Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser"

Transkript

1 Håndbok 140 Konsekvensanalyser (1995) Revisjon av håndbok 140 Konsekvensanlyser Fagleg seminar for regionale etater i Hordaland og Bergen kommune Kjell Ottar Sandvik, Vegdirektoratet Revisjon av håndbok 140 Revidert håndbok er et forslag! Merknader fra høringen Videre bearbeiding! Ferdig håndbok i løpet av 2005 Planlegging etter plan- og bygningsloven Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan og bygningsloven (T-1057) SVV skal utrede alternative løsninger for å løse problemer i vegnettet SVV skal gjennomføre konsekvensanalyse for de alternativene som utredes Hånbok 140 gir veiledning i gjennomføring av konsekvensanlysen Forprosjekt i 2002 Fortsatt: Virkningsberegning med edb-verktøy (EFFEKT) Strukturert analyse av ikke-prissatte (vifta) Nytt: Håndboka mer planorientert Håndboka dekke bytransport Håndboka omhandle strategiske planoppgaver Bedre metode for sammenstilling Bedre kommunikasjon av analyseresultatene Ikke gjøre omfattende revisjon av: Enhetspriser for tid, ulykker og miljøkostnader 6 1

2 Revisjon håndbok 140 innhold Revisjon håndbok 140 innhold (feb. 2005) 1. Innledning 2. Regelverk 3. Forberedende arbeider 4. Samfunnsøkonomisk analyse 5. Prissatte 6. Ikke-prissatte 7. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8. Romlig og sosial utvikling 9. Anbefaling 10. Presentasjon av konsekvensanalyse 11. Vedlegg 1. Innledning målgruppe, hensikt, endringer i forhold til 1995, definisjoner 2. Regelverk PBL s bestemmelser. Bruk av KA på ulike plannivå. Rikspolitiske retningslinjer 3. Forberedende arbeider Strategiske analyser. Mål for planarbeidet. Avgrensing av planområde influensområde. Transportsystem og transportanalyser. Utvikling av alternativer. Alternativ 0. Beredskaps- og risikomessige forhold. 4. Samfunnsøkonomisk analyse Ny definisjon på samfunnsøkonomisk analyse 5. Prissatte Noe økonomisk teori og metodiske grep. Bruttokostnadsberegning. De ulike prissatte konsekevenser og hvordan de skal beregnes. Enhetspriser. Usikkerhet. Eksempler på presentasjon av analyseresultater. 6. Ikke-prissatte Prinsipiell gjennomgang av metoden for vurdering av verdi og omfang som grunnlag for vurdering av konsekvens.de 5 hovedtemaene gjennomgås i forhold til krav til metode og kriterier for klassifisering av verdi og omfang 7 8 Revisjon håndbok 140 innhold (feb. 2005) forts... KU enes omfang 7. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse Viser metode for hvordan en kan sammenstille de prissatte og de ikkeprissatte konsekvensene. 30 KU er er gjennomgått 8. Romlig og sosial utvikling Behandler hvordan en skal utrede en fordelingsvirkning som ofte for samfunnet kommer ut med null i virkning, men som kan være viktig lokalt. Omfatter regionale virkninger, ringvirkninger, lokalt utbyggingsmønster og byutvikling 9. Anbefaling Veiledning for hvordan alternativer kan oppsummeres med hensyn på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, romlig og sosial utvikling og prosjektspesifikke mål. Råd for anbefaling av alternativ 10. Presentasjon av konsekvensanalyse Gir råd og krav i forhold til presentasjon av konsekvensanalysen 11. Vedlegg Hele rapporten inkl. omslag (hovedrapport) 106 Sammendrag 6 Prissatte 4 Ikke-prissatte 53 Sammenstilling 4 Antall sider (gjennomsnitt) 9 10 Endringer i hovedgrep Kommunikasjon Prissatte tidliger for lite omtalt black box Beslutningsrelevant informasjon må med også om det er ringvirkninger og fordelingsvirkninger Faglig sterkere analyse i sosialøkonomisk forstand unngå dobbelttellinger Kritiske suksessfaktorer for SVV målekort S.1 God framkommelighet, høy trafikksikkerhet og godt miljø S.2 Levere gode grunnlag for politiske beslutninger S.3 Være engasjert og troverdig samfunnsaktør Bedre dokumentasjon av sammenstilling og etatens anbefaling - etterprøvbarhet S.4 Unngå arbeidsulykker

3 Håndbok 140 fra 1995 Problemer med Hb 140 fra 1995 Prissatte Ikke-prissatte Samfunnsøkonomisk analyse Konsekvensanalyse Hb 140 gir egentlig ikke rom for å analysere temaer som ikke er med dette blir gjort likevel gir dobbeltellinger Av de 30KU ene har 18 næringsliv og/eller sysselsetting næringsliv Mange ikke-prissatte tema dels overlappende med prissatte Lite omtale av prissatte tema vanskelig å forstå Ringvirkninger (fordelingsvirkninger) tas ikke med de er ivaretatt i prissatte 13 Argumentasjon for og dokumentasjon av anbefaling følger sjelden metoden Det samfunnsøkonomisk faglige grepet som var i Håndbok 140 smuldrer opp i praksis 14 Ny struktur Ny struktur... Prissatte Ikke-prissatte Samfunnsøkonomisk analyse Prissatte Ikke-prissatte Sammenstilling Konsekvensanalyse Samfunnsøkonomisk analyse Konsekvensanalyse Romlig og sosial utvikling Romlig og sosial utvikling Ny struktur... Hb 140 blir én fysisk bok Prissatte Ikke-prissatte Sammenstilling Samfunnsøkonomisk analyse Konsekvensanalyse Ny håndboken vil hovedsaklig erstatte dagens: del I Prinsipper og metodegrunnlag del IIa Metodikk for vurdering av ikke-prissatte Eksempler brukes innen enkelttema etter behov Blir nettutgave Romlig og sosial utvikling Anbefaling Egne veiledere for: -EFFEKT6 -Matrise- og kollektivtrafikkmodul

4 Strategiske analyser Tidlig fase av planleggingen Prosess politiske og administratative planmyndigheter få felles forståelse for aktuelle strategier Scenarimetoder som analyseverktøy Regjeringens opplegg for konseptvalg (KS1): Behovsanalyse Overordnet strategidokument Overordnet kravsdokument Alternativsanalyse Alternativsutvikling - trinnvis 1. Tiltak som kan påvirke transportbehovet og valget av transportmiddel 2. Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av eksisterende infrastruktur og kjøretøyer 3. Begrensede ombyggingstiltak 4. Større ombygging eller utbygging i ny trasé Tiltak - trafikale virkninger Nytteberegning uelastisk etterspørsel 1. Tiltak på enkeltstående strekning ingen endring i trafikkbildet 2. Tiltak som kan føre til at trafikantene skifter reiserute 3. Tiltak som kan føre til at trafikantene endrer målpunkt for reisen 4. Tiltak som kan føre til at trafikantene kan skifte transportmiddel 5. Tiltak som kan påvirke turproduksjonen nye reiser Ofte kombinasjoner av trafikkvirkninger Transportmodell CUBE (TRIPS) EMMA CONTRAM EFFEKT Nytteberegning elastisk etterspørsel Lagt om til bruttokostnadsberegning Transportmodell CUBE (TRIPS) Matrisemodul (trafikantnytteberegning) Kollektivtrafikkmodul EFFEKT 6 Gir oversikt over hvordan nytte og kostnader oppleves av berørte aktører Gir samtidig netto samfunnsøkonomisk resultat

5 Verktøyutvikling - moduler Matrisemodul for konsumentoverskuddsberegning gir trafikantnytte ved endret tur- og transportmiddelfordeling knyttes til TRIPS/EMMA og EFFEKT 6 Trafikantnytte fra matrisemodul Korrigeres til offisielle tids- og km-verdier Overføres fra matrisemodul og summeres i EFFEKT Utføres for Reisehensikter Transportmåter Skatter på bruk av bil 8 4 n kh1 h kat1 h1 h kat1 t t h t Rkjør = dk aavam ( 1+ s1 ) f1 si + s1 f1 w1 + qi + s9q5 1 k t h m a Am i= 6 i= kh0 h kat0 h0 h kat0 t t h t dk aavam ( 1+ s1 ) f1 si + s1 f1 w1 + qi + s9q5 0 k t h m a Am i= 6 i= 2 25 B off = B oppl + ( ) ( ) C oppl C oppl 0: 0-alternaivet 1: tiltaket off: offisielle oppl: opplevde C off C off 26 Trafikk- og kostnadsberegning Interpolering/framskriving av trafikk- og kostnadsdata Trafikk Trafikkutvikling basert på vekstfaktorer og interpolering Verktøyutvikling moduler... Linjebasert kollektivtrafikkmodul billettinntekter og driftsutgifter for koll.selskap knyttes til TRIPS/EMMA og EFFEKT 6 Modul for nytteberegning av tiltak for gangog sykkeltrafikk forprosjekt ferdig knyttes til EFFEKT 6 Beregningsår 1 Beregningsår 2 Tid Rasmodul forprosjekt for implementering i EFFEKT 6 ferdig Verktøyutvikling EFFEKT 6 Lagt om til bruttoprising (skatter og avgifter) Fartsmodul - uendret Kjørekostnadsmodul - oppdatert Ulykkesmodul videreutviklet og oppdatert TS- EFFEKT) Vedlikeholdskostnadsmodul noe videreutviklet og oppdatert (Motiv) Ferjemodul vesentlige endringer Dataflyt fra transportmodeller - forbedringer Nytte-kostnadsanalysen Prosjektets levetid 40 år Analyseperiode 25 år Kalkulasjonsrente 8% (vanlig vegprosjekt) Risikofri rente 3,5% Risikotillegg 0 4,5% Kalkulasjonsrenten vurderes nå endret (FIN) Resultater: Netto nytte/netto nåverdi (NN/NNV Netto nytte pr budsjettkrone (NN/B) Internrente Førsteårs forrentning

6 Diskontert nytte avhengig av rente EFFEKT 6 utskrift nivå 3 120,00 Aktører Transportbrukere Operatører Det offentlige Samfunnet for øvrig Nytte Mill kr 100,00 80,00 60,00 rente 8% rente 6% rente 4% Nytte Investering og restverdi (I) Drift og vedlikehold (II) Nytte, inntekter og skatteinntekter (III) Operatørkostnad (IV) Til/fra arb.(1) Fritid (2) Tjenestereiser (3) Gods (4) Kollektivselsk. (5) Parkering (6) Bomsel sk. (7) Bil B ba B bf B bt B bg J park J bom Andre (8) SVV (9) JBV (10) Stat/fylke/ kommune (11) - K andre -I svv -I jbv - I sfk Z - C andre - D svv - D jbv - D sfk Koll B ka B kf B kt B kg J koll J andre R GS B ga B gf B gt - C koll - C park - C bom 40,00 Overføringer m.m (V) T koll - Y park -Y bom T andre Y - T A 20,00 Ulykkeskostnader (VI) Miljøkostnader (VII) - U - M 0, År 31 Netto nåverdi (VIII) B arbeid B fritid B tjeneste B gods P koll P park P bom P andre F svv F jbv F øvrig - E Netto nåverdi V Netto nytte pr. budsjettkrone VF Utskrift fra EFFEKT6 Usikkerhet - følsomhet Minimum utføre følsomhetsanalyse for: Kostnadsoverslag Årlig trafikkvekst Prissatte temaer Budsjett- og skattekostnad Trafikant- og transportbrukernytte Operatørnytte Investering Ulykker Drift og vedlikehold Støy- og luftforurensning Skatteinntekter Restverdi og annet Overføringer Budsjettkostnad Skattekostnad Skattekostnad (0,2*Budsjettkostnad)

7 Presentasjon av budsjett- og skattekostnad Ikke-prissatte Landskapsbilde/bybilde Nærmiljø og friluftsliv Kulturmiljø Naturmiljø Naturressurser Redusert fra tidligere 10 til nå 5. Fortsatt bruk av vifta Detaljert eksempel til hvert tema Vurdering av ikke-prissatte Konsekvensvifte Verdi av område + Omfang av inngrep Konsekvens for temaet Ikke-prissatte temaer fremgangsmåte For det aktuelle fagtema: Verdien av området (gitt sett av kriterier) Omfang tiltaket medfører for området (gitt sett av kriterier) Konsekvens for området fastsettes ved å kombinere 1 og 2 (vifta) Det gjøres deretter en samlet vurdering for hvert alternativ. Det gis en rangering for alternativene for det aktuelle fagtema Ikke-prissatte temaer fremgangsmåte. Samlet vurdering av de ikke-prissatte temaene under ett: Det skal gjøres en samlet vurdering av ikkeprissatte for hvert alternativ grad av positivitet eller negativitet angis Alternativene rangeres med hensyn på ikkeprissatte virkninger

8 Landskapsbilde - verdivurdering Sammenstilling - hovedtrinn Sammenstilling prissatte (Beregning) Vurder usikkerhet Presenter resultat fra kap. 5 til kap 7.2 Sammenstilling ikke-prissatte (Vurdering) Vurdere usikkerhet Presentere resultat fra kap. 6 til kap. 7.3 Sammenstilling prissatte og ikke-prissatte Samlet vurdering av usikkerhet og robusthet kap. 7.4 Anbefaling kap 9 Ev. vektlegging av romlig og sosial utvikl. kap Samfunnsøkonomisk analyse Systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil føre til for samfunnet Dersom fordelene er større enn ulempene vil tiltaket være lønnsomt for samfunnet Sum fordeler > sum ulemper Samfunnsøkonomisk analyse temaer Prissatte: -Trafikant og transportbrukernytte -Operatørnytte -Trafikkulykker -Støy- og luftforurensning -Budsjett og skattekostnad -Restverdi Ikke-prissatt: -Nærmiljø og friluftsliv -Landskapsbilde/bybilde -Kulturmiljø -Naturmiljø -Naturressurser Lønnsomt? Sammenstillingsprosessen Samlet vurdering positiv Ikke-prissatte Samlet vurdering negativ I sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen skal det ikke trekkes inn andre tema eller forhold enn de som framgår av kap. 4-6 Sammenstillingen er ikke det samme som anbefalingen Som oftest vil anbefalingen følge resultatene fra den samfunnsøkonomiske analysen Prissatte Netto nytte >0 Åpenbart lønnsomt Lønnsomhet må vurderes Sammenstillingen mellom prissatte- og ikke-prissatte skal være systematisk og følge samfunnsøkonomisk teori. Netto nytte < 0 Lønnsomhet må vurderes Åpentbart ulønnsomt

9 Sammenstillingsprosessen... Ikke mulig å sammenstille en samfunnsøkonomisk analyse bestående av prissatte og ikke-prissatte uten å bruke skjønn. Analysen vil vanligvis ikke gi et absolutt svar Anbefales at en tverrfaglig gruppe samarbeider om sammenstillingen Sammenstillingsprosessen.. Viktige krav til Konsekvensanalysen og sammenstillingen: 1. Etterprøvbarhet andre fagfolk kan gå gjennom analysene beregningene og vurderingene 2. Formidling resultatet av analysene er forståelig for beslutningstakerne og at den forholder seg til det de er opptatt av og lett tilgjengelig for almenheten Sammenstilling prissatte Sammenstilling ikke-prissatte Sammenstilling steg 1: Lønnsomhetsvurdering Sammenstilling Steg 2: Rangering

10 Aktuelle tilleggsutredninger Anbefaling av alternativ Måloppnåelse (prosjektspesifikke/lokale/regionale) Hovedregelen er ut fra resultatene av den samfunnsøkonomiske analysen. Romlig og sosial utvikling Arbeidsmarked Private og offentlige virksomheter Endret struktur fritids- og handlemønster Kommunikasjonsknutepunkter Endret arealbruk som konsekvens av tiltaket Regiondannelse og senterstruktur I noen tilfeller relevant å trekke inn resultater fra tilleggsutredninger (eksempel lokalt utbyggingsmønster) og la det virke inn på anbefaling av alternativ. Andre prosjektspesifikke utredningstema Forslag til innhold i rapporter Forord Innledning Forholdet til annen planlegging Beskrivelse av tiltaket Samfunnsøkonomisk analyse Prissatte Ikke prissatte Sammenstilling vurdering av lønnsomhet Romlig og sosial utvikling Anbefaling 57 10

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Temamøte om tidlige beslutninger NSP/CONCEPT 3. mai 2005 Seksjonsleder Transportanalyse Jan A Martinsen Generelt om tidlige beslutninger

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer

Samfunnsøkonomi i jernbane

Samfunnsøkonomi i jernbane Samfunnsøkonomi i jernbane Prosjektoppgave høsten 2008 Stud.techn. Andreas Økland TPK4510 Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU I Forord Denne

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren

Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren Veileder til konseptfasen - samfunnsøkonomisk analyse for investeringsprosjekter i forsvarssektoren 1 Forord Til deg som skal ha ansvar for eller skal gjennomføre konseptfasen for investeringsprosjekter

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland Rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet Rapport nr. 2012-0769 Versjon 1.0, 20. juli 2012 Kvalitetssikring

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund Kvalitetssikring (KS1) av KVU for transportsystemet i Ålesund På oppdrag fra: Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet Utarbeidet av: Dato: 31. mars 2014 Terramar AS og Oslo Economics AS INNHOLD

Detaljer

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no

Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser. vista-analyse.no Nytte og kostnader av nasjonale databaser: Metodeutvikling og utprøving på grunnundersøkelser Bakgrunn Prosjekt: Metodeutvikling for nytte-kostnadsanalyser av nasjonale databaser, med utprøving på nasjonal

Detaljer

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune.

Forord. Innsyn i temarapportene kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt eller Alta kommune. Forord Denne kommunedelplanen er utarbeidet av Statens vegvesen etter avtale med Alta kommune. Planen er utarbeidet med hjemmel 9-4 i plan- og bygningslovens (nr 77, av 14. juni 1985). Statens vegvesen

Detaljer

RAPPORT. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 2013/17. Simen Pedersen og Kristin Magnussen

RAPPORT. Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 2013/17. Simen Pedersen og Kristin Magnussen RAPPORT 2013/17 Håndbok - Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 Simen Pedersen og Kristin Magnussen Håndbok Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak (KVIRK) v1.0 Dokumentdetaljer

Detaljer

Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk E18» INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn for oppdraget

Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk E18» INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn for oppdraget AKSJON RETT E18 Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk beregning for «Rett E18» ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser

Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser Veileder Behandling av usikkerhet i samfunnsøkonomiske analyser SSØ 2007, 2. opplag Forord Beslutninger om tiltak og reformer i staten må tas under usikkerhet. Usikkerheten kan være knyttet til interne

Detaljer

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå

Statens vegvesen. Unntak fra utredningsplikten når tiltaket er tilfredsstillende utredet på høyere plannivå Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Lier kommune og Drammen kommune Statens vegvesen region sør Saksbehandler: Jorunn Kveim Låte Vår dato: 30.01.2015 Vår referanse: Detaljregulering for Rv.23 Linnes-E18

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

2.1 Konsekvensanalyse. Hva er en konsekvensanalyse?

2.1 Konsekvensanalyse. Hva er en konsekvensanalyse? 2.1 Konsekvensanalyse Konsekvensanalyse er en metode eller teknikk som skal sette oss i stand til å beskrive forventede konsekvenser ved å foreta tiltak på vegnettet eller på andre eksisterende forhold

Detaljer

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning. Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen Prosjekt: Reguleringsplan rv. 23 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 Hurum kommune og Frogn kommune Region øst Oslo April 2014 Side 2 av 157 Rv. 23 Oslofjordforbindelsen

Detaljer

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20

Hareid Fastlandssamband AS. Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula. Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave: 1 Dato: 2012-12-20 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram - E39 Flytebruløsning mellom Hareid og Sula Utgave/dato:

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden

Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden Kvalitetssikring (KS1) av KVU for kryssing av Oslofjorden August 2015 Om Atkins og Oslo Economics Atkins er et av verdens mest respekterte konsulentselskaper innen prosjektledelse og engineering av komplekse

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Bilde 1: Dagalifjellet, mot Bergsjø og Smådøl Forslag til Kommunedelplan for Dagalifjellet med Rødberg 2014 2025 Konsekvensutredning av innspill Metode Oversikt over innspill Område

Detaljer

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes

Forslag til Planprogram Nytt stoppested Rånåsfoss/Sandnes Forslag til Planprogram Forslag til Planprogram Utgave: 1 2015-03-20 Planprogram - Høringsutgave 20.03.2015 Endelig forslag Forslag oversendt 20.03.2015 KMG KMG KSA Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb.

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Tiltak på avlastet riksveg. - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring Statens vegvesen Vegdirektoratet Oktober 2009 Tiltak på avlastet riksveg 2 Tiltak på avlastet riksveg 3 Innhold: FORORD... 5 SAMMENDRAG...

Detaljer

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning for nordre korridor Rv23 må også uføres med bompenger Røyken fjord og miljø Høvikveien 11 3477 Båtstø Båtstø 27.02.2015 Statens Vegvesen Region Øst Postboks 1010 2605 Lillehammer firmapost-ost@vegvesen.no Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Samfunnsnytteberegning

Detaljer

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2014/45. Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2014/45 Samfunnsøkonomisk analyse av ny molo i Mehamn fiskerihavn Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/45 Rapporttittel

Detaljer

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk MASTEROPPGAVE FOR STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN Oppgaven gitt: 15.01.2014 Besvarelsen levert: 10.06.2014 Norsk tittel: «Samfunnsøkonomiske

Detaljer