FASE 5 VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FASE 5 VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET"

Transkript

1 FASE 5 VURDERE SAMFUNNSØKONOMISK LØNNSOMHET

2 Fase 5 - hvordan vurdere tiltakets lønnsomhet? Fastsett analyseperiode Sett inn kalkulasjonsrenten Beregn lønnsomheten (netto nåverdi) Vurder ikke-prissatte virkningers bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet Avgjørende å ha med alle virkninger!

3 Fastsett analyseperioden Hovedprinsipp: så nær tiltakets levetid som praktisk mulig. Levetid: Så lenge tiltaket forventes å ha vesentlige virkninger. Tilstrekkelig lang for å fange opp vesentlige virkninger (rundskriv fra FIN) Eksempler på vanlige analyseperioder: IKT-prosjekter: 5-15 år Omstillingstiltak: år Infrastrukturtiltak samferdsel: 40 år Det kan være betydelig usikkerhet forbundet med levetiden, dette bør synliggjøres i fase 6

4

5 Fase 5 - hvordan vurdere tiltakets lønnsomhet? Fastsett analyseperiode Sett inn kalkulasjonsrenten Beregn lønnsomheten (netto nåverdi) Vurder ikke-prissatte virkningers bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet

6 Først litt om realprisjustering Vi holder i utgangspunktet alle priser uendrete gjennom analyseperioden. Dette fordi vi antar at elle priser vokser med samme vekstrate som KPI. Det relative forholdet mellom priser er da likt. Realprisjustering skal gjøres der det er solid grunnlag for det, det vil si når det finnes teoretisk og empirisk kunnskap for å anslå hvordan utviklingen i vi.kningen vil avvike fra KPI

7 Bruk av kalkulasjonsrente Gjør det mulig å sammenlikner nytte- og kostnadsvirkninger som oppstår på ulike tidspunkt Reflekterer at virkninger i dag er mer verdt enn virkninger flere år frem i tid Denne skal reflektere alternativkostnad pluss risiko Kalkulasjonsrente for statlige tiltak Antall år 0-40 år år etter 75 år Risikojustert rente 4 % 3 % 2 % Fastsatt i Rundskriv R-109/14

8 Litt nærmere om kalkulasjonsrente Bruk av kalkulasjonsrenten medfører at fremtidig nytte og kostnader gis en lavere verdi i analysen enn nytten og kostnadene i dag. Vi kan derfor også se på kalkulasjonsrenten som et avkastningskrav til tiltaket. Jo høyere krav jo vanskeligere er det at prosjektet blir lønnsomt. Ved diskontering omregner vi fremtidig verdi til nåverdi. Dette skal vi se nærmere på.

9 Fase 5 - hvordan vurdere tiltakets lønnsomhet? Fastsett analyseperiode Sett inn kalkulasjonsrenten Beregn lønnsomheten (netto nåverdi) Vurder ikke-prissatte virkningers bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet

10 Beregne lønnsomheten av de prissatte virkningene (netto nåverdi (NVV)) Nåverdimetoden gjør det mulig å summere og sammenligne virkninger som påløper på ulike tidspunkt Netto nåverdi kroneverdien i dag av samlede nytte- og kostnadsvirkninger som påløper over hele analyseperioden Neddiskonteres til dagens verdi vha. kalkulasjonsrenten Nåverdikriteriet: Tiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt hvis NNV > 0

11 Eksempel på bruk av netto nåverdi Bygger ny (liten vei). Investeringskostnad i 2019: 15 millioner kroner Nyttevirkninger: 2 millioner kroner i 8 år (ingen nytte antatt etter disse årene) Vil tiltaket ha positiv netto nåverdi? År Sum Kostnad i kr Nytte i kr 2 1, ,85 1,78 2 1, ,64 2 1,58 1, Netto nåverdi: -1 million kroner

12 Fase 5 - hvordan vurdere tiltakets lønnsomhet? Fastsett analyseperiode Sett inn kalkulasjonsrenten Beregn lønnsomheten (netto nåverdi) Vurder ikke-prissatte virkningers bidrag til samfunnsøkonomisk lønnsomhet

13 Vurder ikke-prissatte virkningers bidrag til lønnsomhet Prissatte virkninger Ikke-prissatte virkninger Ikke prissatte virkningers innvirkning på netto nåverdi

14 Hva sier netto nåverdi oss? Netto nåverdi Mill. kr 800 Rangering etter beregnet netto nåverdi Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 Tiltak 6

15 Eksempelvis: Hvordan begrunnes veiutbygging hvis prissatte virkninger gir minus? Ikke-prissatte virkninger? «Mange vegprosjekter har negative ikke prissatte virkninger, og en del har positive virkninger.» Netto ringvirkninger? Ikke omforent metodegrunnlag, men forskning på feltet! Politisk prioritering? «[Planen] innebærer at flere prosjekter som er beregnet å være ulønnsomme (hvor den prissatte nytten er lavere enn kostnadene) likevel blir prioritert etter en samlet politisk vurdering.» «Andre hensyn enn lønnsomhet kan også vektlegges. Oppfyllelse av de transportpolitiske målene har vært et viktig grunnlag for regjeringens endelige prioriteringer.»

16 Kommentar frå Lasebilforbundet: E134 med arm til Bergen er det desidert mest lønnsame vegprosjektet i landet. Eg trur nokon gong. Det er så stor samfunnsøkonomisk nytte med å bygge armen at den må på plass. Ganske så sikker i sin sak, og ønsker utredning av dette.

17 Oppsummering fase 5 Vurder tiltakets samfunnsøkonomiske lønnsomhet Vei nyttevirkningene opp mot kostnadsvirkningene Ta med virkninger så langt frem i tid som du antar at virkningene av tiltaket vil vare Ta hensyn til at virkninger langt frem i tid er mindre verdt i dag, enn like store virkninger i nær fremtid