8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse"

Transkript

1 8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene. Dette framstilles i en tabell der nåverdi for hvert prissatt konsekvenstema og hovedresultatene fra EFFEKT-beregningene vises. Tabellen vil vise samfunnsøkonomisk nåverdi for en periode på 25 år, med den til en hver tid gjeldende kalkulasjonsrente. Positive tall viser fordeler og negative tall viser ulemper for samfunnet. I tabellen kommer det også fram netto nytte, netto nytte pr. budsjettkrone, internrente og første års avkastning. I tillegg til tabellen gis en kort verbal omtale av alternativene i forhold til hverandre, eventuelt supplert med grafiske illustrasjoner. I planprogrammet står det at samfunnsøkonomisk nytte skal beregnes for en periode på 25 år. Siden planprogrammet ble fastsatt, er det gitt nye retningslinjer for de samfunnsøkonomiske beregningene som utføres i forbindelse med Nasjonal transportplan I disse retningslinjene er det lagt opp til en analyseperiode på 40 år. Det er også lagt opp til 4,0 % kalkulasjonsrente i stedet for 4,5 %. I beregningene i dette prosjektet er det benyttet samme analyseperiode og kalkulasjonsrente som i beregningene til Nasjonal transportplan Internrente er ikke beregnet. Internrenten er definert som den kalkulasjonsrenten som gir netto nytte lik null. For alternativ med positiv netto nytte i tabellen på neste side vil internrenten være over 4,0 %, mens for alternativ med negativ netto nytte vil internrenten være lavere enn 4,0 %. Beregning av internrenten vurderes ikke å være beslutningsrelevant. Tabellene på de to neste sidene viser resultatene fra beregningen av de prissatte konsekvensene. Det er redegjort nærmere for tallene i kapittel 6 Prissatte konsekvenser. Det er tre mål som kan brukes for å oppsummere de prissatte konsekvensene: Netto nytte viser nåverdi av nytten av et tiltak minus nåverdi av alle kostnadene ved tiltaket. Sagt på en annen måte viser netto nytte hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved tiltaket er trukket fra nytten tiltaket gir. Netto nytte per budsjettkrone viser i kroner hvor mye samfunnet netto får igjen per krone bevilget over offentlig budsjett. I vårt tilfelle er det viktig å merke seg at nytteberegningene er gjort for et scenario uten bompenger. Beregningen av netto nytte per budsjettkrone viser altså hva samfunnet ville få igjen per krone bevilget over offentlig budsjett dersom prosjektet hadde vært 100 % offentlig finansiert. Dette prosjektet skal sannsynligvis delvis bompengefinansieres, men fordelingen mellom statlige midler og bompenger er ikke bestemt. Derfor er det ikke gjort nytteberegninger med delvis bompengefinansiering. Første års avkastning viser hvor mye samfunnet får igjen fra prosjektet i prosjektets første år. Netto nytte er brukt som mål for å rangere alternativene med hensyn til prissatte konsekvenser. Tabellene på de to neste sidene viser begge de samme tallene, men sortert på ulik måte. Den første tabellen er sortert etter alternativ, den andre er sortert etter rangering for prissatte konsekvenser.

2 8-2 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Tabell 8-1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, sortert etter alternativ

3 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 8-3 Tabell 8-2: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, sortert etter rangering

4 8-4 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning De prissatte konsekvensene er delt inn i følgende kategorier: Verst: Netto nytte lavere enn minus 4,0 milliarder kr Nest verst: Netto nytte mellom minus 0,4 og minus 4,0 milliarder kr Middels: Netto nytte rundt null, nærmere bestemt mellom pluss 0,4 og minus 0,4 milliarder kroner Nest best: Netto nytte fra pluss 0,4 til pluss 1,0 milliarder kr Best: Netto nytte større enn pluss 1,0 milliarder kroner Rangeringen etter nummer er gjort ut fra verdiene for netto nytte, høyeste netto nytte gir rang 1, nest høyeste gir rang 2 osv. Vi ser at tre alternativ havner i kategorien «best» med netto nytte større enn én milliard kroner. Alternativ A1a i grønn korridor kommer aller best ut med en netto nytte på 2,19 mrd. kr. Deretter følger alternativ A1b i blå korridor med netto nytte på 1,43 mrd. kr, og alternativ A4e med netto nytte på 1,05 mrd. kr. Hovedforklaringen på at disse alternativene får så god netto nytte er at trafikantnytten er vesentlig høyere enn investeringskostnadene. I kategorien «nest best» finner vi fire alternativ. Best av dem er alternativ A12a i grønn korridor med netto nytte på 0,86 mrd. kr. Deretter følger tre alternativ i rød korridor: A4c (netto nytte 0,73 mrd. kr), A3e (netto nytte 0,63 mrd. kr) og A2e (netto nytte 0,47 mrd. kr). Også for disse alternativene er hovedforklaringen på den positive netto nytten at trafikantnytten er høyere enn investeringskostnadene. Alternativene i kategorien «middels» har netto nytte rundt null, det vil si at summen av nytte ved løsningene er nokså lik summen av kostnadene ved dem. Vi merker oss spesielt at referansesituasjonen, som definerer nullnivået, har fått rang nr. 12. Legger man kun til grunn de prissatte konsekvensene, vil samfunnet vinne økonomisk på å bygge vegløsninger som har netto nytte som er bedre enn referansesituasjonen, det vil si større enn null, og samfunnet vil tape økonomisk på å bygge vegløsninger som har netto nytte som er dårligere enn referansesituasjonen, det vil si mindre enn null. I tillegg til referansesituasjonen er det alternativ fra rød korridor, samt alternativ A12b i blå korridor, som havner i kategorien «middels». Alternativene i kategorien «nest verst» har betydelig negativ netto nytte. I denne kategorien finner vi alle alternativ i rosa korridor. Dette skyldes at disse løsningene ikke gir så stor trafikantnytte som de fleste andre alternativene fordi vegen har redusert standard. De to rosa alternativene med undersjøisk tunnel under Kroksund kommer betydelig dårligere ut enn bruløsningene. Dette skyldes høye investeringskostnader ved å bygge undersjøisk tunnel. Vi ser at alle løsninger med undersjøisk tunnel under Kroksund i grønn, blå og rød korridor også havner i kategorien «nest verst». Også for disse alternativene er hovedgrunnen til at de havner i denne kategorien at den undersjøiske tunnelen er så dyr. Kategorien «verst» utgjøres av løsningene i gul korridor. Disse alternativene gir liten eller ingen trafikantnytte. Dette skyldes at de får lite trafikk. Samtidig er investeringskostnadene store. Samlet fører dette til negativ netto nytte på rundt åtte milliarder kroner for disse løsningene.

5 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for alle ikke-prissatte temaer. Sammenstillingen gjøres i tabell. For hvert alternativ klassifiseres temaenes samlede bidrag til netto nytte i én av følgende fire kategorier: (i) negativt, strider, (ii) negativt, (iii) nær null eller (iv) positivt. Alternativene rangeres. Vurderingene ledsages av forklarende tekst. Sammenstillingen av ikke-prissatte konsekvenser er gjort i flere trinn. Først er det gjort en samlet vurdering av alle ikke-prissatte konsekvenser for hvert alternativ. Formålet med denne vurderingen er å vurdere om alternativene gir et positivt eller negativt bidrag til prosjektets netto nytte. Følgende kategorier, definert i Vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser, er benyttet: : brukes dersom ett eller flere tema har fire minus, eller to eller flere tema har tre minus Negativt bidrag til netto nytte: brukes der det er tydelig overvekt av negative konsekvenser Bidrag nær null: brukes der de positive konsekvensene i stor grad oppveier de negative konsekvensene Positivt bidrag til netto nytte: brukes dersom det er overvekt av positive konsekvenser. (Denne kategorien er ikke relevant for noen av alternativene i dette prosjektet.) Som det fremgår av tabellen nedenfor, er det kun referansesituasjonen som gir null bidrag til den samfunnsøkonomiske nytten. Referansesituasjonen definerer nullnivået. Av de øvrige løsningene gir 21 negativt bidrag til netto nytte, mens åtte gir negativt bidrag og strider etter definisjonen gitt over. For å skille mer på løsningene er de derfor delt inn i følgende kategorier: Verst: Strider etter definisjonen i Vegvesenets Håndbok 140 Konsekvensanalyser, dvs. har enten meget stor negativ konsekvens (----) for ett eller flere tema eller stor negativ konsekvens (---) for to eller flere tema. Nest verst: To temaer er gitt vurderingen middels til stor negativ konsekvens (--/---) eller ett tema er vurdert å gi stor negativ konsekvens (---) og ett er vurdert å gi middels til stor negativ konsekvens (--/---). Middels: Ett tema er vurdert å gi middels til stor negativ konsekvens (--/---) eller stor negativ konsekvens (---). Nest best: Ingen tema medfører mer enn middels negativ konsekvens (--). Best: Ingen negative konsekvenser. Det er kun referansesituasjonen som havner i denne kategorien. Kriteriene for disse kategoriene er utformet med vekt på å unngå de største negative konsekvensene. Til slutt er det gjort en rangering innenfor hver av kategoriene. I denne rangeringen er det lagt vekt på en «gjennomsnittstilnærming» ved at mindre negative konsekvenser for noen tema er veid mot større negative konsekvenser for andre tema. Samtidig er det tatt hensyn til at de største negative konsekvensene bør unngås. Alternativ som er vurdert å medføre tilnærmet samme samlede konsekvens er rangert likt. Tabellen på neste side viser resultatene.

6 8-6 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Alternativ Tabell 8-3: Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter alternativ Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Landskapsbilde Kulturmiljø Naturressurser Samlet vurdering Rangering kategori Rangering nummer Ref. sit Null Best / A1a - - / Verst 27 A6a - / Negativt Middels 6 A12a - / - - 0/ Negativt Middels 11 A1b - - / / Verst 29 A6b - / / Negativt Middels 8 A12b / / Negativt Middels 13 A2c - - / / / A2e / / / / Verst 28 Verst / A2f - - / / / / Verst 26 A3c / Negativt Nest verst 15 A3e - - / / Negativt Nest verst 15 A3f / Negativt Middels 9 A4c - - / / / Verst / A4e / Verst 25 A4f - - / / / / Negativt Nest verst 21 A5c - - 0/ / / Negativt Nest verst 15 A5e - - / / Negativt Nest verst 20 A5f / / Negativt Middels 9 A7c - / / Negativt Middels 7 A7e - - / / + - / Negativt Nest verst 14 A7f - / / + - / / Negativt Middels 5 A / / - - Verst 22 A9 - - / / / / - - Negativt Nest verst 18 A / / - - Verst 22 A / / / / - - Negativt Nest verst 18 B13d / Negativt Nest best 4 B14d - / /- - / / Negativt Nest best 2 C13d - - / / Negativt Middels 12 C14d / - - / / Negativt Nest best 3

7 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 8-7 Tabellen nedenfor viser de samme resultatene som forrige tabell, men sortert etter alternativenes rangering. Alternativ Tabell 8-4: Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter rangering Nærmiljø og friluftsliv Naturmiljø Landskapsbilde Kulturmiljø Naturressurser Samlet vurdering Rangering kategori Rangering nummer Ref. sit Null Best 1 B14d - / / - - / / Negativt Nest best 2 C14d / - - / / Negativt Nest best 3 B13d / Negativt Nest best 4 A7f - / / + - / / Negativt Middels 5 A6a - / Negativt Middels 6 A7c - / / Negativt Middels 7 A6b - / / Negativt Middels 8 A3f / Negativt Middels 9 A5f / / Negativt Middels 9 A12a - / - - 0/ Negativt Middels 11 C13d - - / / Negativt Middels 12 A12b / / Negativt Middels 13 A7e - - / / + - / Negativt Nest verst 14 A3c / Negativt Nest verst 15 A3e - - / / Negativt Nest verst 15 A5c - - 0/ / / Negativt Nest verst 15 A9 - - / / / / - - Negativt Nest verst 18 A / / / / - - Negativt Nest verst 18 A5e - - / / Negativt Nest verst 20 A4f - - / / / / Negativt Nest verst 21 A / / - - Verst 22 A / / - - A4c - - / / / A4e / / A2f - - / / / / / A1a - - / / A2c - - / / / A1b - - / / A2e / / / / Verst 22 Verst 24 Verst 25 Verst 26 Verst 27 Verst 28 Verst 29 Verst 30

8 8-8 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Vi ser at for de ikke-prissatte temaene kommer referansesituasjonen, det vil si ikke å bygge ny veg, best ut. Det skyldes at alle nye vegløsninger medfører inngrep som gir negative konsekvenser. I kategorien «nest best» finner vi løsninger i rosa korridor (redusert standard) som innebærer tunnel under Kroksund og/eller to-/trefeltsveg på strekningen fra nord for Nestunnelen til Rørvik. Hvis man skal bygge ny veg, er disse løsningene de som medfører minst endringer i forhold til referansesituasjonen. Alternativet i rosa korridor som innebærer firefeltsveg på hele strekningen Skaret Hvervenmoen og bru over Kroksund, C13d, har havnet i kategorien under, med samlet vurdering «middels». I kategorien «middels» finner en ellers løsninger med lange tunneler, enten undersjøisk tunnel under Kroksund (alternativ 5, 6 og 7) eller bru over Kroksund med lang tunnel på land (alternativ 3 og 12). Vi merker oss også at det fra rød korridor stort sett er f-løsningene, som innebærer den lengste tunnelen nord for Steinssletta, som havner i kategorien «middels». Den lange tunnelen reduserer inngrepene, men vi ser at det likevel blir tydelige negative konsekvenser for temaene landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser. For landskapsbilde er de negative konsekvensene særlig knyttet til inngrep i det sidebratte og lett synlige terrenget mellom Skaret og Rørvik. For naturmiljø er det knyttet negative konsekvenser til inngrep på strekningen Skaret Rørvik, til bru over Kroksund, og særlig til kryssing av Storelva i grønn korridor. For naturressurser det beslag av dyrka mark som gir de viktigste negative konsekvensene. I kategorien «nest verst» havner tre løsninger med undersjøisk tunnel under Kroksund (A5c, A5e og A7e), og ellers løsninger med bru over Kroksund, samt de to løsningene i gul korridor som har to- og trefeltsveg på strekningen Rørvik/rasteplassen Hvervenmoen (A9 og A11). Det er igjen innenfor temaene landskapsbilde, naturmiljø og naturressurser man får de største negative konsekvensene. Det er mange av de samme konsekvensene som for kategorien «middels», men kombinert på en slik måte at summen av konsekvenser for alternativene blir større fordi man får negative konsekvenser i flere delområder. De to alternativene i gul korridor skiller seg ut. De gir negative konsekvenser i andre områder enn øvrige alternativ. Særlig gjelder dette landskapsinngrep i det sidebratte terrenget mellom Rørvik/rasteplassen og Åsa (i tillegg til strekningen Skaret rasteplassen/rørvik), samt inngrep i naturmiljø på strekningen mellom Åsa og Gagnum. I kategorien «verst» finner vi alle 1- og 2-alternativ, det vil si løsninger med bru over Kroksund, kort tunnel gjennom Gjesval-/Fekjæråsen og veg i dagen på Smiujordet. I tillegg finner vi alternativ A4c og A4e, samt de to alternativene i gul korridor med firefeltsveg på hele strekningen Skaret Hvervenmoen, A8 og A10. Disse to alternativene i gul korridor har særlig kommet dårlig ut på grunn av landskapsinngrep i det sidebratte terrenget på hele strekningen Skaret Åsa, og på grunn av inngrep i naturmiljøet mellom Åsa og Gagnum. Alternativ A4e havner i denne kategorien fordi det samlet gir store negative konsekvenser for landskapsbilde og naturressurser. For landskapsbilde er det negative konsekvenser mellom Skaret og Rørvik, ved kryssing av Kroksund, i Vik, over Steinssletta og mellom Ringvoll og Hvervenmoen. For naturressurser er det beslaget av landbruksjord på Steinssletta og mellom Ringvoll og Hvervenmoen som gir størst utslag. Alternativ A4c gir litt mindre negative konsekvenser for landskapsbilde (unngår inngrep på Ringvoll) og naturressurser (beslaglegger litt mindre dyrka mark), men er til gjengjeld litt verre med hensyn til naturmiljø på grunn av nærføring til Juveren. Alle 1- og 2- alternativ skiller seg negativt ut fordi de er de eneste som medfører betydelige negative konsekvenser for temaet kulturmiljø. Dette skyldes i hovedsak inngrep i kulturmiljø i Fekjær-området, samt ved Sørum/Mo for alternativ A1b. 1- og 2-alternativene gir også betydelige negative konsekvenser for naturressurser, landskapsbilde og naturmiljø. Veg på Smiujordet øker beslaget av dyrka mark, og bidrar til store negative konsekvenser for temaet naturressurser i blå korridor. Grønn korridor gir samlet mindre beslag av dyrka mark fordi man stort sett unngår dyrka mark nordover mot Helgelandsmoen og Styggedalen. Videre er veg på Smiujordet negativt for landskapsbildet. Alternativ A1a i grønn korridor har spesielt store negative konsekvenser for naturmiljø. Hovedgrunnen til dette er kryssingen av Storelva.

9 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal det gjøres en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser slik Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser beskriver. Sammenstillingen skal ha to steg: 1. Vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser sammen for hvert alternativ 2. Rangering av alternativene [...] Referansesituasjonen/Alternativ 0 skal være med i sammenstillingen. Det skal redegjøres for usikkerhet knyttet til vurderingene. Teoretisk kan alternativene havne i fire kategorier når man sammenstiller prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Tabellen nedenfor illustrerer disse. Tabell 8-5: Når man sammenstiller prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, kan alternativene teoretisk havne i fire kategorier Samlet vurdering ikke-prissatte > 0 Samlet vurdering ikke-prissatte < 0 Netto nytte prissatte > 0 I II Netto nytte prissatte < 0 III IV Alternativ i kategori I har positive konsekvenser for både prissatte og ikke-prissatte tema. Alternativ i kategori II har positive konsekvenser for prissatte tema, men negative konsekvenser for ikke-prissatte tema. Alternativ i kategori III har negative konsekvenser for prissatte tema, men positive konsekvenser for ikke-prissatte tema. Alternativ i kategori IV har negative konsekvenser for både prissatte og ikkeprissatte tema. I vårt tilfelle har alle alternativ (unntatt referansesituasjonen) negative konsekvenser for de ikkeprissatte temaene, mens vi har både positive og negative konsekvenser for de prissatte temaene (netto nytte). Alternativene vil derfor havne i kategori II og IV. Alternativene i kategori IV er negative både for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, og dermed blir også den samlede vurderingen negativ. Rangeringen blant disse alternativene med samlet negativ vurdering er gjort ut fra størrelsen på de negative konsekvensene både for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Alternativene i kategori II er vanskeligere å vurdere. Her er de prissatte konsekvensene positive og de ikke-prissatte konsekvensene negative. Den samlede vurderingen blir da mer usikker fordi man må veie verdier som er målt i kroner opp mot verdier som er målt på en ikke-prissatt skal med plusser og (hovedsakelig) minuser. Spørsmålet blir da om den positive nettonytten oppveier de negative ikkeprissatte konsekvensene, eller sagt på en annen måte, om nytten som kan beregnes i kroner oppveier miljøulempene. I disse avveiningene vil den samlede usikre vurderingen kunne tendere mot negativ, være nær null eller tendere mot positiv. Dersom den samlede vurderingen tenderer mot å være positiv, vil det si at det vurderes som sannsynlig at det totalt sett vil være bedre for samfunnet å bygge vegen enn å ikke gjøre det, det vil si at alternativet vurderes som bedre enn referansesituasjonen. Dersom den samlede vurderingen er nær null, er det usikkert om det vil være best for samfunnet å bygge vegen eller ikke. Tenderer den samlede vurderingen mot å være negativ, vurderes det som sannsynlig at det vil være bedre for samfunnet å ikke bygge vegen enn å bygge den. Det er viktig å være klar over at denne sammenstillingen kun tar for seg konsekvenser som er behandlet i den samfunnsøkonomiske analysen, og ikke er det samme som en anbefaling. Tabellen på neste side viser vurderingene.

10 8-10 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Tabell 8-6: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter alternativ

11 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 8-11 Tabellen nedenfor viser de samme tallene som forrige tabell, men sortert etter rangering. Tabell 8-7: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, sortert etter rangering

12 8-12 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Vi ser at alternativ A1a i grønn korridor er rangert som nummer 1 i den samlede vurderingen. Dette alternativet gir den klart største prissatte netto nytten, men er samtidig blant de dårligste alternativene med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. Den samlede vurderingen er derfor usikker. Fordi den prissatte nytten er så stor, er det likevel vurdert at den samlede vurderingen tenderer mot å være positiv, det vil si at det vil være bedre for samfunnet å bygge ny veg etter alternativ A1a enn å ikke bygge ny veg når man legger til grunn både de prissatte og de ikke-prissatte temaene som inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. Tre alternativ har fått rang 2, referansesituasjonen uten ny veg, alternativ A1b i blå korridor og alternativ A12a i grønn korridor. Alternativ A1b har betydelig positiv netto nytte, men likevel klart lavere enn alternativ A1a. Samtidig er alternativet blant de dårligste med hensyn til ikke-prissatte tema. Den samlede vurderingen blir dermed usikker. Alternativet er rangert likt med referansesituasjonen fordi det er vurdert som vanskelig å konkludere om det er bedre å bygge ny veg etter alternativ A1b eller å ikke bygge ny veg (referansesituasjonen). Alternativ A12a i grønn korridor har også positiv netto nytte, men lavere enn A1a og A1b. Samtidig er alternativ A12a også vurdert å være negativt for de ikke-prissatte temaene, men likevel betydelig bedre for disse temaene enn A1a og A1b. Den samlede vurderingen er derfor usikker, men vurderes å ligge nær null, og alternativet er rangert likt med referansesituasjonen fordi det er vurdert som vanskelig å konkludere om det er bedre å bygge ny veg etter alternativ A12a eller å ikke bygge ny veg (referansesituasjonen). Fordi tre alternativ har fått rang 2, er det ingen alternativ med rang 3 eller 4. Alternativ A4e i rød korridor har fått rang 5. Dette alternativet har litt større positiv netto nytte enn A12a, men lavere netto nytte enn A1b. Samtidig er alternativ A4e blant de dårligste temaene med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser. I dette tilfellet er også vurderingen usikker, men den positive netto nytten vurderes i stor grad å veie opp for de negative ikke-prissatte konsekvensene, slik at den samlede vurderingen tenderer mot å være nær null. Alternativet vurderes likevel å være dårligere enn referansesituasjonen, alternativ A1b og alternativ A12a. Derfor er det gitt lavere rang enn disse. Alternativ A3e, A12b, A4c, A3c og A4f kommer på de neste plassene. Disse alternativene har alle positiv netto nytte, men gir negative ikke-prissatte konsekvenser. Den samlede vurderingen er derfor usikker, men tenderer mot å være negativ fordi den positive netto nytten ikke vurderes å være stor nok til å oppveie de negative ikke-prissatte konsekvensene. Alternativ A3f har litt negativ netto nytte og negative konsekvenser for ikke-prissatte tema. Den samlede vurderingen blir da negativ, men alternativet er likevel vurdert å være bedre enn alternativ A2e og A2c. De to sistnevnte har litt positiv netto nytte, men er blant de dårligste med hensyn til ikkeprissatte konsekvenser. Dette er samlet vurdert å være verre enn litt negativ netto nytte og mer moderate negative ikke-prissatte konsekvenser, som A3f medfører. Øvrige alternativ er både negative for prissatte og ikke-prissatte tema, og havner dermed langt nede på den samlede rangeringen. Vi merker oss at alternativene i gul korridor kommer dårligst ut. Det skyldes at de både gir svært negativ netto nytte og store negative ikke-prissatte konsekvenser.

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger 0. Sammendrag 0.1 Vegløsninger som er utredet 0.1.1 Vegløsninger Det er utredet 29 vegløsninger fordelt på fem korridorer, grønn, blå, rød, gul og rosa korridor. Kartet nedenfor gir en oversikt. Figur

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss. Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012

E16 Skaret - Hønefoss. Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012 E16 Skaret - Hønefoss Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012 Planprosess Prosjektet startet i 2007, men stoppet tidlig i 2008. Ny oppstart ved årsskiftet 2009/2010 Planoppstart

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013 E16 Skaret Hønefoss Kortversjon av konsekvensutredning Konsekvensutredning og kommunedelplan Statens vegvesen Region sør har utredet konsekvensene ved å bygge

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss. Åpne møter Onsdag 13. februar 2013 i Hole Torsdag 14. februar 2013 i Ringerike

E16 Skaret - Hønefoss. Åpne møter Onsdag 13. februar 2013 i Hole Torsdag 14. februar 2013 i Ringerike E16 Skaret - Hønefoss Åpne møter Onsdag 13. februar 2013 i Hole Torsdag 14. februar 2013 i Ringerike 1 Dagsorden Orientering fra Vegvesenet (ca. 1 time) Spørsmål/innspill/diskusjon 2 Planprosess 1 Prosjektet

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

10. Mulige forbedringer av vegløsningene

10. Mulige forbedringer av vegløsningene 10. Mulige forbedringer av vegløsningene 10.1 Innledning Underveis i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning har det kommet opp to mulige forbedringer av vegløsningene i planprogrammet. Den

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss Åpent møte

E16 Skaret Hønefoss Åpent møte E16 Skaret Hønefoss Åpent møte Agenda for dagen Presentasjon Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram Litt om planprosessen Alternativer Konsekvenser Oppklarende spørsmål Mer dyptgående spørsmål,

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss. Møte i samarbeidsgruppa Tirsdag 5. februar 2013

E16 Skaret - Hønefoss. Møte i samarbeidsgruppa Tirsdag 5. februar 2013 E16 Skaret - Hønefoss Møte i samarbeidsgruppa Tirsdag 5. februar 2013 Dagsorden Orientering fra Vegvesenet (ca. 1 time) Spørsmål/innspill/diskusjon Har fått noen skriftlige spørsmål i forkant av møtet

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss

E16 Skaret - Hønefoss E16 Skaret - Hønefoss Møte i samarbeidsgruppa 17. juni 2010 Dagsorden Presentasjon av møtedeltakerne E16 Sandvika Skaret, kort om status E16 Skaret Hønefoss (vårt prosjekt) Merknader til varsel om planoppstart

Detaljer

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet 5. Risikovurderinger Det er utarbeidet to temarapporter for risikovurderinger av løsningene som utredes i denne konsekvensutredningen. Den ene rapporten tar for seg risiko knyttet til trafikksikkerhet.

Detaljer

3. Vegløsninger som er utredet

3. Vegløsninger som er utredet 3. Vegløsninger som er utredet 3.1 Sammenligningsår, prognoseår og analyseperiode I en konsekvensutredning gjøres beregninger og vurderinger ut fra et antatt åpningsår for den nye vegen. Det antatte åpningsåret

Detaljer

Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad. Bilde oversiktskart

Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad. Bilde oversiktskart Kommunedelplan og KU E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad Bilde oversiktskart Grunnlag for utredning Fastsatt planprogram Teknisk plan utarbeidet i forbindelse med mulighetsstudie (Her gjøres noen justeringer

Detaljer

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland

Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Hjelmeland 27. oktober 2015 Bjørn Åmdal, Statens vegvesen Rv. 13 rassikring Melkeråna - Årdal

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011

Anbefaling E39 Volda-Furene. Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Anbefaling E39 Volda-Furene Siv K. Sundgot 10. oktober 2011 Utgreidde alternativ 0: Dagens veg utan endringar eller tiltak. 0+: Utbedringsalternativet. Dagens veg vert utbetra på delar av strekninga der

Detaljer

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes

Prosjekt: E39 Døle bru-livold. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN. Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Høringsutgave Foto/D-modell: COWI AS og Kulturminneconsult AS KOMMUNEDELPLAN HOVEDRAPPORT Prosjekt: E Døle bru-livold Planbeskrivelse med konsekvensutredning Kommuner: Mandal og Lindesnes Region sør Prosjektavdelingen

Detaljer

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Temamøte om tidlige beslutninger NSP/CONCEPT 3. mai 2005 Seksjonsleder Transportanalyse Jan A Martinsen Generelt om tidlige beslutninger

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan. Fagnotat FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM VEGSTANDARD-TRAFIKK-SAMFUNNSNYTTE - Tillegg som følge av ny indre korridor Moi Bue Fagnotat Kjell Inge Søreide / Statens Vegvesen E39 Lyngdal Vest - Sandnes Statlig kommunedelplan FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL 1 Innhold Om utredningsprosessen Anbefaling, fase 2: Korridorvalg Beslutningsgrunnlag Kostnad Trafikkgrunnlag Samfunnsøkonomi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S T U N N E L D A G E N E 1 6. A P R I L 2 0 1 5 C E C I L I E B J Ø R LY K K E J B V O G G E R T M Y H R E N S V

Detaljer

Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Håndbok V712 Konsekvensanalyser Anne Kjerkreit, Statens vegvesen Vegdirektoratet Hva er V712? Veileder i metodikk for konsekvensanalyser - Kommunedelplaner - Reguleringsplaner - KVU, Byutredninger - NTP

Detaljer

Oppdaterte effektberegninger

Oppdaterte effektberegninger Oppdaterte effektberegninger KVU Buskerudbypakke 2 Delrapport April 213 1 Oppdaterte EFFEKT-beregninger for KVU Buskerudbypakke 2 I etterkant av at de samfunnsøkonomiske beregningene for KVU Buskerudbypakke

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011

Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer. Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011 Konseptvalgutredning (KVU) Transportløsning veg/bane Trondheim - Steinkjer Informasjonsmøte Stjørdal 28. april 2011 Analyseresultater Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt 1 Jon Arne Klemetsaune

Detaljer

E39 Vigeland Lyngdal vest

E39 Vigeland Lyngdal vest E39 Vigeland Lyngdal vest Kommunedelplan med konsekvensutredning Velkommen til informasjonsmøte i Lindesnes 12. mai 2016 12.05.2016 www.vegvesen.no/e39vigelandlyngdal/kommunedelplan Kommunedelplan med

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

6. Prissatte konsekvenser

6. Prissatte konsekvenser 6. Prissatte konsekvenser 6.1 Metode Fra planprogrammet: Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med programmet EFFEKT. Dette er Statens vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser

Detaljer

Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri

Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri Planprosessleder Jan Terje Løitegård Erfaringer med KU i vegplanlegging - med eksempler fra E6 Moelv-Biri Plan- og bygningslovkonferansen 30.10.2014 Agenda Hva er en KU og hva er det ikke? KU i Statens

Detaljer

9. Regionale virkninger

9. Regionale virkninger E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 9-1 9. Regionale virkninger 9.1 Endret arealbruk som følge av tiltaket Fra planprogrammet: Konsekvensutredningen skal drøfte i hvilken grad tiltaket støtter eller

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør Kommunedelplan med konsekvensanalyse Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør. Tunnelmunning Rv. 4 Kjul Åneby sør Standard som ligger inne i alternativene 4 felt

Detaljer

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Planprosess - planprogram Planprogrammet har vært styrende for den kommunedelplanen med KU som vi har lagd. Det har Fastsatt formålet med

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Orientering for Hole kommunestyre 20. juni 2016 Gert Myhren, prosjektleder Disposisjon Planprosess til nå Den nye vegens konsekvenser Kommunedelplanen kart og

Detaljer

6. Sammenstilling og anbefaling

6. Sammenstilling og anbefaling 6. Sammenstilling og anbefaling I dette kapitlet beskrives hovedelementene for de ulike utredningstemaene, og konsekvensene sammenstilles. Videre gis en vurdering av utbyggingsalternativet i forhold til

Detaljer

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø 7. Ikke-prissatte konsekvenser 7.1 Metode Konsekvensutredningen av de ikke-prissatte konsekvensene er i sin helhet basert på Håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2006. Utredningen av de ikke-prissatte

Detaljer

Møte i Volda E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling

Møte i Volda E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling Møte i Volda 26.6.2012 E39 Volda-Furene Konsekvensutredning og anbefaling 2 Oversikt over planområdet 3 Oversiktskart Volda 4 Oversiktskart Furene Vegstandard Dimensjoneringsklasse S4, ÅDT 4000-8000, 80

Detaljer

Innledning. Beskrivelse av tiltaket

Innledning. Beskrivelse av tiltaket Innledning Trondheim er i ferd med å få en stamvegring som skal avlaste Midtbyen. Den gjenstående delen av stamvegringen som mangler planavklaring, er Osloveien fra Sluppen til Stavne inkludert ny Sluppen

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14.

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. april 2015 E134 Bakka Solheim Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Statens vegvesen Ivar Thorkildsen Henry Damman Bjørn Åmdal Hensikt med

Detaljer

Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien)

Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien) Fv. 305 Kodal E18. Sammendrag av konsekvensutredning 1 Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien) Dette sammendraget er hentet fra konsekvensutredningen. Hele konsekvensutredningen

Detaljer

Håndtering og sammenstilling av usikkerhet i nyttekostnadsanalyser

Håndtering og sammenstilling av usikkerhet i nyttekostnadsanalyser Sammendrag: Håndtering og sammenstilling av usikkerhet i nyttekostnadsanalyser TØI rapport 1443/2015 Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Kenneth Løvold Rødseth og Harald Minken Oslo 2015 93 sider Usikkerhet

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss Region sør Prosjektavdelingen 08.06.16 Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss Silingsrapport. Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Magnus Greni Innhold

Detaljer

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017

E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 E6 Vingrom-Ensby Info til kommunestyret i Lillehammer 22. juni 2017 Hva jeg skal snakke om Status for prosjektet hva har vi i dag? Konsekvensutredningen Alternativer og vurderinger SVVs foreløpige anbefaling

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FV 717 STADSBYGD KIRKE - VEMUNDSTAD - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FV 717 STADSBYGD KIRKE - VEMUNDSTAD - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Kommunalteknikk Adresseliste Deres ref. Vår ref. Dato 7363/2014//5SVA 10.03.2014 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FV 717 STADSBYGD KIRKE - VEMUNDSTAD - HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Hovedutvalg for

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Temarapport Landskapsbilde

E16 Skaret - Hønefoss Temarapport Landskapsbilde Temarapport Landskapsbilde utredning Region sør Prosjektavdelingen Desember 2012 Forord Foreliggende temarapport er en delrapport i forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E 16 Skaret -

Detaljer

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014

Vurdering av samfunnsøkonomiske virkninger i KVU for kryssing av Oslofjorden. 12.11.2014 VIRKE - Samferdselskonferansen 2014 KORT OM HOVEDKONKLUSJONER Investeringskostnader Trafikantnytte Drift og vedlikehold Regionale virkninger Økte utslipp klimagasser Naturinngrep Nærmiljø Over fjorden 05.05.2014 To hovedspørsmål 1. 2. Utrede

Detaljer

Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova - Malm

Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova - Malm Kommunedelplan Fv 17 og Fv 720 Kvarving - Sprova - Malm Arkivsak-dok. 12/11803-3 Saksbehandler Ivar Guntvedt Saksgang Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Møtedato Saksnr 06.11.2012 173/12 Fylkesrådens innstilling:

Detaljer

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune Silingsrapport rv. 23 Linnes E18 Lier kommune Region sør Prosjektavdelingen Oktober 2016 1 Forord Dette er vedlegg til planprogrammet for rv. 23 Linnes - E18, kommunedelplan med konsekvensutredning. Silingsrapporten

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss

E16 Skaret - Hønefoss Region sør Prosjektavdelingen 1. oktober 2013 E16 Skaret - Hønefoss Kommunedelplan med konsekvensutredning. Sammendrag av merknader 2 E16 Skaret - Hønefoss Innhold Innledning... 5 Endringer i planforslagene...

Detaljer

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN

KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN KONSEPTVALGUTREDNING UTKAST KVU E6 FAUSKE - MØRSVIKBOTN Region nord POLITISK SAMRÅDINGSMØTE 12. DESEMBER 2014 Konsept 0+ Konsept 0++ Konsept 1 Dagens Konsept 2 Lang Konsept 3 Konsept 0 Opprusting Utstrossing

Detaljer

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen Samfunnsøkonomiske beregninger Region nord Bodø, R.vegktr Plan og utredning Dato: 09.12.2011 Forsidefoto Steinar Svensbakken 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over

Detaljer

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa 19.06.2017 Knut Sørgaard Lisbet Kierulf Botnen Halldis Skogen Ivar Olsen Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Største fellesprosjektet

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU Revidert forslag etter høring/offentlig ettersyn Til politisk andregangsbehandling Region sør Prosjektavdelingen Dato: 7. februar 2011 Statens vegvesen

Detaljer

FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY

FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY FIREFELTS E18 BOMMESTAD - SKY Kommunedelplan med utredning firefelts E18 forbi Larvik Åpent møte 5. mars 2007 Kostnad 700-1520 mill kr 2 3 Kostnad 920-1740 mill kr 4 5 Kostnad 1640-2040 mill kr 6 7 Kostnad

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/ Averøy kommune Arkiv: 20130001 Arkivsaksnr: 2012/1413-57 Saksbehandler: Maxim Galashevskiy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Averøy formannskap 52/2016 07.06.2016 Detaljreguleringsplanforslag for

Detaljer

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune Silingsrapport rv. 23 Linnes E18 Lier kommune Region sør Prosjektavdelingen Oktober 2016 1 Forord Dette er vedlegg til planprogrammet for rv. 23 Linnes E18, kommunedelplan med konsekvensutredning. Silingsrapporten

Detaljer

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 21. juni 2010

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 21. juni 2010 Fv. 305 Kodal E18 Møte i samarbeidsgruppa 21. juni 2010 Dagsorden Inntrykk fra møtet for politikere fra Sandefjord kommune, Andebu kommune og Vestfold fylkeskommune 19. mai Skytebanen på Fokserød: uttalelse

Detaljer

RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS

RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS ORIENTERING FOR PLAN- OG MILJØSTYRET I HOLE KOMMUNE Cecilie Bjørlykke, Jernbaneverket Gert Myhren, Statens vegvesen 22. februar 2016 1 Disposisjon Kort repetisjon:

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss

E16 Skaret - Hønefoss E16 Skaret - Hønefoss Sammendrag av innkomne merknader til forslag til planprogram med kommentarer fra Statens vegvesen Region sør Prosjektavdelingen Dato: 7. februar 2011 2 E16 Skaret Hønefoss Innhold

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. KVU-prosessen. Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport.

NOTAT. Bakgrunn. KVU-prosessen. Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport. NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen Til: NHO Hordaland Dato: 9.8.2012 Tema: E39 Aksdal Bergen. KS1-rapport. Bakgrunn På oppdrag for NHO Hordaland er det i dette notatet gjort noen betraktninger om innholdet

Detaljer

Statens vegvesens metode for. Konsekvensanalyser

Statens vegvesens metode for. Konsekvensanalyser Statens vegvesens metode for Konsekvensanalyser Statens vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet i Norge. Statens vegvesens visjon er: På veg for

Detaljer

Spørsmål/innspill på åpne møter i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning

Spørsmål/innspill på åpne møter i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning 1 E16 Skaret Hønefoss Spørsmål/innspill på åpne møter i forbindelse med offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning Statens vegvesen Region sør arrangerte i samarbeid med Hole

Detaljer

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013

Tunnelen II. Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 18.11.2013 Tunnelen II Samferdselskonferanse Hurum rådhus 15. november2013 Anne-Grethe Nordahl prosjektleder Statens vegvesen region Øst Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

Fv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Tillegg til konsekvensutredning

Fv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Tillegg til konsekvensutredning Fv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Tillegg til konsekvensutredning Vurdering av justert løsning på Fokserød i Alternativ 3 Region sør Prosjektavdelingen Dato: 30. mars 2011 2 Fv. 305 Kodal E18. Tillegg til

Detaljer

TILLEGG TIL PLANPROGRAM

TILLEGG TIL PLANPROGRAM TILLEGG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm Region midt Høringsutgave 11.11.2011 Forord Statenes vegvesen i samarbeid med Steinkjer og Verran kommune

Detaljer

KORTVERSJON E18 / E39 Ytre ringveg. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING

KORTVERSJON E18 / E39 Ytre ringveg. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutgave KORTVERSJON E18 / E39 Ytre ringveg Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen Plan 1406 - planbeskrivelse Region sør 27.05.2015 Forord Statens vegvesen

Detaljer

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS

Effektiv KU-metode. Lars Syrstad, Rambøll Norge AS 1 Effektiv KU-metode Lars Syrstad, Rambøll Norge AS HVA BETYR ORDET KONSEKVENS?? 2 Følge Resultat Virkning Tap/skade EFFEKTIV KONSEKVENSUTREDNING 3 Hva er planen - er det krav til KU? Hva er metode? Standard

Detaljer

0 Sammendrag. 0.1 Bakgrunn. 0.2 Beskrivelse av tiltaket

0 Sammendrag. 0.1 Bakgrunn. 0.2 Beskrivelse av tiltaket 0 Sammendrag 0.1 Bakgrunn Strekningen Flatmark - Monge er ca. 5 km lang og ligger på stamvegrute 6d (E136) som går fra Dombås til Ålesund. E136 mellom Dombås og Ålesund er den viktigste vegforbindelsen

Detaljer

E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad

E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad M U L T I C O N S U L T Kommunedelplan med konsekvensutredning E6 Håggåtunnelen Skjerdingstad Temarapport Naturressurser for Statens vegvesen Region midt September 011 Konsekvensutredning naturressurser

Detaljer

Utfordringer ved samferdsel og jordvern

Utfordringer ved samferdsel og jordvern Utfordringer ved samferdsel og jordvern 03.10.2017 Ivar Thorkildsen, Seksjonsleder Plan og Forvaltning Haugesund Ivar Thorkildsen Seksjonsleder Plan og Forvaltning Hva er våre føringer? Eksempel på stor

Detaljer

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren

10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll. 13.30 Eksempel Landskap, Kirsti Vindedal, Riksantikvaren 10.10 Regelverk KU, Jørgen Brun, MD 2 10.40 KU-metode overordnet plan, Lars Syrstad, Rambøll 11.30 Kaffepause 12.00 Kunnskapsinnhenting datagrunnlag, Marie Aaberge, Rambøll Norge AS 12.30 Lunsj 13.30 Eksempel

Detaljer

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S P r e s e n t a s j o n f o r N V T F Ø s t l a n d e t, P F S a m f e r d s e l, Te k n a J e r n b a n e o g Te k n a O s l o M o r t e

Detaljer

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Parsell Stange Prosjektpresentasjon Stange - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 143 Q1 &30 Arkivsaksnr.: 04/2674 KONSEKVENSUTREDNING FOR FYLKESVEI 17 STORVIKA - REPPEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 143 Q1 &30 Arkivsaksnr.: 04/2674 KONSEKVENSUTREDNING FOR FYLKESVEI 17 STORVIKA - REPPEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trond Skoglund Arkiv: 143 Q1 &30 Arkivsaksnr.: 04/2674 KONSEKVENSUTREDNING FOR FYLKESVEI 17 STORVIKA - REPPEN Rådmannens innstilling: 1. Det vises til ny konsekvensutredning

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser

Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser Håndbok 140 Konsekvensanalyser (1995) Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser Fagleg seminar for regionale etater i Hordaland og Bergen kommune 24.05.2005 Kjell Ottar Sandvik, Vegdirektoratet Revisjon

Detaljer

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 BAKGRUNN Rambøll utarbeider reguleringsplan for strekningen Fv 64 Kårvåg Bruhagen på oppdrag for AS Snarveien. Utgangspunkt for

Detaljer

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger

KVU E10 Evenes-Sortland. Samfunnsøkonomiske beregninger KVU E10 Evenes-Sortland Samfunnsøkonomiske beregninger 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over de samfunnsøkonomiske beregningene for prissatte konsekvenser for KVU- E10 Evenes Sortland. Trafikktall

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

Spørsmål/innspill på åpne møter 7. og 8. september 2010 og Vegvesenets svar/kommentarer til disse

Spørsmål/innspill på åpne møter 7. og 8. september 2010 og Vegvesenets svar/kommentarer til disse 1 E16 Skaret Hønefoss Spørsmål/innspill på åpne møter 7. og 8. september 2010 og Vegvesenets svar/kommentarer til disse Statens vegvesen Region sør arrangerte i samarbeid med Hole kommune åpent møte i

Detaljer

Nyttekostnadsanalyser på samferdselssektoren undervurderes nytten? Nicolai Heldal Vista Analyse AS 22. Januar 2013

Nyttekostnadsanalyser på samferdselssektoren undervurderes nytten? Nicolai Heldal Vista Analyse AS 22. Januar 2013 Nyttekostnadsanalyser på samferdselssektoren undervurderes nytten? Nicolai Heldal Vista Analyse AS 22. Januar 2013 Hvorfor fokus på undervurdert nytte? Sterke politiske ønsker om økt satsing på samferdsel

Detaljer

Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad. Konsekvensutredning

Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad. Konsekvensutredning Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad Konsekvensutredning Om prosjektet, ulike alternativer Hensikten med prosjektet er å finne den beste løsningen for å bedre forholdene på vegen mellom Stadsbygd kirke og Vemundstad.

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU Fastsatt av Ringerike kommunestyre 31. mars 2011 og av Hole kommunestyre 11. april 2011 Region sør Prosjektavdelingen Dato: 13. april 2011 2 E16

Detaljer

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim. Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal 950 33 506 Vår dato: 25.06.2015 Vår referanse: 2013/010071 Kommunedelplan E134 Bakka - Solheim. Vurdering av alternative løsninger Mo Austrheim.

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

Rv. 305 Kodal E18. Samarbeidsgruppemøte. 3. desember 2009

Rv. 305 Kodal E18. Samarbeidsgruppemøte. 3. desember 2009 Rv. 305 Kodal E18 Samarbeidsgruppemøte 3. desember 2009 Dagsorden Politisk behandling og fastsettelse av planprogrammet Vegvesenets forslag til hvilke varianter som skal utredes innenfor vegalternativene

Detaljer