Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1. Innledning Omtale av prosjektet Lokalpolitisk behandling Trafikkgrunnlag Utbyggings- og finansieringsopplegg 9"

Transkript

1 1

2 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Omtale av prosjektet 4 3. Lokalpolitisk behandling 5 4. Trafikkgrunnlag 8 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg Statlige midler Bompengeopplegg Følsomhetsvurderinger Finansieringsplan Garanti Avtale 14 8 Anbefaling Forslag til vedtak 15

3 3 Hovedpunkter Aust-Agder fylkesting behandlet 16. juni 2015 Forslag til bompengefinansiering for E18 Tvedestrand Arendal. Fylkestingets forutsatte i sin behandling en lånerente på cirka 3 pst. Det er nå klargjort at det må legges til grunn en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst. Dette innebærer behov for oppdaterte lokalpolitiske vedtak. Også enkelte andre forutsetninger er endret, og må legges til grunn for de nye vedtakene. Vedtaket må være basert på en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst. Nye Veier AS vil tilføre de statlige midlene tidligere enn det var lagt opp til i Nasjonal transportplan. Det vil derfor ikke være behov for at bompenger forskutterer statlige midler til prosjektet tidlig i byggeperioden. Stortinget har vedtatt endringer i takst- og rabattsystemet for bompengeordninger. Det skal gis ikke rabatt for tunge kjøretøy, mens lette kjøretøy med elektronisk brikke med gyldig avtale skal ha 20 pst. rabatt. Samlet sett innebærer dette at følgende grunntakster legges til grunn for hhv. lette / tunge kjøretøy (2016-kroneverdi): Kr 30 / 75 i bomstasjonen mellom Tvedestrand og Longum Kr 14 / 35 i bomstasjonen mellom Longum og Harebakken. 1. Innledning Prosjektet E18 Tvedestrand Arendal inngår i KVU/KS1 for E18 Langangen- Grimstad som ble behandlet av regjeringen i Kommunedelplanen ble godkjent i Reguleringsplanen ble godkjent i begge berørte kommuner i mai/juni Aust-Agder fylkesting behandlet forslag til bompengefinansiering for E18 Tvedestrand Arendal den 16. juni Fylkestingets forutsatte en lånerente på cirka 3 pst. Det er nå klargjort at det må legges til grunn en beregningsteknisk lånerente på 5,5 pst. Dette innebærer behov for oppdaterte lokalpolitiske vedtak. Også enkelte andre forutsetninger er endret, og må legges til grunn for de nye vedtakene. I Meld. St. 25 ( ) På rett vei, ble ansvaret for utbyggingen av ny E18 Tvedestrand Arendal lagt til Nye Veier AS. Gjennom behandlingen av St.prp. 1 ( ) i desember 2015 er takst- og rabattsystemet endret for nye

4 4 bompengeprosjekt. Disse forholdene må legges til grunn for utformingen av bompengeordningen. Nedenfor presenteres et forslag til justert opplegg for delvis bompengefinansiering av prosjektet, basert på foreliggende reguleringsplan og de nye forutsetningene. Samlet vil dette dokumentet danne grunnlag for bindende lokalpolitiske vedtak om en bompengeordning for E18 Tvedestrand-Arendal. Nye takster presenteres i kroneverdi. Kostnadstallene er nå oppjustert til 2016-kroneverdi. Dette innebærer 2,7 pst. økning i forhold til 2015-nivå, som tilsvarer Finansdepartementets forventede indeks for veganlegg. 2. Kort omtale av prosjektet Prosjektet ligger i kommunene Tvedestrand og Arendal i Aust-Agder fylke. Dagens veg har varierende standard med mye randbebyggelse, mange kryss og om lag 100 avkjørsler. Sammen med stor trafikk fører dette til mange alvorlige ulykker og dårlig framkommelighet. Prosjektet omfatter utbygging av firefelts veg med vegbredde 20 meter frem til nytt Longum kryss i Arendal. Fra Longum til Harebakken planlegges en vegbredde på 23 meter på grunn av større trafikkmengde. Hele vegen bygges for en skiltet hastighet på 110 km/t. Det vises for øvrig til omtale grunnlagsdokument fra Statens vegvesen til fylkestingets behandling i juni 2015.

5 5 Figur 1: Oversikt over prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal, der kulepunktene markerer forslag til plassering av to bomstasjoner. De totale kostnadene for prosjektet var beregnet til om lag mill. kr av Statens vegvesen, omregnet til 2016-prisnivå. Kostnadsoverslaget er basert på foreliggende reguleringsplan fra november Den eksterne kvalitetssikringen legger til grunn en forventet kostnad på rundt mill kr. Det er ikke kjent hvilket kostnadstall Samferdselsdepartementet vil konkludere med. Det høyeste av disse to kostnadstallene må derfor legges til grunn for den lokalpolitiske behandlingen av bompengesøknad. 3. Tidligere lokalpolitisk behandling Forslag til opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet E18 Tvedestrand Arendal ble behandlet av lokale myndigheter i Tvedestrand kommune fattet følgende vedtak i møte i bystyret 16. juni 2015: Tvedestrand kommunestyre ønsker en raskest mulig gjennomføring av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal, og slutter seg til at strekningen delfinansieres med bompenger. Kommunestyret slutter seg til forslaget fra Statens vegvesen med de presiseringene som fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak for fylkestingets møte den Arendal kommune fattet følgende vedtak i møte i bystyret 28. mai 2015:

6 6 Arendal bystyre ønsker en raskest mulig gjennomføring av ny E18 mellom Tvedestrand og Arendal og tar til etterretning at strekningen delfinansieres med bompenger. Bystyret slutter seg til forslaget fra Statens vegvesen med de presiseringer som fremkommer i fylkesrådmannens saksfremlegg til Aust-Agder fylkesting. Arendal bystyre forventer at hele veistrekningen E18 Tvedestrand - Arendal skal sees i sammenheng når det gjelder finansiering. Arendal bystyre ønsker at statens andel (70 %) og andelen på bompenger (30 %) blir lik på hele strekningen. Aust-Agder fylkeskommune fattet følgende vedtak i møte i fylkestinget 16. juni 2015: 1. Utbygging av E18 på strekningen Tvedestrand Arendal delfinansieres med bompenger. Fylkestinget mener strekningen Stølen Harebakken bør finansieres tilsvarende hovedstrekningen med fordeling 30/70% bom/stat, men på bakgrunn av viktigheten med å få fullført prosjektet vil fylkestinget akseptere at hele merkostnaden for strekningen Stølen Harebakken finansieres med bompenger. Kostnadene utgjør 770 mill. kroner. Total prosjektkostnad for prosjektet er beregnet til 5500 mill. kroner, hvorav bompenger utgjør 2050 mill. kroner (37,3%). 2. For å holde fremdriften i prosjektet vil fylkestinget godkjenne at fylkeskommunen/bompengeselskapet påtar seg garantiansvar og tar opp lån for å forskuttere de statlige midlene i prosjektet. Renteutgiftene vil bli belastet trafikantene i form av økt bompengeandel. Det nye veiselskapet som skal gjennomføre prosjektet må tilføres midler til å dekke den statlige andelen i tråd med fremdriften slik at garantiansvaret og renteutgiftene kan reduseres. 3. Aust-Agder fylkeskommune stiller garanti ved selvskyldnerkausjon for låneopptaket i bompengeselskapet. Garantien tar utgangspunkt i et maksimalt låneopptak på om lag mill. kroner. Garantien er sikret gjennom 1. prioritet i retten til å kreve inn bompenger. 4. For å holde fremdriften i prosjektet vil fylkeskommunen garantere for at bompengeselskapet Aust-Agder Vegfinans AS kan ta opp et lån på inntil 340 mill. kroner. Midlene er en del av samlet bompengeandel, og skal brukes til forberedende arbeider på E18 Tvedestrand Arendal. Bompengeselskapets lån, inkl renter, må nedbetales gjennom den fremtidige bompengeordningen. Fylkestinget er innforstått med at det ikke blir noen inndekning av garantibeløpet dersom delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet ikke blir vedtatt av Stortinget. 5. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i to automatiske bomstasjoner, en på ny E18 mellom Tvedestrand og Longum, og en på ny E18 mellom Longum og Harebakken. 6. Foreslåtte bomtakster er beregnet ut fra en kalkulasjonsrente på 5,5%. Fylkestinget mener høye takster vil medføre stor fare for trafikklekkasje til lokalvegene. Fylkestinget forutsetter at prosjektet kan legge til grunn en kalkulasjonsrente på ca 3% og ta del i den foreslåtte rentekompensasjonsordningen. Fylkestinget forutsetter at dette kan medføre lavere passeringstakster. Det legges ut fra dette til grunn følgende forutsetninger ved åpning: kr (2015) for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum kr (2015) for lette kjøretøy mellom Longum og Harebakken. Tunge kjøretøy (totalvekt over 3500 kg) betaler 2,5 ganger lettbiltakst. Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen.

7 7 Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle trafikanter som betaler med elektronisk brikke får 10% rabatt. Med bakgrunn i dagens rentenivå, ber fylkestinget om at det ses på mulighetene for å legge til grunn en lavere kalkulasjonsrente enn 3 %. Fylkestinget oppfordrer i så fall til at det vurderes om man kan redusere passeringstaksten for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum. 7. Dersom det blir større trafikk enn det er beregnet på sidevegnettet, må det iverksettes tiltak for å begrense trafikken. 8. Det er lagt til grunn dagens regelverk for ulike fritaksordninger. Dersom det kommer endringer i bl.a fritak for el-biler hvor bl.a fylkeskommunen blir tillagt et ansvar for å vurdere fritaksordninger, forutsettes det at dette fremlegges for fylkestinget som vil vurdere de samlede økonomiske og miljømessige effektene. Endringer i rabattordningene kan også medføre behov for justering av takstene. 9. Det forutsettes at gamle E18 nedklassifiseres fra riksveg til fylkesveg. Deler av strekningen vil bli kommunal veg. Det fremmes egen sak om omklassifisering. 10. Finansieringen av prosjektet legges inn i et av de nye regionale bompengeselskapene som skal etableres. 11. Fylkestinget har store forventninger til rask gjennomføring av utbyggingen av E18 i regi av det nye veiselskapet. For strekningen Risør Tvedestrand må det igangsettes planarbeid for å avklare både kortsiktige trafikksikkerhetstiltak på dagens E18, og ny 4- feltsveg. For strekningen Harebakken Grimstad er det i Riksvegutredningen foreslått ny 4-feltsveg. Planarbeidet for disse strekningene må startes opp snarest mulig. Fylkestinget legger til grunn at det vil ta noe tid før alle prosjektene kan realiseres. Fylkestinget ber derfor om at det vurderes om delstrekningen Harebakken Stoa kan bygges sammen med strekningen Stølen - Harebakken. Fylkestinget vil være positivt til en utvidelse av bompengeprosjektet for å finansiere strekningen. Gjennom behandlingen av bompengeproposisjonen må det avklares hvordan en kan finansiere nødvendige planleggingsmidler for å kunne holde ønsket fremdrift i de omtalte prosjektene. 12. Bompengeinnkrevingen skal opphøre når målet om 37,3 % delfinansiering av totalprosjektet er oppnådd. Kommentarer fra Nye veier AS til noen av punktene fylkestingets vedtak Punkt 2: Nye veier AS legger opp til et tilnærmet proporsjonalt forhold mellom uttak av bompenger og finansiering med egne midler. Behovet for å forskuttere statlige midler (bidrag fra Nye veier AS) med bompenger bortfaller dermed. Punkt 3: Låneopptaket reduseres, i og med at forskutteringen bortfaller. Garantibeløpet reduseres, og tilpasses endrede forutsetninger, se avsnitt 6 Garanti, nedenfor

8 8 Punkt 4: Forskutterte midler og statlige bevilgninger før 2016 er innarbeidet i finansieringsberegningene. Punkt 6: Nye takster og endret rabattordning er omtalt i avsnittet 5.2 Bompengeopplegg nedenfor, Punkt 11: Nye veier AS har ikke avklart prioritering av øvrige strekninger. Det vises til avsnitt 5.5 nedenfor for en vurdering av muligheter for bompengefinansiering av planlegging. 4. Trafikkgrunnlag Trafikkberegningene tar utgangspunkt i gjennomsnittstakster. Gjennomsnittstakstene er i samme størrelsesorden som ved forrige behandling. Det er derfor ikke behov for nye transportmodellberegninger. Prikkpunktene nedenfor gjengir derfor kun et sammendrag av tilsvarende avsnitt i notatet «E18 Tvedestrand Arendal, Forslag til delvis bompengefinansiering, Grunnlag for kommunal og fylkeskommunal behandling» fra Statens vegvesen Region sør som ble lagt fram til fylkestingets behandling i juni 2015: Ved innføring av bompenger må det forventes en reduksjon i trafikkgrunnlaget, dels fordi noen trafikanter, om mulig, vil velge andre kjøreruter og andre transportmidler enn bil og dels fordi noen vil utelate enkelte reiser. I dette tilfelle er denne reduksjonen beregnet til mellom og kjøretøy, Trafikkberegningene viser at mellom og kjøretøy kommer til å velge den dagens E18. Det er lagt til grunn en fartsgrense på gamle E18 på 50 km/t evt 40 km/t forbi skoler etc. Det er videre lagt til grunn at det blir innført ytterligere tiltak dersom trafikktallene på den gamle E18 blir vesentlig høyere enn dette. o Primært vil man sette inn hastighetsregulerende tiltak. o Evt. stenge gamle E18 for gjennomgangstrafikk et sted mellom Longum og Stølen o eventuelt også å innføre bompenger på gamle E18. o Det vil også bli vurdert tiltak på det øvrige sidevegnettet dersom trafikkbelastningen blir stor. Beregningene legger til grunn 2,4 pst. årlig trafikkvekst. Det er estimert en ny årsdøgntrafikk (ÅDT) for snittet ved Longum fordi prosjektet også omfatter bygging av en ny tilførselsveg fra Krøgenes til

9 9 Longum. Denne vil generere mye trafikk som ikke ligger inne i dagens ÅDTtall. Nivået på bomtakstene vil ha betydning for trafikkgrunnlaget i bomstasjonene. I forslaget til finansieringsopplegg ble det etter dette lagt til grunn en trafikksituasjon som vist i tabellen nedenfor, beregnet ut fra en total bomtakst på 45 kr (30+15 kr) der 5,5 pst. rente er lagt til grunn: Trafikkoversikt ÅDT-tall tall uten bom 2040-tall med bom 2040-tall nedskrevet til 2014 Bomsnitt 1 (Tvedestrand-Longum) Bomsnitt 2 (Longum-Harebakken) Noen kjøretøy, for eksempel buss i rute, vil være fritatt for betaling av bomavgift, og det må også påregnes at noen kjøretøy ikke vil bli registrert av tekniske årsaker. Det er en viss usikkerhet i inntektene fra el-biler etter Beregningene tar ikke høyde for vesentlig inntektsbortfall pga. disse. Basert på erfaringer fra andre bompengeordninger er inntektsreduksjonen fra de som passerer men ikke betaler anslått til 5 pst. 5. Utbyggings- og finansieringsopplegg I finansieringsplanen er det lagt til grunn at forberedende arbeid som grunnerverv og prosjektering vil skje i 2015 og Videre er det lagt til grunn anleggsstart i 2016 og trafikkåpning Statlige midler Statens vegvesen har i brukt 154 mill kr til forberedende arbeider. I tillegg er det brukt 123 mill kr i forskutterte bompenger. De forskutterte bompengene inngår i den samlede bompengeandelen. Prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal inngår nå i prosjektporteføljen til Nye Veier AS. Finansieringsberegningene nedenfor ta hensyn til at de statlige midlene til prosjektet vil komme tidligere enn forutsatt i Nasjonal transportplan Det legges nå til grunn at det ikke er aktuelt å forskuttere statlige midler for å holde fremdriften i prosjektet.

10 10 Det blir lagt til grunn at Nye veier AS skal bidra med mill. kr, jamfør avsnitt 5.4 Finansieringsplan nedenfor. 5.2 Bompengeopplegg Det blir lagt til grunn at bompenger skal bidrar med rundt mill. kr, jamfør avsnitt 5.4 Finansieringsplan nedenfor. Nye veier AS foreslår å delfinansiere utbyggingsprosjektet gjennom etterskuddsinnkreving av bompenger i to bomstasjoner på ny E18: en på strekningen Tvedestrand-Longum en på strekningen Longum-Harebakken. Se figur 1 for plassering av bomstasjonene. Innkrevingen vil starte når strekningene åpnes for trafikk. Det vil bli krevd inn bompenger i begge retninger i begge bomstasjoner. Det er lagt til grunn at gamle E18 vil være åpen for normal trafikk uten bompengeinnkreving. Dersom trafikkoverføringen blir uakseptabelt høy, forutsettes det iverksetting av tiltak for å motvirke stor trafikk, primært i form av hastighetsregulerende tiltak, eventuelt ved å stenge gammel veg for normal trafikk eller ved bruk av bompengeinnkreving. Det er også viktig å sikre fremkomst for kollektivtrafikken. Det er forventet en trafikkavlastning på fv 410 Kystvegen som følge av ny E18/ny tilførselsveg. En slik avlastning vil være svært ønskelig for å sikre bedre fremkommelighet for kollektivtransporten og bedre forholdene for gående og syklene. Som en følge av plasseringen av bomstasjonene og økt takstnivå vil det være en fare for økt trafikklekkasje til fv 410. Det legges opp til å kunne foreta tilsvarende vurderinger av tiltak på fv 410 som foreslått for gamle E18. Bompengeordningen vil være basert på AutoPASS-systemet. Utstyret (antenner, kamera etc.) blir plassert på stolper langs vegen. Det er derfor ikke forutsatt arealinngrep ut over det som er nødvendig for selve veganlegget og for plassering av stolper med kamera og annet utstyr, samt til parkeringsarealer for tilsyn med bomstasjonene. Betaling av bomavgift skjer enten ved bruk av elektronisk brikke (AutoPASS), eller etterskuddsvis fakturering basert på videofotografering av bilens registreringsnummer.

11 11 Regjeringen har vedtatt en omorganisering av bompengesektoren med en overgang til et fåtall regionale bompengeselskap. Det legges tilgrunn at finansieringen av E18 Tvedestrand Arendal legges inn i det nye regionale bompengeselskapet. I forslaget til finansieringsopplegg er det lagt til grunn 5,5 pst. lånerente. Det er lagt til grunn bompengeinnkreving i inntil 15 år fra ny veg blir åpnet for trafikk. Vurdering av trafikkgrunnlaget for bompengeinnkrevingen går fram av avsnitt 4 forran. Følgende basisforutsetninger er ellers lagt til grunn for finansieringsanalysen: Årlig prisstigning: 2,5 pst. Årlige innkrevingskostnader: 8 mill. kr pr bomstasjon 80 pst. av lette kjøretøy betaler med elektronisk brikke Grunntakst for tunge kjøretøy (totalvekt over 3500 kg) settes til 2,5 ganger lettbiltakst. Dette er samme forholdstall som fylkestinget la til grunn ved behandlingen i juni. Takst- og rabattordning For å finansiere E18 Tvedestrand-Arendal med forutsetningene omtalt i dette notatet, er gjennomsnittsinntekten gjennom begge bomstasjonene beregnet til Kr 44,20 kr pr passerende kjøretøy (vektet gjennomsnitt av takst for både lette og tunge kjøretøy). For å finansiere ny E18 Tvedestrand-Arendal med de forutsetningene som er beskrevet ovenfor er følgende grunntakster nødvendige for lette / tunge kjøretøy: o o Kr 30 / 75 i bomstasjonen mellom Tvedestrand og Longum Kr 14 / 35 i bomstasjonen mellom Longum og Harebakken. Gjennom behandlingen av St.prp. 1 ( ) i desember 2015 er takst- og rabattsystemet endret for nye bompengeprosjekt. Ut fra dette legges følgende rabattsatser til grunn: Lette kjøretøy med brikke og gyldig avtale får 20 pst. rabatt. Det gis ikke rabatt for tunge kjøretøy (over 3500 kg) Samlet kostnad for å passere begge bomstasjonene blir dermed kr 44 for lette kjøretøy uten rabatt og kr 35,20 for lette kjøretøy med brikke og gyldig avtale. Samlet kostnad for tunge kjøretøy blir kr 110.

12 Følsomhetsvurderinger Det er knyttet usikkerhet til forutsetningene som er lagt til grunn. Det er derfor også utført en beregning med følgende pessimistiske forutsetninger: Kostnadsøkning på 10 pst. Årlig trafikkvekst er redusert til 1 pst ÅDT i åpningsåret blir redusert med 5 pst Lånerenten blir 6,5 pst Takstøkning på 20 pst. (utover ordinær prisstigning) etter to år Med disse forutsetningene er innkrevingsperioden beregnet til cirka 20 ½ år. Det er beregnet at bompengeselskapet da vil ha en gjeld på cirka 150 mill. kr ved opphør av maksimal innkrevingsperiode, dvs. etter 20 år (15 pluss 5 år). 5.4 Finansieringsplan Forslag til finansieringsplan for prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal Arendal er vist i tabell 5.1. Forslaget er videre basert på den framdriftsplanen som er omtalt tidligere og som er lagt til grunn for finansieringsberegningene. Tabell 5.1: Forslag til finansieringsplan for E18 Tvedestrand-Arendal i mill kr Før Sum Statlige midler (Statens vegvesen) Statlige midler (Nye veier AS) Bompenger Sum, avrundet Prosjektet har nå fått en utsatt ferdigstillelse i forhold til tidligere. Bompengene er foreslått bevilget i 2017 og Det vil da være opp til Nye Veier AS å budsjettere den statlige andelen slik at fremdriften holdes som forutsatt. Den statlige andelen er på ca. 63 pst. Eventuelle kostnadsøkninger ut over prisstigningen skal dekkes i samsvar med gjeldende retningslinjer for bompengeprosjekter. Dette innebærer at kostnadsendringer på inntil ±10 pst. fordeles mellom Nye veier AS og selskapet i forhold til partenes andel av finansieringen. Kostnadsendringer ut over dette er Nye Veier AS sitt ansvar.

13 13 For å sikre tilbakebetalingen av bompengelånet dersom økonomien/inntektene i prosjektet blir svakere enn beregnet, kan bompengeselskapet etter avtale med departementet øke takstene med inntil 20 pst. ut over prisstigningen og/eller forlenge innkrevingsperioden med inntil 5 år. 5.5 Tilleggsvurdering: Finansiering av planleggingskostnader på tilstøtende strekninger. Aust-Agder fylkeskommune ønsket å få vurdert mulighetene for å finansiere planlegging og forberedende arbeider på tilstøtende strekninger med økt bompengeinnkreving på strekningen E18 Tvedestrand Arendal. Beregninger viser at for å tilleggsfinansiere 200 mill. kr til planlegging, må takstene økes til 33 / 83 i bomstasjonen mellom Tvedestrand og Longum og Kr 15 / 38 i bomstasjonen mellom Longum og Harebakken for lett/tung bil. Nye veier AS ser det som positivt at det tas lokalt initiativ til planavklaring. Det er imidlertid ikke avklart med sentrale myndigheter om det gis anledning til å planlegge dette med bompengemidler fra E18 Tvedestrand Arendal. Dette kan derfor ikke legges inn som en premiss for vedtaket. Dersom man i tillegg legger til grunn de pessimistiske forutsetningene fra avsnittet 5.3 Følsomhetsvurderinger ovenfor, er innkrevingsperioden beregnet til cirka 21 år. Det er beregnet at bompengeselskapet i dette tilfellet vil ha en gjeld på cirka 350 mill. kr ved opphør av maksimal innkrevingsperiode, dvs. etter 20 år (15 pluss 5 år). Dersom fylkeskommunen ønsker å vedta en opsjon om innkreving av 200 mill. kr ekstra til planlegging, må garantibeløpet som er omtalt i neste avsnitt økes til mill. kr. 6. Garanti Det er vanlig at fylkeskommunen og eventuelt kommuner stiller garanti for bompengeselskapets lån. Garanti er dessuten en forutsetning for å legge til grunn en lavere beregningsteknisk lånerente enn 6,5 pst. Det foreslås at Aust-Agder fylkeskommune opprettholder sin garanti ved selvskyldnerkausjon for låneopptaket i bompengeselskapet. Garantibeløpet kan imidlertid reduseres. Garantistens utlegg kan dekkes gjennom en økning av realtakstene med inntil 20 pst. og en forlengelse av bompengeperioden med inntil 5 år. Lånegarantien må ta høyde for ugunstig utvikling i forutsetningene for bompengefinansieringen. I finansieringsanalysen basert på pessimistiske

14 14 forutsetninger fra avsnitt 5.3 Følsomhetsvurderinger, er maksimal lånegjeld beregnet til om lag mill. kr. Lånegjelda er beregnet til å være på det nivået i år 2021, to år etter åpning av veganlegget. Deretter vil en økning i realtaksten bidra til at gjelden reduseres. Beløpet er gitt i løpende kroneverdi, og inkluderer påløpte renter. Den fylkeskommunale garantien skal godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Fylkestinget påtok seg garantiansvar i juni Med de endrede forutsetningene som nå foreligger kan det fattes et nytt vedtak med redusert garantibeløp. 7. Avtale Etter at Stortinget har fattet vedtak om finansiering og utbygging av E18 på strekningen Tvedestrand-Arendal vil det bli inngått avtale mellom Nye Veier AS/samferdelsdepartementet og bompengeselskapet i tråd med gjeldende standardavtale og de forutsetningene som legges til grunn i proposisjonen. Det legges også opp til at en gjennom denne avtalen endelig fastlegger kostnadsrammene som skal legges til grunn for prosjektet. 8. Anbefaling Nye Veier AS skal ha ansvaret for videre utbygging av hele E18 gjennom Aust- Agder. Nye Veier AS ser positivt på ønskene som er kommet fra Aust-Agder fylkeskommune for å kunne sikre midler til kommunedelplaner for tilstøtende strekninger. Ut fra en samlet vurdering vil Nye Veier AS anbefale den finansieringsplanen som er foreslått og vil anbefale at følgende takster vedtas: Kr 30 / 75 i bomstasjonen mellom Tvedestrand og Longum Kr 14 / 35 i bomstasjonen mellom Longum og Harebakken. Nye veier AS er positiv til at Aust-Agder fylkeskommune ønsker å bompengefinansiere planlegging på tilstøtende strekninger. Dette forutsetter imidlertid departementets og Stortingets godkjenning. Aust-Agder fylkeskommune anmodes å innhente uttalelse fra Arendal og Tvedestrand kommuner til de endringene som er foreslått i dette dokumentet.

15 15 9. Forslag til vedtak Nye veier AS har på bakgrunn av dette dokumentet utarbeidet følgende forslag til vedtak: 1. Utbyggingen av E18 på strekningen Tvedestrand-Arendal delfinansieres med bompenger i tråd med foreslått finansieringsopplegg. 2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsinnkreving i begge retninger i to automatiske bomstasjoner, en på ny E18 mellom Tvedestrand og Longum, og en på ny E18 mellom Longum og Harebakken. 3. Det kan aksepteres at bomtakstene ved åpning av ny E18 Tvedestrand- Arendal vil være: - 30 kr (2016-kr) for lette kjøretøy mellom Tvedestrand og Longum - 14 kr (2016-kr) for lette kjøretøy mellom Longum og Harebakken - Tunge kjøretøy (totalvekt over 3500 kg) betaler 2,5 ganger lettbiltakst. - Bompengetakstene forutsettes regulert i takt med prisstigningen. - Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at alle lette kjøretøy med elektronisk brikke og gyldig avtale får 20 pst. rabatt. 4. Det anmodes om at det i tillegg settes av 200 mill. kr fra bompengemidler til planlegging av tilstøtende strekninger. Takstene kan i så fall økes til hhv. 33/83 og 15/38 kroner for lett/tung bil. 5. Dersom trafikkbelastningen blir stor på sidevegnettet må det iverksettes tiltak for å motvirke dette. Forslag til tiltak legges frem for fylkestinget. 6. Det forutsettes at dagens E18 omklassifiseres fra riksveg til fylkesveg fra det tidspunkt ny veg står ferdig. Deler av vegnettet vil bli omklassifisert til kommunal veg. Det fremmes en egen sak om omklassifisering. 7. Finansiering av prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal legges inn i et av de nye regionale bompengeselskapene når disse er etablert. 8. Under forutsetning av Kommunal- og moderniseringsdepartementets godkjenning, garanterer Aust-Agder fylkeskommune ved selvskyldnerkausjon for bompengeselskapets gjeld. Fylkeskommunen vil ha pant i bompengeselskapets rettighet til å innkreve bompenger. Det samlede garantibeløpet (som tilsvarer bompengeselskapets maksimale gjeld beregnet ut fra pessimistiske forutsetninger) begrenses oppad til mill. kr med tillegg av 10 % av til

16 16 enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Det samlede garantibeløpet blir følgelig mill kr. Garantien gjelder fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Nye veier AS i byggeperioden, og gjennom innkrevingsperioden på 15 år. Innkrevingsperioden kan i særskilte tilfelle forlenges med inntil fem år. I tillegg skal garantien gjelde inntil to år, jf. garantiforskriftenes 3. Samlet garantitid blir, inkludert byggeperioden, på inntil 25 år fra første opptrekk på finansieringen i forbindelse med rekvisisjoner fra Nye veier AS. Under forutsetning om Stortingets godkjenning, vil den fylkeskommunale garantien først komme til utbetaling dersom gjelden ikke blir mulig å håndtere etter at realtakstene er økt med inntil 20 pst. ut over prisstigningen, og bompengeperioden er forlenget med inntil fem år. Dersom det ikke settes av 200 mill. kr i ekstra bompengemidler til planlegging, kan garantibeløpet reduseres til mill. kr.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 28.01.2016 2015/1602-2745/2016 / 255 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget E18 TVEDESTRAND - ARENDAL. NYE FORUTSETNINGER FOR FINANSIERING.

Detaljer

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder

Prop. 86 S. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Prop. 86 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E18 Tvedestrand Arendal i Aust-Agder Tilråding fra Samferdselsdepartementet 18. mars 2016, godkjent

Detaljer

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud

Prop. 146 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Prop. 146 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 23 Dagslett Linnes i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. juni 2015, godkjent

Detaljer

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 140 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 140 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bagn Bjørgo i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet 12. juni 2015,

Detaljer

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 171 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 171 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av fv 33 på strekningene Skardtjernet Tonsvatnet og Bjørgokrysset Nedre Øydgarden i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 51 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 51 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av første utbyggingsetappe på E6 mellom Ringebu og Otta, strekningen Frya Sjoa i Oppland Tilråding

Detaljer

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 6 S. ( ) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 6 S (2012 2013) Proposisjon til stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av planlagt utbygging av fv. 33 på strekningen Skreifjella Totenvika i Østre Toten kommune i Oppland Tilråding

Detaljer

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt?

Fakta om bompenger. Hvorfor bompenger? Hvem bestemmer bruk av bompenger? Hvilke roller spiller de ulike aktørene i et bompengeprosjekt? Fakta om bompenger Utarbeidet for E6-forum Oppland, av Statens vegvesen v/e6 Biri-Otta-prosjektet og Oppland fylkeskommune. Det som fremgår her, er vanlig praksis for alle norske vegprosjekt. Her får du

Detaljer

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 176 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 176 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka. Utbygging og finansiering av E18 på strekningene Riksgrensen Ørje og Knapstad Retvet

Detaljer

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 46 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 46 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E16 på strekningen Bjørum Skaret i Akershus og Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. xxx S (2012-2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 4 på strekningene Lunner grense Jaren og Lygna sør i Oppland 1 1. Innledning Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Prop. 131 S (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Bompengefinansiering av E6 på strekningen Kolomoen Moelv i Hedmark Tilråding fra Samferdselsdepartementet 11. mai 2016,

Detaljer

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger

E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Saknr. 16/2125-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 Kolomoen-Moelv Forslag til opplegg for delfinansiering med bompenger Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt

Detaljer

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak)

Prop. 13 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Prop. 13 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, utbygging og finansiering E6 Minnesund Skaberud Dovrebanen Langset Kleverud Tilråding fra

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA

NOTAT. 1. Innledning FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA NOTAT Oppdrag Fv 34 Grime - Vesleelva Kunde Statens vegvesen Region øst Notat nr. 2/2010 Til Fra Kopi Rambøll Norge AS FORSLAG TIL DELVIS BOMPENGEFINANSIERING AV FV 34 GRIME - VESLEELVA Dato 2010-06-10

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger

Statens vegvesen. E16 Eggemoen - Olum. Oversendelse av grunnlag for lokalpolitisk behandling av forslag til delfinansiering med bompenger Statens vegvesen Lunner kommune Sandsveien 1 2740 ROA Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Jon-Terje Bekken / 24058368 15/224296-1 02.11.2015 E16

Detaljer

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland

St.prp. nr. 59 ( ) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland St.prp. nr. 59 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 Øyer (Granrudmoen) Tretten i Øyer kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Prop. 49 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E134 Damåsen Saggrenda i Buskerud

Prop. 49 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E134 Damåsen Saggrenda i Buskerud Prop. 49 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E134 Damåsen Saggrenda i Buskerud Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. desember 2014,

Detaljer

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus

St.prp. nr. 47 ( ) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus St.prp. nr. 47 (2003 2004) Om utbygging av rv 2 Kløfta Nybakk i Akershus Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. mars 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Rv

Detaljer

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold

Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 80 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av rv 306 Kirkebakken Re grense i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 8. september 2006, godkjent i statsråd

Detaljer

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger

Statens vegvesen. Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger. Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Plan for videre finansiering av ny rv. 2 Kløfta - Kongsvinger Til behandling i kommunene Ullensaker, Nes, Sør-Odal og Kongsvinger Statens vegvesen Region øst 5. november 2008 2 Sammendrag

Detaljer

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg

Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Saknr. 15/8865-14 Saksbehandler: Rune Hoff Rv 3 /Rv 25 Ommangsvollen - Grundset/Basthjørnet i Løten og Elverum kommuner. Revidert forslag til utbyggings- og finansieringsopplegg Innstilling til vedtak:

Detaljer

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017

Status Bypakke Nord-Jæren. Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Status Bypakke Nord-Jæren Stine Haave Åsland 5. januar 2017 Samferdselsdepartementets vurdering av Bypakke Nord-Jæren Ambisjonene i pakken er i tråd med de nasjonale målene for trafikkvekst i storbyområdene

Detaljer

St.prp. nr. 60 (2008 2009)

St.prp. nr. 60 (2008 2009) St.prp. nr. 60 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E18 på strekningen Sky-Langangen i Vestfold og Telemark Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 3. april 2009, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel:

BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 11/2200 Lnr.: 17827/15 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold BOMPENGEFINANSIERING AV E 16 EGGEMOEN - OLUM Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 123 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 123 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Bommestad Sky i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet 19. april

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo

E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Retvet - Vinterbro Finansiering i Follo E18 Ørje - Vinterbro 2021? Prosjektet er ca. 70 km langt 18.12.2013 2016 Anslått totalkostnad ca. 10 mrd kr 5 parseller er ferdig bygget 2014 2018??? 2016 9

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Dato: Arkivref: 13.07.2010 2009/5321-15919/2010 / Q13 Saksframlegg Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget JUSTERING AV BOMPENGEINNKREVINGEN PÅ E18. 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannen

Detaljer

E6 Ulsberg Melhus. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon

E6 Ulsberg Melhus. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon E6 Ulsberg Melhus FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon 24.04.2017] 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Omtale av prosjektet... 3 2.1 Dagens situasjon...

Detaljer

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer)

Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Bompengefinansiering ny E6 Ranheim Åsen (- Steinkjer) Orientering for Levanger kommunestyre Arild Nygård - fagansvarlig bompengeprosesser Levanger 10. mai 2017 Hva sier Meld. St. 25 (2014-2015) om hvordan

Detaljer

E18 Retvet - Vinterbro

E18 Retvet - Vinterbro Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring September 2014 E18 Retvet - Vinterbro Mulighetsstudie for delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokale prinsippvedtak

Detaljer

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING

RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Arkivsaksnr.: 06/169-181 Arkivnr.: PLAN 84 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold RV 4 I LUNNER KOMMUNE - PRINSIPPUTTALELSE TIL BOMPENGEORDNING Hjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner

Detaljer

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 101 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 101 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av E16 på strekningen Fønhus Bagn i Sør-Aurdal kommune i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND.

FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING AV PLANMIDLER TIL E18 ARENDAL - TVEDESTRAND. 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 16.06.2010 2009/5321-13481/2010 / Q13 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato 10/116 Fylkesutvalget 22.06.2010 FORSLAG TIL JUSTERING AV E18 AUST-AGDERPAKKA. FORSKUTTERING

Detaljer

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark

Prop. 134 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Prop. 134 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark Innhold 1 Innledning... 5 2 Lokalpolitisk behandling...

Detaljer

Prop. 45 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 45 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 45 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Gjennomføring av rv 3/rv 25 Ommangsvollen Grundset/Basthjørnet i Hedmark som OPS-prosjekt Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Arkivsaksnr.: 12/2116 Lnr.: 22526/16 Ark.: PLAN 12/2116 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold E16 Eggemoen - Olum. Lokalpolitisk behandling av bompengeutredningen Lovhjemmel: Rådmannens

Detaljer

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti

Rv 80 Løding-Vikan inkl Tverlandsbrua. Finansiering og kommunal garanti Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.11.2009 61916/2009 2004/3191 113 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2009 09/160 Formannskapet 23.11.2009 09/171 Bystyret 10.12.2009

Detaljer

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen

LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK. Vedlegg til saken: A: Trykte vedlegg: - Statens vegvesen - Finansiering av FV 863 Langsundforbindelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 09/544-19 Løpenr.: 5810/11 Arkiv: Q30 SAKSARKIV Saksbehandler: Jan Egil Vassdokken LANGSUNDFORBINDELSEN - FINANSIERINGSTILTAK Innstilling til v e d t a k: ::: Samferdselskomiteens

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger 1 Januar 2009 Forord 2 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Saksfremlegg

OPPDAL KOMMUNE. Saksfremlegg OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Jan Kåre Husa Referanse JAHU/2017/644-2/Q33 1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Formannskapet 17/21 09.05.2017 Kommunestyret 17/50 24.05.2017 E6 Ulsberg

Detaljer

Finansiering av E18 Vestkorridoren

Finansiering av E18 Vestkorridoren Region øst Strategi-, veg og transportavdelingen Overordnet planlegging og styring 27. februar 2014 Finansiering av E18 Vestkorridoren Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger 1. Innledning

Detaljer

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering

St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering St.prp. nr. 84 (2002 2003) Om utbygging av riksveg 544 Halsnøysambandet med delvis bompengefinansiering Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 26. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen

Detaljer

Prop. 108 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 108 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 108 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 36 på strekninga Slåttekås Årnes i kommunane Nome og Sauherad i Telemark og kostnadsramme

Detaljer

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal

St.prp. nr. 41 ( ) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen. for Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse. (Krifast) i Møre og Romsdal Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 41 (2007 2008) Om utvidelse av bompengeinnkrevingen på Kristiansund og Freis fastlandsforbindelse (Krifast) i Møre og Romsdal Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen

Vurdering av bompengepotensiale ved forlenget innkreving av bompenger til finansiering av fv. 107 Jondalstunnelen Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/178774-2 14.03.2017 Vurdering

Detaljer

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 131 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 131 S (2010 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka Utbygging og finansiering av prosjektet E18 Melleby Momarken i Østfold Tilråding

Detaljer

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten

Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten Finansieringsanalyse Fase 1 Vegpakke Salten 28.11.2005 INNLEDNING... 3 1 PROSJEKTOVERSIKT... 4 1.1 AKTUELLE PROSJEKTER:... 4 1.1.1 Forslag til Fremdriftsplan... 6 1.2 STATLIGE INVESTERINGER... 6 1.2.1

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( )

Status for utbyggingen av E6 og E18 i Østfold 1.2 E E6. Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 ( ) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 79 (2006 2007) Revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby- Knapstad plassering av bomstasjon på fylkesveg 311

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger. Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum Forslag til delfinansiering med bompenger Grunnlag for lokalpolitisk prinsippvedtak Region øst Prosjektavdeling øst Prosjekt Vestoppland Dato: 22. oktober 2012 GRUNNLAG FOR

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret E6 Ranheim Åsen. Delfinansiering med bompenger

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyret E6 Ranheim Åsen. Delfinansiering med bompenger Frosta kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1940-2 Saksbehandler: Liv-Edel Berg Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.05.2017 Kommunestyret 23.05.2017 E6 Ranheim Åsen. Delfinansiering med

Detaljer

E6 Ranheim - Åsen. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon

E6 Ranheim - Åsen. FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon E6 Ranheim - Åsen FORSLAG TIL DELFINANSIERING MED BOMPENGER Saksgrunnlag for lokalpolitisk behandling [Endelig versjon 24.04.2017] 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Omtale av prosjektet... 3 2.1 Dagens situasjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

St.prp. nr. 74 (2000-2001)

St.prp. nr. 74 (2000-2001) St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av riksveg 4 i Oppland Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 27. april 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.prp.

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/4211-2 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret E6 Ranheim - Åsen. Lokalpolitisk behandling av forslag

Detaljer

E18 Gulli-Langangen, finansiering

E18 Gulli-Langangen, finansiering Arkivsak 201102013-2 Arkivnr. Saksbehandler SivTørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 16.06.2011 57/11 Fylkestinget 21.06.2011 47/11 E18 Gulli-Langangen, finansiering Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

Rv. 4 Roa - Lygna S., forslag til finansiering med bompenger

Rv. 4 Roa - Lygna S., forslag til finansiering med bompenger Arkivsaksnr.: 06 / 169 Lnr.: 3196 / 17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Rv. 4 Roa - Lygna S., forslag til finansiering med bompenger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 INNLEDNING OG ANBEFALNING...3 2. BAKGRUNN...4 Kommunedelplan...4 Reguleringsplan...4 Handlingsprogram for 2010 2019...5 3. PROSJEKTBESKRIVELSE...5

Detaljer

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen

Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Finansiering av Fv. 863 Langsundforbindelsen Januar 2011 Finansiering av Langsundforbindelsen 2 1. INNLEDNING OG ANBEFALNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 Kommunedelplan... 4 Reguleringsplan... 4 Handlingsprogram

Detaljer

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst).

b. Hva er siste gjeldende samlede kostnadsanslag for Nye Veier sin portefølje og hva er siste samlede anslag for samlet bompengenivå (kr og pst). Meld.St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 Spørsmål 6. Av vedlegg 1 framgår det at det for veiprosjekter i regi av Statens vegvesen fram til første halvdel av 2030-tallet skal gjennomføres

Detaljer

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke

Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Samferdselsdepartementet Prop. 157 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering og utbygging av rv 7 på strekninga Sokna Ørgenvika i Buskerud fylke Tilråding frå

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg /

Detaljer

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke

Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 31 (2008 2009) Om utvidelse av bompengeordningen på E6 mellom Trondheim i Sør-Trøndelag fylke og Stjørdal i Nord-Trøndelag fylke Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Fv.156 Bråtan-Tusse Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger SKISSE TIL FINANSIERING MED BOMPENGER

Fv.156 Bråtan-Tusse Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger SKISSE TIL FINANSIERING MED BOMPENGER Fv.156 Bråtan-Tusse Grunnlag for lokalpolitiske prinsippvedtak om bompenger SKISSE TIL FINANSIERING MED BOMPENGER Region øst Oslo kontorsted 04.05.2017 Figur 1: Oversikt over traseer som foreslås konsekvensutredet

Detaljer

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen

UTREDNING. Rv 4 Vurdering av bompengeordningen UTREDNING Rv 4 Vurdering av bompengeordningen Arbeidsgruppen 15. desember 2002 1 Bakgrunn St.prp. nr. 74 (2000-2001) Om delvis bompengefinansiert utbygging av deler av rv 4 i Oppland la til grunn at utbyggingen

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold

Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Samferdselsdepartement St.prp. nr. 78 (2005 2006) Om utbygging og finansiering av E18 Langåker Bommestad i Vestfold Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 16. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark

Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 82 (2008 2009) Om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Dal Minnesund i Akershus og Skaberudkrysset i Hedmark Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 29.

Detaljer

Prop. 124 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 124 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 124 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av prosjektet E6 Vindåsliene Korporalsbrua i Sør-Trøndelag Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Orienteringer: Hytterenovasjon v/direktør Innherred Renovasjon Geir Tore Leira Nye Veier AS E6 Ranheim Åsen

Orienteringer: Hytterenovasjon v/direktør Innherred Renovasjon Geir Tore Leira Nye Veier AS E6 Ranheim Åsen Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 10.05.2017 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Fylkesrådet Protokoll

Fylkesrådet Protokoll Protokoll Dato: 03.09.2014 Tid: 09.30 Sted: Fylkeshuset, Hamar Til stede: Aasa Gjestvang Lasse Juliussen Anne Karin Torp Adolfsen fylkesrådets nestleder Forfall: Per-Gunnar Sveen inhabil i saken Dessuten

Detaljer

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering

Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Saknr. 14/8263-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Rv 3/25 Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet i Elverum og Løten kommuner - forslag til delvis bompengefinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 148 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 148 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense Korgen, inkl. Brattåsen Lien i Vefsn og Grane kommunar

Detaljer

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 81 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 81 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av rv 13 ved Joberget i Hordaland gjennom utviding av Vossapakko Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 133 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 133 S (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Finansiering av prosjekt og tiltak på fv 714 Stokkhaugen Sunde i Sør-Trøndelag, trinn 2 Tilråding frå Samferdselsdepartementet

Detaljer

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse.

Fylkestinget viser til Statens vegvesen brev av 11. Juli 2013, og gir følgende uttalelse. Saknr. 12/3486-15 Saksbehandler: Rune Hoff Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt forslag til vedtak:

Detaljer

Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger

Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune. Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Rv. 34 Grime Vesleelva i Søndre Land kommune Forhåndsvurdering om delfinansiering med bompenger Januar 2009 Forord 1 Rv 34 utgjør hovedforbindelsen mot hovedstadsområdet, hovedflyplass, Gran og Lunner

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter som vanlig.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter som vanlig. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 04.05.2017 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Byrådssak 79/17. Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad ESARK

Byrådssak 79/17. Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad ESARK Byrådssak 79/17 Sotrasambandet, Rv 555 (Storavatnet-Kolltveit) - bompengesøknad OHST ESARK-5120-201306115-209 Hva saken gjelder: 15. juni 2016 vedtok bystyret prinsippsak om bompengefinansiering for Rv

Detaljer

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti

Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti JournalpostID: 10/5361 Komité for samferdsel Sak 12/10 Utbygging og finansiering av RV 80 Løding - Vikan inkl. Tverlandsbrua. Fylkeskommunal garanti Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget

Detaljer

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1)

Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) Samferdselsdepartementet St.prp. nr. 90 (2008 2009) Utbygging og finansiering av rv 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og rv 78 Halsøya Hjartåstunnelen (Vegpakke Helgeland fase 1) Tilråding

Detaljer

Rv. 80 Røvika - Strømsnes, fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt

Rv. 80 Røvika - Strømsnes, fv. 17 Tverlandet - Godøystraumen omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Monica Kolberg / 75552899 16/295-4 10.05.2017 Rv. 80 Røvika - Strømsnes,

Detaljer

Innst. 396 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 131 S ( )

Innst. 396 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Sammendrag. Prop. 131 S ( ) Innst. 396 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 131 S (2015 2016) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Bompengefinansiering av E6 på

Detaljer

Prop. 117 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 117 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 117 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 Hålogalandsbrua, skredsikring av E10 Trældal Leirvik og nedlegging av Narvik lufthavn, Tilråding

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret. Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr. Askøypakken - inntekter, kostnadsutvikling og fremdrift Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ivar Ådlandsvik Arkivsaknr.: 2016/2524-5

Detaljer