INNHOLD I A-MELDINGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD I A-MELDINGEN"

Transkript

1 INNHOLD I A-MELDINGEN

2 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

3 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Opplysningspliktig: Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.) Virksomhet 1 Virksomhet...n Måned MeldingsID (gitt av lønnsprogram) Erstatt_MeldingsID Kildesystem (lønnsprogram navn + versjon) Tidsstempel (gitt av lønnsprogram) Språk for tilbakemelding Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Arbeidsgiveravgift å betale Forskuddstrekk å betale Annen bagatellmessig støtte (arbeidsgiveravgift) Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

4 Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet...n Virksomhet Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.) Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for beregning av arbeidsgiveravgift Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag Avgiftssats Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada) Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land) Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

5 Inntektsmottaker Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet...n Primært Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.) Kun for midlertidig bruk: Internasjonal identifikator: Nr, type og land F.eks: [nummer], passnummer, Polen Eller [nummer], social security number, USA Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Navn Fødselsdato Ansattnr. Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

6 Inntektsmottaker A Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntektsmottaker...n Virksomhet...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Arbeidsforhold inntektsmottaker A Arbeidsforhold ID Type arbeidsforhold Start- og sluttdato for arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.) Yrkeskode Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.) Stillingsprosent Dato for siste stillingsprosentendring Dato for siste lønnsendring Lønnsansiennitet Lønnstrinn Skipsregister, skipstype, fartsområde PermisjonsID Start- og sluttdato permisjon Permisjonsprosent Beskrivelse (permisjon/permittering)

7 Typer arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse Unntaket er de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning Maritimt arbeidsforhold Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse, men bare når de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning

8 Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv. Alle som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold eller arbeidsforhold Ikke selvstendig næringsdrivende Frilansere styremedlemmer folkevalgte personer som innehar tillitsverv fosterforeldre støttekontakter avlastere personer med omsorgslønn Pensjoner og andre utbetalinger uten ansettelsesforhold Opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger

9 Fastlønn og timelønn 2 eksempel Kalendermåned Inntektsmottaker Arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID 1 2 Startdato Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer Avlønningstype Fast Time Yrkeskode Arbeidstidsordning IkkeSkift IkkeSkift Stillingsprosent: 80 0 sistedatoforstillingsprosentendring sistedatoforlønnsendring Antall (timelønn under lønnsbeskrivelse) 162.5

10 Permisjonsprosent eksempel på endring Kalendermåned Inntektsmottaker Arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID 1 1 Startdato Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer Avlønningstype Fast Fast Yrkeskode Arbeidstidsordning IkkeSkift IkkeSkift Stillingsprosent: sistedatoforstillingsprosentendring sistedatoforlønnsendring Permisjons/Permitteringsbeskrivelse Permisjon PermisjonsID 1 Startdato permisjon Permisjonsprosent 50 Sluttdato permisjon

11 Fradrag Opplysningspliktig (juridisk enhet) Beløp Inntektsmottaker A Virksomhet 1 Inntektsmottaker...n Virksomhet...n A Arbeidsforhold Beskrivelse Brakkeleie Fagforeningskontingent Premie til fond og trygd Premie til pensjonsordninger Brakkeleie Svalbard Fagforeningskontingent Svalbard Premie til fond og trygd Svalbard Premie til pensjonsordninger Svalbard Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilande Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

12 Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet...n Forskuddstrekk Beløp Beskrivelse Betalt trygdeavgift til Jan Mayen Jan Mayen og bilandene Kildeskatt på pensjon Svalbard Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

13 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- og ytelsesdetaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

14 Inntekts- og ytelses detaljer Beløp Fordel Arbeidsgiveravgift Trekkplikt Skatte- og avgiftsregel Start- og sluttdato opptjeningsperiode kontantytelse naturalytelse utgiftsgodtgjørelse Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis Kildeskatt på pensjoner Nettolønn Svalbardinntekt Særskilt fradrag for sjøfolk Lønnsinntekt Beskrivelse Antall Tilleggsinfo Spesifikasjon Ytelser fra Offentlige Beskrivelse Tilleggsinfo Pensjon/ Trygd Beskrivelse Tilleggsinfo Næringsinntekt Beskrivelse Tilleggsinfo Inntektstype Administrativ forpleining Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Bedriftsbarnehageplass Beregnet skatt Besøksreiser hjemmet annet Besøksreiser hjemmet kost Bil Bolig Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Flyttegodtgjørelse... osv. Arbeidsavklaringspenger Dagpenger til fisker som bare har hyre Dagpenger ved arbeidsløshet Foreldrepenger fra folketrygden Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden Skattefrie tilleggsstønader Svangerskapspenger Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til fisker som bare har hyre Underholdsbidrag til barn Ventelønn Alderspensjon fra folketrygden Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Barnepensjon fra folketrygden Ektefelletillegg Etterlattepensjon fra folketrygden Etterlønn og etterpensjon Introduksjonsstønad Krigspensjon mv. Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor...osv Dagpenger til fisker Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt fra folketrygden Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til dagmamma Sykepenger til fisker Sykepenger til jord- og skogbrukere Vederlag

15 Inntekts- og ytelses detaljer Antall For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis: Antall timer Antall km Antall dager Antall døgn

16 Inntekts- og ytelses detaljer Tilleggsinformasjon Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt, for eksempel: Norsk pendler Sokkelarbeider Tilleggsinformasjon ved fri bil Listepris Registreringsnummer / «bilpool»

17 Inntekts- og ytelses detaljer Spesifikasjon Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger: Opptjeningsland - landkode Skattemessig bosatt - landkode Opptjent på kontinentalsokkel - J/N Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N

18 Kontantytelser lønn Fastlønn Timelønn Faste tillegg Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Helligdagstillegg Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid Bonus Overtidsgodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Sluttvederlag Feriepenger Annet

19 Fastlønn Fastlønn omfatter: Avtalt fast bruttolønn før skatt Fast avtalt overtidsgodtgjørelse Lønn til prosentlønte og provisjonslønte

20 Timelønn I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her Timelønn rapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats Antall timer skal alltid oppgis. Ved rapportering av etterbetaling av timelønn oppgis 0 i antall timer.

21 Faste tillegg Tillegg som blir utbetalt regelmessig Eksempler: b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv.

22 Uregelmessige tillegg Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Eks: Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten Uregelmessige tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Eks: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg, hjemmevakt

23 Bonus Kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet - på individnivå eller gruppenivå Eksempler : Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme Obs Prosentlønn, provisjon og akkordlønn skal rapporteres på fastlønn eller timelønn

24 Overtidsgodtgjørelse Betaling for arbeid utover ordinær arbeidstid Og gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling Fast overtid er ekstra arbeid bakt inn i ordinære arbeidstid og lagges til faste tillegg Antall timer skal alltid oppgis. Ved rapportering av etterbetaling av overtidsgodtgjørelse oppgis 0 i antall timer.

25 Styrehonorar og godtgjørelser i forbindelse med verv For eksempel: Politiske verv (kommunestyre, representantskap) Styreverv/tillitsverv (borettslagstyre, bedriftsstyre, idrettslag) Honorar for arbeid til ikke ansatte

26 Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse Unntak! Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt i kommunen skal slik ytelse innrapporteres som fastlønn eller timelønn

27 Sluttvederlag Økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver Anses som lønn Kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp Kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del

28 Feriepenger Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn

29 Annet Dette omfatter alle kontantytelser som ikke hører hjemme under noen av de ovennevnte ytelsene Et eksempel: arbeidsgiver dekker utdanning for arbeidstaker ved refusjon, og vilkårene for skattefritak ikke er tilstede, skal beløpet innrapporteres her

30 EKSEMPLER PÅ INNTEKTSRAPPORTERING

31 Beløp Fordel Lønnsinntektsbeskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder Eksempel på inntektsrapportering for Kontantytelse Fastlønn J J 111-A Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse J J A Naturalytelse Bil J J Listepris Reg.nummer/ Bilpool 118-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode Beløp Fradragsbeskrivelse Gjeldende LTO-kode Fagforeningskontingent 311

32 Beløp Fordel Lønnsinntektsbeskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder Eksempel på inntektsrapportering for Kontantytelse Timelønn J J A Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse bil N N Utgiftsgodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse passasjertillegg Reise kost med overnatting N N N N Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode

33 Beløp Fordel Lønnsinntektsbeskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder Eksempel på inntektsrapportering for Kontantytelse Fastlønn J J 111-A Naturalytelse Bil J J Listepris Registreringsnummer/ bilpool 118-A Kontantytelse Fastlønn J J DE 113-A Naturalytelse Bil J J Listepris Registreringsnummer/ bilpool DE 136-A Naturalytelse Bolig J J 121-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode

34 INNSENDING OG TILBAKEMELDING

35 A-meldingen innlevering gjennom elektronisk kanal

36 Altinn 1. A01 a-melding Direkte registrering Denne løsningen er ikke en videreføring av dagens løsning i Altinn, men en ny tjeneste som er under utvikling. Det kan ikke integreres lønnssystem mot denne tjenesten, men er kun for manuell inntasting av a-meldingen. Tjenesten vil være spesielt tilpasset arbeidsgivere få ansatte og med enkle forhold. Dette innebærer blant annet at: Den kan ikke benyttes av offentlige etater. Du kan bare innrapportere et arbeidsforhold pr. virksomhet. Du kan bare sende inn for en virksomhet av gangen. Det er kun mulig å sende inn erstatningsmeldinger for å rette opp eventuelle feil i tidligere meldinger (siste melding gjelder). (listen er ikke uttømmende)

37 Altinn 2. A02 a-melding innsending fra system 3. A03 a-melding tilbakemelding 1. Sum forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for måneden med betalingsinformasjon (kontonummer og KID) 2. Alle avvik fra forretningsregler dokumentert med Hvor i meldingen / månedens informasjon avviket er Hvilken forretningsregel som er brutt Vår beskrivelse av avviket

38 mv Forretningsregler og Oppsummering Melding vs oppsummering per kalendermåned Forretningsregler på nivå avvisning, kjøres på den enkelte melding Feil koder Ikke identifiserbar opplysningspliktig, virksomhet eller inntektsmottaker mv Forretningsregler på nivå øyeblikkelig og retningslinje, kjøres på oppsummering per kalendermåned Ugyldig kombinasjon av informasjonselementer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 Hva er a-ordningen?... 8 1.1 1.2 Nye begreper... 8 Innsending av a-melding... 8 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014. A-meldingen

Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014. A-meldingen Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014 A-meldingen Agenda Hva er A-meldingen? o EDAG og A-ordningen Hva betyr A-meldingen for oppsettet i Agresso? Hva betyr A-meldingen for rutiner

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer