Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn"

Transkript

1 Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1

2 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"? Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"? Roller og tilganger Registrere a-melding i Altinn første gang Har registrert en a-melding direkte i Altinn før Tilbakemeldinger Tilbakemelding uten avvik... 9 Tilbakemelding med avvik som må kontrolleres Tilbakemelding med avvik som må korrigeres A-meldingen er avvist Korrigering Søke frem tidligere melding Fylle ut ny, korrigert melding (erstatningsmelding) Funksjonalitet Registrere a-melding direkte i Altinn Registrere periode Registrere en inntektsmottaker Inntektsmottaker har norsk ID Inntektsmottaker har ikke norsk ID Fra internasjonal ID til norsk ID Registrere arbeidsforhold Registrere inntektsmottaker som har sluttet Flere beregningsmåter og soner Permisjon/permittering Tilleggskrav når inntektsmottaker er sjøfolk/oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen Registrere inntekter/ytelser Type inntekt/ytelse Beløp og tilleggsinformasjon Flere inntekter Skal ytelsen tas med i grunnlag for arbeidsgiveravgift/ er trekkpliktig Registrere forskuddstrekk og fradrag Spesielle fradrag og forskuddstrekk Flere inntektsmottakere Arbeidsgiveravgift Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for arbeidsgiveravgift Grunnlag arbeidsgiveravgift Oppsummering og avslutning Innsending Oversikt over gyldige inntektskombinasjoner Lønn, Kontantytelser Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn

3 Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyretillegg Øvrig lønn, kontantytelse Naturalytelser Forsikringspremie naturalytelse Fri bil (firmabil) Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji- tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, godtgjørelse utgiftsgodtgjørelse Innrapportering av pensjon og trygd Kontantytelser Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattefritt Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon Introduksjonsstønad Kildeskatt på pensjoner Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Pensjon i dødsmåneden Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Naturalytelser Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Rapportering av særskilt nettolønnsordning Nettolønn opptjent i Norge kontantytelse Nettolønn opptjent i Norge - naturalytelse Nettolønn opptjent i Norge utgiftsgodtgjørelse Nettolønn opptjent i utlandet kontantytelse Nettolønn opptjent i utlandet naturalytelse Netolønn opptjent i utlandet utgiftsgodtgjørelse Ytelser som har rett til sjøfolksfradrag Kontantytelser Annet Bonus

4 Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyretillegg Øvrig lønn, kontantytelse Naturalytelser Forsikringspremie Fri bil firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, utgiftsgodtgjørelse Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Kontantytelser Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, kontantytelse Naturalytelse Forsikringspremie Fri bil firmabil Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard Kontantytelser Lønn etter Svalbardskatteloven Hyre og hyretillegg Øvrig lønn, Pensjon og trygd Naturalytelser Forsikringspremie Fri bil firmabil Føderåd Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, naturalytelser Pensjon og trygd Utgiftsgodtgjørelse

5 Bilgodtgjørelse Godtgjørelse tjenestereiser Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Øvrig lønn, - utgiftsgodtgjørelse Rapportere flere virksomheter Flere beregningsmåter Fjerne beregningsmåte eller sone Nye begreper

6 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"? Direkte registrering i Altinn er en tjeneste som skal brukes til å innrapportere arbeidsforhold og inntekt/ytelser til Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten. Dersom du ikke har et lønnssystem som du bruker til å sende inn a-meldingen, kan du bruke denne tjenesten. Det er viktig at du er klar over at denne tjenesten ikke er den samme som hvis du har et lønnssystem som er helt eller delvis integrert mot Altinn. Denne tjenesten har noen begrensinger i hva som kan innrapporteres og også begrensninger i hvem som kan bruke den. Se nedenfor. 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"? Denne tjenesten er spesielt laget for opplysningspliktige som har få ansatte og lite kompliserte lønnsog arbeidsforhold. Løsningen er brukervennlig for små arbeidsgivere med 1-8 ansatte og gir støtte og veiledning til utfylling av a-meldingen. Merk! Tjenesten kan ikke brukes av offentlige virksomheter. Begrensninger i løsningen: Løsningen egner seg ikke til innrapportering av flere enn inntil 8 arbeidsforhold per melding. Det er ikke mulig å rapportere mer enn ett arbeidsforhold per ansatt per virksomhet. Det er kun mulig med en gyldig a-melding per måned. Så hvis du skal korrigere, må du sende inn en fullstendig melding til erstatning av den gamle. Det er kun mulig å sende inn en melding per virksomhet. 3 Roller og tilganger Alle som har rollen som "Utfyller", "Innsender" eller "Kontaktperson for NUF" kan bruke denne tjenesten. Under arkfanen "Tilgangsstyring" kan du se om du har denne rollen. 4 Registrere a-melding i Altinn første gang Når du registrerer en a-melding i Altinn første gangen, må du alltid begynne med en tom melding. Dette betyr at du må registrere all informasjon om de ansatte som arbeidsforhold og inntektsopplysninger. Det er ingen informasjon som er forhåndsutfylt. Det er derfor viktig at du har all informasjonen lett tilgjengelig før du begynner registreringen. Hva du skal registrere på det enkelte arbeidsforhold er selvfølgelig styrt mye av arbeidsavtalen mellom den opplysningspliktige og inntektsmottaker, men endel informasjon skal nesten alltid være med: Navn på inntektsmottaker ID (enten norsk ID-nummer eller internasjonal ID) Type arbeidsforhold 6

7 Ansattdato Yrkeskode (fra SSB) Avlønningstype (fastlønn, timelønn, akkord, provisjon eller honorar) Stillingsprosent Timer i uken ved full stilling Dato siste lønnsendring 5 Har registrert en a-melding direkte i Altinn før I a-ordningen skal du alltid sende inn all informasjon om ansatte og inntektsforhold hver eneste måned, såkalt statusrapportering. Siden mye av denne informasjonen ikke endres vesentlig fra måned til måned, så er denne tjenesten laget slik at du kan hente frem tidligere meldinger og gjenbruke mye av tidligere innsendte opplysninger. Ved å velge forhåndsutfylt får du med deg informasjon om ansatte, ansettelsesforhold og inntektskombinasjoner. Beløp må derimot fylles ut fra gang til gang. Når du velger "Ny rapportering (forhåndsutfylt), vil du få tilgang til tidligere innsendte a-meldinger. Du velger selv hvilken a-melding du vil ha som utgangspunkt for din neste rapportering Referanse fra Altinn på innsendt melding Virksomhetsnr Juridisk org.nr/opplysningspliktig Kalendermåned Arkivdato i Altinn 7

8 Når du har valgt den a-meldingen du ønsker, vil en ny a-melding åpnes, klar for registrering, men med store deler av feltene ferdig utfylt: Informasjon om inntektsmottaker og arbeidsforhold som var registrert i den meldingen du har valgt, vil følge med i den nye a-meldingen. Du har mulighet til å gjøre endringer ved å klikke på knappen "Se/endre arbeidsforhold". I tillegg til informasjon om arbeidsforhold så vil du også ha fått med de forskjellige inntektskombinasjonene som var valgt i den meldingen du har valgt. Merk! Du må fylle ut alle beløp. Du åpner for registrering ved å klikke på knappen "Se/endre inntektsrapportering". Som du ser, så er feltene for valg av type ytelse fylt ut, mens beløpsfeltet er blankt. Du kan gjøre endringer direkte på det som er registrert fra før. Det er mulig å legge til flere inntekter ved å klikke på knappen "+ en inntekt til". Du kan også fjerne en inntekt helt, ved å klikke på knappen "Slett". I tillegg har du mulighet til å fjerne en inntektsmottaker helt fra meldingen. Eller du kan legge til en helt ny inntektsmottaker ved å klikke på knappen "+en inntektsmottaker til". 8

9 6 Tilbakemeldinger Hver gang du har sendt inn en a-melding, mottar du en tilbakemelding. Tilbakemeldingen finner du i "Min meldingsboks" under "Til min behandling". Hvis en a-melding får utslag på en maskinell kontroll, vil dette fremkomme i tilbakemeldingen. Disse utslagene kan ha forskjellig alvorlighetsgrad: Må kontrolleres: Må korrigeres: Avvist: Det er avvik i den innsendte informasjonen. Dette avviket behøver ikke være feil, men du bør sjekke. A-meldingen inneholder feil som må rettes. Retting må skje innen ordinær innleveringsfrist. Meldingen inneholder alvorlige feil og blir ikke mottatt. Feil må rettes og meldingen sendes på nytt etter korrigering. 6.1 Tilbakemelding uten avvik Når a-meldingen er riktig utfylt, vil tilbakemeldingen kun inneholde en oversikt over hva som er mottatt denne måneden. Her ser du et eksempel på hvordan tilbakemeldingen vil se ut når det har vært sendt inn flere a-meldinger for sammen måned. I tillegg vil tilbakemeldingen inneholde betalingsinformasjon. 9

10 6.2 Tilbakemelding med avvik som må kontrolleres Denne type tilbakemelding behøver ikke bety at det er gjort noe feil ved innrapporteringen. Her ser du et eksempel på en tilbakemelding hvor det i stedet for en norsk ID er brukt en internasjonal ID. Dette er tillatt å bruke ved innrapportering og krever derfor ikke retting. Du vil også her finne betalingsinformasjon for denne måneden. 6.3 Tilbakemelding med avvik som må korrigeres Hvis det i tilbakemeldingen fremkommer at a-meldingen har avvik som må korrigeres, betyr dette at a-meldingen er mottatt, men med feil. Du vil se hva feilen går ut på i tilbakemeldingen og hvilken inntektsmottaker feilen berører. Du vil også her finne betalingsinformasjon for denne måneden. 10

11 6.4 A-meldingen er avvist Den alvorligste feilen du kan få er at a- meldingen er avvist. En melding som er avvist, vil ikke bli registrert som mottatt. Ny, korrekt melding må sendes innen ordinær frist. Du vil se i tilbakemeldingen hva som har forårsaket avvisningen. 7 Korrigering Når du registrerer a-meldingen direkte i Altinn, vil det kun være en a-melding (den siste) som er aktiv/gjeldene melding for kalendermåneden. Dette betyr at hvis du trenger å korrigere en allerede innsendt a-melding, må du passe på at den nye a-meldingen er en fullstendig a-melding. 7.1 Søke frem tidligere melding For å korrigere, må du hente frem den tidligere meldingen. Dette gjør du ved å velge "Korrigere tidligere innsending". 11

12 Deretter må du finne frem til den a-meldingen som skal korrigeres. Når du klikker på nedtrekkslisten i feltet "med utgangspunkt i" vil du opp alle tidligere meldinger. Velg den som skal korrigeres. 7.2 Fylle ut ny, korrigert melding (erstatningsmelding) Det vil ikke være mulig å endre måneden. Så det er viktig at du henter frem riktig a- melding. Finn frem til de feltene du vil korrigere og gjør endringene. Merk! Avgiftsgrunnlaget er nødvendig å fylle ut på nytt basert på de endringene som er gjort. 12

13 8 Funksjonalitet Før du tar i bruk denne tjenesten, er det viktig at du vet litt om hvordan løsningen fungerer. Obligatoriske felt: - alle felt med rød stjerne må fylles ut. Hint-tekst: - enkelte felt vil ha informasjonstekst bak feltet for å gi deg bedre informasjon om hva som skal fylles ut Spørsmåltegn: - gir deg tilgang til hjelpetekster Enkelte felter vil være skjult til du har behov for dem. Ved å huke av her, vil du få tilgang til flere felter for utfylling For å gjøre skjermbildet mer oversiktlig kan du komprimere/slå sammen deler av skjermbildet Du kan bevege deg frem og tilbake i meldingen ved å bruke knappene "Forrige" eller "Neste". Når du klikker på knappen "Kontroller skjema" vil Altinn kontrollere hele meldingen og sjekke om du har fylt ut feltene riktig i henhold til kontrollene i skjemaet. 13

14 9 Registrere a-melding direkte i Altinn Når du registrerer en a-melding direkte i Altinn, er det alltid den siste melding som er registrert for en måned som gjelder. Denne tjenesten er delt i fire i Altinn. Del 1: Her skal du registrere hvem som rapporterer og for hvilken kalendermåned det blir rapportert for Del 2: Her registrerer du alle inntektsmottakere og all informasjonen som skal knyttes til disse. Del3: Her registrerer du informasjon om arbeidsgiveravgift som næring/sone og avgiftsgrunnlag. Del 4: Her finner du utregningen av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekket. 9.1 Registrere periode I del 1 ser du hvilket virksomhetsnummer som det innrapporteres på. Alle opplysningspliktige som har ansatte vil ha et virksomhetsnummer i tillegg til sitt juridiske nummer. Du må fylle ut år og måned. 9.2 Registrere en inntektsmottaker Inntektsmottaker har norsk ID For å kunne registrere en inntektsmottaker, må vedkommende enten ha norsk ID eller en internasjonal ID. Som godkjent norsk ID regnes fødselsnummer eller D-nummer. I tillegg må du fylle ut navn. 14

15 9.2.2 Inntektsmottaker har ikke norsk ID Skal du bruke internasjonal ID, må du huke av for dette. Nye felter for registrering åpnes og med unntak av "Ansattnummer", er alle feltene som er obligatoriske å fylle ut, marker med rød stjerne. Eksempel: Fra internasjonal ID til norsk ID Internasjonal ID er ment å være en midlertidig ID som skal erstattes med D-nummer (eventuelt fødselsnummer) når inntektsmottaker oppfyller vilkårene for dette. Når en inntektsmottaker får norsk ID, må du innrapportere både internasjonal ID og den norske ID'en i samme a-melding første gangen du skal innrapportere norsk ID på inntektsmottaker. Eksempel: Steven har fått seg et D-nummer, forrige måned rapporterte du han med internasjonal ID. Du må innrapportere D-nummeret sammen med internasjonal ID for at informasjonen skal kobles sammen Neste gang du skal innrapportere Steven må du huske å fjerne avhukingen for Internasjonal ID. 15

16 9.3 Registrere arbeidsforhold Arbeidsforhold: t og maritimt arbeidsforhold medfører registrering i Aa-registeret. Inntektsmottakere med denne type arbeidsforhold må innrapporteres hver måned, uansett om det er utbetalt lønn/ytelser (statusrapportering). Valg av arbeidsforhold vil påvirke hvilke felter som åpnes videre i skjemaet for utfylling. I dette skjermbildet er "t" valgt. Velger du "Uten arbeidsforhold..." vil de andre feltene for utfylling under "Arbeidsforhold" lukkes. Ansatt dato / Sluttdato: Du må alltid fylle ut ansattdato. Sluttdato fylles ut når denne er kjent. Permisjon/permittering: Brukes kun når dette er aktuelt. Les mer om utfylling i kap Yrkeskode: Det er lenke til SSB sin yrkeskodeliste, hvis du ikke kjenner yrkeskoden. Avlønning: Det er avlønningstypen på avlønningstidspunktet som skal innrapporteres. Dersom flere avlønningstyper er kombinert i utbetalingene skal den mest vanlige for arbeidstakeren velges. Stillingsprosent: Hvor stor prosent arbeidsforholdet utgjør av en full stilling. Siste dato for endring av stillingsprosent: Fylles ut kun når det har vært endring. Timer i uka ved full stilling: Hvor mange timer utgjør en full stilling. Ikke hvor mange timer inntektsmottaker faktisk har arbeidet. Hvis dette er ukjent, fylles feltet ut med 37,5. Dato siste lønnsendring: Hvis det ikke har vært noen endring, brukes ansatt dato. Informasjon som gjelder sjøfolk, opphold på Svalbard eller opphold på Jan Mayen Her huker du av for å kunne fylle ut tilleggsinformasjon hvis inntektsmottaker faller inn under noen av disse kategoriene. Les mer om dette i kapittel Registrere inntektsmottaker som har sluttet Arbeidstaker Steven Gerrart slutter 15. september 2016 Du må oppgi sluttdato for arbeidsforholdet. 16

17 Neste måned, fjerner du vedkommende fra rapporteringen dersom du benytter forhåndsfylt melding for måneden. Avhuking for å fjerne inntektsmottakeren finner du nederst til venstre i firkanten med informasjon om inntektsmottaker Steven Gerrart. Huk av og knapp om å fjerne inntektsmottaker vises til høyre Trykk på knappen og Steven Gerrart slettes fra rapporteringen 9.1 Flere beregningsmåter og soner 17

18 9.4 Permisjon/permittering Når du huker av utenfor permisjon eller permittering, åpnes flere felter for utfylling. Merk! Alle permisjoner og permitteringer må ha sin egne unike ID. Det er den opplysningspliktige som selv bestemmer hvordan permisjoner og permittering skal identifiseres. Permisjon: Hvis inntektsmottaker har permisjon skal du ikke sette sluttdato, men huke av på permisjon. Permisjoner skal oppgis dersom en inntektsmottaker har hel eller delvis permisjon fra sitt arbeidsforhold i 14 dager eller mer. Permittering: Permitteringer skal oppgis dersom en inntektsmottaker er helt eller delvis permittert fra sitt arbeidsforhold. Dette gjelder uansett lengde på permittering og om permitteringen er innenfor arbeidsgiverperioden. 9.5 Tilleggskrav når inntektsmottaker er sjøfolk/oppholder seg på Svalbard eller Jan Mayen Når du huker av her, vil det åpnes endel felt som må fylles ut i tillegg til de andre arbeidsforholdsopplysningene. Du fyller bare ut de feltene som er relevant for din inntektsmottaker. 18

19 9.6 Registrere inntekter/ytelser Når du innrapporterer ytelser, må du gi en beskrivelse av hva slags ytelse det er du innrapporterer, se kap I tillegg til beskrivelsen skal du selvfølgelig oppgi beløp (størrelsen på ytelsen). Noen ytelser vil også ha krav på tilleggsinformasjon, som antall. Hvis du velger riktig beskrivelse av ytelsen, vil disse feltene kun være tilgjengelig for utfylling når denne informasjonen kreves, se kap Type inntekt/ytelse Når du registrerer inntekter/ytelser i a- meldingen, skjer dette ved at du velger riktig ytelse fra nedtrekkslister. Valget du gjør i listen her, vil styre hvilke andre felter og lister som åpnes. Hvilke valg du gjør fra nedtrekkslistene vil styre hvor mange nedtrekkslister som blir tilgjengelig, men aldri flere enn fire. Hvis en nedtrekksliste åpnes, må du gjøre et valg. Feltet kan ikke være blankt. Du finner beskrevet hvordan du skal innrapportere de forskjellige ytelsene i kapittel 10. Hvis du har valgt en forhåndsutfylt a-melding, vil de valgene du har gjort i den tidligere meldingen være ferdig utfylt her. Beløp må du alltid registrere på nytt Beløp og tilleggsinformasjon Når du har valgt riktig beskrivelse av en ytelse, åpnes felter for utfylling av beløp/verdi av ytelsen. I tillegg til beløp, skal noen ytelser ha tilleggsinformasjon som for eksempel antall timer. Hvis det er krav om tilleggsinformasjon, vil det åpnes felter for utfylling av denne informasjonen. 19

20 9.6.3 Flere inntekter Hvis du skal innrapportere flere ytelser/inntekter på samme inntektsmottaker, gjør du dette ved å klikke på knappen "+ en inntekt til". Den forrige ytelsen "komprimeres" og nye felter for utfylling åpnes. Hvis du ønsker å se den tidligere utfyllingen, klikk på knappen "Endre". Hvis du vil fjerne inntekten, klikk på knappen "Slett" til høyre for den forrige inntekten. Hvis du angrer og ikke skal fylle ut en inntekt til, klikk på knappen "Slett" bak den nye inntekten Skal ytelsen tas med i grunnlag for arbeidsgiveravgift/ er trekkpliktig Når du velger hva slags type ytelse du skal innrapportere så vil du se om ytelsen gir grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift og/eller er en trekkpliktig ytelse. For noen ytelser vil du få mulighet til å endre forhåndsvalgt verdi, fordi det finnes tilfeller hvor ytelsen ikke er med i beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift. 20

21 9.7 Registrere forskuddstrekk og fradrag I a-meldingen skal også forskuddstrekk og eventuelle fradrag oppgis. Du behøver ikke tenke på å fylle ut beløpet med minustegn. 9.8 Spesielle fradrag og forskuddstrekk Har inntektsmottaker brakkeleie eller spesielle typer forskuddstrekk eller fradrag, må du huke av her. 21

22 9.9 Flere inntektsmottakere Du skal innrapportere alle inntektsmottakere i en virksomhet i samme a-melding. For å få tilgang til å registrere en inntektsmottaker til, klikker du på knappen "+ en inntektsmottaker til". Registreringen av den tidligere inntektsmottakeren "komprimeres". Du vil se her hvor mange inntektsmottakere som er registrert og at denne informasjon gjelder den første inntektsmottakeren. Her ser du at du nå registrerer inntektsmottaker nr 2 av totalt 2 stykker. Skal du registrere flere inntektsmottaker, klikker du her igjen. 22

23 10 Arbeidsgiveravgift Den opplysningspliktige skal beregne og gi opplysninger om hva han skal betale av arbeidsgiveravgift på alle ytelser som inngår i avgiftsgrunnlaget. Beløpet skal oppgis uten desimaler. Det du fyller ut av informasjon om beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, avgiftsgrunnlag, sone mv. danner grunnlag for beregning av arbeisgiveravgiften som skal betales Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Når du har fylt ut all informasjon om inntektsmottakerne, arbeidsforhold og deres lønn/ytelser, skal beregningsmåte for arbeidsgiveravgift registreres Sone for arbeidsgiveravgift Når du har valgt beregningsmåte, vil feltene for å fylle ut sone bli tilgjengelig. Du kan fylle inn sone ved å velge via nedtrekkslisten. Ved å huke av utenfor "Få hjelp til å finne sone" får du opp en liste over alle kommuner og kan i stedet for sone velge riktig kommune Grunnlag arbeidsgiveravgift Du fyller ut hva du har beregnet grunnlag for arbeidsgiveravgift skal være, basert på de registreringer du har gjort. Her vil du se hva som er summert på alle inntektsmottakere som gir grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det kan være avvik mellom det du fyller inn på avgiftsgrunnlag og det som er maskinelt beregnet. 23

24 Som du vil se av veiledningsteksten, kan det være riktig at det skal være avvik, hvis du for eksempel har rapportert inntekt som er under rapporteringsgrensen. Det er det du har rapportert som avgiftsgrunnlag som legges til grunn ved beregningen, ikke det som systemet har beregnet grunnlaget til å være. 11 Oppsummering og avslutning På siste side i a-meldingen vil du få opp en beregning av arbeidsgiveravgiften. Denne beregningen er basert på det beløpet som fylles ut i "Avgiftsgrunnlag". Her får du også en oversikt over hva som skal betales av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk for denne meldingen. Sum forskuddstrekk er en oppsummering av forskuddstrekk registrert på inntektsmottakerne. Før du kan sende inn a-meldingen, må du huke av her og deretter "Kontroller skjema". Hvis meldingen ikke er korrekt fylt ut, vil du få beskjed om det her. Som du ser så får du beskjed om avviket på grunnlaget for arbeidsgiveravgifteten, men dette er kun en informasjonsmelding, ikke en feilmelding. 24

25 12 Innsending Når du har kontrollert meldingen (og rettet eventuelle feil), vil knappen "Videre til innsending" bli aktiv. Når du har klikket på denne knappen, kommer du til siden for innsending. Her har du mulighet til å skrive ut meldingen hvis dette er ønskelig. Selve innsending skjer først du klikker på "Send inn" Når du har sendt inn vil a-meldingen overføres til mottakssystem for a-meldingen og bli kontrollert mot a-ordningens regelverk. Resultatet av disse kontrollene vil du få i en egen melding i meldingsboksen din. I samme melding vil du motta betalingsinformasjon for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift (kontonummer og kidnummer). Se kapittel 6 om tilbakemeldinger. 25

26 13 Oversikt over gyldige inntektskombinasjoner I dette kapitlet viser vi deg hvilke gyldige kombinasjoner du kan gjøre når du skal registrere ytelser i a- meldingen. Det vil variere hvor mange valg du må gjøre for å få en gyldig beskrivelse av ytelsen, men aldri mer enn fire nedtrekkslister. Valgmulighetene i de forskjellige nedtrekkslistene er styrt av valget i listen foran. Mulige inntektskombinasjoner i denne løsningen er begrenset i forhold til den fullstendige løsningen som de som innrapporterer via lønnssystem har tilgang til. Grunnen til dette er at dette er en løsning for opplysningspliktige med enkle arbeids- og inntektsforhold. Det skal derfor ikke være det samme behovet for kombinasjonsmuligheter. Valg 1 Ytelsene er delt opp i følgende grupper: - Lønn, - Pensjon og trygd - Rett til sjøfolksfradrag lønn, - Særskilt nettolønnsordning - Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene - Særskilt skattelov Svalbard Lønn, godtgjørelse skal velges for alle ordinære lønnsinntekter. Pensjon og trygd velges kun når ytelsen er av denne typen. De andre gruppene skal kun brukes i spesielle tilfeller, der inntektsmottaker skal behandles etter spesielle skatteregler. Valg 2 I valg spesifiserer du type ytelsen ytterligere. - Er dette en kontantytelse? - Er ytelsen opptjent i utlandet? - Mm Valg 3 Noen ytelser har behov for ytterligere spesifisering, som f.eks. ordinær lønn. Her må du også oppgi hva slags type lønn det er. Eksempel om det er fastlønn, timelønn eller overtid. Valg 4 26

27 For noen ytelser vil det være nødvendig med ytterligere informasjon. Eksempel er denne lønnen opptjent i utlandet? Eller er den helt ordinær? Inndelt etter kontantytelse, naturalytelse eller godtgjørelse I denne veiledningen er inntekter og ytelser delt inn i kategoriene kontantytelser, naturalytelser eller utgifts. Kontantytelse: Med kontantytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv. Naturalytelse: Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Utgiftsgodtgjørelse: Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Lønn, Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv. Gjelder ikke kontantgodtgjørelse for arbeid utført i selvstendig næringsvirksomhet Annet Dette omfatter alle kontantytelser som ikke naturlig hører hjemme under noen av de andre beskrivelsene i dette kapitlet. Lønn, Lønn kontantytelse Annet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel 27

28 Eksempler: Der den opplysningspliktige dekker utdanning for inntektsmottaker gjennom refusjon av utgifter og vilkårene for skattefritak ikke er til stede, skal beløpet innrapporteres i denne koden. o Unntak: Permisjon med lønn i forbindelse med eksamen og lesedager, regnes ikke som lønn under utdanning i denne sammenheng. Overskudd på overtidsmat (utover gjeldene satser) o Unntak: Dekkes det som naturalytelse skal innrapportering skje som trekkpliktig naturalytelse, uspesifisert Bonus Bonus er godtgjørelse som kan knyttes direkte til innsats eller resultater i en virksomhet. Godtgjørelsen kan være knyttet til en spesifikk innsats på individnivå eller gruppenivå der en inntektsmottaker mottar en godtgjørelse for utførelsen av sitt generelle arbeid, eller en spesifikk oppgave. Det kan også ytes godtgjørelse til inntektsmottakere som kan knyttes til resultater i virksomheten. Lønn, Lønn kontantytelse Bonus Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet tidligere år Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Eksempler Resultatbonus, deling av overskudd i virksomheten, gratiale, tantieme mv. Unntak: Prosentlønn, provisjon og akkordlønn. Disse rapporteres inn i som fastlønn eller timelønn. 28

29 Faste tillegg Med faste tillegg regnes f.eks.: (listen er ikke uttømmende) b-tillegg, stabiliseringstillegg, selektivt tillegg for sykepleiere samt tillegg for ansvarsvakter, fagansvar, lederansvar mv. Lønn, Lønn - kontantytelse Faste tillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Fastlønn Fastlønn omfatter: Avtalt fast bruttolønn før skatt. Fast avtalt overtidsgodtgjørelse. Lønn til prosentlønte og provisjonslønte. Lønn, Lønn - kontantytelse Fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel 29

30 Feriepenger Feriepenger omfatter alle kontante ytelser for ferie, uavhengig av hvordan dette beregnes (det er store forskjeller i hvordan dette beregnes innen forskjellige næringer og tariffområder). Omfatter samlede feriepenger, uavhengig av om beregningen er basert på prosentsats eller som et ferietillegg til ordinær fastlønn. Lønn, Lønn - kontantytelse Feriepenger Arbeidsmarkedstiltak Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Helligdagstillegg Gjelder tillegg til ordinær lønn eller godtgjørelse som utbetales for arbeid utført på helligdag. Lønn, Lønn - kontantytelse Helligdagstillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Gjelder kommunal omsorgslønn og skattepliktig del av fosterhjemsgodtgjørelse. Unntak! Dersom mottaker av ytelsen utfører arbeidet som ansatt i kommunen skal slik ytelse innrapporteres som fastlønn eller timelønn. Lønn, Lønn - kontantytelse Kommunal omsorgslønn/ fostergodtgjørelse Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet 30

31 Overtidsgodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse er kontantvederlag som er gitt som kompensasjon for arbeidet overtid. Alle kontante vederlag for overtidsarbeid utover avtalt arbeidstid er å betrakte som overtidsgodtgjørelse. Gjelder både der arbeidsgiver utbetaler ordinær timelønn og overtidstillegg eller der kun overtidstillegget kommer til utbetaling. Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. Unntak! Ved innrapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er innrapportert på en tidligere periode, skal antall settes til 0,-. Lønn, Lønn - kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Sluttvederlag Sluttvederlag er kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver. Det regnes også som sluttvederlag når lønn utbetales etter at den ansatte har fratrådt sin stilling (etterlønn). Sluttvederlag anses som lønn og kan utbetales både løpende eller som et engangsbeløp, og kan være en kombinasjon av skattepliktige og skattefri del. Lønn, Lønn - kontantytelse Sluttvederlag Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel 31

32 Styrehonorar Dette gjelder både honorar og godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd el. Godtgjørelsen skal innrapporteres selv om vervet er et ledd i en virksomhet for mottaker. Lønn, Lønn - kontantytelse Styrehonorar Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig Timelønn Timelønn innrapporteres for ansatte med avtalt timelønnssats og antall timer som ligger til grunn for utbetalt timelønn. Det gjelder tilsvarende ved rapportering av overtidsgodtgjørelse. Unntak! Ved innrapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er innrapportert på en tidligere periode, skal antall settes til 0,-. I de tilfeller akkordlønn, prosentlønn eller provisjonslønn beregnes som en del av timelønnen skal den tas med her. Lønn, Lønn - kontantytelse Timelønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel 32

33 Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for forhold knyttet til stillingen eller yrket, arbeidsmengde, arbeidstid eller sted. Så lenge den ansatte må oppholde seg på arbeidsstedet, regnes det som "arbeidet tid", selv om det ikke er utført noen arbeidsoppgaver. Eksempler: Skifttillegg, turnustillegg, offshoretillegg, tillegg for arbeid på lørdag og søndag, tillegg for arbeid på kveld eller om natten. Lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak* Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Dette er tillegg som ytes uregelmessig for perioder der den ansatte ikke er til stede på arbeidsplassen. Eksempler: Vakttillegg, beredskapstillegg, utkallingstillegg, hjemmevakt mv. Lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikkearbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Ikke skattepliktig lønn til medlem av folketrygden Inntektsmottaker bosatt i USA Opptjent i utlandet Skattefri inntekt til barn under 13 år Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel 33

34 Hyretillegg Dette gjelder hyretillegg som utbetales for perioden sjøfolk er hjemme. Av praktiske og administrative grunner blir hyretillegget som regel utbetalt som et fast beløp per måned uavhengig av om det samsvarer med faktisk friperiode i hver enkelt måned. Hyretillegg er trekkfritt når det ikke overstiger kr i løpet av ett år. Når du overstiger i løpet av ett år, kan du ikke innrapportere hyretillegget samlet for samme arbeidstaker, men må rapportere den trekkpliktige og den trekkfrie delen hver for seg. Ved vurdering av grenseverdien trenger du ikke forholde deg til om arbeidstaker mottar slik ytelse fra andre arbeidsgivere. Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, naturalytelse, godtgjørelse Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid Øvrig lønn, kontantytelse Erstatning, skattefri Lønn, Øvrig lønn, Fond idrettsutøvere Fri tjenestebolig statsansatt utland - kompensasjonstillegg Kapitalinntekt (royalties mv) Lønn etter dødsfall Lønn for barnepass i barnets hjem Lønn for lønnsarbeid i hjemmet Lønn fra utenlandsk diplomatisk stasjon Lønn fra veldedig/allmennyttig institusjon/organisasjon Lønn mv til utenlandsk artist Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Sluttvederlag - trekkfritt Betaling til fond Utbetaling fra fond Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk kontantytelse Vederlag - lott eller part Vederlag til dagmamma i eget hjem kontantytelse Opsjonsytelse kontantytelse 34

35 Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler. Eksempler: Ytelser i form av varer, fri telefon, rentefordel ved rimelige lån, tjenester, bruksrettigheter eller andre goder. Dette gjelder enten ytelsen stilles til disposisjon for mottakeren vederlagsfritt eller til underpris Forsikringspremie naturalytelse Omfatter fordeler ved premier mv. betalt av arbeidsgiver. Valg 1 Valg 2 Lønn, Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil (firmabil) Innrapporteringen gjennomføres for hver hele eller påbegynte kalendermåned (beregnet etter tolvdeler) som bilen har vært til disposisjon. Standardregel Bilpool Lønn, Bilpool Standardregel - utland Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen* Øvrig Bilpool Mobiltelefon mv (ekom) Her skal du innrapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. Arbeidstakere som får dekket én eller flere EK-tjenester som naturalytelse skal ha et årlig inntektstillegg på kr Du skal forholde deg til de ytelser din ansatte får fra deg, og ikke om han har dekning fra flere arbeidsgivere. Det skal ikke oppgis noen tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner til beløpene. Skattepliktig fordel utgjør kr 366 per hele eller påbegynte måned arbeidstakeren har disponert tjenesten(e). Når maksimalt sjablongbeløp er nådd for en arbeidstaker skal du ikke rapportere mer for vedkommende, selv om han får dekket elektroniske kommunikasjonstjenester senere dette året. Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse 35

36 Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelser trekkfri Pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Øvrig lønn, naturalytelse Barnehage Bedriftsbarnehage skattefri Skattefritt tilskudd Helt/delvis fri bolig i Fri bolig arbeidsforhold Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri kost Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri losji Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri reise til og fra arbeidet Fri tjenestebolig statsansatt utland kompensasjonstillegg Lønn, Øvrig lønn, Føderåd Kost sokkelarbeider Naturalytelse trekkfri - annet Naturalytelse trekkpliktig - annet Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Kildeskatt på pensjoner Trekkfri Trekkpliktig Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse 36

37 Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn. Unntak: Utlegg som arbeidstaker har på vegne av arbeidsgiver, og som refunderes av arbeidsgiver på grunnlag av originalbilag, anses som ordinære driftskostnader, og ikke som utgiftsgodtgjørelse. Godtgjørelse til dekning av private utgifter eller andre kostnader som ikke er knyttet til arbeidssituasjonen skal fullt ut behandles som lønn i alle sammenhenger Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Lønn, Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse - trekkfri Passasjertillegg trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil El-bil Øvrige fremkomstmidler Kost og losji- tjenestereiser Administrativ forpleining Lønn, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Kost trekkfri godtgjørelse Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn utland Hotell Hybel, brakke, privat Langtransportsjåfør i utlandet Pensjonat Uten overnatting 37

38 Mobiltelefon mv (ekom) Her skal du innrapportere fordel ved elektronisk kommunikasjon. For ansatte som får dekket utgifter til én eller flere EK-tjeneste som utgiftsgodtgjørelse vil skattepliktig fordel utgjøre det faktisk dekkede beløp begrenset oppad til kr per år. Fordelen skal innrapporteres den måneden godtgjørelsen betales, uavhengig hvilken periode (og hvilket år) fakturaen gjelder. Du skal forholde deg til de ytelser din ansatte får fra deg, og ikke om han har dekning fra flere arbeidsgivere. Det skal ikke oppgis noen tilleggsopplysninger eller spesifikasjoner til beløpene. Utgiftsgodtgjørelse rapporteres når du faktisk foretar utbetalingen til arbeidstaker. Dersom total dekning av fakturaen fører til at maksimalt sjablongbeløp overstiges, innrapporterer du for dekning opp til sjablonbeløpet. Valg 1 Valg 2 Valg 3 Lønn, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse Pendler besøksreiser hjem - trekkfri Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem - trekkfri Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost trekkfri godtgjørelse Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk marbakker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Besøksreiser hjem med fri kost på arbeidsted Besøksreiser hjem med fri kost på arbeidsted - utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Egen brakke/campingvogn Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) 38

39 Øvrig lønn, godtgjørelse utgiftsgodtgjørelse Norsk pendler Administrativ forpleining Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Flyttegodtgjørelse Vederlag til dagmamma i Næringsinntekt eget hjem utgiftsgodtgjørelse Lønn, Øvrig lønn, Overtidsmat Smusstillegg Stipend Særavtale tillegg/godtgjørelse/ytelser utenrikstjenesten Utgiftsgodtgjørelse - skattefri Utgiftsgodtgjørelse trekkfri - annet Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig annet Trekkfritt Trekkpliktig 39

40 13.2 Innrapportering av pensjon og trygd Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Avtalefestet pensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Barnepensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Barnepensjon Ektefelletillegg skattefritt Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ektefelletillegg skattefritt Ektefelletillegg skattepliktig Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterbetaling Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattefritt Ektefelletillegg skattepliktig Introduksjonsstønad Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon 40

41 Etterlønn og etterpensjon Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Etterlønn og etterpensjon Skattefri Skattepliktig Introduksjonsstønad Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Introduksjonsstønad Kildeskatt på pensjoner Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter Skattepliktig ektefelletillegg Uførepensjon Kvalifiseringsstønad Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Nye livrenter i arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon diverse Pensjon i dødsmåneden Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon i dødsmåneden 41

42 Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Uførepensjon Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Valg 1 Valg 2 Pensjon og trygd Underholdsbidrag til tidligere ektefelle Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Kildeskatt på pensjoner Pensjon og trygd Kildeskatt på pensjoner Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig Naturalytelser i pensjonsforhold Valg 1 Valg 2 Valg 3 Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig 42

43 13.3 Rapportering av særskilt nettolønnsordning Nettolønnsordning betyr at arbeidstaker har inngått avtale med arbeidsgiver om en fast netto utbetalt lønn mv., og at arbeidsgiver har forpliktet seg helt eller delvis å betale arbeidstakers skatter. Arbeidsgiveren er forpliktet til å basere lønnsrapporteringen på bruttolønn. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for en korrekt beregning av brutto lønn (oppgrossing) når han praktiserer nettolønnsordninger. Nettolønnsordning har egne skatte- og avgiftsregler og skal behandles etter disse Nettolønn opptjent i Norge kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Beregnet skatt nettolønn Utbetalt nettolønn (fastlønn) Nettolønn opptjent i Norge - naturalytelse Bilpool Bil (naturalytelse) Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Bolig (naturalytelse) Øvrige naturalytelser Nettolønn opptjent i Norge utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i Norge Utgiftsgodtgjørelse Nettolønn opptjent i utlandet kontantytelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Beregnet skatt nettolønn Utbetalt nettolønn (fastlønn) Nettolønn opptjent i utlandet naturalytelse Bilpool Bil (naturalytelse) Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Bolig (naturalytelse) 43

44 Øvrige naturalytelser Netolønn opptjent i utlandet utgiftsgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt nettolønnsordning Inntekt opptjent i utlandet Utgiftsgodtgjørelse 13.4 Ytelser som har rett til sjøfolksfradrag Sjøfolk har i noen tilfeller krav på eget fradrag i inntekten når den er opptjent ved arbeid om bord på skip i fart. Hvis inntektsmottaker har krav på dette, skal du velge "Rett til sjøfolksfradrag lønn, " under valg Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Annet Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Annet Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel 44

45 Bonus Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Bonus Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet tidligere år Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Faste tillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Faste tillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Fastlønn Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Fastlønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Feriepenger Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Feriepenger Arbeidsmarkedstiltak Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel 45

46 Helligdagstillegg Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn kontantytelse Helligdagstillegg Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Kommunal omsorgslønn/ fostergodtgjørelse Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Overtidsgodtgjørelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Overtidsgodtgjørelse Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Sluttvederlag Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Sluttvederlag Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Styrehonorar Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Styrehonorar Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet 46

47 Timelønn Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Timelønn Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Konkurs/statsgaranti Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Lønn - kontantytelse Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Arbeidsmarkedstiltak Fra den norske stat opptjent i utlandet Ikke avgiftspliktig utbetaling Opptjent i utlandet Utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Utenlandsk sjøfolk ikke skattepliktig Utlending på norsk kontinentalsokkel Hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke-arbeidet tid 47

48 Øvrig lønn, kontantytelse Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, Opsjoner og aksjer Opsjonsytelse - kontantytelse Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Bilpool Standardregel Rett til sjøfolksfradrag - Bilpool Standardregel - utland lønn, Fri bil (firmabil) Utenfor standardregelen Bilpool Øvrig Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Naturalytelse Mobiltelefon mv (ekom) Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Øvrig lønn, naturalytelse Fri bolig Kost sokkelarbeider Trekkfri Kost sokkelarbeider Trekkpliktig Rett til Naturalytelse sjøfolksfradrag - Øvrig lønn, trekkpliktig - annet lønn, Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse 48

49 Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Trekkpliktig bilgodtgjørelse Kost og losji - tjenestereiser Administrativ forpleining Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Kost trekkfri godtgjørelse Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Trekkpliktig godtgjørelse annet Arbeidsopphold utover 28 døgn Hotell Hybel, brakke, privat Langtransportsjåfør i utlandet Pensjonat Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Øvrig lønn, utgiftsgodtgjørelse Administrativ Norsk pendler forpleining Rett til sjøfolksfradrag - lønn, Øvrig lønn, Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Trekkpliktig 49

50 13.5 Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Personer som omfattes av Jan Mayen-skatteloven skal beskattes etter bestemmelsene om lønnstrekk i svalbardskatteloven, men skatten skal betales til fastlandet. Rapporteringen av slike inntekter må derfor markere for slik behandling Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Lønn etter skattlegging av personer på Jan Mayen og bilandene Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 50

51 Øvrig lønn, kontantytelse Erstatning skattefri Etterlønn og etterpensjon Hyretillegg Trekkfri Trekkpliktig Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, Inntekt opptjent i utlandet Opsjoner og aksjer Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv - opptjent i utlandet Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Opsjonsytelse - kontantytelse Naturalytelse Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Standardregel Bilpool Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Fri bil (firmabil) Standardregel - utland Bilpool Utenfor standardregelen Øvrig Bilpool Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse bilandene 51

52 Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost - trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelse trekkfri Øvrig lønn, naturalytelse Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, Fri bolig Fri reise til og fra arbeidet Naturalytelse trekkpliktig - annet Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig - arbeid utført i Norge Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse naturalytelse Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Jan Mayen og bilandene Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse trekkfri Passasjertillegg trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil El-bil Øvrige fremkomstmidler Kost og losji - tjenestereiser Administrativ forpleining Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Kost trekkfri godtgjørelse Kost trekkpliktig godtgjørelse Losji trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg - trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn - utland Hotell Hybel, brakke, privat Langtransportsjåfør i utlandet Pensjonat Uten overnatting 52

53 Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Jan Mayen og Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler - trekkfri Kost - trekkfri godtgjørelse Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Øvrig lønn, Særskilt skattelov Jan Mayen og bilandene Øvrig lønn, Flyttegodtgjørelse Overtidsmat Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig annet Trekkfritt Trekkpliktig 53

54 13.6 Ytelser som behandles etter særskilt skattelov Svalbard For bosatte på Svalbard er i utgangspunktet alle typer inntekter skattepliktige til øygruppen, og aktuelle for lønnstrekkordningen, med mindre inntekten er lønn for arbeid opptjent på fastlandet eller i utlandet Kontantytelser Med kontantytelse menes: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Lønn etter Svalbardskatteloven Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov Svalbard Lønn etter Svalbardskatteloven Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Hyre og hyretillegg Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Spesielt for hyre og hyretillegg Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Hyretillegg trekkfri Hyretillegg trekkpliktig Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 54

55 Øvrig lønn, Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, Arbeidsmarkedstiltak Erstatning - skattefri Feriepenger opptjent i utland tidligere år Fond idrettsutøvere Kommunal omsorgslønn/fostergodtgjørelse - opptjent i utlandet Lønn konkurs/statsgaranti Lønn opptjent i utland tidligere år Lønn opptjent i utlandet Lønn utbetalt fra den norske stat opptjent i utlandet Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Feriepenger Annet Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Overtidsgodtgjørelse Timelønn Bonus Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Styrehonorar og godtgjørelse/verv Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid 55

56 Lønn utenlandsk inntektsmottaker hjelpefartøy Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Utbetalt styrehonorar ikke skattepliktig i Norge Annet Bonus Faste tillegg Fastlønn Helligdagstillegg Overtidsgodtgjørelse Sluttvederlag Timelønn Uregelmessig tillegg knyttet til arbeidet tid Uregelmessig tillegg knyttet til ikke arbeidet tid Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - kontantytelse Vederlag - lott eller part Opsjonsytelse kontantytelse Styrehonorar og godtgjørelse/verv Pensjon og trygd Valg 1 Valg 2 Valg 2 Valg 4 Særskilt skattelov - Svalbard Pensjon og trygd Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ektefelletillegg skattepliktig Etterbetaling Etterlønn og etterpensjon Ny avtalefestet pensjon Nye livrenter arbeidsforhold (kollektive)/fortsettelsesforsikringer Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Uførepensjon Avtalefestet pensjon Barnepensjon Ny avtalefestet pensjon Pensjon diverse Pensjon/livrenter i arbeidsforhold Skattepliktig ektefelletillegg Uførepensjon 56

57 Naturalytelser Med naturalytelse menes enhver økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler Forsikringspremie Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Svalbard Forsikringspremier - skattepliktig del Fri bil firmabil Standardregel Bilpool Standardregel - utland Bilpool Særskilt skattelov Fri bil (firmabil) - Svalbard Utenfor standardregelen Øvrig Bilpool Føderåd Valg 1 Valg 2 Særskilt skattelov - Svalbard Føderåd Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Mobiltelefon mv (ekom) Naturalytelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Fordel fri kost trekkpliktig Fordel fri losji trekkpliktig Kostbesparelse i hjemmet pendler Naturalytelse trekkfri 57

58 Øvrig lønn, naturalytelser Barnehage Bedriftsbarnehage skattefri Helt/delvis fri bolig i arbeidsforhold Fri bolig Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri kost Norsk pendler Utenlandsk pendler Fri losji Norsk pendler Utenlandsk pendler Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, Fri reise til og fra arbeidet Naturalytelse trekkpliktig - annet Næringsinntekt Opsjoner og aksjer Rentefordel rimelig lån i arbeidsforhold Ikke avgiftspliktig arbeid utført i Norge Utland/kontinentalsokkel Honorar/godtgjøring til opphavsmann av åndsverk - naturalytelse Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Opsjonsytelse - naturalytelse Pensjon og trygd Særskilt skattelov - Svalbard Pensjon og trygd Naturalytelser i pensjonsforhold Bil Bolig Mobiltelefon mv (ekom) Rentefordel lån Øvrig Utgiftsgodtgjørelse Med utgiftsgodtgjørelse menes ytelser som en arbeidstaker mottar til dekning av kostnader i forbindelse med utførelse av arbeid. Godtgjørelsen kan gi arbeidstaker et overskudd eller inneholde et element av lønn Bilgodtgjørelse Fast bilgodtgjørelse Særskilt skattelov - Svalbard Bilgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse trekkfri Passasjertillegg - trekkfritt Trekkpliktig bilgodtgjørelse Bil EL-bil Øvrige fremkomstmidler 58

59 Godtgjørelse tjenestereiser Administrativ forpleining Særskilt skattelov - Svalbard Godtgjørelse tjenestereiser, kost og losji Kost - trekkfri godtgjørelse Kost - trekkpliktig godtgjørelse Losji - trekkpliktig godtgjørelse Nattillegg trekkfritt Trekkpliktig godtgjørelse annet Arbeidsopphold utover 28 døgn Arbeidsopphold utover 28 døgn - utland Hotell Hybel, brakke, privat Langtransportsjåfør i utlandet Pensjonat Uten overnatting Mobiltelefon mv (ekom) Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Mobiltelefon mv (ekom) Utgiftsgodtgjørelse Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Valg 1 Valg 2 Valg 3 Særskilt skattelov - Svalbard Utgifter ved besøksreiser, pendlere, kost og losji Kilometergodtgjørelse besøksreiser hjem pendler trekkfri Kost - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Kost - trekkfri godtgjørelse Losji - godtgjørelse/refusjon arbeidsopphold i Norge Losji - trekkfri godtgjørelse Refusjon trekkfri utgift besøksreiser hjem Refusjon trekkpliktig utgift besøksreiser hjem - utenlandsk arb.taker opphold i Norge Trekkpliktig bilgodtgjørelse - besøksreiser hjem utlending Øvrig lønn, - utgiftsgodtgjørelse Særskilt skattelov - Svalbard Øvrig lønn, Administrativ forpleining Flyttegodtgjørelse Overtidsmat Smusstillegg Stipend Utgiftsgodtgjørelse trekkpliktig - annet Norsk pendler Utenlandsk pendler (skattekort uten standardfradrag) Trekkfritt Trekkpliktig 59

60 14 Rapportere flere virksomheter Dersom det er flere virksomheter knyttet til juridisk opplysningspliktig må det sendes inn EN MELDING PER VIRKSOMHET Du kan velge i en nedtrekksliste inne i skjemaet hvilket virksomhetsnummer du skal rapportere på: Gamle Fredrikstad og Suldalsosen er juridisk nummer og har 3 virksomhetsnummer knytte til seg Velg fra listen Navnet på virksomheten kommer opp i skjemaet etter at nummer er valgt I arkivet i Altinn vil du se både juridisk nummer og virksomhetsnummeret som du har sendt inn a- meldingen for 60

61 Når du skal rapportere for en ny måned, så kan du hente opp en forhåndsutfylt melding. Da vil også juridisk og virksomhetsnummer vises i nedtrekkslisten til høyre. 15 Flere beregningsmåter Dersom opplysningspliktig driver blandet virksomhet, eller driver ambulerende virksomhet i flere soner Også aktuelt dersom man kombinerer Svalbard, ansatte fra USA og ikke skal betale arbeidsgiveravgift Du kan få opp en ny blokk for utfylling ved å huke av boksen Jeg trenger flere beregningsmåter/soner nederst til venstre 61

62 Når du har huket av her, så vil det komme opp en knapp til høyre '+ en beregningsmåte/sone til" Når du klikker her, får du tilgang til nye felter for utfylling. 62

63 16 Fjerne beregningsmåte eller sone For å fjerne en beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, må du huke av for "Jeg vil fjerne beregningsmåte/sone fra rapporteringen". Knappen finner du nederst til venstre i skjermbildet hvor det fylles ut informasjon om arbeidsgiveravgift Når denne hukes av, kommer det opp en knapp til høyre 'Fjern beregningsmåte/sone' Trykk på knappen og feltene med arbeidsgiveravgift slettes fra rapporteringen. 63

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 18062015 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger...

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2016 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og

Detaljer

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 01.01.2017 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 8 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 8 3 Roller og

Detaljer

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten

VEILEDNING. Direkte registrering av a-melding i Altinn A01. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Sist oppdatert 20.06.2017 VEILEDNING Direkte registrering av a-melding i Altinn A01 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten Innhold Hva du trenger å forberede før

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen

Dato: Daldata er totalleverandør av IKT-produkter. Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Klargjøring til EDAG / A-ordningen Daldata er totalleverandør av IKT-produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT-produkter og -tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen

Feilmeldinger. Forklaring til noen av feilmeldingene i tilbakemeldingen Feilmeldinger Forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen Her finner du en utdypende forklaring til noen av feilmelding i tilbakemeldingen. Avvik har tre alvorlighetsgrader, eller nivåer: er

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetsnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnr. Telefon. E-post. (mm-åååå) A101 A-meldinga Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opp til 2 tilsette Det du treng for å fylle ut A-meldinga Juridisk organisasjonsnummer og verksemda sitt organisasjonsnummer. Du finn dei i Einingsregisteret:

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal innrapportere i a- ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv

Detaljer

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10

Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Nyheter og forbedringer i Visma Avendo Lønn versjon 12.10 Oslo, Desember 2017 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra

Detaljer

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. "avvik" (kun endret begrepsbruk - ikke innhold)

Tegning, litt flere detaljer, ingen realitetsendring. avvik (kun endret begrepsbruk - ikke innhold) Oppdatert pr. 04.06.2014 Forrige oppdatering: 18.12.2013 Nåværende kapittel Endring Ny tekst-beskrivelse av endring Merket alle ytelser som kun utbetales og innrapporteres av Arbeids- og Hele velferdsetaten

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014

Introduksjon til a-ordningen. EDAG prosjektet, Mai 2014 Introduksjon til a-ordningen EDAG prosjektet, Mai 2014 1 2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatenes

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10

Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Lønnsart Navn A-meldingsnrInntektstypeL/T-kode Behandl.regel Kontonr 1 Fast lønn 3700 Fastlønn 111A 2 5000 5 Timelønn 9200 Timelønn 111A 10 5000 10 Overtid 50% 6500 Overtidsgodtgjørelse 111A 10 5000 15

Detaljer

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold

Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold 22.01.2016 Ansattregisteret skillekort Ansatt og Arbeidsforhold Ansattregisteret A-ordningen... 1 Ansattregisteret... 2 Skillekortet Ansatt... 2 Skillekortet Arbeidsforhold 1... 4 Tilkallingsvikar ekstrahjelp...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som skal rapportere i a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester (fri telefon, bredbånd mv.)

Elektroniske kommunikasjonstjenester (fri telefon, bredbånd mv.) Elektroniske kommunikasjonstjenester (fri telefon, bredbånd mv.) Arbeidstakerens fordel ved privat bruk av arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) utenfor sin ordinære

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

Lønn Norge Krav og endringer

Lønn Norge Krav og endringer Lønn Norge Krav og endringer Marit Andersen, SAP Oktober, 2018 Agenda Digitalisering av NAV Inntektsmelding Sykemelding Nye regler for sykepengegrunnlag Skatt Enklere regler for utlenlandske arbeidstakere

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen

A-ordningen. Nå kommer selvangivelsen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen N Y H E T S B R E V 3 0. M A R S 2 0 1 6 A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk

Detaljer

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn

A-ordningen. Etatenes fellesforvaltning blir tjenesteeier i Altinn Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere lønns og inntektsopplysninger gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/aordningen

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp

Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Kom i gang med Visma eaccounting Lønnsslipp Innholdsfortegnelse Aktiver tjenesten... 2 Innstillinger... 3 Generelle innstillinger... 3 Legg til ansatte... 5 Ny ansatt... 5 Kjøre lønn... 7 Beskrivelse av

Detaljer

EIF rammeverket (European Interoperability Framework)

EIF rammeverket (European Interoperability Framework) EIF rammeverket (European Interoperability Framework) Hvordan kartlegge juridiske, semantiske, teknologiske og organisatoriske hindringer og muligheter for den enkelte tjeneste i kommunen 1 Bakgrunn og

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn:

Lag lønn En ansatt får i januar utbetalt kr. 750,-. Det blir slik i Lag lønn: 12.05.2016 Under grense for rapporteringsplikt Eksempel 1: Honorar under og over grense Pjokken får utbetalt lønn/honorar under grense i januar. I februar får han utbetalt utgiftsgodtgjørelse under grense.

Detaljer

Daldata er totalleverandør av IKT produkter

Daldata er totalleverandør av IKT produkter Daldata er totalleverandør av IKT produkter Vi er en solid samarbeidspartner med høy kunnskap og lang erfaring. Vi leverer smarte IKT produkter og tjenester som er gull verdt for våre kunder. Bli en vinner

Detaljer

Agenda. Hvem er pendler? Type pendler Hvilke pendlerutgifter kan arbeidsgiver dekke skattefritt? Utenlandsk pendler Innrapportering i a-meldingen

Agenda. Hvem er pendler? Type pendler Hvilke pendlerutgifter kan arbeidsgiver dekke skattefritt? Utenlandsk pendler Innrapportering i a-meldingen Pendlere Agenda Hvem er pendler? Type pendler Hvilke pendlerutgifter kan arbeidsgiver dekke skattefritt? Utenlandsk pendler Innrapportering i a-meldingen Hvem er pendler? Hvem er pendler? Personer som

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.16.4/5.17.1 Desember 2016 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 4. A-ORDNINGEN... 4 4.1.

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2

Huldt & Lillevik Lønn 2015-03-03. Lønn 5.0. Versjon 5.15.2 Lønn 5.0 Versjon 5.15.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.15.2... 2 3 A-ordningen... 3 3.1 Betalingsopplysninger og remittering a-melding... 3 3.2 Utleggstrekk

Detaljer

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Forberede a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.3 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Daldata Fagseminar lønn og EDAG. Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn

Daldata Fagseminar lønn og EDAG. Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn Daldata Fagseminar lønn og EDAG Hvordan tilpasse Huldt & Lillevik Lønn A-meldingen innhold Opplysningspliktig (juridisk enhet) Dagens terminoppgave Dagens Lønnsog trekkoppgave Virksomhet 1 Virksomhet...n

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Produktnotat Versjon 5.15.5 Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Produktnotat Versjon 5.15.5 1. HVA ER NYTT I DENNE VERSJONEN?... 3 2. INTEGRASJONER... 3 3. WINDOWS 10... 3 4. OPPDATERE HULDT & LILLEVIK LØNN... 3 5. A-ORDNINGEN... 4 5.1. A-melding

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2

Huldt & Lillevik Lønn 2014-06-16. Lønn 5.0. Versjon 5.14.2 Lønn 5.0 Versjon 5.14.2 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.2... 2 3 A-ordningen... 2 3.1 Hva er a-ordningen... 2 3.2 Forberedelser før 2015... 3 3.3 Endringer

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen

Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Brukerveiledning for ny Agro Lønn med støtte for A-ordningen Innrapportering av lønn til myndighetene fra og med 1.1.2015 krever at du har oppdatert til Agro Økonomi versjon 6.44. Denne versjonen vil inneholde

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4

Huldt & Lillevik Lønn 2014-12-17. Lønn 5.0. Versjon 5.14.4 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Integrasjoner... 2 2 Oppdatere til 5.14.4... 2 3 Årsoppgjør 2014... 2 3.1 Bytte av arbeidsgiveravgiftsregel i løpet av 2014... 2 3.2

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger

Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger Beregning av arbeidsgiverperioden, sykepenger og foreldrepenger Agenda Beregning av arbeidsgiverperioden Beregning av sykepenger Beregning av foreldrepenger Beregning av arbeidsgiverperioden Beregning

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Informasjon til arbeidsgivere for utenlandske arbeidstakere

Informasjon til arbeidsgivere for utenlandske arbeidstakere Informasjon til arbeidsgivere for utenlandske arbeidstakere 2 Temaer vi skal snakke om Utenlandske arbeidstakere i Norge - hva må jeg gjøre? Arbeidsgivers forpliktelser Arbeidstakers forpliktelser Skattekort

Detaljer

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1

Brukerveiledning a-ordningen. Lønn 5.0. Versjon Side 1 Lønn 5.0 Versjon 5.14.4 Side 1 Oppsett Person og Arbeidsforhold...3 Kontrollere opplysninger...3 Konvertere lønnsarter fra LT-koder til nytt kodeverk...8 Manuell koding av lønnsarter...10 Kodespeil for

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer