Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere"

Transkript

1 Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1

2 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema Begreper Når må jeg levere? Hvor ofte må jeg levere Viktig å vite før du begynner å fylle ut skjema Flere skjema for samme måned Flere virksomheter Skjema sendes til: Arbeidsgivers kontaktopplysninger Rapporteringsmåned og år Betaling Forskuddstrekk - summert Arbeids - summert Identifikasjon av arbeidstaker Forskuddstrekk (tidligere kode 950) Informasjon om arbeidsforholdet Hva kreves utfylt på de forskjellige arbeidsforholdstyper? Inntekter og fradrag Rapportering av inntektsytelser Veiledning til utfylling av feltene i skjema Lønn og kontantytelser r Naturalytelser Fradrag Yrkesreiser Bil For pendlere Tilleggssider Tilleggsside for pensjon og næringsinntekter Tilleggsside for Svalbard, Jan Mayen og bilandene Tilleggsside for arbeidstakere på kontinentalsokkel Tilleggsside for arbeidstakere med rett på særskilt fradrag for sjøfolk Veiledning til utfylling av tilleggssider

3 1. Søknad om å bruke papirskjema A-ordningen krever elektronisk innrapportering, men det kan i unntakstilfeller aksepteres papirinnlevering for brukere som ikke har mulighet for å sende inn elektronisk. For arbeidsgivere som ikke har mulighet til å rapportere elektronisk kan du søke om å levere a-meldingen på papir. Når du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: 2. Begreper Juridisk enhet/arbeidsgiver Arbeidsgiver må identifiseres med en offisiell norsk identifikator som juridisk organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D- nummer. Virksomhet Arbeidstaker Underenhet til juridisk enhet som er registrert i Enhetsregisteret. Virksomhet er også identifisert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Den som mottar lønn, pensjon, ytelser mv. Arbeidstaker må oppgis med offisiell norsk identifikator som fødselsnummer eller D-nummer fra folkeregisteret. 3. Når må jeg levere? Frist for innsending av a-melding på papir er den 5. i måneden etter at opplysningspliktige forhold oppstod. Fristen forskyves hvis den 5. er en helligdag eller lørdag/søndag. Med opplysningspliktige forhold menes for eksempel at en ny arbeidstaker begynner i virksomheten, en arbeidstaker slutter eller kanskje får permisjon eller blir permittert. Også utbetalinger av ytelser er et opplysningspliktig forhold. Alle disse hendelsene utløser plikten til å sende inn en a-melding. Det er ikke noe krav om at det må ha vært en utbetaling. 3

4 4. Hvor ofte må jeg levere Hvis du har arbeidstakere med arbeidsforholdstypen "Ordinær" eller "Maritim", innebærer dette at du må levere a-melding hver måned, uansett om det er skjedd noen endringer i arbeidsforholdet eller ikke. Du må levere uansett om du har utbetalt noe eller ikke. Merk! Når du leverer a-melding, så må denne være fullstendig utfylt hver gang. Det er ikke anledning til å unnlate å fylle ut felter fordi det ikke er noen endring i dem. Hvis du har utbetalinger til personer med arbeidsforholdstypen "Frilanser.." eller "Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold", er det tilstrekkelig at du sender inn a-melding når du foretar utbetalinger. 5. Viktig å vite før du begynner å fylle ut skjema Dette trenger du for å fylle ut a-meldingen: Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer. Dette kan du søke opp i Enhetsregisteret: Arbeidskontrakten til arbeidstakerne Lønnslippen til arbeidstakerne 6. Flere skjema for samme måned Hvis du sender inn flere skjema for samme kalendermåned er det siste innsendte skjema per virksomhet som teller. Alle obligatoriske felter (merket med *) må fylles ut hver gang, selv om det ikke er noen endringer fra sist innsending. 7. Flere virksomheter Skal du sende inn a-melding for flere virksomhetsnumre, må du fylle ut ett skjema per virksomhetsnummer. 8. Skjema sendes til: A-meldingen Postboks Hamar 4

5 9. Arbeidsgivers kontaktopplysninger 1. Juridisk org.nr Alle som er registrert som arbeidsgivere i Enhetsregisteret får tildelt et organisasjonsnummer til den juridiske enheten. 2. Virksomhetens org.nr Alle juridiske enheter har ett eller flere virksomhetsnumre. Du finner dine virksomhetsnumre ved å slå opp i Enhetsregisteret: Merk! Skal du sende inn a-meldingen på ditt fødselsnummer, skriver du fødselsnummeret i feltet for både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetens organisasjonsnummer. 3. Navn på virksomhet 4. Navn på kontaktperson 5. Underskrift Adresse, telefon e-post Andre kontaktopplysninger fylles ut her: 10. Rapporteringsmåned og år Fyll ut med måneden du rapporterer for i formatet mm-åååå. 5

6 11. Betaling Forskuddstrekk og arbeids betales inn til skatteoppkrever annenhver måned. Frist for innbetaling er 15. annenhver måned (justeres for helg/helligdager). Kontonummer til skatteoppkreveren din finner du her: mars betalingsfrist for januar/februar 15. mai betalingsfrist for mars/april 15. juli betalingsfrist for mai/juni 15. septemberbetalingsfrist for juli/august 15. november betalingsfrist for september/oktober 15. januar betalingsfrist for november/desember KID-nummer for innbetalingen kan du lage her: Merk! Når du lager KID-nummer, bruker du samme juridiske organisasjonsnummer som du har innrapportert på. Du lager ett KID-nummer for forskuddstrekk, og ett for arbeids. Du kan summere beløpene for de to månedene som har lik betalingsfrist, til én innbetaling. 12. Forskuddstrekk - summert I feltet oppgir du summen av forskuddstrekk for denne måneden for alle dine arbeidstakere. 6

7 13. Arbeids - summert Her må du beregne arbeids basert på type næring, sone og sats. Det skal legges til grunn hvilken virksomhet arbeidsgiver faktisk driver med og ikke hvilken næringskode arbeidsgiver er registrert med i Enhetsregisteret. Merk! Det er viktig at du fyller ut alle felter som er nødvendige på de forskjellige næringene. 1-7 Type næring (beregningskode) Arbeidsen beregnes av brutto lønn til arbeidstakerne. Satsen for arbeidsen følger den kommune hvor virksomheten har sitt hovedkontor og varierer mellom 0 % og 14,1 %. Finn din sone og sats her: Satsen ganger du med summen av grunnlag og pensjon redusert med ev. refusjon og får beregnet avgift. Du kan lese mer om beregningskode 1. til 5. her: 6. USA/Canada Arbeids- og sosialdepartementet fastsetter årlig en særskilt sats for arbeids for arbeidstakere fra USA og Canada, og som bare er medlem i folketrygdens sykestønadsdel mens de arbeider i Norge. Det skal betales arbeids etter en særskilt prosentsats. Satsen for 2016 er 7 %. 7. Sjøfolk Det gjelder egne regler for sjøfolk som er arbeidstaker på norsk skip i utenriksfart som er registrert i det ordinære norske skipsregisteret. Ordningen gjelder bare sjøfolk som er medlem i trygden etter folketrygdloven 2-6. For disse skal arbeidsgiveren betale avgift med et fast beløp pr. måned uten hensyn til antall arbeidsdager i måneden. For 2016 er det faste beløpet på kr 412 pr. måned. 7

8 8. Grunnlag Her fører du alle ytelser det skal betales arbeids for, unntatt arbeidsgivers tilskudd og premie til pensjonsordning. 9. Refusjon Brukes ved refusjon av sykepenger mv. fra NAV, og som fører til fradrag i arbeidssgrunnlaget. Du skal bruke den satsen som gjelder ved tidspunktet du får refundert sykepengene fra NAV, ikke den satsen som gjaldt da arbeidstakeren var fraværende. Dette er et negativt beløp og skal redusere sum arbeids til betaling. 10. Pensjon (arbeidsgivers tilskudd og premie til pensjonsordning) Her fører du avgiftspliktige tilskudd og premier til pensjonsordninger. Avgiftsgrunnlaget skal tas med i den kalendermåneden hvor betalingen er foretatt. Grunnlaget fordeles på de ulike avgiftssoner i samme forhold som arbeidsgiverens øvrige avgiftspliktige ytelser i samme kalendermåned fordeler seg. Trekk til pensjonsordninger føres ikke her. 11. Sone Virksomhetens plassering er avgjørende for hvilken sone du tilhører. Den registrerte forretningsadressen i Enhetsregisteret er avgjørende for juridiske enheter, og eventuelle underenheters soneplassering. For privatpersoner (lønnet arbeid i hjemmet) er soneplasseringen knyttet opp mot folkeregistrert adresse. Det er syv forskjellige soner å velge mellom: Sone 1 Sone 1a Sone 2 Sone 3 Sone 4 Sone 4a Sone 5 Du finner oversikt over de forskjellige sonene her: Sats Det er forskjellige satser for beregning av avgiften avhengig av hvilken næring du hører til under. Du finner oversikt over alle satsene her: 8

9 Side 2 i skjema. 14. Identifikasjon av arbeidstaker 1 2 a b c d e f 1. Norsk ID Hvis arbeidstaker har norsk ID, dvs. fødselsnummer eller D-nummer, fylles dette inn her. 2. Internasjonal ID For arbeidstakere som ikke har norsk fødselsnummer eller D-nummer, kan det midlertidig oppgis en internasjonal identifikator med tillegg av navneopplysninger. Som gyldig internasjonal ID regnes: a. Tax Identification Number b. Passnummer (eller nummer fra annet godkjent nasjonalt ID kort) c. Value Added Tax Identification Number. d. Social Security Number Det er viktig at du alltid bruker den samme IDen på hver a-melding. Den internasjonale identifikatoren må være utstedt av det landet vedkommende kommer fra. På skjemaet fører du ID-nummeret i riktig rubrikk. Du må også oppgi: e. Land f. Fødselsdato. Må være reell fødselsdato. Overgang fra internasjonal ID til norsk ID Når en arbeidstaker får tildelt norsk D-nummer eller fødselsnummer, må du i første a- melding oppgi både det nye norske ID-nummeret, og det internasjonale ID-nummeret du har oppgitt tidligere. Da klarer vi å koble sammen tidligere rapportering på personen til det nye. Overgang fra D-nummer til fødselsnummer 9

10 Arbeidstakere som har D-nummer, og som får tildelt fødselsnummer, kan bytte direkte fra D- nummer til fødselsnummer fra en a-melding til neste a-melding. Det er ikke nødvendig å oppgi begge to for at vi skal kunne koble disse to IDene sammen. 15. Forskuddstrekk (tidligere kode 950) Her fyller du inn arbeidstakers forskuddstrekk denne måneden. Beløp som gjelder lønnstrekk på Svalbard eller lønnstrekk og trygdeavgift på Jan Mayen skal ikke med her. Disse beløpene oppgis i egne felt på tilleggsark for Svalbard, Jan Mayen og bilandene. Dersom det foretas trekk i en ytelse som ikke er trekkpliktig, skal beløpet rapporteres som forskuddstrekk. Dersom det foretas trekk i en ytelse som ikke skal rapporteres, rapporteres det trukne beløpet som forskuddstrekk. Selve ytelsen skal fortsatt ikke rapporteres. Dersom forskuddstrekket gjelder naturalytelser gjennomføres trekket i kontante ytelser så langt de rekker. Er det ikke dekning for trekket i de kontante ytelsene, skal arbeidsgiveren melde fra til skattekontoret. 16. Informasjon om arbeidsforholdet Så lenge du har arbeidstakere som er registrert som aktive i Aa-registeret, skal du rapportere arbeidsforholdsopplysninger hver måned. Dette gjelder selv om du ikke har utbetalt noe til vedkommende. Du må rapportere alle arbeidsforholdsopplysningene, selv om det ikke er noen endringer fra forrige rapportering. Unntak: Hvis du velger arbeidsforholdstype d. Pensjon og andre ytelser uten arbeidsforhold, skal ikke feltene 1-3 eller resten av arbeidsforholdsfeltene fylles ut. Hvis du huker for "Uten arbeidsforhold ved for eksempel føderåd, RF-1199 m.m." skal heller ikke feltene 1-3 eller resten av arbeidsforholdsfeltene fylles ut. Hvilken informasjon du skal rapportere på det enkelte arbeidsforhold, styres av hvilken type arbeidsforhold arbeidstaker har. 10

11 Startdato for arbeidsforholdet Startdato er dato for når arbeidsforholdet i en virksomhet formelt trer i kraft etter arbeidsavtalen. Startdato kan meldes inn første gang før den er inntruffet, og skal deretter meldes inn på hver melding frem til arbeidsforholdet avsluttes. 2. Sluttdato Sluttdato er dato for når et arbeidsforhold med en virksomhet formelt opphører. Sluttdato kan meldes inn første gang før den er inntruffet, og skal deretter meldes inn på hver melding frem til arbeidsforholdet avsluttes. 3. Yrkeskode Yrke skal angis med en 7 sifret kode i henhold til yrkeskatalogen. Yrkeskode bestemmes av arbeidsoppgaver, ikke utdanningsnivå. Det vil si at yrkeskoden skal tilsvare konkrete arbeidsoppgaver, ikke utdanning hos den enkelte, type ansettelsesforhold, kontrakt, lønn eller bransje. Det er gjeldende yrkeskode på tidspunktet for rapportering, alternativt yrke ved utgangen av måneden det rapporteres for. Endringer som skjer i påfølgende måned før frist skal rapporteres på neste måneds melding. 4. Type arbeidsforhold Når arbeidsgiver rapporterer et arbeidsforhold, skal han samtidig opplyse hva slags type arbeidsforhold det er. Det skilles mellom fire typer arbeidsforhold: a. Ordinært arbeidsforhold De aller fleste arbeidsforhold er ordinært arbeidsforhold. Ordinære arbeidsforhold omfatter alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, hvis ikke arbeidet er av maritim karakter. Også personer på arbeidsmarkedstiltak skal rapporteres som ordinært arbeidsforhold. Ordinært arbeidsforhold er rapporteringspliktig til Aa-registeret. 11

12 b. Maritimt arbeidsforhold Maritime arbeidsforhold omfatter alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse der arbeidet er av maritim karakter. Med maritim karakter menes at arbeidet utføres til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning, eksempelvis borerigg. Maritimt arbeidsforhold er rapporteringspliktig til Aa-registeret. c. Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm En frilanser, oppdragstaker mv. er enhver som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller annen godtgjørelse uten tjenesteforhold/arbeidsforhold, men uten a være selvstendig næringsdrivende. Eksempler er frilansere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn. For denne typen arbeidsforhold er det ikke noe krav om rapportering før du har foretatt en utbetaling. Regelverk: se folketrygdloven 1-9. d. Pensjon eller andre ytelser uten ansettelsesforhold. Gjelder ved utbetaling av en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person, der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold etter folketrygdloven. Eksempel: Konkursbo som skal betale utestående lønn til arbeidstakere i et foretak som har gått konkurs og får dekning fra lønnsgarantiordning. Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede, når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger. d. Uten arbeidsforhold ved f.eks. føderåd, RF-1199 mm Gjelder for utbetalinger til personer som ikke har et arbeidsforhold til arbeidsgiver. Eksempel: Føderåd anses ikke som et arbeidsforhold. Med føderåd menes at den som selger en eiendom betinger seg rett til visse naturalier for resten av sin levetid som deler av betalingen. Den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen skal rapportere arbeidsforholdet på skjema RF-1199 til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) og ikke på a-meldingen. 5. Avlønningstype Det er avlønningstypen på avlønningstidspunktet som skal rapporteres. Dersom flere avlønningstyper er kombinert i utbetalingene skal den mest vanlige for arbeidstakeren velges. 12

13 Med avlønningstype menes om arbeidstaker er: e. Timelønnet f. Fastlønnet g. Honorar h. Akkordlønnet i. Provisjonslønnet 15. Permisjon og permittering Permittering betyr at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkninger eller driftsstans. Hel eller delvis permittering skal oppgis uansett lengde. Permisjon skal oppgis dersom arbeidstaker har hel eller delvis permisjon i 14 dager eller mer. Om arbeidstakeren har flere korte, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen varer over 14 dager i løpet av 12 måneder, skal disse rapporteres. Både lønnede og ulønnede permisjoner skal rapporteres. Ved rapportering av permitteringer og permisjoner, skal hver enkelt permittering/permisjon inneholde disse opplysningene: a. Startdato b. Sluttdato hvis denne er kjent. c. Prosent 15 a b c 16. Pendlere Du skal kun krysse av her hvis arbeidstaker er pendler. 16 Arbeidstaker regnes som pendler når han på grunn av jobb må pendle mellom hjem og bolig på arbeidsstedet. Forutsetningen for å bli regnet som pendler er at arbeidstakers skattemessige bosted er et annet sted enn der hun arbeider. Her kan arbeidstaker finne ut av pendlerstatus: j) Norsk pendler 13

14 Person skattemessig bosatt i Norge, som pendler mellom bolig i Norge og overnattingssted i Norge eller utlandet, og som har krav på fradrag for merutgifter ved arbeidsopphold utenfor hjemmet. k) Utlending med opphold i Norge Utenlandsk arbeidstaker som har skattekort med standardfradrag. Utenlandsk arbeidstaker skattemessig bosatt i Norge som ikke har krav på fradrag for merkostnader ved arbeidspendling mellom utlandet og Norge. Utenlandsk arbeidstaker som er begrenset skattepliktig til Norge og som ikke oppfyller vilkårene for å anses som pendler. l) Utenlandsk pendler Person skattemessig bosatt i utlandet, som pendler mellom bolig i utlandet og overnattingssted i Norge. Gjelder utenlandsk arbeidstaker som pendler fra EØS-land og har skattekort uten standardfradrag og utenlandsk arbeidstaker med begrenset skatteplikt til Norge som pendler fra et land utenfor EØS og har skattekort uten standardfradrag. 17. Spesielle forhold 17 n) Her haker du av om arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning. Hvis det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i Norge er ytelsene unntatt fra arbeids. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning. o) Her haker du av om arbeidstaker er skattemessig bosatt i utlandet og oppgir land. Dette har betydning for inntekt oppgitt i felt 10 og 17 og inntekt opptjent på kontinentalsokkel (egen side i a-meldingen - felt ). 18. Maritimt arbeidsforhold Om det er snakk om et maritimt arbeidsforhold må du krysse av for: (kun ett kryss per linje) a. Skipsregister b. Skipstype c. Fartsområde. 18 a b c 14

15 Aktuelle skipsregistre er Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) eller Utenlandsk Skipsregister (UTL). Om et fartøy har gått i både innenriks- og utenriksfart i en rapporteringsperiode, skal det fartsområdet fartøyet har på rapporteringstidspunktet oppgis. 17. Hva kreves utfylt på de forskjellige arbeidsforholdstyper? Felt Beskrivelse Obligatorisk for Startdato Når arbeidsforholdet startet Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Sluttdato Yrkeskode Avlønningstype Antall timer full stilling tilsvarer per uke Avtalt stillingsprosent Siste endring av stillingsprosent Dato for siste lønnsendring Fylles ut om arbeidstakeren slutter i løpet av perioden du rapporterer for. Alle stillinger har en yrkeskode. Denne finner du på Fastlønnet, timelønnet, honorar, provisjonslønnet eller akkordlønnet. Om flere typer er aktuelle, velg den som beløpsmessig utgjør størst andel. Det avtalte antall arbeidstimer per uke som en fulltidsstilling i et tilsvarende arbeidsforhold i virksomheten utgjør. Ubetalt spisepause skal trekkes fra. Dersom dette ikke er fastsatt i bedriften kan du fylle ut med 37,5 timer. Hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Stillingsprosenten er forholdet mellom antall timer per uke i full stilling og antall timer per uke som arbeidsforholdet utgjør. Dersom arbeidstid ikke er avtalt kan feltet settes til 0. Her skal endringer av avtalt arbeidstid oppgis. Om stillingsprosent ikke har endret seg vil denne datoen være lik startdato. Siste varige endring av sats for lønn. Om lønn ikke har endret seg vil dato være lik startdato. Om yrke eller stillingsprosent/arbeidstid har endret seg vil ikke dette gjelde som lønnsendring. *Kun obligatorisk for fastlønn og timelønn **Kun obligatorisk for fastlønn Frilanser, oppdragstaker [..] Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold* Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold** Maritimt arbeidsforhold** Ordinært arbeidsforhold Maritimt arbeidsforhold 15

16 Side 3 i skjema 18. Inntekter og fradrag De forskjellige ytelsene deles inn i: r Alle ytelser som gis i form av kontante penger, elektronisk overføring osv. Naturalytelser Alle ytelser som gis i annet enn kontante penger, elektronisk overføring o.l. Eksempel: Ytelser i form av varer, fri telefon, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Dette gjelder enten ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris. Ytelser som arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. I tillegg til rapportering av beløp, skal du for enkelte ytelser oppgi antall timer, kilometer, dager eller døgn. 19. Rapportering av inntektsytelser Når du rapporterer inntektsytelser må du vite om dette er en kontantytelse, er det timelønn eller overtid? I skjemaet har vi merket alle feltene med nummer. I tabellen nedenfor vil du finne en oversikt over forskjellige type inntekter som du kan rapportere, hvor i skjemaet ytelsen skal rapporteres og en beskrivelse av hva slags type ytelse det er. Du vil også få informasjon om dette er en ytelse som det skal gjennomføres forskuddstrekk i og om den skal være med i grunnlaget for beregningen av arbeids. 16

17 Eksempel: Henvisning til tidligere lto-koder Betyr at ytelsen kan være gjenstand for trekk, ikke at det faktisk er gjennomført trekk. For eksempel fordi arbeidstaker har frikort. skje ma 1 Fastlønn 2 Timelønn 3 4 Overtidsgodtg jørelse Faste tillegg Kontantytel se Kontantytel se Kontantytel se Kontantytel se Omfatter avtalt fast bruttolønn før skatt, fast avtalt overtidsgodtgjørelse og lønn til prosent- og provisjonslønte. Tidligere kode 111 og 129 Omfatter arbeidstakere med avtalt timelønnssats og antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn. Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. Tidligere kode 111 og 129 Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Antall timer må rapporteres. Tidligere kode 111 og 129 Med faste tillegg regnes f.eks. b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv. Tidligere kode 111 og 129 * * * * Betyr at ytelsen som hovedregel skal være en del av arbeidssgrunnlaget, med mindre følgende unntak foreligger: * Unntak arbeids hvis det foreligger dokumentasjon fra trygdemyndighetene som bekrefter at arbeidstakeren ikke er trygdet i Norge. For eksempel når det fremgår av blankett A1/E101 at en navngitt arbeidstaker er omfattet av trygdelovgivningen i et annet EØS-land, eller at det ved melding fra Arbeids- og velferdsetaten fremgår at vedkommende arbeidstaker ikke er omfattet av norsk trygdelovgivning. Felt n må krysses av. 17

18 20. Veiledning til utfylling av feltene i skjema Lønn og kontantytelser skjema 1 Fastlønn 2 Timelønn 3 4 Faste tillegg Overtidsgodtgjørelse Helligdagstillegg Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessige tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 8 Feriepenger Omfatter avtalt fast bruttolønn før skatt, fast avtalt overtidsgodtgjørelse og lønn til prosent- og provisjonslønte. Tidligere kode 111 og 129 Omfatter arbeidstakere med avtalt timelønnssats og antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn. Tidligere kode 111 og 129 Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Ved rapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du rapporterer lønn. Antall timer må rapporteres. Tidligere kode 111 og 129 Med faste tillegg regnes f.eks. b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv. Tidligere kode 111 og 129 Under helligdagstillegg skal det tillegget som utbetales for arbeid utført på en helligdag rapporteres. Det er beløpet av selve tillegget som skal rapporteres under helligdagstillegg. Tidligere kode 111 og 129 Dette er tillegg som ytes uregelmessig for forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller -sted. Så lenge arbeidstaker må oppholde seg på arbeidsstedet, regnes det som "arbeidet tid", selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. Tidligere kode 111 og 129 Dette er tillegg som ytes uregelmessig for perioder der arbeidstaker ikke er til stede på arbeidsplassen. Tidligere kode 111 og 129 Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes (det er store forskjeller i hvordan dette beregnes innen forskjellige næringer og tariffområder). Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn Tidligere kode 111 og 129 * * * * * * * * 9 Bonus Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet". Godtgjørelsen kan være knyttet til en spesifikk innsats på individnivå eller gruppenivå der en arbeidstaker mottar en godtgjørelse for utførelsen av sitt generelle arbeid, eller en spesifikk oppgave. Tidligere kode 111 og 129 * 10 Styrehonorarer og godtgjørelse verv Dette gjelder både honorar og godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd osv. Godtgjørelsen skal rapporteres selv om vervet er et ledd i en virksomhet for mottaker. Om arbeidstaker er skattemessig bosatt i utlandet, skal land/landkode oppgis i felt o. Tidligere kode 111, 114 og 129 * 18

19 Lønn og kontantytelser skjema Sluttvederlag, trekkpliktig Sluttvederlag, trekkfri 13 Annet 14 Lønn etter død 15 Kapitalinntekt Skattefri erstatning Lønn og annen godtgjørelse som ikke er skattepliktig Sluttvederlag er kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Det regnes som sluttvederlag når lønn utbetales etter at arbeidstaker har fratrådt sin stilling (etterlønn). Sluttvederlag anses som lønn og kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp, og kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del. Tidligere kode 111 og 129 Skattefritaket er opphevet fra Egne overgangsregler gjelder. Omfatter utbetaling av skattefritt sluttvederlag og tilleggssluttvederlag etter tariffavtale. Tidligere kode 916 Omfatter alle kontantytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de ovennevnte ytelsene. Tidligere kode 111 og 129 ev. 149 Gjelder lønn og feriepenger som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som vedkommende ikke hadde faktisk eller rettslig krav på å få utbetalt før dødsfallet. Tidligere kode 923 Omfatter andre inntekter om kun skal behandles som kapitalinntekt. Eks. renter av for sent utbetalt lønn, pensjon, feriepenger mv. Royalty som skattlegges som kapitalinntekt, dvs. rettigheter hvor det ikke foreligger noen egen arbeidsinnsats, f.eks. arvede rettigheter. Tidligere kode 923 Omfatter: erstatning for ikke-økonomisk skade ved usaklig oppsigelse etter arbeidsmiljøloven og 15-14, for beløp inntil 1 1/2 ganger folketrygdens grunnbeløp. ikke-økonomisk skade ved urettmessig avskjed etter arbeidsmiljøloven erstatning for ikke-økonomisk skade etter skadeerstatningsloven 3-2 og 3-2 a om menerstatning eller 3-5 og 3-6 om oppreisning. menerstatning ved yrkesskade etter folketrygdloven Tidligere kode 911 Rapportering av denne ytelsen skjer for å kunne fastsette trygdeavgift og arbeids. Du må oppgi hvor arbeidstaker er skattemessig bosatt i felt o. Omfatter: Grensegjengere som er bosatt i Sverige eller Finland og som arbeider i Norge. Utenlandske arbeidstakere som har norsk arbeidsgiver og som driver landtransport i to eller flere EØS-land, forutsatt at lønnen er opptjent i utlandet. Flypersonell med norsk arbeidsgiver som er bosatt i utlandet og som utfører arbeid i to eller flere EØS-land. Personer som arbeider om bord i norske fiskefartøyer. Lønn mv. til ytelsesmottaker bosatt i et annet EØS-land som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Tidligere kode 927 * * * 19

20 Lønn og kontantytelser skjema 18 Lønn ved arbeidsmarkedstiltak Som arbeidsmarkedstiltak anses deltakelse i følgende tiltak: arbeidspraksis, midlertidige sysselsettingstiltak, kompetanse, arbeidstrening og jobbskaping for arbeidsledige (KA), vikarplass for arbeidsledige, sysselsettingstiltak for yrkeshemmede i offentlig virksomhet, arbeidstreningsgrupper, integreringstilskudd, arbeid med bistand, arbeidsforberedende trening og hospitering. Tidligere kode 141 * Lønn ved konkurs eller statsgaranti Skattefri arbeidsinntekt, barn under 13 år Hyre til mannskap fiske småhvalfangst og selfangstfartøy Lønn opptjent i utlandet Lønn - ikke er skattepliktig diplomat/- konsulærst. Utenlandske sjøfolk - ikke er skattepliktige Gjelder utbetalt garantibeløp etter lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs og utbetaling av lønn fra konkursbo, eller dividende av lønnskrav, opptjent før konkursen. Lønn/feriepenger opptjent i oppsigelsestiden, som er ansett som prioritert fordring i boet, rapporteres også her. Er arbeidstaker pålagt å arbeide i oppsigelsestiden etter konkursåpningen, og lønnen anses som massekrav, skal lønnen rapporteres som ordinær lønn. Tidligere kode 123 Gjelder skattefri arbeidsinntekt knyttet til en konkret arbeidsprestasjon, på inntil kr til barn som ved inntektsårets utgang er 12 år eller yngre. Tidligere kode 917 Hyre til mannskap på fiske-, småhvalfangst- og selfangstfartøy. Det skal ikke beregnes arbeids da denne erstattes av produktavgift. Tidligere kode 144 Gjelder lønn og annen kontantytelse/godtgjørelse for arbeid utført i utlandet. Mottaker av ytelsen kan være skattemessig bosatt i Norge eller i utlandet. Landkode for opptjeningsland må oppgis. Tidligere kode 113 Gjelder lønn til arbeidstakere som ikke er norske borgere eller som ikke er fast bosatt i Norge. Landkode for hvor arbeidstaker er skattemessig bosatt må oppgis. Tidligere kode 115 Gjelder ytelser til sjøfolk skattemessig bosatt i utlandet, arbeidstaker på NIS-skip og som er trygdet i Norge. Landkode for hvor arbeidstaker er skattemessig bosatt må oppgis. Tidligere kode 126 * * * 25 Hyretillegg, trekkpliktig Dette gjelder hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme. Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget som regel utbetalt som et fast beløp per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned. Når du overstiger i løpet av ett år, kan du ikke rapportere hyretillegget samlet for samme arbeidstaker, men må rapportere den trekkpliktige og den trekkfrie delen hver for seg. Tidligere kode 117 * 26 Hyretillegg, trekkfri Hyretillegg er trekkfritt når det ikke overstiger kr i løpet av ett år. Tidligere kode 925 * 20

21 r skjema 27 Telefon/ bredbånd mv. (el. kom) 28 Overtidsmat 29 Smusstillegg 30 Annet, trekkpliktig 31 Annet, trekkfri Her skal du rapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. For arbeidstakere som får dekket utgifter til én eller flere tjenester som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløpet (refundert etter bilag) begrenset oppad til kr per år. Tidligere kode 130 Gjelder utbetalte trekkfrie matpenger i forbindelse med overtid. Slike godtgjørelser er trekkfrie for beløp inntil Skattedirektoratets forskuddssats, forutsatt at skattyteren har hatt et fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Tidligere kode 825 Smusstillegg er et ulempetillegg som ytes i en del tilfeller som kompensasjon for merkostnader til arbeidstøy samtidig som det skal være et visst vederlag for ubekvemt arbeid. Hele beløpet for smusstillegg skal rapporteres som trekkpliktig, uavhengig av om en del er skattefri. Tidligere kode 151 Gjelder trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser som ikke krever særskilt spesifikasjon. F.eks. trekkpliktig arbeidstøygodtgjørelse, tellepenger, hundeholdstillegg og kontorgodtgjørelse mv.. Tidligere kode 199 Gjelder trekkfrie utgiftsgodtgjørelser som ikke krever særskilt spesifikasjon. F.eks. trekkfri(e) tellepenger, uniformsgodtgjørelse, kontorgodtgjørelse, hundeholdstillegg, utgiftsgodtgjørelse til familiebarnehager mv. Tidligere kode 749 og 849 * * * 21

22 Naturalytelser skjema Telefon/ bredbånd mv. (el. kom) Rentefordel lån Skattepliktig del av forsikring (eks. gruppeliv) Naturalytelse Naturalytelse Naturalytelse 72 Fri kost Naturalytelse 73 Fritt losji Naturalytelse 74 Fri bolig Naturalytelse Annet, trekkpliktig Annet, trekkfri Naturalytelse Naturalytelse Arbeidstakere som får dekket én eller flere elektroniske kommunikasjonstjenester som naturalytelse skal ha et årlig inntektstillegg på kr Skattepliktig fordel utgjør kr 366 per hele eller påbegynte måned arbeidstakeren har disponert tjenesten(e). Tidligere kode 130 og 136 Gjelder lån som arbeidsgiver gir til arbeidstaker med rente som er lavere enn normrentesatsen. Fordelen er differansen mellom normrenten og lånerenten (dersom lånerenten er lavere). Ved flere rimelige lån i samme periode kan fordelen rapporteres samlet. Tidligere kode 120 og 136 Omfatter fordeler ved premier betalt av arbeidsgiver. Yrkesskadeforsikringspremie som dekker arbeidsgivers normale erstatningsansvar skal ikke rapporteres, men dersom det er tegnet yrkesskadeforsikring som gir dekning utover dette, eller f.eks. ferie og fritidsforsikring i tillegg, skal merpremien rapporteres. F.eks. gruppelivsforsikringspremie, livrentepremie, premie til IPS, skattepliktig premie til ulykkesforsikring mv. Tidligere kode 116 og 136 Gjelder skatte- og trekkpliktig fordel ved fri kost (herunder refusjon) i arbeidsforhold. Antall døgn må oppgis. Skattedirektoratet fastsetter satser for fri kost hvert år. Tidligere kode 110 og 136 Gjelder skatte- og trekkpliktig fordel ved fritt losji (herunder refusjon) i arbeidsforhold. Fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med noen går under reglene om fritt losji, mens fordel ved å bo i mer enn ett rom går under reglene om fri bolig, se nedenfor. Antall døgn må oppgis. Skattedirektoratet fastsetter satsen for fritt losji hvert år. Tidligere kode 110 og 136 Gjelder fordel ved helt eller delvis fri bolig i arbeidsforhold. Fordel ved å bo ett rom alene eller sammen med noen behandles som fritt losji, se ovenfor. Tidligere kode 121 Gjelder skattepliktige og trekkpliktige naturalytelser som ikke kreves spesifisert særskilt, og som er godtgjørelse for arbeid utført i Norge eller i utlandet. Tidligere kode 112, 136 og 137 Gjelder arbeidstakers fordel ved fri bruk/utlån av kapitalgjenstander uten overdragelse av eiendomsretten. Fordelen settes til hva det ville koste å leie tilsvarende gjenstand på det åpne marked. Tidligere kode 549 * * * * * * * 22

23 Fradrag skjema Ytelse Fagforeningskontingent Premie til pensjonsordning Type ytelse Fradrag Fradrag Beskrivelse av ytelse Gjelder fagforeningskontingent, både når kontingenten er trukket i lønnen og når den er betalt direkte av arbeidstakeren til foreningen og han fremlegger dokumentasjon på dette til arbeidsgiver. Du skal ved beregning av forskuddstrekk redusere grunnlaget for forskuddstrekk med trukket fagforeningskontingent der arbeidsgiver har trukket for kontingenten i lønn. Det er viktig å merke seg at grunnlaget for arbeids ikke skal reduseres selv om trekkgrunnlaget reduseres. Tidligere kode 311 Gjelder premie til godkjente private pensjonsordninger, herunder pensjonsordninger for skogsarbeidere, fiskere og sjøfolk. Dette omfatter også trukket tilskudd til foretakspensjonsordning og innskuddspensjonsordning. Tidligere kode 312 Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Ikke aktuelt 39 Premie til fond og trygd Fradrag Gjelder trygdepremie og trukket premie til opplysnings- og utviklingsfond. Tidligere kode 314 Ikke aktuelt Ikke aktuelt 40 Brakkeleie Fradrag Gjelder betalt brakkeleie, både når leien er trukket i lønnen, og når den er betalt direkte av arbeidstakeren (til utleieren). Tidligere kode 315 Ikke aktuelt Ikke aktuelt 23

24 Yrkesreiser skjema ig reise losji Reise nattillegg ig reise, annet Utbetales godtgjørelse som overstiger faktiske dokumenterte losjiutgifter er det overskytende trekkpliktig. Gjelder også utbetalt godtgjørelse og refusjon av utgifter til losji til utenlandsk arbeidstaker med opphold i Norge. Tidligere kode 156 og 157 Trekkfritt ulegitimert nattillegg på innenlandsreiser. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 610 Gjelder utbetalt annen trekkpliktig utgiftsgodtgjørelse til reiser. Slik godtgjørelse er trekkpliktig dersom den ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften, ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale, overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser. Tidligere kode 155 * * 46 ig reise kost Gjelder utbetalt trekkpliktig godtgjørelse til dekning av kost på tjenestereiser. Slik godtgjørelse er trekkpliktig dersom den ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften, ikke er utbetalt i samsvar med bestemmelser i statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale eller overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser. Tidligere kode 155 * Reise kost uten overnatting Reise kost med overnatting på hotell Reise kost med overnatting på pensjonat Reise kost med overnatting hybel/brakke/ privat Reise kost m/overnatting på hotell over 28 dg Reise kost overnatting til sjåfører kjøring i utland Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting. Antall dager må oppgis. Tidligere kode 614 Trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise med overnatting. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 610 Gjelder utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse når arbeidstaker har overnattet på pensjonat. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 627 Gjelder utbetalt trekkfri kostgodtgjørelse når arbeidstaker har overnattet på hybel/brakke eller privat. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 623 Gjelder utbetalt kostgodtgjørelse når arbeidsoppholdet på samme sted har hatt en varighet på over 28 døgn og arbeidstaker har bodd på hotell. Antall døgn må oppgis. For arbeidsopphold i utlandet må du oppgi opptjeningsland. Det er godtgjørelse utbetalt fra og med det 29. døgnet som skal rapporteres her. Tidligere kode 613 og 616 Gjelder utbetalt kostgodtgjørelse til langtransportsjåfører for kjøring i utlandet. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode

25 Bil skje ma , Firmabil Yrkesbil Fast bilgodtgjørelse ig kilometergodtgjørelse Kmgodtgjørelse Naturalytelse Naturalytelse ig fast bilgodtgjørelse. Tidligere kode 153 Gjelder trekkpliktig bilgodtgjørelse utbetalt for yrkes- og tjenestekjøring etter kjørelengde. Dette gjelder bilgodtgjørelse som overstiger Skattedirektoratets forskuddssats og bilgodtgjørelse som ikke oppfyller legitimasjonskravene i skattebetalingsforskriften. Antall km må oppgis. Tidligere kode 153 Gjelder utbetalt trekkfri bilgodtgjørelse, trekkfritt passasjertillegg og trekkfri godtgjørelse ved bruk av andre fremkomstmidler (herunder tilhengertillegg). Type bil og antall kilometer må oppgis. Passasjertillegg må oppgis separat. Tidligere kode 711, 712 og 714 "Vanlig bil" gjelder fordelen arbeidstaker har ved privat disponering av arbeidsgivers bil. "Annet" (type bil) gjelder fordel ved privat disponering av arbeidsgivers bil i de tilfellene listepris klart ikke står i forhold til fordelen ved den private bruk. "Bil utenfor standardregelen" gjelder for lastebiler med totalvekt på kg eller mer, og busser med mer enn 15 passasjerplasser, biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise, biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av arbeidstakere på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise. Rapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon. Type bil, listepris og registreringsnummer/bilpool må oppgis. For bil utenfor standardregelen må i tillegg totalt kjørte kilometer og kjøring mellom hjem og arbeid oppgis. Tidligere kode 118, 125, 135 og 136 NY fra 2016: Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under kg. Det er et vilkår at arbeidstaker har et tjenstlig behov for en slik bil. Etter det nye regelverket gjelder det to ulike alternativer for utregning av den skattemessige fordelen av den private bruken: * * * * Rapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon. For fordel etter sjablongmetoden må listepris og registreringsnummer oppgis. For fordel etter kilometersats må antall kilometer og registreringsnummer oppgis. 25

26 For pendlere skje ma 61 Kost Naturalytelse 62 Losji Naturalytelse 63 Bolig Naturalytelse Kostbesparelse i hjemmet Besøksreiser i hjemmet, annet Naturalytelse Naturalytelse Gjelder fordel ved helt eller delvis fri kost (herunder refusjon) som ytes til pendler. Felt j eller l må hukes av. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 522 og 525 Gjelder fordel ved fritt losji (herunder refusjon) som ytes til pendler. Fordel ved å bo i ett rom alene eller sammen med noen går under reglene om fritt losji. Felt j eller l må hukes av. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 522 og 525 Gjelder fordel ved helt eller delvis fri bolig som ytes til pendler. Felt j eller l må hukes av. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 522 og 526 Dekker arbeidsgiveren kostnader til kost for en arbeidstaker under pendleropphold utenfor hjemmet ved refusjon eller ved fri kost (naturalytelse) skal arbeidstakeren beskattes for kostbesparelse i hjemmet etter satsen for fri kost alle måltider. Antall døgn må oppgis. Skattedirektoratet fastsetter satser for fri kost hvert år. Tidligere kode 143 Gjelder arbeidsgivers kjøp av billetter i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet. Felt j eller l må hukes av. Antall reiser må oppgis. Tidligere kode 723 og 724 * 66 Kost Gjelder godtgjørelse til kost til pendler. Felt j eller l må hukes av. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode 628 og Losji egen brakke/campingvogn Gjelder utbetalt godtgjørelse til losji til arbeidstaker under arbeidsopphold utenfor hjemmet som benytter egen brakke eller campingvogn. Slik godtgjørelse er trekkfri når den ikke overstiger takseringsreglenes fradragssats for ulegitimerte losjiutgifter. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode Losji Gjelder godtgjørelse til losji til utenlandsk pendler. Felt l må hukes av. Antall døgn må oppgis. Tidligere kode Besøksreiser i hjemmet, kmgodtgjørelse Gjelder trekkfri kilometergodtgjørelse som ikke overstiger Skattedirektoratets forskuddssatser og er utbetalt for å dekke reiseutgifter til besøk i hjemmet i Norge eller utlandet for pendler. Felt j eller l må hukes av. Antall km må oppgis. Tidligere kode 721 og Besøksreiser i hjemmet, annet Gjelder refusjon av utgifter til billetter og annen utgiftsgodtgjørelse i forbindelse med pendlers besøk i hjemmet i Norge eller utlandet. Felt j eller l må hukes av. Antall reiser må oppgis. Tidligere kode 721 og

27 21. Tilleggssider Noen ytelser krever ytterligere spesifikasjoner. Dette gjelder for inntekter opptjent på Svalbard, Jan Mayen og bilandene, pensjon og næringsinntekter, inntekter som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk og inntekter opptjent på kontinentalsokkel. Derfor har vi laget fire tilleggssider som kan legges ved a-meldingen. Disse finner du på samme sted som a- meldingen, på: De fire tilleggssidene er: pensjon og næringsinntekter Svalbard, Jan Mayen og bilandene inntekter opptjent på kontinentalsokkel sjøfolk med rett til særskilt fradrag Tilleggsside for pensjon og næringsinntekter Pensjon skje ma 401 Pensjon og livrenter i arbeidsforhold kontantytelse Gjelder pensjonsytelser fra andre enn folketrygden. Livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) tegnet før 1. januar 2007 og etterlattepensjon til gjenværende ektefelle hører også til denne gruppen. Tidligere kode 211 og Avtalefestet pensjon kontantytelse Ny avtalefestet pensjon, privat sektor Skattefri etterlønn og etterpensjon kontantytelse kontantytelse Gjelder avtalefestet pensjon i privat sektor, som begynte å løpe før 1. januar Du må oppgi pensjonsgrad og periode. Tidligere kode 227 Gjelder avtalefestet pensjon i privat sektor, som begynte å løpe 1. januar 2011 eller senere. Du må oppgi periode. Tidligere kode 243 Gjelder skattefri lønn/pensjon utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet (inntil 1 ½ x grunnbeløpet i folketrygden). Ved fastsettelsen av den skattefrie delen legges grunnbeløpet på tidspunkt for dødsfallet til grunn, jf. skatteloven 5-40 (1). Tidligere kode Skattepliktig etterlønn og etterpensjon kontantytelse Gjelder skattepliktig lønn/pensjon utbetalt etter en persons dødsfall, og som ikke var opptjent før dødsfallet. Skatteplikt inntreffer når beløpet overstiger 1 ½ x grunnbeløpet i folketrygden. Tidligere kode Annet Gjelder pensjonsytelser som ikke passer inn under noen av de ovennevnte spesifiserte pensjonsytelsene. Tidligere kode

28 Naturalytelser skje ma 408 Føderåd Naturalytelse 409 Bil Naturalytelse 410 Bolig Naturalytelse 411 Telefon/bredbånd mv. (el. kom) Naturalytelse 412 Rentefordel lån Naturalytelse 413 Annet Annet Næringsinntekt skje ma Vederlag (lott og part), kontantytelse Vederlag til dagmamma i eget hjem, kontantytelse Vederlag til dagmamma i eget hjem, utgiftsgodtgjørelse kontantytelse kontantytelse Med føderåd menes at den som selger en slik eiendom betinger seg rett til visse naturalier for resten av sin levetid som deler av betalingen. Føderådet kan bestå av kontanter, fri bolig, kost mv. Føderåd skal bare rapporteres en gang i året. Føderåd skal kun rapporteres én gang per år. Tidligere kode 216 Bil Tidligere kode 230 Bolig Tidligere kode 230 Telefon/bredbånd mv. (el. kom) Tidligere kode 230 Rentefordel lån Tidligere kode 246 Hvis ikke naturalytelsen er nevnt, skal du bruket "Annet". Tidligere kode 230 Lott eller part (herunder minstelott) til fisker. Brutto månedlig forskudd på lott/part rapporteres for den måneden utbetalingen gjøres. Resultatet av lottoppgjør rapporteres for den måneden avregning faktisk gjennomføres. Dette gjelder uansett om resultatet av lottoppgjøret er positivt eller negativt. Ved rapportering av lott og part i forbindelse med årsskifte følges realisasjonsprinsippet. Nærmere bestemt skal inntekt opptjent i år 1 som utbetales som lottoppgjør i år 2 rapporteres inn på en a-melding for desember for år 1. Dette er en videreføring av praksis mht. rapportering via lønns- og trekkoppgaven. Antall dager skal oppgis. Tidligere kode 446 Her skal du rapportere godtgjørelse for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie. Antall barn og antall måneder må oppgis. Tidligere kode 404 Her skal du rapportere den delen av vederlaget som gjelder godtgjørelse for mat og slitasje (utgiftsgodtgjørelsen) for privat barnepass utført i dagmammaens hjem når barnet ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret eller er eldre og har særlig behov for omsorg og pleie. Antall barn og antall måneder må oppgis. Tidligere kode 404 Dette gjelder kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk. Tidligere kode Annet (f.eks. royalties), kontantytelse kontantytelse Royalty som skattlegges som kapitalinntekt, dvs. rettigheter hvor det ikke foreligger noen egen arbeidsinnsats, f.eks. arvede rettigheter rapporteres i felt 15. Betalinger til selvstendige næringsdrivende uten fast forretningssted videreføres ikke i a-meldingen, men blir en ny oppgavetype. Rapportering av slike utbetalinger har tidligere 28

29 vært en del av lønns- og trekkoppgaven (LTO-kode 401). 505 Annet (f.eks. royalties), Naturalytelse Naturalytelse Dette gjelder kun honorar eller annen godtgjøring (naturalytelse) til opphavsmann til åndsverk. Tidligere kode 401 Royalty som skattlegges som kapitalinntekt, dvs. rettigheter hvor det ikke foreligger noen egen arbeidsinnsats, f.eks. arvede rettigheter rapporteres i felt

30 Tilleggsside for Svalbard, Jan Mayen og bilandene p. Opphold på Svalbard For bosatte på Svalbard er utgangspunktet at de fleste typer inntekter er skattepliktige til øygruppen, og aktuelle for lønnstrekkordningen, med mindre inntekten er lønn for arbeid opptjent på fastlandet eller i utlandet. Arbeidstakere med sammenhengende opphold på Svalbard over 30 dager uten å være skattemessig bosatt, vil komme inn under lønnstrekkordningen for den inntekt som er opptjent på Svalbard i perioden. Her oppgir du perioden for oppholdet på Svalbard og forskuddstrekket som gjelder trukket skatt og trygdeavgift til Svalbard etter lønnstrekkordningen. q. Opphold på Jan Mayen og bilandene Personer som omfattes av Jan Mayen skatteloven skal beskattes etter bestemmelsene om lønnstrekk i svalbardskatteloven, men skatten skal betales til fastlandet. Her oppgir du perioden for oppholdet på Jan Mayen og bilandene. Forskuddstrekket som gjelder trukket skatt i lønn til arbeidstaker som oppholder seg på Jan Mayen og Antarktis oppgis her. Kun trukket skatt skal inn her. Trukket trygdeavgift i lønn til arbeidstaker som oppholder seg på Jan Mayen og i Antarktis skal oppgis særskilt. Fradrag skje ma Fradrag i til lønn og annen godtgjørelse opptjent på Svalbard, Jan Mayen og bilandene Fradrag Svalbard, Jan Mayen og bilandene har en egen side i a- meldingen. Der særskilte skatteregler for disse områdene gjelder, skal denne siden benyttes. Tidligere koder 311, 312, 314 og 315. Se veiledning under felt Ikke aktuelt Ikke aktuelt Lønn, kontantytelser, utgiftsgodtgjørelser, naturalytelser mv. skje ma Lønn og annen godtgjørelse opptjent på Svalbard, Jan Mayen og bilandene /naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse Svalbard, Jan Mayen og bilandene har en egen side i a- meldingen. Der særskilte skatteregler for disse områdene gjelder, skal denne siden benyttes. Felt 205 til 217 tilsvarer tidligere kode 913 og 914. Se veiledning under felt 1 til 13. Felt 218 til 269, se veiledning under felt 14 til 77. / / 30

31 Pensjon og næringsinntekter kun Svalbard skje ma Pensjon og naturalytelser i pensjonsforhold opptjent på Svalbard Næringsinntekt opptjent på Svalbard og naturalytelse / naturalytelse/ utgiftsgodtgjørelse Svalbard, Jan Mayen og bilandene har en egen side i a- meldingen. Der særskilte skatteregler for Svalbard gjelder, skal denne siden benyttes. Se veiledning under felt 401 til 415. Svalbard har en egen side i a-meldingen. Der særskilte skatteregler for Svalbard gjelder, skal denne siden benyttes. Se veiledning under felt 501 til 505. / () / Skattepliktig etterlønn og etterpensjon Jan Mayen og bilandene skje ma 485 Skattepliktig etterlønn opptjent på Jan Mayen og bilandene Svalbard, Jan Mayen og bilandene har en egen side i a- meldingen. Der særskilte skatteregler for Jan Mayen gjelder, skal denne siden benyttes. Se veiledning under felt

32 Tilleggsside for arbeidstakere på kontinentalsokkel Gjelder for inntekter opptjent på norsk kontinentalsokkel til arbeidstaker som er skattemessig bosatt i utlandet og på utenlandsk sokkel av norsk arbeidstaker. r. Opptjent på hjelpefartøy av utenlandsk arbeidstaker Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på hjelpefartøy på norsk kontinentalsokkel og utbetalt til arbeidstaker som er skattemessig bosatt i utlandet. Hvor arbeidstaker er skattemessig bosatt må oppgis. Tidligere kode 149. t. Opptjent på norsk sokkel av utenlandsk arbeidstaker Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på norsk kontinentalsokkel og utbetalt til arbeidstaker som er skattemessig bosatt i utlandet. Hvor arbeidstaker er skattemessig bosatt må oppgis.tidligere kode 124. s. Arbeidstaker er skattemessig bosatt i US Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på norsk kontinentalsokkel og utbetalt til arbeidstaker som er skattemessig bosatt i USA. Kryss av om det gjelder lønn for de første 60 dagene. Tidligere kode 149 u. Opptjent på utenlandsk sokkel av norsk arbeidstaker Gjelder lønn og annen godtgjørelse som er opptjent på utenlandsk kontinentalsokkel og utbetalt til norsk arbeidstaker. Opptjeningsland må oppgis.tidligere kode

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold 22.01.2016 Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold Ansattregisteret A-ordningen... 1 Ansattregisteret... 2 Skillekortet Ansatt... 2 Skillekortet Arbeidsforhold 1... 4 Tilkallingsvikar ekstrahjelp...

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2017 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 8 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 8 3 Roller og

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen 27.03.2014 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Pendler du til Norge fra utlandet?

Pendler du til Norge fra utlandet? Pendler du til Norge fra utlandet? Tips til riktig beregning av fradrag for merkostnader til kost, losji og besøksreiser ved arbeidsopphold utenfor hjemmet for inntektsåret 2014. Skatteetaten vil i dette

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016

Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo. Sarpsborg 05.02.2016 Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sarpsborg 05.02.2016 Svar på høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene Infotjenester er en rådgivningsbedrift

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 4/17 27. februar 2017 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012

Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Oppdateringstillegg for skattekurs 2011/2012 Gjelder for kurs i Fredrikstad Kongsvinger Ski Arendal Hamar Kap. I Inntektsåret 2011 s. 20 Formuesskatt, verdsettelse næringseiendom Kalkulasjonsfaktor 2011:

Detaljer

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK

FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK 17.07.2013 FRI BIL UEGNET FOR PRIVAT BRUK Skal innberettes i lønns- og trekkoppgavekode Kode 135-A Fri bil som faller utenfor standardreglene. Under denne kode innberettes fordel ved privat disponering

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Pendlerfradrag 2015 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn

Detaljer