Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand"

Transkript

1 Hvor finner vi kruttet når bilen skal ta pause? Arvid Strand

2 Reiser i Bergen i dag og i 2030 I dag 1 million reiser per dag 66 prosent med bil 12 prosent kollektivt 21 prosent til fots/sykkel prosent med bil 11 prosent kollektivt 26 prosent til fots/sykkel flere innbyggere flere reiser Vekstens fordeling: Ingen flere bilreiser flere kollektivreiser (+76) flere reiser til fots/sykkel 53 prosent bilreiser 17 prosent kollektivreiser 30 prosent til fots/sykkel HVA MÅ SKJE?

3 Endring i transportmiddelfordelingen Prosent Bil Fots/Sykkel Kollektiv

4 NTP : Helhetlige bymiljøavtaler 26,9 milliarder over tiårsperioden Er dette en stor eller liten sum i arbeidet med å gjøre det kollektive transportsystemet i byene godt? 2,6 milliarder er det beløp det har kostet å bygge 10 kilometer av Bybanen i Bergen I lokale planer fra de større norske byområdene er det signalisert behov for årlige investeringer i kollektivtransporten i de større byområdene på: 7,5-8 milliarder (TØI rapport 1169/2011) driftsmidler kommer på toppen av dette andre miljøtiltak i de større byområdene som også skal inngå i forhandlingene

5 70 prosent ledig kapasitet i privatbilene To av tre biler i Bergen kjører uten passasjerer Mer samkjøring gir en vinn-vinn situasjon Redusert behov for investering i vegsystemet Mindre press i kollektivsystemet

6 Men hvordan få til mer samkjøring? Myndighetene: 2+ eller 3+-felt Rabatt i bomringsystemene Bedriftene: Innskrenkning i p-plasstilgjengeligheten Premiering av samkjøring Reservert p-plass? Tilskudd til bompenger?

7 Mer bybane Noen tenkelige investeringsformål - når trafikkveksten skal tas kollektivt og mykt Kollektivfelt/superbusstraséer Sykkelveger Godstransportfelt Investering for å bedre framkommeligheten for privatbilene (i kombinasjon med restriksjoner som sikrer at det ikke blir flere bilturer)

8 KVU Kjuagutt og stril mindre bil Konsept K2 Investeringer (milliarder kr.) Totalt Kollektivtransport Vegtiltak Netto nytte KS1 Netto nytte/ investert krone K2 Bybane til alle bydeler - ingen større vegtiltak 33,5 13,6 3,4 5,1 0,4

9 Ingen investeringer i privatbilnettet om trafikkveksten skal tas kollektivt og mykt MEN KVU for Bergensområdet anbefaler å investere 18 milliarder i vegtiltak Investeringer (milliarder kr.) Totalt Kollektivtransport Vegtiltak Netto nytte KS1 Netto nytte/ investert krone K2 Bybane til alle bydeler - ingen større vegtiltak 33,5 13,6 3,4 5,1 0,4 K4 Bybane, alle kjente vegprosjekt /regionale samband 46,4 11,2 18,8 6,6 0,2

10 Konseptenes oppfyllelse av effektmål og krav Effektmål og Viktige krav K2 K4 Oppfylt 4 4 Tilnærmet oppfylt 3 3 Delvis oppfylt 3 3 Ikke oppfylt 1 1

11

12 KS1- anbefalinger bomring med tidsdifferensiering full bybaneutbygging sykkelsatsing med mål om 10 prosent sykkelandel bygging av Nyborgtunnelen

13 Kollektivtrafikk, veiutbygging eller kaos? Scenarioer for hvordan vi møter framtidens transportutfordringer (Urbanet Analyse rapport 23/2011) Ensidig bilbasert trafikkvekst er betydelig dyrere for samfunnet enn en trafikkvekst som håndteres med kollektivtransport og sykkel Et Trendscenario, der forventet trafikkvekst i hovedsak tas av bilen, krever investeringer på 273 mrd kroner de neste 20 årene Et Bilscenario, der all trafikkvekst skjer ved økt bilbruk, vil kreve investeringer på 292 mrd kroner neste 20 år. Et Miljøscenario, der all trafikkvekst fordeles på kollektivtransport og sykkel, vil koste 142 mrd kroner de neste 20 årene.

14 Kollektivtransporten har et problem om vi ser den i NTP-sammenheng Bare jernbanen er statens ansvar, og derfor er det den som stikker av med oppmerksomhet - og penger Flytrafikken er selvfinansiert, og omtales stort sett ikke Ekspressbussystemet er privat, og uten statlig støtte, og omtales stort sett ikke Kollektivtransporten i distriktene er fylkeskommunalt ansvar - og omtalen har i de fire transportplanene innskrenket seg til omtale av prøveprosjektet Kollektivtransport i distriktene (nå sluttført) Det er i byene kollektivtransporten har en viktig rolle å spille, og her er det kommunene og fylkeskommunen som rår over virkemidlene

15

16 Samkjøring: Vinn-vinn Nye i passasjerseter 0,3 0,12 fra bilførere Noen fra kollektivtrafikken Eksisterende situasjon Belegg: 1,5 Mindre kø i personbilsystemet Mindre pågang i kollektivsystemet