Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat"

Transkript

1 Ansattes bruk av arbeidsgivers bil skatteregler ved bruk i tjenesten og privat BDO AS v/advokat Anne Mette Torjussen

2 Agenda Gjennomgang av skattereglene knyttet til ansattes bruk av arbeidsgivers bil: Hovedfokus: Bil som brukes av ansatte i forbindelse med arbeidet, herunder kjøring mellom hjem og arbeidssted. Avgrenser mot: Bil stilt til fri disposisjon for arbeidstaker firmabil sjablonberegning Helt sporadisk bruk av arbeidsgivers bil for eksempel til flytting. Side 2

3 Regelverk Hva utløser fordelsbeskatning? Skatteloven 5-1 jf. 5-13: Særlig om privat bruk av arbeidsgivers bil (1) Fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny, inntil et beløp fastsatt av departementet i forskrift, og 20 prosent av overskytende listepris. For biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret, regnes det bare med 75 prosent av bilens listepris. Vederlag for bruk av arbeidsgivers bil påvirker ikke fordelsfastsettelsen. Tilsvarende gjelder når arbeidstaker selv dekker bilkostnader. (2) Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av første ledd. Herunder kan det gis forskrift om særregler for biler med særlig omfattende yrkeskjøring og for el-biler. Side 3

4 Regelverk hvem omfattes? Standardreglene for fastsetting av fordel ved privat bruk av bil omfatter: - Personer som regnskapslignes for bruk av bil i yrket, herunder egen virksomhet - Deltakere som bruker regnskapslignet bil tilhørende et deltakerlignet selskap - Arbeidstaker (ikke næringsdrivende) som bruker bil privat og bilen er stilt til disposisjon av/gjennom arbeidsgiver Side 4

5 Regelverk, forts. FSFIN Hvilke biler bestemmelsene gjelder for: Bestemmelsene i 5-13 i denne forskrift gjelder for alle typer biler herunder varebiler, kombinerte biler, lastebiler og busser. Bestemmelsene gjelder likevel ikke for følgende biler: a. lastebiler med totalvekt på kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser. b. biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk og som ikke brukes privat utover arbeidsreise. Side 5

6 Regelverk, forts. c. biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise. d. biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise. Fordelen ved bruk av biler som nevnt i annet ledd fastsettes på grunnlag av faktisk bruk etter skatteloven Side 6

7 Regelverk, forts unntak visse biltyper - Lastebiler med totalvekt opp 7500 kg eller mer - Busser registrert for mer enn 15 passasjerer - Biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn kjøring mellom hjem og arbeidssted (eks statens motorvogner, jf statens personalhåndbok) I disse tilfeller skal brukeren fordelsbeskattes for faktisk kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise), besøksreiser, samt for annen faktisk privatkjøring. Side 7

8 Regelverk. forts unntak for visse biltyper - Biler som etter sin konstruksjon eller innredning i liten grad er egnet og heller ikke ment for privat bruk. - Biler som er registrert for 9 passasjerer eller mer, såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise. I disse tilfellene skal bruker fordelsbeskattes kun for kjøring mellom hjem og fast arbeidssted. NB: Brukes bilen til annen privatkjøring skal fordel beregnes etter standardreglene. Side 8

9 Påstand om ikke bruk privat: Dette blir et bevisspørsmål hvor ligningsmyndighetene foretar en konkret vurdering og legger til grunn det de finner mest sannsynlig. Momenter av betydning: - Hvor står bilen parkert utenom arbeidstid? - Antall førerkort og antall biler i familien / husstanden - Yrkesbilens stand og kjørt distanse, vurdert opp mot type virksomhet - Yrkesbilens egnethet til privatkjøring - KJØREBOK er viktig her! Er det pålagt å føre kjørebok? SKD brev Side 9

10 Hvilke biler er i liten grad egnet til privat bruk? Kriterier / vurderingstema: Bilens størrelse og vekt, antall sitteplasser. Biltyper som varevogn, pick-up, o. l. er ikke i seg selv i liten grad egnet til privat bruk. Pizza-biler Andre biler med dominerende lasteplan vil ofte anses som i liten grad egnet Faste innredninger og store mengder av deler/verktøy/utstyr ofte i liten grad egnet til privat bruk - men konkret vurdering lett å fjerne/demontere? Smuss, lukt og støy er forhold som kan tale for at bilen i liten grad er egnet til privat bruk. Alder og slitasjegrad vil også være momenter i vurderingen. Side 10

11 Hva så med biler som er egnet til privat bruk? Utgangspunkt: Ansattes bruk av arbeidsgivers bil til privat kjøring, herunder kjøring mellom hjem og arbeidssted utløser full fordelsbeskatning etter sjablonreglene. Hva er privat kjøring i følge skattereglene? All kjøring som ikke anses som yrkeskjøring, herunder kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og besøksreise til hjemmet. Side 11

12 Hva er en yrkesreise skattemessig? Arbeidsreise eller yrkesreise? Etter FSFIN anses følgende som arbeidsreise: a. reise mellom bolig og fast arbeidssted b. reise mellom faste arbeidssteder Etter FSFIN anses følgende som yrkesreise: a. Reise mellom bolig og ikke-fast arbeidssted. b. Reise mellom fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted. c. Reise der skattyter av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet. Dette gjelder likevel ikke besøksreise til hjemmet. Side 12

13 Yrkesreise, forts. d. Reise fra bolig til fast arbeidssted før en yrkesreise påbegynnes fra arbeidsstedet dersom skattyter oppholder seg på arbeidsstedet i kort tid, og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet. Det samme gjelder tilsvarende returreise. e. Reise mellom bolig og fast arbeidssted når arbeidet regelmessig gjør det påkrevet å frakte arbeidsutstyr med bil. f. Reise fra det sted skattyter oppholder seg til fast arbeidssted når reisen foretas på grunn av nødvendig tilkalling utenom ordinær arbeidstid. Det samme gjelder returreisen. g. Reise fra oppmøtested som nevnt i første ledd d til fast arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet. Det samme gjelder returreisen." Side 13

14 Skillet arbeidsreise - yrkesreise Fast arbeidssted Etter skatteloven 6-44 (2), jf FSFIN første ledd skal fast arbeidssted forstås som: a. Sted hvor skattyter normalt utfører sitt arbeid. Det skal særlig legges vekt på om skattyters arbeid på stedet skjer regelmessig og med en viss hyppighet. Dersom skattyter i det samme arbeidsforhold arbeider på flere arbeidssteder, anses bare det arbeidsstedet hvor det meste av arbeidstiden tilbringes i den enkelte av periodene som nevnt i skattebetalingsloven 12 nr. 1 som sted hvor skattyter normalt utfører sitt arbeid i perioden. Side 14

15 Fast arbeidssted, forts. b. Sted hvor skattyter ikke normalt utfører sitt arbeid, jf. bokstav a, men som likevel er det samme i en periode på mer enn to uker. c. Oppmøtested for tildeling av og/eller forberedelse til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn to uker. d. Oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet. Med ikke-fast arbeidssted skal etter FSFIN tredje ledd forstås: a. Arbeids- eller oppmøtested som ikke omfattes av første ledd. b. Særskilt sted for møte, kurs og lignende, der skattyter er deltaker. c. Sted hvor skattyter ikke arbeider mer enn 10 dager i inntektsåret. Det foretas en selvstendig vurdering for hvert arbeidsforhold. Side 15

16 Oppsummering: Privatkjøring : all kjøring som ikke tilfredsstiller kravene til yrkeskjøring, også kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise). Privatkjøring skal innberettes etter sjablonreglene for fordelbeskatning av fri bil i arbeidsforhold. Det må tas stilling til om den kjøring den ansatte foretar mellom hjemmet og arbeidsstedet skal anses som yrkesreise eller arbeidsreise. Kan den karakteriseres som en yrkesreise, skal skattyter ikke fordelsbeskattes. Er bilen egnet for privat kjøring, skal det for den ansatte som disponerer denne bilen til privat bruk, herunder arbeidsreiser, beregnes fordel etter standardregelen. Side 16

17 Oppsummering, forts: Er bilen ansett for i liten grad å være egnet for privat kjøring og kun brukes til kjøring mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreisen), skal arbeidstakeren ikke ha standardtillegg, men skal fordelsbeskattes ut fra faktisk bruk, ut fra en kilometersats. Kontrollspørsmål: - privat kjøring? Ja: fordelbeskatning enten etter standardregel eller for faktisk kjøring etter sats Nei: Ingen fordelsbeskatning - bilen egnet til privat kjøring og brukt til privat kjøring herunder reise hjem-arbeid? Ja: Full fordelsbeskatning etter standardregelen om ikke all kjøring kan dokumenteres å være yrkeskjøring Nei: Beskatning for faktisk privat kjøring (arbeidsreise) For biler som ikke skal brukes til privat kjøring er det viktig at det føres kjørebok. Side 17

18 Innberetning Lønnsart Kode Skatt Trekk AGA Personbil, el-bil, ikke innredet varebil, varebil innredet-priv. bruk utover arbeidsreiser, lastebil under kg, buss registrert for mindre enn 15 plasser Varebil innredet priv. bruk bare på arbeidsreiser, lastebil kg eller mer, buss registrert for 15 plasser eller mer, Biler med lovforbud mot privat bruk, bortsett fra arbeidsreiser, Biler registrert for minst 9 passasjerer og som arbeidsgiver benytter i kjøreordning for transport av arbeidstakere på arbeidsreiser. Biler der listeprisen klart ikke står i forhold til fordel ved privat bruk 118-A Ja Ja Ja 135-A Ja Ja Ja 125-A Ja Ja Ja Side 18

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015

ABAX AS. Seminar Bergen 24.03.2015 ABAX AS Seminar Bergen 24.03.2015 OM ABAX Etablert 1999 (ETS AS) Restrukturert i 2009, sterk vekst over de siste fire år Skandinavias ledende leverandør av elektroniske kjørebøker Omsetning 2014: ca 240

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil.

Firmabil-nøkkelen. SKIFTET BIL: Skifter du firmabil i løpet av året, skal fordelen beregnes ut fra hele kalendermåneder pr. bil. Firmabil-nøkkelen 2012 Siviløkonom Jan Traaseth, direktør i Motor Gruppen Kjører du egen bil eller privatleier bil og mottar skattefri kjøregodtgjørelse etter statens satser, kan du glede deg over opptil

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014.

Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Særavtale for reiser innenlands for statens regning med satser gjeldende fra 1. januar 2014. Partene ble den 24. juni 2013 enige om følgende endringer i satser for 2014 i Særavtale for reiser innenlands

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig

Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig KPMG-DAGEN 2009 Skattemessig behandling av representasjon, gaver, velferds-, salgs- og reklamekostnader mv. Anne Tengs-Pedersen, Advokatfullmektig TAX Introduksjon Bakgrunn for temaet hvorfor er dette

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER

SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER SKATTEOPPLEGGET 2010 - BELØPSGRENSER, SATSER OG REGELENDRINGER Denne meldingen inneholder nye skatteregler, satser mv. med virkning for inntektsåret 2010. Der det står tall i parentes er dette tallene

Detaljer

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %)

fellesskatt 28 %* Etter personfradrag kl 1: 40.800 kl 2: 81.600 Bruttoskatt Pensjonsgivende inntekt + Livrenter som ledd i pensjonsordning (11 %) Nøkkelen Ajour pr. januar 2009 Ny utgave ventes januar 2010 Beregningsgrunnlag og skattesatser for personlige skattytere 2009 Nettoskatt Brutto skattepliktig inntekt Skattemessige fradrag (inkl. særfradrag)

Detaljer

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer