MAN Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAN 89981 Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy"

Transkript

1 Handelshøyskolen BI Institutt for regnskap, revisjon og jus Skriftlig eksamen: MAN Bedriftsøkonomisk analyse med beslutningsverktøy Eksamensdato: , kl Tillatte hjelpemidler: Alle Innføringsark: Linjer Antall sider: 5 Oppgave 1 (Vekt 15 %) a) The balanced scorecard er i bruk i en rekke virksomheter i Norge. Hva kan årsakene være til at disse virksomhetene har tatt i bruk balansert målstyring, og hva er hovedtrekkene i modellen? Hva er unikt med denne styringsmodellen sammenlignet med andre sammenlignbare styringsmodeller? b) Utviklingsprosjekter for balansert målstyring deles ofte inn i strategiutvikling, strategiimplementering og oppfølging. Hvorfor deler man inn på denne måten? Hvordan bør man kjøre prosjektet for å redusere risiko og kostnader? Oppgave 2 (Vekt 25% ) Du har blitt bedt om å analysere fem realprosjekter som totalt krever NOK 100 mill. i finansiering for en bedrift. Prosjektene, som alle er flerperiodiske og som kan startes opp nå, skal i sin helhet egenkapitalfinansiereres. Bedriften du jobber for ønsker å maksimere nåverdien (NPV net present value) av alle igangsatte prosjekter og er risikonøytral. Prosjektene har samme økonomiske levetid og kjennetegnes ved følgende nåverdier og internrenter (IRR Internal rate of return): Prosjekt A B C D Investering 20,0 40,0 10,0 36,9 NPV (NOK) 15,55 22,36 7,77 16,73 IRR (%) 50,0 39,6 50,0 34,7 a) Redegjør kort for hvilket (hvilke) kriterium (kriterier) du vil legge til grunn for en lønnsomhetsanalyse av prosjektene og hvilket (hvilke) prosjekt (prosjekter) som er lønnsomme, gitt at: i) Bedriften har mulighet til å finansiere prosjekter med NOK 70 mill. i dag, og prosjektene er uavhengige (dvs. alle prosjektene kan aksepteres uavhengig av hverandre). 1

2 ii) iii) Bedriften har mulighet til å finansiere prosjekter med NOK 106,9 mill. i dag, og prosjektene er uavhengige. Prosjektene er gjensidig utelukkende (kun ett prosjekt kan aksepteres), og bedriften har mulighet til å finansiere ethvert prosjekt. Anta videre at alle prosjektenes forventede kontantstrømmer er diskontert med et relevant avkastningskrav på 7 % p.a., at alle prosjektene er to-periodiske og at prosjektenes forventede kontantstrømmer for periode 1 og 2 er som følger: Tid 1 2 Prosjekt A Prosjekt B Prosjekt C 5 15 Prosjekt D b) Formulér bedriftens optimeringsproblem ved hjelp av informasjonen over som et LPproblem (lineær programmering), gitt en finansieringsmulighet i dag på NOK 70 mill. og uavhengige prosjekter. Gi en kort tolkning av bibetingelsene i formuleringen. Gjør nødvendige forutsetninger i denne oppgaven. De forventede kontantstrømmene i tabellen over er beregnet ved hjelp av følgende tilstandsbetingede kontantstrømmer i en diskret tilstandsmodell med tre mulige tilstander (hypoteser) for hvert prosjekt, der alle tilstandssannsynlighetene er 1/3: Tid 1 2 Tilstander H1 H2 H3 H1 H2 H3 Prosjekt A Prosjekt B Prosjekt C Prosjekt D Anta nå at bedriften kan innhente informasjon som avdekker all usikkerhet og at de fire prosjektene er gjensidig utelukkende. c) Vis beslutningsstrukturen, gitt de siste opplysningene og under forutsetning av at bedriften vurderer å skaffe til veie perfekt tilleggsinformasjon. Bruk eksempelvis et beslutningstre der du fyller inn data fra oppgaveteksten. Anta at det er avhengighet mellom realisasjonen av tilstander på tidspunkt 1 og 2, dvs si at samme tilstand vil inntreffe for begge periodene. Hvor mye vil en risikonøytral og rasjonell beslutningstaker maksimalt være villig til å betale for den perfekte tilleggsinformasjonen? d) Det er lite trolig at bedriften kan skaffe til veie tilleggsinformasjon som avdekker all usikkerhet. Hvilken praktisk nytte kan da bedriften ha av analysen under spm. c)? 2

3 Oppgave 3 (Vekt 30%) NB! I denne oppgaven skal du legge til grunn caset Delta Metal fra M.Schlosser, Corporate Finance A Model Building Approach. a) I caset Delta Metal er problemstillingen hvorvidt selskapet bør redusere antall kredittdager kundene har. Forklar verbalt hvordan Delta bør finne verdien av denne beslutningen. b) i) Er løsningene til Delta Metal i læreboken basert på nominelle eller reelle tallstørrelser? ii) Hvis to ulike løsninger hadde vært satt opp, en nominell og en reell, ville svaret og dermed konklusjonen nødvendigvis blitt det samme? c) Delta Metal planlegger å gjennomføre reduksjonen i antall kredittdager fra 186 til 122 dager. Selskapets controller har diktert et brev til alle bedriftens kunder der man opplyser om at antall kredittdager nå er redusert fra 186 til 122 dager, og samtidig at bedriftens priser er redusert med 4%. Drøft hvorvidt Delta Metal vil oppnå modelløsningen i praksis. d) Det er mulig å sette opp en generell, tilnærmet modell for hvordan kontantstrøm fra inntekter genereres. IKS = S. (1+v) t IKS = Innbetaling i en periode S = Salg i perioden v = Salgsvekst i perioden. t = Kredittid i antall perioder i) Indiker hvordan modellen kan ta hensyn til endringer i inflasjon (prisvekst). ii) Beregn hvor mye kontanter salget genererer for Delta Metal i 1994, i situasjonen hvor ny kredittplan innføres, men ingen EU regulativ innføres. Oppgave 4 (Vekt 30%) En controller har med basis i internregnskapet for 2001 etter beste evne forsøkt å gjennomføre en ABC-analyse (aktivitetsbasert kostnadsanalyse). Kostnadssammenhengene som hun har avdekket gjengis punktvis i tabell 1. 3

4 Tabell 1: 1) Direkte lønnskostnad totalt i virksomheten (DL) = 200(2q 1 + 5q 2 ) 200 = lønnskostnad per time i kroner q 1 = produsert og solgt mengde av produkt 1 q 2 = produsert og solgt mengde av produkt 2 2 = antall lønnstimer per produsert enhet av produkt 1 5 = antall lønnstimer per produsert enhet av produkt 2 2) Direkte materialkostnad totalt i virksomheten (DM) = 180q q = materialkostnad per produsert enhet av produkt = materialkostnad per produsert enhet av produkt 2 3) Indirekte kostnader totalt i virksomheten (IK) kan forklares ved hjelp av tre funksjoner: IK 1 = 7,5 millioner kroner + 0,4*DL (kapitalkostnader og kontrollkostnader) IK 2 = 2,0 millioner kroner + 0,2*DM + 15*T (indirekte innkjøps- og mottakskostnader) IK 3 = 1,0 millioner kroner *S (indirekte maskinomstillingskostnader) T = antall materialtransaksjoner = 12q 1 + 5q 2 S = antall maskinomstillinger =(q 1 /500)+ (q 2 /500) (antall ganger produksjonen skifter fra et produkt til et annet) og 12 = antall materialtransaksjoner per enhet av produkt 1 5 = antall materialtransaksjoner per enhet av produkt = seriestørrelsen til produkt = seriestørrelsen til produkt 2 a) Forklar oppbygningen av IK 2 -funksjonen og ta deretter stilling til om controllerens ABCanalyse er tilfredsstillende utført med hensyn til denne funksjonen dersom analysen skal benyttes til å beregne faktisk totalkostnad (fullkostnad) per enhet av produkt 1 i b) Anta at virksomheten produserte 2500 enheter av produkt 1 og 2500 enheter av produkt 2 i 2001, hva ble dermed marginalkostnaden for produkt 1? Forklar med ord hva som ville ha skjedd med med fullkostnad per enhet av produkt 1 og 2 i 2001 dersom produksjonsmengden hadde økt til 2600 for begge produktene. c) I et møte hvor ABC-analysen ble diskutert hadde controlleren følgende uttalelse om IK 3 : Den faste kostnaden på 1 million kroner muliggjør 30 maskinomstillinger, men det optimale er nok 25. Vi bør derfor søke å ha 25 maskinomstillinger i året da dette vil gi en mer kostnadseffektiv produksjon siden totalkostnaden (fullkostnaden) per maskinomstilling synker. Drøft controllerens uttalelse. 4

5 d) Virksomheten vurderer å kvitte seg med all ressursforbruk som inngår i IK 2 gjennom å la et annet selskap ta over denne funksjonen. Et selskap som er forespurt har gitt et anbud i 2001s kroneverdi på: 2 millioner kroner kroner * (q 1 + q 2 ) Gitt at alle de tre IK-funksjonene er uavhengige av hverandre, hva bør virksomheten gjøre? Controlleren fremstiller alle kostnader, både direkte og indirekte, som en funksjon av mengde. Forklar kort hva dette betyr. 5

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug

God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug God økonomistyring, hva må til? Espen Skaldehaug Tidspunkt: Torsdag 16. april, 08.00-09.30 Sted: Innledning Innledningsvis har jeg lyst til å stille et enkelt spørsmål: For et menneske som har fått i oppgave

Detaljer

SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER?

SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON A) HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER? SPESIALISERING I ØKONOMISTYRING HVA KJENNETEGNER GODE BESLUTNINGSMODELLER? DST 9535 VERDI AV TILLEGGSINFORMASJON.. Forelesningsnotet 3. Hva kjennetegner gode beslutningsmodeller? B) Når har informasjon

Detaljer

Investeringsanalyse for Kværner Stord

Investeringsanalyse for Kværner Stord Investeringsanalyse for Kværner Stord Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund, Økonomi og Administrasjon Av: Synnøve Leth, Veronica Leth, Lovise Kristin Risnes, Dette arbeidet er gjennomført

Detaljer

Verdsettelse i teori og praksis

Verdsettelse i teori og praksis NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17.06.2011 Verdsettelse i teori og praksis En analyse av to norske bedrifter Carl Eilert Macody Lund og Øyvind Thorup Veileder: Thore Johnsen Masterutredning i Finansiell

Detaljer

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse

Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse kapittel 4 Beslutninger på lang sikt prosjektanalyse Investeringsbeslutninger er langsiktige og gjerne betydelige i størrelse. Det krever helt andre analyseverktøy enn beslutninger på kort sikt. Når vi

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Faglig kontakt under eksamen: Tim Torvatn Tlf.: 735 93493 eller 9716 3061 Eksamensdato: 24. mai 2013 Eksamenstid

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall

Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall Del I regnskapsanalyse som rådgivningsverktøy: Kvalitetssikring og korrigering av regnskapstall I en artikkelserie vil vi se på hvordan du kan bruke regnskapsanalyse for å gi dine klienter gode råd. Dette

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse

Konkurspredikering. Gøril Toresen. - med forholdstall fra årsregnskapet. Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Konkurspredikering - med forholdstall fra årsregnskapet Gøril Toresen Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning økonomisk analyse Juni 2012 FORORD Denne oppgaven

Detaljer

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997.

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Nye oppgaver til Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. NB! For kun noen av disse oppgavene har jeg skrevet

Detaljer

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo

Forord. Trondheim, mai 2012. Simon Rekkebo Forord Denne masteroppgaven er det avsluttende arbeidet for studieretningen finansiell økonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Jeg ønsker å takke min veileder Egil Matsen for

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Børsintroduksjoner 1

Børsintroduksjoner 1 Børsintroduksjoner 1 Øyvind Norli En børsintroduksjon er blant de mest omfattende endringer et selskap kan gjøre. Ved en børsintroduksjon endres eierstrukturen på en omfattende måte og selskapet foretar

Detaljer

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS

Investeringsanalyse for Mint Renhold AS Anders Bråthen Frank Henrik Ringen Hofseth Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Investeringsanalyse for Mint Renhold AS BTH9503 Bacheloroppgave økonomistyring og investeringsanalyse Innleveringsdato:

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

"Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet"

Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet "Eiendomsinvesteringers økonomiske risiko: Analyse og vurdering av case i Bergensområdet" Hovedoppgave til mastergrad i Industriell økonomi og informasjonsledelse Av Thorleif Andersen Grimstad, juli 2004

Detaljer

Teknologiledelse - Økonomi

Teknologiledelse - Økonomi Teknologiledelse - Økonomi Komepdium basert på forelesningsnotater fra våren 2012 Einar Baumann 11. mai 2012 Dette kompendiumet er basert på notatene mine fra forelesningene mine i faget. Noen av notatene,

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 12 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer

Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer kap 12.fm Page 1 Monday, February 19, 2007 1:41 PM Tradisjonelle kalkyle- og driftsregnskapsformer en oversikt 1 M Å LSETNING Vite om forskjellene mellom års- og driftsregnskap Kjenne til hovedtrekkene

Detaljer

Verdivurdering av Aker Seafoods ASA

Verdivurdering av Aker Seafoods ASA Verdivurdering av Aker Seafoods ASA av Elin Bergum Ingvild Elise Karlsen Mastergradsoppgave i økonomi og administrasjon Studieretning økonomisk analyse (30 stp) Handelshøyskolen i Tromsø Universitetet

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet

Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Kundemobiliteten i det norske bankmarkedet Helge Qverneland Masteroppgave i samfunnsøkonomi Desember 2009 Institutt for økonomi Universitetet i Bergen Forord Denne oppgaven markerer slutten på samfunnsøkonomistudiet

Detaljer

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner?

Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? Har du gjort alt for å finne den rette kjøper eller strategiske partner? De fleste endrer eierstrukturen i bedriften sin bare én gang. Det er en beslutning man skal leve med i mange år. En samtale med

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

Salg av kommunale barnehager

Salg av kommunale barnehager www.pwc.no Salg av kommunale barnehager Utredning av alternativ og konsekvenser Oslo kommune Oktober 2012 Forord Denne utredningen av alternativ for salg av kommunale barnehager er kommet som følge av

Detaljer

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk

Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Når selskapets egenkapitaleiere også eier noe av selskapets gjeld: En modell for kapitalstruktur og optimal konkurspolitikk Guttorm Nygård, Våren 2014 Master i finansiell økonomi Innleveringsdato: Juni

Detaljer

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet

Rapport 2008-152. Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Rapport 2008-152 Finansiering av investeringer i regional- og sentralnettet Econ-rapport nr. 2008-152, Prosjekt nr. 5Z080025.10 ISSN: 0803-5113, ISBN ISBN 978-82-8232-047-4 ÅJE/VEI/YQI/abe, 9. februar

Detaljer