FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2"

Transkript

1 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen 18. september 2012

2

3 FINANSIERING AV OSLOFJORDFORBINDELSEN BYGGETRINN 2 - GRUNNLAG FOR LOKALPOLITISK BEHANDLING AV FORLENGET INNKREVING VED OSLOFJORDTUNNELEN 1. INNLEDNING I St. prp. nr. 87 ( ) om delvis bompengefinansiering av rv 23 Oslofjordforbindelsen, er det forutsatt at forbindelsen skal bygges ut i to byggetrinn i takt med trafikkutviklingen. Det fremgår videre av proposisjonen at endelig stilling til gjennomføring og finansiering av andre byggetrinn bør tas på et senere tidspunkt når trafikkutvikling og behov blir mere avklart. I tråd med Stortingets forutsetninger, utgjør dagens tunnel første byggetrinn sammen med tilstøtende veg i Akershus og Buskerud. Rv 23 inngår i TEN-T vegnettet(trans European Road Network). Oslofjordtunnelen oppfyller i dag ikke sikkerhetskravene til tunneler over 500 meter som stilles til dette vegnettet gjennom tunnelsikkerhetsforskriften. Tunnelsikkerhetsforskriften har ikke direkte tilbakevirkende kraft for tunneler som var tatt i bruk før 2006, men det foreligger krav om at slike tunneler skal oppgraderes i perioden frem til På bakgrunn av dette er det satt i gang planlegging av byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen. Prosjektet innebærer at det skal etableres tunnel løp nr 2 under Oslofjorden, som vil gå parallelt med eksisterende tunnelløp. Ved etableringen av dette tunnelløpet, vil det samtidig etableres tverrforbindelser mellom tunnelløpene, som kan benyttes i sikkerhetsmessig øyemed. I prosjektet ligger også etablering av 4-felts veg med start på østsiden av Oslofjorden fra E6 ved Vassum, Frogn kommune og frem til tunnelåpningen. På vestsiden i Buskerud vil det ved tunnelåpning på Verpen, Hurum kommune, bli en umiddelbar på kopling til dagens rv 23. Med dagens prognoser vil gjelden være nedbetalt og innkrevingen kunne avsluttes i løpet av 3. kvartal Foreløpige vurderinger tilsier at ferdige reguleringsplaner og fremlegging av en samlet bompengeutredning tidligst kan skje i løpet av Skal innkrevingen videreføres etter at byggetrinn 1 er nedbetalt, må dette behandles av Stortinget. Et slikt vedtak må senest være fattet innen sommeren 2013 for å unngå opphold i innkrevingen. Det legges til grunn at finansieringen av Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 fremmes i to trinn. I foreliggende utredningen (trinn 1) foreslås det å videreføre dagens innkrevingsopplegg frem til endelig finansieringsløsning (trinn 2) er vedtatt av Stortinget. Hensikten er å danne grunnlag for bindende kommunale og fylkeskommunale vedtak om å forlenge innkrevingen ved rv23 Oslofjordtunnelen til finansiering av byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen frem til en endelig bompengeutredning er behandlet. Dette innebærer forhåndsinnkreving av bompenger frem til nytt løp står ferdig. I trinn 2 vil det bli lagt frem en endelig finansieringsplan for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Endelig plassering av bomstasjoner og takst- og rabattopplegg vil også bli fremmet i trinn 2. Dersom det blir tilslutning til forslaget om videreføring av innkrevingen vil saken bli oversendt Vegdirektoratet for videre behandling. Endelig vedtak vil eventuelt bli fattet av Stortinget gjennom behandling av en Stortingsproposisjon om saken.

4 2. DAGENS SITUASJON OG OMTALE AV UTBYGGINGEN Riksvei 23 går mellom Lier kommune i Buskerud og Frogn kommune i Akershus. Vegens lengde er 40,2 km, hvorav 30,3 km i Buskerud og 9,9 km i Akershus. Rv 23 begynner ved E18 på Kjellstad i Lier og østover til den møter fylkesveg 165 ved Bjørnstad i Røyken. Derfra går vegen gjennom Hurum og Oslofjordtunnelen til den møter E6 ved Vassum. Strekningen mellom Bjørnstad og Vassum ble utbygd under navnet Oslofjordforbindelsen. Oslofjordtunnelen og resten av Oslofjordforbindelsen ble åpnet i juni Den gir en alternativ vegforbindelse utenom Oslo mellom E6 i Akershus og E18 i Buskerud, og den erstattet fergestrekningen mellom Drøbak og Storsand. Oslofjordtunnelen er en undersjøisk vegtunnel under Oslofjorden mellom fylkene Akershus og Buskerud. Tunnelen går mellom Måna i Frogn og Verpen i Hurum, og er en del av riksveg 23. Tunnelen er 7306 meter lang og er på det dypeste punktet 134 meter under havet og har en største stigning på 7 %. Oslofjordtunnelen har ett løp med 3 kjørefelt i stigningene og to felt i bunnen. Fartsgrensen i tunnelen er i utgangspunktet 80 km/t men er satt ned til 70 km/t etter ulykkeshendelser. Tunnelen har fotobokser for automatisk fartsmåling og videoovervåkning. Det er forberedt tverrslag mot et fremtidig løp 2 hver 250 meter. Mellom tunnelmunningen i Akershus og E6 ved Vassum, består vegen av 6 km to-felts veg med fartsgrense 80 km/t. På denne delen av vegforbindelsen i Akershus er det to vegtunneler: Frogntunnelen (1583 m) og Vassumtunnelen (378 m), samt Bråtan bru (212 m). Tunnelsikkerhetsforskriften stiller også krav om rømningsveger i Frogntunnelen. I St. prp. nr. 87 ( ) Delvis bompengefinansiering av rv 23 Oslofjordforbindelsen, er det forutsatt at forbindelsen skal bygges ut i to byggetrinn i takt med trafikkutviklingen. Det fremgår videre av proposisjonen at endelig stilling til gjennomføring og finansiering av andre byggetrinn bør tas på et senere tidspunkt når trafikkutvikling og behov blir mere avklart. I tråd med Stortingets forutsetninger, utgjør dagens tunnel første byggetrinn sammen med tilstøtende veg i Akershus og Buskerud, mens transportetatenes forslag om bygging av tunnelløp nummer to utgjør andre byggetrinn av Oslofjordforbindelsen. Det er fra år 2000 til og med år 2010 registrert 7 personskadeulykker i tunnelen. Dette gir en ulykkesfrekvens som ligger vesentlig under den som er vanlig for tilsvarende undersjøiske vegtunneler (ca. 0,048 per mill. kjøretøykilometer). Alvorlighetsgraden har imidlertid vært relativet høy. Det er i dag kun en rømningstunnel ut i dagen som kan benyttes ved hendelser. Denne rømningstunnelen starter ca 2000 meter nede i tunnelen (fra Hurum-siden) og leder i dagen på Storsand på Hurum-siden. Da tunnelen kun har ett løp, må den av trafikksikkerhetsmessige grunner stenges for trafikk i begge retninger ved hendelser. Dette gjør at det er hyppige ikke-planlagte stengninger, noe som gir uforutsigbarhet og store ulemper for trafikantene, spesielt næringslivet. De siste 3 årene opplyser VTS at tunnelen har vært stengt 435 ganger. Stengingene har sammenheng med motorstopp, løse gjenstander og havarier av ulike årsaker. 23 juni 2011 oppstod det brann i et vogntog, lastet med papir, som følge av et motorhavari. 34 personer måtte søke tilflukt for røyken inne i tunnelen. De siste tre årene er det registrert 11 større og mindre branner. Åtte branner i tunge kjøretøy og tre i personbiler. Brannårsaker er vanligvis varmgang i bremser eller motorhavarier. Rv 23 inngår i TEN-T vegnettet som setter spesielle sikkerhetskrav til tunneler over 500 meter. Oslofjordtunnelen oppfyller ikke kravene. Da Oslofjordtunnelen ble prosjektert og bygget

5 tilfredsstilte den de aktuelle kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Siden da har forskriften blitt revidert og endret, bla som en følge av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Prosjektet innebærer at det skal etableres tunnel løp nr 2 under Oslofjorden, som vil gå parallelt med eksisterende tunnelløp. Ved etableringen av dette tunnelløpet, vil det samtidig etableres tverrforbindelser mellom tunnelløpene, som kan benyttes i sikkerhetsmessig øyemed. I prosjektet ligger også etablering av 4-felts veg med start på østsiden av Oslofjorden fra E6 ved Vassum, Frogn kommune og frem til tunnelåpningen. På vestsiden i Buskerud vil det ved tunnelåpning på Verpen, Hurum kommune, bli en umiddelbar på kopling til dagens rv 23. Prosjektets totale lengde er ca 14 km, hvorav ny undersjøisk tunnel utgjør ca 7,4 km. Det planlegges for byggestart i PLANSTATUS På Hurumsida er det ikke bygget i henhold til gjeldende regulering. Da vi antar å måtte gå dypere med løp nr. 2 for å unngå problematikken med løsmassesonen, vil løp 2 komme opp på Hurumsida ca m fra der løp 1 kommer opp. Dette vil bl. a. medføre at dagens rundkjøring på Hurumsida må flyttes og at kryssende veger må legges om. Dette vil kreve ny regulering. Reguleringsplanen på Frognsiden er mer enn 10 år og den er derfor ikke lenger et juridisk grunnlag for ekspropriasjon. Det betyr at for å kunne gjøre ekspropriasjon etter gjeldende reguleringsplan, må det gjøres et nytt vedtak. Statens vegvesen tar sikte på at det fremmes ny regulering, gjerne en felles plan som kan vedtas samtidig i Hurum og Frogn. Før dette gjøres bør det i samråd med de berørte kommuner og fylkesmann utarbeides og vedtas et felles planprogram for prosessen. Foreløpige vurderinger tilsier at ferdige reguleringsplaner og fremlegging av en samlet bompengeutredning tidligst kan skje i løpet av TRAFIKKGRUNNLAG Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Oslofjordtunnelen var på i Andelen tyngre kjøretøy var i 2010 på 15%. Etter brannen 23 juni 2011 ble tunnelen stengt i en lengre periode. I tillegg ble det lagt ned forbud for tyngre kjøretøy. På grunn av dette ble trafikken redusert i forhold til 2010, slik at ÅDT i 2011 var på med en andel tyngre kjøretøy på 8,6%. På strekningen mellom E6/Vassum og kryss med fylkesveg 152 var ÅDT på i 2010, med en tungtrafikkandel på 12,2%. På grunn av stengning av Oslofjordtunnelen og restriksjoner på tyngre kjøretøy var trafikken i 2011 noe lavere med ÅDT på Andelen tyngre kjøretøy var på 9,7%. Fra 2002 til 2010 har trafikken gjennom Oslofjordtunnelen økt med drøyt 60% fra ÅDT i 2002 til ÅDT i Antall tyngre kjøretøy gjennom tunnelen hadde i samme periode en økning på 135%. Foreløpige vurderinger gjennomført i forbindelse med KVU for kryssing av Oslofjorden viser at med bortfall av bompenger på rv.23, så vil trafikken over Oslofjordforbindelsen øke med nærmere 100 %, til ÅDT (2010 nivå). Dette er i stor grad nyskapt trafikk. Det er liten trafikkreduksjon på andre ruter. I forbindelse med trinn 2 vil det bli gjennomført en fullstendig trafikkanalyse som tar inn over seg de forutsetningene som trinn 2 vil omfatte.

6 Skal innkrevingen videreføres etter at gjelden er nedbetalt må dette behandles av Stortinget. Et slikt vedtak må senest være fattet innen sommeren 2013 for å unngå opphold i innkrevingen. 5. FINANSIERINGS- OG BOMPENGEOPPLEGG Statens vegvesen foreslår at bompengefinansiering av Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 frem i to trinn. 1. Trinn 1 omfatter en forlengelse av innkrevingen ved dagens bomstasjon frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet. 2. Trinn 2 omfatter en endelig bompengeutredning med sikte på å danne grunnlag for Stortingets behandling av en samlet finansieringsløsning Denne utredningen omfatter trinn 1. Hensikten er å danne grunnlag for bindende kommunale og fylkeskommunale vedtak om å forlenge innkrevingen i dagens bomstasjon frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet. I trinn 2 vil det bli lagt frem en endelig finansieringsplan for løp 2 i Oslofjordtunnelen med tilstøtende vegnett. Endelig plassering av bomstasjoner og takst- og rabattopplegg vil også bli fremmet i trinn Utbyggingskostnad Utbyggingen av hele prosjektet er i etatenes forslag til NTP lagt inn med en kostnad på 1,5 mrd. kr. Det er etter dette gjort en grundigere gjennomgang av kostnadene, bl. a. gjennomført et forenklet ANSLAG og også sjekket mot kostnader i andre prosjekter det er relevant å sammenligne med. Dette har medført at i revidert forslag til NTP vil forventet kostnad bli endret til 2,4 mrd. kr. Utbyggingens omfang og kostnader vil bli ytterligere utredet i trinn Finansiering Oslofjordtunnelen hadde ved utgangen av 2011 en nettogjeld på drøyt 180 millioner kroner. Inntektene i 2011 var på drøyt 132 millioner kroner. Dette var 17 millioner kroner lavere en inntektsprognosen tilsa. Dette skyldes i hovedsak at tunnelen var stengt i 14 dager som følge av brannen i juni, samt forbudet mot tyngre kjøretøy resten av året. Med dagens prognoser vil gjelden være nedbetalt og innkrevingen kunne avsluttes i løpet av 3. kvartal Det legges til grunn at finansieringen av løp 2 i Oslotunnelen med tilstøtende vegnett fremmes i to trinn. I foreliggende utredningen (trinn 1) foreslås det å videreføre dagens innkrevingsopplegg frem til endelig finansieringsløsning (trinn 2) er vedtatt av Stortinget. Basert på regnskapstall for 2010, vil en videreføring av dagens opplegg vil bety en årlig inntekt på mellom 140 og 150 millioner kroner. Med fratrekk for driftskostnader blir netto bompenger drøyt 130 millioner kroner per år. Dersom utbyggingen tar til tidlig i 2016, vil videreføring av eksisterende innkrevingsordning medføre om lag 2,5 år med forhåndsinnkrevde bompenger. Dette utgjør om lag 350 mill kroner. For å begrense forhåndsinnkrevingen foreslås det at innkrevingen av bompenger gjennom trinn 1 begrenses til maksimalt 3 år. Dette innebærer at dersom trinn 2 ikke er behandlet av Stortinget innen tre år, så skal innkrevingen avsluttes. Dersom trinn 2 ikke får tilslutning forutsettes det at de innsamlede midlene primært benyttes til tiltak i Oslofjordtunnelen. Kostnader og samlet finansieringsopplegg for løp 2 i Oslofjordtunnelen med tilstøtende vegnett vil bli omtalt i trinn 2.

7 5.3 Skisse til Bompengeopplegg og plassering I denne utredningen legges det til grunn at innkrevingen videreføres på samme sted frem til en ny bompengeutredning (trinn 2) er lagt frem og behandlet. Bompengeperiode Det vil bli lagt til grunn en samlet bompengeperiode for trinn 2 på maksimalt 15 år fra gjelden til eksisterende Oslofjordforbindelse er nedbetalt. Dersom det gis tilslutning til trinn 2, innebærer dette at innkrevingen avvikles i Om det ikke gis tilslutning til trinn 2, vil innkrevingen avvikles senest innen 3 år etter vedtatt forlengelse. Takst- og rabattordning Statens vegvesen foreslår at det legges opp til en omlegging til helautomatisk innkreving så snart som mulig og senest ved åpning av løp 2 i tunnelen. Det vil bli vurdert om dette skal skje tidligere. Det legges til grunn at videreføringen av innkrevingen skal gi om lag samme inntekt som i dag.. I den endelige bompengeutredningen vil det legges til grunn innkreving av bompenger i begge kjøreretninger i en eller flere automatiske bomstasjoner som vil være basert på AutoPASSsystemet. Utstyret (antenner, kamera etc) blir plassert på portaler over og på stolper langs vegen. Det er derfor ikke forutsatt arealinngrep ut over det som er nødvendig for selve veganlegget samt for plassering av stolper med kamera og annet utstyr til bomstasjonen. Betaling av bomavgift skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPass), eller etterskuddsvis fakturering basert på videofotografering av bilens registreringsnummer. Det vil også være mulig å betale kontant og anonymt etter passering av bomstasjonen i nærliggende bensinstasjoner som har avtale med bomselskapet. Om forholdet til Eurovignettdirektivet og mulig bortfall av store rabatter Det arbeides med implementering av Eurovignettdirektivet i forhold til bompengeregimet i Norge versjonen av Eurovignettdirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli Dette innebærer at Eurovignettdirektivet er innlemmet i norsk lov. Implementering av dette direktivet innebærer at Norge ikke lenger kan benytte dagens ordning med 30, 40 og 50% rabatt for tyngre kjøretøy på TEN-T vegnettet. I arbeidet med implementeringen er det også lagt opp til at samme rabattsystem skal gjelde for lette kjøretøy og at den maksimale rabatten settes til 10%. En implementering av dette direktivet vil medføre endringer i takst- og rabattsystemet for Oslofjordtunnelen. Bortfall av mulighet for store rabatter vil gi grunnlag for å redusere grunntaksten og likevel opprettholde inntektene. Dette vil medføre en økt belastning for de som tidligere har forhåndsbetalt for å oppnå rabatt, mens de som ikke har forhåndsbetalt for å oppnå rabatt nå kommer bedre ut. For alle vil det imidlertid ikke lenger være nødvendig med forhåndsbetaling for å oppnå rabatt. Implementering av EUROvignettedirektivet med 10% rabatt for alle som benytter brikke vil gi en lavere grunntakst. Grunntaksten kan settes til henholdsvis 50 eller 54 kroner for lette kjøretøy avhengig av om tunge kjøretøy skal betale det samme relative forholdet til lette som i dag eller tre ganger takst for lette kjøretøy. Dette takstnivået vil gi omtrent samme inntekt som i dag. Statens vegvesen anbefaler at det legges til grunn en grunntakst på 50 kroner for lette kjøretøy og 150 kroner for tyngre kjøretøy ved implementering av EUROvignettedirektivet.

8 For trinn 2 vil takst- og rabattsystemet bli utredet som en del av et samlet finansieringsopplegg for Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 6. FYLKESKOMMUNAL GARANTI Det foreligger i dag en fylkeskommunal garanti knyttet til prosjektet. I og med at prosjektet er nedbetalt i løpet av 2013, vil denne garantien falle bort. En ny garanti vil ikke være aktuelt før den endelige bompengeutredningen fremmes for lokalpolitisk behandling. Statens vegvesen anbefaler at det legges til grunn fylkeskommunal garanti for prosjektet, men at denne ikke behandles før den endelige bompengeutredningen fremmes. 7. AVTALE Etter at Stortinget har fattet vedtak om forlenget innkreving for finansiering av byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen, vil det bli inngått avtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet i tråd med gjeldende standardavtale og de forutsetningene som legges til grunn i proposisjonen. 8. FORSLAG TIL VEDTAK Statens vegvesen har på bakgrunn av denne rapporten utarbeidet følgende forslag til kommunale og fylkeskommunale vedtak: 1. Det gis tilslutning til å forlenge innkrevingen ved eksisterende bomstasjon ved rv23 Oslofjordtunnelen frem til en endelig bompengeutredning er ferdig behandlet. Inntektene skal benyttes til å finansiere byggetrinn 2 av Oslofjordforbindelsen. 2. Forlengelsen av Innkrevingen kan maksimalt pågå i 3 år før en ny bompengeordning er ferdig behandlet. 3. Det legges til grunn at videreføringen av innkrevingen skal gi om lag samme bompengeinntekt som i dagens system. 4. Implementeringen aveurovignettedirektivet skjer under følgende premisser. a. Grunntaksten settes slik at innkrevingen genererer om lag samme årlige inntekt. b. Taksten for tyngre kjøretøy settes til tre ganger taksten for mindre kjøretøy. c. Dette vil gi en grunntakst på 50 kroner for lette kjøretøy og 150 for tyngre kjøretøy. 5. Det legges til grunn en samlet bompengeperiode på 15 år inkludert forhåndsinnkreving ved eksisterende bomstasjon frem til nytt bompengeopplegg er endelig vedtatt. 6. Det gis tilslutning til en omlegging til helautomatisk innkreving senest ved åpning av løp 2 i Oslofjordtunnelen, men tidligere dersom det er mulig. 9. VIDERE PROSESS Foreliggende forslag om videreføring av innkrevingen ved rv23 Oslofjordtunnelen sendes nå til Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Hurum kommune og Frogn kommune, for lokalpolitisk behandling. Forslaget sendes også til Røyken kommune, Lier kommune og Nesodden kommune for eventuell uttalelse Etter lokalpolitisk behandling av forslaget, eventuelt med justeringer, oversendes saken til Vegdirektoratet som forbereder den for Samferdselsdepartementet.

9 Departementet fremmer saken for Stortinget gjennom en Stortingsproposisjon. Basert på vedtak om bompengeordningen i Stortinget utarbeides en bompengeavtale mellom Vegdirektoratet og bompengeselskapet. Det arbeides for at en endelig finansieringsløsning for Oslofjordforbindelsens byggetrinn 2 legges frem for lokalpolitisk behandling i løpet av 2014 og behandles i Stortinget i løpet av 2015.

10 VEDLEGG: GRUNNLAG FOR TAKSTBEREGNINGER Forholdet mellom takst for lette og tunge kjøretøy ved Oslofjorden skiller seg fra de fleste andre prosjekt. Takstene er i dag på henholdsvis 60 og 130 kroner, dvs et påslag for tyngre kjøretøy på 2,2 ganger takst for liten bil. Vi har i beregningene regnet på to alternativ. Det første tar utgangspunkt i samme forhold mellom lette og tunge kjøretøy, mens det andre alternativet legger taksten for tyngre kjøretøy til tre ganger taksten for liten bil, som også er forholdet i bomringen i Oslo. I begge alternativene er det lagt til grunn at inntektene samlet skal være like, dvs at den gjennomsnittlige taksten er lik. Vi har dermed implisitt forutsatt at trafikken ikke endres. Trafikk- og inntektsgrunnlag for Oslofjordtunnelen Tabell 1 viser trafikk og inntekter fordelt på de ulike takstgruppene i Oslofjordtunnelen første halvår Tallene er hentet fra bompengeselskapet. Sammenstillingen gir en gjennomsnittlig takst på 52,74 for alle kjøretøy. Som følge av restriksjoner etter brannen i tunnelen, har andelen tyngre kjøretøy vært svært lavt første halvdel av Tabellen under viser også en tungbilandel på 2,8% Tabell 1: Trafikk og inntekter 1. halvår halvår 2012 Liten bil Stor bil Trafikk Inntekter Trafikk Inntekter Full pris kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr Totalt kr kr Gjennomsnittlig takst 51,2 105,5 Samlet gjennomsnittlig takst 52,74 Tabell 2 viser fordelingen av trafikk og inntekter siste år før restriksjoner ble innført. Vi har i videre utregninger tatt dette som utgangspunkt. Denne tabellen viser en tungbilandel på 10,9 prosent. Tabell 2: Trafikk og inntekter 2. halvår 2010 og 1. halvår halvår 2010 og 1. halvår 2011: Liten bil Stor bil Trafikk Inntekter Trafikk Inntekter Full pris kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr % rabatt kr kr Totalt kr kr Gjennomsnittlig takst 50,8 101,7 Samlet gjennomsnittlig takst 56,34 Basert på grunnlaget over får vi en fordeling av trafikken i de ulike rabatgruppene som i tabell 3. Denne viser at for mindre kjøretøy skjer 69 prosent av passeringene med brikke, mens tilsvarende for tyngre kjøretøy er 89 prosent. Samlet gir dette en brikkeandel på om lag 71

11 prosent. De aller fleste har imidlertid ingen rabatt ut over de 10% som gis alle med brikke. Vi har lagt til grunn at de som i dag har brikke også i fremtiden vil ha brikke, selv om gevinsten (rabatten) ved brikke blir betydelig lavere. Tabell 3: Fordeling av passeringer i rabattgrupper Liten bil Stor bil Trafikk Trafikk Full pris 31 % 11 % 10 % rabatt 48 % 58 % 30 % rabatt 7 % 4 % 40 % rabatt 2 % 4 % 50 % rabatt 12 % 24 % Totalt 100 % 100 % Gjennomgangen av trafikk og inntektsgrunnlaget gir følgende sentrale forutsetninger for beregningene: samlet gjennomsnittlig takst på 56,3 kroner tungbilandel på 10,9 prosent brikkeandel på henholdsvis 69 og 89 prosent, samlet 71 prosent Beregning av takst med implementering av EUROvignettedirektivet Samme forhold mellom lette og tunge kjøretøy som i dag Under forutsetning av samme forhold mellom takst for lett bil og tung bil som i dag blir grunntaksten med en flat rabatt på 10% til alle brikkebrukerne på ca 54 kroner for lett bil og ca 117 for tyngre kjøretøy. Dette er gjengitt i tabell 4. Tabell 4: Flat rabatt samme forhold tunge/lette som i dag Flat takst, samme forhold mellom lette og tunge som i dag Lette Tunge Samlet Trafikkfordeling 89,1 % 10,9 % Brikkeandel 69 % 89 % Beregnet grunntakst 53,90 116,78 Snittakst 50,2 106,4 56,34 I forhold til dagens takstnivå vil alle som i dag har rabatt på 30 prosent eller mer få en større belastning. For lette biler med størst mulig rabatt vil kostnaden øke fra dagens 30,- til 48,5 med maksimalt 10% rabatt. De som tidligere kun fikk rabatt som følge av at de har brikke vil med dette takstsystemet få samme rabatt og dermed få redusert sine kostnader fra 54 til 48,5 kroner. Takt for tyngre kjøretøy på tre ganger takst for le tte kjøretøy Næringstransport har betydelig større gevinst av tunnelen som følge av sparte reisekostnader i tillegg har den mest nærliggende omkjøringsvegen gjennom Oslo en takst på tre ganger for tyngre kjøretøy. Også takstene for ferja Moss - Horten har betydelig høyere takster for større kjøretøy (varierende fra 80,- for biler under 6 meter til 630,- inntil 22 meter). Vi mener derfor det er et alternativ å legge til grunn takst for tunge kjøretøy på 3 ganger taksten for lette. Under forutsetning av samme gjennomsnittlige inntekt som i dag og takst på tre ganger for tyngre kjøretøy blir grunntaksten med en flat rabatt på ca 50 kroner for lett bil og ca 150 for tyngre kjøretøy. Dette er gjengitt i tabell 5.

12 Tabell 5: Flat rabatt, tunge kjøretøy betaler tre ganger takst for lette Flat rabatt, tunge betaler tre ganger takst for lette Lette Tunge Samlet Trafikkfordeling 89,1 % 10,9 % Brikkeandel 69 % 89 % Beregnet grunntakst 49,94 149,82 Snittakst 46,5 136,5 56,34 I forhold til dagens takstnivå vil alle som i dag har rabatt på 30 prosent eller mer få en større belastning, for lette kjøretøy vil forskjellen bli liten. For lette biler med størst mulig rabatt vil kostnaden øke fra dagens 30,- til 45,- med maksimalt 10% rabatt. De som tidligere kun fikk rabatt som følge av at de har brikke vil med dette takstsystemet få samme rabatt og dermed få redusert sine kostnader fra 54 til 45 kroner. Oppsummering Dagens takster i Oslofjordtunnelen er henholdsvis 60 og 130 for lette og tunge kjøretøy. Det er mulig å forskuddsbetale og oppnå inntil 50% rabatt. For å oppnå størst rabatt er forskuddsbeløpet på kroner for lette og for tunge kjøretøy. Implementeringen av EUROvignettedirektivet vil kun gi mulighet for 10% rabatt for alle som benytter brikke. Når dette implementeres vil grunntaksten måtte settes til henholdsvis 50 eller 54 kroner for lette kjøretøy avhengig av om tunge kjøretøy skal betale samme relative forholdet til lette som i dag eller tre ganger takst for lette kjøretøy. Dette nivået vil gi omtrent samme inntekt som i dag basert på det tallgrunnlaget som foreligger.

13 Region øst

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling

Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Vegpakke Salten Framlegg til politisk behandling Innledning og anbefaling Bodø og Fauske kommuner, og Nordland fylkeskommune sluttet seg til prinsippet om utredning av bompengefinansiering av Vegpakke

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging

Harstadpakken. Forslag finansiering av utbygging Forslag finansiering av utbygging 28.04.2011 1. INNLEDNING OG ANBEFALING... 4 2. BAKGRUNN OG FORMÅL... 5 3. KONSEPTVALGUTREDNING VALG AV KONSEPT... 6 4. UTBYGGINGSPLAN - OMTALE AV PROSJEKT OG TILTAK...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen (ROS) Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum og Frogn kommuner Region øst INNHOLDSFORTEGNESEL INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200001704-492 Emnekode: SARK-510 Saksbeh: KIAR Til: Seksjon byutvikling v/ Nils Høysæter Kopi til: Fra: Etat for plan

Detaljer

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge

Vedlegg 9: Finansiering. Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9: Finansiering Konseptvalgutredning for hovedvegsystemet i Moss og Rygge KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge Vedlegg 9 Fagrapport: FINANSIERING Dato: 19. september 2012 COWI AS Grensev. 88

Detaljer

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: 27.9.2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN... 7 3.1. BEFOLKNINGSUTVIKLING...

Detaljer

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Utkast av 1.2.2011. Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken. Askøyveiene AS. Statens vegvesen, Vegdirektoratet Utkast av 1.2.2011 Søknad om delvis bompengefinansiering av Askøypakken Fra: Til: Askøyveiene AS Statens vegvesen, Vegdirektoratet Dato: xx.xx.2011 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. SAMMENDRAG... 4 3. BAKGRUNN...

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03

Håndbok. Veiledning. Bomstasjoner 06.03 Håndbok 240 Veiledning Bomstasjoner 06.03 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner som først og fremst er beregnet for

Detaljer

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger

Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger TØI rapport 554/2002 Forfattere: Jon Inge Lian, Berit Grue, Sverre Strand Oslo 2002, 46 sider Sammendrag: Oslofjordforbindelsen trafikk og regionale virkninger Oslofjordtunnelen ble åpnet 29. juni 2000.

Detaljer

Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel. Versjon 1.0 2. desember 2013

Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel. Versjon 1.0 2. desember 2013 Kostnadsestimat innkrevingssystem Østre Ringvej / Havnetunnel Versjon 1.0 2. desember 2013 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 2 ERFARINGER FRA NORGE... 5 3 RAMMEBETINGELSER HAVNETUNNEL...

Detaljer

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no

Selskapskontroll. Rapport. Finnfast AS. September 2009. Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune. www.rogaland-revisjon.no Selskapskontroll Rapport Finnfast AS September 2009 Finnøy, Rennesøy og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, ansvarlige politikere samt

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

Regionalt bompengeselskap i Hordaland

Regionalt bompengeselskap i Hordaland www.pwc.no Regionalt bompengeselskap i Hordaland Rapport overlevert 18.03.2014 Regionalt bompengeselskap i Hordaland Om denne rapport Denne rapporten er en utredning om etablering av regionalt bompengeselskap

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune

Ny E18 Gulli - Langangen. NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune Rambøll Norge AS Ny E18 Gulli - Langangen Statens vegvesen Region Sør NOTAT Tiltak på vegnettet i Stokke kommune - vedlegg til reguleringsplanene for GS-veg langs FV 522 Stokke Ravei Mai 2009 Tiltak på

Detaljer

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 373 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 373 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 106 S (2010 2011) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utviding av Aust-Agderpakka

Detaljer

Fylkestinget MØTEINNKALLING

Fylkestinget MØTEINNKALLING SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkestinget MØTEINNKALLING Møtedato: Møtested: 21.06.2010 kl 09:00-13.00 gruppemøter. Kl 14.00 Åpning av tinget 22.06.2010 kl 09:00 Saksbehandling forts. Ørland Kysthotell,

Detaljer