Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk. Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13."

Transkript

1 Myter og fakta om hvordan lykkes med kollektivtrafikk Tanja Loftsgarden NHO Kollektivtransportseminar, Stavanger 13. november 2012

2 Agenda Dagens reisevaner og markedsandeler for kollektivtransporten Hvordan finansiere et framtidig transportbehov? Hvordan lykkes med å gjøre kollektivtransporten mer attraktiv?

3 DAGENS REISEVANER OG MARKEDSANDELER FOR KOLLEKTIVTRANSPORTEN

4 Veksten i persontransportarbeidet har økt mer enn befolkningsveksten de siste 50 årene (RVU 2009) PTA 534 % Mangedobling av persontransportarbeidet med bil Befolkningsvekst 38 % Særlig bil som har størst vekst (utgjør 78 %) PTA: Hvor mange personer som reiser, og hvor langt de reiser i løpet av en periode.

5 Bilen dominerer Bil tar størst markedsandel både i byområdene og i distriktene De som bor i byområdene bruker minst bil Bilen har særlig høy markedsandel blant de som bor i randsonene til byområdene Bil (passasjer) 11 % Bil (fører) 53 % Annet 2 % Til fots 23 % Sykkel 4 % Kollektivtransport 7 % RVU 2009

6 Kollektivtransporten har en viktig rolle Til tross for at bilen tar størst markedsandel: Gjennomføres det mange daglige kollektivreiser Kollektivreisenes andel av alle reiser økte fra 7,6 % i 2005 til 9, 2 % i 2009 Særlig arbeidsreiser, der bilandelen er redusert de siste årene (71-67 %) og kollektivandelen har økt (12-15 %) Kollektivtransport har en viktig rolle BYOMRÅDER Miljøperspektiv -Arbeidsreiser -Store reisestrømmer DISTRIKTER Velferdsperspektiv - Tilgjengelighet - Skoletransport

7 Halvparten av befolkningen er kollektivtrafikanter Datakilde RVU 2005 Hvor ofte bilfører? Hvor ofte kollektivt? 100 % 100 % 90 % 80 % 80 % 90 % 80 % 70 % 70 % 60 % 50 % 60 % 50 % 52 % 40 % 30 % 20 % 10 % 13 % 6 % 40 % 30 % 20 % 10 % 16 % 31 % 0 % Ofte Av og til Sjelden/aldri 0 % Ofte Av og til Sjelden/aldri

8 Stort potensial for å få flere til å reise kollektivt oftere Selv én biltur mindre i uka vil kunne utgjøre en stor forskjell! 60 % 50 % 56 % 40 % 30 % 33 % 20 % 10 % 0 % % -9 % -20 % Til fots Sykkel Kollektivt Bil som fører Bil som Annet passasjer Prosent endring i antall reiser per dag dersom befolkningen i de 13 største byområdene erstattet én bilreise i uka med kollektivt (50%) og sykkel (50%).

9 HVORDAN FINANSIERE ET FRAMTIDIG TRANSPORTBEHOV?

10 Byene har svært ulikt utgangspunkt Bilandel (fører+passasjer) Kollektivandel RVU 2009

11 Utfordringene fremover krever målrettet satsing Sterk befolkningsvekst i byene/byområdene Økonomisk vekst gir økt transportomfang Biltilgangen øker i befolkingen Vi blir mer aktive = reiser mer særlig med bil Bo- og arbeidsmarkedsregionene utvides, noe som gir økt reiselengde

12 Kollektivtransportens rolle i byene fremover Befolkningsutviklingen i byene gir oss ikke noe valg: Kollektivtransporten må være transportsystemets grunnstamme i framtidens byer Vi har ikke råd til å la være

13 Befolkningsveksten krever store transportinvesteringer Utredning for KS: Tre scenarioer for transportutviklingen ni byområder flere innbyggere (29 % vekst) 2 mill. flere reiser per dag Trend = 1,5 mill flere bilturer per dag Miljø = 1,3 mill flere kollektivturer per dag Økt investeringsbehov fram mot 2030 som følge av forventet trafikkvekst. Samlet for 9 byområder mrd. kr UA rapport 23/2011

14 Hva må bilandelen være hvis man skal nå Miljøscenarioet? De fleste byene må ned mot Oslo sin bilandel (45 %) Osloområdet Trondheimsområdet Tromsø Bergensområdet Kristiansandsområdet Buskerudbyen Stavangerområdet Grenland Nedre Glomma 35 % 45 % 41 % 52 % 45 % 53 % 43 % 55 % 51 % 65 % 51 % 65 % 50 % 66 % 63 % 71 % 61 % 72 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % Miljø 2030 RVU 2009

15 og ytterligere.. Endring relativt til bilandel i Oslo i dag Nedre Glomma Grenland Stavangerområdet Buskerudbyen Kristiansansområdet Bergensområdet Tromsø Trondheimsområdet

16 Målrettet og langsiktig satsing på kollektivtransporten Sterk vekst i kollektivtransporten må til De fleste er langt fra dette målet, til tross for satsinger i dagens KVU er Årlig vekst i kollektivtransporten de neste 20 årene Fem mindre byområder Fire største byområder Sum alle ni byområder Trend 2030 Miljø % 5.6 % 1.1 % 4.4 % 1.1 % 4.5 %

17 Behov for økte tilskudd En satsing på kollektivtransporten og flere passasjerer vil koste Det årlige behovet for driftstilskudd vil øke 3,5 mrd (over en dobling) de neste 20 årene Behovet for driftstilskudd til kollektivtransport (2010-mrd kr/år) 2010 Trend 2030 Miljø ,3 6,3 2,4 2,9 2,8 3,4 0,4 0,5 1,0 Fem mindre byområder Fire største byområder Sum alle ni byområder

18 Bedre rammebetingelser gir positiv effekt på kollektivtrafikken 10 % fortetting av byområdet 10 % redusert parkeringsdekning 10 % økning kostnader for biltrafikk Biltrafikken Kollektiv-trafikken -2.0 % 4.0 % -0.9 % 2.3 % -1.8 % 2.2 % Sum -4.7 % 8.5 %

19 Rammebetingelsene påvirker offentlige kostnader Eksempel 10 % bedre rammebetingelser 3.5 Finansieringsbehov -1,7 mrd 1.8 Tilskuddbehov Dagens rammebetingelser Bedre rammebetingelser -1.3 Reduserte veginvesteringer

20 Kollektivsatsing er dyrere uten bilrestriksjoner En kombinasjon av virkemidler vil gi vesentlig lavere ekstra tilskuddsbehov ) Offensiv kollektivsatsing - restriktive virkemidler 2) Offensiv kollektivsatsing - ingen restriksjoner 3) Moderat kollektivsatsing - moderate restriksjoner 4) Moderat kollektivsatsing - ingen restriksjoner Økt tilskuddsbehov til kollektivtransporten som følge av scenariene i analysene. Mill kr/år. Analyse av Buskerudbyen.

21 Køproblemene vil øke uten restriktive tiltak på biltrafikken Køene vil vokse, selv med investeringer som ligger inne i dagens bypakker/kvu er F.eks: Oslopakke 3 Effekten av Oslopakke 3

22 HVORDAN LYKKES MED Å GJØRE KOLLEKTIVTRANSPORTEN MER ATTRAKTIV?

23 Tilgang til transportressurser har betydning for transportmiddelvalg RVU 2009 Andelen kollektivreiser er størst blant de som har et svært godt kollektivtilbud og ikke tilgang til bil eller sykkel Desto bedre tilgang til kollektivtransport Desto færre bilreiser, desto flere kollektivreiser og gang- og sykkelturer foretar man Tilgang på bil reduserer kollektivbruken Hver nye bil i husstanden genererer flere bilreiser og færre kollektiv- gang, og sykkelturer

24 Hvordan få flere til å reise kollektivt? Styrke kollektivtilbudets attraktivitet framfor bil Kollektivtransporten bør være et reelt alternativ til bil Kollektivtransporten bør ha et konkurransefortrinn framfor bilen Positive virkemidler for kollektivtransporten er ikke nok: Restriktive tiltak for bil (parkeringsrestriksjoner, bompenger/ køprising) må tas i bruk Arealplanlegging må bygge opp under eksisterende bystruktur Fortetting i stedet for spredt utvikling Lokalisere riktig funksjon på rett sted Tenke transport tidlig i planleggingsfasen

25 Hvordan gi et bedre tilbud? Takst 22 % Gangtid 16 % Trengsel 3 % Frekvens (Skjult ventetid) 15 % Bytte 10 % Forsinkelser 9 % Reisetid ståplass 6 % Reisetid sitteplass 19 % Tidsverdistudien i Oslo og Akershus, 2010

26 Bedre fremkommelighet påvirker de fleste forholdene ved reisen Effekten av bedre framkommelighet gir Kortere reisetid for trafikantene Færre forsinkelser Hyppigere avganger Bedre kapasitet/færre ståplasser/mindre trengsel Mindre byttetid ved knutepunkter/(alternativt direkte overgang)

27 Aftenbladet 10. mars 2012

28 Aftenbladet 5. november 2012

29 Rolledeling mellom kollektive transportformer Optimal rollefordeling mellom ulike driftsformer ift: Kostnader Kapasitet Miljø Komfort Skinnegående transport BRT stamlinjer Supplerende rutene lokalt- og bestillingstrafikk Gange/sykkel K2020 Kollektivtrafikprogram för Göteborgsregionen

30 Strategi for bedre kollektivtransport 1. Gjøre tilbudet enklere og lettere tilgjengelig 2. Satse på kvalitet og frekvens framfor lavere takster 3. Etablere et stamlinjenett m/ full fremkommelighet og høy frekvens 4. Mer effektive transportløsninger satse der det er størst potensial og ta i bruk rett materiell ift behov 5. Kombinerte tiltak gir best effekt (flest passasjerer, lavere kostnader, best effekt på miljø) 6. Langsiktig planlegging og satsing (ting tar tid)

31 Positive virkemidler for kollektivtransporten er ikke nok Bilhold og tilgang til bil er avgjørende for bruk av bil F.eks viser undersøkelser at tilgang til parkering er avgjørende for bruk av transportmiddel: Der parkering avgiftsbelegges reduseres bilbruken (Christensen 2012) Der parkeringen er gratis, og det er godt med plasser, kjører 70 % bil og ikke mer enn 9 % kollektivt (RVU 2009) Av de som hadde bil tilgjengelig, og valgte å ikke bruke den: Vanskelige parkerings- og kjøreforhold (41 %) Kollektivtilbudet oppleves som bedre (raskere, billigere og komfortabelt)(25 %) I tillegg til å styrke kollektivtilbudet må det tas i bruk restriktive tiltak for bil (parkeringsrestriksjoner, bompenger/ køprising)

32 Oppsummering Forventet stor befolkningsvekst tilsier at kollektivtransporten må være grunnstammen i fremtidens transportsystem i byene For å få til en helhetlig transportsystem i byområdene: Målretta og langsiktig satsing på kollektivtransporten Satse der potensialet og transportstrømmene er størst Finansiering av kollektivtransport ved å tørre å ta i bruk upopulære virkemidler For å få flere til å reise kollektivt: Kollektivtransporten må prioriteres framfor bilen Kombinasjon av virkemiddel Arealplanlegging som bygger opp under under kollektivtransporten

33 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! www. urbanet.no

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Notat. Marked og organisering. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 18 / 2009. Bård Norheim

Notat. Marked og organisering. Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? 18 / 2009. Bård Norheim Notat Bård Norheim 18 / 2009 Hvordan får man bilister til å bruke kollektivtransport? Marked og organisering Forord Dette notatet er en del av prosjektet Hvordan får man bilister til at bruge kollektiv

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess

Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. 1. Forsøksordningen er en bred prøve/feile-prosess Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport Konklusjoner etter 500 forsøk Av: forsker Katrine Næss Kjørstad og forsker Heidi Renolen Transportøkonomisk institutt, Postboks 6110,

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover

Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover Rapport nr 2/2006 Kollektivtransport i nordiske byer - Markedspotensial og utfordringer framover På oppdrag for Bård Norheim Kollektivtransport i nordiske byer 2 1 Forord... 4 Sammendrag... 5 1 Problemstillinger

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019

Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 November 2009 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 FORORD Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 er en rullering av Plan for sykkeltiltak 2002-2011. Strategien setter fremtidsrettede

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS

for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen VISTA Utredning AS Kokebok for utbyggere - Mobilitetsplanlegging FutureBuilt 30.03.2011 Sivilingeniør Paal Sørensen Veileder Mobilitetsplanlegging Finansiert av: - FutureBuilt - Framtidens byer Stavanger - Statens vegvesen

Detaljer

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin 10 transportforum 01.2014 Vegprising har i de senere år vært gjennomført i byer som London og Stockholm, med til dels gode resultater. Det går et klart

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer