De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger"

Transkript

1 November 2011 De lønnsomme arbeiderne : Tallmateriale og beregninger Bjarte Sandal Denne teksten er en gjennomgang av tallmaterialet og beregningene i masterutredningen De lønnsomme arbeiderne. Teksten forutsetter kjennskap til utredningens innhold og metodikk, og må derfor ikke behandles som et frittstående dokument, men som et supplement til utredningen. NORGES HANDELSHØYSKOLE

2 Innholdsfortegnelse ØKONOMISKE FAKTORER VED VARIG TILRETTELAGT ARBEID 3 INNTEKTER 3 KOSTNADER 4 ØKONOMISKE FAKTORER VED DAGSENTER 6 SAMMENSTILLING OG BEREGNING AV SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET 7 APPENDIKS: SKATTEKOSTNAD VED OFFENTLIG FINANSIERING 9 2

3 Hovedkonklusjonen i masterutredningen De lønnsomme arbeiderne er at varig tilrettelagt arbeid er en samfunnsøkonomisk lønnsom sysselsettingsordning. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er definert som nettobesparelsen for samfunnet ved å sysselsette én uførepensjonist med psykiske lidelser og/eller ruslidelser gjennom VTA når alternativ aktivitet for pensjonisten er deltakelse på dagsenter. Nettobesparelsen er beregnet til å være kr per år for én uførepensjonist. Denne teksten ser nærmere på tallmaterialet som er benyttet i beregningene. Alle kroneverdier er oppgitt i 2007-kroner og er knyttet til én tiltaksdeltaker. For å kunne beregne de samfunnsøkonomiske effektene av VTA som sysselsettingstiltak, er det nødvendig å analysere de økonomiske faktorene knyttet til både VTA og dagsenter. I det følgende vil alle disse faktorene gjennomgås. Økonomiske faktorer ved varig tilrettelagt arbeid Sysselsetting av uførepensjonister gjennom VTA medfører både inntekter og kostnader. For vårt formål er det virkningene for bedriften som sysselsetter deltakeren som i hovedsak er av interesse. Tallene under er derfor en gjennomgang av hvilke inntekter og kostnader en VTAbedrift har knyttet til sysselsetting av én uførepensjonist. Inntekter På inntektssiden finnes det to åpenbare faktorer: driftstilskudd og uførepensjonistens bidrag til økt omsetning i bedriften. I 2007 var statens tilskuddssats fastsatt til kr I tillegg til dette kommer det kommunale tilskuddet, som skal utgjøre 25 % av statens tilskudd. En gjennomgang av kommunenes faktiske tilskuddsnivå viser imidlertid at det gjennomsnittlige nivået ligger på 32 % av statens tilskudd. Det samlede driftstilskuddet som bedriften mottar for en VTAdeltaker, er derfor 1 + 0,32 kr = kr

4 Bedriftenes økte inntekter gjennom den økte omsetningen en VTA-deltaker bidrar med, finnes det ikke offisielle tall for. Dette er derfor beregnet med utgangspunkt i ASVLs økonomistatistikk. Den totale salgsinntekten for Vekstbedriftene var kr i Ved å dividere denne på antall deltakere som står for produksjon, dannes et estimat på den enkelte deltakers bidrag til omsetning. I 2007 var det 6800 VTA-plasser i Vekstbedriftene. Det er imidlertid ikke bare VTA-deltakere som står for produksjon av varer og tjenester i Vekstbedriftene. Det totale antall deltakere på alle sysselsettingstiltak var Det legges til grunn at arbeidet som utføres av de ulike deltakerne er det samme. Bedriftens salgsinntekt per tiltaksplass beregnes derfor til å være kr = kr Kostnader På kostnadssiden er det mulig å identifisere to hovedkomponenter: lønnskostnader og varekostnader knyttet til produksjon av varer og tjenester. Bedriftens lønnskostnader knyttet til én VTA-plass består av bonuslønn til VTA-deltakeren, lønn til instruktører, arbeidsledere og ordinært ansatte samt andre lønnskostnader. Disse størrelsene finnes ikke spesifisert på deltakernivå, men er mulig å beregne med utgangspunkt i ASVLs lønnsstatistikk. Tabellen under viser bedriftens totale lønnskostnader knyttet til én VTA-deltaker. Per tiltaksplass Totalt Bonuslønn kr kr Instruktører/arbeidsledere kr kr Ordinært ansatte og andre lønnskostnader kr kr Sum kr kr Bonuslønnen er beregnet med utgangspunkt i den gjennomsnittlige bonuslønnen blant VTAdeltakere på kr 19,67, og antakelsen om at hver deltaker i gjennomsnitt jobber 35 timer i uken i 47 uker av året. Lønn til instruktører og arbeidsledere er beregnet med utgangspunkt i gjennomsnittlig månedslønn på kr , og at hver av disse er ansvarlig for fem 4

5 tiltaksdeltakere i 10,75 måneder i året. Øvrige lønnskostnader for ordinært ansatte er fordelt likt mellom samtlige 9613 tiltaksdeltakere i Vekstbedriftene, og er beregnet slik: (kr kr kr ) 9613 = kr Arbeidsgiveravgift er ikke inkludert i beregningen av bonuslønn, lønn til instruktører/arbeidsledere og ordinært ansatte. Den er imidlertid inkludert blant andre lønnskostnader. Bedriftenes varekostnad per VTA-deltaker beregnes på samme måte som salgsinntekt, og vil derfor være (inkludert merverdiavgift) kr = kr I tillegg til de bedriftsøkonomiske virkningene ved sysselsetting gjennom varig tilrettelagt arbeid, finnes det statsfinansielle virkninger. Det er allerede kommentert at statens finansieringskostnad i form av driftstilskudd er kr Sysselsettingen er imidlertid ikke bare en kostnadspost for staten. Den genererer også inntekter i form av inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Inntekt utover minstepensjon skal skattlegges med 28 prosent inntektsskatt og 7,8 prosent trygdeavgift. For vårt formål vil det si at staten mottar 35,8 prosent av deltakerens bonuslønn i skatteinntekt: 0,358 kr = kr Arbeidsgiveravgift beregnes med satsen 14,1 prosent. Med bonuslønn som beregningsgrunnlag utgjøre dette 0,141 kr = kr

6 Merverdiavgift beregnes med utgangspunkt i VTA-deltakerens bidrag til omsetning av varer og tjenester. Benyttet sats for merverdiavgift er 25 prosent. 0,25 kr = kr Alle kvantifiserbare virkninger av sysselsetting i VTA-tiltaket er nå fastsatt. Som vi husker fra innledningen skal disse måles opp mot de økonomiske virkningene ved en dagsenterplass for å kunne påvise nettobesparelsen for samfunnet ved at en uførepensjonist flyttes fra dagsenter til VTA. Det er derfor nødvendig å se nærmere på de økonomiske virkningene ved en dagsenterplass. Økonomiske faktorer ved dagsenter Det er en rekke forskjeller mellom varig tilrettelagt arbeid og dagsenter. For vårt formål, og i økonomisk forstand, er den relevante forskjellen at deltakelse på dagsenter ikke genererer inntekter. Selv om det finnes unntak, er aktiviteten ved et dagsenter ikke knyttet til produksjon eller omsetning av varer og tjenester. Det vil si at kartleggingen av økonomiske faktorer ved dagsenter utelukkende relateres til kostnader. På grunn av stor variasjon i aktivitets- og dagsentertilbud mellom landets kommuner er det utfordrende å anslå et generalisert nivå for kostnadene knyttet til en dagsenterplass. Kommunale budsjetter skiller i hovedsak ikke mellom dagsenter, hjemmetjenester og andre tilbud for uførepensjonister med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Som en konsekvens av dette er tall fra NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet benyttet for å kostnadsberegne en dagsenterplass. Regneeksempler i denne utredningen anslår kostnaden for gruppen med de omtalte diagnosene til å være om lag kr årlig. I dette estimatet er det forutsatt et bistandsbehov på 5:1 brukere per ansatt, noe som er konsistent med antakelsen om nivå på oppfølgingsbehov for disse diagnosegruppene ved deltakelse i VTA. I innledningen til denne teksten er det slått fast at alle kroneverdier er oppgitt i 2007-kroner. Den estimerte dagsenterkostnaden i NOU 2005:8 er oppgitt i 2007-kroner. For å korrigere for 6

7 dette, justeres den estimerte kostnaden til 2007-kroner ved hjelp av konsumprisindeksen. Den årlige kostnaden for en dagsenterplass blir dermed kr Sammenstilling og beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet Etter å ha kartlagt alle inntekter og kostnader knyttet til henholdsvis VTA og dagsenter, kan disse sammenstilles. Figuren under er en grafisk framstilling. Varig tilrettelagt arbeid Tap VTA = kr Inntekter kr Kostnader kr Dagsenter Tap DAGSENTER = kr Inntekter kr 0 Kostnader kr Inntekten ved varig tilrettelagt arbeid er utelukkende basert på salgsinntekten en tiltaksdeltaker bidrar med. Grunnen til det er at driftstilskuddet fra stat og kommune i samfunnsøkonomisk forstand klassifiseres som en overføring, ikke en inntekt. En gjennomgående forklaring av dette kunne vært opplysende, men er ikke nødvendig for 7

8 formålet til denne redegjørelsen. Gjennomgående forklaring er tilgjengelig i utredningens kapittel Kostnadene ved varig tilrettelagt arbeid er summen av lønns- og varekostnader. Differansen mellom inntektene og kostnadene er tiltaksbedriftens produksjonstap ved en VTA-plass. Som figuren viser er dette beregnet til kr Som drøftet tidligere genererer ikke deltakelse på dagsenter noen salgsinntekt. Inntekten ved dagsenter er derfor lik null. Kostnaden på kr er dagsenterkostnaden som er oppgitt tidligere. Også her beregnes taper per deltaker som differansen mellom inntekt og kostnad. Tapet blir da, naturlig nok, kr Med dette som utgangspunkt er det mulig å beregne den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved varig tilrettelagt arbeid for uførepensjonister med psykiske lidelser/og eller rusproblemer. Som nevnt innledningsvis er denne definert som nettobesparelsen for samfunnet ved å sysselsette én uførepensjonist med psykiske lidelser og/eller ruslidelser gjennom VTA når alternativ aktivitet for pensjonisten er deltakelse på dagsenter. Nettobesparelsen er beregnet på følgende måte (se appendiks for detaljer om skattekostnad): π = Kostnadsbesparelse ved tiltak kostnad ved tiltak = Tap!"#$%&'%( + Skattekostnad!"#$%&'%( Tap!"# + Skattekostnad!"# = kr kr (kr kr ) = kr Nettobesparelsen, uttrykt ved π, er differansen mellom kostnadene ved en dagsenterplass og kostnadene ved en VTA-plass. Ved å flytte en uførepensjonist fra dagsenter til VTA faller denne pensjonistens dagsenterkostnader bort. I vårt regnestykke blir derfor dette definert som en kostnadsbesparelse. Samtidig påløper det kostnader knyttet til sysselsetting i VTA. Disse trekkes fra kostnadsbesparelsen for å beregne netto kostnadsbesparelse. I og med at nettobesparelsen er positiv kan vi konkludere med at VTA er en samfunnsøkonomisk lønnsom sysselsettingsordning gitt at deltakelse på dagsenter er alternativet. 8

9 Appendiks: Skattekostnad ved offentlig finansiering Finansiering av offentlige prosjekter ved bruk av skatteinnkreving er ikke gratis. I tillegg til de rent administrative kostnadene, vil økte skatter gi et effektivitetstap fordi ressursbruken i økonomien blir påvirket av skatteøkningen. For å korrigere for dette bør det i enhver samfunnsøkonomisk analyse inkluderes en skattekostnad. Finansdepartementets veileder for samfunnsøkonomiske analyser anbefaler at denne settes til 20 øre per skattekrone som kreves inn. I praksis vil det si at kostnadene knyttet til et offentlig finansiert prosjekt oppjusteres med 20 % fra ordinære markedspriser. Relatert til beregningene utført i De lønnsomme arbeiderne betyr det at de offentlig finansierte kostnadene ved henholdsvis VTA og dagsenter må korrigeres for å reflektere de faktiske, samfunnsøkonomiske kostnadene disse tiltakene medfører. Det er dette som er gjort i beregningen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved VTA på side 7. For dagsenter er dette enkelt. Her beregnes skattekostnaden ved offentlig finansiering som 20 % av tiltakets totalkostnad: 0,2 kr = kr For varig tilrettelagt arbeid er dette imidlertid noe mer komplisert. Grunnen til det er at verdsettingen av lønnskostnader i en samfunnsøkonomisk analyse ikke nødvendigvis er den samme som verdsettingen er i et ordinært bedriftsregnskap. Det anses som unødvendig å gjenskape hele denne drøftelsen i denne teksten da problemstillingene er nøye drøftet i masterutredningens kapittel I gjennomgangen av statens finansieringskostnad for VTA ble det presisert at deltakelse på tiltaket ikke bare er en kostnadspost for staten. Sysselsetting av en uførepensjonist gjennom dette tiltaket genererer også inntekter i form av inntektsskatt, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Det vil si at netto finansieringskostnad for det offentlige ikke er den samme som driftstilskuddet, men driftstilskuddet korrigert for de skatter og avgifter som kreves inn. Skattekostnaden ved offentlig finansiering av driftstilskuddet må følgelig beregnes med 9

10 utgangspunkt i netto finansieringskostnad, og ikke driftstilskuddet isolert sett. Tabellen under viser beregningsgrunnlaget for skattekostnad. Driftstilskudd kr Innbetaling av merverdiavgift kr = Beregningsgrunnlag for skattekostnad kr I dette konkrete tilfellet skiller imidlertid beregningsgrunnlaget for skattekostnad seg fra netto finansieringskostnad. Som det framgår av tabellen korrigeres det ikke for innbetaling av inntektsskatt og arbeidsgiver avgift. Begrunnelsen for dette er relatert til alternativkostnaden til arbeidskraften. For redegjørelse av dette henvises det igjen til utredningens kapittel Med beregningsgrunnlaget i tabellen over som utgangspunkt, beregnes skattekostnaden ved offentlig finansiering av driftstilskudd for VTA til: 0,2 kr = kr

De lønnsomme arbeiderne

De lønnsomme arbeiderne NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, juni 2011 De lønnsomme arbeiderne En samfunnsøkonomisk analyse av varig tilrettelagt arbeid Kine-Marte Igland og Bjarte Sandal Veileder: Victor D. Norman Masterutredning

Detaljer

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten

Rapport 2009-056. Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Rapport 2009-056 Ressursbruk i spesialisthelsetjenesten Econ-rapport nr. 2009-056, Prosjekt nr. 5Z080151.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-061-0 GLU/MSV/pil, EBO, 8. juni 2009 Offentlig Ressursbruk

Detaljer

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving. Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Mulige provenyeffekter ved flytting av skatteinnkreving Rapport utarbeidet for Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd

Detaljer

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor

Rapport 2009-064. Økonomi og organisering i skjermet sektor Rapport 2009-064 Økonomi og organisering i skjermet sektor Econ-rapport nr. 2009-064, Prosjekt nr. 5z080060.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-078-8 LEB/MS/abe, JAN 30. juni 2009 Offentlig Økonomi og

Detaljer

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON

PROSJEKTNR RAPPORTNR VERSJON 0,78). Alt i alt forventes utbyggingen å bidra til etablering av vel 300 arbeidsplasser i regionen ved høyt leveransenivå for underleveransene. Ved lavt nivå forventes det vel 250 arbeidsplasser. For stor-regionen

Detaljer

Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013

Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013 TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 308 Revidert utgave 2012 Tittel: Kostnader i barnehager i 2011 og nasjonale satser for 2013

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM. Utarbeidet for GlaxoSmithKline

SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM. Utarbeidet for GlaxoSmithKline SAMFUNNSØKONOMISKE KOSTNADER VED HÅNDEKSEM Utarbeidet for GlaxoSmithKline Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX143009.10 ISBN 978-82-8232-217-1 ISSN 0803-5113 Interne koder EBO/BGR/adm, RBJ

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet

Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet Rapport Ringvirkningsanalyse av Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet Rapport nr. 22/2013 Av Sveinung Fjose, Lisbeth Iversen og Leo Grünfeld Innhold 1. Sira-Kvina kraftselskaps aktivitet som grunnlag for

Detaljer

Offentlig. Utgårdskilen samfunnsøkonomisk analyse av kommunale investeringer i havna. Utarbeidet for Hvaler kommune. Håkon Hagtvet

Offentlig. Utgårdskilen samfunnsøkonomisk analyse av kommunale investeringer i havna. Utarbeidet for Hvaler kommune. Håkon Hagtvet Utgårdskilen samfunnsøkonomisk analyse av kommunale investeringer i havna Utarbeidet for Hvaler kommune Håkon Hagtvet FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Hvaler kommune.

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av IKT-prosjekter

Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av IKT-prosjekter Veileder Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering av IKT-prosjekter SSØ 01/2009, 2. opplag 2000 eks. Forord Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en integrert del av arbeidsprosesser

Detaljer

Utgiftsbehov kommunale veger

Utgiftsbehov kommunale veger Utgiftsbehov kommunale veger - regnskapsstudie Av Einar Bowitz Lars Håkonsen Kjetil Lie Ailin Aastvedt Telemarksforsking-Bø i samarbeid med TF-notat nr 8/2007 14. august 2007 h Telemarksforsking-Bø 2007

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster av et Fotball EM i Norge i 2016

Samfunnsøkonomiske gevinster av et Fotball EM i Norge i 2016 Samfunnsøkonomiske gevinster av et Fotball EM i Norge i 2016 Dag Morten Dalen 1 Lars Håkonsen 2 14. august 2009 Utarbeidet på oppdrag fra Norges Fotballforbund 1 Professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen

Detaljer

Omstruktureringstiltak

Omstruktureringstiltak Halden kommune Omstruktureringstiltak Delrapport barnehage, undervisning, SFO og administrasjon RAPPORT 16. oktober 2014 Oppdragsgiver: Rapport nr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Halden kommune

Detaljer

Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne

Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne R Bruk av lønnstilskudd for personer med nedsatt arbeidsevne Kartlegging i utvalgte land Rapport 2013-03 Proba-rapport nr. 2013-03, Prosjekt nr. 12015 ISSN: 1891-8093 AUG/PDS, TT, 18. januar 2013 Offentlig

Detaljer

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt?

Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? Rapport Er utvidet nettolønnsordning samfunnsøkonomisk lønnsomt? MENON-PUBLIKASJON April 2013 av Sveinung Fjose, Magnus Utne Gulbrandsen, Christian Mellbye, Erik Jakobsen og Jens Fredrik Skogstrøm Innhold

Detaljer

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell

Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell RAPPORT 2014/05 Usikkerhetsanalyse av kostnadene ved etablering av en nasjonal høydemodell Vibeke Wøien Hansen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/05 Rapporttittel

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne

Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne AFI-rapport 5/2012 Arild H. Steen, Sveinung Legard, Jes Erik Jessen, Niels Anker og Peter G. Madsen Samfunnsøkonomisk analyse av økt sysselsetting av personer med nedsatt funksjonsevne ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Hva får AFP-pensjonister igjen for å arbeide?

Hva får AFP-pensjonister igjen for å arbeide? Økonomiske analyser 2/2002 Bjart Holtsmark * For de fleste som tilhører den andelen av arbeidsstyrken som har rett på avtalefestet pensjon (AFP), er det relativt lite å tjene på å bli stående i arbeid

Detaljer

Enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering. Av: Brynjar Indahl

Enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering. Av: Brynjar Indahl Enkelte beregninger av lønnsomheten av å ta ut alderspensjon fra folketrygden før pensjonering Av: Brynjar Indahl 19.03.2012 Innhold 1. Innledning... 4 2. Bakgrunn... 5 2.1 Pensjonsreformen... 5 2.2 Skattereglene

Detaljer

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og

Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for. momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og Hovedorganisasjonen Virke Netthandel fra utlandet og 200-kronersgrensen for momsfrie kjøp Ringvirkninger for norsk handelsnæring og offentlige inntekter MENON september 2014 Oppsummering I denne rapporten

Detaljer

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder

Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager. Trond Erik Lunder Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier fra private barnehager Trond Erik Lunder TF-notat nr. 51/2011 TF-notat Tittel: Gullgraving i sandkassa? Profittmuligheter og uttak av verdier

Detaljer

Den maritime næringen på Vestlandet

Den maritime næringen på Vestlandet Den maritime næringen på Vestlandet Nøkkeltall, 2010 Asle Høgestøl Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport nr. 6:2012 ideas2evidence Lyngveien 15 N-5101 Eidsvågneset Norway Phone: +47 91817197 Fax: +47

Detaljer

Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv

Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv 02/14 RAPPORT REPORT Vinter-OL i Oslo i 2022 i samfunnsøkonomisk perspektiv Per Heum Afsaneh Bjorvatn Kåre Petter Hagen Karl Rolf Pedersen Frode Skjeret Samfunns- og næringslivsforskning AS Centre for

Detaljer

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms-ol på Lillehammer i 2016

Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms-ol på Lillehammer i 2016 Kvalitetssikring av søknad om statsgaranti for ungdoms-ol på Lillehammer i 2016 Rapport til Finansdepartementet og Kulturdepartementet Rapport nr: 2011-0919 Ver 1.0, 13. juli 2011 Sammendrag Finansdepartementet

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren Rapport 93/01 Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren ECON-rapport nr. 93/01, Prosjekt nr. 35880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645- 494-1 EBO/HLI/kea, ACB, 18. januar 2002 Offentlig

Detaljer

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH TF-notat nr. 20/2014 Tittel: Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater Undertittel: Kostnader ved

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten Høringsfrist:

Detaljer

Høring finansiering av private barnehager

Høring finansiering av private barnehager VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Juridisk avdeling 2 20.08.2015 22.05.2015 2015/3445 Høring finansiering av private barnehager INGEN MERKNADER TIL HØRINGEN 1. OM HØRINGEN

Detaljer