10. Mulige forbedringer av vegløsningene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. Mulige forbedringer av vegløsningene"

Transkript

1 10. Mulige forbedringer av vegløsningene 10.1 Innledning Underveis i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning har det kommet opp to mulige forbedringer av vegløsningene i planprogrammet. Den ene innebærer en alternativ bruløsning over Kroksund, den andre er en alternativ løsning i området Hvervenmoen Styggedalen. I dette kapitlet presenteres disse to løsningene. For hver løsning gis det først en beskrivelse av bakgrunnen for at løsningen kan være en forbedring i forhold til opprinnelig løsning. Deretter beskrives den alternative løsningen, og så gis en vurdering av hvilke konsekvenser den alternative løsningen vil medføre i forhold til opprinnelig løsning Alternativ brukryssing over Kroksund Bakgrunn Traseen for Ringeriksbanen er uavklart. Se mer om dette i kapittel 9.5 Vegkorridorenes egnethet for jernbanebygging. Det kan bli aktuelt med jernbane over Kroksund. Hvis både veg og jernbane skal krysse Kroksund på bru, bør disse bruene enten være parallelle eller eventuelt slås sammen til ei felles bru. Dette er ikke vurdert nærmere. Bruløsningene over Kroksund i grønn, blå og rød korridor er tegnet med ei bru i slak kurve (se kart i kapittel 9.5 Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging). Ei slik bru vil ikke kunne gå parallelt med eller kombineres med ei jernbanebru. Det er derfor sett på muligheten for å krysse Kroksund på ei rett bru. Denne alternative bruløsningen kan inngå i alle alternativ i grønn, blå og rød korridor som har bru over Kroksund Beskrivelse Vegen mellom Skaret og Rørvik går i nord -sør-retning, mens kryssingen av Kroksund går i øst-vestretning. Dermed er det nødvendig med kurve på vegen på Rørvik-siden før brukryssingen. For å kunne krysse Kroksund på ei rett bru, må denne kurven være avsluttet før brua begynner. På grunn av det sidebratte terrenget, vil det være nødvendig å legge kurven i en tunnel. Den alternative løsningen er derfor basert på at vegen går inn i en tunnel sør for Rørvik. Tunnelen anslås å bli ca. 1,1 km lang, inkludert en antatt løsmassetunnel (betongtunnel) ved Rørvik på rundt 100 m. Stigningen/fallet i tunnelen er anslått å kunne bli i underkant av 4 %. Det halve sørvendte krysset på Rørvik flyttes til sørenden av tunnelen. Eksisterende E16 benyttes mellom Rørvik og krysset. Inngrepet på Rørvik reduseres i forhold til opprinnelig løsning fordi krysset er flyttet. Den nye løsningen vil beslaglegge Rørvik Camping. Eksisterende tilknytning mellom fv. 155 Utstranda og eksisterende E16 kan beholdes som i dag. Eksisterende E16 vil bli liggende tilsvarende som i dag og krysse over ny E16.

2 10-2 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Den alternative brua vil krysse mer vinkelrett på Kroksund enn opprinnelig løsning. Brua blir derfor kortere. Mens opprinnelig bru i kurve vil bli rundt 700 m, vil den alternative rette brua bli rundt 550 m. På nordvestsiden av Kroksund kommer brua i land litt lenger sør enn opprinnelig løsning. Dette gjør at det ikke er behov for omlegging av Tangenveien slik som i opprinnelig løsning. Den nye løsningen vil gi samme forhold for omkjøring ved stengt veg som opprinnelig løsning. Figuren på neste side viser den alternative bruløsningen Kostnader Den alternative løsningen er grovt anslått å øke kostnadene med 220 mill. kr i forhold til opprinnelig løsning Trafikk Alternativ løsning vurderes å gi samme trafikkfordeling som opprinnelig løsning Risikovurderinger I risikovurderingen av trafikksikkerhet (kapittel 5.1) er det pekt på at den slake kurven på brua i opprinnelig løsning kan medføre en risiko ved ising og glatt kjørebane. Med rett bru vil risiko knyttet til kurven bli borte. Alternativ løsning vurderes derfor å være litt bedre med hensyn til trafikksikkerhet Prissatte konsekvenser Som nevnt over vurderes alternativ løsning å gi samme trafikkfordeling som opprinnelig løsning. Den prissatte nytten av prosjektet vurderes derfor å bli tilnærmet den samme som med opprinnelig løsning. Investeringskostnadene ved den alternative løsningen anslås å bli rundt 220 mill. kr høyere. I tillegg vil den alternative løsningen medføre at drifts- og vedlikeholdskostnadene for vegen øker fordi det er langt dyrere å drifte og vedlikeholde veg i tunnel enn veg i dagen. Det er ikke beregnet hvor mye dette vil utgjøre. På grunn av høyere kostnader til investering og drift-/vedlikehold, vurderes den alternative bruløsningen å gi dårligere netto nytte enn opprinnelig løsning.

3 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 10-3 Figur 10-1: Alternativ løsning med rett bru over Kroksund kan inngå i alle alternativ i grønn, blå og rød korridor med bru over Kroksund

4 10-4 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Ikke-prissatte konsekvenser Landskapsbilde Totalt sett er denne løsningen bedre for landskapsbilde enn den opprinnelige løsningen. Det kaotiske kryssområdet i det trange området ved Rørvik unngås, noe som er en stor fordel. Det er også en fordel at brua krysser rett over fjorden, men forskjellen på en buet bru og en rett bru i dette landskapet er ikke stor dersom vegen krysser fjorden alene (dvs. uten samtidig kryssing med jernbane). Landingen på nordsiden av fjorden er imidlertid noe dårligere da mer av en markert kolle blir ødelagt og skjæringen her dessuten blir høyere. Brua får således en dårligere forankring på nordsiden enn i opprinnelig løsning. Tilknytningen mellom ny E16 og eksisterende veg medfører dessuten forholdsvis store terrenginngrep i form av skjæringer. Disse skjæringene ligger imidlertid slik til at de blir skjult fra fjorden. Løsningen er samlet sett bedre enn den opprinnelige, men har fortsatt en del ulemper for landskapsbilde. Det som virkelig kommer til å bety noe for landskapsbilde i dette området er hvor vidt det blir bare en vegbru eller om det i tillegg kommer en jernbanebru. En vegbru alene vil til en viss grad harmonere med landskapet, men dersom både veg og jernbane skal krysse Kroksund i bru vil det medføre en svært bred brukryssing som vil bryte med landskapets skala. Samtidig er det slik at dersom det først blir både vegbru og jernbanebru over Kroksund, vil det være en stor fordel at vegbrua krysser rett slik at en eventuell jernbanebru kan følge den i linjeføringen. Nærmiljø og friluftsliv Den nye planløsningen representerer en forbedring for nærmiljø/friluftsliv av flere årsaker. Dagens støy og barrierevirkning fra eksisterende E16 blir vesentlig redusert hvis ny E16 legges i tunnel forbi Elstangen. Dette er en strekning hvor det ligger boligbebyggelse på oversiden av vegen, mens viktige og potensielt viktige nærmiljøkvaliteter knyttet til strandsonen, ligger på nedsiden av vegen. Hvis ny E16 legges i tunnel, vil eksisterende E16 gjennom området bli en mer lokal veg med redusert trafikkmengde. Dette kan, og vil sannsynligvis, redusere barrierevirkningen av E16 lokalt, slik at det blir lettere å ferdes mellom boligområdene og Tyrifjorden. Tilsvarende som opprinnelig løsning, vil også den nye løsningen beslaglegge Rørvik Camping. Den nye løsningen vil imidlertid gi betydelig mindre arealbeslag i Rørvik enn opprinnelig løsning, slik at forringelsen av nærmiljøet vil bli mindre. På nordvestsiden av Kroksund vil den nye løsningen gi litt mindre inngrep enn opprinnelig løsning fordi veganlegget med ny løsning går i utkanten av et lite boligområde i stedet for å gå gjennom det. Belastningen på dette nærmiljøet blir dermed litt mindre enn med opprinnelig løsning. Naturmiljø Den alternative løsningen vil gi ei kortere og rettere bru over Kroksund, og dermed redusere arealinngrepet i vannarealene noe. Barrierevirkningen vil trolig ikke endres vesentlig i forhold til opprinnelig løsning. Konsekvensen for delområde Kroksund vil heller ikke endres i forhold til opprinnelig løsning (middels negativ). Kulturmiljø Endring av krysset på Rørvik og brua over Kroksund vil ikke gi vesentlig endrete konsekvenser for kulturmiljøet.

5 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 10-5 Naturressurser Justert korridor for bru og veg i dagen ved Rudsødegården vil medføre arealinngrep i dyrket mark på størrelser med opprinnelig løsning, men vil medføre at et større udelt areal blir liggende igjen på østsiden at traseen. En unngår også tap av gårdstunet på Rudsødegården. Fordi konsekvensene for naturressurser på denne delstrekningen i begge løsninger i stor grad er knyttet opp til Smiujordet, får ikke den alternative løsningen vesentlig lavere konsekvens enn den opprinnelige løsningen (stor negativ konsekvens for alternativ A1a/A1b) Regionale virkninger Endret arealbruk som følge av tiltaket Konsekvensene knyttet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og kommunale planer for arealbruk vurderes å bli de samme som med opprinnelig løsning. Konsekvenser for næringslivet Konsekvensene for næringslivet vurderes å bli de samme som med opprinnelig løsning. Også den alternative løsningen medfører beslag av Rørvik camping. Kollektivtransport Konsekvensene for kollektivtransport vurderes å bli de samme som med opprinnelig løsning. Tilrettelegging for gående og syklende Konsekvensene med hensyn til tilrettelegging for gående og syklende vurderes å bli de samme som med opprinnelig løsning. Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging Dette temaet er bakgrunnen for den alternative bruløsningen. Opprinnelig bruløsning gir ikke mulighet for å legge vegbru og jernbanebru over Kroksund parallelt, og ikke mulighet for ei eventuell felles bru for veg og jernbane. Den alternative bruløsningen gir muligheter for begge deler. Når det gjelder vegkorridorenes egnethet for jernbanebygging vurderes derfor alternativ løsning å være mye bedre enn opprinnelig løsning. Se også kapittel Muligheter for felles korridor for veg og jernbane Alternativ løsning i området Hvervenmoen Styggedalen Bakgrunn Alle løsninger i blå, rød, gul og rosa korridor ender på Hvervenmoen, mens grønn korridor ender i Styggedalen. Med løsninger som ender på Hvervenmoen må man på et senere tidspunkt bygge veg videre til Styggedalen. Når en skal sammenligne de andre korridorene med grønn korridor, bør en ta med dette i vurderingen. Det er derfor tegnet et eksempel på en mulig vegløsning mellom Hvervenmoen og Styggedalen. Kartet nedenfor viser løsningen.

6 10-6 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 10-2: Mulig vegløsning mellomm Hvervenmoen og Styggedalen Dagens veg mellom Hvervenmoen og Styggedalen har for krapp kurvatur til å kunne gjøres om til fremtidig firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t. Eksisterende bru over Storelva tilfredsstiller heller ikke kravene til en fremtidig veg. Den nye vegen må gå i en ny trasé. Eksisterendee E16 på strekningen, inkludert brua over Storelva, kan fjernes. Ny veg mellom Hvervenmoen og Styggedalen er anslått å koste ca. 350 millioner kr. Når man sammenligner investeringskostnadene i grønnn korridor med investeringskostnadene i de øvrige korridorene, må man således legge til 0,35 milliarder kr i blå, rød, gull og rosa korridor for å kunne sammenlignbare hva ny E16 Skaret Styggedalen koster. Videre viser figuren ovenfor at vegen mellomm Hvervenmoen og Styggedalen vil medføre nye inngrep i omgivelsene. Disse inngrepene er ikke omtaltt i hoveddelen av denne konsekvensuk utredningen, men må tas i betraktning når man skal vurdere konsekvensene ved grønn korridor, der mann unngår disse inngrepene, mot alle andre korridorer, som medfører at disse inngrepene må komme på et senere tidspunkt. Firefeltsveg med kryss i eksisterende næringsområde på Hvervenmoe en vil medføre betydeligee arealbeslag, slik det er omtalt i kapittel 9.2 Konsekvenser for næringslivet. Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus må rives. Med bakgrunn i dettee er det sett på om det kan finnes en alternativ løsning mellomm Hvervenmoen og Styggedalen som reduserer kostnadene og girr færre inngrep, både i eksisterende næringsbebyggelse på Hvervenmoen og mellom Hvervenmoen og Styggedalen. Det er en slik løsning som presenteres her. Den alternative løsningen lar seg kombinere med b- og c-alternativene, det vil si med alle alternativ i blå korridor og med alle c-alternativ (A2c, A3c, A4c, A5c, A A7c) i rød korridor Beskrivelse I stedet for at det legges en firefeltsveg med tilhørende planskilt krysss inne i eksisterende næringsområde på Hvervenmoen, baseres denn alternative løsningen på at den nye vegen legges sør for næringsområdet, dvs. sør for Hvervenmoen næringspark.

7 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 10-7 Sørøst for Hvervenmoen bygges det et halvt sørvendt kryss. Det vil sii at trafikk som kommer fra sør og skal til Hvervenmoen eller Hønefoss, kan ta av i dette krysset. Tilsvarende kann trafikk som kommer fra Hønefoss eller Hvervenmoen og skal sørover på E16, kjøre på i dette krysset. Vegen passerer på sørsiden av bebyggelsen på Monserud og krysser Storelva S på ei ny bru sør for eksisterende bru. I Styggedalen bygges det err fullt planskilt kryss. Trafikk som kommer fra nord på E16 og skal til Hvervenmoen eller Hønefoss, tar av E16 i Styggedalenn og kjører eksisterende E16 til Hvervenmoen, tilsvarende som i dag. Trafikkk fra Hønefoss eller Hvervenmoen somm skal nordover på E16 kjører eksisterende veg til Styggedalen og benytter krysset der. Figuren nedenfor viser løsningen. Figur 10-3: Alternativ løsning med ny E16 sør forr næringsområdet på Hvervenmoen. Løsningen kan inngå i alle alternativ i blå korridor og alle c-alternativ i rød korridor De opprinnelige løsningene i blå korridor harr kryss med fv. 158 Gomsrudveien ved Norderhov. I alternativ A1b er det fullt kryss i dette området, i alternativ A6b og A12b er det halvt sørvendtt kryss. Med alternativ løsning vil det bli for kort avstand mellomm det halve sørvendte krysset sørøst for

8 10-8 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Hvervenmoen og kryss med fv. 158 ved Norderhov. Kryss med fv. 158 ved Norderhov er derfor ikke med i den alternative løsningen. Alternativene i rød korridor har ikke kryss ved Norderhov Kostnader Et kostnadsoverslag tyder på at det vil bli rundt 100 millioner kr billigere å bygge alternativ løsning til Styggedalen enn opprinnelig løsning til Hvervenmoen. En viktig grunn til dette er at man slipper å innløse kostbare næringsarealer på Hvervenmoen. Opprinnelig løsning om Hvervenmoen er altså 100 mill. kr dyrere enn ny løsning til Styggedalen. I opprinnelig løsning må man i en fremtidig situasjon også bygge seg videre fra Hvervenmoen til Styggedalen, og dette er som tidligere omtalt anslått å koste rundt 350 mill. kr. Kostnadsanslagene tyder dermed på at det er totalt mill. kr å spare på å bygge alternativ løsning sør for Hvervenmoen til Styggedalen fremfor å bygge opprinnelig løsning gjennom Hvervenmoen pluss ny veg Hvervenmoen Styggedalen Trafikk Det er ikke gjort egne trafikkberegninger for den alternative løsningen. Tilgjengeligheten til Hvervenmoen og Hønefoss vurderes å bli tilnærmet den samme som i opprinnelig løsning. Den alternative løsningen anslås å gi tilnærmet samme trafikkfordeling som opprinnelig løsning med hensyn til Hvervenmoen. I alternativene i blå korridor blir tilgjengeligheten til fv. 158 Gomsrudveien dårligere med alternativ løsning fordi kryss ved Norderhov ikke inngår. Det er ikke analysert nærmere hvordan dette vil påvirke trafikk som for eksempel skal til Helgelandsmoen Risikovurderinger I risikovurderingen er det påpekt at kryssløsningen ved Norderhov i opprinnelig blått alternativ A1b har en løsning for gående og syklende som gjør at det er fare for at disse vil benytte bilbrua over E16. Strekningen er skoleveg. Med alternativ løsning utgår dette krysset, og denne problemstillingen blir ikke lenger relevant. I øvrige alternativ vurderes ikke den alternative løsningen å medføre endringer i vurderingen av risiko Prissatte konsekvenser Den alternative løsningen vurderes å tilnærmet samme nytte som opprinnelig løsning for trafikanter som skal til og fra Hvervenmoen/Hønefoss. I blå korridor vil nytten for trafikanter som ville ha benyttet krysset ved Norderhov med opprinnelig løsning, bli redusert som følge av at krysset bortfaller med alternativ løsning. Nytten for gjennomgangstrafikken bli bedre med alternativ løsning fordi det blir ny veg helt til Styggedalen, ikke bare til Hvervenmoen som i opprinnelig løsning. Samlet anslås nytten for trafikantene å bli den samme eller litt bedre enn med opprinnelig løsning. Investeringskostnadene er som nevnt anslått å bli rundt 100 mill. kr lavere med alternativ løsning. Dette vil påvirke prosjektets netto nytte positivt. Den alternative løsningen vurderes med bakgrunn i dette å gi litt bedre netto nytte enn opprinnelig løsning. Sammenligner vi med en fremtidig situasjon der vi forutsetter at det også må investeres i størrelsesorden 350 mill. kr i ny veg mellom Hvervenmoen og Styggedalen, fremstår alternativ løsning sør for Hvervenmoen som klart bedre enn opprinnelig løsning gjennom Hvervenmoen.

9 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Ikke-prissatte konsekvenser Landskapsbilde Ved vurderingen av den nye løsningen, er denne sammenlignet med konsekvensene av en eventuell forbindelse mellom Hvervenmoen og Styggedalen i tillegg til den opprinnelige løsningen ved Hvervenmoen. Brukryssingen og krysset ved Styggedalen vurderes som forholdsvis like på de to alternativene og har samme konsekvens for landskapsbilde. Det opprinnelige krysset ved Hvervenmoen har ubetydelig konsekvens for landskapsbilde (0). Videre nordover vil vegen krysse et ravinelandskap på en kort strekning. Dette har middels til stor verdi, og omfanget blir stort fordi det blir betydelige terrenginngrep. Konsekvensen på denne strekningen blir dermed stor negativ (---). Videre herifra går vegen i utkanten av et stort jorde med middels verdi for landskapsbilde. Her ligger vegen godt forankret til det overordnede vegetasjonsmønsteret, men medfører en god del terrenginngrep. Omfanget blir middels negativt, slik at konsekvensen blir middels negativ (--). Den nye løsningen går først gjennom et relativt flatt skoglandskap med middels verdi. Her blir det lite terrenginngrep, og vegen blir skjult av skogen. Omfanget blir derfor lite, noe som gir ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-). Videre nordover krysser vegen jordbrukslandskap med middels verdi på begge sider av Storelva. Her blir terrenginngrepene akseptable, men vegen krysser midt ute på jordene og forholder seg således ikke til det overordnede vegetasjonsmønsteret. Omfanget vurderes som middels, slik at konsekvensen blir middels negativ (--). Ut fra dette vurderes den nye løsningen som noe bedre for landskapsbilde enn den opprinnelige. Tar man i tillegg med at med den nye løsningen unngår kryss ved Norderhov, blir den nye løsningen klart bedre for landskapsbilde enn den opprinnelige. Nærmiljø og friluftsliv Den alternative løsningen innebærer vesentlig økt barriereeffekt hvor beboerne på Hvervenmoen avskjæres fra sitt viktigste nærfriluftslivsområde sør for boligfeltet. Det er svært viktig at friluftslivsog nærmiljøinteressene kompenseres med over-/underganger for å dempe barrierevirkningen. En fordel med løsningen, som likevel ikke oppveier ulempene, er at barrieren som dagens E16 representerer mellom beboerne på Hvervenmoen og Hønefoss, svekkes, og adkomsten mot Hønefoss for syklister og gående opprettholdes som i dag. Både Hvervenmoen boligfelt og barnehagen lengre vest, vil bli fysisk innrammet av det samlede vegnettet og utsatt for trafikkstøy både fra nord og sør. Trafikken på dagens E16 (øst for Storelva) vil reduseres som følge av tiltaket, men ikke forsvinne. Eventuelle støyskjermingstiltak langs vegen vil svekke viktige visuelle nærområdekvaliteter ved å hindre innsynet fra boligfeltet til et av få gjenværende naturområder. Naturmiljø Alternativ løsning med veg sør for næringsområdet på Hvervenmoen vil trolig ødelegge en lokalitet for plantearten bittergrønn (sterkt truet, EN). Arten er siden 1985 bare gjenfunnet på 13 lokaliteter i Norge, og en ødeleggelse av et leveområde vurderes å være i strid med Naturmangfoldlovens 10 om samlet belastning. Sammenlignet med alternativ b i blå korridor, innebærer denne løsningen at krysset ved Gusgården fjernes, og nærføringen til Juveren naturreservat blir noe mindre. Alternativ c i rød korridor innebærer heller ikke i utgangspunktet kryss ved Gusgården, og forskjellene mellom dette og alternativ løsning

10 10-10 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning er ubetydelige. Det samme gjelder med hensyn til nærføring mot Storelva/Bjørkelunden. Her er også forskjellene på alle alternativene små. Alternativ løsning innebærer kryssing av Storelva litt sør for dagens E16 og veg i dagen videre til Styggedal-krysset. Kryssingen av Storelva vil skje i et område med lavere verdier for naturmiljø sammenlignet med elvestrekningen videre nedstrøms, og tiltaket vil heller ikke berøre naturområder av særskilt verdi mellom Storelva og Styggedalen. Samlet sett vurderes alternativ løsning å være litt mer negativ (stor negativ på delstrekningen) enn alternativ b og c (middels til stor negativ) på grunn av ødeleggelse av en lokalitet for plantearten bittergrønn. Kulturmiljø På Hvervenmoem er det registrert store mengder automatisk fredete kulturminner. Her finnes kullfremstillingsanlegg, fangstgroper, gravminner og veganlegg. En ny trase gjennom dette området vil medføre konflikt med noen av disse. Kulturminnene anses å ha middels verdi, da de er representative for perioden, og ganske vanlige utmarksminner. Tiltaket vil medføre at kulturminner blir skadet eller ødelagt, og omfanget beregnes derfor til middels til stort negativt. Konsekvensen blir middels negativ (- -). Naturressurser Sammenlignet alternativ b (blå korridor) og c (rød korridor), vil den alternative løsningen beslaglegge mindre arealer med fulldyrket mark ved Gusgården og Hverven, men til gjengjeld beslaglegge nye arealer ved Monserud og mellom Storelva og Styggedalen. Netto arealbeslag blir trolig noe større i alternativ løsning. Noen arealer i disse områdene vil bli små og lite drivverdige. Forskjellen vil være størst i forhold til alternativ c, siden dette ikke innebærer arealbeslag knyttet til kryss ved Gusgården i opprinnelig løsning. Konsekvensene av alternativ løsning for vann- og georessurser vil være de samme som for opprinnelig alternativ b og c. Siden konsekvensene av alternativ b (middels til stor negativ) og c (stor negativ) allerede er så vidt store, endrer ikke alternativ løsning den samlede konsekvensvurderingen Regionale virkninger Endret arealbruk som følge av tiltaket Konsekvensene knyttet til Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging og kommunale planer for arealbruk vurderes å bli tilnærmet de samme som med opprinnelig løsning. Konsekvenser for næringslivet Alle alternativ med kryss på Hvervenmoen er vurdert å medføre stor forverring i med hensyn til arealbeslag fordi de medfører at Esso-stasjonen, Ringerike Gjestegård og Skeidar møbelhus må rives. Med den alternative løsningen unngås dette arealbeslaget. For alternativene i blå korridor er opprinnelig løsning vurdert å gi en liten forbedring i tilgjengeligheten for Helgelandsmoen næringspark. Når krysset på Norderhov bortfaller i alternativ løsning, vil tilgjengeligheten til Helgelandsmoen forbli som i referansesituasjonen. Utover dette vurderes konsekvensene for næringslivet å bli de samme som med opprinnelig løsning.

11 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Kollektivtransport I blått alternativ A1b er det med opprinnelig løsning vurdert å være potensial for å kunne tilrettelegge for at ekspressbusser kan bruke den nye vegen. En forutsetning for dette er at dagens pendlertilbud på Botilrud flyttes til det nye fulle krysset mellom lokalvegnettet og E16 ved Norderhov. Med den alternative løsningen bortfaller krysset ved Norderhov. Dermed bortfaller også potensialet for at ekspressbusser kan betjene pendlere og andre reisende i dette krysset i stedet for på Botilrud. Med bakgrunn i dette vurderes den alternative løsningen med veg sør for Hvervenmoen å gjøre alternativ A1b litt dårligere for ekspressbussene. Dersom alternativ løsning velges, må det i senere planlegging vurderes nærmere om det er behov for tilrettelegging for busstopp i forbindelse med krysset på Smiujordet i alternativ A1b, eller om bortfallet av krysset på Norderhov medfører at ekspressbussene vil fortsette å benytte eksisterende E16, slik at det ikke er behov for tilrettelegging i forbindelse med krysset på Smiujordet. For øvrige alternativ vurderes ikke den alternative løsningen å innebære noen endring med hensyn til kollektivtransport. Tilrettelegging for gående og syklende Som omtalt i kapittel Risikovurderinger ovenfor, er krysset på Norderhov i alternativ A1b vurdert å gi en løsning som medfører risiko for gående og syklende. Denne problemstillingen bortfaller. For alle alternativ med opprinnelig løsning på Hvervenmoen er det pekt på at omleggingene av tilbudet til gående og syklende som følger av firefeltsveg med planskilt kryss gir en mer tungvinn løsning for gående og syklende (omveier). Med ny E16 i alternativ løsning sør for Hvervenmoen kan dagens tilbud til gående og syklende på Hvervenmoen beholdes. Den alternative løsningen vurderes å være litt bedre for gående og syklende enn opprinnelig løsning. Vegkorridorenes egnethet for jernbaneutbygging Denne justeringen av veglinja er ikke relevant for dette temaet.

12 10-12 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger 0. Sammendrag 0.1 Vegløsninger som er utredet 0.1.1 Vegløsninger Det er utredet 29 vegløsninger fordelt på fem korridorer, grønn, blå, rød, gul og rosa korridor. Kartet nedenfor gir en oversikt. Figur

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss. Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012

E16 Skaret - Hønefoss. Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012 E16 Skaret - Hønefoss Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012 Planprosess Prosjektet startet i 2007, men stoppet tidlig i 2008. Ny oppstart ved årsskiftet 2009/2010 Planoppstart

Detaljer

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene.

Detaljer

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013 E16 Skaret Hønefoss Kortversjon av konsekvensutredning Konsekvensutredning og kommunedelplan Statens vegvesen Region sør har utredet konsekvensene ved å bygge

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss. Åpne møter Onsdag 13. februar 2013 i Hole Torsdag 14. februar 2013 i Ringerike

E16 Skaret - Hønefoss. Åpne møter Onsdag 13. februar 2013 i Hole Torsdag 14. februar 2013 i Ringerike E16 Skaret - Hønefoss Åpne møter Onsdag 13. februar 2013 i Hole Torsdag 14. februar 2013 i Ringerike 1 Dagsorden Orientering fra Vegvesenet (ca. 1 time) Spørsmål/innspill/diskusjon 2 Planprosess 1 Prosjektet

Detaljer

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER FORELØPIG, IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER STRAUMSUNDBRUA - LIABØ 29/30-05-2012 Lars Arne Bø HVA ER IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER? Ikke prissatte konsekvenser er konsekvenser for miljø og samfunn som ikke er

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

3. Vegløsninger som er utredet

3. Vegløsninger som er utredet 3. Vegløsninger som er utredet 3.1 Sammenligningsår, prognoseår og analyseperiode I en konsekvensutredning gjøres beregninger og vurderinger ut fra et antatt åpningsår for den nye vegen. Det antatte åpningsåret

Detaljer

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S P r e s e n t a s j o n f o r N V T F Ø s t l a n d e t, P F S a m f e r d s e l, Te k n a J e r n b a n e o g Te k n a O s l o M o r t e

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss Åpent møte

E16 Skaret Hønefoss Åpent møte E16 Skaret Hønefoss Åpent møte Agenda for dagen Presentasjon Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram Litt om planprosessen Alternativer Konsekvenser Oppklarende spørsmål Mer dyptgående spørsmål,

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU Revidert forslag etter høring/offentlig ettersyn Til politisk andregangsbehandling Region sør Prosjektavdelingen Dato: 7. februar 2011 Statens vegvesen

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss

E16 Skaret - Hønefoss E16 Skaret - Hønefoss Møte i samarbeidsgruppa 17. juni 2010 Dagsorden Presentasjon av møtedeltakerne E16 Sandvika Skaret, kort om status E16 Skaret Hønefoss (vårt prosjekt) Merknader til varsel om planoppstart

Detaljer

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet 5. Risikovurderinger Det er utarbeidet to temarapporter for risikovurderinger av løsningene som utredes i denne konsekvensutredningen. Den ene rapporten tar for seg risiko knyttet til trafikksikkerhet.

Detaljer

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Ås kommune Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/02402-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

9. Regionale virkninger

9. Regionale virkninger E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 9-1 9. Regionale virkninger 9.1 Endret arealbruk som følge av tiltaket Fra planprogrammet: Konsekvensutredningen skal drøfte i hvilken grad tiltaket støtter eller

Detaljer

E6 Kvithammar - Åsen. Konsekvensutredning

E6 Kvithammar - Åsen. Konsekvensutredning Region midt Nord-Trøndelag Steinkjer kontorsted Samlet KU-rapport E6 Kvithammar - Åsen. Konsekvensutredning Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) Samlet KU-rapport (sammendrag) KU KDP_Kvithammar-Åsen

Detaljer

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder

Rv. 4 Kjul Åneby sør. Kommunedelplan med konsekvensanalyse. Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør Kommunedelplan med konsekvensanalyse Lise-Lotte Bjarnadottir Prosjektleder Rv. 4 Kjul Åneby sør. Tunnelmunning Rv. 4 Kjul Åneby sør Standard som ligger inne i alternativene 4 felt

Detaljer

E18 Akershus grense - Vinterbro

E18 Akershus grense - Vinterbro E18 Akershus grense - Vinterbro Offentlig høring av kommundelplan med konsenvensutredning 19.Mars 2012 Agenda Hensikten med møtet Gjennomgang av KU Fokus vannmiljø Tiltakshavers anbefaling Grunneiernes

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange

E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan. Planprogrammet 2/5/2008. Parsell Stange. Prosjektpresentasjon Stange E6 Kolomoen Moelv kommunedelplan Parsell Stange Prosjektpresentasjon Stange - februar 2008 Planprogrammet Planprogrammet ble utarbeidet felles for alle 3 kommuner og for hele parsellen samlet Høring juli

Detaljer

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta

Statens vegvesen. Notat Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 13165 Prosjekt Biri - Otta Prosjekt E6 Biri - Otta Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Hjelmstad - 61271326 Vår dato: 06.07.2012 Vår referanse: 2010/001773-076 Kommunedelplan

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL 1 Innhold Om utredningsprosessen Anbefaling, fase 2: Korridorvalg Beslutningsgrunnlag Kostnad Trafikkgrunnlag Samfunnsøkonomi

Detaljer

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø

7.1 Metode. konsekvensene omfatter: Konsekvensanalyser, konsekvenser. 7. Ikke-prissatte. Landskapsbilde. Naturmiljø Naturressurser Kulturmiljø 7. Ikke-prissatte konsekvenser 7.1 Metode Konsekvensutredningen av de ikke-prissatte konsekvensene er i sin helhet basert på Håndbok 140 Konsekvensanalyser, Statens vegvesen 2006. Utredningen av de ikke-prissatte

Detaljer

E6 Biri-Vingrom. Kommunedelplan Planbeskrivelse med konsekvensutredning

E6 Biri-Vingrom. Kommunedelplan Planbeskrivelse med konsekvensutredning E6 Biri-Vingrom Kommunedelplan Planbeskrivelse med konsekvensutredning Region øst Prosjektavdeling øst Juli 2012 E6 BIRI - VINGROM - KOMMUNEDELPLAN 5 (166) FORORD legger i samarbeid med Gjøvik og Lillehammer

Detaljer

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014.

MEISINGSET FOR RV. (Plan- Teknisk avdeling, 6630. Statens. Vegvesen. Vedlagt. Med hilsen. Saksbehandle. Dato 23..05.2014. Tingvoll kommune Teknisk avdeling Økokommunen bedre løsninger for mennesker og miljø Statens Vegvesen Fylkeshuset 6404 MOLDE Melding om vedtak Deres ref: Vår ref 2012/1247-36 Saksbehandle er Roar Moen

Detaljer

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3

Veikonsepter parsell Slependen-Høn Oppsummering av notat datert Multiconsult 16.12.2014 Vedlegg 3 Alternativ 2.1, E18 i dagen mellom Slependen og Høn Vei i dagen gir lavere samlet kostnadsnivå for investering og drift enn tunneler, og er mer robust i forhold til uforutsette hendelser. God trafikal

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er:

Endringer Endringer i forhold til det som er beskrevet i rapporten (Tysse og Ledje 2012) er: NOTAT Vår ref.: BO og TT Dato: 8. mai 2015 Endring av nettilknytning for Måkaknuten vindkraftverk I forbindelse med planlagt utbygging av Måkaknuten vindkraftverk er det laget en konsekvensvurdering som

Detaljer

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen

Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen Foto: Jan Aabø Planfaglig nettverk 31. mars 2016 Sykkelen som premissgiver i arealplanleggingen REGIONALE MÅL NASJONALE MÅL Region sør skal være i front på sykkelsatsing Veksten i persontransporten skal

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015 E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015 E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015 ISBN 978-82-7827-057-8 3 av 151 Forord Samferdselsdepartementet har i brev av 14. oktober 2014 gitt Jernbaneverket

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14.

E134 Bakka Solheim. Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. Åpent informasjonsmøte i Etne 14. april 2015 E134 Bakka Solheim Presentasjon av forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning Statens vegvesen Ivar Thorkildsen Henry Damman Bjørn Åmdal Hensikt med

Detaljer

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense

Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen og Villbekkvegen, samt justering av plangrense Trysil kommune Saksframlegg Dato: 25.02.2016 Referanse: 4406/2016 Arkiv: 141 Vår saksbehandler: Christer Danmo Raskiftet vindkraftverk - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruk av Næringlivegen

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor

E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor E18 Akershus grense Vinterbro SVVs anbefaling av korridor 11.01.2012 Antall traseer 1A 2-felts i eksisterende trase 1B 4-felts i eksisterende trase 3A-1 3A-2 3A-3 4-felts i ny trase 3A-4 3A-5 Det er ingen

Detaljer

TILLEGG TIL PLANPROGRAM

TILLEGG TIL PLANPROGRAM TILLEGG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 17 og fv. 720 Kvarving-Sprova-Malm Region midt Høringsutgave 11.11.2011 Forord Statenes vegvesen i samarbeid med Steinkjer og Verran kommune

Detaljer

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON

Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Rv.23 Linnes - E18 PLANLEGGING AV NYTT HOVEDVEGNETT I YTRE LIER OFFENTLIG ETTERSYN AV MELDING MED FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FULLDISTRIBUSJON Meldingen ligger ute til offentlig ettersyn frem til 24.02.05.

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E6 Mørsvikbotn - Ballangen R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på:

Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg av trase og fordelt på: Konsekvensutredning trasevalg Området som er vurdert er området hvor det skal foretas valg trase og fordelt på: A. gang/sykkelvei på nordsiden FV 17-Leland-Engheim B. gang/sykkelvei på sørsiden FV 17-Leland-Engheim

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss. Møte i samarbeidsgruppa Tirsdag 5. februar 2013

E16 Skaret - Hønefoss. Møte i samarbeidsgruppa Tirsdag 5. februar 2013 E16 Skaret - Hønefoss Møte i samarbeidsgruppa Tirsdag 5. februar 2013 Dagsorden Orientering fra Vegvesenet (ca. 1 time) Spørsmål/innspill/diskusjon Har fått noen skriftlige spørsmål i forkant av møtet

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Vindafjord 20. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Vindafjord ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min

Detaljer

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Fv. 305 Kodal E18 Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Dagsorden Referatet fra forrige møte, 21.06.10 Innkomne merknader til forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning presentasjon og drøfting

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015

FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 FV 64 KÅRVÅG - BRUHAGEN FORELØPIG KONSEKVENSANALYSE BRUHAGEN 21. APRIL 2015 BAKGRUNN Rambøll utarbeider reguleringsplan for strekningen Fv 64 Kårvåg Bruhagen på oppdrag for AS Snarveien. Utgangspunkt for

Detaljer

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S T U N N E L D A G E N E 1 6. A P R I L 2 0 1 5 C E C I L I E B J Ø R LY K K E J B V O G G E R T M Y H R E N S V

Detaljer

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien

Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Kommunedelplan med KU Fv. 319 Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Planprosess - planprogram Planprogrammet har vært styrende for den kommunedelplanen med KU som vi har lagd. Det har Fastsatt formålet med

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen

Forord. Formingsveilederen erstatter Formingsveileder E16 Hamang - Bjørum fra 1997. Oslo, mai 2005. Statens vegvesen Statens vegvesen Forord Statens vegvesen planlegger ny E16 som smal firefelts motorveg fra Sandvika i Bærum til Skaret i Hole kommune. Vegen skal framstå med et gjenkjennelig formspråk selv om utbygging

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune Vedlegg 1.1 Analyse arealer Lillestrøm-Eidsvoll 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 I dag finnes det 13 hensettingsplasser rett nord for Lillestrøm stasjon (mot Kongsvinger), og 10 plasser ved Eidsvoll. Det

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet Kommunestyret KONSEPTVALGUTREDNING FOR KRYSSING AV OSLOFJORDEN - HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Høringsbrev fra Statens vegvesen 20.11.2014 F, K 2 KVU for

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET HØNEFOSS. Muligheter for felles korridor for jernbane og veg

RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET HØNEFOSS. Muligheter for felles korridor for jernbane og veg Notat: RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET HØNEFOSS Muligheter for felles korridor for jernbane og veg Fra: Jernbaneverket og Statens vegvesen Til: Samferdselsdepartementet Dato: 13. juni 2014 1. Forord Samferdselsdepartementet

Detaljer

Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien)

Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien) Fv. 305 Kodal E18. Sammendrag av konsekvensutredning 1 Sammendrag av Konsekvensutredning for fv. 305 Kodal E18 (Kodalveien) Dette sammendraget er hentet fra konsekvensutredningen. Hele konsekvensutredningen

Detaljer

Tilrådning i innsigelsessak til kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringvei, Kristiansand og Songdalen kommuner

Tilrådning i innsigelsessak til kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringvei, Kristiansand og Songdalen kommuner Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Trondheim, 18.01.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/11572 Tilrådning i innsigelsessak til kommunedelplan for E18/E39

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet. 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen

Detaljer

2. Forholdet til andre planer, mål og retningslinjer

2. Forholdet til andre planer, mål og retningslinjer 2. Forholdet til andre planer, mål og retningslinjer Fra planprogrammet: Konsekvensutredningen skal kort oppsummere forholdet til andre planer som fylkesplaner, kommuneplaner, reguleringsplaner, verneplaner

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

E6 BIRI - VINGROM, KOMMUNEDELPLAN SUPPLERINGER OG ENDRINGER I BESKRIVELSEN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

E6 BIRI - VINGROM, KOMMUNEDELPLAN SUPPLERINGER OG ENDRINGER I BESKRIVELSEN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver Statens vegvesen Rapporttype Notat 2012-10-16, rev 2012-10-19 E6 BIRI - VINGROM, KOMMUNEDELPLAN SUPPLERINGER OG ENDRINGER I BESKRIVELSEN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN SUPPLERINGER OG ENDRINGER

Detaljer

RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS

RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS ORIENTERING FOR PLAN- OG MILJØSTYRET I HOLE KOMMUNE Cecilie Bjørlykke, Jernbaneverket Gert Myhren, Statens vegvesen 22. februar 2016 1 Disposisjon Kort repetisjon:

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen; informasjonsmøte 3. okt 2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Informasjonsmøte 3. oktober 2016 Oppstart av planarbeid og høring

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Innledning. Beskrivelse av tiltaket

Innledning. Beskrivelse av tiltaket Innledning Trondheim er i ferd med å få en stamvegring som skal avlaste Midtbyen. Den gjenstående delen av stamvegringen som mangler planavklaring, er Osloveien fra Sluppen til Stavne inkludert ny Sluppen

Detaljer

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Forprosjekt delstrekning 4: Bymoen-Styggedalen. Avbøtende og kompenserende tiltak

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Forprosjekt delstrekning 4: Bymoen-Styggedalen. Avbøtende og kompenserende tiltak Skaret - Hønefoss Forprosjekt delstrekning 4: Bymoen-Styggedalen Januar 2016 Skaret Hønefoss Forprosjekt Delstrekning 4: Bymoen - Styggedalen - 2 - Forprosjekt delstrekning 4: Bymoen - Styggedalen 00 Rapport

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser KVU E10 Evenes - Sortland R A P P O R T Veg- og Transportavdelingen Region nord Miljø og trafikksikkerhet Dato: 14.10.2011 Innledning I denne rapporten utføres en vurdering

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID

Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID Beskrivelse av prosjektet 2016 Reguleringsplan for gang- og sykkel vei Leland- Engheim for Plan ID 201604 Arkivsak: Vedtak om igangsetting: 1. Bakgrunn og formål for regulering Planområdet hovedprosjektet

Detaljer

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan

E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan E134 Bakka Solheim. Åpent møte i Etne 14. jan Dagsorden Velkommen ved ordfører i Etne ca. 5 min Presentasjon ved Statens vegvesen ca. 40 min Pause ca. 10 min Spørsmål / kommentarer ca. 45 min Åpent møte

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune

Silingsrapport rv. 23 Linnes E18. Lier kommune Silingsrapport rv. 23 Linnes E18 Lier kommune Region sør Prosjektavdelingen Oktober 2016 1 Forord Dette er vedlegg til planprogrammet for rv. 23 Linnes - E18, kommunedelplan med konsekvensutredning. Silingsrapporten

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Orientering for Hole kommunestyre 20. juni 2016 Gert Myhren, prosjektleder Disposisjon Planprosess til nå Den nye vegens konsekvenser Kommunedelplanen kart og

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Orientering for Modum kommunestyre 29. mars 2016

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Orientering for Modum kommunestyre 29. mars 2016 Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Orientering for Modum kommunestyre 29. mars 2016 Disposisjon Grunnlagsinformasjon Hva har vi gjort til nå? Forslag til siling av løsninger Videre framdrift

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Temarapport Landskapsbilde

E16 Skaret - Hønefoss Temarapport Landskapsbilde Temarapport Landskapsbilde utredning Region sør Prosjektavdelingen Desember 2012 Forord Foreliggende temarapport er en delrapport i forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E 16 Skaret -

Detaljer

Rv. 35 Eggemoen Kleggerud - med ny tilførselsveg til Jevnaker

Rv. 35 Eggemoen Kleggerud - med ny tilførselsveg til Jevnaker Rv. 35 Eggemoen Kleggerud - med ny tilførselsveg til Jevnaker Planbeskrivelse med konsekvensutredning 07.08.2012 Rv. 35 Eggemoen Kleggerud med ny tilførselsveg til Jevnaker Forside: Eggemoen sett fra fv.

Detaljer

RINGSAKER KOMMUNE BUSSTRASEER I NYDAL

RINGSAKER KOMMUNE BUSSTRASEER I NYDAL Beregnet til Ringsaker kommune Dokument type Arbeidsnotat Dato Oktober 2014 RINGSAKER KOMMUNE BUSSTRASEER I NYDAL RINGSAKER KOMMUNE BUSSTRASEER I NYDAL Revisjon 01 Dato 2014/09/10 Utført av IRELIL Kontrollert

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

E18 Langangen - Rugtvedt. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Hovedrapport Porsgrunn kommune og Bamble kommune.

E18 Langangen - Rugtvedt. Høringsutgave KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING. Hovedrapport Porsgrunn kommune og Bamble kommune. KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING Høringsutgave Erik Hagen E18 Langangen - Rugtvedt Hovedrapport Porsgrunn kommune og Bamble kommune Region sør 10.3.2015 Innhold Forord... 4 1 Sammendrag... 6 1.1

Detaljer

Ikke-prissatte konsekvenser

Ikke-prissatte konsekvenser Ikke-prissatte konsekvenser Foreløpige resultater KVU E134 Gvammen - Vågsli Anne Karen Haukland og Hans Kortner Ryen Tema som utredes: Landskapsbilde Nærmiljø og friluftsliv Naturmangfold Kulturmiljø Naturresurser

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune

PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Beiteråsen i Tingvoll kommune November 2012 Foretaksregisteret: 963851693 MVA Prosj.ansvarlige: Stine Ringnes, Helge Bakke INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med planen

Detaljer

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området

Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området INNSPILL Nr: Eiendom Tiltakshaver Beskrivelse av området BOLIG 3B Kittilplassen i Jondalen G/Bnr: 144/6, 4, 2 Baklia Elisabeth og Jan Arne Baklia Grunneiere Elisabeth og Jan Arne Baklia ønsker å tilrettelegge

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika

Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Atkomst til Kvalvikodden møte med grunneiere/beboere i Kvalvika Herredshuset, 12. oktober 2016 Knut Kaspersen, Bodø kommune - Byplan Mandat Komite for plan, næring og miljø, vedtak 04.09.2014: «Komite

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Eksempel fra Trøgstad kommune Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Eksempel fra Trøgstad kommune I planprogrammet Utredningsprogram Ifølge forskrift av 01.04.05 om konsekvensutredninger skal endringer i arealdelens kart og

Detaljer

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg

REGULERINGSPLAN 372R-1. Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Kommune: Kongsberg REGULERINGSPLAN 372R-1 Prosjekt: E134 Damåsen - Saggrenda, omregulering Teknologiparken Kommune: Kongsberg Region sør Skollenborg, anl 16.12.2014 E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Teknologiparken. Planbeskrivelse

Detaljer