Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan?"

Transkript

1 Status for sykkel i fire byområderhvem og hvordan? Resultat fra en markedsundersøkelse Tanja Loftsgarden, Urbanet Analyse Frokostseminar 9. desember 2014

2 Agenda Bakgrunn og formål med prosjektet Resultat fra markedsundersøkelsen 1. Status for sykkel i byområdene- hvem og hvordan? (Tanja) Forskjeller mellom byområdene Ulike typer av syklister 2. Hvilke tiltak vektlegger ulike syklister, og finner vi lokale forskjeller? (Ingunn og Arnstein)

3 Ny kunnskap på fagfeltet Flere byområder har store ambisjoner om å øke sykkelandel og legge bedre til rette for sykkel Følge opp nasjonale mål om å redusere klimagassutslipp Ønsker flere som sykler/går: bedre byer å leve i (luftforurensing, støy, framkommelighet osv) Finnes mye kunnskap om hva som skal til for å få flere til å sykle, men: Mye enkeltstående forskning om hvilke faktorer som er viktige Få helhetlige sykkelanalyser av sammenheng mellom rammebetingelser, tiltak og måloppnåelse

4 Bakgrunn og formål I samarbeid med 4 byområder (Oslo, Bergen, Kristiansand og Stavanger/Sandnes) søkte om støtte fra Transnova til prosjektet: Hva må til for å øke sykkelbruken i norske byområder? 1. Økt kunnskap om hvilke virkemidler og tiltak som har best effekt for å oppnå en økt sykkelandel i norske byområder 2. Beskrive hvilke tiltak som bør tas i bruk i ulike byområder for å kunne øke sykkelandelen Prosjektet gir grunnlag for ny kunnskap: Et bredt sammensatt datagrunnlag i fire ulike byområder Kunnskap om målrettede tiltak i et utvalg byområder Overførbar kunnskap om sykkel til andre byområder

5 Metode: Oppgaver i prosjektet 1. Litteraturstudie av internasjonale eksempler - Studie av «best practice» og suksesskriterier 2. Casestudie av virkemiddelbruk i Norge Studie av status og satsningsområder i byområdene 3. Markedsundersøkelse for sykkel- Kartlegging av syklisters verdsetting av ulike sykkeltiltak 4. Analyser av byområder Utforming av målrettede tiltak

6 Om markedsundersøkelsen Nettbasert spørreundersøkelse gjennomført høsten 2014 Omkring respondenter (ca i hvert byområde) God representativitet ift kjønn og alder 1. Situasjon i byområdene Sykkelbruk Infrastruktur, tilfredshet, trygghet, ulykker, konflikter Årsak til å sykle Osv. 2. Verdsettingsstudie av ulike sykkeltiltak Ulike typer syklister preferanser for ulike tiltak Kunnskap om effekt av ulike typer tiltak Hvilke tiltak er viktige i de enkelte byområdene? Hvilke tiltak er viktige for ulike typer syklister?

7 RESULTAT FRA UNDERSØKELSEN- 1) Sykkelaktivitet i byområdene

8 Sykkelaktivitet i byområdene Flere ganger i uka Ukentlig/månedlig Sjelden/aldri 49% 47% 46% 40% 29% 22% 23% 31% 26% 34% 32% 22% Kristiansand Stavanger Oslo Bergen

9 Hvem sykler mest? Kjønn Andel som sykler ofte (minst hver 14 dag) 49% 50% 50% 48% I hovedsak: menn som sykler ofte 42% 32% 37% Bortsett fra Kristiansand der flest kvinner i utvalget sykler ofte 24% Kristiansand Stavanger Oslo Bergen Mann Kvinne

10 Hvem sykler mest? Alder Andel som sykler ofte (minst hver 14 dag) 66% 64% 56% 58% 47% 50% Alderskategorier (år)

11 Alderssammensetning i byområdene 90% Andel som sykler ofte 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand 10% 0% Alderskategorier (år)

12 Formål med alle sykkelreisene Flest reiser til arbeid/(skole) Jevn fordeling av innkjøp/service, fritidsreiser, annet 62% 61% 56% 55% Hovedtrekk i byene Stavanger og Bergen: flest reiser til arbeid/skole Kristiansand: Mange reiser til innkjøp/service Oslo: Mange reiser til fritidsakt. 20% 15% 16% 16% 14% 15% 11% 12% 13% 14% 10% 7% Stavanger Bergen Kristiansand Oslo Arbeids/skole Innkjøp/service Til/fra fritidsakt Annet

13 Hvor langt/lenge sykler man? I hovedsak arbeidsreiser, og gjennomføres av de som sykler relativt ofte Sykler lengst i Bergen, kortest i Kristiansand De «eldste» ( 35 år) sykler lengst 39% 35% 27% Reiselengder Gj.snitt reise i byområdene i alle byområdene: ca 28 min (10 km) Bortsett fra Kristiansand: ca 23 min (8 km) 32% 30% 38% 50% 37% 35% 34% 27% 15% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand 0-15 min min min

14 RESULTAT FRA UNDERSØKELSEN- 2) Sykkelforhold i byområdene

15 Tilfredshet med sykkelforholdene (alle) Tilfredshet med sykkelforholdene (alle respondenter) Kristiansand 15% 15% 70% Stavanger 23% 27% 50% Oslo 22% 21% 57% Bergen 20% 24% 56% Svært/ganske fornøyd Verken eller Svært/ganske misfornøyd

16 Hvor sykler man? (Kun de som sykler) Andel av reisen på ulik type infrastruktur (G/S-veg, Mer enn halvparten av reisen på G/S-veg eller vegbanen sykkelfelt, vegbanen, fortau, annet)? De fleste sykler på G/S-veg eller i vegbanen 41% 63% 20% 29% 30% 24% 14% 11% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand Gang og sykkelveg Vegbanen

17 Fornøyd med infrastruktur (Kun de som sykler) Fornøyd med G/S-veg Kristiansand 14% 16% 70% Stavanger 22% 21% 57% Bergen 26% 34% 40% Oslo 22% 34% 44% Svært/ganske fornøyd Verken eller/vet ikke Svært/ganske misfornøyd

18 Trygghet blant syklistene Hvor trygg føler du deg på strekningen du sykler? Kristiansand 14% 85% Stavanger 24% 75% Oslo 39% 59% Bergen 39% 60% Svært trygg/trygg Svært utrygg/utrygg

19 Konflikter med andre trafikanter (Kun de som sykler) 60 % syklistene var i «konflikt» med andre trafikanter (til hinder for framkommelighet, trygghet e.l) Bergen Oslo Stavanger Kristiansand Var du i «konflikt» på strekningen du syklet? 50% 58% 65% 64% Konflikter med biler er de mest vanlige Biler Gående Type konflikter - alle byområdene (snitt) 36% 30% Andre syklister 13% Parkerte biler 12% Kollektivtrafikk 11%

20 Konflikter-Oslo og Bergen (Kun de som sykler) Oslo Bergen Biler 46% Biler 43% Gående 29% Gående 34% Parkerte biler 20% Parkerte biler 16% Kollektivtrafikk 19% Kollektivtrafikk 13% Andre syklister 11% Andre syklister 7%

21 Konflikter -Stavanger og Kristiansand (Kun de som sykler) Stavanger Kristiansand Biler 34% Gående 30% Gående 29% Biler 25% Andre syklister 14% Andre syklister 16% Parkerte biler 8% Parkerte biler 7% Kollektivtrafikk 5% Kollektivtrafikk 5%

22 Ulykker (Kun de som sykler) Ca 20 %: utsatt for en ulykke i løpet av de siste årene Små forskjeller mellom byområdene, men litt flere ulykker i Oslo og Bergen Ulykkene skjer i hovedsak i vegbanen og på G/S-veg Type ulykke: Flest velt og kollisjon med bil/moped Små variasjoner mellom byområdene Utsatt for ulykke Prosent (%) Velt I vegbanen Kollisjon med bil/moped Kollisjon G/S-veg med annen syklist Annen ulykke På fortau Kollisjon med fotgjenger I sykkelfelt Nei 80 % 2067 Ja 20 % 527 Totalt 100 % 2594 Hvor skjedde Type ulykke ulykken? Utforkjøring Kollisjon med kollektivtrafikk 11 Antall ulykker Antall ulykker N

23 RESULTAT FRA UNDERSØKELSEN- 3) Årsaker til å ikke sykle

24 Hvorfor sykler ikke? Årsaker til å ikke sykle i byområdene (flere svar mulig) Enklere å bruke bil 35% Annet (bl.a dårlig vær, helse m.v) 29% For dårlig infastruktur 26% Sykling oppleves som trafikkfarlig 22% Enklere å bruke kollektivtrafikk 20% Enklere å gå 20% For lang avstand 18% Frykt for tyveri 8% Får dårlig form 7%

25 Enklere å bruke bil 50% 45% 46% 46% 40% 35% 30% 31% 25% 20% 20% 15% 10% 5% 0% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand

26 For dårlig infrastruktur 40% 35% 33% 34% 30% 25% 20% 20% 15% 13% 10% 5% 0% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand

27 Sykling oppleves som trafikkfarlig 35% 32% 30% 25% 25% 20% 18% 15% 10% 11% 5% 0% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand

28 Enklere å bruke kollektivtrafikk 35% 30% 31% 25% 20% 15% 10% 21% 12% 16% 5% 0% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand

29 Enklere å gå 25% 20% 21% 22% 17% 18% 15% 10% 5% 0% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand

30 For lang avstand 30% 25% 20% 15% 10% 5% 11% 16% 21% 26% 0% Oslo Bergen Stavanger Kristiansand

31 Hvordan reiser man når man ikke sykler? Alternativ transportmiddel for de som sykler (alle reiser) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 3% 4% 2% 4% 22% 44% 39% 54% 50 % 40 % 46% 17% 29% 30 % 17% 20 % 10 % 24% 19% 32% 22% 0 % Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Gange Reist kollektivt Bil Annet

32 Hvordan reiser man når man ikke sykler? Alternativ transportmiddel for de som sykler (reiser<3km) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 1% 2% 2% 2% 11% 31% 15% 39% 33% 7% 21% 8% 40 % 30 % 20 % 10 % 54% 51% 60% 62% 0 % Oslo Stavanger Kristiansand Bergen Gange Reist kollektivt Bil Annet

33 Satsing i byområdene Hvilke tiltak politikerne bør prioritere for å forbedre forholdene for sykkel? Bygge ut sykkelvegnettet 91% Sikre vedlikehold 91% Merke sykkelruter 76% Informasjon/kampanje 50% Restriksjon på bilbruk 31% Enighet mellom byområdene, men større vilje til restriksjon på bil i Oslo og Bergen enn i Stavanger og Kristiansand

34 Oppsummering Flere som sykler ofte i Kristiansand og Stavanger enn i Oslo og Bergen Kristiansand og Stavanger (50 % sykler ofte) Oslo og Bergen (40 og 34 % sykler ofte) Sykkelforholdene oppleves som bedre i Kristiansand og Stavanger enn i Oslo og Bergen KrSand/Stavanger:70/50 % er tilfredse med sykkelforholdene Oslo/Bergen: 57/56 % er misfornøyde med sykkelforholdene Sammenheng mellom sykkelaktivitet og: Hvor stor andel infrastruktur man sykler på (G/S-veg) Tilfredshet med sykkelforholdene Opplevelse av trygghet, konflikter og ulykker

35 Oppsummering fortsetter Sammenheng mellom sykkelaktivitet og alder/kjønn Menn, år sykler mest, og damer/eldre/yngre sykler minst Større aldersmangfold i Kristiansand og Stavanger, og mer ensartet gruppe («transportsyklister») i Oslo og Bergen Årsaker til å ikke sykle: Både sykkelfaktorer: manglende infrastruktur, trafikkfarlig m.v Andre forhold: bilen er for enkel å ta i bruk, godt kollektivtilbud, lange avstander m.v Undersøkelsen viser behov for å: Målrette sykkeltiltak i de ulike byene Ta i bruk sammensatt virkemiddelpakke (bl.a restriksjon for bil) For å få de som ikke sykler på sykkelen: bygge ut sikker og trygg infrastruktur, samt sikre vedlikehold av nettet

36 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! www. urbanet.no

Hvilke tiltak vektlegger ulike trafikantgrupper, og finner vi lokale forskjeller?

Hvilke tiltak vektlegger ulike trafikantgrupper, og finner vi lokale forskjeller? Hvilke tiltak vektlegger ulike trafikantgrupper, og finner vi lokale forskjeller? Ingunn Ellis og Arnstein Øvrum, Urbanet Analyse Urbanets frokostseminar 9. desember 2014 Kort om verdsettingsstudier Verdsettingsstudier

Detaljer

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011

Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Sykkelregnskap Sykkelregnskap Sandefjord kommune 2011 Forord Sandefjord kommune gir for andre gang ut et helhetlig sykkelregnskap. Det gjør vi for å sette fokus på sykkelens vilkår i byen, og for at vi

Detaljer

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015

Rapport. Parkering som virkemiddel. Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner. Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum 64/2015 Rapport 64/2015 Ingunn Opheim Ellis Arnstein Øvrum Parkering som virkemiddel Trafikantenes vektlegging av ulike parkeringsrestriksjoner Parkering som virkemiddel. Trafikantenes verdsetting av ulike p-restriksjoner

Detaljer

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien

Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Porsgrunn bedre sykkelby enn Skien Syklistene i Porsgrunn er mer fornøyde enn syklistene i Skien. Og forholdene blir stadig bedre i Porsgrunn. Mens Porsgrunn er på 12. plass og holder posisjonen fra 2013,

Detaljer

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle

Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Nasjonal sykkelstrategi trygt og attraktivt å sykle Statens vegvesens oppfølging blant annet gjennom sykkelveginspeksjoner Hege Herheim Tassell Utbyggingsavdelingen Statens vegvesen Vegdirektoratet Delmål

Detaljer

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby

Oslo sykkelstrategi 2015-2025. Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Oslo sykkelstrategi 2015-2025 Slik skal Oslo bli en bedre sykkelby Bestiller Oslo kommune Kontaktperson bestiller Rune Gjøs, Sykkelprosjektet Medvirkende konsulenter Linda Kummel, Spacescape (ansvarlig)

Detaljer

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE

EUROPEISK KAMPANJE GI BILEN EN PAUSE I byen uten bilen EUROPEISK KAMPANJE Flere norske byer markerer Europeisk mobilitetsuke og Internasjonal bilfri dag i september. Målet er å motivere til miljøvennlig transport og mindre biltrafikk i sentrumsområder.

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr.

Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013. Sykkelregnskap. statens vegvesen rapporter Nr. Transportplanlegging Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Vegdirektoratet November 2013 Sykkelregnskap statens vegvesen rapporter Nr. 211 Statens vegvesen rapporter NPRA reports Norwegian Public

Detaljer

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport.

Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana Sykkel gir barn frihet til transport. Strategisk plan for aktiv transport Plan for sammenhengende gang- og sykkelvegnett i Rana 1 Innledning... 2 1.1

Detaljer

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid?

Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Har sykkelparkering potensiale til å øke sykkelandelen på reiser til/fra arbeid? Marthe Stranden Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Medveileder: Ann Karin Midtgaard,

Detaljer

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008

Notat. Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon. Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud 07 / 2008 Notat 07 / 2008 Ingunn Ophem Katrine N. Kjørstad Alberte Ruud Passasjerenes opplevelse av ventetid før og etter innføring av sanntidsinformasjon INNHOLD 1. Bakgrunn... 4 2. Utvalg og metode... 5 3. Resultater

Detaljer

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012

Konferanse. Byutvikling for bedre luft og klima. rapport. Trondheim 8. okt 2012 Byutvikling for bedre luft og klima rapport Trondheim 8. okt 2012 Konferanse 1 Ja, vi kan! Konferanse: Konferansen ble arrangert av Statens vegvesen og Klima- og forurensningsdirektoratet. Konferanseansvarlig:

Detaljer

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram

Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Forskerforbundet: Kartlegging av medlemmenes erfaringer med EUs rammeprogram Skriftserien nr 5/2014 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag og hovedfunn 3 2. MEDLEMMENES AKTIVITET OVERFOR EUS RAMMEPROGRAM

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Erfaringer fra temamøte om ATP og gangtrafikk

Erfaringer fra temamøte om ATP og gangtrafikk Erfaringer fra temamøte om ATP og gangtrafikk Guro Berge Seniorrådgiver Statens vegvesen, Vegdirektoratet TMT, Transportplanseksjonen ATP-modellen og gående Stavanger 29.nov 2010 Om nasjonal strategi for

Detaljer

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER

OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Aktivitet 2011-12 OPPSUMMERING AV TILTAK, INDIKATORER OG HOLDNINGER Rune Opheim, Civitas ATP-nettverkssamling Fredrikstad, 4.-5. mars 2013 BAKGRUNN Studert sammenhenger mellom miljødata, innbyggernes holdninger

Detaljer

Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien

Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien Bakgrunn, kreativ løsning, resultater og planer videre Samspillskampanjen Del veien Hvorfor? Sykkelbruken øker Foto: Solveig Jentoft 18.02.2014 Samspillskampanjen Hvorfor? Flere trener på sykkel 18.02.2014

Detaljer

Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten

Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten Nytte av tiltak for universell utforming i kollektivtransporten Nils Fearnley, Merethe Dotterud Leiren, Kåre H. Skollerud og Jørgen Aarhaug, Transportøkonomisk institutt, Oslo Abstract Universell utforming

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Petter Christiansen Innfartsparkering i Hordaland resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering TØI rapport 1342/2014 Innfartsparkering i Hordaland resultater fra

Detaljer

Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds

Farver og striber. Gode cykeltiltag i bykryds Farver og striber Gode cykeltiltag i bykryds Forsker Michael W. J. Sørensen Transportøkonomisk institutt Trafikdage, Aalborg Universitet Mandag den 22. august 2011 (Norsk præsentation) Civilingeniør, ph.d.

Detaljer

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011. Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune Tom Erik Julsrud TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune TØI rapport 1161/2011 Reisevaneundersøkelse for Kongsberg Teknologipark og Kongsberg kommune

Detaljer

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015

SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI FOR DRAMMEN 2005-2015 SYKKELSTRATEGI 2005-2015 1. Sykkelregnskap 3 - Bakgrunn - Status - Statistikk og Evaluering 2. Sykkelpolitikk.. 21 - Visjon & mål - Grunnleggende prinsipp - Utformingsveileder

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer