esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w"

Transkript

1 esr$lffitufrflrtfie$a {S?t d fth6,'tt * FIF.4 I K%w

2 TRYN Uf,GITf, I REGIE NSZ/ANSA Redaktor; To,re Wal,lin I redaksjonen : Finn E. lahl Peter Emil Petersen ': S:igurd Rinde '.,E::n,st : G. Strutz :,.Stjren.lran (tegner). Svej-n He,lund ( trykkr) i ' - " I.NN'HOID.: 'Redaktdren o o o o o.,o o o o o o o o-jo... o o. o. oe..t -.:,1':-r' 1., I,,,: j.i. :',,i,*ii':'ir. : 'r.r ",^;i,:, ',:'l'lt 'B"of,s{,ann NSZ': r1..,i.. o o o " o.",u'l'i,o o c c o o c o o p. t, l -'1 r ' -{1- ;:lr ti -ir t:',-', 1,. '. i ' ii ' lresroent l\orolska.c.oco.ooo.or... side:,il :., :i,.,r:,:1*-**'-'"-,1 --:1,--.--,i rr n n.rreå :l ll bio I\Dåoo.oco o.oooooorooio ^- i.+ : GI'. l\ordiska""ooooo oroo. "rl-' n prdenskollegiet. oo o o a. o o o 6 o o., c o o o o oo'"';'.4' t! :1 rr -bert-cnr rra Pic.-_=,_', lluber.oo..o".';"..ooe.o lesernes mening. o.o. G. o o o..'';'". o o ' o e o o o ll Reisebrev fra \TePal ooooø Kulturspalte oooo..:ti oaoooo.oooo' +': - rr, Jdgenceoooooo6oo.ot. "t.''ui*o'oo,ltoo ll Portrettet."o.o.ooioo.."'i"r.ooo.c Kryssordn. o o o o o... i'.. o o o d o o o o o oi'lr't'o";t' o o o ETH. Historie :no"o TTCrs Rebuslopi... Fjellbdrsto.c or o,oo o. o o o o o o c o o o o o o'. :.' " -: luci e festo o o o o. o..;'. " o o o " ' " ''oito " ' o'jlo o-o"q o VitSert e o o. e o o c o. o o o o o o o o c t o l"o"o t o o o o o o ' ' S"0, S, o o o..e{ o... o c o e o o o o c o o o o c o c o o c o c o o ' ' II rr rl 2. ) "i:.,e..::1: t LI i6,i.:'. t' L+ T7 n:,.. ch LV /\ I! 27 7) 34 \._ 36i )l - ' 'I - 40 r': 43 tr\ 47 I.1

3 'i."l"'. l', ilil;i I! ll!:l ''\, li ",i Itt\ ltilii itll il,',i: ii \i *iịi liii i{li tt ti ti i \... i t -,..-s L.) d,:--i..! _,1.--.,..' Så er julen l1ke OM hjdrnet igjen. De fleste av oss drar hjem til moderl andet for å feire denne vår stdrste hdytid i d C nærmestes skjdd, 0m man legger noe i budskapet julen skai bringe, får være opp til den enkelte; Noe av det viktigs *a II I ved julen, uanse l,l, t rosrrppfatning, er vel fcjlelsen ev et samhold med de nærme stersom nettopp i disse d.ager kjenn sterkest. I\ilan me rker båndene e vennskapet.og kjærllgheten a lloverensstemmel sero g bittre ord bllr skjdvet til side f or kontakt i rolige og hbytidlige omgivelser" Bortsett fra t- KonsumeT av pres ^ anget og f,etende mat, onskes dere en lyk l!clig jul i så måt 6 Ilva TRYN angår, så er vi lnne i en "ny giv". /ilt er ikke gjordt i en håndvending og 'vi trenger hjelp, stbtte og bidrag for å nå vårt mål et organ for alte og av allel (ITesten - så sterkt tror ikke engang vi pa julenissen.) IVtien alt dette skulle vel være,kjent gjennom vårt Informasjons- TRY}I. TRYN denne gangen er kanskje ikke et utpreget julenummer, men vi håper og tror at vi h.ar fått snekret sanmen noe for en hver smak. Ilvis ikke, er vi- alltid'åpne for kritikk "(skriftlig).'dette nummeret ble tit gjennom lherdig arbeid av red.kcmm" og det er ikke få timer som må tllskrj.ves hvert enkelt medlem. IIå er vel lppfatningen den at vi er nettopp valgt til slitet (dog svært så norosant) med å sette sannen vårt organf Men det er bare det, kjære leser, åt da Red bare teller 4 vår kontingent her nede til alttid å kunne gi det koruekte bilde av vårt miljd, Vi har selvfdlgelig fått hjelp av våre faste velvillige skribenter, også denne genge men de utgjbr jo heller ikke store gruppen. Det er derrcr vi cjnsker flere I *\

4 rr-, Fi*"-r -i i l'l i i,\ I i li i"i,1 t\ I iln,i l( [:, -', " ]- I "l innlegg, ikke for å avlaste oss, men for å cjke bredden' For å bedre kontakten med vi raskt sklssere videre Bredden må bkes interesser": btir infcrmasjono.". våre lesere fbr flere numtner, vi-l I retnlngslinjer for TRYl\o (ginetgruppenrsport, de enkeltes leseres dokkes, tverufaglige prcblemere mer ren ':' + en nengde andre ting) -F'ra var spaltert for dre side kommer det pr1 tale: Åpne en "Kontakthvor turer og andre gj oreniå} kan komme uvitende (Fjelf-bijrst er i dette numner' et godt eksempel)' vi kornmer til e arrangere en foto-konkuranse sammen med Tcrdiska med. det forste (retningslinjer kommer i neste nummer). Vi.har tenkt i få i stan'"'l en opera- og en teateraften (TRYi\I-regie). III o 1I1 0 Mottoet må være for den videre driftc skulle det mangle noe spesielt i TRYli, ( en gruppe 'el-ler et tema f.eksr) er det let* test og sikrest h fe rettet på det ved å gjdre oss oppmerksom på misforholdet idet man selv skri-ver innlegg. Tilslutt takker vi de som hjalp oss vil få dnske alle våre lesere og.vi takker hverandre og a. EN GOD JUI OG ET RIKTIG GODT NYTT AR: ' RED

5 \ \ \1 /,. '. \ l' ll n'\\llll l;'''\lil ll'r\ \l l, \ \ \t =L \-_l \ I t,.' \ "1 t! K jære leser. ti.',l*-l ;i\, ci*l \!t il l: l l I I I \i i I it l ll i.i,i i l 'lliil lt I ti I i I \ r"j _5/ # i #!'\ ii t! I ll il ii i\!l ii 1r il 1l il *-is :::'\ 't \ ii IJ :\ l:\ il \l \t nil <tl,, tt -A r(\ \\ k), Sorn lovet i- Informa.sjons-TRYl{, så er vl her med en }iten hilsen. Det fr:rrste jeg vil si, er : Takk til ulle som få'nt veien til Nord.iska på Pot d.e Cha:rbre-lrrd.agen. Jeg håper d-ere er like fo3plyde ned deigen som vi i styret er. Det vrtr den siste store fes.ten som Nordisila Lrlang,rrte i L97L, men vi ftrtsetter i L972. Dog er her en liten hake ved våre arrangencnter, eller rettere sagt, 1lu'd cpprydningen d-en påfrlgende sg,ndag. Vi h:r d-essverre måttet ftrstslå ert ikke alle våre ned-lemmer t rr dette så alvorligr ob spesielt godt mcrker vi d-enne rppfatning blaint den som er utkalt til ryd-ding. Dette er lcitr spesielt for d-e tr trv fire som er m(tt frem opq nå Bjrre alt alene. AV hensyn til hverandre og til klubbhuset ber jeg medlem.mene i-nnstend-ig om å fflge båthusforvalterens oppmaningen!g brev. Sanmen med dette innlegget, ha;r vi sendt med vår trener Fic Hubers treningsrapprrt for L97L. fkke bare bt'r d-en. være av interesse for med-lemmer og garnle roere. Ikkemed-lemiiLer bir ka.nskje ta en titt på det som er skrevet del. felfum linjene står d-et nemlig ert d,et erldri å hrr rcdd før ik-te er noen grum til å 1a. være å begynne. -!"t ble vist i år at man kan, 6rn nr'dvend.ig, begynne på-bar bakkc så å si,.g allikevel ha stor glede av roingen. Så stor glede at man vi-l fortsette. De som går og lurer på om de skal ro cller ikke, bglr se en oppford-ring i Ficts rappcrt. Dcn siste overtalelse skal vi klare på vår ro-pr.pagand-akveld,, vl'ntelig i Januar. Samtidig er vi intt,ressert i å vite oru d-et i irele Zurich finnes piker Som kul.ne tenke seg å være medlen av Nordiska.g d.rive sport d"er. Vi d-river som kjent ikk: bare roing, vi håper å få rving på skigåingen i vinter o8så. llltså: Quinder, meld- Eder! 'llil slutt lnsker ieg alle TRYN-Iesere GOD JUL og GODI NYTT AR. For llord-iskas styre, And.ers Holte, I'resident.

6 tt i i /",i,,,l,i' ll l,-j' *).- \-i 1 \!.' \i ii I \i I \i', --- \--,. ;?.: -1 i ii it,i ti., :- =\-i /\l \l NSZ rs gencral-f orsariilin{t - l:østern I97L jii'øte t bl-e åpnr-'t }r1" løp' c-btcr d.. t akadcmiskc liv'a.rtci's ut- 1l- ". -:;7- c nen tradisjonell-r: freibierd.cbatterr blusset u:licldlelbart opp y sæ:rl-i ; merliet met,n scef unge Fetcrscn? sorl ogsai senerc sk'ull-e lcoinirie tj-l å sette Fjitt prieg aftenens C'isputaser" De oppostsjonelle elementer ble ini cr].crtid- :r'aslct fei-et av banen i clenne innleclcncle ru.nde, idr:t clet p L f orhårrd stipulerte lcl-antum al-l.e::cde \ra.r clisti:ibr.re rt og man i dr,r: i;ieldend.e sodvane ikke kunne fj-nr:c hjernmel- for fo::tsa,t'i; gratl-sel-lkserlng Idct aftcnens orclstyrerr, Andcrs iiol-lc, forlryntc at mån gikk ovcr tij. punkt 3, l)tyrets beretnj-ng, som rlenne galn$ bcgynte med" r'apport f'ra. Vår-GItrr, hc-ret Alrbt:1 scg und-cr henvisiling til day;sord,enen og e tterlystc, på sin ignorante rnåte, e rå-rpport fra Vår'"-GI"n. i{an f ili}i stra.ks sil;t pass på.s}revet for ma::lglende opprncrksomhet, riir,'n.det ble iktrre elste paraerafritt fra d.en liar-,tcn, ;-1tt Petcrsen hevet i-gjen Si.n sjonorc røst og forlangte, På lclingende llarrilcrvelsk, e.t rireil:nsha-rpet s;-r-r-1,1 : 1-r-.ggast fraiir på båe xtålføretu Trorinainnens rapr:ort f orarsal;e t enilc:l intrilcaite spørsr'rål: I{a:-Liion K. følte seg rroe -forbigå-bt åv en siripping-utstilling i ltorge i våres og rettct-ril d,el-s stcrk kritikk mot presictiet. Det utspant seg rrå en følel.sesladct cteba.tt, J:lvor nan a'v motarg'ltnenter nerlcet seg at seilesterferien var lagt noe uhe!-dig i re J-as jon t1l neviite arrengener.lt, ogl clcssutert hevclet sekretæren hård-nakkct at d-et vrlr hr:ngt opp inforrnii,sjon. på s-br-idhc:lm i god tid-" Pål Strutz etterl;,rsf,s Sf'r. ioo,- frrr ICS e tter Jrior"regerabend" Jens ]ru.nnc irnidl.ertid gi en fo::]rlari-ng på cle'ute. 7

7 Aabel ville gjerne vite hvilke trronsekvenser et eventuelt norskt med-lenskap i trec ville få for norske stud-enter i utlandet, og i Særdr-jleshct for oss. Spørsmåiet ble avr'-i st som lrrelevant og Aabel repliserte med- å trekke frem sitt trumfess: Unc-ler hcnvisnillg til Statuttelles paragrafer og il sses pu-nkter, forlangte han at cn aiourføtt inventarllste skulle tilføyes formarurens raplrort og fremlegges på ne stc GF" I{aetkon I(. tok nå led.elscn av d-e tilstedeværend-e ctissentere og med" r,pposisjonen i ryggen proklar:rerte han at forrnanncns rapport u:rd.er d-e forellggende tilhøve ikke kunnc godkiennes IJnder d,en følgenåe C-isputt kon I'p1.utse1ig'r blant forman:ncns papirer en inventarlist-b for d.agenr mcn dcn formå.c.dc d.essverre ikke å vclllte opposi.sjonens tillit.l,{an forlangtc kompromissføst en avstemning bla^nt d.c tilstcd.eværcnd-e, dog ble dcrurc utsett til e'ctcr.f3u-st-n. Hcnn-Lng Braathen ko::-r inn på jr-rlcf'l yct,?g cttcr å" ha fått avklaret visse ad,minj,strativc anliggend.er spurte l:ran rned slett skjult nervøsitet om firmaet l[ay-air kunne den safl.l]le serrz-ice som Braathen. Vlseformannens rapport ncd-førte c1essvcrre også en blomstrend-e d.ebatt, clet b]-e sogar l.'ntircct et rapportcn va'l: slcrevet uni-i-d-d.elbart f ør G. F " en i- rttie f en K-ellertl. Braatl:cn Sa.".nct blomstcrsrrenecmcntcnc f-y:a Al.nai, Ca'G var haln ufattclig a.t ]1oe så.d.yrt haddc gått ']icd.cn" l;lorten unnfem.3ct strerks d-en kons1,-ruktivc id-d at rnan til d.c ncstc fcstlighetcr ctablercr et bl-ornsterknyttc-tcam, relcrl-r,ttcrt blant d"c ller'r,-ærcnclc fruer" Forslaget fikk ikke ubeti-ngct tj.s},'"-bning, Kasscrcrcns rapport v-irket mcge t vanntctt, id.ct ingen innvcnd-ingcr av prcllær artl-ot scg høre"det bøt d"og nevncs at forrta:rncn måttc rcdcgjørc nærmcre for lcic av c"1. lolcalc t.

8 ti1 forcd.rag som blc hotdt ct annat stcc1, cfessuten 4 d-oble I,Vh:isky på, I7 "nai og toll på inporturt øl" Dct før.stc s}ryld-- tcs Ln forgl-enmclse, som forma,nncn tilbød- å ta på sin egcn icappc, dut sjste tilskrcv iran byråkrati. Dct mid-tcrstc spørs" mål blc forbigått i stillhct, Ltfl{-oppnnnncns rapport førtc son 'ra,"nlig til d-iskusjon on avi-sutvalgct på stud.hcj-rnr o8 son t'anlig blc clct hevd-ct at ItFeverilfen't ver ovcrflød-ig. 0a11c villc hartnorgcs I'Ianc1c1sog S jøfarts Tid.;nd-c" oe Pr'tcrserL gikk stcrkt inn for Donaldog Astcri>1. lrorøvrig blc il"ct forcslått å arliivere ga"mlc TPJI{ på Gustr:v ldavill-e -71invxt:T. IIcd-isincrrapportcn var ]cort og fyndlg o{1 forårsa}cct ingcn uovcrcnsstcrnmclsar. Rcd.elktørcn rcdegiord-c så for sitt vj-rkc og nyttet høvc til å holdc cn s'bcrlc -bi 1c, hvor han r,rcil glitrcnd.c rctoriklc gildc til fclts ::iot rrvissc lcretscrrt sott i- hans pcrioric had-de prøvd å sabotcre TRYNi Xllcrs mcrlcct man seg at rcgnskapet ve T rrør\stcrgyld-ig oppsatt, nccl ut pyntclig lite ovcrslrud"d. Barc vcd- prrstcn t'linonadi,rt forlelngtc llliul Ln d-ctal jcrt rcd-c- 6,)pL ^-iar!!uu. I c, fvar sandvi-trr tok nå. opp d.isponeringcn:r,v d-cn d.et av vintcrlckcndes ovcrslcudd son tilfall-cr oss. l''ia:n blc cnigc om følgcnd-e. Fcngene r:cttcs inn på tjn spulrlt ]conto r som ilisponcrcs av lvari sfcsir;lt har han clirtc Blanche til vissc r:-i-ndrc forcståcnd-c utlcgg. Iorslag ti1 r,rrr''cnd.cl-se a'v d-et ØvrrE' frci:lleggcs p:: vår-gllen og tas gjr'rnc inn i f'rylis l-'- z ^-n"l D_Vqf, UUr o postun p.r,lr.fiu nåttc. på grunn av fre:nskr;d-en tiii sløyfes og sicfun avstc::imillgcn om god-1:jcnnelsc ar; forniallnens rapport (Karlscns Tcorep) vr,r.r u-b-oabt til cftlr parse, blussct ct q

9 lønnclig hå.p opp i prcsid-i ctat disscntcrnc kon t1l å glci;o hcli: ldstillitsvotur'*ct. ]'lcn d'engang ci I lkkc før had"de iaan factslått at dct var 32 stcmlcber"cj;-bi;u-ndu tilstcd"c og antyd.ct at rlan nå giklc ovcr til valg, så oppløftct d-ct scg cn trroni,mlsoci-isll keililirlg fra opposi sjoncn" lct r-rtspa,nt r:cg igjcn cn clroil jonsprcgct ncningsi-t b.rclislingt hrror pålrjenningen blc ;lå stor for dj-sscnterled"crnc' at c1c giklc rilait-l1 av husc for å pissc" Dernod. var lrystcn trclar o i r,r r1.} gjcnnoi,rføriuc strakscn lynavstciming soi:r blc cn ovcrvclclcne scier for prc,:icl-ictl 23 fof og I ilot goc)kjcn* nclsc.ia d-c foranncvntc hci:r'er lcon tilbakc og oppd'agct hvorclan de snucliil var ført balc lysct, gienlød- salcn av spaslnoclulislce v'rcdcsvrinslc og konulsc stønn" Postcnc 516 o.r 7 rlåttc o6så slcyfus, cla: CiUt bcgsrnte å nærflc scg rai-cinatt. l'lan gikk så d.ircktc ovcr til va"lg. Aa-ocl hcnvistc til statucttcnc og klagct ovcr at intct forslag ti1 nytt styrc var, offcntliggjord"t' Styrc trcnvistc til scd-vanerett og l:islnglcndc selvoppfrclse bla:rt d-cn gcncnc hop,iilctldanrforu-tcnbjarøyesoii'qtittcscgtilgicnvalg, barc had.d-c kand-iciatcr tij. to anclrc verv' Fornann bj-e Jcns B1arøy, valg;t ve d- atrcla;'rasjon Yj-scforriannskand-iclaten llcglunct glinre t ve c1 sitt f::avær' sorn r,iotkand-j_d.at blc carl s'bccn fort slått. rd-et sistncvntc strcull-e f orl-ate salcn, så tran uhc-,iitriet lcr.rnnc wurde ru d"c to, gjord.e i{e glunc1 sin cntrc( og holdt en gløciendr, prcsanta:å sjonstalc. Dcnne rrrå ha giordt"r,ct tlypt iru]trykk pår forsamlingcn, for TJcgluncl blc valgt :rcd 19 i"rot 7 steni"cr' Dc ØvTL!. blc valgt vcd- akla:,iasion, c1a ilct j-ickc fante s t'rotkancline,ter, ja knapt noli lcand-iclater' Kasscrcr bl. Ingcr i{jcllncrs <,t'bcr cn lr.ltcns charincoffcnsiv fra stccllesolå uiiiid-d.clbart cftcr b1-c valgt til sclirctær, dog ikkc utcn bctcnlclighutt-r fra hani sidr- ' I r")

10 ii Torc lliallin stiltc scg fortjcncstcsfullt til rcdaktør i nok cn pcriod.c og had.d.c ilgcn va:iskclighi,-bur ncd å bl1 rrn I o* lljctlisinnann blc frtyrc-bs forsiag, vr.lgt in abscntia' I fcstkonr-itccn lcom: Fj-nn,Dahl-, J-,ars lr;o, 0:r1f c Stucn' og ljr- sc Sraa-Lllcn " Rcd.aksjonslio]:aitcen blc; Pål S'r;rutz, F" E' Pctcrsen, Sigurd- Rindc, Søri.n Yran, Finn Dr.hl og..ljcglund(trylc]cer) R.cvlsorer bl-e Jo Langnocn og JØrg l[egaarc] Intc før vejj. valgc-b brajct lykkclig i havnr slo?oliz(jlstund-c og nan lot scg oppsllgc i liicd"crdorfs r'rcr lysslqy ctabli scm.cntcr J ørg: Negaard-. seltretær a Når vi akurat her er inne på sekretærens område ( se ovenfor) fj-nner Red. det på sin plass å nerme at vi sårt trenger en elter flere sekretdsep. Skulle det altså finnes noen velvillige kvinnelige sjeler som krxrne tenke seg å delta i våre paplr-orgier, så er de aldeles h-iertelige velkomne' Vi gleder oss: Takkå Red. 1',

11 E;; ta---' f\, ti I ti lr '.. ' i,' t'7 \. li l \, ili \,\ tt \ '\'l- )[t]1=1,,l' i' li \.1" i: ii t"'.1 i LI iln'ii i I,ll ri\l rl li,'_.l Atter et år var gått r ob kverulanter og oratorer møttes til d-yst j- våre kjære lokale'r ved sjøen' l[oe kaldt var cet riktignok, men det får været tei skylden for (:?) Presiclentiiåkonlalenerklærternøtetforåpentetterat det akad,emiske kvarter var ubløpt. Før den eg-'ntlige d-agsord.enblepåbegyntslg6.pictluberoverraktsølvårenforsin innsats som trener for l(ordiska. Deretter var d-et tid for dagsordenen. allerede ved valg av ordstyrer viste d.et seg at folket var i stemning. styrets forslag, Jens aabel, btre likevel valgt uten noen sterke motkaniidirter' Ifølse vanlig praksis stetrtet mt]n nied rapport fra vår-gff en' som uten kommentarer av betyfuiing ble godta.tt. Deretterl Presidenterlsberetning.llrois.rlen.l,[anante.tnubegynte nor.a'l\[ensommanveterpresiclentensriippvrtanrensåd.t"n art at detal jerte clisputter alttid er noget vanskelige å få istand. tlapporten- ble di':rf or etterh'vert godkjent' Likeleoes visepresid-enbens rapportr som som kjent er en ov')rsikt ovur den.monetære situation balt barqi-sken (itn O-irekte følge av f esttighetenes omfang g jennorn året)o' SitueLtionen: Bra' t(asserer in s,bscentia, Drp tr'oss, had-ie 3"ncrt sin stedfortred,er og tidligere ske,ttmester sten nhlgren for å redegjllreforklubbensøkonrmlskestillingetterårets?mvar gått.tydeligurois 'lull.skarpslnctigehoc.er.rustetseg til kamp f rr orn mulig å f inne hull i rcgnska"'p';t ' Radarparet strutz/sandbergr også ka'lt o'konsutttentenenn var nå varme i t::øyar Inen Sten var beredt og et "knirkefritt" ' regnskap ble godl< jent ' Rosjefen' }!nd.jrs I{o}te, eller: ''Djevelen fra Galeiene'', ref ererte f rar en rosusong som ikke gli-rnret r'lv f ørstuplasser t men som lovet mcge1, bral f rr kornme-nd-e scsong. lir'"ts roele hadde jo ingen tidligerc erfa',ringr oe man må d-erflr bctratkte sesongen som vellykket. uten for mye dikkedarer ble rapporten gookjent. t4

12 T,- ii i tivordan heldde så perpirnf,llcn vlrket? Sekretær.ttre Lørken redegjord.e for forskjellige administra.tive systrer, ob som ventet goclkjente man nesten strelks rapporten. Båthusf orvalter Peter,8, t'etersen sto for tur. Åv sine u'vennero' i:eidde han latt seg fortelle at harn kimne ventc Seg et helvete. Sand.berg/Ststtr;z gned. seg i hend.ene i vellyst mens ]rr.tersen leste sin beretning. i\{en en Lrnnen kom d-em j- f ork jøpet r og wrd.ret seg over hvorf or pianoet vcrr f lybtet opp på det fuktige Valhe;.lla. Fasmer/iVylund. lurte på hvorfor intei; var blitt g jort med- oppvairminger] på stedet' Svarr; Økonomiske og tekni-skc hind-ringel. Forslag fra d,r.fterrer: Sentreilva,rne,nlegg: Strutz kon så ned- f orslerg om sentrsl-fyrt piano, så musikkgruppå på Vrll ralli-r kr.mne "d"igge'o videre. X/lan oppfordret forøvri-g neste st;rre til å ta seg av projekt sentralvåirme r og rapporten ble god-k jent. I\/iaterialforve^lteren, Ter je Husb,y, leste sin korte rapport og fikk svi litt for enkelte skjevheter i sitt ilrbeide IIIen rapporten ble gotikjent dcn også. Sportsoppmar-Lnen, llaalkorr Karlsen, deriinot, heftet m rn seg mye opp i. Hovedtemeiet syntes å være d-en mangelfulle opptysning on de forsi<jellige sportslige tiltak. Sano-bergr nå tydelig n'i15eingu', vistu- seg solll en rneget hissig opponent, mens Karlsen på sin side svi,,rte på "skudd" frt-^ alle ktinter, så rarpporten oinsi-d.er ble gocik jent, lyils Sklnke, bihliotekar, ble forelagt tj-lstandene i a.irkivet, og man mente at veteraner som kotrrmer langveisfret på besclk for å friske opp gtimle minner brr hir anled-ning til d-ette, Etter b,eretningene frer styret verr det pa.use r ob si-d-en gikk man over til valg av nytt styre. Styrets forslerg ti1 president vair Finn Darhl. l\ndre frrslag: lindels l{olte. Ovemaskend-e f or mange. avstenning viste a-b f olket c;nsket ltnd-ers ' Til vervet visepresj-d.ent sti-lte kr.rn Carl*Otto llolm opp r og ble valgt. Sori kasserer: Erii< Bakke, sekretær: 'Iom Bilden, ros jefa Alf Sveen, sportsoppmann!'inn Dahl, iiiateri-alforvtil-ter Sveme Golteno båthusforvalter L?hilip Stephtinsen og bibliotekar Faal Christiansen.

13 -'r:ri sr / I'f fil, l:l tlt \'l )' ffi -r7 llt'/ I i,' l: '\ ii,.\ ),\\ It\,\,:--!i a*l* Ordenskollegiets ord"entl-ige sammentrec1c, det i reklren, fant sted hos "Det!'arnla le jonet'r d.en 1/II. XII. MCI.{II}TT (tctt oppundcr dbt juttalsl:c r;kifteår)- uniddcl-bart før d.cn høyvelbårcnclc. llvornår, oi; pil hvilllen tic1, dg lcrig var et dorn-i-nerende trelik 1 clet f:lobale hi-storislce bilde" ncnne anarlogi kan O"Ii" bi'.rc, meå uh-cl-l- unclra seg å" presisere, og dermccl ligger det næi:t å liaste ljts ov r clet motsatte, ilctrre rri-i-nst for, å jrol-d.e Kolle giets målsetting Pryt, nemligl vårt assosjerte rucd-lern lii-lly, gikl',' jren og tok i- hend.e en. Pris av lrcd, oe Qcrrned-, ve l- vi-ber:d-e, f orsnå-d"clc.) O.K.rs ec1lc intr;nsjoner, iae:t vi uten refjervasjon hadde 'uiltentrct ham ll"i'" sin llrstige Fre c.s r.'ax" 'a i,cn nåi, utcn SnGv av piete t, i cicnnc lød:ne fu1le ad-ventstid., raslcr Ind-iras sabel løst i. sh"rr:n- men j- krig og clskov sliu]-lc a1t være tillatt" 0g ettersomr og Sicrne : til tross for d.ette; o"k. hnr sebt r;eg nøc'saget til på det sterkeste å" ta avstand. fra d.cnne form for t1lnærrnelser., Dct finnes grenscrj (Jfr. GRiNSMii Skotciimagasin). 1/år perifcre korre spond.cnt, mcd. setc i c1e t Annapurnisl(e liiassiv, utstyrt med, sherpa sa,nit bærcr; ikl,le manglenclc Su-nn Sarrs oå' følclse av høyde o. jr", pluss Gallilciosirop. Dcrrne 'nann, han har i d-e mest konvlll-sod.iske vcnd.inger gjort O.K. oppmerlisom på dcn ganske sccuriosc trol-ovelse soi,, nylig blc manifistert" LTon tro, oifl j-lcke Yairya Iihan har valgt en noget uortoclolls rnåte å forene seg mecl sin utlråred.c på" rlkk il-., lcjærlighetens veie synes uutgrr.r.rrnelige, o8 orn enn d.etilriktige silulle få slippe igjennomu så griper ganske sipirert lrantomet (ten vand.rane vålnaden) inn" l"! incliske Bcngalen har jo atltid vært ett c.v hans smertenstårn'.. t?

14 Sannelig er d-et en -bid. av plagcr just nu" Sefv en så ]ivs-' JlJ lzrqri-j ør Ur å - og sprudl end-e personligi-ct som liajesteten dcr hjemme e har måttet skyve føttene innunder PCkshospital-ets sengetøy, L[en fatt mot underd"anige, O.K"'s hoffleveranclør, Hagbart O. Bommen, vet å melde at brotrcken, onclets opphav, Itar -1 att seg elfunj-nere. lloe Boriu:ren cieri-not ikke vi sste var nå"r S jefen ]cu.nne ]comme tit å vise seg på fortauet igjen, ja, for d.e av oss som leste hans bul-letin, så d,eb faktislc ut som om /- ad.jutanten slett ilcke troclde pasienten slculle sllppe ut j- clct hel.e tatt, ncn slilct nekter 0.Ii. kategorisk å feste noen lit til."da vj-f vi heller få rcferere til O.K"os trad"isjonelle votering, som, naturlig noklci er vicimet Juf enr of som cle'c sku].le væ-r.e all grunn til å stole på" lirfaringen har jo på en ugjenndrivelig rnå-be viet hv'i-lken årviss begivenhe t d-et ]rer clrcier seg oro. For Jr.rlen 197t I loo % Forh;jul aoo '71, Qwe eee?ræ * = - * -??g =:i Et resultat det j sarinhet står respeht a\'. " " l'"lorge, ffiitt leind-r'0d1tr gamla du fr:iarr som d-et he'uer, igjen har Du rnuli6jhe ten til å ha,le itand- ha.ndelsbal-ansen... (-os hlr'cil nocn strofcr ko-lle;ial poesi ) " Det værc sci, I(on1,e, det værc sc5 trell Rent vann, clct trcnger rrra;r likevel" Vi scl3cr i- øsi, vi selgcr i vest; ofl :ærl-ig i sxd, Der d-e trenger det me st. Itlri;r Lord" fnj.ss3 briten, os hcl-l=r vt clrittcn Ilol-lend-eren bannere forsmair sin Genever Fra nå av vi c]-riklccr, sll- lenge vi l-cver Det rcne fjellvalnn fra norgcs foss Sorn rirod"er na-bur irar s jentrct oss {

15 For å si det ned svensken, Dritrcl< inte ur rhinen Pimp heller clen norske høyf Tell.srrinen J Konsu.m : ca" 29 enheter For LI.tri. len l;lstfge ILt;{ Ordenskollegiet. v? uiiuner{ *vt Arjor\iNrMt=rvrs-cituNinr(7E N s b ^/A-+fcr-fct {it Scr/uz- -s-fr- h,ao 6 &R. + por{o } it ko,<rrn -'t* t, vo R.el. -J-*:rs"å\x,/A t-,.-f,v "l- SÅer- s,r,l8a c H srn..f trfuu E, Denu H ixz en AA(4 STR." gb goss e_u Ric # of f å ij rqfa # --9 å /) ta trcr++aud T{.KK { ilo

16 t raininge b e r:l c h'l-l9 ru i::"\ -- l\ii lt li lr J." -.'i,rr I I /i" /l \i \i '\j \4 \.I \J / fr Der Berichterstatter k'cinnte ja nit dem Schlagwort 'rlnterlaken" beginnen. Das ist aber nur moglich, werut man auch "Ruderer" hat. Im Januar/Febmar musste also zuerst Propagancla fiir den Rud"ersport gemacht und Leute zusammengesucht werden. ErfreuLicherweise fand man auch sportbegeistcrte junge Norlteger, d,ie bereitlwåren, in der heuti-gen Zeit der "weichen Wel-lerr das Gegenteil zu machen: Heirte, Disziplin, Yerzicht auf viel-es ltrrgenehmes, Kameradschaft den eigenen Interessen vorzuziehen. Im Kistentraining wurcle der 1. Kontakt zv,rischen l,rasser, Boot und Ruder geiibt. Schliesslich nahte d.ann endlich in Aprit das nicht mehr wegzud.enkende Trainingslager in Interlaken bcim gastlichen See Club und im wohlvcrtrauten Hotel Du l,ac. Dort trafen sich nicht nur Rennruderer, nein auch 'tuhemalige" zleht es immer wieder dorthin, r-rnd allo sind iru:rcr wilkommen. Interlaken war wieder ein voller Erfolg, ob auf dem Wasser, in clen Bergen, auf dem Schnee', ode'r zufrieclen,im Hotel, man wusste: lvj-r wolfen Rennen fairren und fiir Nord-isira kånpfen. End.e April stiegen wir auf dem Ziirichsec ins Boot. Ntirnlich 7 Anfåinger, alle neu bbim Rud.ersport, 1 Rud-erchef, sclber noch nic Schlagmann gespiclt uld erst eine Saison geruclert. I Steuerma:rn, Si-eg gewohnt, natlonal und intr,,rnational bcwåhrt: Jens Abel-. 1 Trainer, der die uncankbare Årbeit hat, wieder einmal ganz' zu vr'- tcrst anfangcn zu miisscn. l.ls war zu begreifen, dass wir in dierser Situation nicht schon an der l. Regattc in Stansstad. tcilnehmq,n konntc,n, was cine- ernste Riickfrage nach Nordiska bedeutetc. \fir entschlossen uns, vorcrst im -ltchter zu trainiercn, un rndglichst bald viele Rud.erer ar-rsgebilclet und d"och cinige l,iannschaftskil-ometar zu habcn. Schlechtes Wetter und welliges Wasser, fast 2 i'iioni:tc lang, behindertcn uns stark. Dazu kamcn dj-e "nonnalen" breignisse, wie F\rssballunfall, lrrkåltungcn, Verletzungent kein Steuermann, verschlafen, Autopannen. l{ie gut, dass wir wenigstens von )J* rl

17 Boots- und Materialschaden im Training verschont blieben- hicr hatten wir wirklich Gliiek (sind aber nj-cht kostcnfreil) So gab es auch wied.er tlarurschaftsånd.errrngen" Trainiert wurde aber trotzdem, und es ist erfreulieh, class nlenend im Boot den Kopf hången liess. Langsarn }<aiii auch d,ie Hoffnung j-ns Boot, doch noch Rennen fahren zu kdnnen. Ueber d.ic Regattateilnahme wird der Bericht des Ruderchefs Auskunft geben mit den errej-chten llesultrten. Zusarubengefasst darf ich aber sagen, dess ich sehr zufriedcn bin mit derl Ergebnis. Bereits im ersten Renrren war unsere Letzter PLatz sehr lcnapp und cin l\::sqhluss war ndglich. Jedes Renrren wurde besso'r, und be;reits konnten wir den Schtuss andern Booten ijberlassen Einc stolze Fahrt vollbrachte unser achter im Rennen der I'Internationafcn Regatte Rotseet'urrd, eine sehr gute Rennzeit an cler Schwej-zcrmeiste,rschaft. Es sei daran erinnert:.n1les von Anfångcrn vollbracht I Ein bezeichnened"er Momcnt am Rotsee, inmittcn von Ruderern aus 2J Nationen: Ein Nordiska-Ruderer, der auf das spiegclglatte Wasser schaut, wo soeben eln Rennen vorbei ging. Plcjtzlich sieht er nich an und sagt spontan: rrbs stirunt, man ist hier bein Rudern schon sehr nahe beim Spitzensport.r'Das hatte er an einem Theorie-Abend lm Trainingslager i-n Intcrlakcn gehdrt, als ich versuchte, einer ltannschaft zu crklåren, was der Rennrud.crsport, hart betrieben, fiir Mbglichkeitcn bietet I Dicsen irlordiska-rudercr "hat es gepackt", er ist aber nicht ailein, sieben ancl.eren Leutrrn ist es glcich geging(;n. Und jetzt kornrnt fiir den Trainer ein kleines Wund.er und fiir llordlska die grosse Chance: Alle 8 lvlann blr:iben zusammen und woll-en 1972, in OlympiaCc-Jahr, clcn erstcn Sieg im Achbcr feiern I Mit grossen Hoffnungen und Zuversicht cliirfen wir das neue Jahr erwarten. Sicher kann jed"ermsnn irgenclwo und irgendwann etwa"s besscr nachen im Training, im Boot, in Rennen. Vermeidbare Fehler und vcrpasste Trainings miissen unterbleiben. Jed.er kann im rreuen Jahr nehr zw Urfolg beitragcn, niånanc ist nnehr Ånfåinger und alle wissen, worauf es ankonnt. Was wird uns 1972 bringen? Natiirlich woll-cn wir den l chter "Ormen lange" a1s unser Paradeboot helben. Dann aber werden wir jetzt auch Vierer trainieren und hoffentlich auch Rennen fahren damit. ]l/ir ho,ffen auch, dass neue Ruderer zu uns konmen und iur Regattabetrieb rnitmachen. tr\i.r alle wird es aber eine besonders tv ln;-rze Saison sein. 11 t<)

18 Wegen der Olyrnpiade 1972 in lt1iinchen hat die Delegiertenversamnlung des Schwej-zer Ruclenrerband.es eine 'fbesond.eren Saison beschlossen: Die erste Regatta Stansstad sol1 B^r0 letzten Åpril-l{ochenende stattfinclen (fo Tnge nach d.em Trainingslager fnterlaken). nie Schweizerrheisterschaft b'ereits nitte Juni (f Nionat friiher). Zud.en sollel auf dem Rotsee an der "Internationalon'Regatta rr erstnals nur noch Elite-Rennen gefahren werden, wes uns cine weitere Startnoglichkeit nehmen wiirde. Die letzte Regatte fiir uns "a"" "o"i.t Ljnde Jr-Lni clie t'ziircher-reagtta" auf dem sihlsee. Hoffen wirr dass vielleicht noch andere Regatten I'erfund.en" werden. Sehr gerne wiird.e ich rrit Norcliska auch rlort rnitnachen und ho,ffe sehy die gleiche Meinung auch aus den Achter zu hdre'n. *-/ i/ //- tt Der'r ire k"crrd lzilalas^ r bden M-cL* de n S**b u<r- qe ss en / il 1J tf

19 An i. et ord. T.\M.'s artikkel i TRyN nr. I/lt om "flåsete" bruk av ordet 'r3dde't forrxrdret meg, Nerrnte "moterr er ner:rli5 gått meg hus forbi- kanskje der.ipes den vei mitt nærvær nettop fordi ieg gr jdde( vaskekte ifcilge Rup.Bax.), Ma:r har imidlertid forsikret meg on motens eksistens, hvilket rettferdiggjdr ToW.'s saklige op; konsise artikkel. Enhver forrn for antåsenittisne (her stedfortredende for a1le forner for rasehat), selv den uskjyldigste"bruk ev ordrr, er neriilig et fenomen sorr* bortsett fra å være uverdlg- ikke kan tydes som annet enn et syrnptoni pir. noralsk forfall.let er e,ltså ikke i fbrste rekke iddene som brlnges i fare pog.å. arttiseraittismenrnen den egne moralske styrke(og her rlenes noe ganske annet enn sedeli-ghetsnoral). /tntisenlttisne angår altså prinært det egne sanfunn. I TRYN 3/7t var der tre svarinnlegg å lese, f.w. hadde -"-å foltjent sakligere svar.l{ens Rup. Baxo "stcjtter alt annet son er sagt on dem " og avslutter med et eventyr, synes EoG.S, å være av den oppfatning: at "denne noe overdrerme bruken av det her ons,jeldene ordrr ikke eksisterte fdr siste verdenskrig. T.W. kritriseres for å se "tj-ldels tungt på livet"nhvorfor ikke ta eksempel istedet, og få oynene ppp for alvoret ved enkelte sider av det? ' Ad kommentar fra signaturen 'IARI" vedr. innlegg fra T.W. i lesernes mepingl TRYN 1/Zt so 25.2 ARI Ari må ihvertfall forsdke å tolke raeg rett fdr han gir swg ikast ned e 51jUre bruk'av det jeg har sagt, Når jeg spor som fdlger : 'rer det mulig at denne noe overdre\ru]e bruken av det ongjeldende ord, er en fdlgereller rettere AD

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- r4:-.i.-*-*" ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J

SUll-H. t\jju[iltm]igir ----...----.*,., \, 'rilffi. ,lt{- i-,- ,/),'r-*-=/--.--- t*.-*- r4:-.i.-*-* ::ra* -. L\ {_,i'-'-* *.J il,4 \/ li SUll-H En t\jju[iltm]igir ----"...----.*,., \, \ 'rilffi,lt{- i-,- r4:-.i.-*-*" I t ::ra* -. i/,/),'r-*-=/--.--- t*".-*- t L\ {_,i'-'-* *.J rl t;'/&s ÅiJ-Hsr $p&zj/\lq ESci-{År'T" Å, I i-{,rr,

Detaljer

SNO. MUnchen, befinner man seg "410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND

SNO. MUnchen, befinner man seg 410D I ~, ØKENDE RASEKAOS I TYSKLAND OG NR. 22. 21. ÅRGANG. JULEN 1972 LØSSALG KR. 4,-,... 'JJ.p. \...'1.,:"~:; tn -.l 17:1 ::JJ :> Cii ':j"2j..., ~..., s:: s:: ~ > Pl C.Q O"

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014. 1097 ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014. 1097 ; ' ne ~' 2 SNO. ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) ~ ~ ~ ~ Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 1097 ; ' ne ~' 2 ((]kco)lnijllplic91ut lplr o ((J)JktlcO)lbC91t' Jl ~9)~9),))) NORD - NYTT Nr. 1 - november 1984 Kjære Venner! Hjertelig takk for sist. Vi

Detaljer

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 SNO .es \ lag 1,1: Redegjørelse fr~ Vidkun_Quisling til siktede fremsatt i Oslo forhørsrett 26. mai 1945 og i tilslutning til de da avgitte bemerkninger, dat: ~~~i~~ (Fra dokumenter i saken mot høyesterettsdommene,

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en "i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet

SNO. «Jeg er kommet,~,tir. redde menneskeheteb)~ HV!Jrd;an',en i «krigsfqtb,ryler})'bt,e- til Bonn krever alle«krigsførbr,yterdornm~r» prøvet Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Nr. 48-5. Ar. Fredas 21.41eember 1961. Sensasjonell svensk bok om Kreuger beslaglagt l' t:.'oss for at Anders Byttners bok «Arvet efter var Kreugel:» nå. er forbndt

Detaljer

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart!

SNO. denne partipolitiker, som i Professor Skodvin korrigerer også britisk militærhistorie! ogsti Sir LiddelI Hart! OG NR. 7-20. ÅRGANG LØRDAG 3. APRIL 1971 = t"" c:::: li: LØSSALG KR. 2,- SIEGFRIED: «Krieen» SOlD fortsatte Både 6. divisjon og norsk folkerettsekspert fastslo dengang at eksilfolkene bare kunne opptre

Detaljer

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto" hjemmefront

SNO. bedt folk om å bli medlem. sto hjemmefront ~ vestallierte sa Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Løssalgspds 25 Øre Nr. 21- R årg. Torsdag 10. novbr. 1949 Vi. retter spørsmål fil Norges Røde Kors. Heiagjengen ra de svarte år. Røde Kon bar

Detaljer

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon

SNO. mot familien Hamsun En ny am~ liten. u. s. l' E. ndresens Bank går til aksjon Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 ndresens Bank går til aksjon mot familien Hamsun En ny am~ liten Sier opp et lån som ble opptatt for å etterkomme Plyndringsdirektoratets krav - og banken vil

Detaljer

Sistemann setter slutttitrer

Sistemann setter slutttitrer Sistemann setter slutttitrer a BOR Borghanmer, Gottfred LL\ To repriser: En uhyggelig weekend o TO REPRISER: En uhyggelig weekend og Sistemann setter sluttstrek «Grøsseren» EN UHYGGELIG WEEKEND og Slekts-romanen

Detaljer

RUD: (Fortsatt side 27.)

RUD: (Fortsatt side 27.) RUD: (f'\et er en valen hånd som på ny skal føre pennen for det frie ord, men gleden som -U strømmer fra hjertet skjelver i den med sin hete Den har vp:!rt jernlagt så lenge, den har vært en vanfør hånd

Detaljer

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling

SNO. Politietatens rolle under okkupasjonen granskes Et flertall av politifolkene var medlemmer av Nasjonal Samling NR. 9/10-1985 34. ARGANG Løssalg Kr. 5, Det dagspolitiske miljø Folk og Land er redaksjo- Og især Frp! Senterpartiet ne It i et par av de siste num- holdt stillingen! Det var vel ikmere opptatt av Fremskritt-

Detaljer

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; '" En " ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -fol"åkonferere

SNO. .~~~;,---sjefen eller for. Irland!og:;~~1veits ; ' En  ~,~, tije nærmeste. : forma~:9, ~ptein 'Hovden. til Sv~ige -folåkonferere Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014 Def [øssajj1 40 fire. Nr. 14-6. årg. Fredag 18. april 1952. norske r ett s o p p g ]. ø ska 8 Saken er ikke tk morsom hverundersøkes av utenlandske re ~ærde ken

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~.

irs ~:~l t 11iIlgS cl il t~ li. to 1 al (~t Un{iSeI- seg li~kc tor å ribbe faderløse barn SNO ! r l r i '. '~.HIH~. Nr.8 lh~l'l Sl:o:....,..~ '~;J."" {n Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, ~> u 2014 Ti d et Av direktør Mandag 28. >~~~ar 1950 nye ar. o Arne Bergsvik. '---0. ----1 1 4,clrg ~. (~ '.1 '--1._,_.. -- -z-..

Detaljer

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner

MUNTRE HYGGELIGE MANGE VIL GLIMT MINNER HA MER SNO. hvor «Ivar» gir oss del i «Kjølnersaken». di han ga oss muligkvinner I DETTE NUMMER: HVORFOR? stillingen ved Tromsø fra virksomheten i fra et opphold i en og i Tønsberg grem- museum. Senere prispolitiet under uvanlig fangeleir. mes byen over æret og beundret forokkupasjonen,

Detaljer

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling

SNO -CD. o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene. Sannheten om Dien-Bien Phu's fall sl~al nu fram. de Castries får kommandostilling Nr. 15-1955 - 4. årg. Løssalg 50 øre Lørdag. 23. april FOLK,LAND OG o. H.: Statens erstatningskrav mot NS-medlemmene Det SY Forbundet for sosial oppreisning utgitte skrift «104» - et godt og grundig arbeide

Detaljer

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO

Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti SNO ø StL'aUIDtln i Nore. 25 ~ns øre \IIi.n~a:g \9: desbr. 19tW Nr. 25-3. årg. Somdalen hevder at L'Abee Lund stod i forbinneise med Det tyske sikkerhetspoliti Sammen med politifullmektig Bleskestad skal han

Detaljer

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo

HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s ---.*- --*-**%-_** oo o o. o 6 0 a. O O 8ø. a ø oo HRCI1NG Lf t?6'l NR I *s -"--.*- --*-**%-_** oo o o o 6 0 a O O 8ø a ø oo 6 000 llmd\rtlt? "Jll-Lr\ : Organ for S'orsk Studentforebing, Zirtch, \ H'+ ++++++++++++++++++++++++++++++1-++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel.

SNO. Kirken, fagorganisasjonen og. demokrati.~t. Streiftog inn i den store jungel. I..øssalgsprls 25 ;1'\8 Nr. 15. - 3. årg. Tirsdag 30. aug. 1949 Kirken, fagorganisasjonen og Streiftog inn i den store jungel. demokrati.~t. J?et er i dag ~e begreper so~ i ~gliglivet, er det også med

Detaljer

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t" Kaf s. r'* l. *th {"r, T'.i# ffi,*

#,t..f&4- .åel. Hva skier. Ki for, tie. jli t Kaf s. r'* l. *th {r, T'.i# ffi,* { #,t..f&4- It.åEl Hva skier Ki for, tie jli t" Kaf s 'i *th {"r, ffi,* r'* l. T'.i# - ai lør Tommy & Tigeru?, oaerbringe re da,k sj one ns s omme røn s k er (rry ber Rlculkompcntiet As

Detaljer

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri-

SNO. .. ville bli overført til Statskassen. Pensjonsk a«:5e. En stor del av. ... c.,.>l,~i:l.t:~ ~.. 1lllØt4ilBe 11 ejrewe etter fri- J; ~%5.. Nr. ZJ - 3.. årg. Umlag 26. llovbr. 1949 Statens Pensjonskasse tapte saken. Konsekvensen må bli tilbakebetaling av 1,5 millioner kroner til tidligere innskytere. Ved Oslo byrett et' behandlet

Detaljer

So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e SNO. ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør. I t politimessige anliggender av politisk karakter -

So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e SNO. ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør. I t politimessige anliggender av politisk karakter - Herr Jørgen Sivertsen Skogn st. Nr.13 MandagS. aprill950. I 4. årg. ~. So ren s kri ve r Har bek bes tyr t e Justisdepartementet sommeren 1940 ~ kapitulasjonen tilsatte han Jonas Lie som inspektør I t

Detaljer

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen

Seirende kristenliv. En undervisning skrevet av Tore Johannessen Seirende kristenliv En undervisning skrevet av Tore Johannessen Innhold: INNLEDING... 3 HVA ER ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 4 HVORDAN LEVE ET SEIRENDE KRISTENLIV?... 7 SE AT GUD ER KJÆRLIGHET OG PERSONLIG...

Detaljer

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front-

SNO. Ivf I I. .. Blir Russerne såret. kk his kjemper fri fantasi. Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- UAVHENGIG AVIS Nr. 2-2000 49. årgang Tore Pryser med nye kapitler Jødedrap av svensk front- kk his kjemper fri fantasi 10 OPSJons tonen Skrekkmeldingen ble ikke dementert i Norge Hitler, Himmler og de

Detaljer

Et møte med kirkeåret

Et møte med kirkeåret Et møte med kirkeåret Smågruppe E T M Ø T E M E D K I R K E Å R E T Gudstjeneste S M Å G R U P P E R G U D S T J EN E S T E B I B E L L E S E P L A N OG T RO PÅ H J E M M E B A N E Bibelleseplan Tro på

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Høyeste Mester Ching Hai en kort biografi... 7 Mysteriet med verden hinsides... 10 Et foredrag holdt av Høyeste Mester Ching Hai den 26. juni 1992,

Detaljer

STERNA. c*rtrelf svar pi forholdet omkring rovviltproblemet, han svarer. At1 Edvurd K. Burfb.

STERNA. c*rtrelf svar pi forholdet omkring rovviltproblemet, han svarer. At1 Edvurd K. Burfb. STERNA Tidsskrift utgitt ov Stavanger Museum og Norsk ornitologisk forening. Bind 3, hefte 1 Januar 1958 ROVFUGLENE I NATURENS HUSHOLDNING At1 Edvurd K. Burfb. Nir det gjelder rovfuglene, koiiinier probleniet

Detaljer

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO

litkommer i O!'iln hver h,rda~. Hemmelig rapport fra 1945 forutsa Sovjets 'overfall på Korea SNO , 'L I (,, I ".. 1.' J. L._.~ ~'" ). j l t / FOLI( OG LAND,., 0.3J3' Nr. 6 1953 2. årgang Abonnementspris: Kr. 16,- pr. år, kr. 8,- pr. halvar, kr. 4...-- pr. kl'arbl. Annnn~epris: 32 lire pr. mm. litkommer

Detaljer