Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November 2003."

Transkript

1 Rapport fra analyse av spørreundersøkelse fra Vanylven, Selje og Vågsøy kommuner. November Gjennomgang av spørsmål med kommunevis fordeling av resultater. Antall skjema og Kjønnfordeling. Det ble programmert samlet 613 skjema med 309 gutter og 304 jenter. Tabell 1 viser fordeling på kommuner og splittet på kjønn. Det er en overvekt gutter i Vågsøy og en overvekt av jenter i Vanylven og Selje. Tabell 1. Fordeling på kjønn og kommuner. Vanylven Selje Vågsøy Sum Gut Jente N= Kjøn n Ko m m u n e Gut J ente 20 0 Vannyl v en Selj e Vågs øy M angler 1

2 Hvor mange har brukt alkohol tilsvarende ca 1 fl øl? Tabell 2. Prosentvis fordeling av brukt/ikke brukt på kommuner. Vanylven Selje Vågsøy Sum Nei Ja Nei J a Brukt alkohol? Ko m m u n e 0 Vanny lv en Sel j e Vågs øy Ma ngl er Tabellen viser at 65.4% av elevene i Vannylven har brukt alkohol, mot 47.7% av elevene i Vågsøy. Forskjellen er for stor til å kunne skyldes tilfeldigheter ved tallene. Vi skal seinere leite etter mulige forklaringer på forskjellen mellom kommunene. Alder ved første gangs bruk. Tabell 3. Alder ved første gangs bruk fordelt på kommuner. Råtall Vannylven Selje Vågsøy Mangler Mangler Sum Elever som ikke har brukt alkohol er ført opp som Mangler. Av tabellen framgår det at 11 elever i Vanylven, 4 i Selje og 10 i Vågsøy hadde brukt alkohol før de var 12 år. Andelen med debutalder 12 og 13 i Selje peker seg ut som gjennomsnittlig noe høyere enn for de andre kommunene. Dette blir tydeligere i tabellen under der debutalder er fordelt på de som har brukt alkohol. Tabell 4. Prosentvis fordeling av første gangs bruk. I prosent av de som har brukt alkohol. Vanylven Selje Vågsøy 11 år år

3 13 år år Av de som har brukt alkohol begynte 30% av elevene i Selje som 11 eller 12 åringer mot 19% i Vanylven og 21% i Vågsøy. Det kan synes som om en del av de som begynte tidlig med alkoholbruk i Selje fikk smake av sine foreldre. Denne gruppen i dette materialet har ruset seg sjeldnere enn andre grupper. Mer om dette i delen av rapporten som omhandler forholdet mellom ungdom og foreldre. Hvor ofte har elevene brukt alkohol? Tabell 5. Hvor ofte har elever brukt alkohol i de tre kommunene. Råtall. Vannylven Selje Vågsøy Mangler Sum g g Mangler Sum Mellom 7 og 9,3% av elevkullet i kommunene har brukt alkohol 1 gang. 17 % av elevene i Vanylven har brukt alkohol oftere enn 24 ganger. I materialet er det videregående grunnkurselever i Vanylven (ca 14%) og Vågsøy (ca 25%). Videregående elever drar opp gjennomsnittet for antallet ganger brukt alkohol. Tabell 6. Prosentvis fordeling av de som har brukt alkohol. Vanylven Selje Vågsøy 1 gang ganger ganger Oftere enn 24 ganger Blant brukerne er antall ganger brukt alkohol noenlunde likt fordelt mellom Vanylven og Vågsøy. I Selje kommune har en mindre andel av elevene brukt alkohol oftere enn 24 ganger Hvem er de vanligvis i lag med når de bruker alkohol? Tabell 7 viser hvem elevene i de tre kommunene vanligvis er sammen med når de har brukt alkohol. I tabellen er tatt med den gruppen elevene har som førstevalg i spørreskjema. Tabell 7. Hvem har elevene i hovedsak vært sammen med når de har brukt alkohol. Råtall Vanylven Selje Vågsøy Mangler Sum Forelda Jamnaldra vener Eldre ungd Andre

4 Mangler Sum Tabell 8. Prosentvis fordeling av de som har brukt alkohol. Vanylven Selje Vågsøy Jevnaldrende venner Eldre ungdommer Det er forholdsvis få som er sammen med foreldre når de bruker alkohol. De fleste oppgir at de er sammen med jevnaldrende venner. Dette er særlig vanlig i Vågsøy. I Vanylven og i Selje er det forholdsvis flere som er sammen med eldre ungdommer. Av spørreskjemaene framgår det at andre kan være søsken, besteforeldre, onkler og lignende. Lenger ned i rapporten vises det at elever som har vært sammen med eldre ungdommer har brukt alkohol oftere. Hvor har de vært når de har brukt alkohol. Tabell 9. Hvor har elevene vært når de har brukt alkohol, råtall fordelt på kommune. Vanylven Selje Vågsøy Mangler Sum Egen heim Heime hos vener Ute Andre stader Mangler Sum Elevene oppgir at de vanligste er å være ute, dvs diskotek, offentlig fest, ute i naturen. Svarene kan og romme ungdomsklubber eller andre spesielle treffsteder som er kjent lokalt. Alternativet ute er forholdsmessig mer vanlig i Vågsøy enn i Vanylven. Ellers er den prosentvise fordelingen på hvor de har brukt alkohol stort sett lik mellom kommunene. Egen heim kan romme så forskjellige alternativer som sammen med foreldre og aleine heime fester. Hvor ofte har elevene kjent seg beruset. Opplevelse av å være beruset er subjektiv. Noen kan oppleve seg beruset selv ved svært lav promille. Tabell 10. Hvor ofte elevene har kjent seg beruset i prosent av alle elevene. Loddrett prosentuering Vanylven Selje Vågsøy Mangler Sum

5 Aldri g Mangler Tabell 10 viser at en forholdsvis stor del av elevene i Vanylven har kjent seg rusa oftere enn 6 ganger. Fra andre undersøkelser vet vi at det kan være store forskjeller i ruskulturen mellom kommuner. Tabell 11. Prosentvis fordeling av de som har brukt alkohol. Vanylven Selje Vågsøy Aldri ganger Oftere enn 6 ganger De som er ført opp under mangler har ikke brukt alkohol, og heller ikke kjent seg beruset (på alkohol.) Totalt sett vil 52% av elevene i Vanylven, 66% av elevene i Selje og 64 % av elevene i Vågsøy ikke ha kjent seg beruset. Av de som har brukt alkohol vil i underkant av 1/3 ikke ha kjent seg beruset. Det er således uvanlig for elever i denne aldergruppen i disse tre kommunene å drikke seg beruset. En del av elevene oppgir at de har brukt alkohol mange ganger uten at de har krysset seg ut på at de har kjent seg beruset. I den andre enden har 22% (35 prosent av brukerne)av elevene i Vanylven følt seg beruset mer enn 6 ganger. Tilsvarende tall for Selje er 10 % (20% av brukerne), dvs under halvparten så mange av alle elever. Vet foreldrene om alkoholforbruket. Tabell 12. Om elevene tror foreldrene vet om alkoholforbruket i tre kommuner. I prosent av de som har brukt alkohol. Vanylven Selje Vågsøy Ja Samlet for de tre kommunene er det 61 % av ungdommene som har brukt alkohol som mener at foreldrene kjenner til alkoholbruket. Bruker de beste vennene dine alkohol. Tabell 13. Prosentvis andel av brukerne som har beste venner som bruker alkohol. Vanylven Selje Vågsøy Ja Alkoholbruk er en sosial aktivitet. De aller fleste som har brukt alkohol i de tre kommunene har beste venner som også bruker alkohol. Alkoholbruk må derfor i stor grad betraktes som ert gruppefenomen, framfor et individuelt valg. Elever som ikke har nære venner som bruker alkohol vil ha langt lettere for å velge vekk alkoholbruk i yngre alder. Har du brukt penger på alkohol det siste året. Tabell 14 Prosentvis antall av alkoholbrukerne som har brukt penger på alkohol det siste året. Vanylven Selje Vågsøy 5

6 Ja Litt over halvparten av de som har brukt alkohol har brukt penger på alkohol det siste året. Hvor skaffer elevene vanligvis alkohol, eller førstevalget. Tabell 15. Hvor skaffer elevene vanligvis alkoholen fra i råtall. Vanylven Selje Vågsøy Mangler Sum Av foreldre Tar heime Jamnaldra vener Eldre ungd Andre vaksne Andre Mangler Sum Tabell 16. Hvor skaffer ungdommene vanligvis alkoholen fra. I prosent av brukerne. Vanylven Selje Vågsøy Får av foreldre Tar heime Fra jamaldra vener Fra eldre ungdomar Gruppen får av foreldre kan inneholde en rekke ulike situasjoner. Noen får med seg alkohol på fest av foreldre, mens andre får et glass vin av foreldre på sydentur, eller i bryllupet til onkel. Uansett hvor mye og i hvilken situasjon en får alkohol av foreldre, så vil det underliggende budskapet fra foreldre til ungdommen være at det et stykke på vei er greit at ungdommen bruker alkohol. En del elever oppgir får av foreldre som tilleggskilde for å skaffe alkohol. Beregninger viser at ca 1 av 10 av alle ungdomsskoleelever og ca 1 av 6 av alle videregående elever i dette materialet oppgir at de får alkohol av foreldre. Vi ser at en forholdsvis stor andel av elevene i Vanylven og Selje har tar heime som viktigste måte å skaffe alkohol. En lang rekke elever har i tillegg tar heime som en mindre viktig måte å skaffe alkohol. Tilgjengelighet av alkohol påvirker vanligvis totalforbruket. Det vil derfor trolig ha en forebyggende effekt om foreldre gjør alkoholen heime mindre tilgjengelig for barna. Det er langt vanligere å skaffe alkoholen fra eldre ungdommer enn fra jevnaldrende i de tre kommunene. Av tabell 7 framgår det at det er langt vanligere å være sammen med jevnaldrende venner enn eldre ungdommer når en bruker alkohol. Dette kan gi inntrykk av at eldre ungdommer kjøper alkohol for videresalg til yngre ungdommer, ikke nødvendigvis for å bruke det sammen med eldre ungdommer. Lenger ned i rapporten vil det bli vist at ungdom som skaffer alkohol fra eldre ungdommer generelt bruker alkohol oftere. Under gruppen andre er ført opp søsken, tyskere, søskenbarn, slekt. Tanker om andre ungdommers forbruk. Tabell 17. Tror du andre ungdommer på ditt klassesteg bruker like mye alkohol som du? Loddrett prosentuering 6

7 Vanylven Selje Vågsøy Mangler Sum Mindre Like mykje Meir Mangler N= Ca 5 % av elevene tror at jevnaldrende bruker mindre alkohol enn de selv. De aller fleste elevene tror at det er vanlig at andre ungdommer drikker like mye eller mer alkohol enn de selv. I dette kan ligge et fiktivt drikkepress. Den enkelte gjør seg tanker om at det er mer normalt å bruke alkohol enn det faktisk er. For å framstå som normal er det da lettere å takke ja når en blir tilbudt alkohol på fest. For de aller fleste ungdommer betyr det mye å bli likt og inkludert i den gruppen en føler tilhørighet til. Sjekker foreldre om ungdommene har brukt alkohol. Tabell 18 Hvor mange elever mener at foreldrene sjekker om de har brukt alkohol. Loddrett prosentuering av alle elever. Vanylven Selje Vågsøy Mangler Sum Ja Nei Vi ser at ca 1/3 av elevene mener at foreldre sjekker om de har brukt alkohol. Langt flere av elevene i Selje mener at foreldrene sjekker. Spørreskjemaene viser at en del av elevene er usikre på om foreldrene sjekker alkoholbruk. 199 elever tror at foreldrene vet om alkoholbruken, mens bare 72 ungdommer mener at foreldrene sjekker om de har brukt alkohol. Elever kan oppleve et virkelig eller innbilt drikkepress fra medelever. Erfaringen med at foreldre er oppe og sjekker formen når de kommer heim, kan fungere som et motpress. Kontrolltiltak fra foreldre vil vanligvis ha en forebyggende effekt som kan utsette ungdoms alkoholdebut, eller redusere alkoholforbruket. Det kan være mye å hente ved at foreldrene i de tre kommunene blir tydeligere i sin oppfølging av ungdoms alkoholvaner. Diskuterer ungdom alkoholspørsmål med foreldrene. Tabell 19 Hvor mange elever har diskutert alkoholspørsmål med sine foreldre. I prosent. Vanylven Selje Vågsøy Sum Ja Omtrent halvparten av elevene oppgir at de har diskutert alkoholspørsmål med foreldrene. Alkoholvaner læres vanligvis av voksengenerasjonen. Foreldres vaner og holdninger overføres over tid til neste generasjon. For mange ungdommer og foreldre er det knyttet mye 7

8 usikkerhet til alkoholbruk i ungdomsalder. Mange ungdommer har et stort behov for kunnskap og veiledning fra voksne på dette området. Gjennom diskusjoner har voksne en mulighet til å påvirke ungdommenes vaner, og ungdommene kan veiledes utenom de farligste situasjonene. Kanskje trenger foreldre kunnskap og støtte før de vil gå inn i diskusjoner om alkoholbruk med sine ungdommer? Får ungdom lov å bruke alkohol ute av sine foreldre. Tabell 20 Hvor mange ungdommer i prosent av alle får lov å bruke alkohol ute av sine foreldre. Vanylven Selje Vågsøy Sum Ja Samlet oppgir ca 10% av elevene på spørsmål 5 at de i større eller mindre grad har vært sammen med foreldre når de har brukt alkohol. Ca 10% oppgir på spørsmål 11at de får alkohol av foreldre. På dette spørsmålet oppgir i snitt ca 15 % at de får lov av sine foreldre å bruke alkohol ute. Det er store forskjeller mellom kommunene. På spørsmål 2 oppgir langt flere elever i Vanylven at de har brukt alkohol. En større andel av elevene i Vanylven oppgir at de har kjent seg beruset mer enn 6 ganger. Ca 14 % av elevene i Vanylven går i videregående skole, ingen i Selje og ca 24 % i Vågsøy kommune. Det er naturlig at jo eldre elevene er jo letter vil foreldrene ha for å godta alkoholbruk ute. Alkoholkultur kan være ganske forskjellig mellom kommuner. I noen kommuner er det tradisjon for alkoholbruk etter at ungdommene er konfirmert, mens i andre er det avslutning av ungdomsskole eller russetiden som tradisjonelt har vært godtatt alkoholdebut. Kommunene bør selv diskutere om det kan være lokale kulturforskjeller som ligger bak spredningen i tabellen. Har elevene fått tilbud om rusmidler det siste året. Tabell 21 Hvor mange av elevene i prosent er tilbudt alkohol og narkotika det siste året. Vanylven Selje Vågsøy Sum Alkohol Narkotika elever i Vanylven, 4 i Selje og 23 i Vågsøy oppgir at de er tilbudt narkotika det siste året. Langt færre elever i Vågsøy oppgir at de er tilbudt alkohol det siste året. Vågsøy er den kommunen som prosentvis har færrest elever som har brukt alkohol, på tross av et større innslag elever i videregående skole. Hvor mange ungdommer har brukt narkotika i de tre kommunene. Tabell 22 Antall elever i de tre kommunene som oppgir at de har prøvd narkotika. Vanylven Selje Vågsøy Sum Ja

9 Nei I prosent av alle har 1.6% av elevene i Vanylven, 0.8% i Selje og 3.3% av elevene i Vågsøy brukt narkotika. De høye tallene for Vågsøy skyldes en større andel av elever i videregående skole (24%), og kanskje at narkotika er mer tilgjengelig i denne kommunen. På spørsmål 16 ser en at det er noe vanligere for elever i Vågsøy å ha blitt tilbudt narkotika.. Spørreskjema gir ikke opplysninger om hvor ofte narkotika er brukt, eller hvilke narkotika som er brukt. Sammenlignet med landsgjennomsnittet er tallene lave. De aller fleste som tilbys narkotika velger å si nei. Fra midten av 90 tallet er narkotika blitt vesentlig mer tilgjengelig over hele landet. Det vil etter hvert bli viktigere å forberede ungdommer på å si nei i situasjoner der en kan bli tilbudt narkotika. Gjennomgang av spørsmål med fokus på noen problemstillinger. Kjønnsfordeling. Spørreskjemaene gav en slik kjønnsfordeling: Tabell 1. Fordeling på kjønn og kommuner. Vanylven Selje Vågsøy Sum Gut Jente % av guttene og 54 % av jentene har brukt alkohol. Forskjellene er så små at de kan skyldes tilfeldigheter i materialet. Av tabellen under ser vi små kjønnsforskjeller mellom de som har brukt fra 0 til 5 ganger. I gruppen brukt 6-24 ganger er det en klar overvekt jenter, mens det i gruppen som har brukt oftere enn 24 ganger er en klar overvekt gutter. Hvor ofte alkohol er brukt hører vanligvis sammen med alder. Materialet viser at elever i videregående skole generelt har brukt alkohol mye oftere enn elever i ungdomsskolen. Dersom det er en overvekt gutter blant elever i videregående skole, kan dette kan forklare noe av den store kjønnsforskjellen i gruppen som har brukt oftere enn 24 ganger. Tabell 23. Hvor ofte brukt alkohol fordelt på kjønn. Loddrett prosentuering 1g 2-5g Mangler Sum Gut Jente Undersøkelsen viser at det er en overvekt gutter som begynner tidlig å bruke alkohol. Tabell 23 viser at det er en liten overvekt av jenter blant de som ruser seg, men tallene er ikke store. Vi så over at det er en klar overvekt av gutter som har brukt alkohol oftest. De som har brukt alkohol oftest har også ruset seg oftest. Materialet kan derfor tyde på at jenter oftere blir ruset når de bruker alkohol. 9

10 Tabell 24 Sammenhengen mellom kjønn og hvor ofte eleven har kjent seg ruset. Loddrett prosentuering. Aldri 1-5 g 6- Mangler Sum Gut Jente N= Tabellen under viser at gutter oftere er sammen med foreldre, og jenter er oftere sammen med eldre ungdommer når de bruker alkohol. Tabell 25. Hvem er gutter og jenter vanligvis sammen med når de bruker alkohol. Loddrett prosentuering Forelda Jamnaldra vener Eldre ungd. Andre Mangler Sum Gut Jente N= Tabellen under viser sammenhengen mellom hvem eleven har vært sammen med når de har brukt alkohol, og hvor ofte de har kjent seg rusa. Gruppen elever som har vært sammen med eldre ungdommer ruser seg i gjennomsnitt mye oftere enn andre ungdommer. Sammenhengen er svært sterk. Tabell 26. Sammenheng mellom hvor ofte en har kjent seg rusa, og hvem en vanligvis er sammen med når en har brukt alkohol. Vannrett prosentuering Aldri 1-5 g 6- Mangler Sum N= Forelda Jamnaldra vener Eldre ungd Andre Mangler Sum I dette materialet synes jenter å ha brukt alkohol noe sjeldnere enn gutter, men at de ruser seg oftere når de har brukt alkohol. Gutter er oftere sammen med foreldra når de bruker alkohol, og denne gruppen ruser seg sjeldnere. Jenter er oftere sammen med eldre ungdommer, og følger da sannsynligvis de eldre ungdommenes drikkemønster. Jenter er ofte tidligere utviklet 10

11 enn gutter i ungdomsskolealderen, og de orienterer seg opp i alder når de skal være sammen med gutter. 28% av guttene og 33% av jentene har brukt penger på alkohol. Her er forskjellen så liten at det kan skyldes tilfeldigheter ved tallene eller utvalget elever. Det er små forskjeller i hvor gutter og jenter har brukt alkohol. Det er derimot noe forskjeller i hvor gutter og jenter skaffer alkoholen fra. Vi ser av tabellen under at gutter oftere får alkohol av foreldre og andre voksne, mens jentene skaffer alkohol oftere fra eldre ungdommer. Tabell 27. Hvor skaffer gutter og jenter alkohol fra. Råtall Av foreldre Tar heime Jamnaldra vener Eldre ungd. Andre vaksne Andre Gut Jente Sum Tabellen under viser en meget sterk sammenheng mellom hvor ungdom får alkohol, og hvor ofte de oppgir å ha kjent seg ruset. De som har eldre ungdommer som kilde oppgir mye oftere å ha kjent seg beruset. Sammenhengen er sterk. Jenter som skaffer alkohol fra eldre ungdommer, og bruker alkohol sammen med eldre ungdommer er mer utsatt for å bli beruset. Yngre jenter er en av de gruppene som på landsplan har økt alkoholforbruket sitt mest de siste årene. De har doblet forbruket av alkohol de siste sju årene. Tabell 28. Sammenheng mellom hvor ungdom skaffer alkohol, og hvor ofte de har kjent seg rusa. Loddrett prosentuering Av foreldre Tar heime Jamnaldra vener Eldre ungd. Andre vaksne Andre Mangler Sum Aldri g Mangler N= Gutter og jenter opplever seg like ofte sjekket for alkoholbruk av foreldre. Jenter har oftere diskutert alkoholspørsmål med foreldre. 18% av guttene mot 11% av jentene mener de får lov av foreldre å bruke alkohol ute. Noe av dette kan skyldes at det sannsynligvis er en overvekt av eldre gutter i materialet. 11

12 Jenter er noe oftere tilbudt alkohol og narkotika enn gutter. Av de 14 som har prøvd narkotika er det 6 gutter og 8 jenter. Hva særpreger de ungdommene som har brukt alkohol oftest. Alder. I denne undersøkelsen er det 7 ganger vanligere for elever i videregående skole å ha brukt alkohol oftere enn 24 ganger, enn det er for elever i ungdomsskolen. Med økende alder vil flere i årskullet ha brukt alkohol, og gjennomsnittlig forbruk pr år øker med økende alder. Debutalder. Tabellen under viser en sterk sammenheng mellom hvor tidlig en begynte å bruke alkohol, og hvor ofte en har brukt alkohol. Tabell 29. Sammenheng mellom debutalder og hvor ofte elevene har brukt alkohol. Vannrett prosentuering 1g 2-5g Mangler Sum N= Mangler Sum Under er tabellen framstilt grafisk. Vi ser at de som begynte som 11 åringer utgjør en forholdsmessig stor del av gruppen elever som har brukt alkohol oftere enn 24 ganger. Også 12

13 gruppen som begynte som 12 åringer skårer høyt på brukt alkohol oftere enn 6 ganger. 100 A ld e r f ør s t e g an g. Hvo r o ft e b r u k t? M angle r g 2-5g M angler Tallene her er i samsvar med nasjonale undersøkelser. Tidlig debutalder gir vanligvis vesentlig høyere alkoholforbruk i voksen alder. Det har i flere år vært satset på kampanjer som skal få debutalder for alkoholbruk hos ungdom opp. Jo eldre ungdom er når de begynner å bruke alkohol, jo større er sjansene for at de klarer å kontrollere forbruket i voksen alder. Brukt sammen med hvem. Grafikken under viser at ungdom som i hovedsak har brukt alkohol sammen med eldre ungdommer har brukt alkohol oftest. De som har brukt alkohol sammen med foreldre har brukt alkohol forholdsvis mer sjeldent enn i de andre gruppene. 100 Hvo r o f t e b r u k t? M e d h ve m? g 2-5g M angler Hvor har de brukt alkoholen. Grafikken under viser 0 at bruk heime hos venner og ute henger sammen med hyppigere Forelda Eldre ungd. M angler bruk. De som har brukt i egen J am naldra heim v ener har vanligvis brukt Andre sjeldnere enn 5 ganger. Gruppen andre steder dekker sydenturer, hytteturer, bryllup, heime hos pappa, i naturen osv. 13

14 Hvo r o ft e b r u k t? Hvo r b r u k t? g 2-5g M an gler Egen heim Heim e hos v ener Ute Andre s tader M angler Vet foreldre om alkoholbruken. Tabellen under viser generelt at jo oftere en ungdom har brukt alkohol, jo større er sjansene for at foreldrene vet om det. I gruppen som har brukt alkohol oftest vet foreldrene om det hos 91 % av elevene. En god del av elevene i denne gruppen går i videregående skole. Tabell 30 Sammenhengen mellom hvor ofte brukt, og om foreldre vet om alkoholbruken. Vannrett prosentuering Ja Nei Mangler Sum N= g g Mangler Sum Bruker beste venner alkohol? Tallene under viser at jo oftere en elev har brukt alkohol, jo større er sjansen for at han/hun har beste venner som også bruker alkohol. Alkoholbruk har en sosial funksjon, der venner 14

15 gjensidig påvirker hverandres alkoholbruk. Noen ungdommer vil da ende i et miljø der de gjensidig driver hverandres alkoholforbruk opp, mens andre havner i miljø som gir gjensidig vern mot alkoholskader. Hvem ungdom er sammen med, vil derfor ha stor sammenheng med hvor ofte en ungdom vil bruke alkohol. Forebyggende arbeid kan derfor i større grad rettes mot enkelte utsatte ungdomsmiljøer framfor mot enkeltungdommer. En enkelt ungdom kan godt være enig med foreldre/rådgiver om at alkoholbruk er skadelig, men det å være med i vennegruppen betyr så mye i den konkrete situasjon at han/hun velger å drikke likevel. Tabell 31. Sammenheng mellom hvor ofte alkohol blir brukt og om nære venner bruker alkohol. Ja Nei 1g g Brukes penger på alkohol. Tabellen under viser at de som har brukt alkohol ofte, bruker penger på alkohol. 95% av de som har brukt alkohol oftere enn 24 ganger har brukt penger på alkohol. En sjelden gang kan noen spandere alkohol på en ungdom, men hyppig bruk krever kjøp. Høyt pengeforbruk hos ungdom kan ha sammenheng med etablering av tunge rusvaner, og er et av de områdene der foreldre bør følge med. Tabell 32. Sammenheng mellom hvor ofte en har brukt alkohol, og om en har brukt penger på alkohol. Vannrett prosentuering Ja Nei 1g g Hvor kommer alkoholen fra. Grafikken under viser at ungdom som skaffer alkohol gjennom eldre ungdommer i gjennomsnitt har brukt alkohol oftere. Det er 19 elever som oppgir andre som viktigste kilde til alkohol. 7 av disse oppgir å ha brukt alkohol oftere enn 24 ganger. Noen av disse oppgir at de kjøper selv. 15

16 Hvo r o ft e b r u k t? Hvo r fr a? g 2-5g M angler A v foreld re J am naldra v e ner An dre v a k s ne Tar heim e Eldre ungd. Andre M angler I tabellen under framgår det at ungdom som skaffer alkohol av eldre ungdommer oftere er i den gruppen som har ruset seg oftest. Tabell 33. Sammenheng mellom hvor ungdom skaffer alkoholen, og hvor ofte de har kjent seg ruset. Loddrett prosentuering Av foreldre Tar heime Jamnaldra vener Eldre ungd Aldri g Mangler N= Gjennomsnittlig alkoholforbruk øker med økende alder gjennom ungdomstida. Attenåringer vil vanligvis ha et vesentlig høyere alkoholforbruk enn fjortenåringer. Alkoholforbruk er lett sosialt påvirkelig, dvs vi bruker vanligvis mer alkohol når vi er sammen med folk som har et høyere alkoholforbruk. Når en tenåring bruker alkohol sammen med eldre ungdommer draes alkoholforbruket oppover. Eldre ungdommer er komt litt lengre i utviklingsløpet enn yngre ungdommer. Yngre ungdommer bruker ofte eldre ungdommer som mellommodeller på vegen mot voksen alder. For eldre ungdommer kan det kjennes litt godt å bli sett opp til. Deres opplevelse av å være voksen kan styrkes ved at de kjøper alkohol for yngre ungdommer. Det kan være vanskelig å finne gode strategier for hvordan en skal hindre at eldre ungdommer drar opp yngre ungdommers alkoholforbruk. Mange steder er det vanskelig å finne disse eldre ungdommene å få dem i tale. En mulig strategi kan være at en deler ut en enkel og delikat orientering ved alle salgssteder for alkohol i et område. Det må her vises til omfanget av problemet, appelleres til å vise ansvar og vises til at salg av alkohol til mindreårige er straffbart. Den som langer alkohol til mindreårige som skader seg av bruken, bør stilles juridisk til ansvar for dette. Yngre ungdommer må gjøres oppmerksom på at de påvirkes av eldre ungdommers alkoholforbruk. De som bruker alkohol sammen med eldre ungdommer og som skaffer 16

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Rapport For undersøkelse 2011

Rapport For undersøkelse 2011 Rapport For undersøkelse 2011 Tydal ungdomsskole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011 er

Detaljer

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

«I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig»

«I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig» Marit Egge og Christine Friestad «I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig» Evaluering av «Røyksignaler» Fafo Marit Egge Christine Friestad «I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig» Evaluering

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

En rapport om forholdet mellom IDRETT OG ALKOHOL

En rapport om forholdet mellom IDRETT OG ALKOHOL En rapport om forholdet mellom IDRETT OG ALKOHOL Innhold: Den alkoholfrie idrettsarenaen 3 1. Hvordan forebygge tidlig alkoholdebut? 4 2. Alkoholens virkninger på prestasjon 8 3. Unge idrettsutøvere og

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen

Trygg bruk- 2008 - En kartlegging av 8 til 18-åringers bruk av digitale medier. undersøkelsen Trygg bruk- - En kartlegging av til -åringers bruk av digitale medier undersøkelsen Forord I Trygg bruk undersøkelsen legger Medietilsynet fram hovedresultatene fra en landsomfattende undersøkelse om barn

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Det Norske Misjonsselskap (NMS) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har gitt IRIS i oppdrag å gjennomføre en spørreundersøkelse som skal omfatte alle som var skolebarn mens foreldrene tjenestegjorde

Detaljer

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater. nr 9/11. Tormod Øia. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater Tormod Øia Rapport nr 9/11 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ungdomsskoleelever Motivasjon, mestring og resultater

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid

Kristin Lorentzen. «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid Kristin Lorentzen «Alt i ett» En studie av hva som er av betydning for at 17-18-åringer velger å bli i et kirkelig miljø over tid KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2003 ISBN 82-995576-3-1 ISSN 1503-4380 Det

Detaljer

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN

Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN Ungdom og rus er det så farlig da? INFORMASJON OM UNGDOMSTIDEN OG FORELDREROLLEN FORELDRE ER DE VIKTIGSTE FOREBYGGERNE Foreldre er de aller viktigste personene for sine barn - også i ungdomstiden. Foreldre

Detaljer

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet

Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet A Jo Saglie NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet NORSKE DRIKKEKULTURER: Geografi, sosial bakgrunn, livsstil og tilgjengelighet Jo Saglie Statens institutt for alkohol-

Detaljer

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida?

Hva påvirker alkoholbruken gjennom ungdomstida? HVA PÅVIRKER ALKOHOLBRUKEN GJENNOM UNGDOMSTIDA? 15 Rusfag nr. 1 2015 Av: Geir Møller og Asle Bentsen, KoRus - Sør Hva påvirker ungdommens alkoholbruk? Forfatterne av denne artikkelen belyser dette med

Detaljer