Samfunnsøkonomiske beregninger i Konseptvalgutredningene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samfunnsøkonomiske beregninger i Konseptvalgutredningene"

Transkript

1 Samfunnsøkonomiske beregninger i Konseptvalgutredningene Hvordan ivaretas arbeidet med samfunnsøkonomiske analyser i konseptvalgutredningene og i kvalitetssikringsprosessen Seminar om transport- og trafikkanalyser, 8. april 2014 Kjell Werner Johansen Transportøkonomisk institutt

2 KVU KS1 1. Behovsanalyse 2. Strategikapittel 3. Overordnede krav 4. Mulighetsstudie 5. Alternativanalyse => Samfunnsøkonomisk analyse 6. Føringer for forprosjektfasen Side 2

3 Samfunnsøkonomi «Economics is the science which studies human behaviour as a relationsship between ends and scarce means which have alternative uses» (L. Robbins, LCE ) => «Hvordan bruke knappe ressurser slik at en får det best mulig?» Side 3

4 Samfunnsøkonomiske analyser (SØA) Nytte kostnadsanalyser Verdsetter alle positive og negative effekter Kostnadseffektivitetsanalyser Finne kostnaden ved å oppnå EN effekt Kostnadsvirkningsanalyser Kostnadene kan tallfestes, nytten beskrives Side 4

5 SØA i transportsektoren Nytte kostnadsanalyse Generaliserte kostnader for transportbrukerne =>Drivstoff, bompenger, billetter, reisetid etc Kostnader for aktører =>Investeringer, drift, vedlikehold, ulykker, miljø + Virkningsanalyse for «ikke prissatte» effekter => Landskap, Nærmiljø/friluftsliv, Naturmiljø, Kulturmiljø, Naturressurser Veileder og Rundskriv fra Finansdepartementet SVV : Håndbok 140 JBV : Meodehåndbok JD 205 Side 5

6 Nytte og etterspørsel Nytte for nr 1 Tids- og pengekostnader Nytte for nr 2 Nytte for nr 3 Etterspørsel avhenger av kostnader Kostnad Nytte for nr 8 Trafikkvolum Side 6

7 Nytte og etterspørsel Tids- og pengekostnader Brukernytte Brukerkostnad Kostnad Trafikkvolum Side 7

8 Nytte og etterspørsel Tids- og pengekostnader Nytte gevinst Eksempel 1: tilbudsforbedring «Trapesregelen» for nytte beregning Kostnad 0 Kostnad 1 Trafikkvolum Side 8

9 Nytte og etterspørsel Tids- og pengekostnader Nytte Bominntekter tap Eksempel 2: bompenger Nyttetap Kostnad 1 Kostnad 0 Trafikkvolum Side 9

10 Trafikantnytte i bytrafikk m/kø Tids- og pengekostnader Etterspørsel Marginale Kjørekostnader Gjennomsnittlige Kjørekostnader Trafikkvolum Side 10

11 EFFEKTIV finansiering? Eksempel 3 Bompenger med køkostnader Tids- og pengekostnader Bompenger - køpris Etterspørsel Marginale Kjørekostnader Gjennomsnittlige Kjørekostnader Trafikkvolum Side 11

12 Trafikantnytte i bytrafikk m/kø, økt kapasitet eller økt pris? Tids- og pengekostnader Etterspørsel Marginale Gjennomsnittlige Kjørekostnader Kjørekostnader kapasitet Trafikkvolum Side 12

13 Trafikantnytte i KVU / KS1 Trenger «en eller annen» modell Relevant Regnestykke: Biltransport Kollektivtransport Gang / sykkel - bypakker Rushtidsavgift valg av reisetidspunkt Yrkestransport Arealbruk Radikale endringer «Mernytte», WEB, WEI osv E39 Ferjefri ol Side 13

14 Relevant Regnestykke RR RTM Modell Bilhold/førerkort segmenteringsmodeller HH med 1 voksen HH med 2 voksne HH med 3+ voksne Kohort kalibrering Sonedata (GK) - Befolkning på alder, kjønn og - Husholdstyper (FoB K) - Bilholdskategorier - Periodekortinnehav Matriser med overgangssannsynligheter Sannsynligheter for at et ærend skal etterfølges av en hjemreise eller et nytt ærend og i tilfellet hvilket formål Segmenttabeller fra RVU Én eller flere for hver modell Sonedata attraksjon befolkning, arbeidsplasser, hoteller, med mer Level of Service matriser fra nettverksmodellene LoS Private bilreiser LoS Tjenestereiser bil Frekvensmodell: - Simultan over formål - gir forventet antall ærend for alle formål for hvert segment Modeller for valg av transportmiddel/ destinasjon Arbeidsreiser: P A smd og Pspk Tjenestereiser: P T smd Besøksreiser: P B smd Prosedyre for beregning av hjemturer og mellomliggende reiser: - Antall ærend for segment s med formål F - P F smd - Matriser med overgangssannsynligheter Turmatriser til nettverksmodeller og andre applikasjoner Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Sykkel Til fots Bilfører, mellomliggende Kollektiv, mellomliggende LoS Kollektivreiser Rush Handle/service reiser: P HS smd LoS Kollektivreiser Lavtrafikk Andre private reiser: P AP smd Kilde: Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge, TØI rapport 766/2005 Side 14

15 Transport modeller RR i KVU/KS1? Bypakker Gang- og sykkel Kollektivttiltak Rushtrafikk Yrkestransport Arealbruk Andre prosjekter Brede virkninger på arbeids- og næringsliv? Side 15

16 Finansiering skattekostnad eller brukerbetaling «Skattekostnad» samfunnsøkonomisk effektivitetstap ved marginal endring i skatter og avgifter Vridning i ressursbruk fra det som ellers blir best Skatt på arbeid gjør fritid billigere Bilavgifter gir dårligere biler Hagenutvalget (NOU 2012:16): 20% Bompenger / brukerbetaling gir også effektivitetsvirkninger Kostnader til innkreving og kontroll, ikke marginal «Dødvektstap» ved mindre trafikk enn ellers (eks 2) Gevinst ved mindre trafikk i områder med kø (eks 3) Side 16

17 Nåverdier kalkulasjonsrente og analyseperiode Nytte og kostnader kommer på ulike tidspunkt => Regne om alle inntekter og kostnader til et felles henføringsår Rente «En fugl i handa er bedre enn 10 på taket» =>Usystematisk risiko generell usikkerhet om framtida må ha en premie for å spare =>Systematisk risiko (for prosjektet) prosjektets inntekter varierer med eller mot generelle konjunkturer? Fram til «nå»: Systematisk risiko beregnes i KS1 Hagenutvalget (NOU 2012:16): beregner ikke prosjektspesifikk usikkerhet Levetid og analyseperiode for vegprosjekter 40 år = 25 år analyseperiode + 15 år restverdi (15/40) (HB140) 40 år = 40 år analyseperiode (Hagenutvalget (NOU 2012:16)) Side 17

18 Diskontering alternativ kalkulasjonsrente Investering 100 mill kr over 4 år Driftskostnad 2,5 mill kr per år Nytte i åpningsår 10 mill kr Årlig vekst 2 % Henføres til år % og 7% kalkulasjonsrente Nåverdi - kostnader 7% Nåverdi nytter 7% -20 Nåverdi - kostnader 4% Nåverdi nytter 4% -25 Side 18

19 Nåverdier alternativ kalkulasjonsrente og levetid Investering 100 mill kr over 4 år Driftskostnad 2,5 mill kr per år Nytte i åpningsår 10 mill kr Årlig vekst 2 % Henføres til år «0» år + restverdi 7% rente år 7% rente år 4% rente investering drift nytte Restverdi 25 år 7% 40 år 7% 40 år 4% år 7% 40 år 7% 40 år 4% investering drift nytte Restverdi 3, netto nytte Side 19

20 Metode for NKA i KVU eks bypakke Første tiltak Invest. Analyseperiode 25 år Restverdi (15/40) 2080 Siste tiltak Invest. Restverdi (40/40 av invest.) Impliserer at Nytten er lik i alle tiltak Umulig å vurdere nytten av de enkelte tiltakene Null kostnad og full nytte for tiltak sent i perioden Nytte for tidlige tiltak undervurdert Restverdi er en dårlig indikator for nytte etter 2040 Nytte Befolkningsvekst iht. SSB MMMM Trafikk- og køvekst iht. RTM og Urbanet Realprisvekst nytte 0,5 pst. p.a. Diskonteringsrente 4,5 pst. p.a. Investeringskost. iht. anslag og enhetspriser Driftskost. infrastruktur iht. ViaNova sjablong Virkninger mht. by- og arealutvikling, bo- og arbeidsmarked, og flytting er ikke behandlet i NKA Side

21 Metode for NKA i KVU eks IC Trafikkberegninger i Intercitymodellen SØA ble ferdigstilt før ekspertutvalgets konklusjoner var klare, men det er ikke veldig store forskjeller i fremgangsmåte Kalibrering mot trafikk 2008 Nytteberegning i Merklin Tidsverdier Driftskostnader Kostnader rullende materiell Diskontering Realprisjustering trafikksituasjon for ulike investeringskonsepter i 2025 (Konsept X referanse) Beregnet nytte 2025 for konsept X Analyseperioden tar utgangspunkt i funksjonell levetid for underbygning Nytte beregnes i 2025 og blir deretter fremskrevet til Henført til 2018 Sensitiviteter ved endring av forutsetninger, også etter overlevering av KVU Investering Trafikkvekst 1,1 % p.a. Diskonteringsrente 4,5 % p.a. Realprisjustering (Perspektivmeldingen) Utredning Nytte års analyseperiode 2100 Kalibrering IC-modell Nå Henføringsår Beregningsår Analyse start Analyse slutt Side

22 Samfunnsøkonomisk analyse i KS1 => Presentasjon av resultater beslutningsgrunnlag vs BESLUTNINGsgrunnlag Nytte- kostnadsanalyser Ikke prissatte virkninger kan tillegges betydelig vekt Fare for og tendens til dobbelttellinger, vekting, summering, rangering av kvalitative konsekvenser osv overlate vurderinger til beslutningstaker Kostnads virkningsanalyser Fristende med implisitt verdsetting av ikke prissatte virkninger (vekting, summering, rangering) overlate vurderinger til beslutningstaker Side 22

23 Resultater, eksempel E39 Aksdal - Bergen Samfunnsmål K2 K3 K4A K4C Redusert reisetid mellom Stavanger og Bergen Redusert reisetid mellom boog arbeidsmarkedsregionene Effektmål Avstandskostnadene mellom Aksdal og Bergen sentrum Avstandskostnadene mellom Stord og Bergen Utvikling av bo- og arbeidsmarkedsregioner Reisetid og miljø K2 K3 K4A K4C K4C kun Stord - Bergen K4C kun Stord - Bergen K4C med Rogfast Neddiskonterte og risikojusterte verdier i mrd kroner K4C med Rogfast K4C med Bompenger K4D K5A K5B Minutter redusert reisetid Konfliktnivå miljø Måloppnåelse K4C med Bompenger K4D K5A K5B Investering -4,3-28,9-12,6-27,1-22,6-27,1-27,1-12,2-25,8-21,2 Drift -1,0-3,6-1,2-2,0-1,7-2,1-1,9-1,4-2,2-2,2 Nytte 5,5 62,9 26,7 56,5 48,9 58,2 45,8 34,8 55,7 52,3 Netto nytte 0,2 30,3 12,8 27,5 24,7 29,1 16,8 21,2 27,7 29,0 NN/INV 0,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 0,6 1,7 1,1 1,4 Skattekostnader er inkludert i de enkelte verdiene Side

24 Kostnadsvirkningsanalyse, eksempel RKV K0 Null+ K1 Gjenbruk K2 Vest K3 Midt K4 Konsentrert K5 Øst Langsiktighet Bymiljø, representativitet og tilgjengelighet Bevaring av bygninger og kunst Effektivitet og samhandling Sikkerhet Fleksibilitet Struktur og oppgavefordeling Investeringskostnad Samfunnsøkonomisk kostnad (inkl. skattekostnad) Samfunnsøkonomisk kostnad (differanse mot K0) Beste mulighet for å realisere overordnede mål for regjeringskvartalet er en kombinasjon av tiltak i konsept 4 og 5 (Konsentrert og Øst) Bevaring av Høyblokken og Y-blokken reduserer muligheten for en effektiv løsning over lang tid Side 24

25 Takk for oppmerksomheten! Side 25

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Sammendrag: Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Forfattere: Anne Madslien Jens Rekdal Odd I Larsen Oslo 2005, 88 sider Innledning Samferdselsmyndighetene i Norge har engasjert Transportøkonomisk

Detaljer

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1)

Transportøkonomisk institutt. Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen. Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Dovre International AS Dovre International AS Transportøkonomisk institutt Dobbeltspor Arna-Fløen (jernbane) og Arnatunnel (veg) Arna-Bergen Kvalitetssikring av konseptvalg (KS 1) Unntatt offentlighet,

Detaljer

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen

Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen Kjell Werner Johansen Harald Minken TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen for tilbringerreiser med tog til Oslo lufthavn Gardermoen TØI rapport 1082/2010 Markeds- og konkurransesituasjonen

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens

Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens TØI rapport 1262/2013 Vegard Østli Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens TØI rapport 1262/2013 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fergefrekvens Vegard Østli Transportøkonomisk institutt

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland

Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland Rapport fra kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E10/rv.85 Evenes Sortland Rapport til Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet Rapport nr. 2012-0769 Versjon 1.0, 20. juli 2012 Kvalitetssikring

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og teknikk MASTEROPPGAVE FOR STUD. TECHN. STÅLE GJELSTEN Oppgaven gitt: 15.01.2014 Besvarelsen levert: 10.06.2014 Norsk tittel: «Samfunnsøkonomiske

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Samfunnsøkonomi i jernbane

Samfunnsøkonomi i jernbane Samfunnsøkonomi i jernbane Prosjektoppgave høsten 2008 Stud.techn. Andreas Økland TPK4510 Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU I Forord Denne

Detaljer

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling International Research Institute of Stavanger AS www.iris.no Stian Brosvik Bayer og Gottfried Heinzerling KVU Transportsystemet på Jæren Vurdering av ikke prissatte konsekvenser for lokal og regional utvikling

Detaljer

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren

Rapport 93/01. Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser. transportsektoren Rapport 93/01 Diskonteringsrenten i nytte-kostnadsanalyser i transportsektoren ECON-rapport nr. 93/01, Prosjekt nr. 35880 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645- 494-1 EBO/HLI/kea, ACB, 18. januar 2002 Offentlig

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen

Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen CENTER FOR RESEARCH IN ECONOMICS AND MANAGEMENT CREAM Publication No. 2-2014 Samfunnsøkonomiske virkninger av fergefri E-39 Stavanger-Bergen Tom-Reiel Heggedal, Espen R. Moen og Christian Riis Samfunnsøkonomiske

Detaljer

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST

DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND AS REALISERING OG FINANSIERING AV HAFAST ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2013 HAREID FASTLANDSAMBAND

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren

Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Nyttevurderinger og lønnsomhet for samfunnet - metodikk i vegsektoren Temamøte om tidlige beslutninger NSP/CONCEPT 3. mai 2005 Seksjonsleder Transportanalyse Jan A Martinsen Generelt om tidlige beslutninger

Detaljer

Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk E18» INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn for oppdraget

Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk E18» INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn for oppdraget AKSJON RETT E18 Trafikkprognose og samfunnsøkonomisk beregning for «Rett E18» ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi

Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi TØI-rapport 1014/2009 Forfatter(e): Harald Thune-Larsen og Jon Inge Lian Oslo 2009, 41 sider Sammendrag: Helgeland lufthavn marked og samfunnsøkonomi En felles lufthavn til avløsning for de tre eksisterende

Detaljer

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011

Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Jan Usterud Hanssen Jørgen Aarhaug Nils Fearnley TØI rapport 1169/2011 Foto Flemming Dahl Behov for økte midler til kollektivtrafikken i byene? En sammenstilling av utredet behov i ni byområder TØI rapport

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Samfunnets støtte: En kommentar til NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser

Samfunnets støtte: En kommentar til NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser HAAKON VENNEMO Forsker, Vista Analyse NIC HELDAL Forsker, Vista Analyse HENRIK LINDHJEM Forsker, Vista Analyse STEINAR STRØM Professor, Vista Analyse AKTUELL KOMMENTAR Samfunnets støtte: En kommentar til

Detaljer

RAPPORT 2015/06. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik

RAPPORT 2015/06. Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik RAPPORT 2015/06 Samfunnsøkonomisk analyse av utdyping i Mehamn fiskerihavn Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og John Magne Skjelvik Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2015/06 Rapporttittel

Detaljer

Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering

Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering Tilleggsrapport KS2 av Vossepakken Trafikkgrunnlag, samfunnsøkonomi og finansiering Rapport til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet Klassifisering: Unntatt offentlighet Revisjon: 1.0 Foreløpig

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer

Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Jørgen Aarhaug Wiljar Hansen Øystein Engebretsen Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer TØI rapport 1328/2014 Næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer Jørgen Aarhaug

Detaljer