Veiledning for a-melding på papir

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for a-melding på papir"

Transkript

1 Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer. Dette kan du søke opp i enhetsregisteret: Arbeidskontrakten til de ansatte Lønnslippen til de ansatte Hvis du sender inn flere skjema for samme kalendermåned er det siste innsendte skjema som teller. Alle obligatoriske felter (merket med *) må fylles ut hver gang, selv om det ikke er noen endringer fra sist innsending. Skjema sendes til: A-meldingen Postboks Hamar Arbeidsgivers kontaktopplysninger Du må oppgi organisasjonsnummer til opplysningspliktig og til virksomheten. Opplysningspliktig: Alle som er registrert som arbeidsgivere i Enhetsregisteret får tildelt et organisasjonsnummer til den juridiske enheten. Virksomhet: Alle juridiske enheter har ett eller flere virksomhetsnumre. Du finner dine virksomhetsnumre ved å slå opp i Enhetsregisteret: Skal du sende inn a-melding for flere virksomhetsnumre, må du fylle ut ett skjema per virksomhetsnummer. Andre kontaktopplysninger trenger vi for å nå deg om vi har spørsmål. Innsending på fødselsnummer: Skal du sende inn a-meldingen på ditt fødselsnummer, skriver du i feltet for både opplysningspliktigs organisasjonsnummer og virksomhetens organisasjonsnummer. Underskrift Husk å skrive under, hvis ikke er ikke skjemaet gyldig! Rapporteringsmåned og år Fyll ut med måneden du rapporterer for i formatet mm-åååå.

2 Betaling Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift betales inn til skatteoppkrever annenhver måned. Frist for innbetaling er 15. annenhver måned (justeres for helg/helligdager). Kontonummer til skatteoppkreveren din finner du her: KID-nummer for innbetalingen kan du lage her: Det er viktig at samme organisasjonsnummer benyttes ved innbetaling og innrapportering av a- melding. Du generer ett KID-nummer for forskuddstrekk, og ett for arbeidsgiveravgift. Du kan summere beløpene for de to månedene som har lik betalingsfrist, til én innbetaling. Forskuddstrekk I feltet oppgir du summen av forskuddstrekk for denne måneden for alle dine ansatte. Arbeidsgiveravgift Her må du fylle ut beløp basert på type næring, sone og sats. Hvor mye arbeidsgiveravgift du skal betale er avhengig av hvor i landet du bor og hvilken næring du tilhører. Finn din sone og sats her: Satsen ganger du med grunnlag/refusjon/pensjon og får beregnet avgift. Generelle næringer Alle næringer som ikke faller inn under kategoriene nedenfor. Sektorunntatt aktivitet - Gjelder næringer som er beskjeftiget med produksjon av stålprodukter opplistet i Annex I til kapittel 25B om regionalstøtte i ESAs retningslinjer for statsstøtte, og bygger eller reparerer selvdrevet, sjøgående kommersielt fartøy. Disse skal i utgangspunktet betale arbeidsgiveravgift etter høyeste sats, men det finnes en firbeløpsordning som betyr at arbeidsgiver kan benytte differensierte satser innenfor et fribeløp. Jordbruk, skogbruk og fiskeri - foretak hvor virksomheten er begrenset til å omfatte produkter som ikke faller inn under EØS- avtalen skal beregne avgift etter differensierte satser, uten fribeløp. Godstransport på vei - Du skal bruke denne beregningskoden dersom foretaket driver med veitransport. Øvrige transportforetak følger hovedregelen med ordinær beregningskode i generelle næringer. For godstransport på vei finnes det en fribeløpsordning for sone Ia V. For de som ikke er innenfor fribeløpsordningen gjelder høyeste satser. USA/Canada Gjelder arbeidstakere utstedt til Norge fra USA eller Canada, og som faller inn under nærmere angitte vilkår i Arbeidsdepartementets årlige forskrift om avgift for slike arbeidstakere. Beløpene føres i en av disse tre kolonnene: Grunnlag: Her fører du alle ytelser det skal betales arbeidsgiveravgift for, unntatt pensjon. Refusjon: Her fører du refusjon av sykepenger/permisjon ol. Dette er et negativt beløp og skal redusere sum arbeidsgiveravgift til betaling. Pensjon: Her fører du pensjonsutbetalinger (ikke trekk til pensjonsordninger).

3 Om arbeidsforholdet Identifikasjon av arbeidstaker Fyll ut navn og fødselsnummer eller D-nummer. For arbeidstakere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan det midlertidig oppgis en internasjonal identifikator. Gyldige typer er passnummer, Social Security Number, Tax Identification Number, Value Added Tax Identification Number. Den internasjonale identifikatoren må være utstedt av det landet vedkommende kommer fra. På skjemaet fører du id-nummeret i riktig rubrikk. Du må også oppgi land. Når en arbeidstaker får tildelt norsk D-nummer eller fødselsnummer, må du i første a- melding oppgi både det nye norske ID-nummeret, og den internasjonale ID-nummeret du har oppgitt tidligere. Da klarer vi å koble sammen tidligere rapportering på personen til det nye. Forskuddstrekk: Her fyller du inn inntektsmottakerens forskuddstrekk denne måneden. Startdato og sluttdato: Startdato for arbeidsforholdet fylles alltid ut. Du fyller ut sluttdato hvis den er kjent. Yrkeskode: Her skal du føre opp standard yrkeskode til bruk for Statistisk sentralbyrå. Du kan søke opp yrkeskoder på Type arbeidsforhold Det finnes fire typer arbeidsforhold. Opplysning om type arbeidsforhold danner grunnlag for arbeidstakers rettigheter. De aller fleste arbeidsforhold vil være ordinært arbeidsforhold. Ordinære arbeidsforhold omfatter alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, hvis ikke arbeidet er av maritim karakter. Maritimt arbeidsforhold Maritime arbeidsforhold omfatter alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse der arbeidet er av maritim karakter. Med maritim karakter menes at arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning, eksempelvis borerigg. Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm En frilanser, oppdragstaker mv. er enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/arbeidsforhold, men uten å være selvstendig næringsdrivende. Eksempler er frilansere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn.

4 For denne typen arbeidsforhold er det ikke noe krav om innrapportering før du har foretatt en utbetaling. Regelverk: se folketrygdloven 1-9. Pensjon eller andre ytelser uten arbeidsforhold Gjelder ved utbetaling av en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person, der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold etter folketrygdloven. Eksempler er konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og får dekning fra lønnsgarantiordning, og utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede, når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger. Informasjon om arbeidsforholdet Felt Beskrivelse Obligatorisk for Startdato Når arbeidsforholdet startet Maritimt arbeidsforhold Sluttdato Yrkeskode Avlønningstype Antall timer full stilling tilsvarer per uke Avtalt stillingsprosent Siste endring av stillingsprosent Dato for siste lønnsendring Fylles ut om arbeidstakeren slutter i løpet av perioden du rapporterer for. Alle stillinger har en yrkeskode. Denne finner du på Fastlønnet, timelønnet, honorar, provisjonslønnet eller akkordlønnet. Om flere typer er aktuelle, velg den som beløpsmessig utgjør størst andel. Det avtalte antall arbeidstimer per uke som en fulltidsstilling i et tilsvarende arbeidsforhold i virksomheten utgjør. Ubetalt spisepause skal trekkes fra. Dersom dette ikke er fastsatt i bedriften kan du fylle ut med 37,5 timer. Hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten er forholdet mellom antall timer per uke i full stilling og antall timer per uke som arbeidsforholdet utgjør. Dersom arbeidstid ikke er avtalt kan feltet settes til 0. Her skal endringer av avtalt arbeidstid oppgis. Om stillingsprosent ikke har endret seg vil denne datoen være lik startdato. Siste varige endring av sats for lønn. Om lønn ikke har endret seg vil dato være lik startdato. Om yrke eller stillingsprosent/arbeidstid har endret seg vil ikke dette gjelde som lønnsendring. *Kun obligatorisk for fastlønn og timelønn **Kun obligatorisk for fastlønn Frilanser, oppdragstaker [..] Maritimt arbeidsforhold* Maritimt arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold** Maritimt arbeidsforhold Permittering Permittering betyr at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans. Hel eller delvis permittering skal oppgis uansett lengde. Permisjon Permisjon skal oppgis dersom arbeidstaker har hel eller delvis permisjon i 14 dager eller mer. Om arbeidstakeren har flere korte, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen varer over 14 dager i løpet av 12 måneder, skal disse innrapporteres. Både lønnede og ulønnede permisjoner skal rapporteres

5 For pendlere Her velger du alternativet som passer om arbeidstaker er pendler. For å være pendler må arbeidstaker blant annet være lønnstaker og overnatte borte på grunn av jobb. Her kan arbeidstaker finne ut av pendlerstatus: For utenlandske arbeidsforhold Her haker du av om arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning (fremgår av blankett A1/E101 eller ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten) eller er skattemessig bosatt i utlandet. For maritime arbeidsforhold Om det er snakk om et maritimt arbeidsforhold må du krysse av for hvilket skipsregister skipstype og fartsområde som er aktuelt. Skipsregistrene er Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Utenlandsk Skipsregister (UTL). Om et fartøy har gått i både innenriks- og utenriksfart i en rapporteringsperiode, skal det fartsområdet fartøyet har på rapporteringstidspunktet oppgis. For sjøfolk Sjøfolk som av hensyn til arbeidet bor utenfor hjemmet, og har fri kost om bord, skal ha fradrag for småutgifter. Oppgi antall døgn som arbeidsgiver ikke har dekket en vesentlig del av småutgiftene og antall døgn totalt For Svalbard Det finnes en egen side for inntekter opptjent på Svalbard. Denne finner du sammen med a- meldingen her: www. skatteetaten.no. For bosatte på Svalbard er utgangspunktet de fleste typer inntekter skattepliktige til øygruppen, og aktuelle for lønnstrekkordningen, med mindre inntekten er lønn for arbeid opptjent på fastlandet eller i utlandet. Arbeidstakere med sammenhengende opphold på Svalbard over 30 dager uten å være skattemessig bosatt, vil komme inn under lønnstrekkordningen for den inntekt som er opptjent på Svalbard i perioden. For Jan Mayen og bilandene i Antarktis Det finnes en egen side for inntekter opptjent på Jan Mayen og bilandene. Denne finner du sammen med a-meldingen her: www. skatteetaten.no. Personer som omfattes av Jan Mayen skatteloven skal beskattes etter bestemmelsene om lønnstrekk i svalbardskatteloven, men skatten skal betales til fastlandet. For utenlandske arbeidere på norsk kontintentalsokkel Det finnes en egen side for inntekter opptjent på norsk kontinentalsokkel til arbeidstaker som er skattemessig bosatt i utlandet. Denne finner du sammen med a-meldingen her:

6 Inntekter og fradrag De forskjellige ytelsene deles inn i: r: Alle ytelser som gis i form av kontante penger, elektronisk overføring osv. r: Alle ytelser som gis i annet enn kontante penger, elektronisk overføring o.l. : Ytelser som arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. For enkelte ytelser skal du oppgi antall timer, kilometer, dager eller døgn. Fordi enkelte ytelser krever spesifikasjoner, har vi laget tre tilleggssider som kan legges ved a-meldingen. Disse laster du opp på samme sted som a-meldingen, på De tre tilleggssidene er Svalbard, Jan Mayen og bilandene pensjon og næringsinntekter inntekter opptjent på kontinentalsokkel. Fastlønn Ytelse Type ytelse Beskrivelse av ytelse Omfatter avtalt fast bruttolønn før skatt, fast avtalt overtidsgodtgjørelse og lønn til prosent- og provisjonslønte. Trekkplikt Arb. giveravgift * Timelønn Omfatter ansatte med avtalt timelønnssats og antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn. Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. * Overtidsgodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Antall timer må rapporteres. * Faste tillegg Med faste tillegg regnes f.eks. b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv. * Helligdagstillegg Under helligdagstillegg skal det tillegget som utbetales for arbeid utført på en helligdag innrapporteres. Det er beløpet av selve tillegget som skal rapporteres under helligdagstillegg. * Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller sted. Så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet, regnes det som "arbeidet tid", selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. * Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for perioder der den ansatte ikke er til stede på arbeidsplassen. *

7 Feriepenger Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes (det er store forskjeller i hvordan dette beregnes innen forskjellige næringer og tariffområder). Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn * Bonus Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet". Godtgjørelsen kan være knyttet til en spesifikk innsats på individnivå eller gruppenivå der en inntektsmottaker mottar en godtgjørelse for utførelsen av sitt generelle arbeid, eller en spesifikk oppgave. Det kan ytes godtgjørelse til inntektsmottakere som kan knyttes til resultater i virksomheten. * Styrehonorarer og godtgjørelse verv Dette gjelder både honorar og godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd osv. Godtgjørelsen skal innrapporteres selv om vervet er et ledd i en virksomhet for mottaker. Om ansatt er skattemessig bosatt i utlandet, skal land/landkode oppgis. * Sluttvederlag, trekkpliktig Sluttvederlag er r som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Det regnes som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling (etterlønn). Sluttvederlag anses som lønn og kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp, og kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del. * Sluttvederlag, trekkfri Se sluttvederlag, trekkpliktig (over) * Annet Lønn etter død Omfatter alle r som ikke naturlig hører hjemme under noen av de ovennevnte ytelsene. Gjelder lønn og feriepenger som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som vedkommende ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å få utbetalt før dødsfallet. * Kapitalinntekt Omfatter andre inntekter om kun skal behandles som kapitalinntekt. Eks. renter av for sent utbetalt lønn, pensjon, feriepenger mv. Skattefri erstatning Omfatter utbetaling av skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag i tråd med tariffavtale. Det er på visse vilkår gitt skattefritak for sluttvederlag og tilleggssluttvederlag i sktl første ledd bokstav a nr. 1 (sluttvederlag) og nr. 2 (tilleggssluttvederlag). Vilkårene knytter seg både til avtalens formelle forankring (hvem som er partene i avtalen) og til avtalens vilkår (både beløp, tjenestetid og alder). Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig Innrapportering av denne ytelsen skjer for å kunne fastsette trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Du må oppgi hvor ansatt er skattemessig bosatt. * Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Som arbeidsmarkedstiltak anses deltakelse i følgende typer tiltak: arbeidspraksis, midlertidige, sysselsettingstiltak kompetanse, arbeidstrening og jobbskaping for arbeidsledige (KA), vikarplass for arbeidsledige, sysselsettingstiltak for yrkeshemmede i offentlig virksomhet, arbeidstreningsgrupper, integreringstilskudd, arbeid med bistand, arbeidsforberedende trening og hospitering. * Lønn ved konkurs eller statsgaranti Gjelder utbetalt garantibeløp etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs og utbetaling av lønn fra konkursbo, eller dividende av lønnskrav, opptjent før konkursen. Lønn/feriepenger opptjent i oppsigelsestiden, som er ansett som prioritert fordring i boet, innrapporteres også her. Er arbeidstaker pålagt å arbeide i oppsigelsestiden etter konkursåpningen, og lønnen anses som massekrav, skal lønnen innrapporteres som ordinær lønn.

8 Skattefri arbeidsinntekt, barn under 13 år Gjelder skattefri arbeidsinntekt knyttet til en konkret arbeidsprestasjon, på inntil kr til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller yngre. Hyre til mannskap fiske småhvalfangst og selfangstfartøy Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy (tidligere kode 144) Lønn opptjent i utlandet Gjelder lønn og annen /godtgjørelse for arbeid utført i utlandet. Mottaker av ytelsen kan være skattemessig bosatt i Norge eller i utlandet. * Lønn - ikke er skattepliktig diplomat/konsulærst. Gjelder lønn til ansatte som ikke er norske borgere eller som ikke er fast bosatt i Norge. * Utenlandske sjøfolk - ikke er skattepliktige Gjelder ytelser til sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet, ansatt på NIS-skip og som er trygdet i Norge. Hvor ansatt er skattemessig bosatt må oppgis. * Hyretillegg, trekkpliktig Dette gjelder hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme. Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget som regel utbetalt som et fast beløp per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned. Når du overstiger i løpet av ett år, kan du ikke innrapportere hyretillegget samlet for samme arbeidstaker, men må rapportere den trekkpliktige og den trekkfrie delen hver for seg. * Hyretillegg, trekkfri Hyretillegg er trekkfritt når det ikke overstiger kr i løpet av ett år. * Telefon/brebånd mv. (el. kom) Her skal du innrapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere tjenester som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr per år. * Overtidsmat Gjelder utbetalte trekkfrie matpenger i forbindelse med overtid. Slike godtgjørelser er trekkfrie for beløp inntil Skattedirektoratets forskuddssats, forutsatt at skattyteren har hatt et fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Smusstillegg Smusstillegg er et ulempetillegg som ytes i en del tilfeller som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy samtidig som det skal være et visst vederlag for ubekvemt arbeid. Hele beløpet for smusstillegg skal innrapporteres som trekkpliktig, uavhengig av om en del er skattefri. * Annet, trekkpliktig Gjelder trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser som ikke krever særskilt spesifikasjon. * Annet, trekkfri Gjelder trekkfrie utgiftsgodtgjørelser som ikke krever særskilt spesifikasjon. Telefon/brebånd mv. (el. kom) Arbeidstakere som får dekket én eller flere elektroniske kommunikasjonstjenester som naturalytelse skal ha et årlig inntektstillegg på kr Skattepliktig fordel utgjør kr 366 per hele eller påbegynte måned arbeidstakeren har disponert tjenesten(e). * Rentefordel lån Gjelder lån som arbeidsgiver gir til arbeidstaker med rente som er lavere enn normrentesatsen. Fordelen er differansen mellom normrenten og lånerenten (dersom lånerenten er lavere). Ved flere rimelige lån i samme periode kan fordelen innrapporteres samlet. * Skattepliktig del av forsikring (eks. gruppeliv) Omfatter fordeler ved premier betalt av arbeidsgiver. Yrkesskadeforsikringspremie som dekker arbeidsgivers normale erstatningsansvar skal ikke innrapporteres, men dersom det er tegnet yrkesskadeforsikring som gir dekning utover dette, eller f.eks. ferie og fritidsforsikring i tillegg, skal merpremien innrapporteres. *

9 Annet, trekkpliktig Gjelder skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke kreves spesifisert særskilt, og som er godtgjørelse for arbeid utført i Norge. * Annet, trekkfri Gjelder arbeidstakers fordel ved fri bruk/utlån av kapitalgjenstander uten overdragelse av eiendomsretten. Fordelen settes til hva det ville koste å leie tilsvarende gjenstand på det åpne marked. Reise losji Administrativ forpleining Reise nattillegg Fast bilgodtgjørelse Gjelder utbetalt godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag. Trekkfri kontantgodtgjørelse ved administrativ forpleining på tjenestereiser og under pendleropphold (tidligere kode 619 og 620). Antall døgn må oppgis Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser (tidligere kode 610). Antall døgn må oppgis Trekkpliktig fast bilgodtgjørelse (tidligere kode 153) * Reise, annet Gjelder utbetalt annen trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse til reiser. Slik godtgjørelse er trekkpliktig dersom den ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften, ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale, overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser. * Trekkpliktig reise kost Gjelder utbetalt trekkpliktig godtgjørelse til dekning av kost på tjenestereiser. Slik godtgjørelse er trekkpliktig dersom den ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften, ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale eller overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser. Reise kost uten overnatting Reise kost med overnatting på hotell Reise kost med overnatting på pensjonat Reise kost med overnatting hybel/brakke/privat Reise kost m/overnatting på hotell < 28 dg Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (tidligere kode 614). Antall dager må oppgis Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting (tidligere kode 610). Antall døgn må oppgis Gjelder utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse når arbeidstaker har overnattet på pensjonat. Gjelder utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse når arbeidstaker har overnattet på hybel/brakke eller privat. Antall døgn må oppgis Gjelder utbetalt kostgodtgjørelse når arbeidsoppholdet på samme sted har hatt en varighet på over 28 døgn og arbeidstaker har bodd på hotell. For arbeidsopphold i utlandet må du oppgi opptjeningsland. Det er godtgjørelse utbetalt fra og med det 29. døgnet som skal innrapporteres her. Reise kost overnatting til sjåfører kjøring i utland Km godtgjørelse Gjelder utbetalt kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring i utlandet. Gjelder utbetalt trekkfri bilgodtgjørelse, trekkfritt passasjertillegg og trekkfri godtgjørelse ved bruk av andre fremkomstmidler (herunder tilhengertillegg). Type bil og antall kilometer må oppgis. Passasjertillegg må oppgis separat.

10 Firmabil Gjelder fordelen arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers bil. Innrapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon. Type bil, listepris og registreringsnummer/bilpool må oppgis. "Annet" (type bil) gjelder fordel ved privat disponering av arbeidsgivers bil i de tilfellene listepris klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk. "Bil utenfor standardregelen" gjelder for lastebiler med totalvekt på kg eller mer, og busser med mer enn 15 passasjerplasser, biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk og som ikke brukes privat utover arbeidsreise, biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise, biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise. Her må totalt kjørte kilometer, og herav kjøring mellom hjem og arbeid oppgis. * Kost Gjelder fordel ved helt eller delvis fri kost (herunder refusjon) som ytes til pendler. Losji Gjelder fordel ved fri losji (herunder refusjon) som ytes til norsk pendler eller utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag. Fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med noen går under reglene om fri losji. Bolig Gjelder fordel ved helt eller delvis fri bolig som ytes til norsk pendler eller utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag. Kostbesparelser i hjemmet Gjelder dekkede kostnader til kost for en arbeidstaker under pendleropphold utenfor hjemmet (ikke på tjenestereise). Det er ingen forskjell på om kostnadene er dekket etter regning (refusjon) eller ved fri kost (naturalytelse). * Besøksreiser i hjemmet, annet Gjelder arbeidsgivers kjøp av billetter i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet. Kost Gjelder godtgjørelse og refusjon av utgifter til kost utbetalt ved arbeidsopphold i Norge. Slike godtgjørelser er trekkpliktig for utenlandsk arbeidstaker som har levert skattekort med standardfradrag. / / Losji egen brakke/campingvogn Gjelder utbetalt godtgjørelse til losji til arbeidstaker under arbeidsopphold utenfor hjemmet som benytter egen brakke eller campingvogn. Slik godtgjørelse er trekkfri når den ikke overstiger takseringsreglenes fradragssats for ulegitimerte losjiutgifter. / / Losji Gjelder godtgjørelse og refusjon av utgifter til losji utbetalt ved arbeidsopphold i Norge. Slike godtgjørelser er trekkpliktig for utenlandsk arbeidstaker som har levert skattekort med standardfradrag. / / Besøksreiser i hjemmet, km. godtgjørelse Kilometergodtgjørelsen er trekkfri om den ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser og utbetales for å dekke reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge eller utlandet for pendler (norsk pendler eller utenlandsk pendler med skattekort uten standardfradrag). Antall kilometer må oppgis. Godtgjørelsen er trekkpliktig for utenlandske pendlere med skattekort med standardfradrag. / / Besøksreiser i hjemmet, annet Gjelder refusjon av utgifter til billetter og annen utgiftsgodtgjørelse i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet. n er trekkfri for norske pendler og utenlandske pendlere med skattekort uten standardfradrag. / /

11 Lønn og annen godtgjørelse opptjent på norsk kontinentalsokkel utlending /u tgiftsgodtgjørelse Kontinentalsokkel har en egen side i a-meldingen. Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på norsk kontinentalsokkel og utbetalt til ytelsesmottaker som er skattemessig bosatt i utlandet. For alle utbetalinger må arbeidsperiode oppgis. I tillegg må det spesifiseres om lønn er opparbeidet på hjelpefartøy og om arbeidstaker er skattemessig bosatt i USA, må lønn første 60 dager oppgis. / / Lønn og annen godtgjørelse opptjent på Svalbard, Jan Mayen og bilandene /n aturalytelse/utg ifts-godtgjørelse Svalbard, Jan Mayen og bilandene har en egen side i a-meldingen. Der særskilte skatteregler for disse områdene gjelder, skal denne siden benyttes. / / Pensjon og livrenter i arbeidsforhold Gjelder pensjonsytelser fra andre enn folketrygden. Livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet før 1. januar 2007 og etterlattepensjon til gjenværende ektefelle hører også til denne gruppen. Det samme gjelder uførepensjon fra andre enn folketrygden i tilfeller hvor det ikke er konstatert varig nedsatt ervervsevne. Avtalefestet pensjon Du må oppgi pensjonsgrad og periode. Ny avtalefestet pensjon, privat sektor Du må oppgi pensjonsgrad og periode. Etterlønn og etterpensjon Gjelder all lønn/pensjon (både skattepliktig og skattefri) utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Skatteplikt inntreffer når beløpet overstiger 1 ½ x grunnbeløpet i folketrygden. Ved fastsettelsen av den skattefrie delen legges grunnbeløpet på tidspunkt for dødsfallet til grunn, jf. skatteloven 5-40 (1). / Føderåd Med føderåd menes at den som selger en slik eiendom betinger seg rett til visse naturalier for resten av sin levetid som deler av betalingen. Føderådet kan bestå av kontanter, fri bolig, kost mv. Føderåd skal bare innrapporteres en gang i året. Bil Bil Bolig Bolig Telefon/brebånd mv. (el. kom) Telefon/brebånd mv. (el. kom) Rentefordel lån Rentefordel lån Annet Annet Hvis ikke ytelsen er nevnt, skal du bruket "Annet". Vederlag (lott og part), Vederlag til dagmamma i eget hjem, Vederlag til dagmamma i eget hjem, utgiftsgodtgjørelse Lott eller part (herunder minstelott) til fisker (tidligere kode 446) Her skal du innrapportere godtgjørelse for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie. Antall barn og antall måneder må oppgis. Her skal du innrapportere godtgjørelse for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie. Antall barn og antall måneder må oppgis. Annet (f.eks. royalties), Dette gjelder kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen. Må du levere opplysninger om eventuelle utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i et eget Altinn skjema, se ovenfor. Opplysningene i skjemaet gjelder alle utbetalinger gjennomført i det siste året. Skjemaet leveres en gang per år.

12 Annet (f.eks. royalties), utgiftsgodtgjørelse se beskrivelse ovenfor *Arbeidstaker er ikke omfattet av norsk trygdelovgivning (fremgår ved blankett A1/E101 eller ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten)

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1.

SATSGuiden 2015. Oversikt over satser og regulativer. Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. SATSGuiden 2015 Oversikt over satser og regulativer Besøk www.narf.no for faginformasjon, kurs og kompetansetilsbud. Ajour 1. mars 2015 1 satsguiden 2015 Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2008 Grant Thornton informerer Nr. 1/2008 AKTUELLE DATOER 8. mars Terminoppgave arbeidsgiveravgift og skattetrekk levering papiroppgave. 10. mars Årsoppgave og betalingsfrist (mva) for næringsdrivende med omsetning

Detaljer

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014

SATSGuiden 2014. Oversikt over satser og regulativer % % %%% Ajour 5. februar 2014 SATSGuiden 2014 Oversikt over satser og regulativer % % % %%% Ajour 5. februar 2014 Forrige side Klikk på sidetall for å gå til valgt side. Reise / Kost s 3 Satsene i statens særavtaler er trekkfrie forskuddssatser

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer