Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere"

Transkript

1 KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Prosjektleder Anders Jordbakke Statens vegvesen Region øst

2 Bakgrunn KVU for kryssing av Oslofjorden Politiske vedtak Østfold fylkesting (desember 2006): utredning og utvikling av stamvegnettet med «sydlig tverrforbindelse» mellom E6 og E18 Regionråd for Buskerud, Telemark og Vestfold (februar 2007): stamvegstatus for forbindelsen E18 E6og utredning av «undersjøisk forbindelse innen 2015» Regionråd for Mosseregionen (mars 2007): oppdatering av tidligere utredninger av «tunnelforbindelse for veg og jernbane» Vestfold fylkesting (april 2007): oppsummering av status og forslag til tiltak og prosesser for «undersjøisk forbindelse» To Dok 8 forslag i Stortinget (våren 2007): - Utredning «tunnel Horten Moss» - Utredning av statlig fullfinansiert Oslofjordforbindelse Brev fra Samferdselsdepartementet (august 2007): KS1 for «fast forbindelse mellom Østfold og Vestfold» så snart som praktisk mulig

3 KVU for kryssing av Oslofjorden Behov og samfunnsmål Prosjektutløsende behov: Å redusere ulempene knyttet til Oslofjorden som trafikal barriere, spesielt for gods- og næringstransport Samfunnsmål: Et miljøvennlig og effektivt transportsystem med forutsigbar reisetid, som ivaretar næringslivets behov, og som knytter bolig- og arbeidsmarkedene på hver side av Oslofjorden tettere sammen

4 KVU for kryssing av Oslofjorden regionale virkninger Effektmål regionale virkninger Effektmål om regionale virkninger Styrke ABS-regioner på tvers av Oslofjorden Indikator regionale virkninger: Økt befolkning i sammenhengende ABS-regioner på tvers av Oslofjorden Daglig reiselengde én vei?

5 Dagens transportstrømmer over Oslofjorden Og noen reiser gjennom Oslo

6 KVU for kryssing av Oslofjorden Konseptutvikling Konsepter definert ut fra: Transportetterspørsel i markedet Teknologiske muligheter 3 delområder: Nordre Midtre Søndre I det enkelte konsept leter vi etter muligheter i brede korridorer

7 Utviklet og vurdert et stort antall konsepter og løsninger med bru for rv. 23 Trafikkstrømmer Trafikantnytte Teknologiske muligheter Arealkonflikter

8 KVU for kryssing av Oslofjorden Trafikale virkninger - to eksempler Midt Sør

9 KVU for kryssing av Oslofjorden Foreløpige resultater transportanalyse Ca 25 prosent av trafikken på nye forbindelser er lange reiser over 100 km Ny fast forbindelse Moss - Horten får mer trafikk enn kryssing over Hurum Kryssing Moss - Horten gir mange relativt korte, lokale reiser Faste forbindelser i sør gir større avlasting av Oslo Godstransport - små forskjeller mellom konseptene

10 Regionale virkninger Regionale virkninger hva er det? Samferdselsdepartementet er opptatt av regionale virkninger Omfordeling av vekst i befolkning og arbeidsplasser Mellom regioner på nasjonalt nivå Internt i Oslofjordregionen Samfunnsøkonomisk mernytte Økt effektivitet i produksjon og arbeidsmarked TØI utreder regionale virkninger SCGE-modell Potensial pendling

11 KVU for kryssing av Oslofjorden regionale virkninger Håndbok 140 hva er regionale virkninger? Arealbruk? Arbeidsmarked (rekrutterings- og arbeidsmuligheter) Drift av private og offentlige virksomheter (tilgang nye markeder, nye driftskonsepter, sammenslåing og samarbeid, nyetableringer) Fritidsaktiviteter Handlemønster Transportknutepunkter Senterstruktur? Regiondannelse (oppsplitting eller sammenbinding av funksjonelle regioner) Samfunnsøkonomisk mernytte Tidsperspektivet er viktig! Usikkerheten øker med økt tidshorisont!

12 Regionale virkninger Sysselsetting på hver side av Oslofjorden Vestfold Østfold

13 KVU for kryssing av Oslofjorden Regional strategi flere kjerner? Fra Samarbeidsalliansen Osloregionen 2008 Sandefjord Tønsberg

14 KVU for kryssing av Oslofjorden Scenarier overordnet transportsystem Oslofjordtunnelen med to løp/ny bru for rv. 23 ved Drøbak og ferje Moss - Horten. Oslofjordtunnelen med to løp/ny bru for rv. 23 ved Drøbak og fast forbindelse i sør. Bru ved Filtvet, veg over sørspissen av Hurumlandet og bru til E18 Holmestrand. Oslofjordtunnelen stengt ferjesambandet nedlagt Første etappe - ny rv. 23 med bru ved Filtvet

15 I fokus etter siling : Bedre ferjetilbud og tre faste forbindelser med veg + en løsning med bru for rv. 23 Transportanalyse og kostnadsvurdering for to konsepter med jernbane.