4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Trafikkanalyse. Kartet på neste side viser modellområdet."

Transkript

1 4. Trafikkanalyse Trafikkanalysen er gjort med en transportmodell. Transportmodeller beskriver transporttilbudet og - etterspørselen i et avgrenset område, og brukes til å finne ut hvordan befolkningen endrer reisevirksomheten sin når det gjennomføres tiltak i transportsystemet. Transportmodellen tar utgangspunkt i fire valgsituasjoner som de reisende må forholde seg til: 1. Om man skal gjennomføre en reise 2. Hvor man skal reise 3. Med hvilket reisemiddel man skal reise 4. Hvilken reiserute man skal velge I prosjektet E16 Skaret Hønefoss er det benyttet en regional transportmodell (RTM) som dekker følgende kommuner: Østfold: alle kommuner Akershus: alle kommuner Oslo Buskerud: alle kommuner unntatt Hol, Hemsedal, Gol, Nore og Uvdal, Nes og Ål Vestfold: alle kommuner Telemark: alle kommuner Oppland: Lunner, Gran, Jevnaker, Lillehammer, Gjøvik, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land Hedmark: Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler Modellen har fått betegnelsen RTM DOM IC (regional transportmodell, delområdemodell InterCity) fordi den dekker hele området der det går InterCity-tog i Norge. Kartet på neste side viser modellområdet.

2 4-2 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-1: Modellområdet for Regional transportmodell, delområdemodell InterCity (RTM DOM IC) (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS)

3 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-3 I tillegg til selve modellområdet, inkluderer modellen et randområde som strekker seg 100 km utover det nevnte området. Reiser som er lengre enn dette, dvs. over 100 km, hentes fra en nasjonal transportmodell. Transportmodellen analyserer fem reisemåter: Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Gange Sykkel Transportmodellen skiller mellom en rekke reisehensikter når etterspørselen etter reiser beregnes: Arbeidsreiser (til/fra arbeid) Tjenestereiser (reiser i arbeid) Fritidsreiser Innkjøpsreiser Besøksreiser Skolereiser (til/fra skole) Andre personreiser på veg/bane/sjø Flyreiser Godsreiser Lange reiser (reiser med lengde over 100 km utenfor området for den regionale transportmodellen beregnes i en egen nasjonal transportmodell, og er inngangsdata i den regionale transportmodellen) Grunnlaget for beregningene i modellen er data knyttet til hver sone i modellen. Sonene er like grunnkretsene i kommunene. For hver sone legges følgende data inn i transportmodellen: Befolkningstall Antall sysselsatte i grunnkretsen Antall arbeidsplasser (fordelt på ni næringskoder) Arealbruk Antall hytter og fritidshus Gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer fra 17 år og oppover Antall elever i videregående skole Antall universitets- og høgskolestudenter Sentralitetskode som angir sonens nærhet til større sentra Vekst i transporten beregnes ut fra prognoser utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) for vekst i grunnlagsdataene som er nevnt over. Det er SSBs middelsprognoser som legges til grunn. Tabellen nedenfor viser befolkningsveksten som er lagt til grunn i kommunene Hole og Ringerike, basert på Statistisk sentralbyrås prognoser. Tabell 4-1: Statistisk sentralbyrås prognoser for befolkningsvekst i kommunene Ringerike og Hole. Prognosene er lagt til grunn i trafikkmodellen Kommune År Ringerike Hole Folketallet 1. januar 2012 var i Ringerike og i Hole.

4 4-4 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Trafikkberegninger er alltid beheftet med en viss usikkerhet. Dersom faktisk utvikling blir annerledes enn prognosene forutsetter, vil også veksten bli annerledes. Ringeriksregionen har signalisert ønsker om betydelig vekst i befolkningen de kommende tiårene. Dersom en slik befolkningsvekst kommer, vil den skape mer trafikk enn det som er lagt til grunn i denne utredningen. Tilsvarende vil stor økning i reiselivsaktivitet og storstilt hytteutbygging (for eksempel i Hallingdal) kunne gi større økning i trafikken enn forutsatt. Generelt er veksten i trafikk størst i tider med størst økonomisk vekst. På den andre siden kan dårligere økonomiske tider gi mindre vekst enn forutsatt, både når det gjelder arbeids- og fritidsreiser. Trafikkberegningene er gjort uten Ringeriksbanen. Dersom Ringeriksbanen blir bygget, vil det bety en vesentlig endring av transporttilbudet til/fra Ringeriksregionen. I forbindelse med konseptvalgutredning (KVU) for Ringeriksbanen har Jernbaneverket fått utført beregninger av hvor mye Ringeriksbanen vil påvirke trafikkmengden på E16. Beregningene antyder at Ringeriksbanen kan redusere trafikkmengden på E16 med i størrelsesorden 8% (beregnet for et snitt sør for Sundvollen). Dette kan tyde på at Ringeriksbanen ikke har vesentlig påvirkning på trafikkmengden på E16. Jernbaneverket peker imidlertid på at erfaring tilsier at transportmodellene undervurderer effekten store skinnebaserte kollektivtiltak har på den totale reisemiddelfordelingen og på vegtrafikken. Ringeriksbanen kan bidra til befolkningsvekst i Ringeriksregionen, og med denne befolkningsveksten vil det sannsynligvis følge vekst i trafikken i området. Ringeriksbanens samlede virkning på biltrafikken over langt tid er vanskelig å forutsi.

5 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Dagens situasjon Tellinger og trafikkmodellens gjenskaping av dagens situasjon Tabellen nedenfor viser trafikktellinger langs dagens E16 for årene 2006 (i ett tilfelle 2007), 2009, 2010 og I noen tellepunkter telles det kontinuerlig, mens andre bare telles i utvalgte år. Derfor finnes det bare data for alle tellepunktene i 2006 (med unntak av Ringvoll) og Tabell 4-2: Trafikktellinger langs dagens E16 mellom Sollihøgda og Ve. Trafikktall er angitt som ÅDT 1 Sted Sollihøgda (nord for tettstedet) Rasteplassen mellom Skaret og Rørvik Ringvoll (på Hønefoss-siden av krysset med fv. 241) Sør for krysset i Styggedalen (Storelva) Sør for krysset med rv. 7 (Vekrysset) Nord for krysset med rv. 7 (Ve-krysset) År 2006 (2007) kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn (År 2007) kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn - kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn - - Kartet nedenfor viser beregnet trafikk i 2010 fra transportmodellen. Sammenligner vi med tellingene angitt i tabellen over, ser vi at det er godt samsvar. Det største avviket finner vi på Ringvoll, der tellingen tilsier kjt/døgn, mens transportmodellen beregner kjt/døgn, det vil si et avvik på 1700 kjt/døgn (11 %). 1 ÅDT: Årsdøgntrafikk, antall kjøretøyer som passerer et punkt (i begge kjøreretninger) i løpet av et år delt på 365 dager, det vil si gjennomsnittlig antall kjøretøyer per døgn. 2 I 2011 ble det brudd i tellingene ved rasteplassen mellom 25. mars og 3. oktober fordi trafikken i denne perioden var lagt om til fv. 155 Utstranda fordi Nestunnelen var stengt på grunn av ras.

6 4-6 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-2: Beregnet trafikk (ÅDT) i dagens situasjon (2010)

7 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-7 Det er gjennomsnittstrafikken per døgn (ÅDT) som legges til grunn for dimensjonering av vegen. Bak gjennomsnittstallenee skjuler det seg s imidlertid variasjon over uka og over o året. På å strekningenn Skaret Hønefoss er det to ellepunkter som teller kontinuerlig. Disse ligger på rasteplassen mellom Skaret og Rørvik og på Ringvoll. Det er sett nærmere på variasjonen i trafikk i disse d tellepunktene. Fordi tellepunktet på rasteplassen som følge av stengt Nestunnel og omdirigering av trafikken til fv. 155 var ute av drift 25. mars 3. oktoberr 2011, er analysene gjort for trafikken i Trafikkens fordeling over uka Figuren nedenfor viser variasjonen i trafikk for ei gjennomsnittsuke i 2010 for tellepunktet på rasteplassen. Figur 4-3: Variasjon i trafikkmengden over ei gjennomsnittsuke ved rasteplassen mellom Skaret og Rørvik i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Figuren viser både trafikk i retning nordover (rød strek), i retning sørover (grønn strek) og totalt i begge retninger (fiolett strek). Vii ser at mandag, tirsdag og onsdag ligger trafikkmengden relativt nær (litt under) den gjennomsnittlige trafikkmengden på kjt/døgn, og retningsfordelingen er så godt som lik. Torsdag øker nordgående trafikk litt t grunnet tidlig helgeutfart, mens sørgående trafikk er som for ukas første dager. Samlet trafikk øker litt.. Fredag er det en tydelig økning ( ca kjt) ) i nordgående trafikk grunnet helgeutfart, mens sørgående trafikk er som for øvrige ukedager. Fredag har den største totaltrafikkent n. Det skyldes at man denne dagen både har hverdagsrush og helgeutfart. Lørdag ligger trafikkmengden under gjennomsnittet. Grunnen til dettee er at det er færre arbeidsreiser på lørdager. Retningsfordelingenn er jevn på lørdager. Totaltrafikken på søndag ligger litt høyere enn gjennomsnittet. Retningsfordelingen er imidlertid svært ujevn. Mens det passerer ca kjøretøy i retning sørover, går det bare ca kjøretøy nordover. Årsaken til dette er hjemreiser etter helgeturer. Figuren nedenfor viser variasjonen i trafikk for ei gjennomsnitssuke i 2010 for tellepunktet ved Ringvoll.

8 4-8 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-4: Variasjon i trafikkmengden over ei gjennomsnittsuke ved Ringvoll i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at hovedtendensene ved Ringvoll er dee samme som ved rasteplassen. Trafikkmengden er størst på fredag, da man både har arbeidsreiser og helgeutfart. Fredag er det mest trafikkk nordover (rød strek), mens det søndag er hjemreisene sørover som utgjør den størstee andelen av trafikken.

9 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Trafikkens fordeling over døgnet t Figuren nedenfor viser trafikkenss fordeling over et gjennomsnittlig hverdagsdøgn n (mandag fredag) f ved rasteplassen mellom Skaret og Rørvik i Døgnets timer er angitt på den horisontale aksen, mens antall kjøretøy/ /time er angitt på den vertikale aksen. Figur 4-5: Trafikkfordeling over et gjennomsnittli ig hverdagsdøgn ved rasteplassen mellomm Skaret og Rørvik i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at trafikken er liten i døgnets første timer (natt), før morgenrushet setter innn i timene mellom kl. 7 og 9. I morgenrushet er trafikk i retning sørover dominerende. Toppen nås i timee 8, med rundt 750 passeringer i timen ( ca. 200 i retning nordover og ca. 550 i retning sørover). Midt på dagen er trafikkmengdenn lavere, menn økende utover dagen. Døgnets D største topp er i ettermiddagsrushet, særlig i time 16 og 17. Toppen nås i time 17 (mellom kl. 16 og kl. 17), med ca kjt./time. I ettermiddagsrushet dominerer trafikk nordover sterktt med ca kjt./time i topptimen mellom kl. 16 og 17. Sørgående trafikk utgjør ca. 400 kjt./time i denne topptimen. Figuren nedenfor viser trafikkenss fordeling over et gjennomsnittlig hverdagsdøgn n (mandag fredag) f ved Ringvoll i 2010.

10 4-10 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-6: Trafikkfordeling over et gjennomsnittli ig hverdagsdøgn ved Ringvoll i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at også på Ringvoll er det tydelige topper i trafikkmengden knyttet til morgenrush (toppp i time 8) og ettermiddagsrush (topp i time 16, tett fulgt av time 17). Ser vi nærmere på retningsfordelingen (rød og grønn kurve) ), ser vi at den er mye jevnere ved Ringvoll enn ved rasteplassen mellom Skaret og Rørvik. Mye av forklaringen på dette ligger sannsynligviss i at rushtrafikken ved rasteplassen domineres av dagpendlere med arbeidsplass på steder som Sandvika, Lysaker, Skøyen og Oslo. Den dominerende trafikkstrømmen går derfor sørover om morgenen og nordover om ettermiddagen. Ved Ringvolll har man nok også en del dagpendlere i retning Sandvika, men samtidig har man mange lokale arbeidsreiser fra Ringeriksregionen til Hønefoss. Derfor er trafikken størst i retning nordover (til Hønefoss) om morgenen og i retning sørover (fra Hønefoss) om ettermiddagen. Fredagerr og søndager har spesiell fordeling over døgnet. Nedenfor vises fordelingen over døgnet for fredager r ved rasteplassen i 2010.

11 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-11 Figur 4-7: Trafikkfordeling over døgnet for fredager ved rasteplassen mellomm Skaret og Rørvik i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at kombinasjonen av ettermiddagsrushh og helgeutfart gir en markant topp i trafikkmengden fredag ettermiddag. Maksimalverdien nås i time 16, da det passerte ca kjt./time, hvorav ca kjt/time i retning nordover og 400 kjt/time i retning sørover. Timen etter har bortimot tilsvarende trafikk. Figuren nedenfor viser fordelingen over døgnet for fredager ved Ringvoll i 2010.

12 4-12 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-8: Trafikkfordeling over døgnet for fredager ved Ringvoll i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at også ved Ringvoll når trafikkmengden en markant topp fredag ettermiddag. Topptimen er time 16, med en totaltrafikk på ca kjt./time, hvorav ca kjt./time i retning nordoverr og ca. 850 kjt./ /time i retning sørover. Også på fredag ettermiddag er det en jevnere retningsfordelingg ved Ringvolll enn ved rasteplassen, men utfartstrafikken gjør at det er mest trafikk nordover fredag ettermiddag. Figuren nedenfor viser trafikkfordelingen over døgnet for søndager ved rasteplassen i 2010.

13 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-13 Figur 4-9: Trafikkfordeling over døgnet for søndager ved rasteplassen mellom Skaret og Rørvik i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Som vi ser, topper trafikkmengden seg søndag ettermiddag og kveld, og det er trafikk sørover som dominerer. Toppen nås i time 18, med rundt 1200 kjt./time, fordelt påå ca. 300 i retning nordover og ca. 900 i retning sørover. Vi ser at time 15, 16, 17, 18, 19 og 20 alle har trafikkmengde på over 1000 kjt./time. Figuren nedenfor viser trafikkfordelingen forr søndager ved Ringvoll i 2010.

14 4-14 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-10: Trafikkfordeling over døgnet for søndager ved Ringvoll i 2010 (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) På søndager er det ikke noen lokal rushtrafikkk i Hønefoss-området. Dermed er dett hjemreisenee fra helgeturer som dominerer trafikkbildet, og fordelingen over døgnet ligner mye på å fordelingen ved rasteplassen. Time 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20 har alle totaltrafikk på over 1000 kjt./time. Toppen nås i time 17, med opp mot 1350 kjt. /time, hvoravv ca. 450 i retning nordover og ca. 900 kjt./døgn i retning sørover. Time 16 og 18 har bortimot samme trafikkmengde.

15 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Fremkommelighet på vegnettet Hvordan påvirkes fremkommeligheten på vegen av variasjonene i trafikkmengde?? Et mål på hvor bra fremkommeligheten er, kan være gjennomsnittlig hastighet for trafikken. Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig hastighet for nordgående trafikk ved rasteplassen i Det er vist gjennomsnittshastighet i hver av døgnets timer for hver dag i uka. Figur 4-11: Gjennomsnittlig hastighet for nordgående trafikk ved rasteplassen mellom Skaret og Rørvikk i Hastigheten er vist for hver ukedag og hver time (Illustrasjon: ViaNova Plann og Trafikk AS) Fartsgrensen på denne strekningen er 80 km/t. Vi ser at gjennomsnittlig hastighet ligger litt over fartsgrensa om natta og i de tidlige morgentimene. Gjennom dagen ligger gjennomsnittshastigheten nær fartsgrensa. Dette gjelder alle dager unntatt fredag. Fredag ettermiddag er det spesielt mye trafikk nordover, og gjennomsnittshastigheten faller til rundt 70 km/t i time 16, 1 17, 18 ogg 19. Figuren på neste side viser gjennomsnittshastigheten for nordgående trafikk t ved Ringvoll i 2010.

16 4-16 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-12: Gjennomsnittlig hastighet for nordgående trafikk ved Ringvoll i Hastigheten er vist for f hver ukedag og hver time (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Ved Ringvoll er fartsgrensen 70 km/t. Også her er gjennomsnittshastigheten litt over fartsgrensa om natta og i de tidlige morgentimene. Midt på dagen til utpå ettermiddagen ligger gjennomsnittshastigheten litt under fartsgrensen, mens den i døgnets siste s timer ligger litt overr fartsgrensen. Igjen skiller fredag ettermiddagg ut. Da førerr stor trafikk til at gjennomsnittshastigheten synker ned mot 60 km/t. Figuren nedenfor viser gjennomsnittshastigheten for sørgående trafikkk ved rasteplassen i Figur 4-13: Gjennomsnittlig hastighet for sørgående trafikk ved rasteplassenn mellom Skaret og Rørvik i Hastigheten er vist for hver ukedag og hver time (Illustrasjon: ViaNova Plann og Trafikk AS)

17 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-17 Vi ser at den sørgående trafikken har en gjennomsnittshastighet som ligger l i overkant av fartsgrensa på 80 km/t gjennom hele uka. Unntaket er søndag ettermiddag og kveld, da gjennomsnittshastigheten synker til litt under 80 km/t. Figuren nedenfor viser gjennomsnittshastigheten for sørgående trafikkk ved Ringvoll i Figur 4-14: Gjennomsnittlig hastighet for sørgående trafikk ved Ringvoll i Hastigheten er vist forr hver ukedag og hver time (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at gjennomsnittshastigheten ligger i overkant av fartsgrensen på 70 km/t i døgnets første timer, mens den midt på dagen ligger litt i underkant av fartsgrensen. På hverdager går trafikken tregest i time 16, da gjennomsnittshastigheten er på rundt 60 km/t. Lørdag er trafikkmengden mindre, og denne reduksjonen i gjennomsnittshastighet unngås. Søndag er det en topp i trafikkmengden på kvelden, og dette gir seg utslag i redusert gjennomsnittshastighet. Lavest er gjennomsnittshastigheten i time 18 og 19, da den synker til rundt 55 km/t.

18 4-18 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Trafikkens variasjon over året Tallene som er presentert over err gjennomsnittstall for året. Trafikkenn varierer imidlertid en del over året. Figuren nedenfor viser trafikkmengde for hver av ukene i Trafikken err vist som gjennomsnittlig antall kjøretøy/døgn for hverr uke, angitt som prosent av årsgjennomsnittet. 100% på figuren tilsvarer altså årsgjennomsnittet ved rasteplassen i 2010, som var kjt./døgn. Figur 4-15: Trafikk i hver av årets uker ved rasteplassen mellom Skaret og Rørvik R i % tilsvarer årsgjennomsnittet, som var kjt./døgn. Enkelte uker mangler fordi telleapparatet daa var ute av drift (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) I årets første del ser vi at trafikkmengden ligger under årsgjennomsnittet. Den første toppen i trafikkmengde finner vi i uke 8 ( februar) ). Denne toppen er sannsynligvis knyttet til vinterferien. I uke 9 var tellepunktet ute av drift, men det err grunn til å tro at det også den uka kan ha vært mer trafikk enn årsgjennoms snittet på grunn av vinterferie. Vi ser videre at ukene 12 og 13 hadde noe mer trafikk ennn gjennomsnittet. Dette er knyttet til påskeferien (palmesøndag i uke 12). Vi observerer videre at sommertrafikken ligger over årsgjennomsnittet. Aller mestt trafikk var det i ukene 31 og 32 ( august). Dette kan være knyttet til at mange reiser r på fjellet i denne delen av sommeren. Vi ser også en topp i uke 40 ( oktober), da det var høstferie. Utover høsten og vinteren ligger trafikkmengden igjen under årsgjennomsnittet. Figuren på neste side viser tilsvarende fordeling over året for tellepunktet på Ringvoll i På denne figuren tilsvarer 100% årsgjennomsnittet ved Ringvoll i 2010, som var kjt./døgn.

19 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-19 Figur 4-16: Trafikk i hver av årets uker ved Ringvoll i % tilsvarerr årsgjennomsnittet, som var kjt./døgn.. Enkelte uker mangler fordi telleapparatet da var ute av drift (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Fordi lokaltrafikken utgjør en større andel av v lokaltrafikken, ser vi at typiske ferieutfarter som vinterferie, påskeferie og høstferie ikke får såå store utslag ved Ringvoll som ved rasteplassen. Trafikkfordelingen over året er jevnere ved Ringvoll, men vi ser at trafikkmengden ligger over årsgjennomsnittet i sommerhalvåret, og under årsgjennomsnittet i vinterhalvåret.

20 4-20 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Eksempel på spesiell trafikkbelast stning: påsketrafikk Figurenee som er presentert over, viser at det ikke er store forsinkelser i trafikken på E16 Skaret Hønefoss i ei gjennomsnittsuke eller gjennomsnittshelg. Betydelige forsinkelser kan imidlertidd oppstå i forbindelse med store ferieutfarter og hjemreiser. En nærmere analyse av vinterferien, påsken, de store utfartshelgene på sensommeren, samt høstferien, i 2010, viser att de største forsinkelsene oppsto i forbindelse med påskeutfart og hjemreise. Figurenee nedenfor viser trafikkmengden per dag i påska 2010 for rasteplassen mellom Skaret og Rørvik og for Ringvoll. Figur 4-17: Trafikkmengde for dagene i påska 2010 ved Rasteplassen mellomm Skaret og Rørvik (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Figur 4-18: Trafikkmengde for dagene i påska 2010 ved Ringvoll. Det mangler telledata for palmesøndag (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS)

21 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-21 For begge tellepunkter ser vi at det er tre dager som utmerker seg medd spesielt stor trafikkmengde: fredag før påske, onsdag før skjærtorsdag og 1. påskedag. Fredag før påske og onsdag før skjærtorsdag er utfartsdager, og nordgående trafikk (rød kurve) utgjør hoveddelene av trafikken. Disse to t dagene er både arbeidsdager og utfartsdager, noe som gjør at den samlede trafikkmengden blir ekstra stor. Første og andre påskedag er hjemreisedager. Vi ser at sørgående trafikk (grønn kurve) dominerer. Disse to dagene er fridager for de fleste, slik at antallet jobbreiser er lite. Første påskedag var den største hjemreisedagen dette året. Figurenee nedenfor viser fordelingen av trafikk over døgnet for fredag før påske ogg første påskedag i 2010 for tellepunktene rasteplassen mellom Skaret og Rørvik og Ringvoll. Figur 4-19: Trafikkfordeling over døgnet fredag før påske og 1. påskedag 2010 ved rasteplassen mellomm Skaret og Rørvik (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS)

22 4-22 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Figur 4-20: Trafikkfordeling over døgnet fredag før påske, og 1. påskedag 2010 ved Ringvoll (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at det er en stor topp i trafikkmengden for nordgående trafikk ( rød kurve) på ettermiddagen og kvelden fredag før påske i begge tellepunkt. Også lørdag før palmesøndag (ikke vist på figuren) er det mye nordgående trafikk, men siden denne dagen er fridag for de fleste, kommer toppen noe tidligere på dagen. Et lignende mønster som for fredagg før påske har man også for trafikkenn onsdag førr skjærtorsdag. Første påskedag ser vi at det er en stor topp i trafikkmengden fra omtrent midt på dagen til langt utpå kvelden. Et lignendee mønster gjelder for andre påskedag, men toppen er ikke så stor, og trafikkmengden avtar tidligere på kvelden. De to neste figurene viser gjennomsnittlig hastighet for nordgående trafikk ved rasteplassen og ved Ringvolll for hver time hver av dagene i påskaa 2010.

23 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-23 Figur 4-21: Gjennomsnittlig hastighet for nordgående trafikk ved rasteplassen mellom Skaret og Hønefoss i påska Hastigheten er vist for hver ukedag og hver time (Illustrasjon: ViaNova V Plan og Trafikk AS) Figur 4-22: Gjennomsnittlig hastighet for nordgående trafikk ved Ringvoll i påska Hastigheten er vist for hver ukedag og hver time (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) For tellepunktet ved rasteplassen ser vi at allee de tre store utfartsdagene medførte betydelig forsinkelse i deler av døgnet. Fredag før påske og onsdagg før påske har relativt likt forløp. Daa oppsto det betydelige forsinkelser i time 15,, 16, 17 og 18. Fartsgrensen er 80 km/t, men i de verste timene, time 16 og 17, lå gjennomsnittshastigheten på mellom 40 og 50 km/t.

24 4-24 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Lørdag før palmesøndag oppsto en tilsvarende forsinkelse, men siden dette er en fridag for de fleste, toppet utfartstrafikken seg tidligere på dagen.. Trafikken gikk saktest i time 14, da gjennomsnittshastigheten lå rett under 40 km/t. Også ved Ringvoll oppsto det forsinkelse de samme utfartsdagene, men denne varr langt mindre markant enn ved rasteplassen. Fartsgrensen her er 70 km/ /t, og laveste gjennomsnittshastighet var i time 16 fredag før påske og onsdag før skjærtorsdag, da gjennomsnitt tshastighetenn var rundt 555 km/t. (Figuren viser laveree gjennomsnittshastighet i time 12 onsdag før skjærtorsdag. Dette skyldes sannsynligvis en spesiell hendelse på vegnettet.) Figurenee nedenfor viser gjennomsnittlig hastighet for sørgående trafikk ved rasteplassen og ved Ringvolll for hver time hver av dagene i påskaa Figur 4-23: Gjennomsnittlig hastighet for sørgående trafikk ved rasteplassenn mellom Skaret og Hønefoss i påska Hastigheten er vist for hver ukedag og hverr time (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS)

25 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-25 Figur 4-24: Gjennomsnittlig hastighet for sørgående trafikk ved Ringvoll i påska Hastigheten er vist for hver ukedag og hver time (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Vi ser at det kun var første påskedag som ga noen forsinkelser av betydning i retning sørover påska Ved rasteplassen var dennee forsinkelsen liten, gjennomsnittshastighetene lå å ned mot 75 km/t i noen timer på ettermiddagen og kvelden. Ved Ringvoll var forsinkelsen betydelig helt fra og med time 14 til ogg med time 22. Da lå gjennomsnittshastigheten rundt 40 km/t eller lavere. Saktest gikk det i time 19, somm hadde en gjennomsnittshastighet på 30 km/t. Man kan ellers merke seg at gjennomsnittshastigheten for sørgående trafikk t ved dette tellepunktet lå vesentlig over fartsgrensen på 70 km/t både fredag og lørdag før påske/palmesøndag, det vil sii to av dagene det var mest trafikk nordover Tungtrafikkk Tabellen nedenfor viser andelen tunge kjøretøyer ved Rasteplassen mellom m Skarett og Rørvik og ved Ringvolll i Det er angitt tungtrafikkandel både som gjennomsnitt for hele uka og som gjennomsnitt for hverdager. Tabell 4-3: Prosentandel tunge kjøretøyer ved rasteplassen mellom Skaret ogg Rørvik og ved Ringvoll i Tungtrafikkandel er angitt både som gjennomsnitt for alle ukedager og som gjennomsnitt g for hverdagerr (mandag - fredag) Andel tunge kjøretøyer Tellepunkt Gjennomsnitt for hverdager Gjennomsnitt for alle ukedager (mandag fredag) Rasteplassen mellomm Skaret og 11,4 % 13,5 % Rørvik Ringvolll 10,1 % 11,5 %

26 4-26 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Tabellen viser at tungtrafikkandelen er noe høyere på hverdagene ennn for uka samlet, det vil si at det er litt lavere tungtrafikkandel i helgene. Vi ser også at tungtrafikken er litt høyrer vedd rasteplassen enn ved Ringvoll. Årsaken til dette er sannsynligvis at lokaltrafikken med personbill er større ved Ringvoll, slik at tungtrafikkens andel av totaltrafikken blir littt mindre. Tungtrafikken varierer over døgnet. Figurenee nedenfor viser både antall tunge kjøretøyer fordelt på døgnets timer (gule søyler) og tungtrafikkenss prosentandel av totaltrafikken (fiolett kurve). Den øverste figuren gjelder for rasteplassen mellom Skaret og Rørvik, denn nederste forr Ringvoll. Figur 4-25: Antall tunge kjøretøyer og de tunge kjøretøyenes prosentandel av a totaltrafikken, fordelt på døgnets timer i Tall for rasteplassen mellom Skaret og Rørvik (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS)

27 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-27 Figur 4-26: Antall tunge kjøretøyer og de tunge kjøretøyenes prosentandel av a totaltrafikken, fordelt på døgnets timer i Tall for Ringvoll (Illustrasjon: ViaNova Plan og Trafikk AS) Figurenee viser at antallet tunge kjøretøyer er på dagtid, fra rundt time 9 (klokka 8-9) til rundt time t 18 (klokka 17-18), det vil si omtrentt sammenfallende med vanlig arbeidstid. Om nattaa er det relativt få tunge kjøretøyer påå vegen, men disse utgjørr en betydelig del av totaltrafikken fordi antallet personbiler er mye mindre om natta enn på dagen. Tungtrafikken om natta dreier seg sannsynligvis i hovedsak om langtransport.

28 4-28 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4.2 Referansesituasjonen (alternativ 0) år 2023 og 2043 Referansesituasjonen viser hvordan forholdene vil være i en fremtidig situasjon dersom det ikke bygges noen ny E16 Skaret Hønefoss. Referansesituasjonen er nærmere beskrevet i kapittel 3.2. I denne utredningen er 2023 satt som antatt åpningsår for ny E16 Skaret Hønefoss. Dimensjoneringsåret er 20 år etter åpningsåret, det vil si 2043 (se kapittel 3.1 for mer om dette). Fordi det er trafikken i 2043 som legges til grunn for dimensjoneringen av ny E16 Skaret Hønefoss, er det trafikkberegningene for dette året som i hovedsak presenteres i dette kapitlet. For referansesituasjonen vises imidlertid både beregnet trafikk for antatt åpningsår 2023 og for dimensjoneringsåret Kartet på neste side viser beregnet trafikkmengde i 2023.

29 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-29 Figur 4-27: Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i referansesituasjonen uten ny veg i 2023

30 4-30 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning Neste kart viser beregnet trafikkmengde uten ny E16 Skaret - Hønefoss i dimensjoneringsåret Figur 4-28: Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i referansesituasjonen uten ny veg i 2043

31 E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 4-31 Transportmodellen indikerer vesentlig trafikkvekst. Tabellen nedenfor viser telledata for 2010 og transportmodellens simulering av trafikken i 2010, og 2043 for noen punkter langs eksisterende veg. Figur 4-29: Trafikktelling i 2010 og beregnet trafikkmengde i 2010, 2024 og 2043 for noen punkter langs eksisterende veg i en referansesituasjonen uten ny E16 Skaret - Hønefoss Sted Telling 2010 Beregninger Rasteplassen mellom Skaret og kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn Rørvik Kroksund (brua) kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn Steinssletta (nord for Vollgata) kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn Ringvoll kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn kjt/døgn Alle trafikktall er uten bompenger. Vi ser at beregnet trafikkmengde i dimensjoneringsåret 2043 ligger opp mot kjt./døgn eller mer. Grensen for når man skal planlegge firefeltsveg er på kjt./døgn. 4.3 Grønn korridor I grønn korridor er det tre alternativer, A1a, A6a og A12a. Trafikalt vil A6a og A12a være like, mens A1a vil være annerledes. Grunnen til dette er at kryssplasseringen er ulik. Mens alternativ A1a har kryss på Smiujordet, har alternativ A6a og A12a i stedet kryss på Bymoen. Trafikalt er det av liten betydning om vegen går i en lang tunnel under Kroksund og videre til Bymoen (alternativ A6a) eller om den går på bru over Kroksund og deretter i lang tunnel til Bymoen (alternativ A12a). 3 Den regionale transportmodellen som er benyttet i dette prosjektet har oppsett for å kjøre beregninger i bestemte år er et av disse, men 2023 er ikke blant dem. Derfor er trafikken i 2024 angitt i stedet for trafikken i åpningsåret Forskjellen mellom disse årene vil være relativt liten, og mindre enn usikkerheten i beregningene.

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger

0. Sammendrag. 0.1 Vegløsninger som er utredet. 0.1.1 Vegløsninger 0. Sammendrag 0.1 Vegløsninger som er utredet 0.1.1 Vegløsninger Det er utredet 29 vegløsninger fordelt på fem korridorer, grønn, blå, rød, gul og rosa korridor. Kartet nedenfor gir en oversikt. Figur

Detaljer

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013 E16 Skaret Hønefoss Kortversjon av konsekvensutredning Konsekvensutredning og kommunedelplan Statens vegvesen Region sør har utredet konsekvensene ved å bygge

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk

Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb. Temanotat: Trafikk Kommunedelplan Rv. 35 Jevnaker-Olimb Temanotat: Trafikk Region øst Prosjektavdelingen Prosjekt Vestoppland Dato: November 2010 Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Celine Raaen Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

9. Regionale virkninger

9. Regionale virkninger E16 Skaret Hønefoss: Konsekvensutredning 9-1 9. Regionale virkninger 9.1 Endret arealbruk som følge av tiltaket Fra planprogrammet: Konsekvensutredningen skal drøfte i hvilken grad tiltaket støtter eller

Detaljer

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet

5. Risikovurderinger. 5.1 Trafikksikkerhet 5. Risikovurderinger Det er utarbeidet to temarapporter for risikovurderinger av løsningene som utredes i denne konsekvensutredningen. Den ene rapporten tar for seg risiko knyttet til trafikksikkerhet.

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

10. Mulige forbedringer av vegløsningene

10. Mulige forbedringer av vegløsningene 10. Mulige forbedringer av vegløsningene 10.1 Innledning Underveis i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning har det kommet opp to mulige forbedringer av vegløsningene i planprogrammet. Den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

6. Prissatte konsekvenser

6. Prissatte konsekvenser 6. Prissatte konsekvenser 6.1 Metode Fra planprogrammet: Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med programmet EFFEKT. Dette er Statens vegvesens hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole

Statens vegvesen. Vurdering av trafikksituasjonen I Enebakkveien ved Abildsø skole Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Ingun Risnes Øystein Tandberg Saksbehandler/innvalgsnr: Øystein Tandberg - 24058218 Vår dato: 24.11.2014 Vår referanse: 2012/147507-013 Vurdering av trafikksituasjonen

Detaljer

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit

Forsinkelsesmåling. E134 Håvik Ørpetveit Forsinkelsesmåling E134 Håvik Ørpetveit (Foto h-avis.no) Første måling i før og etterundersøkelse i forbindelse med bygging av omkjøringsvegen Norheim Raglamyr og T forbindelsen. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn TRONRUD EIENDOM AS SUPPLERENDE TRAFIKKANALYSE BENTERUD ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Planene 2

Detaljer

Reiselivstrafikk på veg

Reiselivstrafikk på veg Sammendrag: Reiselivstrafikk på veg TØI-rapport 891/27 Forfatter: Berit Grue Oslo 27, 71 sider Reiselivstrafikk på veg kan inndeles i helgetrafikk og annen ferie- og fritidstrafikk. Helgetrafikken retter

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør

Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør Bompengefinansiert utbygging av ny rv 4 Gran grense - Jaren/ Lygna sør TRAFIKKNOTAT 20 juni 2011 Revidert: 19 desember 2011 Trafikknotat Bompengefinansiert utbygging av rv 4 Gran grense - Jaren 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2

TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 INNHOLD. 1 Bakgrunn for oppdraget. 1 Bakgrunn for oppdraget 1. 2 Innledning 2 RUNE KILLIE TRAFIKKDATAINNSAMLING E18/FV32/FV40 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn for oppdraget 1 2 Innledning 2 3 Trafikkdatasammenstilling

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU

E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU E16 Skaret - Hønefoss Planprogram kommunedelplan med KU Revidert forslag etter høring/offentlig ettersyn Til politisk andregangsbehandling Region sør Prosjektavdelingen Dato: 7. februar 2011 Statens vegvesen

Detaljer

BY- OG STEDSUTVIKLING RINGERIKSREGIONEN 2030 SAMFERDSELSANALYSE

BY- OG STEDSUTVIKLING RINGERIKSREGIONEN 2030 SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsgiver Ringerike Utvikling as Rapporttype Arbeidsrapport 2012-02-08 BY- OG STEDSUTVIKLING RINGERIKSREGIONEN 2030 SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 2 (28) BY- OG STEDSUTVIKLING RINGERIKSREGIONEN

Detaljer

Statens Vegvesen. Støy- og luftvurderinger for KDP E16 Skaret - Hønefoss. Utgave: 2. Dato: 2012-08-08

Statens Vegvesen. Støy- og luftvurderinger for KDP E16 Skaret - Hønefoss. Utgave: 2. Dato: 2012-08-08 Støy- og luftvurderinger for KDP E16 Skaret - Hønefoss Utgave: 2 Dato: 212-8-8 Støy- og luftvurderinger for KDP E16 Skaret - Hønefoss 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Støy- og luftvurderinger

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy

Block Watne AS. Holstad (B12), Maura Felt B1-B4. Støy Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 464281 Kunde: Block Watne AS Holstad (B12), Maura Felt B1-B4 Støy Sammendrag: Det er utført beregninger av

Detaljer

NVF-seminar Fornying av veger

NVF-seminar Fornying av veger NVF-seminar Fornying av veger Drammen 22. mai 2014 kl 11:00 11:30 Jon Arne Klemetsaune Strategiseksjonen Region midt Innhold Vegsituasjonen 1970-1980 Historiske veger Politisk strid om ny veg Nøktern standard

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder

Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss. Gert Myhren Prosjektleder Rv. 35 Hokksund Åmot og fv. 287 Åmot - Haugfoss Gert Myhren Prosjektleder Disposisjon Tidligere utredninger av rv. 35 Grunnlaget for å starte med kommunedelplan for rv. 35 og fv. 287 Dagens trafikksituasjon

Detaljer

1. Innledning... 4. 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger...

1. Innledning... 4. 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger... Innhold 1. Innledning... 4 2. Beskrivelse av studieområdet og gjennomføring av undersøkelsen... 5 2.1 Postkortundersøkelse og trafikktellinger... 5 3. Endring i trafikk ved innføring av bompengeinnkrevingen...

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Arnegård og Tryti Fossgård Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Trafikale konsekvenser Dato: 2012-06-28 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll: Eirik

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S T U N N E L D A G E N E 1 6. A P R I L 2 0 1 5 C E C I L I E B J Ø R LY K K E J B V O G G E R T M Y H R E N S V

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse

Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS. Trafikkanalyse Hunstad sør Hunstad Sør Utbyggingsselskap AS Trafikkanalyse Oktober 2012 Utgivelsesdato Oktober 2012 Saksbehandler Vibeche Håheim Kind Kontrollert av Roar Oliver Godkjent av Knut Balke Signaturer Status

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 2 Året og klokka Innhold Del 2, Året og klokka Et år har 12 måneder 1 Årstider 2 Måneder, uker og dager 3 Kalender

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

R A P P O R T Plan og prosjektering

R A P P O R T Plan og prosjektering Sykkeltellinger i Larvik kommune R A P P O R T Plan og prosjektering Region sør Tønsberg kontorsted Plan og prosjektering Dato: 09.12.2010 Innhold 1 BAKGRUNN 2 2 AUTOMATISKE TELLEPUNKT I LARVIK 2 2.1 Undersbo

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T T-1521 skal legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet

Detaljer

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Byrådssak 92/15 Høringsuttalelse til Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet NIHO ESARK-03-201500990-16 Hva saken gjelder: Statens vegvesen har i samarbeid med Jernbaneverket lagt fram

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra:

Oppdragsgiver: Solnes Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Solnes Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Oppdragsgiver: Eiendom AS/Kystutvikling AS Oppdrag: 514591 Justert reguleringsplan med KU for Nedre Dato: 2009-04-01 Til: Fra: Morten Lysheim, Stokke kommune Alf Haukeland REVISJON AV KAPITTEL 3.2 STØY

Detaljer

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol

Bakgrunn og metode. 1. Før- og etteranalyse på strekninger med ATK basert på automatiske målinger 2. Måling av fart ved ATK punkt med lasterpistol TØI rapport Forfatter: Arild Ragnøy Oslo 2002, 58 sider Sammendrag: Automatisk trafikkontroll () Bakgrunn og metode Mangelfull kunnskap om effekten av på fart Automatisk trafikkontroll () er benyttet til

Detaljer

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 NOTAT 04.02.2015 Mini-RVUer 2014 Februar - Mai - August - November Sammenligning med nasjonal RVU 2009/10 Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 2.

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TASS - Hamar - Notat -

TASS - Hamar - Notat - Rambøll Norge AS TASS - Hamar - Notat - Statens vegvesen Region øst Trafikkanalyser med TASS-modellen Hamar Endringer i TASS-modellen (Rev. 1) 2008-02-08 Trafikkanalyser med TASSmodellen. Hamar TASS -

Detaljer

Etablering av delområdemodell for Agder-fylkene. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin, Solveig Meland. www.sintef.no

Etablering av delområdemodell for Agder-fylkene. SINTEF Teknologi og samfunn. Olav Kåre Malmin, Solveig Meland. www.sintef.no SINTEF A9447 - Åpen RAPPORT Etablering av delområdemodell for Agder-fylkene Olav Kåre Malmin, Solveig Meland www.sintef.no SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Januar 2009 s 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31

1 Innledning 2. 5 Oppsummering 29. 6 Vedlegg 31 STATENS VEGVESEN REGION ØST REG.PLAN FV. 109 ALVIM TORSBEKKDALEN KOLLEKTIVTILTAK/ KORRIDORUTVIKLING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no TRAFIKKANALYSE

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING

VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING MARS 2014 MODUM KOMMUNE VIKERSUND SENTRUM - TRAFIKKVURDERINGER OG STØYUTREDNING RAPPORT ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MARS 2014 MODUM KOMMUNE

Detaljer

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp

Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp Notat 11 KU Bybanen Sentrum - Åsane - Tilleggsutredning nr 11. Kryssområde ved Fløyfjellstunnellens nordre utløp 2013-10-07 Til: Bergen kommune ved etat for Plan og geodata Fra: Siv.ing Helge Hopen Dato:

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 03.01.11 14.08.11 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg

NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN. Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg NyAnalyse as FORENKLER OG FORLKARER SAMFUNNET HAMAR-REGIONEN Befolkningsutvikling og kapasitet i kommunal pleie- og omsorg JANUAR 214 Oppsummering I dette notatet presenteres en rekke tall og beregninger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12

Linje 4. Vi kjører for deg! Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo. nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Linje 4 Hønefoss Sundvollen Sollihøgda Sandvika Oslo Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 15.08.11 01.01.12 Innhold Rabatter... 2 Linje 4 Hønefoss-Sundvollen-Sollihøgda-Oslo... 4 7 Linje 4

Detaljer

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring

Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring Beregning av trafikkvolum ved hjelp av basiskurvemetoden - En innføring SAMBA/5/ Magne Aldrin Ola Haug Januar 2 NR Norsk Regnesentral ANVENDT DATAFORSKNING NR-notat/NR-Note Tittel/Title: Beregning av trafikkvolum

Detaljer

Fagrapport Transportanalyse

Fagrapport Transportanalyse Region sør Prosjektavdelingen 27.05.2015 E18/E39 Ytre ringveg Vige - Volleberg Kristiansand og Songdalen Fagrapport Transportanalyse Foto: Kjell Inge Søreide for statens vegvesen E18/E39 YTRE RING VIGE

Detaljer

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E

D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E DK BYGGCON SULT AS D E TALJ RE G U L E RI N G S P LAN F O R E VE N RØ D VEI E N 2 - TRAFI K K AN ALYS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no I N N H OL

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: RGD Q80 04.01.2007 Saksnr.: 04/2218-64

Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: RGD Q80 04.01.2007 Saksnr.: 04/2218-64 VEI OG PARK N. Greverud vel v/ Tone Holte Østlivn 14 C 1415 OPPEGÅRD Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: Saksbeh.: RGD Q80 04.01.2007 Saksnr.: 04/2218-64 AKSJON SKOLEVEG 2007: TILTAK FOR ØSTLI SKOLE OPPSETTING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

NVTF-Fagmøte 22. september 2015. Rehabilitering av tunneler i Oslo. Reisetidsdata for biltrafikk. Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk

NVTF-Fagmøte 22. september 2015. Rehabilitering av tunneler i Oslo. Reisetidsdata for biltrafikk. Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk NVTF-Fagmøte 22. september 15. Rehabilitering av tunneler i Oslo Reisetidsdata for biltrafikk Fred Krohn, ViaNova Plan og Trafikk 1. Datagrunnlag 2. Korttidseffekt 3. Langtidseffekt. NVTF Fagmøte tunnelrehabilitering

Detaljer

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen.

Forslag til. Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen. Forslag til Detaljregulering for utbedring i kryssene mellom fv. 510 Kleppvegen, fv. 327 Gimravegen og fv. 374 Nordsjøvegen Plan 0486 i Sola kommune Støyrapport November 2011 1. INNLEDNING I forbindelse

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2009-2010

Risiko i veitrafikken 2009-2010 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 29-21 TØI rapport 1164/211 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 211 73 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13

Statens vegvesen. Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim. Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim Utgave: 1 Dato: 2008-10-13 Vedleggsrapport - Evaluering av prosjekt Gjennomgående kollektivfelt i Trondheim 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen.

Det er i tillegg utført støyberegninger for alternativ 12900 for ny E18 mellom rundkjøring på Rugtvedt og Bambletunnelen. R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: E18 Rugtvedt Dørdal E18 Rugtvedt Dørdal, endelig støyberegning Statens vegvesen Region sør Dato: 12. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr. 3 12813 / 01

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse

Kong Oscars gate. Trafikkanalyse Bergen, desember 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. DAGENS TRAFIKKSITUASJON... 4 2.1. TRAFIKKMENGDER... 4 2.2. TRAFIKKAVVIKLING OG KAPASITET... 4 2.3. TRANSPORTFUNKSJON... 5 2.4. KOLLEKTIVTRAFIKK... 7

Detaljer

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger

Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune. Veitrafikkstøyberegninger Sjøutsikten terrasse Sætre i Hurum kommune Veitrafikkstøyberegninger RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 01 4591 Kunde: HINDHAMAR AS, Landskapsarkitekter MNA V/ Ylva Hindhamar Sjøutsikten terrasse

Detaljer

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt:

REGULERINGSPLAN VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT. Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102. Prosjekt: VEDLEGG 6 - TRAFIKKANALYSE LOKALVEGNETT REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Detaljreguleringsplan for fv. 509 Oalsgata plan 2009 102 Elveplassen - Folkvordkrysset Sandnes kommune Saksnummer: 200901731 Region

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm

OPPDRAGSLEDER. May-Liss Tofterå OPPRETTET AV. Oddbjørn Strøm OPPDRAG 22-24 - Reguleringsplanarbeider OPPDRAGSNUMMER 12247001 OPPDRAGSLEDER May-Liss Tofterå OPPRETTET AV Oddbjørn Strøm DATO 22-24 trafikkanalyse 1. Innledning Sweco er engasjert av AS for å bistå med

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer

Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Minnesund Vel Notat Langset bru Bruksmønster - Kapasitet - kjørebredde/gang-sykkelveg - Alternativer Det store trafikkbilde Før ny E6 RV 33 knyttet sammen med fv 177 til Vormsund og Trondheim, via 501,

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Temarapport Trafikk og prissatte konsekvenser

Temarapport Trafikk og prissatte konsekvenser Region sør Prosjektavdelingen 18.12.2014 E39 Volleberg-Døle bru Temarapport Trafikk og prissatte konsekvenser Foto: Sweco Konsekvensutredning (KU) FORORD Statens vegvesen planlegger ny veg på strekningen

Detaljer

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no

NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no NAF Norges Automobil-Forbund www.naf.no Vedlegg 2: Beregning av samfunnsøkonomiske r for trafikant og miljø med et effektivt innfartsparkeringssystem langs hovedårene inn til Oslo Medlem av: Noen forutsetninger:

Detaljer