FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2"

Transkript

1 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

2

3 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 - GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN 1. INNLEDNING I St. prp. nr. 87 ( ) om delvis bompengefinansiering av rv 23 Oslofjordforbindelsen, er det forutsatt at forbindelsen skal bygges ut i to byggetrinn i takt med trafikkutviklingen. Det fremgår videre av proposisjonen at endelig stilling til gjennomføring og finansiering av andre byggetrinn bør tas på et senere tidspunkt når trafikkutvikling og behov blir mere avklart. I tråd med Stortingets forutsetninger, utgjør dagens tunnel første byggetrinn sammen med tilstøtende veg i Akershus og Buskerud. Rv 23 inngår i TEN-T vegnettet(trans European Road Network). Oslofjordtunnelen oppfyller i dag ikke sikkerhetskravene til tunneler over 500 meter som stilles til dette vegnettet gjennom tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelsikkerhetsforskriften har ikke direkte tilbakevirkende kraft for tunneler som var tatt i bruk før 2006, men det foreligger krav om at slike tunneler skal oppgraderes i perioden frem til På bakgrunn av dette er det satt i gang planlegging av byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen. Prosjektet innebærer at det skal etableres tunnel løp nr 2 under Oslofjorden, som vil gå parallelt med eksisterende tunnelløp. Ved etableringen av dette tunnelløpet, vil det samtidig etableres tverrforbindelser mellom tunnelløpene, som kan benyttes i sikkerhetsmessig øyemed. I prosjektet ligger også etablering av 4-felts veg med start på østsiden av Oslofjorden fra E6 ved Vassum, Frogn kommune og frem til tunnelåpningen. På vestsiden i Buskerud vil det ved tunnelåpning på Verpen, Hurum kommune, bli en umiddelbar på kopling til dagens rv 23. Med dagens prognoser vil gjelden være nedbetalt og innkrevingen kunne avsluttes i løpet av 3. kvartal Foreløpige vurderinger tilsier at ferdige reguleringsplaner og fremlegging av en samlet bompengeutredning tidligst kan skje i løpet av Skal innkrevingen videreføres etter at byggetrinn 1 er nedbetalt, må dette behandles av Stortinget. Et slikt vedtak må senest være fattet innen sommeren 2013 for å unngå opphold i innkrevingen. Det legges til grunn at finansieringen av Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 fremmes i to trinn. I foreliggende utredningen (trinn 1) foreslås det å videreføre dagens innkrevingsopplegg frem til endelig finansieringsløsning (trinn 2) er vedtatt av Stortinget. Hensikten er å danne grunnlag for bindende kommunale og fylkeskommunale vedtak om å forlenge innkrevingen ved rv23 Oslofjordtunnelen til finansiering av byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen frem til en endelig bompengeutredning er behandlet. Dette innebærer forhåndsinnkreving av bompenger frem til nytt løp står ferdig. I trinn 2 vil det bli lagt frem en endelig finansieringsplan for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Endelig plassering av bomstasjoner og takst- og rabattopplegg vil også bli fremmet i trinn 2. Dersom det blir tilslutning til forslaget om videreføring av innkrevingen vil saken bli oversendt Vegdirektoratet for videre behandling. Endelig vedtak vil eventuelt bli fattet av Stortinget gjennom behandling av en Stortingsproposisjon om saken.

4 2. DAGENS SITUASJON OG OMTALE AV UTBYGGINGEN Riksvei 23 går mellom Lier kommune i Buskerud og Frogn kommune i Akershus. Vegens lengde er 40,2 km, hvorav 30,3 km i Buskerud og 9,9 km i Akershus. Rv 23 begynner ved E18 på Kjellstad i Lier og østover til den møter fylkesveg 165 ved Bjørnstad i Røyken. Derfra går vegen gjennom Hurum og Oslofjordtunnelen til den møter E6 ved Vassum. Strekningen mellom Bjørnstad og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen. Oslofjordtunnelen og resten av Oslofjordforbindelsen ble åpnet i juni Den gir en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og den erstattet fergestrekningen mellom Drøbak og Storsand. Oslofjordtunnelen er en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud. Tunnelen går mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum, og er en del av riksveg 23. Tunnelen er 7306 meter lang og er på det dypeste punktet 134 meter under havet og har en største stigning på 7 %. Oslofjordtunnelen har ett løp med 3 kjørefelt i stigningene og to felt i bunnen. Fartsgrensen i tunnelen er i utgangspunktet 80 km/t men er satt ned til 70 km/t etter ulykkeshendelser. Tunnelen har fotobokser for automatisk fartsmåling og videoovervåkning. Det er forberedt tverrslag mot et fremtidig løp 2 hver 250 meter. Mellom tunnelmunningen i Akershus og E6 ved Vassum, består vegen av 6 km to-felts veg med fartsgrense 80 km/t. På denne delen av vegforbindelsen i Akershus er det to vegtunneler: Frogntunnelen (1583 m) og Vassumtunnelen (378 m), samt Bråtan bru (212 m). Tunnelsikkerhetsforskriften stiller også krav om rømningsveger i Frogntunnelen. I St. prp. nr. 87 ( ) Delvis bompengefinansiering av rv 23 Oslofjordforbindelsen, er det forutsatt at forbindelsen skal bygges ut i to byggetrinn i takt med trafikkutviklingen. Det fremgår videre av proposisjonen at endelig stilling til gjennomføring og finansiering av andre byggetrinn bør tas på et senere tidspunkt når trafikkutvikling og behov blir mere avklart. I tråd med Stortingets forutsetninger, utgjør dagens tunnel første byggetrinn sammen med tilstøtende veg i Akershus og Buskerud, mens transportetatenes forslag om bygging av tunnelløp nummer to utgjør andre byggetrinn av Oslofjordforbindelsen. Det er fra år 2000 til og med år 2010 registrert 7 personskadeulykker i tunnelen. Dette gir en ulykkesfrekvens som ligger vesentlig under den som er vanlig for tilsvarende undersjøiske vegtunneler (ca. 0,048 per mill. kjøretøykilometer). Alvorlighetsgraden har imidlertid vært relativet høy. Det er i dag kun en rømningstunnel ut i dagen som kan benyttes ved hendelser. Denne rømningstunnelen starter ca 2000 meter nede i tunnelen (fra Hurum-siden) og leder i dagen på Storsand på Hurum-siden. Da tunnelen kun har ett løp, må den av trafikksikkerhetsmessige grunner stenges for trafikk i begge retninger ved hendelser. Dette gjør at det er hyppige ikke-planlagte stengninger, noe som gir uforutsigbarhet og store ulemper for trafikantene, spesielt næringslivet. De siste 3 årene opplyser VTS at tunnelen har vært stengt 435 ganger. Stengingene har sammenheng med motorstopp, løse gjenstander og havarier av ulike årsaker. 23 juni 2011 oppstod det brann i et vogntog, lastet med papir, som følge av et motorhavari. 34 personer måtte søke tilflukt for røyken inne i tunnelen. De siste tre årene er det registrert 11 større og mindre branner. Åtte branner i tunge kjøretøy og tre i personbiler. Brannårsaker er vanligvis varmgang i bremser eller motorhavarier. Rv 23 inngår i TEN-T vegnettet som setter spesielle sikkerhetskrav til tunneler over 500 meter. Oslofjordtunnelen oppfyller ikke kravene. Da Oslofjordtunnelen ble prosjektert og bygget

5 tilfredsstilte den de aktuelle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Siden da har forskriften blitt revidert og endret, bla som en følge av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Prosjektet innebærer at det skal etableres tunnel løp nr 2 under Oslofjorden, som vil gå parallelt med eksisterende tunnelløp. Ved etableringen av dette tunnelløpet, vil det samtidig etableres tverrforbindelser mellom tunnelløpene, som kan benyttes i sikkerhetsmessig øyemed. I prosjektet ligger også etablering av 4-felts veg med start på østsiden av Oslofjorden fra E6 ved Vassum, Frogn kommune og frem til tunnelåpningen. På vestsiden i Buskerud vil det ved tunnelåpning på Verpen, Hurum kommune, bli en umiddelbar på kopling til dagens rv 23. Prosjektets totale lengde er ca 14 km, hvorav ny undersjøisk tunnel utgjør ca 7,4 km. Det planlegges for byggestart i PLANSTATUS På Hurumsida er det ikke bygget i henhold til gjeldende regulering. Da vi antar å måtte gå dypere med løp nr. 2 for å unngå problematikken med løsmassesonen, vil løp 2 komme opp på Hurumsida ca m fra der løp 1 kommer opp. Dette vil bl. a. medføre at dagens rundkjøring på Hurumsida må flyttes og at kryssende veger må legges om. Dette vil kreve ny regulering. Reguleringsplanen på Frognsiden er mer enn 10 år og den er derfor ikke lenger et juridisk grunnlag for ekspropriasjon. Det betyr at for å kunne gjøre ekspropriasjon etter gjeldende reguleringsplan, må det gjøres et nytt vedtak. Statens vegvesen tar sikte på at det fremmes ny regulering, gjerne en felles plan som kan vedtas samtidig i Hurum og Frogn. Før dette gjøres bør det i samråd med de berørte kommuner og fylkesmann utarbeides og vedtas et felles planprogram for prosessen. Foreløpige vurderinger tilsier at ferdige reguleringsplaner og fremlegging av en samlet bompengeutredning tidligst kan skje i løpet av TRAFIKKGRUNNLAG Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Oslofjordtunnelen var på i Andelen tyngre kjøretøy var i 2010 på 15%. Etter brannen 23 juni 2011 ble tunnelen stengt i en lengre periode. I tillegg ble det lagt ned forbud for tyngre kjøretøy. På grunn av dette ble trafikken redusert i forhold til 2010, slik at ÅDT i 2011 var på med en andel tyngre kjøretøy på 8,6%. På strekningen mellom E6/Vassum og kryss med fylkesveg 152 var ÅDT på i 2010, med en tungtrafikkandel på 12,2%. På grunn av stengning av Oslofjordtunnelen og restriksjoner på tyngre kjøretøy var trafikken i 2011 noe lavere med ÅDT på Andelen tyngre kjøretøy var på 9,7%. Fra 2002 til 2010 har trafikken gjennom Oslofjordtunnelen økt med drøyt 60% fra ÅDT i 2002 til ÅDT i Antall tyngre kjøretøy gjennom tunnelen hadde i samme periode en økning på 135%. Foreløpige vurderinger gjennomført i forbindelse med KVU for kryssing av Oslofjorden viser at med bortfall av bompenger på rv.23, så vil trafikken over Oslofjordforbindelsen øke med nærmere 100 %, til ÅDT (2010 nivå). Dette er i stor grad nyskapt trafikk. Det er liten trafikkreduksjon på andre ruter. I forbindelse med trinn 2 vil det bli gjennomført en fullstendig trafikkanalyse som tar inn over seg de forutsetningene som trinn 2 vil omfatte.

6 Skal innkrevingen videreføres etter at gjelden er nedbetalt må dette behandles av Stortinget. Et slikt vedtak må senest være fattet innen sommeren 2013 for å unngå opphold i innkrevingen. 5. FINANSIERINGS- OG BOMPENGEOPPLEGG Statens vegvesen foreslår at bompengefinansiering av Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 frem i to trinn. 1. Trinn 1 omfatter en forlengelse av innkrevingen ved dagens bomstasjon frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet. 2. Trinn 2 omfatter en endelig bompengeutredning med sikte på å danne grunnlag for Stortingets behandling av en samlet finansieringsløsning Denne utredningen omfatter trinn 1. Hensikten er å danne grunnlag for bindende kommunale og fylkeskommunale vedtak om å forlenge innkrevingen i dagens bomstasjon frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet. I trinn 2 vil det bli lagt frem en endelig finansieringsplan for løp 2 i Oslofjordtunnelen med tilstøtende vegnett. Endelig plassering av bomstasjoner og takst- og rabattopplegg vil også bli fremmet i trinn Utbyggingskostnad Utbyggingen av hele prosjektet er i etatenes forslag til NTP lagt inn med en kostnad på 1,5 mrd. kr. Det er etter dette gjort en grundigere gjennomgang av kostnadene, bl. a. gjennomført et forenklet ANSLAG og også sjekket mot kostnader i andre prosjekter det er relevant å sammenligne med. Dette har medført at i revidert forslag til NTP vil forventet kostnad bli endret til 2,4 mrd. kr. Utbyggingens omfang og kostnader vil bli ytterligere utredet i trinn Finansiering Oslofjordtunnelen hadde ved utgangen av 2011 en nettogjeld på drøyt 180 millioner kroner. Inntektene i 2011 var på drøyt 132 millioner kroner. Dette var 17 millioner kroner lavere en inntektsprognosen tilsa. Dette skyldes i hovedsak at tunnelen var stengt i 14 dager som følge av brannen i juni, samt forbudet mot tyngre kjøretøy resten av året. Med dagens prognoser vil gjelden være nedbetalt og innkrevingen kunne avsluttes i løpet av 3. kvartal Det legges til grunn at finansieringen av løp 2 i Oslotunnelen med tilstøtende vegnett fremmes i to trinn. I foreliggende utredningen (trinn 1) foreslås det å videreføre dagens innkrevingsopplegg frem til endelig finansieringsløsning (trinn 2) er vedtatt av Stortinget. Basert på regnskapstall for 2010, vil en videreføring av dagens opplegg vil bety en årlig inntekt på mellom 140 og 150 millioner kroner. Med fratrekk for driftskostnader blir netto bompenger drøyt 130 millioner kroner per år. Dersom utbyggingen tar til tidlig i 2016, vil videreføring av eksisterende innkrevingsordning medføre om lag 2,5 år med forhåndsinnkrevde bompenger. Dette utgjør om lag 350 mill kroner. For å begrense forhåndsinnkrevingen foreslås det at innkrevingen av bompenger gjennom trinn 1 begrenses til maksimalt 3 år. Dette innebærer at dersom trinn 2 ikke er behandlet av Stortinget innen tre år, så skal innkrevingen avsluttes. Dersom trinn 2 ikke får tilslutning forutsettes det at de innsamlede midlene primært benyttes til tiltak i Oslofjordtunnelen. Kostnader og samlet finansieringsopplegg for løp 2 i Oslofjordtunnelen med tilstøtende vegnett vil bli omtalt i trinn 2.

7 5.3 Skisse til Bompengeopplegg og plassering I denne utredningen legges det til grunn at innkrevingen videreføres på samme sted frem til en ny bompengeutredning (trinn 2) er lagt frem og behandlet. Bompengeperiode Det vil bli lagt til grunn en samlet bompengeperiode for trinn 2 på maksimalt 15 år fra gjelden til eksisterende Oslofjordforbindelse er nedbetalt. Dersom det gis tilslutning til trinn 2, innebærer dette at innkrevingen avvikles i Om det ikke gis tilslutning til trinn 2, vil innkrevingen avvikles senest innen 3 år etter vedtatt forlengelse. Takst- og rabattordning Statens vegvesen foreslår at det legges opp til en omlegging til helautomatisk innkreving så snart som mulig og senest ved åpning av løp 2 i tunnelen. Det vil bli vurdert om dette skal skje tidligere. Det legges til grunn at videreføringen av innkrevingen skal gi om lag samme inntekt som i dag.. I den endelige bompengeutredningen vil det legges til grunn innkreving av bompenger i begge kjøreretninger i en eller flere automatiske bomstasjoner som vil være basert på AutoPASSsystemet. Utstyret (antenner, kamera etc) blir plassert på portaler over og på stolper langs vegen. Det er derfor ikke forutsatt arealinngrep ut over det som er nødvendig for selve veganlegget samt for plassering av stolper med kamera og annet utstyr til bomstasjonen. Betaling av bomavgift skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPass), eller etterskuddsvis fakturering basert på videofotografering av bilens registreringsnummer. Det vil også være mulig å betale kontant og anonymt etter passering av bomstasjonen i nærliggende bensinstasjoner som har avtale med bomselskapet. Om forholdet til Eurovignettdirektivet og mulig bortfall av store rabatter Det arbeides med implementering av Eurovignettdirektivet i forhold til bompengeregimet i Norge versjonen av Eurovignettdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli Dette innebærer at Eurovignettdirektivet er innlemmet i norsk lov. Implementering av dette direktivet innebærer at Norge ikke lenger kan benytte dagens ordning med 30, 40 og 50% rabatt for tyngre kjøretøy på TEN-T vegnettet. I arbeidet med implementeringen er det også lagt opp til at samme rabattsystem skal gjelde for lette kjøretøy og at den maksimale rabatten settes til 10%. En implementering av dette direktivet vil medføre endringer i takst- og rabattsystemet for Oslofjordtunnelen. Bortfall av mulighet for store rabatter vil gi grunnlag for å redusere grunntaksten og likevel opprettholde inntektene. Dette vil medføre en økt belastning for de som tidligere har forhåndsbetalt for å oppnå rabatt, mens de som ikke har forhåndsbetalt for å oppnå rabatt nå kommer bedre ut. For alle vil det imidlertid ikke lenger være nødvendig med forhåndsbetaling for å oppnå rabatt. Implementering av EUROvignettedirektivet med 10% rabatt for alle som benytter brikke vil gi en lavere grunntakst. Grunntaksten kan settes til henholdsvis 50 eller 54 kroner for lette kjøretøy avhengig av om tunge kjøretøy skal betale det samme relative forholdet til lette som i dag eller tre ganger takst for lette kjøretøy. Dette takstnivået vil gi omtrent samme inntekt som i dag. Statens vegvesen anbefaler at det legges til grunn en grunntakst på 50 kroner for lette kjøretøy og 150 kroner for tyngre kjøretøy ved implementering av EUROvignettedirektivet.

8 For trinn 2 vil takst- og rabattsystemet bli utredet som en del av et samlet finansieringsopplegg for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 6. FYLKESKOMMUNAL GARANTI Det foreligger i dag en fylkeskommunal garanti knyttet til prosjektet. I og med at prosjektet er nedbetalt i løpet av 2013, vil denne garantien falle bort. En ny garanti vil ikke være aktuelt før den endelige bompengeutredningen fremmes for lokalpolitisk behandling. Statens vegvesen anbefaler at det legges til grunn fylkeskommunal garanti for prosjektet, men at denne ikke behandles før den endelige bompengeutredningen fremmes. 7. AVTALE Etter at Stortinget har fattet vedtak om forlenget innkreving for finansiering av byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen, vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med gjeldende standardavtale og de forutsetningene som legges til grunn i proposisjonen. 8. FORSLAG TIL VEDTAK Statens vegvesen har på bakgrunn av denne rapporten utarbeidet følgende forslag til kommunale og fylkeskommunale vedtak: 1. Det gis tilslutning til å forlenge innkrevingen ved eksisterende bomstasjon ved rv23 Oslofjordtunnelen frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet. Inntektene skal benyttes til å finansiere byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen. 2. Forlengelsen av Innkrevingen kan maksimalt pågå i 3 år før en ny bompengeordning er ferdig behandlet. 3. Det legges til grunn at videreføringen av innkrevingen skal gi om lag samme bompengeinntekt som i dagens system. 4. Implementeringen aveurovignettedirektivet skjer under følgende premisser. a. Grunntaksten settes slik at innkrevingen genererer om lag samme årlige inntekt. b. Taksten for tyngre kjøretøy settes til tre ganger taksten for mindre kjøretøy. c. Dette vil gi en grunntakst på 50 kroner for lette kjøretøy og 150 for tyngre kjøretøy. 5. Det legges til grunn en samlet bompengeperiode på 15 år inkludert forhåndsinnkreving ved eksisterende bomstasjon frem til nytt bompengeopplegg er endelig vedtatt. 6. Det gis tilslutning til en omlegging til helautomatisk innkreving senest ved åpning av løp 2 i Oslofjordtunnelen, men tidligere dersom det er mulig. 9. VIDERE PROSESS Foreliggende forslag om videreføring av innkrevingen ved rv23 Oslofjordtunnelen sendes nå til Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Hurum kommune og Frogn kommune, for lokalpolitisk behandling. Forslaget sendes også til Røyken kommune, Lier kommune og Nesodden kommune for eventuell uttalelse Etter lokalpolitisk behandling av forslaget, eventuelt med justeringer, oversendes saken til Vegdirektoratet som forbereder den for Samferdselsdepartementet.

9 Departementet fremmer saken for Stortinget gjennom en Stortingsproposisjon. Basert på vedtak om bompengeordningen i Stortinget utarbeides en bompengeavtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet. Det arbeides for at en endelig finansieringsløsning for Oslofjordforbindelsens byggetrinn 2 legges frem for lokalpolitisk behandling i løpet av 2014 og behandles i Stortinget i løpet av 2015.

10 VEDLEGG: GRUNNLAG FOR TAKSTBEREGNINGER Forholdet mellom takst for lette og tunge kjøretøy ved Oslofjorden skiller seg fra de fleste andre prosjekt. Takstene er i dag på henholdsvis 60 og 130 kroner, dvs et påslag for tyngre kjøretøy på 2,2 ganger takst for liten bil. Vi har i beregningene regnet på to alternativ. Det første tar utgangspunkt i samme forhold mellom lette og tunge kjøretøy, mens det andre alternativet legger taksten for tyngre kjøretøy til tre ganger taksten for liten bil, som også er forholdet i bomringen i Oslo. I begge alternativene er det lagt til grunn at inntektene samlet skal være like, dvs at den gjennomsnittlige taksten er lik. Vi har dermed implisitt forutsatt at trafikken ikke endres. Trafikk- og inntektsgrunnlag for Oslofjordtunnelen Tabell 1 viser trafikk og inntekter fordelt på de ulike takstgruppene i Oslofjordtunnelen første halvår Tallene er hentet fra bompengeselskapet. Sammenstillingen gir en gjennomsnittlig takst på 52,74 for alle kjøretøy. Som følge av restriksjoner etter brannen i tunnelen, har andelen tyngre kjøretøy vært svært lavt første halvdel av Tabellen under viser også en tungbilandel på 2,8% Tabell 1: Trafikk og inntekter 1. halvår halvår 2012 Liten bil Stor bil Trafikk Inntekter Trafikk Inntekter Full pris kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr Totalt kr kr Gjennomsnittlig takst 51,2 105,5 Samlet gjennomsnittlig takst 52,74 Tabell 2 viser fordelingen av trafikk og inntekter siste år før restriksjoner ble innført. Vi har i videre utregninger tatt dette som utgangspunkt. Denne tabellen viser en tungbilandel på 10,9 prosent. Tabell 2: Trafikk og inntekter 2. halvår 2010 og 1. halvår halvår 2010 og 1. halvår 2011: Liten bil Stor bil Trafikk Inntekter Trafikk Inntekter Full pris kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr Totalt kr kr Gjennomsnittlig takst 50,8 101,7 Samlet gjennomsnittlig takst 56,34 Basert på grunnlaget over får vi en fordeling av trafikken i de ulike rabatgruppene som i tabell 3. Denne viser at for mindre kjøretøy skjer 69 prosent av passeringene med brikke, mens tilsvarende for tyngre kjøretøy er 89 prosent. Samlet gir dette en brikkeandel på om lag 71

11 prosent. De aller fleste har imidlertid ingen rabatt ut over de 10% som gis alle med brikke. Vi har lagt til grunn at de som i dag har brikke også i fremtiden vil ha brikke, selv om gevinsten (rabatten) ved brikke blir betydelig lavere. Tabell 3: Fordeling av passeringer i rabattgrupper Liten bil Stor bil Trafikk Trafikk Full pris 31 % 11 % 10 % rabatt 48 % 58 % 30 % rabatt 7 % 4 % 40 % rabatt 2 % 4 % 50 % rabatt 12 % 24 % Totalt 100 % 100 % Gjennomgangen av trafikk og inntektsgrunnlaget gir følgende sentrale forutsetninger for beregningene: samlet gjennomsnittlig takst på 56,3 kroner tungbilandel på 10,9 prosent brikkeandel på henholdsvis 69 og 89 prosent, samlet 71 prosent Beregning av takst med implementering av EUROvignettedirektivet Samme forhold mellom lette og tunge kjøretøy som i dag Under forutsetning av samme forhold mellom takst for lett bil og tung bil som i dag blir grunntaksten med en flat rabatt på 10% til alle brikkebrukerne på ca 54 kroner for lett bil og ca 117 for tyngre kjøretøy. Dette er gjengitt i tabell 4. Tabell 4: Flat rabatt samme forhold tunge/lette som i dag Flat takst, samme forhold mellom lette og tunge som i dag Lette Tunge Samlet Trafikkfordeling 89,1 % 10,9 % Brikkeandel 69 % 89 % Beregnet grunntakst 53,90 116,78 Snittakst 50,2 106,4 56,34 I forhold til dagens takstnivå vil alle som i dag har rabatt på 30 prosent eller mer få en større belastning. For lette biler med størst mulig rabatt vil kostnaden øke fra dagens 30,- til 48,5 med maksimalt 10% rabatt. De som tidligere kun fikk rabatt som følge av at de har brikke vil med dette takstsystemet få samme rabatt og dermed få redusert sine kostnader fra 54 til 48,5 kroner. Takt for tyngre kjøretøy på tre ganger takst for le tte kjøretøy Næringstransport har betydelig større gevinst av tunnelen som følge av sparte reisekostnader i tillegg har den mest nærliggende omkjøringsvegen gjennom Oslo en takst på tre ganger for tyngre kjøretøy. Også takstene for ferja Moss - Horten har betydelig høyere takster for større kjøretøy (varierende fra 80,- for biler under 6 meter til 630,- inntil 22 meter). Vi mener derfor det er et alternativ å legge til grunn takst for tunge kjøretøy på 3 ganger taksten for lette. Under forutsetning av samme gjennomsnittlige inntekt som i dag og takst på tre ganger for tyngre kjøretøy blir grunntaksten med en flat rabatt på ca 50 kroner for lett bil og ca 150 for tyngre kjøretøy. Dette er gjengitt i tabell 5.

12 Tabell 5: Flat rabatt, tunge kjøretøy betaler tre ganger takst for lette Flat rabatt, tunge betaler tre ganger takst for lette Lette Tunge Samlet Trafikkfordeling 89,1 % 10,9 % Brikkeandel 69 % 89 % Beregnet grunntakst 49,94 149,82 Snittakst 46,5 136,5 56,34 I forhold til dagens takstnivå vil alle som i dag har rabatt på 30 prosent eller mer få en større belastning, for lette kjøretøy vil forskjellen bli liten. For lette biler med størst mulig rabatt vil kostnaden øke fra dagens 30,- til 45,- med maksimalt 10% rabatt. De som tidligere kun fikk rabatt som følge av at de har brikke vil med dette takstsystemet få samme rabatt og dermed få redusert sine kostnader fra 54 til 45 kroner. Oppsummering Dagens takster i Oslofjordtunnelen er henholdsvis 60 og 130 for lette og tunge kjøretøy. Det er mulig å forskuddsbetale og oppnå inntil 50% rabatt. For å oppnå størst rabatt er forskuddsbeløpet på kroner for lette og for tunge kjøretøy. Implementeringen av EUROvignettedirektivet vil kun gi mulighet for 10% rabatt for alle som benytter brikke. Når dette implementeres vil grunntaksten måtte settes til henholdsvis 50 eller 54 kroner for lette kjøretøy avhengig av om tunge kjøretøy skal betale samme relative forholdet til lette som i dag eller tre ganger takst for lette kjøretøy. Dette nivået vil gi omtrent samme inntekt som i dag basert på det tallgrunnlaget som foreligger.

13 Region øst

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad

Askøyveiene AS. Askøypakken. Statusrapport bompengesøknad Askøyveiene AS Askøypakken Statusrapport bompengesøknad Februar 2011 INNLEDNING Askøy kommune er en vekstkommune. Folketallet er ca. 25.000 i dag og ventes å passere 30.000 rundt 2025. Næringslivet er

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden

Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 12.11.2014 Pressetreff i Samferdselsdepartementet 19.11.2014 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Grunnlag for å vurdere om bru skal utredes som alternativ til nytt tunnelløp for rv 23 Oslofjordforbindelsen

Grunnlag for å vurdere om bru skal utredes som alternativ til nytt tunnelløp for rv 23 Oslofjordforbindelsen Grunnlag for å vurdere om bru skal utredes som alternativ til nytt tunnelløp for rv 23 Oslofjordforbindelsen Sammendrag og konklusjoner Samferdselsdepartementet ønsker et grunnlag for å kunne vurdere om

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger

Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger 35 Korridor 3 Oslo Grenland Kristiansand Stavanger E18 Oslo Kristiansand 1. Innledning Ruta omfatter E18 fra kryss med rv 190 ved Loenga i Oslo til kryss med E39 i Kristiansand. På deler av ruta overskrider

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden

KVU for kryssing av Oslofjorden Statens vegvesen Region øst KVU for kryssing av Oslofjorden 30.01,2015 Østlandssamarbeidet 30.01.2015 KVU for kryssing av Oslofjorden Samferdselsdepartementet har gitt oss flere oppdrag Utrede konsepter

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA

Nødnettdagene 24.03.2015. Nødnett og tunneler. 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest. Photo: NPRA Nødnettdagene 24.03.2015 Nødnett og tunneler 24/03/2015 Helge Eidsnes, regionvegsjef Region vest Photo: NPRA Statens vegvesen Fem regioner Riksveg: 10 500 km Fylkesveg: 44 000 Km Tunneler: 1 100 24/03/2015

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst Bakgrunn KVU for kryssing av Oslofjorden Politiske vedtak

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding)

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling (melding) SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Seksjonleder : 200703820 : E: Q10 : Håkon Auglend : Håkon Auglend Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 28.10.08 108/08 Utvalg for byutvikling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Formannskapet. Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30. Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 Møtested: Løten Møtedato: 16.06.2010 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust Wang, Magna Svendsen, Kai Werner Evensen,

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal

Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Utbygging av E6 Trondheim Stjørdal Trondheimsregionen 7. desember 2012 Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt 1 Tema Regjeringens konsept-beslutning 10.09.2012 - føringer for strekningen (brev 24.09.2012)

Detaljer

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016

Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Organisering av Region vest Solamøtet 2016 «Møte med Rogalandsbenken» 12. januar 2016 Helge Eidsnes Regionvegsjef 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region vest: totalbudsjett 16 14 12 10 Fylkesveg

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav

Konseptvalgutredning (KVU) ogks1. (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav Konseptvalgutredning (KVU) ogks1 (Ekstern kvalitetssikring av konsepter) Saksgang i bompengesaker Nasjonal transportplan. Prosess og plankrav KVU Konseptvalg utredning Statens vegvesen, Jernbaneverket

Detaljer

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger TØI rapport 554/2002 Forfattere: Jon Inge Lian, Berit Grue, Sverre Strand Oslo 2002, 46 sider Sammendrag: Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger Oslofjordtunnelen ble åpnet 29. juni 2000.

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken

Statens vegvesen. Notat. Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest. Bompengefinansiering av Sogndalpakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Styring og strategistab, Statens vegvesen, Region vest Saksbehandler/innvalgsnr: Kristian Bauge +47 55516337 Vår dato: 28.09.2015 Vår referanse: Bompengefinansiering

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019. Fillan den: 25.04.2016. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 HITRA KOMMUNE Fillan den: 25.04.2016 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2015-2019 Innkalling til møte i Formannskapet 2015-2019 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Ordførers

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva

Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Regionalenheten Søndre Land kommune Rådhuset, Hovsbakken 1 2860 HOV Vår ref.: 201200153-30 Lillehammer, 4. juni 2015 Deres ref.: Passeringstak fv 34 Grime-Vesleelva Vedlagt følger forslag til innstilling

Detaljer

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt

Retningslinjer for bompengefinansiering. Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Retningslinjer for bompengefinansiering Leif Magne Lillebakk strategiseksjonen Statens vegvesen Region midt Status prioritering Statsbudsjett 2013 Ikke med Nasjonal transportplan 2014-23 Ikke med, men

Detaljer

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar

Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Komite for samferdsel Sak 100/11 Bypakke Bodø - utbygging, finansiering og fylkeskommunalt garantiansvar Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget mener at Bypakke Bodø vil bli en god veg- og

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Færre bompengeselskap? Færre bompengeselskap Ønske om færre bompengeselskap

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet

Byrådsak /07 10 OKT. 2007. Dato: 8. oktober 2007. Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Byrådet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Byrådet 10 OKT. 2007 Arkivnr. tffø Saksh. Eksp. U.off. Dato: 8. oktober 2007 Byrådsak /07 Endrete økonomiske forutsetninger for Bergensprogrammet - Bybanen TOCO BBY-510-200001704-392

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013

BOMPENGESØKNAD. Rv 13 Jobergtunnelen. Voss og omland bompengeselskap AS 24. mai 2013 BOMPENGESØKNAD Rv 13 Jobergtunnelen 1 Innhald 2 Innleiing 3 3 Omtale av prosjektet 4 4 Kostnadsoverslag 5 5 Finansieringsopplegg 5 6 Bompengeopplegg 5 7 Utviding av Vossapakko og konsekvens for nedbetaungstida

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift.

Saksframlegg. Trondheim kommune støtter forslaget om å ta bort avgiften på rampene på Ranheim når bomstasjonen på Være kommer i drift. Saksframlegg MILJØPAKKE FOR TRANSPORT I TRONDHEIM Status og samarbeidsrutiner, høring av takst- og rabattsystem samt prioritering av prosjekter i 2010 Arkivsaksnr.: 08/25207 Saksbehandler: Henning Lervåg

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Presentasjonens innhold:

Presentasjonens innhold: Presentasjonens innhold: -Bompengefinansiering i Norge -Kostnader ved bompengefinansiering -Kostnadsstudie/modell for driftskostnader -Konklusjoner/anbefalinger -Videre arbeid Bompengefinansiering i Norge

Detaljer

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011

E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 E39 Rogfast Oppstart av arbeidet med reguleringsplaner Åpent møte i Bokn kommune 27. september 2011 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen planleggingsleder Dagsorden Del 1 informasjon - ca. 40 min 1. Hensikt med

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004).

St.prp. nr. 1 (2003 2004). St.prp. nr. 50 (2004 2005) Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. april 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen

Detaljer

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken

Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen: Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Avdelingsdirektør Hans Jan Håkonsen Utfordringene og løsningene for gjennomgangstrafikken Rv 23 Linnes - E18 Historikk

Detaljer

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør TRAFIKKNOTAT 20 juni 2011 Revidert: 19 desember 2011 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Bypakker i Møre og Romsdal Status

Bypakker i Møre og Romsdal Status Bypakker i Møre og Romsdal Status Kristiansund, Molde og Ålesund Strategidirektør Kjetil Strand Statens vegvesen Region midt Investeringer i Møre-byene Bompengepolicy Bompenge-policy på riksveger: Lavtrafikerte

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Status E39 og andre viktige prosjekter

Status E39 og andre viktige prosjekter Logistikkdagen 2015 Status E39 og andre viktige prosjekter Organisering av Region vest Helge Eidsnes regionvegsjef Region vest 10. 11. 2014 Logistikkdagen 2015 1 [mrd. kr] Budsjettutvikling 2011-2017 Region

Detaljer

Høring KVU for kryssing av Oslofjorden

Høring KVU for kryssing av Oslofjorden Til Statens vegvesen, Vegdirektoratet Oslo, 19. februar 2015 Høring KVU for kryssing av Oslofjorden Det vises til KVU for kryssing av Oslofjorden. OFV er positive til KVU-prosessen så langt, men har noen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.05.07 Tid: Kl. 17.30 Ekstraordinært Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21.

Detaljer

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen

Prosjekter i nord. Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt. Planoppgaver Muligheter. 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Prosjekter i nord 12. 03. 2015 Avdelingsdirektør Anne Grethe Olsen Økonomiske rammer Større riksfylkesvegprosjekt Planoppgaver Muligheter Prosjekter i nord Statlige føringer Nasjonal transportplan (NTP)

Detaljer

Bompenger fra A til Å.

Bompenger fra A til Å. Bompenger fra A til Å. Lover, reguleringer, organisering Åge K. Jensen Faggruppeleder Statens vegvesen Vegdirektoratet Disposisjon Rammebetingelser Saksbehandlingen i bompengesaker Innhold krav til dokumentasjon

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER

NOTAT. 1. Bakgrunn og grunnlag FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER NOTAT Oppdrag Bypakke Nedre Glomma Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 1/2013 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL BOMPENGEORDNING I NEDRE GLOMMA - PLASSERING AV BOMSTASJONER TAKSTER OG RABATTER

Detaljer

Fylkesberedskapsrådet 25.10.2013 Tunnelsikkerhet i Rogaland

Fylkesberedskapsrådet 25.10.2013 Tunnelsikkerhet i Rogaland Sikkerheten i norske vegtunneler er styrt gjennom lover/forskrifter og håndbøker. De viktigste er: Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften). Fastsatt ved

Detaljer

Innst. 179 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 57 S (2010 2011)

Innst. 179 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 57 S (2010 2011) Innst. 179 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 57 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20

Hitra kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 29.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Arena tunnelsikkerhet. Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler. Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør

Arena tunnelsikkerhet. Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler. Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør Arena tunnelsikkerhet Vegvesnets behov for bedre sikkerhet i tunneler Statens vegvesen Snorre Olufsen Sikkerhetskontrollør Region sør Vegforvalterens oppgave Rv Fv Statens vegvesen en forvaltningsetat

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015

Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Bransje- og leverandørdag 2014 Oppgaver og prosjekter Region nord 2014-2015 Foto: NRK Handlingsprogram riksveginvesteringer Region nord Økonomiske rammer 2014-2017 (mill.2014-kr) Post Nordland Troms Finnmark

Detaljer

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009)

Innst. S. nr. 130. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innst. S. nr. 130 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2008 2009) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utvidelse av bompengeordningen

Detaljer

Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig)

Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig) Riksveg 7 Sokna Ørgenvika. Forslag til delvis bompengefinansiering (foreløpig) Statens vegvesen, Region sør, juni 2008. Forord. En bompengeutredning med forslag til prinsippløsning for delvis bompengefinansiering

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 11/12 Organ: Formannskapet 2011-15 Møtedato: 16.10.2012 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant Leder Medlemmer Medlemmer Medlemmer Ordfører Rune Kjølstad Tom

Detaljer

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø

Bompengeprosjekter. Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006. Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen i Bodø Bompengeprosjekter Erfaringer fra 3 pågående prosjekter i 2006 av Gisle Solvoll Handelshøgskolen

Detaljer

Hva skjer i Møre og Romsdal?

Hva skjer i Møre og Romsdal? Hva skjer i Møre og Romsdal? Lage Lyche Samferdslesavdelinga Norvegkonferansen 7. sept 2010 1 Innovative Møre og Romsdal Verdensrekord i djupne på undersjøisk fjelltunnel (Eiksundsambandet) 287 meter Ei

Detaljer