Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Jærveien 4 AS. Mobiltetsplan for Jærveien Utgave: 1 Dato:"

Transkript

1 Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave: 1 Dato:

2 Mobiltetsplan for Jærveien DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobiltetsplan for Jærveien 4-10 Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: Jærveien 4-10 Oppdragsbeskrivelse: Konsept og skisser som grunnlag for ny reguleringsplan Oppdragsleder: Helene Lustrup Fag: Plan og urbanisme Tema Kombinert bolig og forretning Leveranse: Konseptvurderinger Skrevet av: Kvalitetskontroll: Richard Wigestrand

3 Mobiltetsplan for Jærveien FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Otium AS for å utarbeide detaljregulering for etablering av bolig og forretningsvirksomhet på Jærveien Finn Kjetil Rege har vært kontaktperson fra oppdragsgivers side. Richard Wigestrand har utarbeidet mobilitetsplanen med Gorm Carlsen som kvalitetssikrer. Helene Lustrup har vært oppdragsleder og kontaktperson for oppdraget. Sted, dato Richard Wigestrand Oppdragsleder Gorm Carlsen Kvalitetssikrer

4 Mobiltetsplan for Jærveien INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Mobilitetsplan tidlig fase Genererte reiser for planområdet Antall ansatte... 6 Antall besøkende Tilgjengelihetsanalyser Biltilgjengelighet... 7 Kollektivtilgjengelighet... 8 Sykkeltilgjengelighet... 9 Planområdets ABC-kategori Reisemiddelfordeling Reisemiddelfordeling i forhold til reiselengde...11 Antatt reisemiddelfordeling for planområdet Infrastruktur kollektiv og sykkel Kollektiv...13 Gående og syklende Vareleveranser gods Fordeling av leveranser i tid Parkering Bilparkering Universell utforming Tiltak...16

5 Mobiltetsplan for Jærveien MOBILITETSPLAN TIDLIG FASE Formålet med mobilitetsplanen er å analysere reisemønstre til og fra arbeid, og hvilke tiltak som kan iverksettes for å stimulere til at arbeidsreiser skjer på en miljøvennlig måte. Det samme gjelder mulighetene som kunder og besøkende har for valg av reisemiddel. Det betyr at en mobilitetsplan i reguleringsfase ikke blir på individnivå, for eksempel registrering av reisebehov for konkrete ansatte og bosatte, men at man foretar en analyse av områdets forutsetninger for å oppnå målet om lave bilandeler. En mobilitetsplan i tidligfase antas primært å skulle forholde seg til tema som er relevante i forhold til utforming av planen, samt bruk og utforming av bygningene. Mobilitetsplanen skal altså: Evaluere planens interne løsninger i forhold til å oppnå lav bilbruk Analysere områdets reisemønster Analysere kollektivtilbudets potensiale for å sikre høye kollektivandeler i området Analysere fordelingen av reiselengder og gang/sykkelveistrukturens egnethet for å sikre høyest mulige andeler gående og syklende Påpeke forbedringspotensial i analysert infrastruktur Tilrettelegge for videre bruk av mobilitetsplanen i bedriftenes videre arbeid med interne mobilitetsplaner.

6 Mobiltetsplan for Jærveien GENERERTE REISER FOR PLANOMRÅDET I arbeidet med reguleringsplanen tilrettelegges det for bolig- og næringsformål i Jærveien Næringsformålet er forbeholdt dagligvarehandel og detaljhandel/privat tjenesteyting. Figur 1. Planområdet. Sentrumsplan for Sandnes samt utsnitt av planen for Jærveien Når det gjelder turproduksjon legger vi derfor til grunn forretning og tjenesteyting. Samlet vil næringsdelen utgjøre omtrent 1300 m 2 etter utbygging. Det er disse tallene som nyttes som grunnlag for å vurdere antall reiser som genereres. Foreløpig er det avklart at en dagligvarebutikk skal inn i 1000 m2 av disse arealene. I resten ser man for seg forretning/tjenesteyting utgjør 300 m2.

7 Mobiltetsplan for Jærveien Antall ansatte Generelt kan følgende matrise gi et anslag på antall arbeidsplasser næringsdelen i Jærveien 4-10 kan generere: Arbeidsplasstetthet m 2 /arbeidsplass Variasjon Anvendt Arb.pl. pr 100 m 2 Industri ,3 Bygg/anlegg ,2 Engros Detaljhandel Dagligvarer ,8 Transp. rel Kontor Tabell 1. Arbeidsplasstettheten for forskjellige typer virksomhet. (Kilde ABC-konseptet i norsk planlegging, Asplan Viak 2003.) 2.2 Antall besøkende Tabell 2. Nøkkeltall for besøk for dagligvarebutikker (ni butikker). Tabellen er hentet fra «Turproduksjonstall for dagligvarebutikker, Prosamrapport 121 (2005)» Tabellen over viser erfaringstall fra undersøkte dagligvarebutikker. Generelt generer butikkene 304 personturer pr 100 kvm i gjennomsnitt. Samtidig viser erfaringstall fra en annen dagligvarebutikk langs Jærveien, som også har 1000 kvm salgsareal, ca. 200 personturer per 100 kvm BRA. Hvis vi legger til grunn et anslag på 200 personturer per 100 kvm for dagligvarebutikken i Jærveien 4-10 får vi 2000 besøksturer totalt. Det må presiseres at tallene fra undersøkelsen i tabell bygger på erfaringer fra 2005 og at forbruksmønsteret i noen grad kan ha endret seg siden den gang. I dette tilfellet skal dagligvarekjeden Kiwi inn i lokalene, med åpningstider til kl på hverdager. Lengre åpningstider kan på den ene siden bidra til at handelen spres over åpningstiden, men kan også bidra til større besøk enn forutsatt. Dette er det ikke tatt høyde for i denne sammenhengen. Basert på tidligere erfaringstall antar vi videre at den øvrige detaljvarehandelen har et besøkstall på ca. 27 personer pr.100 BRA. Dette gir i tilfellet Jærveien 4-10 ca. 81 besøkende hver virkedag.

8 Mobiltetsplan for Jærveien Sammenstilt anslår vi følgende turproduksjon for næringsdelen i Jærveien 4-10: Arealbruk. Antall daglig ansatte Antall daglig besøkende Personer pr 100 BRA Varelevering Turproduksjon generert av arealbruk for Jærveien Ny bebyggelse. Dagligvare, ansatte turer Dagligvare, besøk Dagligvare, vareleveranser Handel/forretning, ansatte Handel/forretning, besøk Handel/forretning, vareleveranser 3 3 Sum turer daglig eks bolig 2207 Tabell 3. Turproduksjon per dag i planforslaget iht. arealoversikt, maks BRA. Antall daglige reiser til og fra planområdet kommer opp i drøyt I tillegg tilkommer reiser til og fra boligene som ligger inne i planforslaget. Dagens antall turer er ikke estimert, men dette innebærer uansett at ny arealbruk ikke vil gi en vesentlig økning i turproduksjon for næringsdelen pr areal enn dagens bruk, noe som i hovedsak skyldes at transformasjonen og den økte utnyttelsesgraden for næringsdelen er begrenset ( m2). 3 TILGJENGELIHETSANALYSER Det er i andre sammenhenger gjort inngående analyser av tilgjengelighet i regionen. Tilgjengelighetskartene er utarbeidet ved at det er laget et 100-meters rutenett i de tettbebygde delene av kommunen. Rutenettet (målpunktene) er etablert i alle områder som betjenes av et vegnett. Deretter er den gjennomsnittlige reisetiden for alle bosatte i kommunene på Nord-Jæren beregnet til hvert av disse målpunktene. Vi gjengir her en oversikt over planområdets tilgjengelighet med de forskjellige reisemidlene. 3.1 Biltilgjengelighet Gjennomsnittlig reisetid med bil for befolkningen i Sandnes, Stavanger, Randaberg og Sola er på i underkant av 23 minutter. Gangtid mellom parkeringsplass og bolig/reisemål er ikke inkludert i analysen. Reell reisetid for gjennomsnittet av reisene til sentrum vil derfor generelt være noe høyere, ettersom en vesentlig del av parkeringen skjer i fellesanlegg (Figur 2). For planområdet vil situasjonen være at noen parkerer i anlegg innenfor planområdet eller nært, mens andre vil benytte det generelle parkeringstilbudet i sentrum. Gangtidene antas i gjennomsnitt å bli liggende om lag som for kollektivreisene.

9 Mobiltetsplan for Jærveien Figur 2 Biltilgjengelighet uttrykt i form av gjennomsnittlig reisetid for alle bosatte. Analysen for hele Nord-Jæren samlet viser en gjennomsnittlig reisetid på mindre enn 23 minutter. 3.2 Kollektivtilgjengelighet Planområdet ligger i Sandnes sentrum, som sammen med Stavanger sentrum har regionens beste kollektivtilgjengelighet. Gjennomsnittlig reisetid for befolkningen i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola på under 40 minutter indikerer at det også er store grupper som har betydelig lavere reisetid med kollektivtrafikk enn gjennomsnittet. Figur 3 Kollektivtilgjengelighet uttrykt i gjennomsnitt reisetid for alle bosatte. Analysen viser at gjennomsnitt reisetid er på under 40 minutter med kollektive reisemidler.

10 Mobiltetsplan for Jærveien Sykkeltilgjengelighet Beregning av sykkeltilgjengelighet er en beregning av gjennomsnitt reisetid for bosatte innenfor 10 km avstand langs vei/sykkelveinettet til ethvert målpunkt. For planområdet er gjennomsnittlig reisetid med sykkel under 20 minutter. En gjennomsnittlig reisetid på under 20 minutter er karakterisert som «svært høy sykkeltilgjengelighet».. Figur 4 Sykkeltilgjengelighet, vist som gjennomsnitt reisetid for alle bosatte. 3.4 Planområdets ABC-kategori ABC-kartene utarbeides for å beskrive områdenes tilgjengelighet med ulike transportformer og deler byområdene inn i områdetyper. Tilgjengelighetskartene for bil-, sykkel- og kollektivtrafikk er basis for utarbeidelsen av ABC-områder. ABC-områdene er tidligere karakterisert slik: A-områder: egnet for virksomheter med høy arbeidsplassintensitet og besøksintensitet og som er lite avhengig av bilbruk/biltilgjengelighet. Har god tilgjengelighet for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. B-områder: egnet for virksomheter med middels arbeidsplass- og besøksintensitet og som er delvis avhengig av bilbruk/ biltilgjengelighet. Har middels god tilgjengelighet for kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere. C-områder: egnet for virksomheter med lav arbeidsplass- og besøksintensitet og som er basert på og avhengig av bilbruk/biltilgjengelighet. Har god tilgjengelighet for bil og tungtrafikk. D1-områder: Byområder med relativt god tilgjengelighet, men uten hovedårer for bil og kollektivtrafikk. D2-områder: Områder med relativt dårlig tilgjengelighet for alle.

11 Mobiltetsplan for Jærveien Figur 5. ABC-kart med utsnitt av Sandnes. Jærveien ligger tilknyttet Sandnes sentrum, nær kollektivknutepunktet Ruten og hovedruter for sykkel, og bør anses som et A-område. Foreslått arealbruk i planforslaget for Jærveien ved siden av bolig har hovedformålene detaljvarehandel og handel som er besøksintensivt, noe som tilsier at området vil ha en tilgjengelighetsprofil tilsvarende et A-område. 4 REISEMIDDELFORDELING Analysen av reisemiddelfordeling baserer seg på RVU-data for den sonen planområdet ligger i. Det er sannsynlig at reisemønsteret for de arbeidsplassene som flyttes hit, over tid nærmer seg det som i dag er mønsteret i området. Reisemiddelfordelingen i RVU for 2005, sier noe om fordelingen mellom reisemidlene i Denne undersøkelsen begynner å bli gammel, og både infrastruktur og trendendringer kan føre til at dagens mønster er noe endret. For arbeidsreiser, som er vesentlige trafikkavviklingsmessig sett, vi har ingen nyere reisevaneundersøkelse for Sandnes sentrum. Til sammenligning ble det gjennomført en RVU for Stavanger kommunes virksomheter i Stavanger sentrum i desember Denne viser en betydelig større andel kollektivbrukere, og noe høyere andel gående og syklende. Undersøkelsen gir ca. 15 % lavere bilbruk enn RVU for Bilfører/ bilpassasjer Arbeid, RVU 2005 Handlereise/ærend Tjeneste-reise 56.2 % 49.2 % 72.5 % Kollektiv 14.0 % 19.3 % 2.2 % Sykkel 11.0 % 1.7 % 4.7 % Til fots 17.5 % 26.0 % 16.3 % Annet 1,4 % 1,0 % 4,4 % Tabell 4. Reisemiddelfordeling for arbeidsreiser, handlereiser og tjenestereiser (Kilde RVU2005)

12 Mobiltetsplan for Jærveien Reisemiddelfordeling i forhold til reiselengde. Figur 6. Reisemiddelfordeling for Sandnes sentrum, fordelt etter reiselengde. Figur 6 viser områdets reiser med fordeling på de enkelte reisemidlene, fordelt etter reisens lengde. Kurven viser prosentvis fordeling av reiselengde pr km. Altså, andel reiser under 1 km, 1-2 km, 2-3 km, 3-4 km og fra 4 til og med 6 km osv. Sandnes sentrum har en andel reiser innen 6 km eller kortere på 43 % av reisene, altså innen en avstand som gir stort potensiale for gange og sykling. Andelen gående og syklende er høyest på turer kortere enn 3-4 km. Bilandelen (bilfører) for reiser med inntil 3 km avstand til Sandnes sentrum ligger på ca. 62 %. Dette er på nivå med Lura-området, og bilandelen er vesentlig høyere enn for Stavanger sentrum (35 %), men også høyere enn Bryne (55 %). Vi ser her at andelen kollektivreiser øker fra 4,5 % for avstander inntil 3 km til % for avstander mellom 7-15 km. For reiselengder på 7 9 km, er bilandelene lavere enn for reiselengder på 4-6 km. Dette indikerer at potensialet for overføring av bilreiser med reiselengde under 7 km er betydelig. På korte reiser utgjør gange og ventetid en større andel av reisetiden for kollektivbrukerne, noe som gjør at sykkel trolig har bedre forutsetninger for å overta bilandeler på reiselengder i området 3-6 km. Her ligger et betydelig potensiale for endring i ansattes reisevaner.

13 Mobiltetsplan for Jærveien Antatt reisemiddelfordeling for planområdet For beregning av reisemiddelfordeling i denne planen, hvor bilbrukerne i all hovedsak vil være henvist til avgiftsbelagt offentlige parkeringsanlegg, vil en ikke bare kunne ta utgangspunkt i planens parkeringskapasitet og beregne reisemiddelandeler ut fra det. Reisemiddelfordelingen fra en undersøkelse for Stavanger kommunes virksomheter i Stavanger sentrum, hvor en god del ansatte har en rimelig god tilgang på gratis/rimelig parkering, har en bil/bilpassasjerandel på rundt 40 %. I Figur 12, ser vi at man i områder med god kollektivtilgang, og avgiftsbelagt parkering har bilandeler på ca. 28 %. Vi har påvist et stort potensial for økte andeler for sykkelreiser og mener derfor at det er realistisk å oppnå bilandeler på rundt 40 % for arbeidsreisene til planområdet. For handle- og tjenestereise mener vi at man kan legge RVU 2005 til grunn. Under forutsetning om at tiltakene som er anbefalt for parkeringsanleggene blir gjennomført, kan man anta en reisemiddelfordeling som vist i Figur 7. Arbeid Handlereise/ærend Tjeneste-reise Bilfører/ bilpassasjer 40 % 50 % 70 % Kollektiv 20 % 20 % 5 % Sykkel 20 % 3 % 5 % Til fots 20 % 27 % 20 % Figur 7 Tabellen viser antatt reisemiddelfordeling for reisehensiktene til planområdet. Her er det imidlertid viktig å understreke at planen for Jærveien 4-10 tilrettelegger for omtrent 119 parkeringsplasser. Jærveien 4-10 er planlagt for anslagsvis 16 ansatte samt 86 boliger. For næringsdelen er det satt av 15 plasser, der ansatte får tilgang på 5 plasser mens de resterende 10 blir kundeplasser. For boligdelen er det lagt opp til en dekning på 1 parkeringsplass samt 0,2 gjesteplasser per bolig. Det vil si 86 beboerplasser og gjesteplasser, eller totalt 104 parkeringsplasser knyttet til boligdelen. Jærveien «mangler» i utgangspunktet 1,4 parkeringsplasser for ansatte dersom 40 % av de ansatte kjører bil til jobben uten passasjerer. Imidlertid antar vi at en del av de ansatte vil jobbe ulike skift (på Kiwi-butikken for eksempel), slik at parkeringsdekningen på 5 plasser dekker ansattbehovet i forhold til en kjøreandel på 40 % godt. De resterende vil måtte reise til og fra jobben på andre måter enn med bil, men plasseringen i Sandnes sentrum legger til rette for at både tog, buss, gange og sykkel vil være et reelt og godt alternativ for mange ansatte. I tillegg vil offentlige parkeringsanlegg i Sandnes sentrum og økt samkjøring representere ytterligere alternativer.

14 Mobiltetsplan for Jærveien INFRASTRUKTUR KOLLEKTIV OG SYKKEL 5.1 Kollektiv Reisemønsteret for kollektivreiser avviker ikke vesentlig fra mønster for alle reiser/bilreiser til dette området. De viktigste kollektivaksene konkurrerer godt på de lange reisene, slik at det ikke oppstår vesentlig avvik i reiseretningsfordelingen mellom bil og kollektiv inn mot sentrum Rutenett Planområdet har og vil også i overskuelig fremtid være godt dekket av kollektivrutenettet i bybåndet og mot alle bydelene. Sørover er St. Olavs gate / Jærveien hovedtrasé for kollektivtrafikk, mens Oalsgata er hovedåre vestover og nordover. Ny infrastruktur i form av busway (evt. bybane) vil styrke sentrums tilbud ytterligere i form av kapasitet Holdeplasser Planområdet har kort vei til holdeplasser for buss både langs St. Olavs gate / Jærveien og Oalsgata. Samtidig ligger det omtrent 500 meter knutepunktet for kollektivtrafikk på Ruten (Figur 8). Videre ligger Jærveien 4-10 ca. 250 meter fra togstoppet Sandnes holdeplass. Figur 8 Kollektivrutenettet med holdeplass-struktur på Ruten.

15 Mobiltetsplan for Jærveien Gående og syklende Rutenett Planområdet ligger i praksis langs skiltet hovedrute for sykkel (Ganddalsruta). I Sandnes sentrum foregår sykling både på sykkelfelt, gang- og sykkelvei men også delvis på det ordinære gatenettet. Hovedsykkelruten Ganddalsruta passerer nær planområdet, i form av tosidig gang- og sykkelvei, og sammenbinder området med resten av sentrum og forgreininger videre. Figur 9. Hovedsykkelruter mot sentrum. Planområdet har kort avstand til alle hovedrutene for sykkel. For planområdet er høydeforskjeller mot vestlige og østlige bydeler et poeng. Fra nord og sør nås området uten vesentlig høydeforskjeller. 6 VARELEVERANSER GODS Varelevering plasseres i lomme langs fortauet i Jærveien, utenfor inngangspartiene til butikkene. Løsningen er tilrettelagt i forhold til enveistrafikk i Jærveien med innkjøring fra Oalsgata. Beregnet trafikk for varetransport til bedrifter innen detaljhandel inkluderer servicebesøk med kjøretøy som medbringer utstyr og materiell til bruk i serviceoppdrag. Dette er oppdrag som håndverkertjenester, service på kontormaskiner, vaktselskap, blomsterservice, budtjeneste osv. En stor del av totalreisene innen gruppen «gods» skjer derfor med mindre varebiler osv. For den øvrige vareleveringen og renovasjon som skjer med større biler, vil andelen og hyppigheten variere med typen og antallet butikker. Kjedestyringen er stor innen dagens handel, og samme kjede representeres ofte med flere butikker i hvert kjøpesenter, og har derved samordnet sin logistikk og har færre leveranser pr butikk. Antall butikker og antall kjeder er derfor viktige variabler som vi pr i dag ikke vet noe om.

16 Mobiltetsplan for Jærveien Av Figur 10, ser vi at Servicebesøk kan utgjøre en vesentlig andel for enkelte varetyper, opptil 30 % av totalt antall leveranser, men for en dagligvarebutikk er andelen betydelig mindre. I tidligfase vet man imidlertid ikke sammensetningen og antallet butikker, noe som ville gitt et sikrere anslag. Vi har derfor benyttet arealverdier, som vist i Tabell 3. Figur 10. Vurdering av leveranser og servicebesøk til bransjer i og utenfor sentrum (Kilde håndbok 250 SVV) 6.1 Fordeling av leveranser i tid Gjennomsnitt parkeringstid for leveranser til kjøpesentra er ca. 15 min. Funn i en undersøkelse fra Farmandsenteret i Tønsberg viste et maksimalt antall leveranser skjer mellom kl og 0900, og at disse utgjør 16 % av alle leveransene. Figur 11 Fordeling av leveranser og servicebesøk over døgnet, Farmandsenteret i Tønsberg, (kilde håndbok 250 SVV.)

17 Mobiltetsplan for Jærveien PARKERING 7.1 Bilparkering Planforslaget legger opp til 1,15 parkeringsplass per 100 BRA. For nærings- og handelsarealet tilsvarer dette totalt 15 parkeringsplasser, hvor alt forutsettes plassert i parkeringsanlegg. 10 av plassene reserveres handlende, mens de resterende 5 forbeholdes ansatte. Grepet innebærer at planforslaget representerer en restriktiv holdning til parkeringsdekning (under 40 % dekning for ansatte) noe som gir gode forutsetninger for å oppnå lave bilandeler, særlig på arbeidsreiser. Gitt områdets sentrale plassering innenfor «A-området» i tilgjengelighetsanalysen, bør dette være både forsvarlig, og det synes å underbygge kommunens målsetting om lave bilandeler. Tilkomst til parkeringsanlegget er løst som avkjørsel over fortau i nord-enden av bygget Sykkelparkering I planforslaget legges det opp til totalt 282 sykkelplasser totalt. Kravet som stilles i planen er 3 sykkelplass per 100 m2 BRA. Sykkelparkeringen er plassert er i parkeringsanlegget og ved inngangene til butikkene. Dermed er en del av plassene er plassert innendørs. Plassene ved inngangspartiene får overdekning ved at de er plassert innunder bygningenes 2. etasje. 8 UNIVERSELL UTFORMING Planområdet har tilnærmet ingen høydeforskjeller gitt av de geografiske forholdene. Kravene om universell utforming utendørs i de offentlige trafikkareal/gangforbindelsene gjennom planområdet oppfylles dermed naturlig. 9 TILTAK Tilgjengelighetsanalysene viser at planområdet har svært god tilgjengelighet for både gående, syklende og kollektivreisende Planrelevante tiltak Parkering: Tabellen i Figur 12, viser resultat av en undersøkelse av sammenhengen mellom tilgang til gratis parkering og bilbruk. Når mellom 25 og 50 % av de ansatte har tilgang til gratis parkering ved arbeidsplassen, reduseres andelen reiser som foretas med bil (fører og passasjer) over døgnet til ca. 45 % (1,46 reiser av 3,26 totalt). Det påvirker imidlertid ikke antall reiser som foretas i noen særlig grad. Dette indikerer at den relativt restriktive parkeringsløsningen for Jærveien 4-10 kan gi lav bilbruksandel samtidig som mobiliteten opprettholdes.

18 Mobiltetsplan for Jærveien Figur 12. Sammenhengen mellom reisemiddelfordeling og tilgang på gratis parkering, (kilde: Prosamrapport 103)

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN

PLAN 2599P BOGANESVEIEN MOBILITETSPLAN PLAN 2599P BOGANESVEIEN 10-12 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Boganesveien 10-12 Rapporttype Mobilitetsplan Dato 31.08.16 rev. 23.05.17 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING...

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN

NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-12-05 NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (15) NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007

Detaljer

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN

DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap AS Rapporttype Mobilitetsplan 2013-05-06 DELFELT FKI-1, PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (14) PLAN 2007 327-01 MOBILITETSPLAN Oppdragsnr.: 3120094 Oppdragsnavn:

Detaljer

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN

JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR MOBILITETSPLAN JÆRVEIEN AS DETALJREGULERING FOR DELER AV KVARTALET JÆRVEIEN, ST OLAVS GATE PLAN NR. 2013 102 MOBILITETSPLAN 10. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Detaljregulering for deler

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning Dagens situasjon Trafikkulykker siste 10 år Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 534255 Støyvurdering Bragernes kvartal, Drammen Dato: 2014-02-24 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Hakenaasen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD 1

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN

P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN P L AN 0540 S O L A S YK E H J E M M O BI LI TE TS P L AN Oppdragsgive r Sola kommune Rapporttype Mobilitetsplan Dato 06.08.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Helge Bjørnevi k Kontrollert av Ivar Egge Innhold

Detaljer

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken

Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken Områdeplan Tananger sentrum Vedlegg V4 Mobilitetsplan Kornbergkroken 28.03.2017 Sammendrag Det legges til rette for 10 nye boliger som samlet utløser krav til mobilitetsplan i Kommuneplan for Sola 2015-2026.

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE

MOBILITETSPLAN DETALJREGULERINGREGULERING FOR GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR SANDNES KOMMUNE DETALJREGULERINGREGULERING FOR MOBILITETSPLAN GNR 45, BNR. 285, FELT B01 OG B03, SØRBØ PLANNR. 2015 121 SANDNES KOMMUNE 20. APRIL 2016 INNHOLD 1. INNLEDNING - Bakgrunn for krav om utarbeidelse av mobilitetsplan

Detaljer

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold

Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Mobilitetsplan sammendrag parkeringsforhold Noen hovedpunkter/resymé: Det forventes tilnærmet uendret antall kunder til nytt varehus, men større omsetning pr kunde. Det planlegges at prosentandel bilkunder

Detaljer

Barnehage og skole, Skoleveien

Barnehage og skole, Skoleveien FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Barnehage og skole, Skoleveien Gnr. 38, bnr. 423, Hana PLAN NR. 2011 114, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN MAI 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen.

Det skal gjennomføres en parkeringsbehovsvurdering knyttet til skolen. Oppdragsgiver: Rogaland Fylkeskommune Oppdrag: 525089 Bryne videregående skole Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: NOTAT REG-01, TRAFIKK OG PARKERING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan Mobilitetsplan for Skaarlia Au06, Plan 2015107 Utgave: 2 Dato:17-03-2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Utgave/dato: 2/ 15.02.16 Filnavn: Mobilitetsplan.docx Arkiv ID

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn

RVU Dybdeanalyser. Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU Dybdeanalyser Sammenhengen mellom transportmiddelvalg, transportkvalitet og geografiske kjennetegn RVU seminar 30. august 2012 Bakgrunn og formål Formål: utvikle en modell for å analysere potensial

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus

Mobilitetsplan. Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Mobilitetsplan Detaljreguleringsplan 0526, felt D6 Forus Formål: Bedriftsidrettsarena og hotell Planen er utarbeidet av Hallinglos AS v/ragnhild Halbjørhus i sambarbeid med oppdragsgiver v/ Torger Været

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 2, PARKERINGSNORM

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 2, PARKERINGSNORM Rapport Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: Del 2, Parkeringsnorm Dato: 2009-11-11 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Reisevaner i Region sør

Reisevaner i Region sør 1 Om Reisevaneundersøkelsen Den nasjonale Reisevaneundersøkelsen (NRVU2005) ble gjennomført i perioden januar 2005 til februar 2006. I denne brosjyren presenterer vi hovedresultatene for Region sør som

Detaljer

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august

Reisevaner i Region sør. Arendalsuka - fredag 14. august Reisevaner i Region sør Arendalsuka - fredag 14. august Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Gjennomføring og metode: Sjuende RVU i Norge Gjennomført i perioden august 2013 september 2014 Svar

Detaljer

Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling AS. Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser. Utgave: 1 Dato: 2012-06-13

Øvre Rotvoll Eiendomsutvikling AS. Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser. Utgave: 1 Dato: 2012-06-13 Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser Utgave: 1 Dato: 2012-06-13 Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Rotvoll Øvre, vurdering miljøkonsekvenser

Detaljer

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER

NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Oppdragsgiver: Oppdrag: 613385-01 Campus NTNU Trafikk Analyse av transportstrømmer Dato: 27.06.2017 Skrevet av: Birgitte Nilsson Kvalitetskontroll: Kari S. Norddal NTNU CAMPUS TRANSPORTSTRØMMER Side 2

Detaljer

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune

Mobilitetsplan for bedrifter. Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Mobilitetsplan for bedrifter Konferanse, Smarte reisevalg 21/11/2012 Christin Berg, Stavanger kommune Innhold Mobilitetsplan for bedrifter Kort om reisevaner i bedrifter i Stavangerområdet Krav om mobilitetsplan

Detaljer

Reisevaneundersøkelser -en

Reisevaneundersøkelser -en Reisevaneundersøkelser -en kunnskapskilde RVU møte Oslo 23. sept. 2008 TAO Statens vegvesen Region sør skal bidra til attraktive byområder, bærekraftig samfunnsutvikling og helhetlig areal- og transportutvikling

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan Figgjo skole Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave: 1 Dato: 02.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Figgjo skole Utgave/dato: 1/ 02.05.2016 Filnavn: Mobilitetsplan Figgjo skole.docx

Detaljer

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14

Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2013-14 Nasjonal Reisevaneundersøkelse 0 Resultater for Region Sør (Buskerud VestAgder) Buskerudbyen Ringeriksregionen Rapportene er utarbeidet av Urbanet Analyse i 0 Hele presentasjonen bygger på de resultater

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Hvordan kan vi utvide verktøykassen?

Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Krav om mobilitetsplaner for bedrifter og virksomheter Erfaringer fra Stavanger kommune Hvordan kan vi utvide verktøykassen? Christin Berg, rådgiver Stavanger kommune Bærekraftig mobilitetsplanlegging,

Detaljer

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere

Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere Sammendrag: Innfartsparkering undersøkelse av bruk og brukere TØI rapport 1367/14 Forfatter(e): Petter Christiansen og Jan Usterud Hanssen Oslo 14, 51 sider Mange av de 75 undersøkte innfartsparkeringsplassene

Detaljer

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS.

MOBILITETSPLAN. For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS. Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For Plan 2013 104 Detaljregulering for kvartalene Gjesdalveien, Langgata, Flintergata, St. Olavsgate. Link Arkitektur AS 31.januar 2014, rev. 15.06.2015 (høringsutkast) MOBILITETSPLAN

Detaljer

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN. Planid: 2014 125. Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR SANDNES ULF MOBILITETSPLAN Planid: 2014 125 Sandnes kommune 1 Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planforslaget... 4 3 MOBILITETSPLAN...

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende

av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende KlOm produksjon og bruk av ABC-kart i utforming av parkeringspolitikk magassredupolitikkserende Tor Medalen Institutt for byforming og planlegging parkeringspolitikk NTNU Oslo 07.02.2012 Utarbeidelse av

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a.

2.1 Forventet turproduksjon uten spesielle tiltak parkering el.a. Oppdragsgiver: Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Terje Simonsen Kvalitetskontroll: Jenny Persson TURPRODUKSJON OG TRAFIKKFORDELING INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato:

Helse Møre og Romsdal HF. Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon. Utgave: 1 Dato: Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon Utgave: 1 Dato: 2012-06-05 Tilgjengelighetsanalyser sykehus - dagens situasjon 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Tilgjengelighetsanalyser

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN

FORSLAG TIL DETALJREGULERING For. Asperholen barnehage. Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN FORSLAG TIL DETALJREGULERING For Asperholen barnehage Gnr. 38, bnr. 1371, Aspervik PLAN NR. 2013 117, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN SEPTEMBER 2014 MOBILITETSPLAN i tilknytting til forslag til detaljregulering

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder

Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder Sammendrag: Bystruktur og transport En studie av personreiser i byer og tettsteder TØI rapport 1178/11 Forfattere: Øystein Engebretsen og Petter Christiansen Oslo 11, 64 sider I byområder er reisemønster

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus

Vedlegg 5. For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Vedlegg 5 MOBILITETSPLAN For plan 2001 329-05 - Detaljreguleringsplan for gnr. 67 bnr. 205 m.fl. del av felt B10 Forus Dette dokumentet inneholder en enkel mobilitetsplan for plan 2001 329-05, med grunnlag

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Omfang av gåing til holdeplass

Omfang av gåing til holdeplass Omfang av gåing til holdeplass Ved Ingunn Opheim Ellis, Urbanet Analyse Fagseminar om gåing 22. september 2017 Den norske reisevaneundersøkelsen RVU 2013/14 Formål: Omfanget av befolkningens reiser Hensikten

Detaljer

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier

Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Utfordringer ved utvikling av kollektivtransportstrategier Innlegg for kontrollutvalget for de fire vestlandsfylkene, Hotell Thon Opera 19.03.2013 Avdelingsleder Frode Longva, TØI flo@toi.no Vi blir flere,

Detaljer

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune

Etablerte områder og busstilgang. Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Etablerte områder og busstilgang Torsdag 31. mars 2016 v/gunnar Ogwyn Lindaas, Aust-Agder fylkeskommune Disposisjon: RVU folks bruk og opplevelse av kollektivtilbudet Hvordan samsvarer folks oppfatning

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND

DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND DETALJREGULERING FOR HOVEDBRANNSTASJON, STANGELAND MOBILITETSPLAN Planid: 2014 108 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4 2.2 Planforslaget...

Detaljer

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS

PRINSENS VEI 8 SANDNES AS PRINSENS VEI 8 SANDNES AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRINSENS VEI EVENTYRVEIEN GAMLEVEIEN (FV 314), GNR 69 BNR 133 M.FL. LURA PLAN 2012 126, SANDNES KOMMUNE MOBILITETSPLAN 30. JUNI 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse

Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Hvordan kan endrede rammebetingelser påvirke transportmiddelfordelingen i byområder? Harald Høyem Urbanet Analyse Frokostseminar, 9. november 2015 Avklaring: Resultatene som presenteres her er foreløpige.

Detaljer

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk

Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk Sammendrag: Kompakte byer og lite bilbruk? Reisemønster og arealbruk TØI rapport 1505/2016 Forfattere: Petter Christiansen, Frants Gundersen og Fredrik Alexander Gregersen Oslo 2016 55 sider Siden 2009

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2

NOTAT 04.02.2015. Mini-RVUer 2014. Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 NOTAT 04.02.2015 Mini-RVUer 2014 Februar - Mai - August - November Sammenligning med nasjonal RVU 2009/10 Innhold: 1. Opplegg for Mini-RVU-undersøkelsene i februar, mai, august og november 2014... 2 2.

Detaljer

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming

Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune. Faglig tilnærming Veileder RPB kjøpesentre. Seminar 8. og 9.september 2009 Dr.ing. Kathrine Strømmen, Trondheim kommune Faglig tilnærming Reisens formål Besøksreiser 13 % Annet 7 % Arbeid 19 % Tjenestereiser 2 % Arbeid

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

Detaljregulering for kommunehus, torg og park

Detaljregulering for kommunehus, torg og park RAPPORT Detaljregulering for kommunehus, torg og park OPPDRAGSGIVER Sola eiendom EMNE DATO / REVISJON : 16. september 2016 / 01 DOKUMENTKODE: 217621-PLAN-RAP-02 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Rett virksomhet på rett sted

Rett virksomhet på rett sted Stipendiat Kathrine Strømmen NTNU Trondheim Institutt for by- og regionplanlegging 1 Virksomheters transportskapende egenskaper 1.1 ABC-metoden ABC-metoden er en metode for lokalisering av bedrifter som

Detaljer

Intro om ATP-modellen

Intro om ATP-modellen Intro om ATP-modellen Kari Skogstad Norddal ATP-modellen: (Areal- og transportplanleggingsmodellen) Metode for samordnet areal- og transportplanlegging Modell / verktøy for: analyser og planlegging tilrettelegging

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune

DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN. Planid: 2012 101 Sandnes kommune DETALJREGULERING FOR GNR.65, BNR. 30/328- SOMA RUSVERN. MOBILITETSPLAN Planid: 2012 101 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING MED BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 2.1 Planforslaget...

Detaljer

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3.

Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. Hvem bruker innfartsparkering, og hva påvirker etterspørselen? Petter Christiansen pch@toi.no Kollektivtransportforum 3. februar 2015 Transnova Gi kunnskap om klimaeffekter av forskjellige typer innfartsparkeringstiltak

Detaljer

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013

Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen. Juni 2013 Brønnøysundregistrene Alternative lokaliseringer og klimagassutslipp fra transport i driftsfasen Juni 2013 Forord Notatet er utarbeidet på oppdrag fra Statsbygg, prosjekt nytt bygg for Brønnøysundregistrene.

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse

Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Kollektivtransport i by - Marked, strategi og muligheter Bård Norheim Urbanet Analyse Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst gir høy transportvekst Ca 1,6 millioner flere reiser per dag i 2030 enn i dag

Detaljer

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling

Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Mobilitet, helhetlig transportsystem og rolledeling Sari Wallberg, Vegdirektoratet Sara Brøngel Grimstad, Jernbanedirektoratet Nasjonal transportplan 2018-2029 1 Stortingsmeldingen om NTP 2018-2029 Hovedpunkter

Detaljer

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI

Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Hva er den nasjonale reisevaneundersøkelsen, og hva kan den brukes til? Ingeniørenes Hus 11. april 2012 Liva Vågane, TØI Agenda Hvordan gjennomføres den nasjonale reisevaneundersøkelsen? Innhold i undersøkelsen

Detaljer

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune

Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Vedlegg 3 Bestemmelser for parkering i kommuneplanene Bestemmelser for parkering i kommuneplan for Stavanger kommune Bestemmelser og retningslinjer for parkering (pbl 11.9 punkt 5) 1.1.1 Bestemmelser for

Detaljer

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016,

Parkeringsbestemmelsene for næring og kontor i kommuneplanen er endret så sent som i september 2016, Mobilitetsplan Dvergsnesveien 180 m. fl. detaljregulering, plan nr. 1447 Dato: 05.05.2017. 1. Bakgrunn Atelier T. Olsen AS og Siv. ing. A. Reinertsen utarbeider privat forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN

DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN DETALJREGULERING FOR KVARTAL A4, GNR 111 BNR 253, SANDNES INDRE HAVN MOBILITETSPLAN Planid:2015 104 Sandnes kommune Innhold 1 PLANOPPLYSNINGER... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn for planarbeidet... 4

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK

FELLES PARKERINGSPOLITIKK PORSGRUNN OG SKIEN, DEL 3, AVGIFTSPOLITIKK Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 518054 Parkeringsordning i Porsgrunn Del: 3 Felles avgiftspolitikk Dato: 2009-11-02 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Ivar Fett FELLES PARKERINGSPOLITIKK

Detaljer

Tilgjengelighetsanalyse

Tilgjengelighetsanalyse Sandnes Kommune Tilgjengelighetsanalyse Dagens situasjon og nye foreslåtte utbyggingsområder Kommuneplanrevisjon 2011-2025 Siri Jacobsen 15.12.2010 INNHOLD 1.0 METODE... 2 2.0 DAGENS SITUASJON... 4 2.1

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009

Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 2009 Sammendrag: Reisevaneundersøkelse for Vestfoldbyen 200 TØI rapport /20 Forfatter(e): Inge Brechan, Liva Vågane Oslo 20, 2 sider Den nasjonale reisevaneundersøkelsen ble gjennomført for sjette gang i 200/20.

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer

Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Sammendrag: TØI-rapport 1123/2011 Forfattere: Anne Madslien, Christian Steinsland Oslo 2011, 75 sider Transportmodellberegninger og virkemiddelanalyse for Framtidens byer Transportmodellberegninger viser

Detaljer

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder

Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder. Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? ATP-modellen styrker/ svakheter og bruksområder Transportanalyser i byområder Hvorfor tilgjengelighetsanalyser? Transportanalyser i byområder Tilgjengelighet Tilgjengelighet

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Øyvind Dalen Asplan Viak Litt om ATP-modellen.. ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom arealbruk og transport Beregner trafikantenes framkommelighet i transportsystemet

Detaljer

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.

Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14. Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas. Byutvikling Lillehammer Samling 2. 22.10.14 Muligheter for å løse transportutfordringene i Lillehammer? Njål Arge njal.arge@civitas.no Utfordringer fra Samling 1 Ny E6 og kopling mellom Strandtorget og

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen

RVU Brønnøysundregistrene. Resultater fra undersøkelsen RVU Brønnøysundregistrene Resultater fra undersøkelsen Om undersøkelsen Feltperiode: april 2013 Svarprosent: 449 av 535 ansatte har besvart undersøkelsen Svarprosent på 84 prosent Kjønn- og aldersfordeling

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn

Strategi for innfartsparkering i Buskerud. Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerud Geografiske utfordringar og omsyn Strategi for innfartsparkering i Buskerudbyen og Buskerud TØI-rapport 1239/2012 Jan Usterud Hansen Petter Christiansen Tanja

Detaljer

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak

Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging. Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Bruk av ATP-modellen i sykkelplanlegging Kari Skogstad Norddal Asplan Viak Litt om ATP-modellen.. ATP-modellen beskriver sammenhengen mellom arealbruk og transport Beregner trafikantenes framkommelighet

Detaljer