert ned med tanke på dette. Taksten ble endret 1. januar 2016, fra 26 til 28 kroner for lette kjøretøy og fra 52 til 56 kroner for tunge. Vi har derfor benyttet tall fra 2016 for videre beregning av ny takst for Antall passeringer er fra Forslag til nye takster og rabatter Forslag til nye takster Takst Rabatt Rabatt (kr.) Lette kjøretøy ( 3,5 t) Kr % 24,0 Tunge kjøretøy (> 3,5 t) Kr Tabell 8 Fordeling andel med brikke og uten brikke, betalende og ikke betalende. Verdiene er korrigert, som for dagens situasjon (2016), justert med frafall av «timesregel». Andel med brikke Andel uten brikke Betalende Fritak Timesregel Månedstak Betalende Ikke bet. Lette 64,4 % 3,8 % 0,0 % 0,1 % 29,5 % 2,2 % Tunge 90,8 % 9,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % Tabell 9 I 2016 ble det påbudt med brikke for tunge kjøretøy. Likevel er det noen som ikke betaler, muligens også på grunn av manglende brikke. For beregning av nye takster er det lagt til de samme verdiene for korrigering for «ikke betalende» i I tillegg er det tatt hensyn til at det for framtiden ikke er timesregel (2,2 % i 2016) for bomstasjonen. For tunge kjøretøy er dette trukket fra under «fritak» (med brikke) og for lette kjøretøy under «ikke betalende» (uten brikke). 4.3 Gjennomsnittsinntekt per passering med nye takster Beregnede inntekter (kroner) Gj.snitt/passering Totalt Lette 24, Tunge 41, Totalt 25, Tabell Følsomhetsvurdering av ulike takster Takster (kr.) Beregnede inntekter (kr.) Alternativ Lette Tunge Lette Tunge Totalt Tabell 11: Inntekter for ulike takster For å nå oppgitt anslag for passeringsinntekt for 2017 på 30,2 mill. kroner bør taksten for lette kjøretøy være 30 kroner og tunge kjøretøy 46 kroner. Dette vil gi en beregnet inntekt på ca. 30,65 mill. kroner. 6

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten

Mulig samordning av bomstasjonene i Salten Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2013 78297/2013 2010/9909 143 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/223 Formannskapet 18.12.2013 14/6 Bystyret 13.02.2014 Mulig samordning av bomstasjonene

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/8181-32 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet. Uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster

Statens vegvesen. Trafikale effekter og endrede inntekter i Bergensprogrammet tre måneder etter innføring av tidsdifferensierte takster Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 67342 Kontor for bompengeforvaltning Statens vegvesen, Region vest Brita Bye Saksbehandler/telefon: Kristian Bauge / 55516337 Vår dato: 23.05.2016 Vår referanse:

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen

Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen Re: Dokument 15/224396-7 Klage på takstvedtak E6 Helgeland nord sendt fra Statens vegvesen 18. desember 2015 11.13 111 KB Fra: Til: Den 17. desember 2015 kl. 12.45.48 +01.00 skrev noreply.saksbehandling@vegvesen.no:

Detaljer

Statens vegvesen. E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen - klager på takstvedtaket

Statens vegvesen. E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen - klager på takstvedtaket Statens vegvesen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Konstantin Stensbak-Friesen / 15/211445-34

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse

Namsos kommune. Saksframlegg. Ordfører i Namsos. Fv17 Steinkjer - Namsos, bomvegprosjektet - uttalelse kommune Ordfører i Saksmappe: 2008/10552-34 Saksbehandler: Morten Stene Saksframlegg Fv17 Steinkjer -, bomvegprosjektet - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato formannskap 22.09.2015 kommunestyre 24.09.2015

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 25.03.2015 Tidspunkt: 17:00 17:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Grete Bækken Mollan Varaordfører AP Anita

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland

Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland Sammendrag: Nyttekostnadsanalyse av bedre infrastruktur for Sør-Helgeland TØI rapport 1192/2012 Forfatter(e): Viggo Jean-Hansen Oslo 2012, 49 sider Vi har gjennomført en nyttekostnadsanalyse av ny infrastruktur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 25.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Færre bompengeselskap? Færre bompengeselskap Ønske om færre bompengeselskap

Detaljer

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast

Arbeidsgruppe finansiering Ryfast Presentasjon av sluttrapport fra Arbeidsgruppe finansiering Ryfast April 2008 Liv Fredriksen Gruppeleder Mandat: Å utrede mulige finansieringsløsninger for byggekloss 2 i Ryfylkepakken dvs. Rv13 Ryfast,

Detaljer

Prop. 117 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 117 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 117 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Tilråding

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Presentasjonens innhold:

Presentasjonens innhold: Presentasjonens innhold: -Bompengefinansiering i Norge -Kostnader ved bompengefinansiering -Kostnadsstudie/modell for driftskostnader -Konklusjoner/anbefalinger -Videre arbeid Bompengefinansiering i Norge

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Innst. S. nr. 244. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 61 (2006-2007)

Innst. S. nr. 244. (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 61 (2006-2007) Innst. S. nr. 244 (2006-2007) Innstilling til Stortinget frå transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 61 (2006-2007) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

Detaljer

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på E6 Øyer Tretten Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder

Detaljer

SV: SV: Spørsmål vedr Bomstasjoner Helgeland Nord

SV: SV: Spørsmål vedr Bomstasjoner Helgeland Nord SV: SV: Spørsmål vedr Bomstasjoner Helgeland Nord 23. oktober 2015 17.31 35 KB Fra: Erling Kvig Til: sorb@skonseng.no Hei Finn! Jeg beklager at jeg ikke har gitt deg tilbakemelding

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 182 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 182 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 1 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 16:30

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: Tidspunkt: 14:00 16:30 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus Dato: 13.04.2016 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015)

Innst. 169 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 50 S (2014 2015) Innst. 169 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 50 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - LOKALPOLITISK SAKSBEHANDLING AV TILTAK FOR Å ØKE INNTEKTENE TIL HAUGALANDSPAKKEN AS

SAKSPROTOKOLL - LOKALPOLITISK SAKSBEHANDLING AV TILTAK FOR Å ØKE INNTEKTENE TIL HAUGALANDSPAKKEN AS SAKSPROTOKOLL - LOKALPOLITISK SAKSBEHANDLING AV TILTAK FOR Å ØKE INNTEKTENE TIL HAUGALANDSPAKKEN AS Formannskapet behandlet saken den 14.03.2016, saksnr. 38/16 Behandling: Gaard (H) fremmet følgende fellesforslag

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE GJENNOMGANG AV PARTNERSKAPSINSTITUTTET I OPPLAND FYLKESKOMMUNE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit snarest

Detaljer

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån.

Statens vegvesen. Vegpakke Salten fase 1 - Nye takst- og rabattordninger. Utvidet garanti for bompengeselskapets lån. Fauske kommune Torggt. 21/11 Postboks 93 8201 FAUSKE. r 1'1(;,. ',rw) J lf)!ùl/~~q _! -~ k"ch' t ~ j OlS S~kÖ)Ch. F t6 (o/3_~ - f' D - tf /5Cr8 l Behandlende enhet Regon nord Sa ksbeha nd er/ n nva gsn

Detaljer

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015

Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Styringsgruppemøte Bypakke Nord Jæren 11. mai 2015 Møtetidspunkt: 11.mai 2015, kl. 0930-1100 Møtested: Rogaland Fylkeskommune Møterom: Fylkesutvalgssalen Deltakere Statens vegvesen Lars Aksnes Fungerende

Detaljer

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009)

Innst. S. nr. 343. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innst. S. nr. 343 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 78 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om delvis bompengefinansiering

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

Svar - Innføring av EETS - høring

Svar - Innføring av EETS - høring Saknr. 14/7655-2 Saksbehandler: Rune Hoff Svar - Innføring av EETS - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende som Hedmark fylkeskommunes uttalelse til høringen: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

Takstsøknad for Kvammapakken.

Takstsøknad for Kvammapakken. Kvam bompengeselskap AS Grovagjelet 16 5600 Norheimsund Til Statens vegvesen Region vest Kvam herad Granvin herad Hordaland fylkeskommune Norheimsund, 16.4.2010 Takstsøknad for Kvammapakken. Med heimel

Detaljer

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009)

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innst. S. nr. 130 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utvidelse av bompengeordningen

Detaljer

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10

S Æ R U T S K R I F T. SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 S Æ R U T S K R I F T Birkenes kommune SAKSGANG STYRE / RÅD / UTVALG MØTEDATO SAKSNR Formannskapet 18.08.2010 022/10 Saksbehandler: Kjell Gunnar Olsen Arkiv/arkivsaksnr.: Q33 10/1597 Forslag til justering

Detaljer

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt

Vedlegg A til kapittel C i konkurransegrunnlag etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt E134 Hegstad-Damåsen Prosjektbeskrivelse Prosjektet ligger i Øvre Eiker kommune i Buskerud og er en av delparsellene på en etappevis utbygging av E134 mellom Hokksund og Kongsberg. Strekningen er delt

Detaljer

Innst. 179 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 57 S (2010 2011)

Innst. 179 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 57 S (2010 2011) Innst. 179 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 57 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 90 (2008 2009) Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) Tilråding

Detaljer

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim

Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Effekter av nedleggelsen av bomringen i Trondheim Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Via Nordica, Helsingfors 9-11 juni 2008 Bomringen i Trondheim: bakgrunn, sentrale kjennetegn Trafikale effekter

Detaljer

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet)

BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Mal fra bompengehåndboken av 2001 m/senere tilføyelser pr. 17.11.2008 BOMPENGEAVTALE mellom STATENS VEGVESEN og. BOMPENGESELSKAP AS (heretter Selskapet) Dette er en mal for avtaler mellom bompengeselskaper

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer