Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen"

Transkript

1 Feilmelding Forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding H finn du utdypde forklaring til no av feilmeldi i tilbakemelding. Avvike har tre alvorlighetsgrad, ell nivå: Melding avvist. Du må rette avvike og sde ny a-melding inn levings for piod. Melding har avvik som må rett levings for piod. Melding innehold muligs avvik. Du må kontrolle og rette opp om nødvdig. Er i melding riktige, trg du ikke å foreta no retting. Tabell med forklaring har fem kolonn: Nr Dir reg Nivå Informasjon 1 og informasjon 2 Forklaring: Dette nummet på regel som brutt. De som registr a-melding direkte i Altinn, vil bare få feilmeldi som markt med et kryss h. De som lev a-melding fra lønnssystem, kan oppleve alle feilmeldi. Vis hvilket nivå ell alvorlighetsgrad feilmelding har. Tekst som komm fram i tilbakemelding. Utdypde forklaring og eksempl. Søk i dokumtet: Du kan søke i PDF-fil ved å bruke Ctrl+F. Oppdatt 28. august 2015

2 104 Melding 107B Melding 108 X Må Innsdt A-melding har ugyldig filformat. Virksomhet har ugyldig organisasjonsnumm. Rapporting mangl. Inntektsmottak har åpt arbeidsforhold. Fil må ha korrekt xmlformat. Sjekk at riktig fil sdt inn. Oppgitt numm xxxxx. Alle arbeidsforhold må rapportes hv måned til og med kaldmåned inntektsmottak slutt. Dette betyr at fil/a-melding du prøv å sde inn ugyldig. A-ordning kjn ikke igj filformatet, så fil blir avvist. Dne feilmelding bør du ta opp med din lønnssystemlevandør, da dette skyldes feil oppsett i lønnssystemet. Virksomhetsnummet som oppgitt i a-melding ugyldig. Slå opp gyldige virksomhetsnumm i Enhetsregistet, I a-melding meld du status på alle inntektsmottake med et arbeidsforhold hv måned. Dne avviksmelding får du om inntektsmottak rapportt inn måned, m mangl neste måned. A-ordning "ettlys" inntektsmottake i arbeidsforhold som ikke avsluttet, og som var med i a-melding foregåde måned. Eksempel: Du rapport inn et arbeidsforhold på inntektsmottak Kari Hans i februar I mars 2015 har du ikke tatt med Kari Hans i a-melding. A-ordning "ettlys" da Kari Hans sid hun ikke med i a-melding for mars, og arbeidsforholdet hnes ikke avsluttet. 109A x Kontroll Opplysningspliktig ikke aktiv i Enhetsregistet i rapportingsmåned. Kaldmåned xxxx. Opplysningspliktig aktiv fra xxxx til xxxx Opplysningspliktig (d det rapportes for, ofte arbeidsgiv) ikke aktiv i måned du prøv å sde a-melding for. Opplysningspliktig registrt med startdato og evtuelt sluttdato (opphørt dato) i Enhetsregistet. Du har sdt inn a-melding for piode som ligg før startdato ell ett sluttdato. 110 x Kontroll Startdato i arbeidsforhold dret i forhold til tidlige innsdt startdato. Tidlige startdato %s. Startdato rapportt nå %s. Er sist innrapporting riktig, se bort fra dne melding. Dette bare ng om at startdato på arbeidsforholdet på d aktuelle inntektsmottak dret i forhold til tidlige innsdt a-melding. Dne melding komm bare for å gjøre deg oppmksom på dne dring. Du kan da kontrolle om dette stemm ell om dette har skjedd ved feil. Er de innsdte korrekt, kan du bare se bort fra dne avviksmelding.

3 114 Melding 114B Må 115 Melding 116 Melding 116B Må 128 Må Ulovlig vdi innrapportt Byttet vdi ugyldig for dne kaldmåned. Byttet yrkeskode ugyldig. Byttet landkode ugyldig. Byttet landkode ugyldig for dne kaldmåned. Arbeidsforhold har startdato ett sluttdato Ulovlig vdi i %s. Oppgitt vdi %s. Lovlige vdi %s. Ulovlig vdi i %s. Oppgitt vdi %s. Lovlige vdi %s. Oppgitt yrkeskode %s. Inntektsmottak idtifist ved: %s Oppgitt landkode %s. Inntektsmottak idtifist ved: %s Oppgitt landkode %s. Arbeidsforholdet oppgitt med startdato %s og sluttdato %s. Dette betyr at du har brukt kode/beskrivelse som feil. Alle beskrivels av inntekt/ytels med vide defint som kod, og de må være nøyaktig lik det som beskrevet i løsning til a-ordning. H har du brukt ugyldig kode, for eksempel lønnsbeskrivelse som ikke riktig. Tilbakemelding list opp alle gyldige vdi for det aktuelle feltet. Du må bruke av disse vdie. H har du brukt kode/beskrivelse som ugyldig for d kaldmåned du prøv å sde inn a-melding for. Kod/beskrivels kan ha vært gyldig tidlige, m nå utgått. Tilbakemelding list opp alle gyldige vdi for det aktuelle feltet. Du må bruke av disse vdie. Når du bruk yrkeskode i a-melding, må det være gyldig yrkeskode fra Statistisk stralbyrås yrkeskodeliste, se Det ikke lov med dummykode som ell 0000 i a-melding, da blir a-melding avvist. Mk at det kun ordinære og maritime arbeidsforhold som MÅ ha yrkeskode. Kontakt SSB på om du har spørsmål om yrkeskod. Landkod du har brukt ikke gyldig. Landkode følg ISO Landkod du har brukt ikke gyldig for d kaldmåned a-melding gjeld. Startdato i arbeidsforholdet må være FØR sluttdato. Hvis du ved feil sett startdato se n sluttdato, får du dne feilmelding.

4 142 X Må 142B X Kontroll 158 X Kontroll 166 Melding Informasjon i melding stemm ikke ovs med informasjon i Enhetsregistet. Virksomhet ikke knyttet til juridisk het. Informasjon i melding stemm ikke ovs med informasjon i Enhetsregistet. Virksomhet ikke knyttet til juridisk het i rapportingsmåned. Kaldmåned i melding bør ikke være for langt tilbake i tid. Melding som skal stattes finnes ikke for oppgitt kaldmåned. Registrte knytningspiod: %s Innrapportt kaldmåned %s m n %s måned tilbake i tid. Hvis kaldmåned stemm trg du ikke gjøre noe. Oppgitte data om melding som skal stattes: meldingsid %s og kaldmåned %s. A-melding sdes inn for ngspliktig (juridisk het). Und d ngspliktiges organisasjonsnumm det registrt ett ell fle virksomhetsnumre i Enhetsregistet. Disse virksomhetsnumre undhete til d ngspliktige. A-ordning sjekk alle organisasjonsnumre/ virksomhetsnumre og knytning mellom dem mot Enhetsregistet. Dne feilmelding komm fordi virksomhetsnummet som sdt inn i a- melding ikke finnes i Enhetsregistet og ikke knyttet til ngspliktigs organisasjonsnumm. Informasjon i a-melding stemm altså ikke med informasjon i Enhetsregistet, H sjekk vi at virksomhet tilhør d ngspliktige i d piod a- melding gjeld. For eksempel kan virksomhet ha vært tilknyttet d ngspliktige tidlige, m nå opphørt, slik at d ikke gyldig i dne piod. Når du får dne feilmelding, bør du sjekke at du har brukt riktig virksomhetsnumm. Tilbakemelding gjør deg oppmksom på at du har sdt a-melding for piode langt tilbake i tid. Er dette riktig, trg du ikke gjøre noe med sak. Når du skal statte melding, må du hvise til nøyaktig d meldingsid som skal stattes. Du må sde inn statningsmelding for samme kaldmåned som d opprinnelige melding. Dne feilmelding betyr at vi ikke finn d melding du hvis til. Vi opplys om hva som sdt inn, slik at du kan se hva som feil.

5 166B Melding 172 Melding En melding som stattet kan ikke stattes gang til. Kaldmåned i melding m n to måned frem i tid. Forsøk å statte melding %s som allede stattet av melding %s Levingstidspunkt: %s. Kaldmåned: %s. Første lovlige levingstidspunkt: %s. Du kan kun statte a-melding én gang. Om du prøv å statte d samme melding to gang, vil d siste statningsmelding bli avvist. Du kan sde a-melding for maks to måned fram i tid. Eksempel: I juni kan du sde a-melding for juni, juli og august, m ikke for septemb. 173 Må Innrapportt sum for forskuddstrekk skal være lik sum av forskuddstrekke innrapportt for alle inntektsmottakne. Innrapportt sum forskuddstrekk %s. Sum innrapportte forskuddstrekk for alle inntektsmottake %s. Dette avviket betyr at det forskjell på sum forskuddstrekk å betale og summ av de kelte forskuddstrekk på alle inntektsmottakne som rapportt i a- melding. Forskuddstrekk å betale (et positivt beløp) må være lik summ av de kelte forskuddstrekk på alle inntektsmottakne i a-melding (oppgis som negative beløp). No eksempl på hva som kan være feil, list ikke uttømmde: Det har vært utbetaling til pson som har sluttet, og disse inntektsmottakne ikke tatt med i a-melding. Sum forskuddstrekk å betale vil da være større n summ av de kelte forskuddstrekk. Det mangl forskuddstrekk-ng på kelte inntektsmottake. Beløp oppgitt med feil fortegn (positivt/negativt beløp). 175B Melding En pson kan ikke rapportes fle gang innfor virksomhet i a-melding. For virksomhet: %s. Følgde inntektsmottake rapportt fle gang: %s En inntektsmottak/pson kan kun registres én gang p virksomhet. Du kan registre fle ulike ytels til utbetaling på inntektsmottak ut å oppgi inntektsmottak fle gang. Har inntektsmottak fle arbeidsforhold i samme virksomhet, skal hvt arbeidsforhold rapportes med hv sin arbeidsforholdsid. Du skal ikke gjta inntektsmottak med fødselsnumm/idtifikator fle gang. (Se veiledning punkt 4.4.)

6 175C x Kontroll 175D x Må Informasjon for pson som innrapportt med forskjellige Fnr/Dnumm i samme kaldmåned får samlet alt på et numm. Oppgitt informasjon må stemme ovs med folkegistet. Gjtatte innrapporting på samme pson i virksomhet må skje på slik måte at pson kan idtifises på tvs av meldi. Følgde numm %s slått samm. Dette bare informasjon om at inntektsmottak som innrapportes med forskjellige norske idtifikator (typisk D-numm og fødselsnumm) i samme kaldmåned vil bli oppsummt og behandlet som én inntektsmottak. Eksempel: Du sd inn a-melding 20. januar hvor Karl Svsson registrt med D-numm. D 31. januar sd du ny a-melding, og Karl Svsson har nå fått norsk fødselsnumm. Tilbakemelding inform da om at disse to idtifikatore vil bli oppsummt slik at alle ng om Karl Svsson samles på et numm. De to idtifikatore oppgis i tilbakemelding. Dette avviket vil kun slå ut i spesielle tilfell, så vi forklar dette med et eksempel: A-melding 1: Du sd inn a-melding med inntektsmottak med intnasjonal idtifikator. (f.eks. tysk pass nr ). Dette riktig. A-melding 2: I dne a-melding knytt du nå opp norsk idtifikator (fødselsnumm/ D- numm) mot d intnasjonale idtifikator (tysk pass nr ) som du sdte i forrige melding. Dette riktig. Melding 3: Du sd inn a-melding, m nå har du knytte opp d samme intnasjonale idtifikator (tysk pass nr ) som i forrige a-melding, opp mot ann norsk idtifikator/inntektsmottak. Vi får problem med å idtifise inntektsmottak, og du får dne feilmelding.

7 179 Kontroll 180C 180D Melding Melding 181 Melding Fødselsnumm (Fnr)/D-numm (dnr) mangl for inntektsmottak idtifist med intnasjonal ID. Når Fnr/dnr kjt må både Fnr/dnr og intnasjonal ID oppgis samlet. Inntektsmottak mangl idtifikasjonsnumm (fødselsnumm/dnumm ell intnasjonal idtifikator i startfase) Inntektsmottak sitt fødselsnumm/dnumm må finnes i folkegistet. A-melding skal inneholde unik refanse, MeldingsId. Byttet meldingsid brukt i tidlige levt a- melding. Kontakt inntektsmottak og sjekk om inntektsmottak har fått fødselsnumm/dnumm. Inntektsmottak numm %s und virksomhet %s Virksomhet %s. Oppgitt fødselsnumm/dnumm %s. Byttet meldingsid %s og kaldmåned %s. Tidlige det levt a-melding() med [MeldingsId:Kaldm åned:altinnrefanse] %s *Dne melding vil alltid komme ved bruk av Intnasjonal idtifikator! Dette betyr ikke at a-ordning avvis idtifikator, m at vi b om at du sd inn norsk idtifikator som fødselsnumm ell D-numm sdes inn så snart dette kjt. I d første a-melding ett at inntektsmottak har fått norsk idtifikator må både norsk og utlandsk idtifikator oppgis. Dett kan du bare rapporte på d norske idtifikator. H mangl inntektsmottak idtifikator. Alle inntektsmottake må idtifises med t fødselsnumm/d-numm ell intnasjonal idtifikator. Det oppgitt et ugyldig fødselsnumm ell D-numm. A-ordning kontroll alle fødselsnumre og D-numre mot folkegistet. Hv a-melding må ha UNIK id/refanse. Melding avvist, da du har prøvd å sde inn melding med MeldingsID som brukt fra før.

8 182 Melding 183 X Kontroll 183B x Kontroll 183C x Kontroll Opplysningspliktig i a- melding må være lik organisasjonsnumm det rapportt for i Altinn Sum avgiftsgrunnlag totalt for kaldmåned må være større n ell lik 0 for hv virksomhet innfor type avgiftsgrunnlag, begningskode, sone og sats. Sum fradrag skal være mindre n ell lik 0 for rapportingsmåned for hv virksomhet innfor type avgiftsgrunnlag, begningskode, sone og sats. Antall utlandske pson med fast avgiftsbeløp skal være større n ell lik 0 for rapportingsmåned for hv virksomhet. Oppgitt ngspliktig i a- melding = %s. Innsd Altinn = %s. Oppgitt avgiftsgrunnlag %s. Oppgitt fradrag %s Oppgitt antall %s Organisasjonsnummet i a-melding ikke det samme som d ngspliktige/organisasjonsnummet du har valgt å rapporte for i Altinn. Arbeidsgivavgiftsgrunnlaget blir oppsummt for hele kaldmåned, og beløpet må være større n ell lik null (altså et positivt beløp). Dette gjeld for hv virksomhet innfor type avgiftsgrunnlag, begningskode, sone og sats. Det mulig å e tidlige innsdte feil med å sde inn melding med motsatt fortegn, m totalt for kaldmåned for hv virksomhet må dette beløpet være større n ell lik null. Sum fradrag må være mindre n ell lik null summt for hele piod og for hv virksomhet (altså et negativt beløp). Feil at du har rapportt slik at summ blir et positivt beløp. Det mulig å e tidlige innsdte feil med å sde inn melding med motsatt fortegn, m totalt for kaldmåned for hv virksomhet må dette beløpet være mindre n ell lik null. Antall utlandske pson med fast avgiftsbeløp kan ikke være et negativt antall. Antallet må være større n ell lik 0.

9 184 X Kontroll 185 Må Må Sum avgiftsgrunnlag totalt for kaldmåned ulik sum avgiftspliktige inntekt for alle inntektsmottakne. Avviket kan være korrekt ved for eksempel utbetaling und rapportingsgrs for inntektsmottake ell rapporting for foretak som ikke pliktige til å betale arbeidsgivavgift. Oppgitt arbeidsgivavgift å betale skal være lik sum arbeidsgivavgift for alle virksomhete. For maritimt arbeidsforhold må skipsregist, skipstype og fartsområde fylles ut Innrapportt sum lønn og godtgjørelse for arbeidsgivavgift %s. Sum av avgiftspliktige ytels innrapportt på inntektsmottake %s. Diffans %s. Sjekk avviket og dsom diffans riktig trg du ikke gjøre noe. Sum (avgiftsgrunnlag * sats) for alle virksomhet %s, oppgitt arbeidsgivavgift å betale %s, diffans %s. Type arbeidsforhold '%s' og mangl følgde ng %s. Opplysni må fylles ut. Dette avviket betyr at det forskjell på sum avgiftsgrunnlag totalt for kaldmåned og summ av de kelte avgiftspliktige inntekt på alle inntektsmottakne som rapportt i a-melding. Du bør sjekke dne diffans og se om dette beløpet stemm. Skal det være diffanse, kan du bare se bort fra dne avviksmelding. I no tilfell det riktig at det diffanse i arbeidsgivavgift, for eksempel når du har utbetaling som und lønnsinnbetningsgrs. I slike tilfell vil summ være med i arbeidsgivavgiftsgrunnlaget, m ikke i summ av avgiftspliktige inntekt registrt på inntektsmottakne. Sum arbeidsgivavgift å betale (oppgitt på toppnivå) må være lik arbeidsgivavgift summt for alle virksomhete. Summ av arbeidsgivavgiftsgrunnlaget x sats for alle virksomhete skal være lik sum arbeidsgivavgift å betale. Dne avviksmelding vis at det diffanse mellom disse to summe. For de inntektsmottakne som har arbeidsforholdstype "maritimt", må du opplyse om: skipsregist skipstype fartsområde På tilbakemelding vil du finne informasjon om hvilke ng som mangl.

10 187-4 Må For arbeidsforhold av type Psjon og andre ytels ut arbeidsforhold skal ikke detaljng om arbeidsforhold oppgis. Type arbeidsforhold '%s' og har følgde ovflødige ng %s. Opplysni må fjnes. Når du har valgt type arbeidsforhold "Psjon og andre ytels ut arbeidsforhold" skal du ikke oppgi no andre ng und arbeidsforhold. Får du slik tilbakemelding, må du fjne de ovflødige på d aktuelle inntektsmottak Må Lønnsansinitet og lønnstrinn skal kun fylles ut for no typ arbeidsforhold. Type arbeidsforhold '%s' og har følgde ovflødige ng %s. Opplysni må fjnes. Lønnstrinn og lønnsansinitet skal ikke være med på dne typ arbeidsforhold. Får du slik tilbakemelding, må du fjne de ovflødige på d aktuelle inntektsmottak Må Fartøy kan bare fylles ut når arbeidsforholdet maritimt. Type arbeidsforhold '%s' og har følgde ovflødige ng %s. Opplysni må fjnes. Du kan bare fylle ut "fartøy" når det et maritimt arbeidsforhold. Får du slik tilbakemelding, må du fjne de ovflødige på d aktuelle inntektsmottak Må Det mangl ng om arbeidsforholdet. Type arbeidsforhold '%s' og mangl følgde ng %s. Opplysni må fylles ut. Når du har oppgitt arbeidsforholdstype "Ordinært arbeidsforhold" ell "Maritimt arbeidsforhold" må disse felte und arbeidsforhold fylles ut: Startdato for arbeidsforholdet AntallTimPUkeSomEnFullStillingTilsvar Avlønningstype Yrkeskode Arbeidstidsordning Stillingsprost Siste lønnsdringsdato Dette obligatoriske felt som MÅ være med. Opplysning som mangl blir listet opp i tilbakemelding.

11 187-8 Må Det mangl ng om arbeidsforholdet. Type arbeidsforhold '%s' og mangl følgde ng %s. Opplysni må fylles ut. For arbeidsforholdstype; Frilans, oppdragstak, honorar pson mm MÅ du opplyse om Startdato for arbeidsforholdet Avlønningstype Yrkeskode kan fylles ut. Mk at yrkeskode h et frivillig felt! Opplysning som mangl blir listet opp i tilbakemelding. 192 Må Pmisjonsprost mangl. Gjeld pmisjonsid %s Det mangl ng om pmisjonsprost. Ved innrapporting av pmisjon, skal hv kelt pmisjon inneholde disse : Pmisjons-Id Pmisjons-Fra-Dato Pmisjons-Til-Dato Pmisjonsprost 192B Må Sluttdato for pmisjon kan ikke være før pmisjons startdato. Gjeld pmisjonsid %s, startdato %s, sluttdato %s. H har du oppgitt sluttdato for pmisjon som før startdato. 192C Melding Gyldig pmisjonsid mangl. PmisjonsID må inneholde standard alfanumiske tegn. Startdato for pmisjon %s Alle pmisjon MÅ ha pmisjonsid. I dette tilfellet mangl det slik ID på pmisjon. Dne unike ID byttes for at vi skal kunne idtifise de kelte pmisjone og pmitti, og kunne skille pmisjon og pmitting fra hvandre. 193 Må Inntektsmottak har start for pmisjon som før start for arbeidsforhold ell ett slutt for arbeidsforhold. Startdato for pmisjon %s utfor arbeidsforholdets gyldighetspiode [%s, %s] H har du oppgitt startdato på pmisjone som t ett at inntektsmottak har sluttet, ell før inntektsmottak har begynt. Pmisjon må være i piode når inntektsmottak ansatt det vil si har et gyldig/aktivt ansettelsesforhold.

12 196 x Kontroll 197 Må 200 Må Det må være sammhg mellom kaldmåned det rapportes for og gyldighetsdato for virksomhet i Enhetsregistet. Oppgitt kombinasjon av begningskode, sone og sats feil. Inntekt innehold ugyldig kombinasjon av ng. Gyldighetsdato for virksomhet : %s. Kaldmåned for melding %s. Oppgitt begningskode: %s. Oppgitt sone: %s. Oppgitt sats: %s Virksomhet (undhet) ikke aktiv i Enhetsregistet i måned du prøv å sde a-melding for. Ent så det før virksomhets startdato i Enhetsregistet, ell ett opphørt dato i Enhetsregistret. H har du t oppgitt feil begningskode for arbeidsgivavgift, feil sone for arbeidsgivavgift ell feil sats for arbeidsgivavgift. Tilbakemelding vis hva som oppgitt i a-melding, slik at du kan finne feil. Dne feilmelding vis at du har rapportt inn ugyldig inntektskombinasjon. H kan ikke a-ordning peke nøyaktig på hva som feil, da vi ikke vet hva du prøv å innbette. Eksempl på feil: Tilleggsng ell spesifikasjon mangl Antall mangl når det oppgitt timelønn Det satt "false" på forskuddstrekk, m det skulle vært "true" Veiledning vis hva som påkrevd til de ulike lønnsbeskrivelse. Du kan også bruke Kodespeilet. Lønnsysteme har forskjellige måt å vise tilbakemelding på, så du må kontakte lønnssystemlevandør om du har spørsmål til dette. I XML- tilbakemelding (som komm til "min meldingsboks" i Altinn) vil dne feilmelding legge seg und d aktuelle inntektsmottak som har dne feil i sin inntektskombinasjon. Det altså inntektskombinasjon like ov dne feilmelding som har feil.

13 231 X Må For inntektsmottak med tidlige innmeldt pmisjon mangl pmisjonsng i dne melding. Gjeld pmisjonsid %s I a-melding meld du status på alle pmisjon hv måned. Dne avviksmelding får du om pmisjon rapportt inn måned, m mangl neste måned. A-ordning "ettlys" ng om pmisjon som ikke avsluttet, og som var med i a-melding foregåde måned. Eksempel: Du rapport inn pmisjon på inntektsmottak Kari Hans i februar I mars 2015 har du ikke tatt med noe om dne pmisjon. A-ordning "ettlys" da pmisjon sid d ikke med i a-melding for mars, og d ikke meldt som avsluttet x Kontroll For arbeidstidsordning "offshore336" skal antall tim p uke for full stilling være mellom 28 og 33,6 Inntektsmottak har arbeidstidsordning '%s' og antall tim p uke for full stilling %s. Det fem arbeidstidsordning inntektsmottake kan ha: Arbeid offshore - 33,6 t/u Døgnkontinulig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u Helkontinulig skiftarbeid og andre ordning med 33,6 t/u Ikke skift Skiftarbeid - 36,5 t/u Hvis dette timetallet ikke pass, skal de ansatte innrapportes med arbeidstidsordning "Ikke skift", og med antall tim som full stilling tilsvar x Kontroll For arbeidstidsordning "helkontinuligskiftog AndreOrdning336" skal antall tim p uke for full stilling være mellom 28 og 33,6 Inntektsmottak har arbeidstidsordning '%s' og antall tim p uke for full stilling %s. Helkontinulig skiftarbeid kjnetegnes med at arbeidet holdes i gang sammhgde døgnet og uk rundt, også i helge, ut avbrytels. Drift dekkes av fle arbeidstake ell skiftlag som avløs hvandre i løpet av døgnet og uk. Hv arbeidstak har vanligvis like mange av hv type skift ell vakt på formiddag, ettmiddag og natt i løpet av skift- ell turnuspiod, og det arbeides også på søndag. Som eksempel på virksomhet/bransj som normalt driv helkontinulig skiftarbeid kan nevnes produksjonsvirksomhet i industri, for eksempel aluminiumsindustri. Hvis dne beskrivels ikke pass, skal de ansatte innrapportes med arbeidstidsordning "Ikke skift", og med antall tim som full stilling tilsvar.

14 235-3 x Kontroll For arbeidstidsordning "døgnkontinuligskifto gturnus355" skal antall tim p uke for full stilling være 35,5 Inntektsmottak har arbeidstidsordning '%s' og antall tim p uke for full stilling %s. Med døgnkontinulig skiftarbeid mes arbeidstidsordning i virksomhet hvor drift går sammhgde døgnet rundt, m med stans i helge. Drift dekkes av fle arbeidstake ell skiftlag som avløs hvandre i løpet av døgnet. Hv arbeidstak har vanligvis like mange av hv type skift i løpet av skiftell turnuspiod. Som eksempel på virksomhet/bransj som normalt driv døgnkontinulig skiftarbeid kan nevnes vakthold, transportarbeid og arbeid i kelte produksjonsvirksomhet. Hvis dne beskrivels ikke pass, skal de ansatte innrapportes med arbeidstidsordning "Ikke skift", og med antall tim som full stilling tilsvar X Kontroll For arbeidstidsordning "skift365" skal antall tim p uke for full stilling være 36,5 Inntektsmottak har arbeidstidsordning '%s' og antall tim p uke for full stilling %s. Hvis dette timetallet ikke pass, skal de ansatte innrapportes med arbeidstidsordning "Ikke skift", og med antall tim som full stilling tilsvar X Kontroll Antall tim p uke for full stilling høye n tillatt Oppgitte tim %s H har du lagt inn et unormalt høyt antall i feltet "TimPUkeForFullStilling". 239 Melding Navn må fylles ut for inntektsmottak med intnasjonal idtifikator. Inntektsmottak idtifist ved: %s Når du idtifis inntektsmottak med intnasjonal idtifikator, må du oppgi navn. H har du kun oppgitt et idtifikasjonnumm, og navn mangl. 241 Må For inntekt av type timelønn må antall tim oppgis. For inntektsmottake som får timelønn, må du oppgi antall tim. H mangl det antall.

15 242 Melding 243 Må 245 Må 246 Må 247 Må 248 Må Inntektsmottak har m n ett arbeidsforhold i virksomhet, m mangl unik arbeidsforholdsid. Når opptjingspiode oppgis må både startdato og sluttdato fylles ut og sluttdato kan ikke være før startdato. Sluttdato kan ikke være før startdato. Uføregrad må være mellom 1 og 100%. Psjonsgrad må være mellom 1 og 100%. Sluttdato kan ikke være før startdato. Inntektsmottak idtifist ved: %s Opptjingspiode har start %s og slutt %s Byttede vdi for opphold på %s: OppholdsId %s, Startdato %s, Sluttdato %s Oppgitt uføregrad %s. Oppgitt psjonsgrad %s. Byttede vdi: Startdato %s og sluttdato %s. Når inntektsmottake har fle arbeidsforhold i virksomhet må hvt arbeidsforhold ha unik arbeidsforholdsid. Se veiledning punkt.4.4 som omhandl innrapporting av fle arbeidsforhold hos samme virksomhet. Startdato for opptjingspiod må være tidlige n ell lik sluttdato for opptjingspiod. For opphold på Svalbard og Jan May må startdato for oppholdet være tidlige n ell lik sluttdato, innfor samme oppholdsid. For psjon ell trygdebeskrivelse ''uførepsjon'' og ''uførepsjon fra andre n folketrygd'' må psjonsgrad være mellom 1 og 100% For psjon ell trygdebeskrivelse ''aldspsjon'' og ''avtalefestet psjon" må psjonsgrad være mellom 1 og 100% Gjeld piode som lagt til und tilleggsinformasjon. Når du bruk piode und tilleggsinformasjon må startdato være før sluttdato. I dette tilfellet sluttdato før startdato.

16 252 Må 254 x Melding Inntektsmottake med ordinært ell maritimt arbeidsforhold må knyttes til virksomhet. Inntektsmottaks fødselsdato ikke i samsvar med fnr/dnr Oppgitt fnr/dnr %s. Oppgitt fødselsdato %s. Inntektsmottake som har et ordinært ell maritimt arbeidsforhold må være knyttet til et virksomhetsnumm. Alle undhet skal ha et eget virksomhetsnumm. Ovsikt ov disse finn du i Enhetsregistet, Fødselsdato som oppgitt for inntektsmottak stemm ikke med fødselsdato i fødselsnumm ell D-numm. 255 Melding En virksomhet kan ikke rapportes fle gang i melding. Et virksomhetsnumm skal bare oppgis én gang i hv a-melding. Dsom samme virksomhetsnumm oppgis fle gang i samme a-melding, før dette til feil i oppsumming. 256 *) Kontroll Start- og/ell sluttdato for arbeidsforholdet bør ikke være for langt tilbake/fram i tid. Innrapportt startdato %s / sluttdato %s. Sjekk om datoe riktige, og foreta evtuelle ing. Dne feilmelding får du hvis start- og sluttdato for arbeidsforhold ligg svært langt fram ell tilbake i tid. Du må kontrolle at du har oppgitt riktig dato. 257 *) Kontroll Start- og/ell sluttdato for pmisjon bør ikke være for langt tilbake/fram i tid. Innrapportt startdato %s / sluttdato %s. Sjekk om datoe riktige, og foreta evtuelle ing. Dne feilmelding får du hvis start- og sluttdato for pmisjon ligg svært langt fram ell tilbake i tid. Du må kontrolle at du har oppgitt riktig dato. 258 *) Kontroll Dato fordring av stillingsprost kan ikke være tidlige n ell m n ett år fram i tid fra rapportingspiod. Innrapportt dato for dring av stillingsprost %s. Sjekk om dato riktig, og foreta evtuelle ing. Dne feilmelding får du hvis dato for dring av stillingsprost ligg svært langt fram ell tilbake i tid. Du må kontrolle at du har oppgitt riktig dato.

17 259 *) Kontroll Dato for siste lønnsdring kan ikke være tidlige n ell m n ett år frem i tid fra rapportingspiod. Innrapportt dato for siste lønnsdring %s. Sjekk om dato riktig, og foreta evtuelle ing. Dne feilmelding får du hvis dato for siste lønnsdring ligg svært langt fram ell tilbake i tid. Du må kontrolle at du har oppgitt riktig dato. 260 *) Kontroll Start- og sluttdato for ettbetalingspiode må være innfor samme år Innrapportt startdato %s / sluttdato %s. Sjekk om datoe riktige, og foreta evtuelle ing. Sluttdato på ettbetalingspiode kan ikke være frem i tid. Årstall i startdato og sluttdato for ettbetalingspiode må være det samme. Går ettbetalingspiod ov et årsskifte, må du rapporte dette som to ettbetalingspiod. 262 *) Melding Du kan ikke bruke organisasjonsnumm for å idtifise pson, du må bruke fødselnumm ell D-nr. Innrapportt organisasjonsnumm %s. Når du idtifis inntektsmottak i a-melding med norsk idtifikator så må dne idtifikator være t et norsk fødselsnumm ell et D-numm. *) tr i kraft fra 2016.

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 Hva er a-ordningen?... 8 1.1 1.2 Nye begreper... 8 Innsending av a-melding... 8 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-09-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2015-01-27. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang

- Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Agro Økonomi - Lønn A-ordningen - slik kommer du i gang Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever Agro Økonomi versjon 6.44 eller nyere. Denne versjonen vil inneholde to utgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3

Huldt & Lillevik Lønn 2014-11-01. Lønn 5.0. Versjon 5.14.3 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.3... 2 3 A-ordningen og prøveinnsending... 2 3.1 Generelt om a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser

Detaljer

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN

VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN 08.10.2013 VEIVISER FOR SSB LØNNSSTATISTIKK I HOGIALØNN DIREKTE TIL ALTINN Forutsetninger som må være oppfylt i HogiaLønn 2 Firmaopplysninger 2 Arbeidssted 4 Organisasjonsnummer og bedriftsnummer 4 Foretak

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort så langt i prøvedrift?

Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort så langt i prøvedrift? Nyhetsbrev nr. 2-2014 Drammen tester a-meldingen Drammen kommune en stor arbeidsgiver, og den første kommunen i prøvedrift. Vi har besøkt dem for å høre hvilke forberedelser de har gjort for å komme i

Detaljer

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015

Easy-Regn versjon 18.00.00 VIKTIG OPPDATERING årsoppgjøret 2014/2015 Kongsgaard Allè 61 4632 Kristiansand Telefon: 38 14 44 55 Telefax: 38 14 44 50 Bankgiro: 9480.05.00758 Org.nr: 953 162 490 MVA www.easy-regn.no e-post: firmapost@easy-regn.no Til våre kunder Kristiansand,

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Oppsett av TAXItotal mot Altinn

Oppsett av TAXItotal mot Altinn Registrere et datasystem i Altinn (info fra Altinn) Klikk på Tilgangsstyring i hovedmenyen. Velg Datasystemer i menyen på venstre side, og velg det systemet du vil registrere i nedtrekkslisten. Fyll inn

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2015 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn

Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Årsoppgjør Uni Økonomi V3 lønn Januar 2013 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2012 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2012...

Detaljer

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn

Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Årsoppgjør i Uni Økonomi Lønn Januar 2014 Innhold 1: Oppdater til januarversjon... 4 2: Arbeide med lønn på to årstall... 5 2.1: Oppretting av nytt år og valg av korrekt årstall... 6 2.2: Overføre feriepenger

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Årsoppgjør i praksis 2014 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Årsoppgjør i praksis 2014 Aditro AS 1 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Aditro AS 2 Lønn 5.0 Årsoppgjør 2014 Innholdsfortegnelse Forslag til korrekt rekkefølge på årsoppgjør

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03.

BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE. Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret. Versjon 31.03. BRUKERVEILEDNING FOR FANE2-ANSVARLIGE I FAGFORENINGENE Sist oppdatert mars 2008 av Medlemsregisteret FANE2 Versjon 31.03.2008 Side 1 av 35 Rutiner for oppfølging av medlemmer Revidert i januar 2006 av:

Detaljer

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis

Del 6 - Årsoppgjøret i praksis Innhold Del 6 - Årsoppgjøret i praksis... 2 Kjørejournal... 2 1. Installere årsoppgjørsversjonen 5.13.4... 4 1.1 Starte årsoppgjørsversjonen... 5 1.2 Lønn i 2014 før årsavslutning... 5 2. Forberede årsoppgjøret...

Detaljer