Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt"

Transkript

1 Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1011 Markeder og markedssvikt Faglig kontakt under eksamen: Bjarne Strøm Tlf.: Eksamensdato: Eksamenstid (fra-til): Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: C / Flg formelsamling: Knut Sydsæter, Arne Strøm og Peter Berck (2006): Matematisk formelsamling for økonomer, 4utg. Gyldendal akademiske. Knut Sydsæter, Arne Strøm, og Peter Berck (2005): Economists mathematical manual, Berlin. Enkel kalkulator Citizen SR-270x, HP 30S eller SR-270X College Annen informasjon: Eksamensoppgaven består av 4 oppgaver med delspørsmål som alle skal besvares. Vekting gitt i parentes. Sensurdato: 14. juni 2013 Målform/språk: Bokmål og nynorsk Antall sider: 3 Antall sider vedlegg: 0 Merk! Studenter finner sensur i Studentweb. Har du spørsmål om din sensur må du kontakte instituttet ditt. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike spørsmål.

2 SØK1011 Markeder og markedssvikt Bokmål Oppgave 1 (40 %) Betrakt et marked hvor det er to bedrifter, A og B, som tilbyr identiske varer. Etterspørselen er gitt ved: p = D x, hvor p er prisen, x er kvantum og D er en konstant. Bedriftene har identiske og konstante marginalkostnader lik c. a) Anta Cournot-konkurranse. Still opp bedriftenes optimeringsproblem og finn løsningene for produksjon og overskudd i den enkelte bedrift, samlet produksjon og markedspris. b) Anta Stackelberg-konkurranse med bedrift A som leder og bedrift B som følger. Hvordan endres produksjon og overskudd i den enkelte bedrift, samlet produksjon og markedspris i forhold til Cournot-konkurranse? c) Er konsumentene tjent med Cournot-konkurranse eller Stackelberg-konkurranse? Oppgave 2 (20 %) Betrakt en frikonkurranse-økonomi der konsumentenes marginale betalingsvilje er gitt ved MB(x) = x og bedriftenes marginalkostnader er gitt ved MC(x) = x, der x er omsatt kvantum. Produksjon av x medfører forurensningskostnader = 20x. Hva blir samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x? Hva blir omsatt kvantum i en uregulert markedsøkonomi? Myndighetene innfører en avgift, t, per produsert enhet av x. Hvor stor må t være for at vi skal få samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x? Oppgave 3 (20 %) Forklar kort hvorfor en frikonkurranse økonomi tilfredsstiller betingelsen for Pareto-effektiv fordeling av konsumgoder mellom konsumentene. Oppgave 4 (20 %) Betrakt en økonomi bestående av N individer. Den enkeltes betalingsvillighet for et fellesgode x er gitt ved V(x) = ax-bx 2 der a og b er positive konstanter. Fellesgodet produseres til konstant enhetskostnad lik c. Hva blir samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x dersom fellesgodet blir produsert? Hvor stor må N være for at fellesgodet bør produseres? Side 2 av 3

3 SØK1011 Markeder og markedssvikt Nynorsk Oppgåve 1 (40 %) Sjå på ein marknad kor det er to bedrifter, A og B, som tilbyr identiske varar. Etterspurnaden er gitt ved: p = D x, kor p er prisen, x er kvantum og D er ein konstant. Bedriftene har identiske og konstante marginalkostnadar lik c. a) Anta Cournot-konkurranse. Still opp bedriftene sitt optimeringsproblem og finn løysingane for produksjon og overskott i den enkelte bedrift, samla produksjon og marknadspris. b) Anta Stackelberg-konkurranse med bedrift A som leiar og bedrift B som følgjar. Korleis endrast produksjon og overskott i den enkelte bedrift, samla produksjon og marknadspris jamført med Cournot-konkurranse? c) Er konsumentane tente med Cournot-konkurranse eller Stackelberg-konkurranse? Oppgåve 2 (20 %) Sjå på ein frikonkurranse-økonomi der konsumentane si marginale betalingsvilje er gitt ved MB(x) = x og bedriftenes marginalkostnader er gitt ved MC(x) = x, der x er omsett kvantum. Produksjon av x medfører forureiningskostnadar = 20x. Kva blir samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x? Kva blir omsett kvantum i ein uregulert marknadsøkonomi? Styresmaktene innfører ei avgift, t, per produsert eining av x. Kor stor må t være for at vi skal få samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x? Oppgåve 3 (20 %) Forklar kort kvifor ein frikonkurranse økonomi tilfredsstiller kravet til Pareto-effektiv fordeling av konsumvarer mellom konsumentane. Oppgåve 4 (20 %) Sjå på ein økonomi beståande av N individar. Den enkeltes betalingsvilje for eit fellesgode x er gitt ved V(x) = ax-bx 2 der a og b er positive konstantar. Fellesgodet produserast til konstant kostnad per eining lik c. Kva blir samfunnsøkonomisk optimal produksjon av x dersom fellesgodet blir produsert? Kor stor må N være for at fellesgodet bør produserast? Side 3 av 3

4 KOMMENTAR TIL EKSAMENSBESVARELSE SØK1011 VÅR 2013: KANDIDAT Dette er en meget god besvarelse som har fått karakteren A. Samtlige 4 oppgaver er godt besvart. Kombinasjonen av sterke analytiske ferdigheter og gode forklaringer og tolkninger etterlater et solid inntrykk og dokumenterer god forståelse. Oppgave 1 Oppgaver omhandler duopolkonkurranse i et marked med en spesifisert etterspørselsfunksjon. Beregningene i a) og b) er riktige og godt forklart. God sammenlikning av Cournot og Stackelberg i b). Svaret i c) er tilstrekkelig, det er ikke nødvendig å regne ut konsumentoverskuddet i de to tilfellene. Utregning av konsumentoverskuddet gir ikke trekk, men kan «stjele» tid fra de øvrige oppgavene. Oppgave 2 Oppgaven betrakter et marked hvor det er eksterne virkninger i produksjonen. Beregningene av samfunnsøkonomisk optimal produksjon, produksjon i et uregulert marked og optimal avgift er riktige og godt forklart. Gode figurillustrasjoner og diskusjon av appropriabilitet. Her var det mange som gikk ut fra den marginale forurensningskostnaden var 20x i stedet for 20. Som en konsekvens av dette ble både samfunnsøkonomisk optimal produksjon og optimal avgift feil. Oppgave 3 Kandidaten stiller opp betingelsen for Pareto-effektiv fordeling av konsumgoder og konfronterer deretter frikonkurranse-løsningen med denne. Dette gjøres både verbalt og analytisk. Besvarelsen av denne oppgaven er outstanding i forhold til de fleste andre. Det må understrekes at et verbalt resonnement langs de linjer som presenteres her ville gitt høy uttelling i seg selv. Mange diskuterer optimal produksjonssammensetning (markedskryss), noe som gir begrenset uttelling. Oppgave 4 Besvarelsen gir innledningsvis en god omtale av fellesgoder. Samfunnsøkonomisk optimal produksjon beregnes riktig. Utgangspunktet for beregning av kritisk innbyggertall er også

5 riktig, men løsningen blir ufullstendig fordi det ikke settes inn for optimal produksjon av x (x inngår i den siste ulikheten). Besvarelsen er likevel bedre enn de fleste andre.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 17. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK3003 Videregående makroøkonomisk analyse Eksamen: Høst 2010 Antall sider: 27 SØK3003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK1003 Innføring i makroøkonomisk analyse Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 35 SØK1003 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi

Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi Faglig kontakt under eksamen: Per Tovmo Tlf.: 73 55 02 59 Eksamensdato: 11. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 5 timer

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse

Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK1012 Makroøkonomisk analyse Faglig kontakt under eksamen: Egil Matsen Tlf.: 73 59 78 52 Eksamensdato: 31.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 09.00 14.00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4245 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Håkon Tjelmeland Tlf: 48 22 18 96 Eksamensdato:??. august 2014 Eksamenstid (fra til): 09:00 13:00 Hjelpemiddelkode/Tillatte

Detaljer

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige!

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk

Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Institutt for matematiske fag Eksamensoppgave i TMA4240 Statistikk Faglig kontakt under eksamen: Jo Eidsvik og Arild Brandrud Næss Tlf: 90 12 74 72 og 99 53 82 94 Eksamensdato: 9. desember 2013 Eksamenstid

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Faglig kontakt under eksamen: Tim Torvatn Tlf.: 735 93493 eller 9716 3061 Eksamensdato: 24. mai 2013 Eksamenstid

Detaljer

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs.

b) i) Finn sannsynligheten for at nøyaktig 2 av 120 slike firmaer går konkurs. Eksamen i: MET 040 Statistikk for økonomer Eksamensdag: 31 Mai 2007 Tid for eksamen: 09.00-13.00 Oppgavesettet er på 4 sider. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte eller egenskrevne hjelpemidler og kalkulator.

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II

Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4064 Klinisk psykologi II Faglig kontakt under eksamen: Hans Nordahl og Katrin G. Brubakk Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 12.12.2014

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi

Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi Faglig kontakt under eksamen: Fay Giæver Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2014 Eksamenstid (fra-til): 09:00 15:00

Detaljer

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012 MONOPOL Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopol - hvordan skiller det seg fra frikonkurranse? Monopol - velferdstap ved monopol Prisdiskriminering Offentlige inngrep ovenfor

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1001 Samfunnsteori

Eksamensoppgave i SOS1001 Samfunnsteori Institutt for sosiologi og statsvitenskap Eksamensoppgave i SOS1001 Samfunnsteori Faglig kontakt under eksamen: Johan Fredrik Rye Tlf.: 73591692 Eksamensdato: 22.05.2013 Eksamenstid (fra-til): 5 timer

Detaljer

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997.

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Nye oppgaver til Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. NB! For kun noen av disse oppgavene har jeg skrevet

Detaljer

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene

Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener. Lokalt gitt eksamen. Fysikk. Felles for utdanningsområdene Utdanningsavdelingen Vurderingsveiledning Muntlig-praktiske eksamener Lokalt gitt eksamen Fysikk Felles for utdanningsområdene Karakterer i fag 4-4. Karakterer i fag Det skal nyttes tallkarakterer på en

Detaljer

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister

Eksamen. Fag: VG1341 Matematikk 1MY. Eksamensdato: 3. mai 2006. Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Eksamen Fag: VG1341 Matematikk 1MY Eksamensdato: 3. mai 2006 Felles allmenne fag Privatistar/Privatister Oppgåva ligg føre på begge målformer, først nynorsk, deretter bokmål. / Oppgaven foreligger på begge

Detaljer

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.

Eksamensoppgaven. Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1. Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no. Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio. Eksamensoppgaven Mellomfagstillegget V-02 Karakter: 2,1 Gjengitt av: Geir Soland geiras@studen.sv.uio.no Stig J. Reitan stigjr@student.sv.uio.no side 35 Oppgave 1 Internasjonal handel a) Vi har næringsintern

Detaljer

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi

Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSYPRO4084 Klinisk psykologi og nevropsykologi Faglig kontakt under eksamen: Knut Hestad Tlf.: 73 59 19 60 Eksamensdato: 03.12.2013 Eksamenstid (fra-til): 09:00

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt?

Markedssvikt. Fra forrige kapittel: Pareto Effektiv allokering. Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? Markedssvikt J. S kapittel 4 Fra forrige kapittel: Under ideelle forhold gir frikonkurranse en Pareto Effektiv allokering. I dette kapittelet: Hva skjer når disse ideelle forholdene ikke oppfylt? 1 2 Hva

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk

Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Seminaroppgaver ECON 1310 Økonomisk aktivitet og økonomisk politikk Høsten 2012 1) Måling av økonomiske variable. Blanchard kap 1, Holden, (i) Hva er hovedstørrelsene i nasjonalregnskapet, og hvordan er

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE MET1002 Statistikk Grunnkurs 7,5 studiepoeng Torsdag 14. mai 2007 kl. 09.00-13.00 Faglærer: Sjur Westgaard (97122019) Kontaktperson

Detaljer