Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen."

Transkript

1 Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Oppdrag: Bryne videregående skole Del: Dato: Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: NOTAT REG-01, TRAFIKK OG PARKERING INNHOLD 1 Innledning Virksomhetens omfang Tilgjengelighetsstudie Avgrensninger Registreringer Tilgjengelighetsanalyse Parkeringskrav Gjennomført undersøkelse Svarprosent Resultater GIS-analyse Resultat GIS-analyse Trafikkgenerering og P-behov Elever Ansatte Trafikktall INNLEDNING I planprogrammet er det vedtatt følgende krav: Det skal gjennomføres en tilgjengelighetsstudie knyttet til ny videregående skole for å vurdere reisemiddelfordeling og potensial for kollektivtrafikk, gang- og sykkel, samt nødvendig bruk av bil/annet motorisert kjøretøy. Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen. Asplan Viak AS - Nedre Langgate 20 - Postboks Tønsberg - Tlf Faks asplanviak.no

2 Dette er i realiteten beskrivelse av grunnlaget for en mobilitetsplan for skolen. Tilgjengelighetsstudien må inneholde noen opplysninger for å tilgjengelighet mot skolen og i hvor stor grad biltransport kan bli nødvendig. Samtidig kan man peke på hvilke alternativer som foreligger, og kvaliteten på disse. Videre er det vedtatt følgende krav: Det skal gjennomføres en trafikkvolums- og trafikksikkerhetsvurdering på lokalt veinett. Det gjennomføres i utgangspunktet ikke kapasitetsberegninger av kryss da dette her trolig ikke er av avgjørende betydning. Det skal beskrives nygenerert trafikk og totaltrafikk på lokalt veinett tilknyttet skolen og evt avbøtende tiltak. Dette vil bli en beskrivelse av trafikale konsekvenser. Det vil f.eks bety at et lavt parkeringskrav for biler, gir lavt tilskudd av biltrafikk på veinettet, men høyt tilskudd av gående og syklende på lokalveinettet mellom holdeplasser/stasjonen og skolen, og på lokalveinettet rundt skolen for øvrig. 1.1 Virksomhetens omfang Om lag 1550 elever Basert på samlet ressursberegning vil skolen ha: Lærere i hele stillinger: 185 Miljøpersonell: 10 Ledelse 17 Rådgjeverressurs: 7 Merkantilt personell: 8 Drift og reinhold: 19 Samlet antall ansatte ca TILGJENGELIGHETSSTUDIE Tilgjengelighet defineres her som elevenes og de ansattes mulighet til å reise til og fra skolen med de forskjellige tilgjengelige reisemidler. Dette betyr at analysen må omfatte alle deler av regionen som skolen i noen grad rekrutterer fra. Forskjeller i tilgjengelighet for det enkelte reisemiddel og kombinasjon av reisemidler, skal vurderes i form av reisetid. I reisetiden medtas gangtid ventetider for alle typer reisemidler. 2.1 Avgrensninger Gang og sykkel Følgende maksimale avstander for gående og syklende foreslås lagt til grunn: Mellom hjem og skole 6 Notat Reg-01, trafikk og parkering 2

3 Hjem-kollektivholdeplass uten sykkelparkering 1 Hjem-kollektivholdeplass med sykkelparkering Kollektiv Det legges til grunn at bil bare skal benyttes der det ikke foreligger et alternativ i form av gange og sykling innen for avstandene ovenfor, eller en P+R-løsning for kombinasjonen sykkel/kollektiv eller bil/kollektiv, som ikke gir helt urimelige reisetider. For korte reisetider, kan man akseptere en betydelig økning i reisetid i forhold til bil. For lengre reiser, bør ikke reisetidsøkningen være større 50 % i forhold til bil. Overgangen til kollektivt reisemiddel må ligge på den første halvdel av reisen mellom hjemmet og skolen. 2.2 Registreringer Dagens reisemiddelbruk I hovedsak skal den nye skolen samle aktivitetene fra dagens to videregående skoler (Time og Bryne vgs). Det er i dag ingen vesentlige restriksjoner på bruk av bil, eller problemer med å skaffe gratis parkeringsplass. Som referanse bør det derfor foretas en undersøkelse av reisemiddelbruken blant dagens elever. Dette foreslås gjennomført som en internettundersøkelse i samarbeid med skolene. Man kan da få kartlagt hvor mange som kjører bil, hvor mange som sitter på, bruker moped, kollektiv, går og sykler osv P+R - bil og sykkelparkering Etablerte parkeringsplasser for bil og sykkel som finnes på/ved holdeplasser registreres, som grunnlag for å fastslå hvor overgang mellom reisemidlene kan foretas, innenfor de rammer som er beskrevet ovenfor. Der det påvises stort potensial for overgang, men manglende parkering, bør dette vises. 2.3 Tilgjengelighetsanalyse Ved hjelp av ATP-modellen beregnes de områdene som tilfredsstiller reisetidskravene med ett eller flere av alternativene som er beskrevet ovenfor. Det fremstilles kart for hver av de alternative reisemåtene. 2.4 Parkeringskrav For den andelen ansatte og elever som ikke har en tilfredsstillende tilgjengelighet i forhold til kriteriene ovenfor, må det tilrettelegges for bruk av individuell motorisert transport. Parkeringskravet skal gjelde både for sykler, motorsykler/mopeder og biler. Notat Reg-01, trafikk og parkering 3

4 Registrering av dagens reisemiddelbruk vil si noe om andelen mopeder og motorsykler. 3 GJENNOMFØRT UNDERSØKELSE Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte og elever ved dagens to skoler. Siden vi ikke har hatt tilgang til e-postadresser til de aktuelle respondentene, er undersøkelsen gjennomført som en internett-undersøkelse, hvor ansatte og elever er bedt om å benytte en link til undersøkelsen. Skolene har vært behjelpelige med å purre opp svar underveis i prosjektet. 3.1 Svarprosent Av de ansatte har 170 av 278 svart, noe som gir en svarprosent på 61 %. Av elevene har 434 av 1470 svart, noe som gir en svarprosent på ca 30 %. Vi har registrert er viss skjevhet i svarprosent mellom grupper, som tyder på at bilbrukere har en noe høyere svarprosent enn f. eksempel passasjerer i bil. For begge gruppene er imidlertid antallet respondenter tilfredsstillende i forhold til bruk av dataene i analyse, og prognoser for den nye skolen. 3.2 Resultater Ansatte og elever er to svært forskjellige grupper, med forskjellig behov og muligheter når det gjelder reisemiddelvalg. Resultatene for gruppene behandles derfor hver for seg Ansatte Karakteristisk for Bryne som lokalitet, er at reiselengdene og mulighetene for valg av reisemiddel varierer på en spesiell måte. 32 % av reisene er under 2, altså internt i Bryne, og 43 % som er kortere enn 3. Fordelingen av reiseavstand gjenspeiler bosettingsmønsteret på Jæren, hvor tettstedene har en viss avstand fra Bryne, og hvor det ellers bare er spredt bebyggelse. Det er altså et stort antall som har svært kort reisevei, hvoretter et stort antall ligger i området 10 35, som bl.a. inkluderer hele strekningen mellom Bryne og Stavanger sentrum. Disse reisene vil ofte ha relativt god kollektivtilgjengelighet. Kvinnelige ansatte har kortere arbeidsreiser enn menn, noe som sammenfaller med funn i den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra Notat Reg-01, trafikk og parkering 4

5 30,00 % 25,00 % Ansatte reiselengder 20,00 % 15,00 % 10,00 % Kvinne Mann Totalt 5,00 % 0,00 % Figur 1 Viser reiselengder hjemmefra til jobb for ansatte ved skolene, fordelt på kjønn. Reisemiddelfordelingen for de ansatte i dag, hvor det er god tilgang på gratis parkering ved skolene, viser at ca 60 % benytter bil til arbeid. 17 % går, og 10 % sykler, og 10 % benytter tog eller buss. Her er det toget som er helt dominerende, i det bare 1 % har oppgitt at de benytter buss. Vi ser at det her er et par typiske skiller mellom kjønnene. Sykkelbruken blant kvinner er, på tross av at flere kvinner har kortere reisevei, bare en 1/3-del av den blant menn. Kvinnene har en tilsvarende høyere bilbruk. Dette kan bl.a ha sammenheng med at kvinner i større grad har kombinerte reiseformål, dvs. arbeidsreisen kombineres for eksempel med levering/henting i barnehage. Dette er en variabel som det er naturlig å vurdere i forbindelse med parkeringsbehovet. Av materialet ser vi at ikke mer enn 50 % av de ansatte er i aldersgrupper som typisk har barn i barnehagealder, og alle har selvsagt ikke dette behovet. Det vil derfor være et hovedpoeng ved parkeringspolitikken å øke sykkelbruken blant de ansatte vesentlig. Det er kun ca 1 % av de ansatte som er passasjer i bil som skal til skolen. Dette fører til at det 1,02 personer pr bil i ansatte gruppen. Fordelingen antyder at andelen gående og syklende blant de ansatte kan økes noe. Innenfor 5, bør det være realistisk å oppnå G/S-andeler på 75 %, noe som gir en økning med 5 % fra % gående og syklende arbeidsreiser. Elevene har en kollektivandel på 40 %. Det er ikke noe i selve reisemønsteret som tilsier at det er vanskeligere for ansatte enn elever å benytte kollektive reisemidler. Forskjellen ligger i at voksne har flere kombinerte reiser, som ikke passer like godt til tog og bussrutene. Det bør imidlertid være fullt mulig å oppnå en dobling av kollektivandeler til ca 20 %. Notat Reg-01, trafikk og parkering 5

6 Prosent NOTAT Legger en dette og mulig overføring til gange og sykkel til grunn, kan en forutsette en mulig reduksjon i bilbruksandelen på arbeidsreiser til skolen med ca 25 %, fra dagens ca 60 % til ca 45 %. 70,0 Reisemiddelfordeling % ansatte 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 % Kvinne % Mann % Alle 10,0 0,0 Til fots Sykkel Buss Tog Bilfører Passasjer i bil Figur 2 Viser reisemiddelfordeling for de ansatte ved dagens to skoler Elevene Også for elevene reflekteres boligstrukturen på Jæren i reiselengdene, ved at det er svært få reiser på 2-3. Under 20 % av elevene har mindre enn 3 reisevei i følge de svarene vi her har fått inn. Så mye som ca 55 % har en reisevei på mellom 5 og 20, men under 15 % har lengre vei. Av materialet ser vi at de eldste elevene i gjennomsnitt har noe lengre reisevei enn de yngste, noe som tyder på at skolene rekrutterer fra et noe større omland for 3. klasse. Elever reiselengder % av reisene Figur 3 Viser at hovedtyngden av elevreisene er mellom 5 og 20. Notat Reg-01, trafikk og parkering 6

7 I underkant av 40 % av skolereisene skjer med buss eller tog, hvor toget har den største andelen. For de dominerende reiselengdene synes det også rimelig at veldig mange bor slik til at toget blir et gunstig alternativ. Gange og sykling utgjør ca 13 %, noe som utgjør ca 75 % av antallet reiser som oppgis å være 3 eller kortere. Det viktigste potensialet for økt sykkelandel ligger her trolig i de 12 % av reisene som er mellom 3 og 5. Bilførerandelen ligger på 20 %, men har selvsagt en mye høyere andel blant 3-klassingene. Passasjer i bil er en ikke ubetydelig andel med over 19 % i disse svarene. Vi har spurt generelt om man er passasjer, og om bilen de satt på med skulle til skolen eller ikke. 6 % av elvene svarer at de sitter på med biler som ikke skal til skolen. Ved å sammenligne svar fra de som sitter på og svar fra bilførere som tar med passasjer, har vi beregnet andelen som sitter på med noen som skal til skolen til 13,5 %. Ut fra svarene tyder det på at ca 90 % av de som er passasjer i bil går på Bryne vgs. Kun 10 % på Time vgs. 85 % av de som sitter på har postadresse på Jæren, ca 50 % Bryne. I GIS-analysen kan vi også se at det er i dette området avstanden til kollektivholdeplass er størst for de elevadressene vi har registrert. Alder på de som er passasjer i bil som ikke skal til skolen er lavere enn de som er passasjer i bil som skal til skolen. Mye tyder derfor på at elever går fra å sitte på med foreldre eller andre voksne, til å sitte på med medelever, etter hvert som disse får førerkort. Ut fra at 13,5 % sitter på med en bil til skolen, kan vi si at det i gjennomsnitt er ca 1,6 personer pr bil blant i gruppen elever. Vi ser at guttene går, bruker moped/motorsykkel og tog i større grad enn jentene. Jentene er i større grad bilfører og passasjer i bil enn guttene. Reisemiddelfordeling % elever 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 % Jente % Gutt % Alle Figur 4 Viser reisemiddelfordeling blant elevene. Notat Reg-01, trafikk og parkering 7

8 % av bilførere NOTAT Det å ha førerkort er selvsagt en betingelse for å kjøre bil til skolen. Det er også slik at førerkortbesittelse under ellers like vilkår, fører til økt sannsynlighet for å velge å kjøre (forutsatt at en har tilgang til bil). Vi har ikke undersøkt biltilgangen, men har mulighet for å se på reisemiddelvalget gitt om man har førerkort eller ikke. Av figuren under ser vi at bilsjåførandelen blant elever med førerkort er så høy som 57 %. Bilen tar i denne gruppen andeler fra alle andre reisealternativer, men i hovedsak fra tog og buss. Under 10 % av elever med førerkort benytter kollektive reisemidler. Kollektiv er dominerende blant elever uten førerkort, med en andel på 47 %. Andelen passasjerer i bil synes ikke å bli påvirket i særlig grad. Hvis en ser bilfører og moped/motorsykkel under ett, har elever med førerkort høyere andeler for disse reisemidlene enn de ansatte Reisemiddelfordeling elever med og uten førerkort % m/fører-kort % u/ fører-kort Figur 5 Viser reisemiddelfordeling for elver fordelt på gruppene med og uten førerkort. Hvis vi ser på bosted for de elevene som er bilfører, viser det seg at reiseavstand er relativt kort. De aller fleste har postadresse Bryne, Klepp eller Nærbø Bilfører Bilfører Poststed Figur 6 Viser postnummer for bosted til elever som er bilfører. Bryne Klepp og Notat Reg-01, trafikk og parkering 8

9 Nærbø er dominerende bosted. Sett i forhold til parkeringsspørsmålet, virker det klart at den høye bilbruksandelen blant de som har førerkort snarere reflekterer en høyere etterspørsel etter parkering enn et høyere behov. 4 GIS-ANALYSE Vi har gjennomført en analyse ved hjelp av ATP-modellen for å se hvordan elever og lærere er bosatt i forhold til muligheten for å gå, sykle eller benytte kollektivtilbudet. Vi har her lagt inn noen grenseverdier for sykkelavstand og gangavstand til holdeplass som er noe lenger enn det som er vanlig, for å teste ut potensialet bl.a. for å kombinere reisemidler, f. eks. sykkel til holdeplass, og deretter tog eller buss. Vi kan i utgangspunktet gå ut fra at togstoppene har parkeringsfasiliteter for sykkel. På bussholdeplassene er dette i mindre grad tilfellet. Kvalitet på veinettet i forhold til sikker ferdsel vil variere, noe vi ikke har tatt hensyn til her. Tabellene må derfor primært ses på som illustrasjoner som gir en bakgrunn for opplysningene fra spørreundersøkelsen og vurderinger av mulige reisemiddelandeler. 4.1 Resultat GIS-analyse Vi har sett på to alternativer, hvorav det ene er bosatte elever og ansatte innenfor 6 fra skolen, og 1 fra holdeplass for buss eller tog. I det andre alternativet har vi økt avstanden til holdeplass for tog til inntil 3, for å se på potensialet for kombinasjonsreiser sykkel-tog. Analysen viser at ca 25 % av elevene og 37 % av de ansatte bor innenfor 6 fra skolen, noe som må ansees som en overkommelig sykkelavstand for de fleste. 20 % faller utenfor disse kriteriene, angitt som uten tilbud i Tabell 1. Tabell 1Viser andelen elever og ansatte bosatt hhv innenfor 6 fra skolen, og 1 fra holdeplass for buss/tog. Øker vi lengden på akseptert avstand mellom hjem og togstasjon til 3, vil ca 10 % stå uten tilbud, jfr. Tabell 2. Notat Reg-01, trafikk og parkering 9

10 Tabell 2 Viser andelen elever og ansatte bosatt innenfor 6 fra skolen og hhv 1 fra bussholdeplass og 3 fra togstopp. Hvis vi ser på reisemiddelfordelingen for elever uten førerkort, er det ca 20 % som er passasjer i bil, noe som stemmer overens med andelen som er uten tilbud i Tabell 1, uten at en kan si noe om hvor sterk denne sammenhengen er. For ansatte ser det uansett ut til at det er svakere sammenheng mellom kollektivtilbudet og reisemiddelandelen. 5 TRAFIKKGENERERING OG P-BEHOV Ulik andel bilbruk til skolen både for ansatte og elever gir ulik trafikengde på lokalveinettet. Det parkeringstilbudet som tilrettelegges vil påvirke reisemiddelbruken, men det vil være slik at et restriktivt parkeringsregime i form av få plasser som evt. evt. også avgiftsbelegges, vil redusere andelene, men også føre til at annen parkeringskapasitet som måtte være tilgjengelig tas i bruk. De som ikke kjører bil eller er bilpassasjer vil være fotgjengere eller syklister i skolens nærområde, hvis P-tilbudet etableres inne på skolens område. Dette kan si noe om variasjon i potensielt konfliktnivå mellom kjørende og myke trafikkanter på lokalveinettet. 5.1 Elever Vi har tatt utgangspunkt i bilandelen på 20 % som fremkommer av brukerundersøkelsen, og så lagt inn reduksjon til 10 % og 5 %. Det tyder på at svarprosenten blant de som kjører bil er noen høyere enn de øvrige, så bilandelen er trolig litt lavere i utgangspunktet. Vi har lagt til grunn en passasjerandel på 50 % blant elevene som kjører bil, og at elvene er til stede i 80 % av ukedagene. Dagens bilbruk genererer med dette utgangspunktet et parkeringsbehov ca 250 P-plasser. En lavere bilandel som man kunne forvente med et restriktivt parkeringsregime, ville generere et behov på ca 60 P-plasser. Notat Reg-01, trafikk og parkering 10

11 5.2 Ansatte De ansatte har i dag en bilbruksandel på 60 %. Vi har også her lagt til grunn dette som høyeste alternativ, og sett på trafikkgenerering og parkeringsbehov ved å redusere bilandelen til hhv 50, 40 % og 30 %. Andelen som er passasjer er neglisjerbar i følge undersøkelsen, den kan selvsagt øke noe hvis man introduserer et mer restriktivt parkeringsregime. Dagens bilbruk vil generere et parkeringsbehov på ca 125 P-plasser, mens en reduksjon til f. eks 40 % vil gi et parkeringsbehov på ca 85 P-plasser. Det er forutsatt en tilstedegrad blant ansatte på 85 %, noe som er vanlig for arbeidsplasser, da ikke alle er på jobb pga. sykdom, midlertidig vakanser, osv. Skolene har en litt annen organisering av arbeidet, med en mindre andel obligatoriske timer tilstede, og foreberedelse som skjer på skolen, men kan delvis også skje andre steder. Tilstedegraden kan derfor være i høyeste laget, for denne typen arbeidsplass, men vi har ikke konkrete data for tilstedegrad ved videregående skoler. 5.3 Trafikktall Biler Dagens bilbruksandeler vil generere en maksimal timetrafikk på lokalveinettet på ca 375 kjøretøyer, og antas å oppstå i morgenrushet. Ettermiddagsrushet antas å bli mindre markant, da undervisningen avsluttes på litt forskjellige tidspunkter. Laveste alternativ gir en maksimal timetrafikk på ca 145 kjøretøyer, altså under halvparten. Et senario med lav bilbruk vil sannsynligvis føre til at mye av reduksjonen i elevens bilbruk erstattes av økt moped/motorsykkelbruk, som vi ser på de laveste trinnene. Notat Reg-01, trafikk og parkering 11

12 5.3.2 Gående og syklende Andelen gående og syklende på lokalveinettet vil øke med reduserte bilandeler, men for elevenes del trolig bli kompensert noe med økt moped og motorsykkelbruk. Tabellen som ikke tar hensyn til dette gir en maksimal timetrafikk for gående og syklende på stk. Dette inkluderer da også alle som går fra tog og bussholdeplass mot skolen. Høy bilbruk som i dagens situasjon vil redusere antallet gående og syklende til ca 950 stk i maks timen. Notat Reg-01, trafikk og parkering 12

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014

Innfartsparkering - resultater fra kartlegging. Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Innfartsparkering - resultater fra kartlegging Petter Christiansen pch@toi.no Fagseminar 16. september 2014 Skal snakke om - Stor variasjon mellom IP - «Barnesetemyten» og ærend - Bilbelegg - Reisetid

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 NOTAT 04.02.2015 Mini-RVUer 2014 Februar - Mai - August - November Sammenligning med nasjonal RVU 2009/10 Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 2.

Detaljer

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse

Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum. Førundersøkelse Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Førundersøkelse Oslo, 17. oktober 2012 Evaluering av sykling mot enveiskjøring i Sandefjord sentrum Side 2 av 12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Gjennomføring

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens Sammendrag: Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens TØI rapport 1288/213 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 213, 4 sider Så mange som 68 prosent av de ansatte på Siemens

Detaljer

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST?

BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Januar 2013 BEFOLKNINGSUNDERSØKELSE: HVORDAN REISER INNBYGGERNE I BERGEN VEST? Rapporten er utarbeidet av Cowi på oppdrag fra Skyss Foto: Tommy Næss ANALYSE OG UTVIKLING AV ET NYTT KOLLEKTIVTILBUD I VESTKORRIDOREN

Detaljer

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet

Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet Status i Ås kommune i dag reisevaner, trafikksikkerhet og tilfredshet For å kunne vurdere hvordan arbeidet med tilrettelegge for mer sykling og gange virker, er det nødvendig å ha et grunnlag. I dette

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer

Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer Sammendrag: Fysiske problemer med å bruke transportmidler Omfang, kjennetegn, reiseaktivitet og opplevelse av barrierer TØI rapport 1148/2011 Forfatter: Susanne Nordbakke Oslo 2011 55 sider I den landsomfattende

Detaljer

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN

RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-12 RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN RAUMYR SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-18 SDG Utført av Kontrollert av KIS Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER

FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER FROGNER KRYSSINGSSPOR DETALJPLAN NOTAT GANG OG SYKKELVEGER 00A Første utgivelse 23.6.2011 Øyvind Dalen Kai Lande CCC Revisjon Revisjonen gjelder Dato Utarb. av Kontr. av Godkj. av Sider: HOVEDBANEN LILLESTRØM

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler

Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler Sammendrag: Parkeringstilbudet ved bolig og arbeidsplass. Fordelingseffekter og effekt på bilbruk og bilhold i byer og bydeler TØI rapport 1439/015 Petter Christiansen, Øystein Engebretsen og Jan Usterud

Detaljer

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel

Transport i by 19. september 2005. Vegpakke. Tønsberg. Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Transport i by 19. september 2005 Vegpakke Tønsberg Utfordringer knyttet til samordning kollektivtransport, gang og sykkel Helhetlige transportløsninger Definere klare mål/strategier Kollektivtrafikk og

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013 Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen Juni 2013 Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Statsbygg, prosjekt nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter

Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter Mobilitetsplan for NSB Kompetansesenter VISTA Utredning AS 10. november 2011 Mobilitetsplan NSB Kompetansesenter 2 Forord ROM Eiendom som grunneier har ønsket en gjennomgang av NSB Kompetansesenter sitt

Detaljer

Innfartsparkering med bil og sykkel

Innfartsparkering med bil og sykkel Sammendrag: TØI notat 1159/2000 Forfattere: Berit Grue og Arnfinn Hoelsæter Oslo 2000, 80 sider Innfartsparkering med bil og sykkel Transportøkonomisk institutt har på oppdrag for Statens vegvesen Akershus,

Detaljer

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5

1 Innledning... 1 2 Metode... 2 2.1 Om ATP-modellen... 2 2.2 Beregningsgrunnlag... 2 3 Tilgjengelighetsanalyser... 5 Oppdragsgiver: Buskerudbysamarbeidet Oppdrag: 529589 Tilgjengelighetskart Buskerudbyen Del: Dato: 2012-05-09 Skrevet av: Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Anne Merete Andersen TILGJENGELIGHETSKART FOR BUSKERUDBYEN

Detaljer

Rett virksomhet på rett sted

Rett virksomhet på rett sted Stipendiat Kathrine Strømmen NTNU Trondheim Institutt for by- og regionplanlegging 1 Virksomheters transportskapende egenskaper 1.1 ABC-metoden ABC-metoden er en metode for lokalisering av bedrifter som

Detaljer

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk Sammendrag: Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk TØI rapport 1505/2016 Forfattere: Petter Christiansen, Frants Gundersen og Fredrik Alexander Gregersen Oslo 2016 55 sider Siden 2009

Detaljer

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter

Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Reisemiddelbytter når arbeidsplassen flytter Forsker Solveig Meland SINTEF Veg- og transportplanlegging INNLEDNING Arbeidsplassens lokalisering er en viktig premiss for valg av reisemåte til og fra arbeid.

Detaljer

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98

Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Sammendrag: TØI rapport 436/1999 Forfatter: Randi Johanne Hjorthol Oslo 1999, 88 sider Daglige reiser på 90-tallet. Analyser av de norske reisevaneundersøkelsene fra 1991/92 og 1997/98 Tre nasjonale reisevaneundersøkelser

Detaljer

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve

Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Frokostseminar 9. november Reisevanedata - Gullgruve og fallgruve Utvikling i reisevaner i norske og svenske byområder Likheter og forskjeller. Men er dataene direkte sammenlignbare over tid og mellom

Detaljer

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar

Detaljer

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Regionale areal og transportplaner som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Nettverkssamling Oslo 1. desember 2014 Bård Norheim Bymiljøavtaler Bakgrunn Byene vokser kraftig Staten klarer ikke å finansiere

Detaljer

May-Berit Eidsaune, COWI AS

May-Berit Eidsaune, COWI AS Analyse og utvikling av et nytt kollektivtilbud i Bergens vestkorridor Reisevaneundersøkelse ombord på M/S Snarveien May-Berit Eidsaune, COWI AS 1 NYTT KOLLEKTIVTILBUDET I VESTKORRIDOREN Innhold Sammendrag

Detaljer

Risiko i veitrafikken 2013/14

Risiko i veitrafikken 2013/14 Sammendrag: Risiko i veitrafikken 213/14 TØI rapport 1448/215 Forfatter: Torkel Bjørnskau Oslo 215 81 sider Transportøkonomisk institutt oppdaterer jevnlig beregninger av risiko for ulykker og skader i

Detaljer

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Bergen 20. januar Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Bergen 20. januar 2015 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?

Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter Erfaringer fra Stavanger kommune Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Bærekraftig mobilitetsplanlegging,

Detaljer

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14

Barns aktiviteter og daglige reiser i 2013/14 Sammendrag: Barns aktiviteter og daglige reiser i 213/14 TØI rapport 1413/21 Forfatter(e): Randi Hjorthol, Susanne Nordbakke Oslo 21, 88 sider Hvert fjerde barn i alderen 6-12 år kjøres til skolen av foreldre/foresatte,

Detaljer

Byreiser sett med fugleperspektiv

Byreiser sett med fugleperspektiv Byreiser sett med fugleperspektiv Statens vegvesen Fagkonferanse om transport i by Mandag 19. september 2005 Øystein Engebretsen, TØI Eller en romlig analyse av reisevaner i by basert på bruk av 1. Reisevaneundersøkelser

Detaljer

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Tromsø 20. november Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Tromsø 20. november 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi et tilbud de som ikke

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Grenlandsbyen 200 TØI rapport /20 Forfattere: Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Intern-reisevaneundersøkelse

Intern-reisevaneundersøkelse Antall Intern-reisevaneundersøkelse Standardrapport Totalt antall besvarelser: 361 Kryss av for ditt tjenestested: (du kan velge flere alternativ) 85 68 51 34 17 Kjønn 66 Mann Kvinne 295 Hva er din alder?

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Litt om ATP-modellen.. ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom arealbruk og transport Beregner trafikantenes framkommelighet

Detaljer

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold

Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Bærekraftig arealbruksutvikling i Vestfold Prosjekt utført for KS Grønne Energikommuner av Transportøkonomisk institutt ved Tanja Loftsgarden, Petter Christiansen, Jan Usterud Hanssen og Arvid Strand Innhold

Detaljer

Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel. Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport

Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel. Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport Forklaringer på transportmiddelbruk - Casestudie sykkel Et oppdrag for Vegdirektoratets etatsprosjekt: Miljøvennlig bytransport Delprosjekt 1: Sykling og betydningen av topografi og arealbruk (Skedsmo

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan 2015107 Utgave: 2 Dato:17-03-2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Utgave/dato: 2/ 15.02.16 Filnavn: Mobilitetsplan.docx Arkiv ID

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato:

Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato: Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave: 1 Dato: 2013-11-20 Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave/dato: 1 / 2013-11-20

Detaljer

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune

Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Kartlegging av reisevaner i Rogaland fylkeskommune Spørreundersøkelse blant ansatte i sentraladministrasjonen samt Tannhelse Rogaland inkl. Stavanger tannklinikk høsten 2015 Bakgrunn Undersøkelsen er gjort

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Buskerudbyen 09 TØI rapport 1/ Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo, 29 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 09/. Som

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum.

sentrum og fra Arendal vest via Hisøy mot sentrum. 4 ATP- modell for sykkel ATP er forkortelse for areal- og transportplanlegging. ATP-modellen er et planverktøy som er utviklet for å beregne sammenhenger mellom arealbruk og transportsystem. Det kan foretas

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling

Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Samordnet areal og transportplanlegging. Sammenhenger mellom areal- og transportutvikling Trondheim 27. januar 2015 Bård Norheim og Katrine N Kjørstad - PTA 534 % - Bil har stått for 78% av veksten Mangedobling

Detaljer

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Frokostseminar, 9. november 2015 Avklaring: Resultatene som presenteres her er foreløpige.

Detaljer

. * + / & & ' #, ( ) 0!! - 1 2. * 3 " 3 * 4 2 5. 2 / 2 6 ( 6 ( 7 " 7 " - "!

. * + / & & ' #, ( ) 0!! - 1 2. * 3  3 * 4 2 5. 2 / 2 6 ( 6 ( 7  7  - ! & ' ( )! " #$ % # * + #!, - " % ) #. * + / & & ' #, ( ) 0!! - 1 2. * 3 " 3 * 4 2 5. 2 / 2 6 ( 6 ( 7 " 7 " - "! ( ) 0 8 ' - 8, 7!, 8* 9! - -! FORORD Vegdirektoratet flyttet sommeren 2003 fra Helsfyr til

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Øyvind Dalen Asplan Viak Litt om ATP-modellen.. ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom arealbruk og transport Beregner trafikantenes framkommelighet i transportsystemet

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Beregnet til. Kongsberg kommune. Dokument type. Rapport. Dato KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST

Beregnet til. Kongsberg kommune. Dokument type. Rapport. Dato KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST Beregnet til Kongsberg kommune Dokument type Rapport Dato 2013-09-27 KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN UTKAST KONGSGÅRDSMOEN SKOLE MOBILITETSPLAN Revisjon 0 Dato 2013-09-27 Utført av SDG Kontrollert

Detaljer

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad

MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014. Bård Norheim Katrine N Kjørstad MÅL OG STATUS Oslo 3. desember 2014 Bård Norheim Katrine N Kjørstad Mål og utfordringer Mål for kollektivtransport Være et alternativ til bil (miljømålsetting) Gi effektiv trafikkavvikling (økonomi) Gi

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk

Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Ny parkeringspolitikk hvordan forene klimagassreduksjon med behov for bil? Klimagassreduserende parkeringspolitikk Professor Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging NTNU Transnovaseminar 09.05.2012

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Klimagassreduserende parkeringspolitikk - tiltak som bør vurderes i praktisk parkeringspolitikk (Resultater fra et Transnovaprosjekt)

Klimagassreduserende parkeringspolitikk - tiltak som bør vurderes i praktisk parkeringspolitikk (Resultater fra et Transnovaprosjekt) Klimagassreduserende parkeringspolitikk - tiltak som bør vurderes i praktisk parkeringspolitikk (Resultater fra et Transnovaprosjekt) Oslo 24.05.2013 Professor Tor Medalen, Institutt for byforming og planlegging

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet

Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Hvordan reagerer bilister på høyere parkeringsavgifter? Resultater fra en litteraturstudie samt virkninger av parkeringsavgift i Vegdirektoratet Nils Fearnley og Petter Christiansen naf@toi.no pch@toi.no

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer