Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn"

Transkript

1 Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert

2 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"? Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"? Roller og tilganger Registrere a-melding i Altinn første gang Har registrert en a-melding direkte i Altinn før Ugyldig inntekt for perioden Tilbakemeldinger Tilbakemelding uten avvik Tilbakemelding med avvik som må kontrolleres Tilbakemelding med avvik som må korrigeres A-meldingen er avvist Korrigering Søke frem tidligere melding Fylle ut ny, korrigert melding (erstatningsmelding) Funksjonalitet Registrere a-melding direkte i Altinn Registrere virksomhet Slettet virksomhetsnummer Opplysningspliktig har ikke virksomhetsnummer Hvordan finner jeg virksomhetsnummer (underenhet/bedrift) i Altinn? Registrere periode Registrere en inntektsmottaker Inntektsmottaker har norsk ID Inntektsmottaker har ikke norsk ID Fra internasjonal ID til norsk ID Fra D-nummer til fødselsnummer Registrere arbeidsforhold Registrere inntektsmottaker som har sluttet Permisjon/permittering Tilleggskrav når inntektsmottaker er sjøfolk/oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen Antall døgn ombord uten dekning av småutgifter Registrere inntekter/ytelser Type inntekt/ytelse Bruk av hurtigvalg Beløp og tilleggsinformasjon Flere inntekter Skal ytelsen tas med i grunnlag for arbeidsgiveravgift/ er trekkpliktig Registrere forskuddstrekk og fradrag Spesielle fradrag og forskuddstrekk Flere inntektsmottakere Arbeidsgiveravgift Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for arbeidsgiveravgift Grunnlag arbeidsgiveravgift Oppsummering og avslutning Oppdatert

3 11.1 Avvik i oppgitt avgiftsgrunnlag Innsending Oversikt over gyldige inntektskombinasjoner Lønn, Kontantytelser Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyretillegg Øvrig lønn, kontantytelse Naturalytelser Forsikringspremie naturalytelse Fri bil (firmabil) Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji- tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, godtgjørelse utgiftsgodtgjørelse Innrapportering av pensjon og trygd Kontantytelser Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattefritt Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon Føderåd Introduksjonsstønad Kildeskatt på pensjoner Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Pensjon i dødsmåneden Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Naturalytelser Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Rapportering av særskilt nettolønnsordning Oppdatert

4 Nettolønn opptjent i Norge kontantytelse Nettolønn opptjent i Norge - naturalytelse Nettolønn opptjent i Norge utgiftsgodtgjørelse Nettolønn opptjent i utlandet kontantytelse Nettolønn opptjent i utlandet naturalytelse Nettolønn opptjent i utlandet utgiftsgodtgjørelse Ytelser som har rett til sjøfolksfradrag Kontantytelser Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyretillegg Øvrig lønn, kontantytelse Naturalytelser Forsikringspremie Fri bil firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, utgiftsgodtgjørelse Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Kontantytelser Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, kontantytelse Naturalytelse Forsikringspremie Fri bil firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Kontantytelser Lønn etter Svalbardskatteloven Hyre og hyretillegg Oppdatert

5 Øvrig lønn, Pensjon og trygd Naturalytelser Forsikringspremie Fri bil firmabil Føderåd Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser Pensjon og trygd Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Godtgjørelse tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, - utgiftsgodtgjørelse Rapportere flere virksomheter Flere beregningsmåter arbeidsgiveravgift Fjerne beregningsmåte eller sone arbeidsgiveravgift Kun rapportere arbeidsgiveravgift i a-meldingen Annullere/slette all innsendt informasjon for en kalendermåned Fjerne inntektsmottakere Fjern arbeidsgiveravgift Sende inn en tom melding Nytt for Nye inntekter fra Kontantytelse Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) NaturalytelseYrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Pensjon og trygd Skattepliktig etterlønn og etterpensjon - kildeskatt på pensjoner Nettolønn opptjent i Norge Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Nettolønn opptjent i utlandet Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Yrkesbil listepris/yrkesbil kilometer Ugyldige inntekter fra Utgiftsgodtgjørelse Ytelser med rett til sjøfolksfradrag Utgiftsgodtgjørelse Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Informasjon som ikke skal rapporteres fra Antall døgn ombord uten dekning av småutgifter Oppdatert

6 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"? Direkte registrering i Altinn er en tjeneste som skal brukes til å innrapportere arbeidsforhold og inntekt/ytelser til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten. Dersom du ikke har et lønnssystem som du bruker til å sende inn a-meldingen, kan du bruke denne tjenesten. Det er viktig at du er klar over at denne tjenesten ikke er den samme som hvis du har et lønnssystem som er helt eller delvis integrert mot Altinn. Denne tjenesten har noen begrensinger i hva som kan innrapporteres og også begrensninger i hvem som kan bruke den. Se nedenfor. 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"? Denne tjenesten er spesielt laget for opplysningspliktige som har få ansatte og lite kompliserte lønnsog arbeidsforhold. Løsningen er brukervennlig for små arbeidsgivere med 1-8 ansatte og gir støtte og veiledning til utfylling av a-meldingen. Merk! Tjenesten kan ikke brukes av offentlige virksomheter. Begrensninger i løsningen: Løsningen egner seg ikke til innrapportering av flere enn inntil 8 arbeidsforhold per melding. Det er ikke mulig å rapportere mer enn ett arbeidsforhold per ansatt per virksomhet. Det er kun mulig med en gyldig a-melding per måned. Så hvis du skal korrigere, må du sende inn en fullstendig melding til erstatning av den gamle. Dersom det er flere virksomheter (underenhet/bedrift) knyttet til arbeidsgiveren (foretak), må du sende inn én melding per virksomhet. På tilbakemeldingen vil arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk på begge virksomheter summeres. 3 Roller og tilganger Alle som har rollen som "Utfyller", "Innsender" eller "Kontaktperson for NUF" kan bruke denne tjenesten. Under arkfanen "Tilgangsstyring" kan du se om du har denne rollen. 4 Registrere a-melding i Altinn første gang Når du registrerer en a-melding i Altinn første gangen, må du alltid begynne med en tom melding. Dette betyr at du må registrere all informasjon om de ansatte som arbeidsforhold og inntektsopplysninger. Det er ingen informasjon som er forhåndsutfylt. Det er derfor viktig at du har all informasjonen lett tilgjengelig før du begynner registreringen. Hva du skal registrere på det enkelte arbeidsforhold er selvfølgelig styrt mye av arbeidsavtalen mellom den opplysningspliktige og inntektsmottaker, men endel informasjon skal nesten alltid være med: Oppdatert

7 Navn på inntektsmottaker ID (enten norsk ID-nummer eller internasjonal ID) Type arbeidsforhold Ansattdato Yrkeskode (fra SSB) Avlønningstype (fastlønn, timelønn, akkord, provisjon eller honorar) Stillingsprosent Timer i uken ved full stilling Dato siste lønnsendring 5 Har registrert en a-melding direkte i Altinn før I a-ordningen skal du alltid sende inn all informasjon om ansatte og inntektsforhold hver eneste måned, såkalt statusrapportering. Siden mye av denne informasjonen ikke endres vesentlig fra måned til måned, så er denne tjenesten laget slik at du kan hente frem tidligere meldinger og gjenbruke mye av tidligere innsendte opplysninger. Ved å velge forhåndsutfylt får du med deg informasjon om ansatte, ansettelsesforhold og inntektskombinasjoner. Beløp må derimot fylles ut fra gang til gang. Når du velger "Ny rapportering (forhåndsutfylt), vil du få tilgang til tidligere innsendte a-meldinger. Du velger selv hvilken a-melding du vil ha som utgangspunkt for din neste rapportering Referanse fra Altinn på innsendt melding Virksomhetsnr Juridisk org.nr/opplysningspliktig Kalendermåned Arkivdato i Altinn Når du har valgt den a-meldingen du ønsker, vil en ny a-melding åpnes, klar for registrering, men med store deler av feltene ferdig utfylt: Oppdatert

8 Informasjon om inntektsmottaker og arbeidsforhold som var registrert i den meldingen du har valgt, vil følge med i den nye a-meldingen. Du har mulighet til å gjøre endringer ved å klikke på knappen "Se/endre arbeidsforhold". I tillegg til informasjon om arbeidsforhold så vil du også ha fått med de forskjellige inntektskombinasjonene som var valgt i den meldingen du har valgt. Merk! Du må fylle ut alle beløp. Du åpner for registrering ved å klikke på knappen "Se/endre inntektsrapportering". Som du ser, så er feltene for valg av type ytelse fylt ut, mens beløpsfeltet er blankt. Du kan gjøre endringer direkte på det som er registrert fra før. Det er mulig å legge til flere inntekter ved å klikke på knappen "+ en inntekt til". Du kan også fjerne en inntekt helt, ved å klikke på knappen "Slett". I tillegg har du mulighet til å fjerne en inntektsmottaker helt fra meldingen. Eller du kan legge til en helt ny inntektsmottaker ved å klikke på knappen "+en inntektsmottaker til". Oppdatert

9 5.1 Ugyldig inntekt for perioden Det kan skje at en inntekt ikke er gyldig i perioden du rapporterer for. Dette kan for eksempel skje når det har vært en regelverksendring som gjør at nye inntekter skal rapporteres, eller at noen inntekter ikke lenger er gyldige. Velger du en forhåndsutfylt melding og får med inntekter som ikke er gyldig i perioden du rapporterer for, vil du få en feilmelding på inntekten som ikke er gyldig. Ved kontroll av skjemaet vil du også fe en feilmelding om at du har rapportert en inntekt som ikke er gyldig. Du må fjerne inntekten fra meldingen før du sender den inn. Dette gjør du ved å trykke på knappen "Slett" på den ugyldige inntekten. Oppdatert

10 6 Tilbakemeldinger Hver gang du har sendt inn en a-melding, mottar du en tilbakemelding. Tilbakemeldingen finner du i "Min meldingsboks" under "Til min behandling". Hvis en a-melding får utslag på en maskinell kontroll, vil dette fremkomme i tilbakemeldingen. Disse utslagene kan ha forskjellig alvorlighetsgrad: Må kontrolleres: Må korrigeres: Avvist: Det er avvik i den innsendte informasjonen. Dette avviket behøver ikke være feil, men du bør sjekke. A-meldingen inneholder feil som må rettes. Retting må skje innen ordinær innleveringsfrist. Meldingen inneholder alvorlige feil og blir ikke mottatt. Feil må rettes og meldingen sendes på nytt etter korrigering. 6.1 Tilbakemelding uten avvik Når a-meldingen er riktig utfylt, vil tilbakemeldingen kun inneholde en oversikt over hva som er mottatt denne måneden. Her ser du et eksempel på hvordan tilbakemeldingen vil se ut når det har vært sendt inn flere a-meldinger for sammen måned. I tillegg vil tilbakemeldingen inneholde betalingsinformasjon. Oppdatert

11 6.2 Tilbakemelding med avvik som må kontrolleres Denne type tilbakemelding behøver ikke bety at det er gjort noe feil ved innrapporteringen. Her ser du et eksempel på en tilbakemelding hvor det i stedet for en norsk ID er brukt en internasjonal ID. Dette er tillatt å bruke ved innrapportering og krever derfor ikke retting. Du vil også her finne betalingsinformasjon for denne måneden. 6.3 Tilbakemelding med avvik som må korrigeres Hvis det i tilbakemeldingen fremkommer at a-meldingen har avvik som må korrigeres, betyr dette at a-meldingen er mottatt, men med feil. Du vil se hva feilen går ut på i tilbakemeldingen og hvilken inntektsmottaker feilen berører. Denne type feil må rettes innen ordinær innleveringsfrist. Du vil også her finne betalingsinformasjon for denne måneden. Oppdatert

12 6.4 A-meldingen er avvist Den alvorligste feilen du kan få er at a-meldingen er avvist. En melding som er avvist, vil ikke bli registrert som mottatt. Ny, korrekt melding må sendes innen ordinær frist. Du vil se i tilbakemeldingen hva som har forårsaket avvisningen. Oppdatert

13 7 Korrigering Når du registrerer a-meldingen direkte i Altinn, vil det kun være en a-melding (den siste) som er aktiv/gjeldene melding for kalendermåneden. Dette betyr at hvis du trenger å korrigere en allerede innsendt a-melding, må du passe på at den nye a-meldingen er en fullstendig a-melding. 7.1 Søke frem tidligere melding For å korrigere, må du hente frem den tidligere meldingen. Dette gjør du ved å velge "Korrigere tidligere innsending". Deretter må du finne frem til den a-meldingen som skal korrigeres. Når du klikker på nedtrekkslisten i feltet "med utgangspunkt i" vil du få opp alle tidligere meldinger. Velg den som skal korrigeres. 7.2 Fylle ut ny, korrigert melding (erstatningsmelding) Oppdatert

14 Det vil ikke være mulig å endre måneden, så det er viktig at du henter frem riktig a- melding du skal korrigere. Finn frem til de feltene du vil korrigere og gjør endringene. Merk! Avgiftsgrunnlaget er nødvendig å fylle ut på nytt basert på de endringene som er gjort. Oppdatert

15 8 Funksjonalitet Før du tar i bruk denne tjenesten, er det viktig at du vet litt om hvordan løsningen fungerer. Obligatoriske felt: - alle felt med rød stjerne må fylles ut. Hint-tekst: - enkelte felt vil ha informasjonstekst bak feltet for å gi deg bedre informasjon om hva som skal fylles ut Spørsmåltegn: - gir deg tilgang til hjelpetekster Enkelte felter vil være skjult til du har behov for dem. Ved å huke av her, vil du få tilgang til flere felter for utfylling For å gjøre skjermbildet mer oversiktlig kan du komprimere/slå sammen deler av skjermbildet Du kan bevege deg frem og tilbake i meldingen ved å bruke knappene "Forrige" eller "Neste". Når du klikker på knappen "Kontroller skjema" vil Altinn kontrollere hele meldingen og sjekke om du har fylt ut feltene riktig i henhold til kontrollene i skjemaet. Oppdatert

16 9 Registrere a-melding direkte i Altinn Når du registrerer en a-melding direkte i Altinn, er det alltid den siste melding som er registrert for en måned som gjelder. Denne tjenesten er delt i fire i Altinn. Del 1: Her skal du registrere hvem som rapporterer og for hvilken kalendermåned det blir rapportert for Del 2: Her registrerer du alle inntektsmottakere og all informasjonen som skal knyttes til disse. Del3: Her registrerer du informasjon om arbeidsgiveravgift som næring/sone og avgiftsgrunnlag. Del 4: Her finner du utregningen av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekket. 9.1 Registrere virksomhet I del 1 må du registrere hvilken virksomhet du skal innrapportere for. Alle opplysningspliktige som har ansatte vil ha et juridisk nummer og minst et virksomhetsnummer tilknyttet det juridiske nummeret. Virksomhetsnummer er en underenhet til den juridiske enhet/opplysningspliktige. Du kan velge virksomhetsnummeret fra nedtrekklisten. Nedtrekkslisten inneholder virksomhetsnummer som knyttet til den opplysningspliktige. Dersom det er flere virksomhetsnummer knyttet til opplysningspliktig, vil alle nummer vises i listen. Velg det virksomhetsnummeret som denne meldingen gjelder. Merk! Oppdatert

17 Listen inneholder også eventuelt gamle virksomhetsnummer som er slettet i Enhetsregisteret. Hvis du ikke vet hva ditt virksomhetsnummer er, finner du en beskrivelse i kap på hvordan du kan finne dette i Altinn. Her er virksomhetsnummer valgt Slettet virksomhetsnummer Dersom du skal rapportere en a-melding flere måneder tilbake i tid, så kan det være behov for å sende inn på et nummer som er slettet i Enhetsregisteret. Dette nummeret kan ha vært aktivt i den måneden du skal rapportere for, og derfor har du behov for å sende en a-melding på slettet nummer. Velger du et nummer i nedtrekkslisten som er slettet, så vil du få en melding om dette i skjermbildet. Denne meldingen er kun til orientering, du kan fremdeles sende inn meldingen på dette virksomhetsnummeret. Når du har fylt ut skjema og kontrollerer det før innsending, vil du få denne meldingen: Stemmer dette med slik du skal rapportere, lukk meldingen og gå videre til innsending. Oppdatert

18 9.1.2 Opplysningspliktig har ikke virksomhetsnummer Alle som har ansatte, skal i tillegg til juridisk nummer ha et eget organisasjonsnummer for den virksomheten som enheten driver. Den som driver virksomhet på flere steder og/eller i ulike bransjer, har ett slikt nummer for hver av disse. Har du ansatte skal de alltid knyttes mot et virksomhetsnummer i a-meldingen. I a-ordningen er det virksomhetens organisasjonsnummer som skal oppgis ved rapporteringen (feltet "Virksomhetsnummer"). Det betyr også at det normalt må fylles ut én melding for hver av virksomhetene foretaket driver. Dersom opplysningspliktig ikke har noe virksomhetsnummer, så vil nedtrekkslisten være tom. Merk! Selv om du ikke har ansatte og derfor ikke et virksomhetsnummer tilknyttet ditt juridiske nummer, anbefaler vi at du skaffer dette likevel hvis du skal innrapportere a-melding.. For å skaffe deg et virksomhetsnummer, må du sende "Samordnet registermelding" til Enhetsregisteret. Se veiledning hos Brønnøysundregistrene, Usikker på om du har virksomhetsnummer? Sjekk i Enhetsregisteret. Vil du vite mer om virksomheter, juridiske enheter og organisasjonsnumre? Les mer hos Brønnøysundregistrene. Hvis det ikke er registrert noen virksomhet/underenhet i Enhetsregisteret, skal du bruke juridisk nummer i feltet "Virksomhetsnummer" i a-meldingen. Oppdatert

19 Du huker av for "Levere på et nummer som ikke står i lista". Da får du opp et felt hvor du kan gjenta nummeret som er for opplysningspliktig, det juridiske nummeret. Du vil da få en melding i skjemaet som sier at du nå har registrert et juridisk nummer. Dersom dette er korrekt, se bort ifra meldingen. Du kan sende inn skjemaet selv om denne meldingen er gitt. Ved kontroll før innsending, vil du igjen få en melding om at du har oppgitt et juridisk nummer i felt for virksomhet. Stemmer dette med slik du skal rapportere, lukk meldingen og gå videre til innsending. Oppdatert

20 9.1.3 Hvordan finner jeg virksomhetsnummer (underenhet/bedrift) i Altinn? Når du er logget inn i Altinn, kan du finne virksomhetsnummeret til arbeidsgiveren du skal rapportere for. Den du rapporterer for i Altinn er juridisk nummer, og de aller fleste juridiske nummer har ett virksomhetsnummer knyttet til seg. Gå til Min meldingsboks. Her vises den du representerer - her er det et juridisk nummer. Velg fra nedtrekksliste, Vis flere. Da får du opp et vindu. Huk av for Vis også underenheter (bedrift), som tilsvarer virksomhetsnummer. Da vises virksomhetsnummer. Bedrift er typebetegnelsen på virksomhetsnummer, mens juridisk nummer (som du skal rapportere a-melding på, den du representerer) har typebetegnelse Foretak. Oppdatert

21 9.2 Registrere periode Når du har valgt virksomhetsnummer må du registrere hvilken periode du skal innrapportere for. Du må fylle ut år og måned. 9.3 Registrere en inntektsmottaker Inntektsmottaker må registreres med gyldig ID. Som gyldig ID regnes både norsk ID og internasjonal ID. Oppdatert

22 Som gyldig norsk ID regnes fødselsnummer og D-nummer. Internasjonal ID skal kun være en midlertidig ID som brukes til inntektsmottaker eventuelt har fått norsk ID. Når en inntektsmottaker som tidligere har vært innrapportert med en internasjonal ID, får D- nummer, må du innrapportere både D-nummer og internasjonal ID i den første måneden du bruker D-nummer. Inntektsmottakere som har D-nummer, og som får tildelt fødselsnummer, kan bytte direkte fra D- nummer til fødselsnummer fra en a-melding til neste a-melding. Det er ikke nødvendig å oppgi begge to for at vi skal kunne koble disse to ID ene sammen Inntektsmottaker har norsk ID Som godkjent norsk ID regnes fødselsnummer eller D-nummer. I tillegg må du fylle ut navn Inntektsmottaker har ikke norsk ID Skal du bruke internasjonal ID, må du huke av for dette. Avhukingen åpner nye felter for registrering. Alle feltene med unntak av "Ansattnummer", er obligatoriske å fylle ut. Eksempel: Den internasjonale identifikatoren må være utstedt av det landet vedkommende kommer fra og bestå av følgende tre deler: ID-nummer Beskrivelse av hva slags identifikator som brukes, jf. listen nedenfor. Landkode Det er fire typer identifikatorer som kan brukes: Passnummer (eller nummer fra annet godkjent nasjonalt ID kort) Social security number Tax identification number Value added tax identification number Oppdatert

23 Når du har bestemt hvilken identifikator du skal bruke ved innrapportering på en ansatt, er det viktig at du bruker den samme identifikatoren hver gang du innrapporterer. Hvis et pass har flere mulige valg på passnummer, må den opplysningspliktige velge det de regner med er det riktige og holde seg til dette valget. Merk! "Siffer 8 + fødselsdato og 5 nuller" er ikke en gyldig identifikator i a-ordningen. Eksempler: 1. Det brukes passnummer fra Polen. Identifikatoren skal inneholde: a. [nummer] b. Passnummer c. Landkode = PL 2. Det oppgis social security number fra USA. Identifikatoren skal inneholde: a. [nummer] b. Social security number c. Landkode = US Fra internasjonal ID til norsk ID Internasjonal ID er ment å være en midlertidig ID som skal erstattes med D-nummer (eventuelt fødselsnummer) når inntektsmottaker oppfyller vilkårene for dette. Når en inntektsmottaker får norsk ID, må du innrapportere både internasjonal ID og den norske ID'en i samme a-melding første gangen du skal innrapportere norsk ID på inntektsmottaker. Eksempel: Steven har fått seg et D-nummer, forrige måned rapporterte du han med internasjonal ID. Du må innrapportere D-nummeret sammen med internasjonal ID for at informasjonen skal kobles sammen Neste gang du skal innrapportere Steven må du huske å fjerne avhukingen for Internasjonal ID Fra D-nummer til fødselsnummer Inntektsmottakere som har D-nummer, og som får tildelt fødselsnummer, kan bytte direkte fra D- nummer til fødselsnummer fra en a-melding til neste a-melding. Det er ikke nødvendig å oppgi begge to for at vi skal kunne koble disse to ID ene sammen. Oppdatert

24 9.4 Registrere arbeidsforhold Arbeidsforhold: t og maritimt arbeidsforhold medfører registrering i Aa-registeret. Inntektsmottakere med denne type arbeidsforhold må innrapporteres hver måned, uansett om det er utbetalt lønn/ytelser (statusrapportering). Valg av arbeidsforhold vil påvirke hvilke felter som åpnes videre i skjemaet for utfylling. I dette skjermbildet er "t" valgt. Velger du "Uten arbeidsforhold..." vil de andre feltene for utfylling under "Arbeidsforhold" lukkes. Ansatt dato / Sluttdato: Du må alltid fylle ut ansattdato. Sluttdato fylles ut når denne er kjent. Permisjon/permittering: Brukes kun når dette er aktuelt. Les mer om utfylling i kap Yrkeskode: Det er lenke til SSB sin yrkeskodeliste, hvis du ikke kjenner yrkeskoden. Avlønning: Det er avlønningstypen på avlønningstidspunktet som skal innrapporteres. Dersom flere avlønningstyper er kombinert i utbetalingene skal den mest vanlige for arbeidstakeren velges. Stillingsprosent: Hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Siste dato for endring av stillingsprosent: Fylles ut kun når det har vært endring. Timer i uka ved full stilling: Hvor mange timer utgjør en full stilling. Ikke hvor mange timer inntektsmottaker faktisk har arbeidet. Hvis dette er ukjent, fylles feltet ut med 37,5. Dato siste lønnsendring: Hvis det ikke har vært noen endring, brukes ansatt dato. Informasjon som gjelder sjøfolk, opphold på Svalbard eller opphold på Jan Mayen Her huker du av for å kunne fylle ut tilleggsinformasjon hvis inntektsmottaker faller inn under noen av disse kategoriene. Les mer om dette i kapittel 9.6. Oppdatert

25 Oppdatert

26 9.4.1 Registrere inntektsmottaker som har sluttet Arbeidstaker Steven Gerrart slutter 15. september 2016 Du må oppgi sluttdato for arbeidsforholdet. Neste måned når inntektsmottakeren ikke lenger er ansatt, fjerner du vedkommende fra rapporteringen (dersom du benytter forhåndsfylt melding for måneden). Avhuking for å fjerne inntektsmottakeren finner du nederst til venstre i firkanten med informasjon om inntektsmottaker Steven Gerrart. Huk av. Knapp om å fjerne inntektsmottaker vises under avhukingen. Trykk på knappen og Steven Gerrart slettes fra rapporteringen. Oppdatert

27 9.5 Permisjon/permittering Når du huker av for permisjon eller permittering, åpnes flere felter for utfylling. Merk! Alle permisjoner og permitteringer må ha sin egne unike ID. Det er den opplysningspliktige som selv bestemmer hvordan permisjoner og permittering skal identifiseres. Permisjon: Hvis inntektsmottaker har permisjon skal du ikke sette sluttdato for arbeidsforholdet, men huke av på permisjon. Permisjoner skal oppgis dersom en inntektsmottaker har hel eller delvis permisjon fra sitt arbeidsforhold i 14 dager eller mer. Permittering: Permitteringer skal oppgis dersom en inntektsmottaker er helt eller delvis permittert fra sitt arbeidsforhold. Dette gjelder uansett lengde på permittering og om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden. 9.6 Tilleggskrav når inntektsmottaker er sjøfolk/oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen Når du huker av her, vil det åpnes endel felt som må fylles ut i tillegg til de andre arbeidsforholdsopplysningene. Du fyller bare ut de feltene som er relevant for din inntektsmottaker. Oppdatert

28 9.6.1 Antall døgn ombord uten dekning av småutgifter Fra og med 2016 skal man ikke lenger rapportere inn opplysninger om antall døgn ombord uten dekning av småutgifter. Hvis du fyller ut feltet og kalendermånedene er i 2016, får du en feilmelding. Du må fjerne innholdet i feltet for å kunne sende inn meldingen. 9.7 Registrere inntekter/ytelser Når du innrapporterer ytelser, må du gi en beskrivelse av hva slags ytelse det er du innrapporterer, se kap I tillegg til beskrivelsen skal du oppgi beløp (størrelsen på ytelsen). Noen ytelser vil også ha krav om tilleggsinformasjon, som antall. Hvis du velger riktig beskrivelse av ytelsen, vil disse feltene kun være tilgjengelig for utfylling når denne informasjonen kreves, se kap Det er laget noen hurtigvalg for de mest brukte ytelsene som ligger øverst i nedtrekkslisten. Du finner hurtigvalgene beskrevet under "Bruk av hurtigvalg". I kapitlene nedenfor, finner du beskrevet hvordan du registrerer ytelser når du ikke bruker hurtigvalg Type inntekt/ytelse Oppdatert

29 Når du registrerer inntekter/ytelser i a-meldingen, skjer dette ved at du velger riktig ytelse fra nedtrekkslister. Hvilke valg du gjør fra nedtrekkslistene vil styre hvor mange nedtrekkslister som blir tilgjengelig, men aldri flere enn fire. Hvis en nedtrekksliste åpnes, må du gjøre et valg. Feltet kan ikke være blankt. Du finner beskrevet hvordan du skal innrapportere de forskjellige ytelsene i kapittel 14. Hvis du har valgt en forhåndsutfylt a-melding, vil de valgene du har gjort i den tidligere meldingen være ferdig utfylt her. Beløp må du alltid registrere på nytt Bruk av hurtigvalg Det finnes fem hurtigvalg: Fastlønn ordinær Forsikringspremie skattepliktig del Mobiltelefon mv (ekom) naturalytelse Timelønn ordinær Trekkfri kilometergodtgjørelse vanlig bil Når du bruker et hurtigvalg, vil du gå videre rett til registrering av beløp. Fastlønn ordinær: - Kan brukes når du utbetaler fastlønn som en kontantytelse. Oppdatert

30 Forsikringspremie skattepliktig del: - Kan brukes når arbeidsgiver betaler forsikring for den ansatte. Mobiltelefon mv (ekom): - Brukes på naturalytelser. Dvs der den ansatte har f.eks. en mobiltelefon til disposisjon. Gjelder ikke der arbeidsgiver dekker telefonregning, det skal rapporteres som utgiftsgodtgjørelse. Det er ikke hurtigvalg for ekom utgiftsgodtgjørelse. Timelønn ordinær: - Brukes når arbeidsgiver utbetaler kontantytelser beregnet etter antall timer. Trekkfri kilometergodtgjørelse vanlig bil: - Brukes når arbeidsgiver utbetaler godtgjørelse til den ansatte utgiftsgodtgjørelse. Oppdatert

31 9.7.3 Beløp og tilleggsinformasjon Når du har valgt riktig beskrivelse av en ytelse, åpnes felter for utfylling av beløp/verdi av ytelsen. I tillegg til beløp, skal noen ytelser ha tilleggsinformasjon som for eksempel antall timer. Hvis det er krav om tilleggsinformasjon, vil det åpnes felter for utfylling av denne informasjonen Flere inntekter Hvis du skal innrapportere flere ytelser/inntekter på samme inntektsmottaker, gjør du dette ved å klikke på knappen "+ en inntekt til". Den forrige ytelsen "komprimeres" og nye felter for utfylling åpnes. Hvis du ønsker å se den tidligere utfyllingen, klikk på knappen "Endre". Hvis du vil fjerne inntekten, klikk på knappen "Slett" til høyre for den forrige inntekten. Hvis du angrer og ikke skal fylle ut en inntekt til, klikk på knappen "Slett" bak den nye inntekten. Oppdatert

32 9.7.5 Skal ytelsen tas med i grunnlag for arbeidsgiveravgift/ er trekkpliktig Når du velger hva slags type ytelse du skal innrapportere så vil du se om ytelsen gir grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift og/eller er en trekkpliktig ytelse. For noen ytelser vil du få mulighet til å endre forhåndsvalgt verdi, fordi det finnes tilfeller hvor ytelsen ikke er med i beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift. 9.8 Registrere forskuddstrekk og fradrag I a-meldingen skal også forskuddstrekk og eventuelle fradrag oppgis. 9.9 Spesielle fradrag og forskuddstrekk Har inntektsmottaker brakkeleie eller spesielle typer forskuddstrekk eller fradrag, må du huke av her. Oppdatert

33 9.10 Flere inntektsmottakere Du skal innrapportere alle inntektsmottakere i en virksomhet i samme a-melding. For å få tilgang til å registrere en inntektsmottaker til, klikker du på knappen "+ en inntektsmottaker til". Registreringen av den tidligere inntektsmottakeren "komprimeres". Oppdatert

34 Du vil se her hvor mange inntektsmottakere som er registrert og at denne informasjon gjelder den første inntektsmottakeren. Her ser du at du nå registrerer inntektsmottaker nr 2 av totalt 2 stykker. Skal du registrere flere inntektsmottaker, klikker du her igjen. Oppdatert

35 10 Arbeidsgiveravgift Den opplysningspliktige skal beregne og gi opplysninger om hva som skal betales av arbeidsgiveravgift på alle ytelser som inngår i avgiftsgrunnlaget. Beløpet skal oppgis uten desimaler. Det du fyller ut av informasjon om beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, avgiftsgrunnlag, sone mv. danner grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgiften som skal betales Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Når du har fylt ut all informasjon om inntektsmottakerne, arbeidsforhold og deres lønn/ytelser, skal beregningsmåte for arbeidsgiveravgift registreres Sone for arbeidsgiveravgift Når du har valgt beregningsmåte, vil feltene for å fylle ut sone bli tilgjengelig. Du kan fylle inn sone ved å velge via nedtrekkslisten. Ved å huke av utenfor "Få hjelp til å finne sone" får du opp en liste over alle kommuner og kan i stedet for sone velge riktig kommune Grunnlag arbeidsgiveravgift Du fyller ut hva du har beregnet grunnlag for arbeidsgiveravgift skal være, basert på de registreringer du har gjort. Her vil du se hva som er summert på alle inntektsmottakere som gir grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det kan være avvik mellom det du fyller inn på avgiftsgrunnlag og det som er maskinelt beregnet. Oppdatert

36 Som du vil se av veiledningsteksten, kan det være riktig at det skal være avvik, hvis du for eksempel har rapportert inntekt som er under rapporteringsgrensen. Det er det du har rapportert som avgiftsgrunnlag som legges til grunn ved beregningen, ikke det som systemet har beregnet grunnlaget til å være. 11 Oppsummering og avslutning På siste side i a-meldingen vil du få opp en beregning av arbeidsgiveravgiften. Denne beregningen er basert på det beløpet som fylles ut i "Avgiftsgrunnlag". Her får du også en oversikt over hva som skal betales av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for denne meldingen. Sum forskuddstrekk er en oppsummering av forskuddstrekk registrert på inntektsmottakerne. Før du kan sende inn a-meldingen, må du huke av her og deretter "Kontroller skjema". Hvis meldingen ikke er korrekt fylt ut, vil du få beskjed om det her. Som du ser så får du beskjed om avviket på grunnlaget for arbeidsgiveravgifteten, men dette er kun en informasjonsmelding, ikke en feilmelding. Du kan lese mer om hva du må gjøre hvis du får denne meldingen i kapitlet «Avvik i oppgitt avgiftsgrunnlag». Oppdatert

37 11.1 Avvik i oppgitt avgiftsgrunnlag Dersom summen av registrert avgiftspliktig inntekt avviker fra det som er oppgitt som avgiftsgrunnlag for arbeidsgiveravgift, vil du få en melding om dette i skjemaet når du kontrollerer det. Kontroller sum av avgiftspliktige inntekter mot det som er registrert i avgiftsgrunnlag på arbeidsgiveravgift. Dersom det er riktig at det ikke er samme sum, så kan du allikevel sende inn meldingen. Dette er kun en myk kontroll som opplyser om avviket. Du får hjelp til å kontrollere dette i skjemaet. Avgiftspliktige inntekter summeres og vises på siden for arbeidsgiveravgift. Når du fyller ut avgiftsgrunnlaget, kan du sammenligne beløpene. Det kan være riktig at det er avvik mellom avgiftspliktige ytelser og avgiftsgrunnlaget. Ved utbetaling av beløp under kroner så trenger du ikke rapportere det på inntektsmottakeren, men det skal medregnes i avgiftsgrunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift. Oppdatert

38 Fyll ut avgiftsgrunnlaget: Oppdatert

39 Dersom du sender inn en a-melding med avvik mellom avgiftspliktige inntekter og oppgitt avgiftsgrunnlag, så vil du også få en melding om dette på A03 a-melding tilbakemelding. Det vil se slik ut: Oppdatert

40 12 Innsending Når du har kontrollert meldingen (og rettet eventuelle feil), vil knappen "Videre til innsending" bli aktiv. Når du har klikket på denne knappen, kommer du til siden for innsending. Merk! Selve innsending skjer først du klikker på "Send inn"! Når du har sendt inn vil a-meldingen overføres til mottakssystem for a-meldingen og bli kontrollert mot a-ordningens regelverk. Resultatet av disse kontrollene vil du få i en egen melding i meldingsboksen din. I samme melding vil du motta betalingsinformasjon for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (kontonummer og kidnummer). Oppdatert

41 13 Oversikt over gyldige inntektskombinasjoner I dette kapitlet viser vi deg hvilke gyldige kombinasjoner du kan gjøre når du skal registrere ytelser i a- meldingen. Det vil variere hvor mange valg du må gjøre for å få en gyldig beskrivelse av ytelsen, men aldri mer enn fire nedtrekkslister. Valgmulighetene i de forskjellige nedtrekkslistene er styrt av valget i listen foran. Mulige inntektskombinasjoner i denne løsningen er begrenset i forhold til den fullstendige løsningen som de som innrapporterer via lønnssystem har tilgang til. Grunnen til dette er at dette er en løsning for opplysningspliktige med enkle arbeids- og inntektsforhold. Det skal derfor ikke være det samme behovet for kombinasjonsmuligheter. Valg 1 Ytelsene er delt opp i følgende grupper: - Lønn, - Pensjon og trygd - Rett til sjøfolksfradrag lønn, - Særskilt nettolønnsordning - Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene - Særskilt skattelov Svalbard Lønn, godtgjørelse skal velges for alle ordinære lønnsinntekter. Pensjon og trygd velges kun når ytelsen er av denne typen. De andre gruppene skal kun brukes i spesielle tilfeller, der inntektsmottaker skal behandles etter spesielle skatteregler. Valg 2 I valg spesifiserer du type ytelsen ytterligere. - Er dette en kontantytelse? - Er ytelsen opptjent i utlandet? - Mm Valg 3 Noen ytelser har behov for ytterligere spesifisering, som f.eks. ordinær lønn. Her må du også oppgi hva slags type lønn det er. Eksempel om det er fastlønn, timelønn eller overtid. Valg 4 Oppdatert

42 For noen ytelser vil det være nødvendig med ytterligere informasjon. Eksempel er denne lønnen opptjent i utlandet? Eller er den helt ordinær? Inndelt etter kontantytelse, naturalytelse eller godtgjørelse I denne veiledningen er inntekter og ytelser delt inn i kategoriene kontantytelser, naturalytelser eller utgifts. Kontantytelse: Med kontantytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv. Naturalytelse: Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Utgiftsgodtgjørelse: Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Lønn, Lønn, godtgjørelse skal velges for alle ordinære lønnsinntekter. De deles inn i tre forskjellige typer, kontantytelser, naturalytelser og utgifts. Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv. Gjelder ikke kontantgodtgjørelse for arbeid utført i selvstendig næringsvirksomhet. Naturalytelser Med naturalytelse menes: enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Eksempler: Ytelser i form av varer, fri telefon, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Dette gjelder enten ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris. Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes: ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. Unntak: Utlegg som arbeidstaker har på vegne av arbeidsgiver, og som refunderes av arbeidsgiver på grunnlag av originalbilag, anses som ordinære driftskostnader, og ikke som utgiftsgodtgjørelse. Godtgjørelse til dekning av private utgifter eller andre kostnader som ikke er knyttet til arbeidssituasjonen skal fullt ut behandles som lønn i alle sammenhenger. Oppdatert

43 Kontantytelser For å innrapportere kontantytelser, må du velge «Lønn,», deretter «Lønn, kontantytelse» Annet Dette omfatter alle kontantytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de andre beskrivelsene i dette kapitlet. Lønn, Lønn kontantytelse Annet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Eksempler: Der den opplysningspliktige dekker utdanning for inntektsmottaker gjennom refusjon av utgifter og vilkårene for skattefritak ikke er til stede, skal beløpet innrapporteres i denne koden. o Unntak: Permisjon med lønn i forbindelse med eksamen og lesedager, regnes ikke som lønn under utdanning i denne sammenheng. Overskudd på overtidsmat (utover gjeldene satser) o Unntak: Dekkes det som naturalytelse skal innrapportering skje som trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert Bonus Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet. Godtgjørelsen kan være knyttet til en spesifikk innsats på individnivå eller gruppenivå der en inntektsmottaker mottar en godtgjørelse for utførelsen av sitt generelle arbeid, eller en spesifikk Oppdatert

44 oppgave. Det kan også ytes godtgjørelse til inntektsmottakere som kan knyttes til resultater i virksomheten. Lønn, Lønn kontantytelse Bonus Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet tidligere år Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Eksempler Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantiem mv. Unntak: Prosentlønn, provisjon og akkordlønn. Disse rapporteres inn i som fastlønn eller timelønn Faste tillegg Med faste tillegg regnes f.eks.: (listen er ikke uttømmende) b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv. Lønn, Lønn - kontantytelse Faste tillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Fastlønn Fastlønn omfatter: Avtalt fast bruttolønn før skatt. Fast avtalt overtidsgodtgjørelse. Prosentlønn, akkordlønn og provisjon Hurtigvalg Fastlønn - ordinær Lønn, Lønn - kontantytelse Fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Oppdatert

45 Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Feriepenger Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes (det er store forskjeller i hvordan dette beregnes innen forskjellige næringer og tariffområder). Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn. Lønn, Lønn - kontantytelse Feriepenger Arbeidsmarkedstiltak Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Helligdagstillegg Gjelder tillegg til ordinær lønn eller godtgjørelse som utbetales for arbeid utført på helligdag. Lønn, Lønn - kontantytelse Helligdagstillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse. Unntak! Oppdatert

46 Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt i kommunen skal slik ytelse innrapporteres som fastlønn eller timelønn. Lønn, Lønn - kontantytelse Kommunal omsorgslønn/ fostergodtgjørelse Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Overtidsgodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Alle kontante vederlag for overtidsarbeid utover avtalt arbeidstid er å betrakte som overtidsgodtgjørelse. Gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling. Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. Unntak! Ved innrapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er innrapportert på en tidligere periode, skal antall settes til 0,-. Lønn, Lønn - kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Sluttvederlag Sluttvederlag er kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Det regnes også som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling (etterlønn). Sluttvederlag anses som lønn og kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp, og kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del. Lønn, Lønn - kontantytelse Sluttvederlag Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Oppdatert

47 Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Styrehonorar Dette gjelder både honorar og godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd el. Godtgjørelsen skal innrapporteres selv om vervet er et ledd i en virksomhet for mottaker. Lønn, Lønn - kontantytelse Styrehonorar Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig Timelønn Timelønn innrapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats og antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn. Det gjelder tilsvarende ved rapportering av overtidsgodtgjørelse. Unntak! Ved innrapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er innrapportert på en tidligere periode, skal antall settes til 0,-. I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her. Hurtigvalg Timelønn - ordinær Lønn, Lønn - kontantytelse Timelønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller sted. Så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet, regnes det som "arbeidet tid", selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. Eksempler: Oppdatert

48 Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten. Lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak* Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for perioder der den ansatte ikke er til stede på arbeidsplassen. Eksempler: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg, hjemmevakt mv. Lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Hyretillegg Dette gjelder hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme. Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget som regel utbetalt som et fast beløp per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned. Hyretillegg er trekkfritt når det ikke overstiger kr i løpet av ett år. Når du overstiger i løpet av ett år, kan du ikke innrapportere hyretillegget samlet for samme arbeidstaker, men må rapportere den trekkpliktige og den trekkfrie delen hver for seg. Ved vurdering av grenseverdien trenger du ikke forholde deg til om arbeidstaker mottar slik ytelse fra andre arbeidsgivere. Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelse, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Oppdatert

49 Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Øvrig lønn, kontantytelse Erstatning, skattefri Lønn, Øvrig lønn, Fond idrettsutøvere Fri tjenestebolig statsansatt utland - kompensasjonstillegg Kapitalinntekt (royalties mv) Lønn etter dødsfall Lønn for barnepass i barnets hjem Lønn for lønnsarbeid i hjemmet Lønn fra utenlandsk diplomatisk stasjon Lønn fra veldedig/allmennyttig institusjon/organisasjon Lønn mv til utenlandsk artist Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Sluttvederlag - trekkfritt Betaling til fond Utbetaling fra fond Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk kontantytelse Vederlag - lott eller part Vederlag til dagmamma i eget hjem kontantytelse Lott for EØS-fiskere (kun trygdeavgift) Opsjonsytelse kontantytelse Naturalytelser Når du innrapporterer naturalytelser velger du «Lønn,», deretter må du velge mellom de forskjellige typer naturalytelser i listen i valg 2. Oppdatert

50 Forsikringspremie naturalytelse Omfatter fordeler ved premier mv. betalt av arbeidsgiver. Hurtigvalg Forsikringspremier - skattepliktig del Valg 1 Valg 2 Lønn, Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil (firmabil) Innrapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon. Standardregel Bilpool Standardregel - utland Bilpool Lønn, Utenfor standardregelen* Fri bil (firmabil) Bilpool Øvrig Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris utland Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Mobiltelefon mv (ekom) Her skal du innrapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. Arbeidstakere som får dekket én eller flere EK-tjenester som naturalytelse skal ha et årlig inntektstillegg på kr Du skal forholde deg til de ytelser din ansatte får fra deg, og ikke om han har dekning fra flere arbeidsgivere. Det skal ikke oppgis noen tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner til beløpene. Skattepliktig fordel utgjør kr 366 per hele eller påbegynte måned arbeidstakeren har disponert tjenesten(e). Oppdatert

51 Når maksimalt sjablongbeløp er nådd for en arbeidstaker skal du ikke rapportere mer for vedkommende, selv om han får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester senere dette året. Hurtigvalg Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelser trekkfri Øvrig lønn, naturalytelse Lønn, Øvrig lønn, Pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Barnehage Bedriftsbarnehage skattefri Skattefritt tilskudd Helt/delvis fri bolig i Fri bolig arbeidsforhold Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri kost Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri losji Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri reise til og fra arbeidet Fri tjenestebolig statsansatt utland kompensasjonstillegg Kost sokkelarbeider Naturalytelse trekkfri - annet Naturalytelse trekkpliktig - annet Naturalytelse trekkfri - annet Naturalytelse trekkpliktig - annet Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Næringsinntekt Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Trekkfri Trekkpliktig Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse Oppdatert

52 Utgiftsgodtgjørelse Når du innrapporterer utgiftsgodtgjørelse velger du «Lønn,», deretter må du velge mellom de forskjellige typer utgifts i listen i valg Bilgodtgjørelse Hurtigvalg Kilometergodtgjørelse trekkfri vanlig bil Fast bilgodtgjørelse Lønn, Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri Passasjertillegg trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil El-bil Øvrige fremkomstmidler Kost og losji- tjenestereiser Kost trekkfri godtgjørelse Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn utland Hotell Hybel, brakke, privat Lønn, Godtgjørelse Langtransportsjåfør i utlandet tjenestereiser, Pensjonat kost og losji Uten overnatting Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Oppdatert

53 Mobiltelefon mv (ekom) Her skal du innrapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr per år. Fordelen skal innrapporteres den måneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder. Du skal forholde deg til de ytelser din ansatte får fra deg, og ikke om han har dekning fra flere arbeidsgivere. Det skal ikke oppgis noen tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner til beløpene. Utgiftsgodtgjørelse rapporteres når du faktisk foretar utbetalingen til arbeidstaker. Dersom total dekning av fakturaen fører til at maksimalt sjablongbeløp overstiges, innrapporterer du for dekning opp til sjablonbeløpet. Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse Pendler besøksreiser hjem - trekkfri Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem - trekkfri Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost trekkfri godtgjørelse Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk marbakker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Besøksreiser hjem med fri kost på arbeidsted Besøksreiser hjem med fri kost på arbeidsted - utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Egen brakke/campingvogn Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Øvrig lønn, godtgjørelse utgiftsgodtgjørelse Lønn, Øvrig lønn, Flyttegodtgjørelse Næringsinntekt Vederlag til dagmamma i Oppdatert

54 Overtidsmat Smusstillegg Stipend Særavtale tillegg/godtgjørelse/ytelser utenrikstjenesten Utgiftsgodtgjørelse - skattefri Utgiftsgodtgjørelse trekkfri - annet Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig annet eget hjem utgiftsgodtgjørelse Trekkfritt Trekkpliktig 13.2 Innrapportering av pensjon og trygd Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Avtalefestet pensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Barnepensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Barnepensjon Ektefelletillegg skattefritt Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ektefelletillegg skattefritt Oppdatert

55 Ektefelletillegg skattepliktig Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterbetaling Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattefritt Ektefelletillegg skattepliktig Introduksjonsstønad Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Etterlønn og etterpensjon Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattefri Skattepliktig Føderåd Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Føderåd Kildeskatt på pensjon Introduksjonsstønad Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Introduksjonsstønad Kildeskatt på pensjoner Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon - skattepliktig Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter Skattepliktig ektefelletillegg Uførepensjon Oppdatert

56 Kvalifiseringsstønad Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon diverse Pensjon i dødsmåneden Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon i dødsmåneden Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Uførepensjon Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Naturalytelser Ved innrapportering av naturalytelser velger du «Pensjon og trygd» i valg 1 og «Naturalytelser i pensjonsforhold», eller «Kildeskatt på pensjoner» i valg 2. Oppdatert

57 Kildeskatt på pensjoner Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig Naturalytelser i pensjonsforhold Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig 13.3 Rapportering av særskilt nettolønnsordning Oppdatert

58 Nettolønnsordning betyr at arbeidstaker har inngått avtale med arbeidsgiver om en fast netto utbetalt lønn mv., og at arbeidsgiver har forpliktet seg helt eller delvis å betale arbeidstakers skatter. Arbeidsgiveren er forpliktet til å basere lønnsrapporteringen på bruttolønn. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for en korrekt beregning av brutto lønn (oppgrossing) når han praktiserer nettolønnsordninger. Nettolønnsordning har egne skatte- og avgiftsregler og skal behandles etter disse Nettolønn opptjent i Norge kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Beregnet skatt nettolønn Utbetalt nettolønn (fastlønn) Nettolønn opptjent i Norge - naturalytelse Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Bil (naturalytelse) Bolig (naturalytelse) Øvrige naturalytelser Bilpool Yrkesbil listepris Yrkesbil kilometer Nettolønn opptjent i Norge utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Utgiftsgodtgjørelse Nettolønn opptjent i utlandet kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Beregnet skatt nettolønn Utbetalt nettolønn (fastlønn) Nettolønn opptjent i utlandet naturalytelse Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Bil (naturalytelse) Bolig (naturalytelse) Øvrige naturalytelser Bilpool Yrkesbil listepris Yrkesbil kilometer Nettolønn opptjent i utlandet utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Utgiftsgodtgjørelse Oppdatert

59 13.4 Ytelser som har rett til sjøfolksfradrag Sjøfolk har i noen tilfeller krav på eget fradrag i inntekten når den er opptjent ved arbeid om bord på skip i fart. Hvis inntektsmottaker har krav på dette, skal du velge "Rett til sjøfolksfradrag lønn, " under valg Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Annet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Bonus Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Bonus Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet tidligere år Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Oppdatert

60 Faste tillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Faste tillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Fastlønn Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Feriepenger Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Feriepenger Arbeidsmarkedstiltak Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Helligdagstillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Helligdagstillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Kommunal omsorgslønn/ fostergodtgjørelse Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Oppdatert

61 Overtidsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Sluttvederlag Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Sluttvederlag Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Styrehonorar Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Timelønn Lønn - kontantytelse Styrehonorar Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Timelønn Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Oppdatert

62 Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Øvrig lønn, kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Rett til sjøfolksfradrag - Fri bil (firmabil) Standardregel Bilpool Oppdatert

63 lønn, Standardregel - utland Utenfor standardregelen Øvrig Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris utland Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Bilpool Bilpool Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Naturalytelse Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Øvrig lønn, naturalytelse Fri bolig Kost sokkelarbeider Trekkfri Kost sokkelarbeider Trekkpliktig Rett til Naturalytelse sjøfolksfradrag - Øvrig lønn, trekkpliktig - annet lønn, Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Rett til sjøfolksfradrag - Godtgjørelse tjenestereiser, Kost trekkfri godtgjørelse Arbeidsopphold utover 28 døgn Hotell Oppdatert

64 lønn, kost og losji Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Trekkpliktig godtgjørelse annet Hybel, brakke, privat Langtransportsjåfør i utlandet Pensjonat Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Øvrig lønn, utgiftsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Trekkpliktig 13.5 Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Oppdatert

65 Personer som omfattes av Jan Mayen-skatteloven skal beskattes etter bestemmelsene om lønnstrekk i svalbardskatteloven, men skatten skal betales til fastlandet. Rapporteringen av slike inntekter må derfor markere for slik behandling Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Øvrig lønn, kontantytelse Erstatning skattefri Etterlønn og etterpensjon Hyretillegg Trekkfri Trekkpliktig Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, Inntekt opptjent i utlandet Opsjoner og aksjer Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv - opptjent i utlandet Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Opsjonsytelse - kontantytelse Oppdatert

66 Naturalytelse Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel - utland Bilpool Utenfor standardregelen Øvrig Bilpool Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost - trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelse trekkfri Øvrig lønn, naturalytelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, Fri bolig Fri reise til og fra arbeidet Naturalytelse trekkpliktig - annet Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. Oppdatert

67 Bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse trekkfri Passasjertillegg trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil El-bil Øvrige fremkomstmidler Kost og losji - tjenestereiser Kost trekkfri godtgjørelse Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn - utland Hotell Særskilt Godtgjørelse Hybel, brakke, privat skattelov Jan tjenestereiser, Langtransportsjåfør i utlandet Mayen og kost og losji Pensjonat bilandene Uten overnatting Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg - trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler - trekkfri Kost - trekkfri godtgjørelse Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Øvrig lønn, Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, Flyttegodtgjørelse Overtidsmat Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig annet Trekkfritt Trekkpliktig Oppdatert

68 13.6 Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard For bosatte på Svalbard er i utgangspunktet alle typer inntekter skattepliktige til øygruppen, og aktuelle for lønnstrekkordningen, med mindre inntekten er lønn for arbeid opptjent på fastlandet eller i utlandet Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Lønn etter Svalbardskatteloven Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Svalbard Lønn etter Svalbardskatteloven Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyre og hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Oppdatert

69 Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Øvrig lønn, Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, Arbeidsmarkedstiltak Erstatning - skattefri Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fond idrettsutøvere Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse - opptjent i utlandet Lønn konkurs/statsgaranti Lønn opptjent i utland tidligere år Lønn opptjent i utlandet Lønn utbetalt fra den norske stat opptjent i utlandet Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Feriepenger Annet Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Overtidsgodtgjørelse Timelønn Bonus Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Oppdatert

70 Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig i Norge Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - kontantytelse Vederlag - lott eller part Opsjonsytelse kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Pensjon og trygd Valg 1 Valg 2 Valg 2 Valg 4 Særskilt skattelov - Svalbard Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Skattepliktig ektefelletillegg Uførepensjon Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Oppdatert

71 Særskilt skattelov - Svalbard Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Standardregel Bilpool Standardregel - utland Bilpool Særskilt skattelov - Svalbard Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Øvrig Yrkesbil listepris Yrkesbil listepris - utland Yrkesbil kilometer Yrkesbil kilometer - utland Bilpool Føderåd Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Svalbard Føderåd Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelse trekkfri Øvrig lønn, naturalytelser Barnehage Bedriftsbarnehage skattefri Helt/delvis fri bolig i arbeidsforhold Fri bolig Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri kost Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri losji Norsk pendler Utenlandsk pendler Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, Fri reise til og fra arbeidet Naturalytelse trekkpliktig - annet Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Ikke avgiftspliktig arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse - naturalytelse Oppdatert

72 Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Pensjon og trygd Særskilt skattelov - Svalbard Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Svalbard Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse trekkfri Passasjertillegg - trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil EL-bil Øvrige fremkomstmidler Godtgjørelse tjenestereiser Kost - trekkfri godtgjørelse Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn - utland Hotell Hybel, brakke, privat Særskilt Godtgjørelse Langtransportsjåfør i utlandet skattelov - tjenestereiser, Pensjonat Svalbard kost og losji Uten overnatting Kost - trekkpliktig godtgjørelse Losji - trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Oppdatert

73 Særskilt skattelov - Svalbard Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler trekkfri Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Kost - trekkfri godtgjørelse Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Øvrig lønn, - utgiftsgodtgjørelse Flyttegodtgjørelse Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, Overtidsmat Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Trekkfritt Trekkpliktig Oppdatert

74 14 Rapportere flere virksomheter Dersom det er flere virksomheter knyttet til juridisk opplysningspliktig må det sendes inn EN MELDING PER VIRKSOMHET for kalendermåneden. Velg riktig virksomhetsnummer fra nedtrekksliste. I arkivet i Altinn vil du se både juridisk nummer og virksomhetsnummeret som du har sendt inn a- meldingen for. Når du skal rapportere for en ny måned, så kan du hente opp en forhåndsutfylt melding. Da vil også juridisk og virksomhetsnummer vises i nedtrekkslisten til høyre. Oppdatert

75 15 Flere beregningsmåter arbeidsgiveravgift Dette er aktuelt dersom opplysningspliktig driver blandet virksomhet, eller driver ambulerende virksomhet i flere soner. Det kan også være aktuelt dersom man kombinerer Svalbard, ansatte fra USA og ikke skal betale arbeidsgiveravgift Du kan få opp en ny seksjon for utfylling ved å huke av boksen "Jeg trenger flere beregningsmåter/soner" nederst til venstre. Når du har huket av her, så vil det komme opp en knapp til høyre '+ en beregningsmåte/sone til". Når du klikker her, får du tilgang til nye felter for utfylling. Oppdatert

76 16 Fjerne beregningsmåte eller sone arbeidsgiveravgift For å fjerne en beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, må du huke av for "Jeg vil fjerne beregningsmåte/sone fra rapporteringen". Knappen finner du nederst til venstre i skjermbildet hvor det fylles ut informasjon om arbeidsgiveravgift. Når denne hukes av, kommer det opp en knapp under 'Bekreft fjerning'. Trykk på knappen og feltene med arbeidsgiveravgift slettes fra rapporteringen. Oppdatert

77 Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Oppdatert

78 17 Kun rapportere arbeidsgiveravgift i a-meldingen Dersom du kun skal rapportere inn arbeidsgiveravgift, og ikke arbeidsforhold og inntekter, kan du gjøre dette på følgende måte: Du starter med et tomt skjema. Fyll ut virksomhetsnummer og kalendermåneden. Merk! Siden siste melding for måneden gjelder, vil du kun ha rapportert inn arbeidsgiveravgift for denne kalendermåneden. Du vil ikke ha rapportert noen inntektsmottakere med arbeidsforhold denne måneden. Dette gjelder kun innsending fra A01 a-melding. Blander du denne måten å rapportere med a-meldinger fra et lønnssystem summeres meldingene for en periode. Hvis du har startet med et forhåndsutfylt skjema, må du fjerne inntektsmottaker( e) fra skjemaet ved å huke av for "Jeg vil fjerne inntektsmottaker fra rapporteringen". Klikk deretter på "Bekreft fjerning". Oppdatert

79 Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Skjermbildet vil deretter se slik ut: Trykk videre til neste side for utfylling av arbeidsgiveravgift. Se kap.10.1 på hvordan du fyller ut dette. Når du har fylt ut informasjon om arbeidsgiveravgift, kontrollerer du skjemaet og sender inn. Oppdatert

80 18 Annullere/slette all innsendt informasjon for en kalendermåned Dersom du ønsker å annullere/slette all informasjon du har sendt inn for en kalendermåned, kan du sende inn en tom a-melding for kalendermåneden. Noe informasjon må du riktignok oppgi. Merk! Det er viktig at du passer på at du fjerner informasjonen på riktig a-melding. Hvis du har innrapportert på fødselsnummer, men skulle ha innrapportert på organisasjonsnummer, må du annullere oppgaven på fødselsnummeret først. Deretter kan du innrapportere korrekt på organisasjonsnummeret ditt. Dersom du har sendt inn a-melding med feil virksomhetsnummer og ønsker å annullere/slette denne, så er det svært viktig at du oppgir det samme virksomhetsnummeret (det som er feil) i meldingen som skal annullere/slette allerede innsendt melding. Du angir virksomhetsnummer og kalendermåned på første side i skjemaet Fjerne inntektsmottakere Du fjerner inntektsmottakere på side 2 i skjemaet Inntektsmottaker ved å huke av for "Jeg vil fjerne inntektsmottaker fra rapporteringen". Oppdatert

81 Klikk deretter "Bekreft fjerning" Skjermbildet vil deretter se slik ut: Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre Fjern arbeidsgiveravgift Du fjerner beregningsmåte/sone på siden for Arbeidsgiveravgift i skjemaet. Huk av utenfor "Jeg vil fjerne beregningsmøte/sone fra rapporteringen". Oppdatert

82 Klikk deretter på knappen "Bekreft fjerning" som nå er blitt aktiv. Dersom du ikke bekrefter fjerningen, vil du få en feilmelding i skjermbildet til høyre. Oppdatert

83 Feltene for utfylling av arbeidsgiveravgift er fjernet og skjermbildet vil se slik ut: 18.3 Sende inn en tom melding Selv om skjemaet er tomt, må du bekrefte på siste siden i skjemaet, kontrollere det, og sende inn. Oppdatert

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2017 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 8 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 8 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 7 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 7 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold 22.01.2016 Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold Ansattregisteret A-ordningen... 1 Ansattregisteret... 2 Skillekortet Ansatt... 2 Skillekortet Arbeidsforhold 1... 4 Tilkallingsvikar ekstrahjelp...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Daldata Fagseminar lønn og EDAG. Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn

Daldata Fagseminar lønn og EDAG. Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn Daldata Fagseminar lønn og EDAG Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn A-meldingen innhold Opplysningspliktig (juridisk enhet) Dagens terminoppgave Dagens Lønnsog trekkoppgave Virksomhet 1 Virksomhet...n

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn:

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn: 12.05.2016 Under grense for rapporteringsplikt Eksempel 1: Honorar under og over grense Pjokken får utbetalt lønn/honorar under grense i januar. I februar får han utbetalt utgiftsgodtgjørelse under grense.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN 1 Ny infoeasy lønnsversjon klar uke 24 2 Magnet 252 - Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet. Alvorlighetsgrad -Øyeblikkelig

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14

EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 EDAG Løsning i Paga 2.0 Vedlegg til R1-14 Innholdsfortegnelse 1 EDAG... 3 1.1 Hva er EDAG?... 3 2 Løsning I Paga 2.0... 3 2.1 Generelt... 3 3 Endringer i Paga Klient... 4 3.1 Nytt kodeverk i arbeidsforholdsbilde...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmelding Forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding H finn du utdypde forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding. Avvike har tre alvorlighetsgrad, ell nivå: Melding avvist. Du må rette avvike

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Oppdatert 29.09.2015 Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen måneds kostnad å ha denne,

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga

Feilmeldingar. Forklaring til nokre av feilmeldingane i tilbakemeldinga Feilmeldingar Forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga Her finn du ei utdjupande forklaring til nokre av feilmelding i tilbakemeldinga. Avvika har tre alvorsgrader, eller nivå: Meldinga er

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Visma eaccounting Lønnsslipp er tilgjengelig og allerede oppdatert i ditt Visma eaccounting program. Det er ingen fast månedskostnad å ha denne, men man blir

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres Oppdatert pr.04.11.14 Forrige oppdatering: 04.06.2014 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Kap 1.1 Nytt bilde - ingen realitetsendring Kap 1.2 Kap 1.3.1 Nytt bilde - Justert tekst

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende.

Konkurransebegrensende avtaler må inngås skriftlig for å være gyldig. En muntlig avtale er altså ikke bindende. 1 Innhold Hva er konkurransebegrensende avtaler?... 3 Hovedregel... 3 Varighet... 3 Kompensasjon... 4 Krav til redegjørelse... 4 Oppsigelse fra arbeidsgivers side... 5 Øverste leder... 5 Andre typer klausuler

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016

Håndbok. Easy-Regn. Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Håndbok Easy-Regn Utdrag av håndbok - Årsoppgjøret 2015-2016 Denne manualen er utarbeidet av: Innholdsfortegnelse Lønn Elektroniske skattekort 1 Elektroniske skattekort... 1 Fremgangsmåte kort fortalt...

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen Tips og Triks A-melding Trond Martinsen og Anders Haukedalen Litt historikk 29 versjoner 2005 saker i supportsystemet Produktutvikling lokalt frem til 2015 (programmering) Fra 2016 håndteres dette i Polen

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer