Veiledning for a-melding på papir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for a-melding på papir"

Transkript

1 Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer. Dette kan du søke opp i enhetsregisteret: Arbeidskontrakten til de ansatte Lønnslippen til de ansatte Hvis du sender inn flere skjema for samme kalendermåned er det siste innsendte skjema som teller. Alle obligatoriske felter (merket med *) må fylles ut hver gang, selv om det ikke er noen endringer fra sist innsending. Skjema sendes til: A-meldingen Postboks Hamar Arbeidsgivers kontaktopplysninger Du må oppgi organisasjonsnummer til opplysningspliktig og til virksomheten. Opplysningspliktig: Alle som er registrert som arbeidsgivere i Enhetsregisteret får tildelt et organisasjonsnummer til den juridiske enheten. Virksomhet: Alle juridiske enheter har ett eller flere virksomhetsnumre. Du finner dine virksomhetsnumre ved å slå opp i Enhetsregisteret: Skal du sende inn a-melding for flere virksomhetsnumre, må du fylle ut ett skjema per virksomhetsnummer. Andre kontaktopplysninger trenger vi for å nå deg om vi har spørsmål. Innsending på fødselsnummer: Skal du sende inn a-meldingen på ditt fødselsnummer, skriver du i feltet for både opplysningspliktigs organisasjonsnummer og virksomhetens organisasjonsnummer. Underskrift Husk å skrive under, hvis ikke er ikke skjemaet gyldig! Rapporteringsmåned og år Fyll ut med måneden du rapporterer for i formatet mm-åååå.

2 Betaling Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift betales inn til skatteoppkrever annenhver måned. Frist for innbetaling er 15. annenhver måned (justeres for helg/helligdager). Kontonummer til skatteoppkreveren din finner du her: KID-nummer for innbetalingen kan du lage her: Det er viktig at samme organisasjonsnummer benyttes ved innbetaling og innrapportering av a- melding. Du generer ett KID-nummer for forskuddstrekk, og ett for arbeidsgiveravgift. Du kan summere beløpene for de to månedene som har lik betalingsfrist, til én innbetaling. Forskuddstrekk I feltet oppgir du summen av forskuddstrekk for denne måneden for alle dine ansatte. Arbeidsgiveravgift Her må du fylle ut beløp basert på type næring, sone og sats. Hvor mye arbeidsgiveravgift du skal betale er avhengig av hvor i landet du bor og hvilken næring du tilhører. Finn din sone og sats her: Satsen ganger du med grunnlag/refusjon/pensjon og får beregnet avgift. Generelle næringer Alle næringer som ikke faller inn under kategoriene nedenfor. Sektorunntatt aktivitet - Gjelder næringer som er beskjeftiget med produksjon av stålprodukter opplistet i Annex I til kapittel 25B om regionalstøtte i ESAs retningslinjer for statsstøtte, og bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy. Disse skal i utgangspunktet betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, men det finnes en firbeløpsordning som betyr at arbeidsgiver kan benytte differensierte satser innenfor et fribeløp. Jordbruk, skogbruk og fiskeri - foretak hvor virksomheten er begrenset til å omfatte produkter som ikke faller inn under EØS- avtalen skal beregne avgift etter differensierte satser, uten fribeløp. Godstransport på vei - Du skal bruke denne beregningskoden dersom foretaket driver med veitransport. Øvrige transportforetak følger hovedregelen med ordinær beregningskode i generelle næringer. For godstransport på vei finnes det en fribeløpsordning for sone Ia V. For de som ikke er innenfor fribeløpsordningen gjelder høyeste satser. USA/Canada Gjelder arbeidstakere utstedt til Norge fra USA eller Canada, og som faller inn under nærmere angitte vilkår i Arbeidsdepartementets årlige forskrift om avgift for slike arbeidstakere. Beløpene føres i en av disse tre kolonnene: Grunnlag: Her fører du alle ytelser det skal betales arbeidsgiveravgift for, unntatt pensjon. Refusjon: Her fører du refusjon av sykepenger/permisjon ol. Dette er et negativt beløp og skal redusere sum arbeidsgiveravgift til betaling. Pensjon: Her fører du pensjonsutbetalinger (ikke trekk til pensjonsordninger).

3 Om arbeidsforholdet Identifikasjon av arbeidstaker Fyll ut navn og fødselsnummer eller D-nummer. For arbeidstakere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan det midlertidig oppgis en internasjonal identifikator. Gyldige typer er passnummer, Social Security Number, Tax Identification Number, Value Added Tax Identification Number. Den internasjonale identifikatoren må være utstedt av det landet vedkommende kommer fra. På skjemaet fører du id-nummeret i riktig rubrikk. Du må også oppgi land. Når en arbeidstaker får tildelt norsk D-nummer eller fødselsnummer, må du i første a- melding oppgi både det nye norske ID-nummeret, og den internasjonale ID-nummeret du har oppgitt tidligere. Da klarer vi å koble sammen tidligere rapportering på personen til det nye. Forskuddstrekk: Her fyller du inn inntektsmottakerens forskuddstrekk denne måneden. Startdato og sluttdato: Startdato for arbeidsforholdet fylles alltid ut. Du fyller ut sluttdato hvis den er kjent. Yrkeskode: Her skal du føre opp standard yrkeskode til bruk for Statistisk sentralbyrå. Du kan søke opp yrkeskoder på Type arbeidsforhold Det finnes fire typer arbeidsforhold. Opplysning om type arbeidsforhold danner grunnlag for arbeidstakers rettigheter. De aller fleste arbeidsforhold vil være ordinært arbeidsforhold. Ordinære arbeidsforhold omfatter alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, hvis ikke arbeidet er av maritim karakter. Maritimt arbeidsforhold Maritime arbeidsforhold omfatter alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse der arbeidet er av maritim karakter. Med maritim karakter menes at arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning, eksempelvis borerigg. Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm En frilanser, oppdragstaker mv. er enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/arbeidsforhold, men uten å være selvstendig næringsdrivende. Eksempler er frilansere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn.

4 For denne typen arbeidsforhold er det ikke noe krav om innrapportering før du har foretatt en utbetaling. Regelverk: se folketrygdloven 1-9. Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold Gjelder ved utbetaling av en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person, der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold etter folketrygdloven. Eksempler er konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og får dekning fra lønnsgarantiordning, og utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede, når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger. Informasjon om arbeidsforholdet Felt Beskrivelse Obligatorisk for Startdato Når arbeidsforholdet startet Maritimt arbeidsforhold Sluttdato Yrkeskode Avlønningstype Antall timer full stilling tilsvarer per uke Avtalt stillingsprosent Siste endring av stillingsprosent Dato for siste lønnsendring Fylles ut om arbeidstakeren slutter i løpet av perioden du rapporterer for. Alle stillinger har en yrkeskode. Denne finner du på Fastlønnet, timelønnet, honorar, provisjonslønnet eller akkordlønnet. Om flere typer er aktuelle, velg den som beløpsmessig utgjør størst andel. Det avtalte antall arbeidstimer per uke som en fulltidsstilling i et tilsvarende arbeidsforhold i virksomheten utgjør. Ubetalt spisepause skal trekkes fra. Dersom dette ikke er fastsatt i bedriften kan du fylle ut med 37,5 timer. Hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten er forholdet mellom antall timer per uke i full stilling og antall timer per uke som arbeidsforholdet utgjør. Dersom arbeidstid ikke er avtalt kan feltet settes til 0. Her skal endringer av avtalt arbeidstid oppgis. Om stillingsprosent ikke har endret seg vil denne datoen være lik startdato. Siste varige endring av sats for lønn. Om lønn ikke har endret seg vil dato være lik startdato. Om yrke eller stillingsprosent/arbeidstid har endret seg vil ikke dette gjelde som lønnsendring. *Kun obligatorisk for fastlønn og timelønn **Kun obligatorisk for fastlønn Frilanser, oppdragstaker [..] Maritimt arbeidsforhold* Maritimt arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold** Maritimt arbeidsforhold Permittering Permittering betyr at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans. Hel eller delvis permittering skal oppgis uansett lengde. Permisjon Permisjon skal oppgis dersom arbeidstaker har hel eller delvis permisjon i 14 dager eller mer. Om arbeidstakeren har flere korte, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen varer over 14 dager i løpet av 12 måneder, skal disse innrapporteres. Både lønnede og ulønnede permisjoner skal rapporteres

5 For pendlere Her velger du alternativet som passer om arbeidstaker er pendler. For å være pendler må arbeidstaker blant annet være lønnstaker og overnatte borte på grunn av jobb. Her kan arbeidstaker finne ut av pendlerstatus: For utenlandske arbeidsforhold Her haker du av om arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning (fremgår av blankett A1/E101 eller ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten) eller er skattemessig bosatt i utlandet. For maritime arbeidsforhold Om det er snakk om et maritimt arbeidsforhold må du krysse av for hvilket skipsregister skipstype og fartsområde som er aktuelt. Skipsregistrene er Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Utenlandsk Skipsregister (UTL). Om et fartøy har gått i både innenriks- og utenriksfart i en rapporteringsperiode, skal det fartsområdet fartøyet har på rapporteringstidspunktet oppgis. For sjøfolk Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, skal ha fradrag for småutgifter. Oppgi antall døgn som arbeidsgiver ikke har dekket en vesentlig del av småutgiftene og antall døgn totalt For Svalbard Det finnes en egen side for inntekter opptjent på Svalbard. Denne finner du sammen med a- meldingen her: www. skatteetaten.no. For bosatte på Svalbard er utgangspunktet de fleste typer inntekter skattepliktige til øygruppen, og aktuelle for lønnstrekkordningen, med mindre inntekten er lønn for arbeid opptjent på fastlandet eller i utlandet. Arbeidstakere med sammenhengende opphold på Svalbard over 30 dager uten å være skattemessig bosatt, vil komme inn under lønnstrekkordningen for den inntekt som er opptjent på Svalbard i perioden. For Jan Mayen og bilandene i Antarktis Det finnes en egen side for inntekter opptjent på Jan Mayen og bilandene. Denne finner du sammen med a-meldingen her: www. skatteetaten.no. Personer som omfattes av Jan Mayen skatteloven skal beskattes etter bestemmelsene om lønnstrekk i svalbardskatteloven, men skatten skal betales til fastlandet. For utenlandske arbeidere på norsk kontintentalsokkel Det finnes en egen side for inntekter opptjent på norsk kontinentalsokkel til arbeidstaker som er skattemessig bosatt i utlandet. Denne finner du sammen med a-meldingen her:

6 Inntekter og fradrag De forskjellige ytelsene deles inn i: r: Alle ytelser som gis i form av kontante penger, elektronisk overføring osv. r: Alle ytelser som gis i annet enn kontante penger, elektronisk overføring o.l. : Ytelser som arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. For enkelte ytelser skal du oppgi antall timer, kilometer, dager eller døgn. Fordi enkelte ytelser krever spesifikasjoner, har vi laget tre tilleggssider som kan legges ved a-meldingen. Disse laster du opp på samme sted som a-meldingen, på De tre tilleggssidene er Svalbard, Jan Mayen og bilandene pensjon og næringsinntekter inntekter opptjent på kontinentalsokkel. Fastlønn Ytelse Type ytelse Beskrivelse av ytelse Omfatter avtalt fast bruttolønn før skatt, fast avtalt overtidsgodtgjørelse og lønn til prosent- og provisjonslønte. Trekkplikt Arb. giveravgift * Timelønn Omfatter ansatte med avtalt timelønnssats og antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn. Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. * Overtidsgodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Antall timer må rapporteres. * Faste tillegg Med faste tillegg regnes f.eks. b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv. * Helligdagstillegg Under helligdagstillegg skal det tillegget som utbetales for arbeid utført på en helligdag innrapporteres. Det er beløpet av selve tillegget som skal rapporteres under helligdagstillegg. * Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller sted. Så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet, regnes det som "arbeidet tid", selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. * Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for perioder der den ansatte ikke er til stede på arbeidsplassen. *

7 Feriepenger Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes (det er store forskjeller i hvordan dette beregnes innen forskjellige næringer og tariffområder). Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn * Bonus Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet". Godtgjørelsen kan være knyttet til en spesifikk innsats på individnivå eller gruppenivå der en inntektsmottaker mottar en godtgjørelse for utførelsen av sitt generelle arbeid, eller en spesifikk oppgave. Det kan ytes godtgjørelse til inntektsmottakere som kan knyttes til resultater i virksomheten. * Styrehonorarer og godtgjørelse verv Dette gjelder både honorar og godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd osv. Godtgjørelsen skal innrapporteres selv om vervet er et ledd i en virksomhet for mottaker. Om ansatt er skattemessig bosatt i utlandet, skal land/landkode oppgis. * Sluttvederlag, trekkpliktig Sluttvederlag er r som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Det regnes som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling (etterlønn). Sluttvederlag anses som lønn og kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp, og kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del. * Sluttvederlag, trekkfri Se sluttvederlag, trekkpliktig (over) * Annet Lønn etter død Omfatter alle r som ikke naturlig hører hjemme under noen av de ovennevnte ytelsene. Gjelder lønn og feriepenger som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som vedkommende ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å få utbetalt før dødsfallet. * Kapitalinntekt Omfatter andre inntekter om kun skal behandles som kapitalinntekt. Eks. renter av for sent utbetalt lønn, pensjon, feriepenger mv. Skattefri erstatning Omfatter utbetaling av skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag i tråd med tariffavtale. Det er på visse vilkår gitt skattefritak for sluttvederlag og tilleggssluttvederlag i sktl første ledd bokstav a nr. 1 (sluttvederlag) og nr. 2 (tilleggssluttvederlag). Vilkårene knytter seg både til avtalens formelle forankring (hvem som er partene i avtalen) og til avtalens vilkår (både beløp, tjenestetid og alder). Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig Innrapportering av denne ytelsen skjer for å kunne fastsette trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Du må oppgi hvor ansatt er skattemessig bosatt. * Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Som arbeidsmarkedstiltak anses deltakelse i følgende typer tiltak: arbeidspraksis, midlertidige, sysselsettingstiltak kompetanse, arbeidstrening og jobbskaping for arbeidsledige (KA), vikarplass for arbeidsledige, sysselsettingstiltak for yrkeshemmede i offentlig virksomhet, arbeidstreningsgrupper, integreringstilskudd, arbeid med bistand, arbeidsforberedende trening og hospitering. * Lønn ved konkurs eller statsgaranti Gjelder utbetalt garantibeløp etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs og utbetaling av lønn fra konkursbo, eller dividende av lønnskrav, opptjent før konkursen. Lønn/feriepenger opptjent i oppsigelsestiden, som er ansett som prioritert fordring i boet, innrapporteres også her. Er arbeidstaker pålagt å arbeide i oppsigelsestiden etter konkursåpningen, og lønnen anses som massekrav, skal lønnen innrapporteres som ordinær lønn.

8 Skattefri arbeidsinntekt, barn under 13 år Gjelder skattefri arbeidsinntekt knyttet til en konkret arbeidsprestasjon, på inntil kr til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller yngre. Hyre til mannskap fiske småhvalfangst og selfangstfartøy Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy (tidligere kode 144) Lønn opptjent i utlandet Gjelder lønn og annen /godtgjørelse for arbeid utført i utlandet. Mottaker av ytelsen kan være skattemessig bosatt i Norge eller i utlandet. * Lønn - ikke er skattepliktig diplomat/konsulærst. Gjelder lønn til ansatte som ikke er norske borgere eller som ikke er fast bosatt i Norge. * Utenlandske sjøfolk - ikke er skattepliktige Gjelder ytelser til sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet, ansatt på NIS-skip og som er trygdet i Norge. Hvor ansatt er skattemessig bosatt må oppgis. * Hyretillegg, trekkpliktig Dette gjelder hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme. Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget som regel utbetalt som et fast beløp per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned. Når du overstiger i løpet av ett år, kan du ikke innrapportere hyretillegget samlet for samme arbeidstaker, men må rapportere den trekkpliktige og den trekkfrie delen hver for seg. * Hyretillegg, trekkfri Hyretillegg er trekkfritt når det ikke overstiger kr i løpet av ett år. * Telefon/brebånd mv. (el. kom) Her skal du innrapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere tjenester som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr per år. * Overtidsmat Gjelder utbetalte trekkfrie matpenger i forbindelse med overtid. Slike godtgjørelser er trekkfrie for beløp inntil Skattedirektoratets forskuddssats, forutsatt at skattyteren har hatt et fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Smusstillegg Smusstillegg er et ulempetillegg som ytes i en del tilfeller som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy samtidig som det skal være et visst vederlag for ubekvemt arbeid. Hele beløpet for smusstillegg skal innrapporteres som trekkpliktig, uavhengig av om en del er skattefri. * Annet, trekkpliktig Gjelder trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser som ikke krever særskilt spesifikasjon. * Annet, trekkfri Gjelder trekkfrie utgiftsgodtgjørelser som ikke krever særskilt spesifikasjon. Telefon/brebånd mv. (el. kom) Arbeidstakere som får dekket én eller flere elektroniske kommunikasjonstjenester som naturalytelse skal ha et årlig inntektstillegg på kr Skattepliktig fordel utgjør kr 366 per hele eller påbegynte måned arbeidstakeren har disponert tjenesten(e). * Rentefordel lån Gjelder lån som arbeidsgiver gir til arbeidstaker med rente som er lavere enn normrentesatsen. Fordelen er differansen mellom normrenten og lånerenten (dersom lånerenten er lavere). Ved flere rimelige lån i samme periode kan fordelen innrapporteres samlet. * Skattepliktig del av forsikring (eks. gruppeliv) Omfatter fordeler ved premier betalt av arbeidsgiver. Yrkesskadeforsikringspremie som dekker arbeidsgivers normale erstatningsansvar skal ikke innrapporteres, men dersom det er tegnet yrkesskadeforsikring som gir dekning utover dette, eller f.eks. ferie og fritidsforsikring i tillegg, skal merpremien innrapporteres. *

9 Annet, trekkpliktig Gjelder skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke kreves spesifisert særskilt, og som er godtgjørelse for arbeid utført i Norge. * Annet, trekkfri Gjelder arbeidstakers fordel ved fri bruk/utlån av kapitalgjenstander uten overdragelse av eiendomsretten. Fordelen settes til hva det ville koste å leie tilsvarende gjenstand på det åpne marked. Reise losji Administrativ forpleining Reise nattillegg Fast bilgodtgjørelse Gjelder utbetalt godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag. Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining på tjenestereiser og under pendleropphold (tidligere kode 619 og 620). Antall døgn må oppgis Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser (tidligere kode 610). Antall døgn må oppgis Trekkpliktig fast bilgodtgjørelse (tidligere kode 153) * Reise, annet Gjelder utbetalt annen trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse til reiser. Slik godtgjørelse er trekkpliktig dersom den ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften, ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale, overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser. * Trekkpliktig reise kost Gjelder utbetalt trekkpliktig godtgjørelse til dekning av kost på tjenestereiser. Slik godtgjørelse er trekkpliktig dersom den ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften, ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale eller overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser. Reise kost uten overnatting Reise kost med overnatting på hotell Reise kost med overnatting på pensjonat Reise kost med overnatting hybel/brakke/privat Reise kost m/overnatting på hotell < 28 dg Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (tidligere kode 614). Antall dager må oppgis Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting (tidligere kode 610). Antall døgn må oppgis Gjelder utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse når arbeidstaker har overnattet på pensjonat. Gjelder utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse når arbeidstaker har overnattet på hybel/brakke eller privat. Antall døgn må oppgis Gjelder utbetalt kostgodtgjørelse når arbeidsoppholdet på samme sted har hatt en varighet på over 28 døgn og arbeidstaker har bodd på hotell. For arbeidsopphold i utlandet må du oppgi opptjeningsland. Det er godtgjørelse utbetalt fra og med det 29. døgnet som skal innrapporteres her. Reise kost overnatting til sjåfører kjøring i utland Km godtgjørelse Gjelder utbetalt kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring i utlandet. Gjelder utbetalt trekkfri bilgodtgjørelse, trekkfritt passasjertillegg og trekkfri godtgjørelse ved bruk av andre fremkomstmidler (herunder tilhengertillegg). Type bil og antall kilometer må oppgis. Passasjertillegg må oppgis separat.

10 Firmabil Gjelder fordelen arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers bil. Innrapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon. Type bil, listepris og registreringsnummer/bilpool må oppgis. "Annet" (type bil) gjelder fordel ved privat disponering av arbeidsgivers bil i de tilfellene listepris klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk. "Bil utenfor standardregelen" gjelder for lastebiler med totalvekt på kg eller mer, og busser med mer enn 15 passasjerplasser, biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk og som ikke brukes privat utover arbeidsreise, biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise, biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise. Her må totalt kjørte kilometer, og herav kjøring mellom hjem og arbeid oppgis. * Kost Gjelder fordel ved helt eller delvis fri kost (herunder refusjon) som ytes til pendler. Losji Gjelder fordel ved fri losji (herunder refusjon) som ytes til norsk pendler eller utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag. Fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med noen går under reglene om fri losji. Bolig Gjelder fordel ved helt eller delvis fri bolig som ytes til norsk pendler eller utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag. Kostbesparelser i hjemmet Gjelder dekkede kostnader til kost for en arbeidstaker under pendleropphold utenfor hjemmet (ikke på tjenestereise). Det er ingen forskjell på om kostnadene er dekket etter regning (refusjon) eller ved fri kost (naturalytelse). * Besøksreiser i hjemmet, annet Gjelder arbeidsgivers kjøp av billetter i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet. Kost Gjelder godtgjørelse og refusjon av utgifter til kost utbetalt ved arbeidsopphold i Norge. Slike godtgjørelser er trekkpliktig for utenlandsk arbeidstaker som har levert skattekort med standardfradrag. / / Losji egen brakke/campingvogn Gjelder utbetalt godtgjørelse til losji til arbeidstaker under arbeidsopphold utenfor hjemmet som benytter egen brakke eller campingvogn. Slik godtgjørelse er trekkfri når den ikke overstiger takseringsreglenes fradragssats for ulegitimerte losjiutgifter. / / Losji Gjelder godtgjørelse og refusjon av utgifter til losji utbetalt ved arbeidsopphold i Norge. Slike godtgjørelser er trekkpliktig for utenlandsk arbeidstaker som har levert skattekort med standardfradrag. / / Besøksreiser i hjemmet, km. godtgjørelse Kilometergodtgjørelsen er trekkfri om den ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser og utbetales for å dekke reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge eller utlandet for pendler (norsk pendler eller utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag). Antall kilometer må oppgis. Godtgjørelsen er trekkpliktig for utenlandske pendlere med skattekort med standardfradrag. / / Besøksreiser i hjemmet, annet Gjelder refusjon av utgifter til billetter og annen utgiftsgodtgjørelse i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet. n er trekkfri for norske pendler og utenlandske pendlere med skattekort uten standardfradrag. / /

11 Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel utlending /u tgiftsgodtgjørelse Kontinentalsokkel har en egen side i a-meldingen. Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på norsk kontinentalsokkel og utbetalt til ytelsesmottaker som er skattemessig bosatt i utlandet. For alle utbetalinger må arbeidsperiode oppgis. I tillegg må det spesifiseres om lønn er opparbeidet på hjelpefartøy og om arbeidstaker er skattemessig bosatt i USA, må lønn første 60 dager oppgis. / / Lønn og annen godtgjørelse opptjent på Svalbard, Jan Mayen og bilandene /n aturalytelse/utg ifts-godtgjørelse Svalbard, Jan Mayen og bilandene har en egen side i a-meldingen. Der særskilte skatteregler for disse områdene gjelder, skal denne siden benyttes. / / Pensjon og livrenter i arbeidsforhold Gjelder pensjonsytelser fra andre enn folketrygden. Livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet før 1. januar 2007 og etterlattepensjon til gjenværende ektefelle hører også til denne gruppen. Det samme gjelder uførepensjon fra andre enn folketrygden i tilfeller hvor det ikke er konstatert varig nedsatt ervervsevne. Avtalefestet pensjon Du må oppgi pensjonsgrad og periode. Ny avtalefestet pensjon, privat sektor Du må oppgi pensjonsgrad og periode. Etterlønn og etterpensjon Gjelder all lønn/pensjon (både skattepliktig og skattefri) utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Skatteplikt inntreffer når beløpet overstiger 1 ½ x grunnbeløpet i folketrygden. Ved fastsettelsen av den skattefrie delen legges grunnbeløpet på tidspunkt for dødsfallet til grunn, jf. skatteloven 5-40 (1). / Føderåd Med føderåd menes at den som selger en slik eiendom betinger seg rett til visse naturalier for resten av sin levetid som deler av betalingen. Føderådet kan bestå av kontanter, fri bolig, kost mv. Føderåd skal bare innrapporteres en gang i året. Bil Bil Bolig Bolig Telefon/brebånd mv. (el. kom) Telefon/brebånd mv. (el. kom) Rentefordel lån Rentefordel lån Annet Annet Hvis ikke ytelsen er nevnt, skal du bruket "Annet". Vederlag (lott og part), Vederlag til dagmamma i eget hjem, Vederlag til dagmamma i eget hjem, utgiftsgodtgjørelse Lott eller part (herunder minstelott) til fisker (tidligere kode 446) Her skal du innrapportere godtgjørelse for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie. Antall barn og antall måneder må oppgis. Her skal du innrapportere godtgjørelse for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie. Antall barn og antall måneder må oppgis. Annet (f.eks. royalties), Dette gjelder kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen. Må du levere opplysninger om eventuelle utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i et eget Altinn skjema, se ovenfor. Opplysningene i skjemaet gjelder alle utbetalinger gjennomført i det siste året. Skjemaet leveres en gang per år.

12 Annet (f.eks. royalties), utgiftsgodtgjørelse se beskrivelse ovenfor *Arbeidstaker er ikke omfattet av norsk trygdelovgivning (fremgår ved blankett A1/E101 eller ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten)

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

Kontaktopplysningar for arbeidsgivar Du må gi opp opplysningspliktig og verksemda sine organisasjonsnummer.

Kontaktopplysningar for arbeidsgivar Du må gi opp opplysningspliktig og verksemda sine organisasjonsnummer. Framsida Dersom du sender inn eit utfylt papirskjema, funerer dette som ein søknad om å levere på papir. A-meldina finn du her: Dette tren du for å fylle ut A-meldina: Juridisk oranisasjonsnummer o verksemda

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011

Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet. gjeldende fra 01.01.2011 Honorar og reiseregninger for eksterne som har oppdrag for Utdanningsdirektoratet gjeldende fra 01.01.2011 Hvor finnes skjema? Utdanningsdirektoratet.no/Om direktoratet/kontaktinformasjon/informasjon om

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres

Endret forretningsregler til automatiske kontroller - ingen. Mer detaljert beskrivelse av hvordan korrigeringer skal gjøres Oppdatert pr.04.11.14 Forrige oppdatering: 04.06.2014 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Kap 1.1 Nytt bilde - ingen realitetsendring Kap 1.2 Kap 1.3.1 Nytt bilde - Justert tekst

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser

Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 og historiske satser 1. Lønn 1.1. Skattedirektoratets forskuddssatser for 2014 1.1.1. Normrentesats

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, desember 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00

Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 November 2015 Nyheter og forbedringer Visma Avendo Lønn 10.00 Oslo, november 2015 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 19. november 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og

Detaljer

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015

Oversikt over aktuelle lønnarter i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 jhjhjhhjhjhjhjh Oversikt over aktuelle er i bruk i Oppland fylkeskommune 2015 HR-enheten Sist oppdatert: 01.05.2015 Fast lønn, faste tillegg, tilleggspensjon mv 100 10100 F Månedslønn Øvrige ansatte 100

Detaljer

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil

NYE SKATTEREGLER 2016. Firmabil & Yrkesbil NYE SKATTEREGLER 2016 Firmabil & Yrkesbil BILTYPER I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

NOU 1985:5. side 1 av 5

NOU 1985:5. side 1 av 5 Dokumenttype NOU 1985:5 Dokumentdato Tittel Skattlegging av diettgodtgjørelser Utvalgsleder Fagereng Jens Kapittel 1.3 UTVALGETS ARBEID OG KONKLUSJONER Utvalgets oppgave har vært å foreta en vurdering

Detaljer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer

Visma Lønn. Nyheter og forbedringer Visma Lønn Nyheter og forbedringer Oslo, August 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2013/2014, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Oppdateringer/endringer er skrevet med rød skrift under det enkelte punkt. Nummereringen følger

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016)

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER. (med virkning fra 01.01.2016) REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL PRØVENEMNDER (med virkning fra 01.01.2016) FR-sak 361/2015, vedtatt den 17/12-2015 1. INNLEDNING 1.1.Målsetting Reglement for godtgjørelse til prøvenemnder har som formål

Detaljer

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD

LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD LARDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE OMBUD Vedtatt kommunestyresak 054/07 og kommunestyresak 065/07 Vedtatt med endringer i kommunestyresak 045/11 Vedtatt med endring i kommunestyresak

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer