Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger"

Transkript

1 Nytte- kostnadsvurdering av ITS løsninger Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet Kursdagene 2010, NTNU 6. januar,

2 Hvorfor ITS? Intelligente transportsystemer (ITS) kan benyttes til å realisere ulike målsetninger i transportsektoren: Sikkerhet Fremkommelighet Tilgjengelighet Miljø Eksempler på ITS: førerstøttesystemer, reisetidsplanlegging, elektroniske betalingssystemer, trafikkovervåkning mm. Nytten av tradisjonelle transporttiltak demonstreres gjennom nytte-kostnadsanalyser, men IKKE for ITS Hvis ikke ITS tiltak kan bevise sin samfunnsøkonomiske lønnsomhet, kan disse da bli nedprioritert i konkurransen om finansiering! 2

3 Alternativ evalueringsmetodikk av transporttiltak Multikriterie-analyse: subjektiv poenggivning av eksperter og beslutningstakere - i hovedsak anbefalt hvor konsekvenser ikke kan verdsettes Kostnadseffektivitets-analyse: kostnaden ved å nå et spesifikt mål hvor nyttesiden ikke kan verdsettes eller det kun er en spesifikk effekt Nytte-kostnadsanalyse: sammenstilling og verdsetting av alle nytte- og kostnadskonsekvenser ved gjennomføring av et tiltak egnet for større tiltak hvor nytte og kostnader spres på ulike aktører i samfunnet 3

4 Nytte av Nytte-kostnadsanalyse Gjør beslutningsgrunnlaget bedre, ensartet og systematisk Informerer beslutningstakere og alle berørte parter om hva som vil skje dersom tiltaket realiseres Vurderer om det vil lønne seg for samfunnet å realisere tiltaket 4

5 Økonomisk tilnærming Kvantifisering og verdsetting av nytte og kostnader av ITS over en analyseperiode på (for eksempel) 10 år for vegprosjekter benyttes 25 år Samfunnsøkonomisk lønnsomhet avgjøres av: Neddiskontert (Nytte kostnader) > 0; lønnsomt Neddiskontert (Nytte kostnader) < 0; ulønnsomt 5

6 Eksempel: E18 Gulli-Langåker Ny firefelts E18 mellom Gulli i Tønsberg og Langåker i Sandefjord Grundig konsekvensutredning som skal klargjøre virkningen av tiltaket i forhold til miljø, naturressurser og samfunn Analysen omfatter alle relevante fordeler og ulemper uavhengig av om de kan prissettes eller ikke De prissatte konsekvensene behandles i nytte-kostnadsanalysen 6

7 E18 Gulli-Langåker: prissatte konsekvenser (mill. kr) Komponenter Utbyggingsalternativet Trafikant- og transportbrukernytte 736 Operatørnytte 0 Budsjettvirkning for det offentlige Ulykker 1394 Støy og luftforurensing -125 Restverdi 212 Skattekostnad -219 Netto nytte 904 Netto nytte per budsjettkrone 0,83 Første års forrentning 8,1 % 7

8 Kilde: Intelligent Transportation Systems. Benefits, Costs, Deployment and Lessons Learned. U.S. DoT, 2008 Evaluering av ITS er generelt mangelfull 8

9 Kilde: Opplegg for evaluering av ITS prosjekter. SINTEF rapport: STF50 A06020 Erfaring med evaluering av norske ITS prosjekter Mangel på formelt evalueringsopplegg basert på generell evalueringsmetodikk Manglende bredde i evalueringen og økonomiske konsekvenser er fraværende: verken prosjektkostnader, investeringer, økonomiske effekter knyttet til brukerne etc. synes å være interessante For liten presisjon på evalueringsresultatene: effektene blir gjerne kun verbalt og relativt overfladisk beskrevet 9

10 Men nylig erfaring viser at ITS kan være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt Nåverdi kostnader Investeringskostnader ( ) Nåverdi nytte Netto nåverdi AutoPASS Fosen Skattekostnad ( ) Sparte driftskostnader Sparte tidskostnader Netto nåverdi ( )

11 Nåverdi kostnader Investeringskostnader ( ) Prosjektkostnader ( ) Drifts- og reinvesteringskostnader ( ) Skattekostnad ( ) Nåverdi nytte Netto nåverdi t:kort Trondheim Tidsbesparelser busspassasjerer Tidsbesparelser busselskap Netto nåverdi ( )

12 Nåverdi kostnader Utstyrskostnader ( ) Nåverdi nytte Netto nåverdi Anleggskostnader ( ) Skattekostnad ( ) Tidsbesparelser brikkebrukere Tidsbesparelser ikkebrikkebrukere Reduserte driftskostnader AutoPASS Oslo Reduserte reinvesteringskostnad er Reduserte utslipp Redusert drivstofforbruk Reduserte ulykkeskostnader Ikke estimert Netto nåverdi ( )

13 Elektronisk kantog midtlinje 13

14 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av intelligente transportsystemer: erfaringer så langt Bedriftsøkonomisk vurdering er utilstrekkelig Kostnadssiden er normalt kjent, mens enkelte nyttevirkninger kan være vanskeligere å kvantifisere Lite erfaringsmateriale mhp. etterspørsel, reisemiddelvalg, avreisetidspunkt etc. Transportmodeller er ikke designet for å ta hensyn til ITS effekter (hva er effekten av bedre informasjon om reisetid?) Ikke alltid objektivt målbare effekter Kortere omløpstid av teknologi Inkludering av utviklingskostnader 14

15 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet av intelligente transportsystemer: konklusjoner 1. Evaluering av ITS basert på samfunnsøkonomiske prinsipper er nødvendig og ønskelig hvis ITS skal konkurrere med andre tiltak om finansiering 2. Til nå har det i liten grad blitt foretatt evalueringer som viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet av ITS 3. Vår erfaring (til nå) er at de fleste ITS effekter kan kvantifiseres og verdsettes - dette muliggjør tradisjonell nytte-kostnadsanalyse av ITS 4. Evalueringer av tre nylig implementerte og ett planlagt ITS tiltak viser at disse er til dels svært samfunnsøkonomisk lønnsomme 15

16 Takk for oppmerksomheten 16

17 Referanser Holt, A.G.: Nytte- kostnadsberegning av elektronisk kant- og midtlinje med utgangspunkt i reduksjon i antall skadde og drepte. Statens vegvesen Vegdirektoratet, Teknologirapport 2577 Knudsen, T. (2005): Opplegg for evaluering av ITS-prosjekter. SINTEF Teknologi og samfunn, Rapport nr STF50 A Maccubbin, R.P., Staples, B.L., Kabir, F., Lowrance, C.F., Mercer, M.R, Phillips, B. og Gordon, S.R. (2008): Intelligent Transportation Systems Benefits, Costs, Deployment, and Lessons Learned: 2008 Update. US department of Transportation. Welde, M. og Odeck, J. (2007): ITS fordeler må nytte-kostnadsanalyseres. Samferdsel 10, s Welde, M. og Odeck, J. (2009): Automatisering av bomringen i Oslo: Et lønnsomt ITS tiltak! Samferdsel 4, s Welde, M. (2009): Samfunnsøkonomisk nytte av elektroniske betalingssystemer. Statens vegvesen Vegdirektoratet, Teknologirapport nr

Samfunnsøkonomi i jernbane

Samfunnsøkonomi i jernbane Samfunnsøkonomi i jernbane Prosjektoppgave høsten 2008 Stud.techn. Andreas Økland TPK4510 Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU I Forord Denne

Detaljer

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Temamøte om tidlige beslutninger NSP/CONCEPT 3. mai 2005 Seksjonsleder Transportanalyse Jan A Martinsen Generelt om tidlige beslutninger

Detaljer

Sande Fastlandssamband

Sande Fastlandssamband Sande Fastlandssamband Prissatte konsekvenser EFFEKT 2014-11-06 B 2015-04 Utkast JoKKv AnVin ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser

Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser Håndbok 140 Konsekvensanalyser (1995) Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser Fagleg seminar for regionale etater i Hordaland og Bergen kommune 24.05.2005 Kjell Ottar Sandvik, Vegdirektoratet Revisjon

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

Evaluering av velferdsteknologi. Et helhetlig rammeverk for effektevaluering - Åpen Rapport Evaluering av velferdsteknologi Et helhetlig rammeverk for effektevaluering Forfattere Heidi Bull-Berg, Trond Halvorsen og Karl-Gerhard Hem Evt flere forfattere SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser Bakgrunn Prosjekt: Metodeutvikling for nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, med utprøving på nasjonal

Detaljer

Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk E18» INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn for oppdraget

Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk E18» INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn for oppdraget AKSJON RETT E18 Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk beregning for «Rett E18» ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren 1 Forord Til deg som skal ha ansvar for eller skal gjennomføre konseptfasen for investeringsprosjekter

Detaljer

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren Rapport 93/01 Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren ECON-rapport nr. 93/01, Prosjekt nr. 35880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645- 494-1 EBO/HLI/kea, ACB, 18. januar 2002 Offentlig

Detaljer

linje to Ve Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen

linje to Ve Utbyggingsavdelingen Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Overskrift Samfunnsøkonomisk analyse av kundetjeneste to linje telefoni Forklarende Etablering av tittel en landsdekkende eller undertittel enhet på to nye steder linje to RAPPORTA P P O R T Ve Utbyggingsavdelingen

Detaljer

Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten

Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten Arbeidsrapport Evaluering av investeringen E18 Momarken - Sekkelsten Torbjørn Aass, Morten Welde Concept-programmet, NTNU Forord Denne rapporten er resultatet av en evaluering av investeringsprosjektet

Detaljer

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk MASTEROPPGAVE FOR STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN Oppgaven gitt: 15.01.2014 Besvarelsen levert: 10.06.2014 Norsk tittel: «Samfunnsøkonomiske

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV ELEKTRONISK TINGLYSING Utarbeidet for Kartverket

SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV ELEKTRONISK TINGLYSING Utarbeidet for Kartverket SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV ELEKTRONISK TINGLYSING Utarbeidet for Kartverket Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX145003 ISBN 978-82-8232-219-5 ISSN 0803-5113 Interne koder EBO/EJO/MKN/CBA/pil

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2014/45 Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/45 Rapporttittel

Detaljer

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015

Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013. Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 Samfunnsøkonomiske analyser i beslutningsgrunnlag status 2013 Direktoratet for økonomistyring, mars 2015 RAPPORT 1/2015 1 Innhold Sammendrag og konklusjon... 3 Innledning... 5 Metodisk tilnærming... 5

Detaljer

Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser

Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser Veileder Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser SSØ 2007, 2. opplag Forord Beslutninger om tiltak og reformer i staten må tas under usikkerhet. Usikkerheten kan være knyttet til interne

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

RAPPORT. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 2013/17. Simen Pedersen og Kristin Magnussen

RAPPORT. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 2013/17. Simen Pedersen og Kristin Magnussen RAPPORT 2013/17 Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 Simen Pedersen og Kristin Magnussen Håndbok Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 Dokumentdetaljer

Detaljer

Veileder Omstilling av statlige virksomheter

Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder Omstilling av statlige virksomheter Veileder i beregning av samfunnsøkonomiske gevinster og kostnader SSØ 06/2008, 1. opplag 1500 eks. Forord Dette er en veileder i beregning av samfunnsøkonomiske

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

2.1 Konsekvensanalyse. Hva er en konsekvensanalyse?

2.1 Konsekvensanalyse. Hva er en konsekvensanalyse? 2.1 Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse er en metode eller teknikk som skal sette oss i stand til å beskrive forventede konsekvenser ved å foreta tiltak på vegnettet eller på andre eksisterende forhold

Detaljer

Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter

Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter concept Nils O. E. Olsson Hvordan tror vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekter Concept rapport Nr 7 concept Concept-programmet 2004 Concept Rapport nr. 7 Hvordan tror vi at det

Detaljer

RAPPORT 2015/06. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2015/06. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/06 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/06 Rapporttittel

Detaljer