esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "esr$lffitufrflrtfie$a {S?t fth6,'tt * FIF.4 I K%w"

Transkript

1 esr$lffitufrflrtfie$a {S?t d fth6,'tt * FIF.4 I K%w

2 TRYN Uf,GITf, I REGIE NSZ/ANSA Redaktor; To,re Wal,lin I redaksjonen : Finn E. lahl Peter Emil Petersen ': S:igurd Rinde '.,E::n,st : G. Strutz :,.Stjren.lran (tegner). Svej-n He,lund ( trykkr) i ' - " I.NN'HOID.: 'Redaktdren o o o o o.,o o o o o o o o-jo... o o. o. oe..t -.:,1':-r' 1., I,,,: j.i. :',,i,*ii':'ir. : 'r.r ",^;i,:, ',:'l'lt 'B"of,s{,ann NSZ': r1..,i.. o o o " o.",u'l'i,o o c c o o c o o p. t, l -'1 r ' -{1- ;:lr ti -ir t:',-', 1,. '. i ' ii ' lresroent l\orolska.c.oco.ooo.or... side:,il :., :i,.,r:,:1*-**'-'"-,1 --:1,--.--,i rr n n.rreå :l ll bio I\Dåoo.oco o.oooooorooio ^- i.+ : GI'. l\ordiska""ooooo oroo. "rl-' n prdenskollegiet. oo o o a. o o o 6 o o., c o o o o oo'"';'.4' t! :1 rr -bert-cnr rra Pic.-_=,_', lluber.oo..o".';"..ooe.o lesernes mening. o.o. G. o o o..'';'". o o ' o e o o o ll Reisebrev fra \TePal ooooø Kulturspalte oooo..:ti oaoooo.oooo' +': - rr, Jdgenceoooooo6oo.ot. "t.''ui*o'oo,ltoo ll Portrettet."o.o.ooioo.."'i"r.ooo.c Kryssordn. o o o o o... i'.. o o o d o o o o o oi'lr't'o";t' o o o ETH. Historie :no"o TTCrs Rebuslopi... Fjellbdrsto.c or o,oo o. o o o o o o c o o o o o o'. :.' " -: luci e festo o o o o. o..;'. " o o o " ' " ''oito " ' o'jlo o-o"q o VitSert e o o. e o o c o. o o o o o o o o c t o l"o"o t o o o o o o ' ' S"0, S, o o o..e{ o... o c o e o o o o c o o o o c o c o o c o c o o ' ' II rr rl 2. ) "i:.,e..::1: t LI i6,i.:'. t' L+ T7 n:,.. ch LV /\ I! 27 7) 34 \._ 36i )l - ' 'I - 40 r': 43 tr\ 47 I.1

3 'i."l"'. l', ilil;i I! ll!:l ''\, li ",i Itt\ ltilii itll il,',i: ii \i *iịi liii i{li tt ti ti i \... i t -,..-s L.) d,:--i..! _,1.--.,..' Så er julen l1ke OM hjdrnet igjen. De fleste av oss drar hjem til moderl andet for å feire denne vår stdrste hdytid i d C nærmestes skjdd, 0m man legger noe i budskapet julen skai bringe, får være opp til den enkelte; Noe av det viktigs *a II I ved julen, uanse l,l, t rosrrppfatning, er vel fcjlelsen ev et samhold med de nærme stersom nettopp i disse d.ager kjenn sterkest. I\ilan me rker båndene e vennskapet.og kjærllgheten a lloverensstemmel sero g bittre ord bllr skjdvet til side f or kontakt i rolige og hbytidlige omgivelser" Bortsett fra t- KonsumeT av pres ^ anget og f,etende mat, onskes dere en lyk l!clig jul i så måt 6 Ilva TRYN angår, så er vi lnne i en "ny giv". /ilt er ikke gjordt i en håndvending og 'vi trenger hjelp, stbtte og bidrag for å nå vårt mål et organ for alte og av allel (ITesten - så sterkt tror ikke engang vi pa julenissen.) IVtien alt dette skulle vel være,kjent gjennom vårt Informasjons- TRY}I. TRYN denne gangen er kanskje ikke et utpreget julenummer, men vi håper og tror at vi h.ar fått snekret sanmen noe for en hver smak. Ilvis ikke, er vi- alltid'åpne for kritikk "(skriftlig).'dette nummeret ble tit gjennom lherdig arbeid av red.kcmm" og det er ikke få timer som må tllskrj.ves hvert enkelt medlem. IIå er vel lppfatningen den at vi er nettopp valgt til slitet (dog svært så norosant) med å sette sannen vårt organf Men det er bare det, kjære leser, åt da Red bare teller 4 vår kontingent her nede til alttid å kunne gi det koruekte bilde av vårt miljd, Vi har selvfdlgelig fått hjelp av våre faste velvillige skribenter, også denne genge men de utgjbr jo heller ikke store gruppen. Det er derrcr vi cjnsker flere I *\

4 rr-, Fi*"-r -i i l'l i i,\ I i li i"i,1 t\ I iln,i l( [:, -', " ]- I "l innlegg, ikke for å avlaste oss, men for å cjke bredden' For å bedre kontakten med vi raskt sklssere videre Bredden må bkes interesser": btir infcrmasjono.". våre lesere fbr flere numtner, vi-l I retnlngslinjer for TRYl\o (ginetgruppenrsport, de enkeltes leseres dokkes, tverufaglige prcblemere mer ren ':' + en nengde andre ting) -F'ra var spaltert for dre side kommer det pr1 tale: Åpne en "Kontakthvor turer og andre gj oreniå} kan komme uvitende (Fjelf-bijrst er i dette numner' et godt eksempel)' vi kornmer til e arrangere en foto-konkuranse sammen med Tcrdiska med. det forste (retningslinjer kommer i neste nummer). Vi.har tenkt i få i stan'"'l en opera- og en teateraften (TRYi\I-regie). III o 1I1 0 Mottoet må være for den videre driftc skulle det mangle noe spesielt i TRYli, ( en gruppe 'el-ler et tema f.eksr) er det let* test og sikrest h fe rettet på det ved å gjdre oss oppmerksom på misforholdet idet man selv skri-ver innlegg. Tilslutt takker vi de som hjalp oss vil få dnske alle våre lesere og.vi takker hverandre og a. EN GOD JUI OG ET RIKTIG GODT NYTT AR: ' RED

5 \ \ \1 /,. '. \ l' ll n'\\llll l;'''\lil ll'r\ \l l, \ \ \t =L \-_l \ I t,.' \ "1 t! K jære leser. ti.',l*-l ;i\, ci*l \!t il l: l l I I I \i i I it l ll i.i,i i l 'lliil lt I ti I i I \ r"j _5/ # i #!'\ ii t! I ll il ii i\!l ii 1r il 1l il *-is :::'\ 't \ ii IJ :\ l:\ il \l \t nil <tl,, tt -A r(\ \\ k), Sorn lovet i- Informa.sjons-TRYl{, så er vl her med en }iten hilsen. Det fr:rrste jeg vil si, er : Takk til ulle som få'nt veien til Nord.iska på Pot d.e Cha:rbre-lrrd.agen. Jeg håper d-ere er like fo3plyde ned deigen som vi i styret er. Det vrtr den siste store fes.ten som Nordisila Lrlang,rrte i L97L, men vi ftrtsetter i L972. Dog er her en liten hake ved våre arrangencnter, eller rettere sagt, 1lu'd cpprydningen d-en påfrlgende sg,ndag. Vi h:r d-essverre måttet ftrstslå ert ikke alle våre ned-lemmer t rr dette så alvorligr ob spesielt godt mcrker vi d-enne rppfatning blaint den som er utkalt til ryd-ding. Dette er lcitr spesielt for d-e tr trv fire som er m(tt frem opq nå Bjrre alt alene. AV hensyn til hverandre og til klubbhuset ber jeg medlem.mene i-nnstend-ig om å fflge båthusforvalterens oppmaningen!g brev. Sanmen med dette innlegget, ha;r vi sendt med vår trener Fic Hubers treningsrapprrt for L97L. fkke bare bt'r d-en. være av interesse for med-lemmer og garnle roere. Ikkemed-lemiiLer bir ka.nskje ta en titt på det som er skrevet del. felfum linjene står d-et nemlig ert d,et erldri å hrr rcdd før ik-te er noen grum til å 1a. være å begynne. -!"t ble vist i år at man kan, 6rn nr'dvend.ig, begynne på-bar bakkc så å si,.g allikevel ha stor glede av roingen. Så stor glede at man vi-l fortsette. De som går og lurer på om de skal ro cller ikke, bglr se en oppford-ring i Ficts rappcrt. Dcn siste overtalelse skal vi klare på vår ro-pr.pagand-akveld,, vl'ntelig i Januar. Samtidig er vi intt,ressert i å vite oru d-et i irele Zurich finnes piker Som kul.ne tenke seg å være medlen av Nordiska.g d.rive sport d"er. Vi d-river som kjent ikk: bare roing, vi håper å få rving på skigåingen i vinter o8så. llltså: Quinder, meld- Eder! 'llil slutt lnsker ieg alle TRYN-Iesere GOD JUL og GODI NYTT AR. For llord-iskas styre, And.ers Holte, I'resident.

6 tt i i /",i,,,l,i' ll l,-j' *).- \-i 1 \!.' \i ii I \i I \i', --- \--,. ;?.: -1 i ii it,i ti., :- =\-i /\l \l NSZ rs gencral-f orsariilin{t - l:østern I97L jii'øte t bl-e åpnr-'t }r1" løp' c-btcr d.. t akadcmiskc liv'a.rtci's ut- 1l- ". -:;7- c nen tradisjonell-r: freibierd.cbatterr blusset u:licldlelbart opp y sæ:rl-i ; merliet met,n scef unge Fetcrscn? sorl ogsai senerc sk'ull-e lcoinirie tj-l å sette Fjitt prieg aftenens C'isputaser" De oppostsjonelle elementer ble ini cr].crtid- :r'aslct fei-et av banen i clenne innleclcncle ru.nde, idr:t clet p L f orhårrd stipulerte lcl-antum al-l.e::cde \ra.r clisti:ibr.re rt og man i dr,r: i;ieldend.e sodvane ikke kunne fj-nr:c hjernmel- for fo::tsa,t'i; gratl-sel-lkserlng Idct aftcnens orclstyrerr, Andcrs iiol-lc, forlryntc at mån gikk ovcr tij. punkt 3, l)tyrets beretnj-ng, som rlenne galn$ bcgynte med" r'apport f'ra. Vår-GItrr, hc-ret Alrbt:1 scg und-cr henvisiling til day;sord,enen og e tterlystc, på sin ignorante rnåte, e rå-rpport fra Vår'"-GI"n. i{an f ili}i stra.ks sil;t pass på.s}revet for ma::lglende opprncrksomhet, riir,'n.det ble iktrre elste paraerafritt fra d.en liar-,tcn, ;-1tt Petcrsen hevet i-gjen Si.n sjonorc røst og forlangte, På lclingende llarrilcrvelsk, e.t rireil:nsha-rpet s;-r-r-1,1 : 1-r-.ggast fraiir på båe xtålføretu Trorinainnens rapr:ort f orarsal;e t enilc:l intrilcaite spørsr'rål: I{a:-Liion K. følte seg rroe -forbigå-bt åv en siripping-utstilling i ltorge i våres og rettct-ril d,el-s stcrk kritikk mot presictiet. Det utspant seg rrå en følel.sesladct cteba.tt, J:lvor nan a'v motarg'ltnenter nerlcet seg at seilesterferien var lagt noe uhe!-dig i re J-as jon t1l neviite arrengener.lt, ogl clcssutert hevclet sekretæren hård-nakkct at d-et vrlr hr:ngt opp inforrnii,sjon. på s-br-idhc:lm i god tid-" Pål Strutz etterl;,rsf,s Sf'r. ioo,- frrr ICS e tter Jrior"regerabend" Jens ]ru.nnc irnidl.ertid gi en fo::]rlari-ng på cle'ute. 7

7 Aabel ville gjerne vite hvilke trronsekvenser et eventuelt norskt med-lenskap i trec ville få for norske stud-enter i utlandet, og i Særdr-jleshct for oss. Spørsmåiet ble avr'-i st som lrrelevant og Aabel repliserte med- å trekke frem sitt trumfess: Unc-ler hcnvisnillg til Statuttelles paragrafer og il sses pu-nkter, forlangte han at cn aiourføtt inventarllste skulle tilføyes formarurens raplrort og fremlegges på ne stc GF" I{aetkon I(. tok nå led.elscn av d-e tilstedeværend-e ctissentere og med" r,pposisjonen i ryggen proklar:rerte han at forrnanncns rapport u:rd.er d-e forellggende tilhøve ikke kunnc godkiennes IJnder d,en følgenåe C-isputt kon I'p1.utse1ig'r blant forman:ncns papirer en inventarlist-b for d.agenr mcn dcn formå.c.dc d.essverre ikke å vclllte opposi.sjonens tillit.l,{an forlangtc kompromissføst en avstemning bla^nt d.c tilstcd.eværcnd-e, dog ble dcrurc utsett til e'ctcr.f3u-st-n. Hcnn-Lng Braathen ko::-r inn på jr-rlcf'l yct,?g cttcr å" ha fått avklaret visse ad,minj,strativc anliggend.er spurte l:ran rned slett skjult nervøsitet om firmaet l[ay-air kunne den safl.l]le serrz-ice som Braathen. Vlseformannens rapport ncd-førte c1essvcrre også en blomstrend-e d.ebatt, clet b]-e sogar l.'ntircct et rapportcn va'l: slcrevet uni-i-d-d.elbart f ør G. F " en i- rttie f en K-ellertl. Braatl:cn Sa.".nct blomstcrsrrenecmcntcnc f-y:a Al.nai, Ca'G var haln ufattclig a.t ]1oe så.d.yrt haddc gått ']icd.cn" l;lorten unnfem.3ct strerks d-en kons1,-ruktivc id-d at rnan til d.c ncstc fcstlighetcr ctablercr et bl-ornsterknyttc-tcam, relcrl-r,ttcrt blant d"c ller'r,-ærcnclc fruer" Forslaget fikk ikke ubeti-ngct tj.s},'"-bning, Kasscrcrcns rapport v-irket mcge t vanntctt, id.ct ingen innvcnd-ingcr av prcllær artl-ot scg høre"det bøt d"og nevncs at forrta:rncn måttc rcdcgjørc nærmcre for lcic av c"1. lolcalc t.

8 ti1 forcd.rag som blc hotdt ct annat stcc1, cfessuten 4 d-oble I,Vh:isky på, I7 "nai og toll på inporturt øl" Dct før.stc s}ryld-- tcs Ln forgl-enmclse, som forma,nncn tilbød- å ta på sin egcn icappc, dut sjste tilskrcv iran byråkrati. Dct mid-tcrstc spørs" mål blc forbigått i stillhct, Ltfl{-oppnnnncns rapport førtc son 'ra,"nlig til d-iskusjon on avi-sutvalgct på stud.hcj-rnr o8 son t'anlig blc clct hevd-ct at ItFeverilfen't ver ovcrflød-ig. 0a11c villc hartnorgcs I'Ianc1c1sog S jøfarts Tid.;nd-c" oe Pr'tcrserL gikk stcrkt inn for Donaldog Astcri>1. lrorøvrig blc il"ct forcslått å arliivere ga"mlc TPJI{ på Gustr:v ldavill-e -71invxt:T. IIcd-isincrrapportcn var ]cort og fyndlg o{1 forårsa}cct ingcn uovcrcnsstcrnmclsar. Rcd.elktørcn rcdegiord-c så for sitt vj-rkc og nyttet høvc til å holdc cn s'bcrlc -bi 1c, hvor han r,rcil glitrcnd.c rctoriklc gildc til fclts ::iot rrvissc lcretscrrt sott i- hans pcrioric had-de prøvd å sabotcre TRYNi Xllcrs mcrlcct man seg at rcgnskapet ve T rrør\stcrgyld-ig oppsatt, nccl ut pyntclig lite ovcrslrud"d. Barc vcd- prrstcn t'linonadi,rt forlelngtc llliul Ln d-ctal jcrt rcd-c- 6,)pL ^-iar!!uu. I c, fvar sandvi-trr tok nå. opp d.isponeringcn:r,v d-cn d.et av vintcrlckcndes ovcrslcudd son tilfall-cr oss. l''ia:n blc cnigc om følgcnd-e. Fcngene r:cttcs inn på tjn spulrlt ]conto r som ilisponcrcs av lvari sfcsir;lt har han clirtc Blanche til vissc r:-i-ndrc forcståcnd-c utlcgg. Iorslag ti1 r,rrr''cnd.cl-se a'v d-et ØvrrE' frci:lleggcs p:: vår-gllen og tas gjr'rnc inn i f'rylis l-'- z ^-n"l D_Vqf, UUr o postun p.r,lr.fiu nåttc. på grunn av fre:nskr;d-en tiii sløyfes og sicfun avstc::imillgcn om god-1:jcnnelsc ar; forniallnens rapport (Karlscns Tcorep) vr,r.r u-b-oabt til cftlr parse, blussct ct q

9 lønnclig hå.p opp i prcsid-i ctat disscntcrnc kon t1l å glci;o hcli: ldstillitsvotur'*ct. ]'lcn d'engang ci I lkkc før had"de iaan factslått at dct var 32 stcmlcber"cj;-bi;u-ndu tilstcd"c og antyd.ct at rlan nå giklc ovcr til valg, så oppløftct d-ct scg cn trroni,mlsoci-isll keililirlg fra opposi sjoncn" lct r-rtspa,nt r:cg igjcn cn clroil jonsprcgct ncningsi-t b.rclislingt hrror pålrjenningen blc ;lå stor for dj-sscnterled"crnc' at c1c giklc rilait-l1 av husc for å pissc" Dernod. var lrystcn trclar o i r,r r1.} gjcnnoi,rføriuc strakscn lynavstciming soi:r blc cn ovcrvclclcne scier for prc,:icl-ictl 23 fof og I ilot goc)kjcn* nclsc.ia d-c foranncvntc hci:r'er lcon tilbakc og oppd'agct hvorclan de snucliil var ført balc lysct, gienlød- salcn av spaslnoclulislce v'rcdcsvrinslc og konulsc stønn" Postcnc 516 o.r 7 rlåttc o6så slcyfus, cla: CiUt bcgsrnte å nærflc scg rai-cinatt. l'lan gikk så d.ircktc ovcr til va"lg. Aa-ocl hcnvistc til statucttcnc og klagct ovcr at intct forslag ti1 nytt styrc var, offcntliggjord"t' Styrc trcnvistc til scd-vanerett og l:islnglcndc selvoppfrclse bla:rt d-cn gcncnc hop,iilctldanrforu-tcnbjarøyesoii'qtittcscgtilgicnvalg, barc had.d-c kand-iciatcr tij. to anclrc verv' Fornann bj-e Jcns B1arøy, valg;t ve d- atrcla;'rasjon Yj-scforriannskand-iclaten llcglunct glinre t ve c1 sitt f::avær' sorn r,iotkand-j_d.at blc carl s'bccn fort slått. rd-et sistncvntc strcull-e f orl-ate salcn, så tran uhc-,iitriet lcr.rnnc wurde ru d"c to, gjord.e i{e glunc1 sin cntrc( og holdt en gløciendr, prcsanta:å sjonstalc. Dcnne rrrå ha giordt"r,ct tlypt iru]trykk pår forsamlingcn, for TJcgluncl blc valgt :rcd 19 i"rot 7 steni"cr' Dc ØvTL!. blc valgt vcd- akla:,iasion, c1a ilct j-ickc fante s t'rotkancline,ter, ja knapt noli lcand-iclater' Kasscrcr bl. Ingcr i{jcllncrs <,t'bcr cn lr.ltcns charincoffcnsiv fra stccllesolå uiiiid-d.clbart cftcr b1-c valgt til sclirctær, dog ikkc utcn bctcnlclighutt-r fra hani sidr- ' I r")

10 ii Torc lliallin stiltc scg fortjcncstcsfullt til rcdaktør i nok cn pcriod.c og had.d.c ilgcn va:iskclighi,-bur ncd å bl1 rrn I o* lljctlisinnann blc frtyrc-bs forsiag, vr.lgt in abscntia' I fcstkonr-itccn lcom: Fj-nn,Dahl-, J-,ars lr;o, 0:r1f c Stucn' og ljr- sc Sraa-Lllcn " Rcd.aksjonslio]:aitcen blc; Pål S'r;rutz, F" E' Pctcrsen, Sigurd- Rindc, Søri.n Yran, Finn Dr.hl og..ljcglund(trylc]cer) R.cvlsorer bl-e Jo Langnocn og JØrg l[egaarc] Intc før vejj. valgc-b brajct lykkclig i havnr slo?oliz(jlstund-c og nan lot scg oppsllgc i liicd"crdorfs r'rcr lysslqy ctabli scm.cntcr J ørg: Negaard-. seltretær a Når vi akurat her er inne på sekretærens område ( se ovenfor) fj-nner Red. det på sin plass å nerme at vi sårt trenger en elter flere sekretdsep. Skulle det altså finnes noen velvillige kvinnelige sjeler som krxrne tenke seg å delta i våre paplr-orgier, så er de aldeles h-iertelige velkomne' Vi gleder oss: Takkå Red. 1',

11 E;; ta---' f\, ti I ti lr '.. ' i,' t'7 \. li l \, ili \,\ tt \ '\'l- )[t]1=1,,l' i' li \.1" i: ii t"'.1 i LI iln'ii i I,ll ri\l rl li,'_.l Atter et år var gått r ob kverulanter og oratorer møttes til d-yst j- våre kjære lokale'r ved sjøen' l[oe kaldt var cet riktignok, men det får været tei skylden for (:?) Presiclentiiåkonlalenerklærternøtetforåpentetterat det akad,emiske kvarter var ubløpt. Før den eg-'ntlige d-agsord.enblepåbegyntslg6.pictluberoverraktsølvårenforsin innsats som trener for l(ordiska. Deretter var d-et tid for dagsordenen. allerede ved valg av ordstyrer viste d.et seg at folket var i stemning. styrets forslag, Jens aabel, btre likevel valgt uten noen sterke motkaniidirter' Ifølse vanlig praksis stetrtet mt]n nied rapport fra vår-gff en' som uten kommentarer av betyfuiing ble godta.tt. Deretterl Presidenterlsberetning.llrois.rlen.l,[anante.tnubegynte nor.a'l\[ensommanveterpresiclentensriippvrtanrensåd.t"n art at detal jerte clisputter alttid er noget vanskelige å få istand. tlapporten- ble di':rf or etterh'vert godkjent' Likeleoes visepresid-enbens rapportr som som kjent er en ov')rsikt ovur den.monetære situation balt barqi-sken (itn O-irekte følge av f esttighetenes omfang g jennorn året)o' SitueLtionen: Bra' t(asserer in s,bscentia, Drp tr'oss, had-ie 3"ncrt sin stedfortred,er og tidligere ske,ttmester sten nhlgren for å redegjllreforklubbensøkonrmlskestillingetterårets?mvar gått.tydeligurois 'lull.skarpslnctigehoc.er.rustetseg til kamp f rr orn mulig å f inne hull i rcgnska"'p';t ' Radarparet strutz/sandbergr også ka'lt o'konsutttentenenn var nå varme i t::øyar Inen Sten var beredt og et "knirkefritt" ' regnskap ble godl< jent ' Rosjefen' }!nd.jrs I{o}te, eller: ''Djevelen fra Galeiene'', ref ererte f rar en rosusong som ikke gli-rnret r'lv f ørstuplasser t men som lovet mcge1, bral f rr kornme-nd-e scsong. lir'"ts roele hadde jo ingen tidligerc erfa',ringr oe man må d-erflr bctratkte sesongen som vellykket. uten for mye dikkedarer ble rapporten gookjent. t4

12 T,- ii i tivordan heldde så perpirnf,llcn vlrket? Sekretær.ttre Lørken redegjord.e for forskjellige administra.tive systrer, ob som ventet goclkjente man nesten strelks rapporten. Båthusf orvalter Peter,8, t'etersen sto for tur. Åv sine u'vennero' i:eidde han latt seg fortelle at harn kimne ventc Seg et helvete. Sand.berg/Ststtr;z gned. seg i hend.ene i vellyst mens ]rr.tersen leste sin beretning. i\{en en Lrnnen kom d-em j- f ork jøpet r og wrd.ret seg over hvorf or pianoet vcrr f lybtet opp på det fuktige Valhe;.lla. Fasmer/iVylund. lurte på hvorfor intei; var blitt g jort med- oppvairminger] på stedet' Svarr; Økonomiske og tekni-skc hind-ringel. Forslag fra d,r.fterrer: Sentreilva,rne,nlegg: Strutz kon så ned- f orslerg om sentrsl-fyrt piano, så musikkgruppå på Vrll ralli-r kr.mne "d"igge'o videre. X/lan oppfordret forøvri-g neste st;rre til å ta seg av projekt sentralvåirme r og rapporten ble god-k jent. I\/iaterialforve^lteren, Ter je Husb,y, leste sin korte rapport og fikk svi litt for enkelte skjevheter i sitt ilrbeide IIIen rapporten ble gotikjent dcn også. Sportsoppmar-Lnen, llaalkorr Karlsen, deriinot, heftet m rn seg mye opp i. Hovedtemeiet syntes å være d-en mangelfulle opptysning on de forsi<jellige sportslige tiltak. Sano-bergr nå tydelig n'i15eingu', vistu- seg solll en rneget hissig opponent, mens Karlsen på sin side svi,,rte på "skudd" frt-^ alle ktinter, så rarpporten oinsi-d.er ble gocik jent, lyils Sklnke, bihliotekar, ble forelagt tj-lstandene i a.irkivet, og man mente at veteraner som kotrrmer langveisfret på besclk for å friske opp gtimle minner brr hir anled-ning til d-ette, Etter b,eretningene frer styret verr det pa.use r ob si-d-en gikk man over til valg av nytt styre. Styrets forslerg ti1 president vair Finn Darhl. l\ndre frrslag: lindels l{olte. Ovemaskend-e f or mange. avstenning viste a-b f olket c;nsket ltnd-ers ' Til vervet visepresj-d.ent sti-lte kr.rn Carl*Otto llolm opp r og ble valgt. Sori kasserer: Erii< Bakke, sekretær: 'Iom Bilden, ros jefa Alf Sveen, sportsoppmann!'inn Dahl, iiiateri-alforvtil-ter Sveme Golteno båthusforvalter L?hilip Stephtinsen og bibliotekar Faal Christiansen.

13 -'r:ri sr / I'f fil, l:l tlt \'l )' ffi -r7 llt'/ I i,' l: '\ ii,.\ ),\\ It\,\,:--!i a*l* Ordenskollegiets ord"entl-ige sammentrec1c, det i reklren, fant sted hos "Det!'arnla le jonet'r d.en 1/II. XII. MCI.{II}TT (tctt oppundcr dbt juttalsl:c r;kifteår)- uniddcl-bart før d.cn høyvelbårcnclc. llvornår, oi; pil hvilllen tic1, dg lcrig var et dorn-i-nerende trelik 1 clet f:lobale hi-storislce bilde" ncnne anarlogi kan O"Ii" bi'.rc, meå uh-cl-l- unclra seg å" presisere, og dermccl ligger det næi:t å liaste ljts ov r clet motsatte, ilctrre rri-i-nst for, å jrol-d.e Kolle giets målsetting Pryt, nemligl vårt assosjerte rucd-lern lii-lly, gikl',' jren og tok i- hend.e en. Pris av lrcd, oe Qcrrned-, ve l- vi-ber:d-e, f orsnå-d"clc.) O.K.rs ec1lc intr;nsjoner, iae:t vi uten refjervasjon hadde 'uiltentrct ham ll"i'" sin llrstige Fre c.s r.'ax" 'a i,cn nåi, utcn SnGv av piete t, i cicnnc lød:ne fu1le ad-ventstid., raslcr Ind-iras sabel løst i. sh"rr:n- men j- krig og clskov sliu]-lc a1t være tillatt" 0g ettersomr og Sicrne : til tross for d.ette; o"k. hnr sebt r;eg nøc'saget til på det sterkeste å" ta avstand. fra d.cnne form for t1lnærrnelser., Dct finnes grenscrj (Jfr. GRiNSMii Skotciimagasin). 1/år perifcre korre spond.cnt, mcd. setc i c1e t Annapurnisl(e liiassiv, utstyrt med, sherpa sa,nit bærcr; ikl,le manglenclc Su-nn Sarrs oå' følclse av høyde o. jr", pluss Gallilciosirop. Dcrrne 'nann, han har i d-e mest konvlll-sod.iske vcnd.inger gjort O.K. oppmerlisom på dcn ganske sccuriosc trol-ovelse soi,, nylig blc manifistert" LTon tro, oifl j-lcke Yairya Iihan har valgt en noget uortoclolls rnåte å forene seg mecl sin utlråred.c på" rlkk il-., lcjærlighetens veie synes uutgrr.r.rrnelige, o8 orn enn d.etilriktige silulle få slippe igjennomu så griper ganske sipirert lrantomet (ten vand.rane vålnaden) inn" l"! incliske Bcngalen har jo atltid vært ett c.v hans smertenstårn'.. t?

14 Sannelig er d-et en -bid. av plagcr just nu" Sefv en så ]ivs-' JlJ lzrqri-j ør Ur å - og sprudl end-e personligi-ct som liajesteten dcr hjemme e har måttet skyve føttene innunder PCkshospital-ets sengetøy, L[en fatt mot underd"anige, O.K"'s hoffleveranclør, Hagbart O. Bommen, vet å melde at brotrcken, onclets opphav, Itar -1 att seg elfunj-nere. lloe Boriu:ren cieri-not ikke vi sste var nå"r S jefen ]cu.nne ]comme tit å vise seg på fortauet igjen, ja, for d.e av oss som leste hans bul-letin, så d,eb faktislc ut som om /- ad.jutanten slett ilcke troclde pasienten slculle sllppe ut j- clct hel.e tatt, ncn slilct nekter 0.Ii. kategorisk å feste noen lit til."da vj-f vi heller få rcferere til O.K"os trad"isjonelle votering, som, naturlig noklci er vicimet Juf enr of som cle'c sku].le væ-r.e all grunn til å stole på" lirfaringen har jo på en ugjenndrivelig rnå-be viet hv'i-lken årviss begivenhe t d-et ]rer clrcier seg oro. For Jr.rlen 197t I loo % Forh;jul aoo '71, Qwe eee?ræ * = - * -??g =:i Et resultat det j sarinhet står respeht a\'. " " l'"lorge, ffiitt leind-r'0d1tr gamla du fr:iarr som d-et he'uer, igjen har Du rnuli6jhe ten til å ha,le itand- ha.ndelsbal-ansen... (-os hlr'cil nocn strofcr ko-lle;ial poesi ) " Det værc sci, I(on1,e, det værc sc5 trell Rent vann, clct trcnger rrra;r likevel" Vi scl3cr i- øsi, vi selgcr i vest; ofl :ærl-ig i sxd, Der d-e trenger det me st. Itlri;r Lord" fnj.ss3 briten, os hcl-l=r vt clrittcn Ilol-lend-eren bannere forsmair sin Genever Fra nå av vi c]-riklccr, sll- lenge vi l-cver Det rcne fjellvalnn fra norgcs foss Sorn rirod"er na-bur irar s jentrct oss {

15 For å si det ned svensken, Dritrcl< inte ur rhinen Pimp heller clen norske høyf Tell.srrinen J Konsu.m : ca" 29 enheter For LI.tri. len l;lstfge ILt;{ Ordenskollegiet. v? uiiuner{ *vt Arjor\iNrMt=rvrs-cituNinr(7E N s b ^/A-+fcr-fct {it Scr/uz- -s-fr- h,ao 6 &R. + por{o } it ko,<rrn -'t* t, vo R.el. -J-*:rs"å\x,/A t-,.-f,v "l- SÅer- s,r,l8a c H srn..f trfuu E, Denu H ixz en AA(4 STR." gb goss e_u Ric # of f å ij rqfa # --9 å /) ta trcr++aud T{.KK { ilo

16 t raininge b e r:l c h'l-l9 ru i::"\ -- l\ii lt li lr J." -.'i,rr I I /i" /l \i \i '\j \4 \.I \J / fr Der Berichterstatter k'cinnte ja nit dem Schlagwort 'rlnterlaken" beginnen. Das ist aber nur moglich, werut man auch "Ruderer" hat. Im Januar/Febmar musste also zuerst Propagancla fiir den Rud"ersport gemacht und Leute zusammengesucht werden. ErfreuLicherweise fand man auch sportbegeistcrte junge Norlteger, d,ie bereitlwåren, in der heuti-gen Zeit der "weichen Wel-lerr das Gegenteil zu machen: Heirte, Disziplin, Yerzicht auf viel-es ltrrgenehmes, Kameradschaft den eigenen Interessen vorzuziehen. Im Kistentraining wurcle der 1. Kontakt zv,rischen l,rasser, Boot und Ruder geiibt. Schliesslich nahte d.ann endlich in Aprit das nicht mehr wegzud.enkende Trainingslager in Interlaken bcim gastlichen See Club und im wohlvcrtrauten Hotel Du l,ac. Dort trafen sich nicht nur Rennruderer, nein auch 'tuhemalige" zleht es immer wieder dorthin, r-rnd allo sind iru:rcr wilkommen. Interlaken war wieder ein voller Erfolg, ob auf dem Wasser, in clen Bergen, auf dem Schnee', ode'r zufrieclen,im Hotel, man wusste: lvj-r wolfen Rennen fairren und fiir Nord-isira kånpfen. End.e April stiegen wir auf dem Ziirichsec ins Boot. Ntirnlich 7 Anfåinger, alle neu bbim Rud.ersport, 1 Rud-erchef, sclber noch nic Schlagmann gespiclt uld erst eine Saison geruclert. I Steuerma:rn, Si-eg gewohnt, natlonal und intr,,rnational bcwåhrt: Jens Abel-. 1 Trainer, der die uncankbare Årbeit hat, wieder einmal ganz' zu vr'- tcrst anfangcn zu miisscn. l.ls war zu begreifen, dass wir in dierser Situation nicht schon an der l. Regattc in Stansstad. tcilnehmq,n konntc,n, was cine- ernste Riickfrage nach Nordiska bedeutetc. \fir entschlossen uns, vorcrst im -ltchter zu trainiercn, un rndglichst bald viele Rud.erer ar-rsgebilclet und d"och cinige l,iannschaftskil-ometar zu habcn. Schlechtes Wetter und welliges Wasser, fast 2 i'iioni:tc lang, behindertcn uns stark. Dazu kamcn dj-e "nonnalen" breignisse, wie F\rssballunfall, lrrkåltungcn, Verletzungent kein Steuermann, verschlafen, Autopannen. l{ie gut, dass wir wenigstens von )J* rl

17 Boots- und Materialschaden im Training verschont blieben- hicr hatten wir wirklich Gliiek (sind aber nj-cht kostcnfreil) So gab es auch wied.er tlarurschaftsånd.errrngen" Trainiert wurde aber trotzdem, und es ist erfreulieh, class nlenend im Boot den Kopf hången liess. Langsarn }<aiii auch d,ie Hoffnung j-ns Boot, doch noch Rennen fahren zu kdnnen. Ueber d.ic Regattateilnahme wird der Bericht des Ruderchefs Auskunft geben mit den errej-chten llesultrten. Zusarubengefasst darf ich aber sagen, dess ich sehr zufriedcn bin mit derl Ergebnis. Bereits im ersten Renrren war unsere Letzter PLatz sehr lcnapp und cin l\::sqhluss war ndglich. Jedes Renrren wurde besso'r, und be;reits konnten wir den Schtuss andern Booten ijberlassen Einc stolze Fahrt vollbrachte unser achter im Rennen der I'Internationafcn Regatte Rotseet'urrd, eine sehr gute Rennzeit an cler Schwej-zcrmeiste,rschaft. Es sei daran erinnert:.n1les von Anfångcrn vollbracht I Ein bezeichnened"er Momcnt am Rotsee, inmittcn von Ruderern aus 2J Nationen: Ein Nordiska-Ruderer, der auf das spiegclglatte Wasser schaut, wo soeben eln Rennen vorbei ging. Plcjtzlich sieht er nich an und sagt spontan: rrbs stirunt, man ist hier bein Rudern schon sehr nahe beim Spitzensport.r'Das hatte er an einem Theorie-Abend lm Trainingslager i-n Intcrlakcn gehdrt, als ich versuchte, einer ltannschaft zu crklåren, was der Rennrud.crsport, hart betrieben, fiir Mbglichkeitcn bietet I Dicsen irlordiska-rudercr "hat es gepackt", er ist aber nicht ailein, sieben ancl.eren Leutrrn ist es glcich geging(;n. Und jetzt kornrnt fiir den Trainer ein kleines Wund.er und fiir llordlska die grosse Chance: Alle 8 lvlann blr:iben zusammen und woll-en 1972, in OlympiaCc-Jahr, clcn erstcn Sieg im Achbcr feiern I Mit grossen Hoffnungen und Zuversicht cliirfen wir das neue Jahr erwarten. Sicher kann jed"ermsnn irgenclwo und irgendwann etwa"s besscr nachen im Training, im Boot, in Rennen. Vermeidbare Fehler und vcrpasste Trainings miissen unterbleiben. Jed.er kann im rreuen Jahr nehr zw Urfolg beitragcn, niånanc ist nnehr Ånfåinger und alle wissen, worauf es ankonnt. Was wird uns 1972 bringen? Natiirlich woll-cn wir den l chter "Ormen lange" a1s unser Paradeboot helben. Dann aber werden wir jetzt auch Vierer trainieren und hoffentlich auch Rennen fahren damit. ]l/ir ho,ffen auch, dass neue Ruderer zu uns konmen und iur Regattabetrieb rnitmachen. tr\i.r alle wird es aber eine besonders tv ln;-rze Saison sein. 11 t<)

18 Wegen der Olyrnpiade 1972 in lt1iinchen hat die Delegiertenversamnlung des Schwej-zer Ruclenrerband.es eine 'fbesond.eren Saison beschlossen: Die erste Regatta Stansstad sol1 B^r0 letzten Åpril-l{ochenende stattfinclen (fo Tnge nach d.em Trainingslager fnterlaken). nie Schweizerrheisterschaft b'ereits nitte Juni (f Nionat friiher). Zud.en sollel auf dem Rotsee an der "Internationalon'Regatta rr erstnals nur noch Elite-Rennen gefahren werden, wes uns cine weitere Startnoglichkeit nehmen wiirde. Die letzte Regatte fiir uns "a"" "o"i.t Ljnde Jr-Lni clie t'ziircher-reagtta" auf dem sihlsee. Hoffen wirr dass vielleicht noch andere Regatten I'erfund.en" werden. Sehr gerne wiird.e ich rrit Norcliska auch rlort rnitnachen und ho,ffe sehy die gleiche Meinung auch aus den Achter zu hdre'n. *-/ i/ //- tt Der'r ire k"crrd lzilalas^ r bden M-cL* de n S**b u<r- qe ss en / il 1J tf

19 An i. et ord. T.\M.'s artikkel i TRyN nr. I/lt om "flåsete" bruk av ordet 'r3dde't forrxrdret meg, Nerrnte "moterr er ner:rli5 gått meg hus forbi- kanskje der.ipes den vei mitt nærvær nettop fordi ieg gr jdde( vaskekte ifcilge Rup.Bax.), Ma:r har imidlertid forsikret meg on motens eksistens, hvilket rettferdiggjdr ToW.'s saklige op; konsise artikkel. Enhver forrn for antåsenittisne (her stedfortredende for a1le forner for rasehat), selv den uskjyldigste"bruk ev ordrr, er neriilig et fenomen sorr* bortsett fra å være uverdlg- ikke kan tydes som annet enn et syrnptoni pir. noralsk forfall.let er e,ltså ikke i fbrste rekke iddene som brlnges i fare pog.å. arttiseraittismenrnen den egne moralske styrke(og her rlenes noe ganske annet enn sedeli-ghetsnoral). /tntisenlttisne angår altså prinært det egne sanfunn. I TRYN 3/7t var der tre svarinnlegg å lese, f.w. hadde -"-å foltjent sakligere svar.l{ens Rup. Baxo "stcjtter alt annet son er sagt on dem " og avslutter med et eventyr, synes EoG.S, å være av den oppfatning: at "denne noe overdrerme bruken av det her ons,jeldene ordrr ikke eksisterte fdr siste verdenskrig. T.W. kritriseres for å se "tj-ldels tungt på livet"nhvorfor ikke ta eksempel istedet, og få oynene ppp for alvoret ved enkelte sider av det? ' Ad kommentar fra signaturen 'IARI" vedr. innlegg fra T.W. i lesernes mepingl TRYN 1/Zt so 25.2 ARI Ari må ihvertfall forsdke å tolke raeg rett fdr han gir swg ikast ned e 51jUre bruk'av det jeg har sagt, Når jeg spor som fdlger : 'rer det mulig at denne noe overdre\ru]e bruken av det ongjeldende ord, er en fdlgereller rettere AD

20 en resksjon på den iherd.ige pro-sionistiske propaganda,...- drevet i ticen etter site verdenskrig?rr= rtådet ';ære klart at je61 ikke hevder Cette' men stiller et direkte spbrsnål som for neg synes adekvat i denne debatt"i"ri vil olrensynli l ikke ga innpå dette. Han forvrir det heller ' I di-i;hen at underteg;iete skulle nene at ordet 't;oc1 'r og dets l negativisere:lde'bruk ikke Skulte være eksistente fbr siste verclenslcrig" Intet mindre' enn ignorant må riai],være hvis man kan tro at clen slonlstiske problenatikk har utviklet se. alene i tiden siden 1940, og det er ulderteg-nede -'l al-l beskjecenhet ikke....--g-g.ut Ftrcjvrig trrii':: jeg det vilte være av en viss hensi-ktsmessighet, on en dislcusjcn over et teu.a SOm clette, kcn vekk fra 6 de-b i:e:tt emosjonelle plan, (så lant dette er mulig) os hol-ler fikk rlet sakli-ge preg det fcrtiener" Jeg er fortsatt spen.;på hvordalr en sakl-ig belysning av nitt spdrsnål måtte flr"tone seå1. Endet ig en notat til det (forsbksvise) lyriske innlegg som også ver å finne p'i s"zj" Det har konmet meg for'roret'r ikke baie i tale, nen også ved hva je61, kan se i Ari's siste avsnitt" Det son her er begått er en ren feilretligering og jeg, benytter anledningen til, å kunne fe presisere at Oehlenschlaegers "Vellysten" ikke står i sansienheng r,recl de foranstående innlegg. De son nå ha oppfa'cteb det hele a:rnensteds hen har redaksjonen og seg selv A te;iche fo:r Sarilnes Forovrig nå nan kulne vente at de So)iltt merl velvlllig bistancj av egen fantasi, hsor oppfattet "Ve11yste:.1'r som flåseri, skal komme med sine innlegg i- I'M Derved vil det bli r:ulig å få en diskusio,n,-igang, o : man slipper det enerverende ved å sitte A småbanne for seg selv' ")J d{ E.G.S*

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet mangler det noen ord. Kan du finne ut hvilke ord som skal stå hvor? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht s?

Detaljer

Die Auswertung Evaluering

Die Auswertung Evaluering November 2010 Die Auswertung Evaluering vorgelegt von neues handeln GmbH Köln/Berlin framlagt av neues handeln GmbH Köln/Berlin 1 Zielsetzung der Präsentation Alle 91 Teilnehmer/innen des Deutsch-Norwegischen

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag!

LEKTION 1. a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Guten Tag! LEKTION 1 Wer bist du? 1 Hallo! Guten Tag! a Se på bildene og lær hvordan du hilser og sier «ha det» på tysk. Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Morgen! Tschüss! Wir sehen uns. Auf Wiedersehen! Bis später.

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

ÅnSuØTE 18. mars 2013

ÅnSuØTE 18. mars 2013 BK Munken Stiftet l. januar 1944 ÅnSuØTE 18. mars 2013 DAGSORDEN 0. Åpning. - Godkjenning av innkalling og dagsorden. - Valg av ordstyrer. - Valg av referent. - Valg av to til å underskrive protokollen.

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike.

LEKTION 7. Österreich. 1 Les dialogen sammen to og to. 2 Spørsmål om Østerrike GLOSER. Nedenfor er en del spørsmål om Østerrike. LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen sammen to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Olav og Kari Navnet ditt:...

Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav og Kari Navnet ditt:... Folkevise Olav Bøe og fl. Fra Norsk Folkediktning (Dei Norske Samlaget 1958) 1 Trø meg inkje for nære = kom ikke for nær meg (viser til dansesituasjonen visa ble

Detaljer

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG

C 2796 DEMO. Tekst og musikk. Trygve Hoff. Nordnorsk Julesalme. Arrangement Ragnar Rasmussen CANTANDO MUSIKKFORLAG 2796 Tekst og musikk Trygve Hoff Nordnorsk Julesalme Arrangement Ragnar Rasmussen ANTANDO MUSIKKORLAG Nordnorsk Julesalme 5 S A T B 10 c P U c c c A cappella Ooo Ó el Ó - sig - na du dag ov -er for -

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem

Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Henrik Ibsen (1828-1906) Et dukkehjem Nora. Der er vi ved saken. Du har aldri forstått meg. - Der er øvet meget urett imot meg, Torvald. Først av pappa og siden av deg. Helmer. Hva! Av oss to. - av oss

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4

Kommunikasjonsperm. Overvåking og undersøkelser side 1. Smerter side 2. Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3. Sengeleie og stell side 4 Kommunikasjonsperm Tysk Overvåking og undersøkelser side 1 Smerter side 2 Naturlige funksjoner, eliminasjon side 3 Sengeleie og stell side 4 Mat, drikke kvalme side 5 Bevegelse, syn, temperatur side 6

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord?

Høyfrekvente ord. Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Høyfrekvente ord Hvordan jobbe med repetert lesing av ord? Hvordan bygge opp en ordbank? 1. La eleven lese første kolonne høyt 3g. 2. La eleven lese andre kolonne høyt, samtidig som han skal finne 4 feil.

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn?

PALE Jeg er her. Ikke vær redd. PALE Ikke vær redd. Jeg er klin edru. ANNA Jeg er litt full. Hvordan kom du deg inn? BURN THIS Anna og Pale har vært i et forhold tidligere. Hun har laget en danseforestilling basert på forholdet hun hadde med Pale. Dette er deres første møte etter premieren, som de begge har sett. INT.

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 6. februar 2017 kl. 14.50 PDF-versjon 10. februar 2017 03.02.2017 nr. 118 Forskrift om

Detaljer

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua.

MANN Jeg snakker om den gangen ved elva. MANN Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. NATT En enakter av Harold Pinter INT. KJØKKEN. NATT Jeg snakker om den gangen ved elva. Hva for en gang? Den første gangen. På brua. Det begynte på brua. Jeg husker ikke. På brua. Vi stansa og så på vannet.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel.

LEKTION 12. Frohes Fest. 1 Weihnachtskarte. 2 Dezember in Deutschland. Oma und Opa. geht s? Hier bei uns haben wir viel. LEKTION 12 Frohes Fest 1 Weihnachtskarte I dette julekortet manglar det nokre ord. Kan du finne ut kva for ord som skal stå kvar? Weihnachten, liebe, Schnee, wie, ich, Weihnachtsmann Oma und Opa. geht

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.11.2013. FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5119/PSP5067 Tysk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Die Grimm-Märchen - mehr als 200 Jahre alt, in 160 Sprachen übersetzt und noch heute weltweit

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått!

HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN. Ikke vær redde. Kristus er oppstått! HVERDAGSMESSE I PÅSKETIDEN Ikke vær redde. Kristus er oppstått! KOMPONISTER OG TEKSTFORFATTERE Innledningsord, kyrie og utsendelse: Carl Petter Opsahl Øvrige liturgiske ledd M: Andreas Utnem Nattverdsbønn

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet

LEKTION 7. das Gebäude bygningen die Kirche kyrkja das Riesenrad pariserhjulet LEKTION 7 Österreich 1 Les dialogen saman to og to. Hallo, Martha! Deine Stadt ist wirklich schön. Ja, das finde ich auch. Wien ist die Hauptstadt von Österreich und hat etwa 2 Millionen Einwohner. Findest

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té

LÆR MEG ALT. vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té LÆR MEG ALT vis meg rundt, på nye steder og ta dine erfaringer med før meg dit du vet der é glede for denne skogen hører andre té vekk meg opp før signalet kommer og legg en plan over kor vi ska gå fyll

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake

En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake En filosofisk kjærlighetshistorie 4: Freud: innover og utover, fram og tilbake Vi har sett at vår forståelse av hva kjærlighet er, er formet hovedsakelig av tre tradisjoner, nemlig (1) den gresk/ romerske,

Detaljer

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr.

Førsteblad NORSK ETNOLOGISK GRANSKING. Emnenr. Fylke : Tilleggsspørsmålnr. Herad : Emne : Bygdelag: Oppskr. av : Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. Førsteblad Emnenr. Tilleggsspørsmålnr. Emne : Oppskr. av : Fylke : Herad : Bygdelag: Gard : (adresse) : G.nr. Br.nr. _ Merk fl : oppskrjfaer er Eller om den er etter andre heimelsmenn : (ta også med alder,

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Happy. Refreng. Refreng x 2

Happy. Refreng. Refreng x 2 Happy Vers1 It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon that could go to space With the air, like I don't care, baby, by the way Refreng Clap

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg

Velg å være ÆRLIG. Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T VALG 1. Sannhetens valg. Bønn til sannhetens valg VALG 1 Forstå at jeg ikke er Gud R I G J O R T Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Velg

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie

Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Auch WIR arbeiten in Europa! Spørjeskjema Livshistorie Kven er du? Namn: O Alder: 52 Personlege eigenskaper: Er du sjølvbevisst? Ja, eg er kanskje det. Ja, das bin ich! Liker du reglar? Nei, det er eg

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det?

FELIX Litt av et bibliotek. Har du lest alle de bøkene? NED Hvorfor spør alle om det? THE NORMAL HEART Av Larry Kramer Ned og Felix, som er svært ulike, er på date hjemme hos Ned. Utenforliggende utfordringer, som samfunnets aksept av homofil legning og den konstante overhengende smittefaren

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer