Arbeid og ungdom. Når tiltakene ikke virker. Hynsneskurset 24. april 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeid og ungdom. Når tiltakene ikke virker. Hynsneskurset 24. april 2014"

Transkript

1 Hynsneskurset 24. april 2014 Arbeid og ungdom Når tiltakene ikke virker Rådgivende overlege Karen Walseth Hara NAV Sør-Trøndelag

2 Program 1. Utfordringsbildet 2. Myter og fakta 3. Regelverk og handlingsrom 4. Tiltak i NAV for unge 5. Samhandling 6. Noen case fra en vanlig aprildag i NAV 7. Dagens utfordring NAV, Side 2

3 Hva var DIN aller første jobb? NAV, Side 3

4 Utfordring: Helse g n i b b o m psykis k ubala n se e s l e t t a m t u k s i kron NAV, søvnmangel Side 4

5 Diagnose til hjelp eller besvær? Psykiater Unni Kristiansen: Lettere psykiske lidelser er egentlig først og fremst livet selv, men i dagens samfunn må de få en diagnoselapp for at de skal gjelde Fastlege Harald Sundby: Adresseavisen Ungdom som samfunnets kanarifugler. Livet selv. Både leger og samfunn er bekymret. Second Preventing Overdiagnosis conference, September 15-17, 2014, Oxford, UK. NAV, Side 5

6 Hvis diagnosen er stilt bør den ikke serveres til NAV alene men ledsages av: Informasjon om alvorlighetsgrad Konsekvenser for FUNKSJON i et arbeids/ utdanningsperspektiv. Hands ON eller hands OFF Integrere behandling, arbeid/utdanning og andre tiltak Tidsperspektiv, dvs HVOR LENGE! Tenk på en dynamisk plan som kontinuerlig tilpasses situasjonen MEN ifølge Rachel Perkins: These are the wrong questions! Research shows: Diagnosis, duration, severity of problems, not reliably associated with employment outcomes The only individual characteristics that influence employment outcomes are motivation and selfefficacy (very much affected by expectations of others) NAV, Side 6

7 Sykmelding - helsetjeneste eller bjørnetjeneste? Kronikk i Tidsskrift for den norske Legeforening, nr 8, 2008, ved psykolog Andreas Joner, NAV Arbeidsrådgivning Sykmelding kan være en vedlikeholdende og forverrende faktor ved lettere psykiske lidelser og tilfører medisinskfaglig legitimitet til pasientens unnvikelsesadferd. NAV, Side 7

8 Utfording: FRAFALL FRA SKOLE I Norge: ca 30% fullfører ikke vgs innen rettighetsperioden på 5 år. OECD: Low educational attainment is associated with general health impairment, lower work participation and higher work disability Solveig Osborg Ose, seniorforsker ved avdelinga Helsetjenesteforskning hos SINTEF Teknologi og samfunn nyanserer bildet. 70% av de med frafall kommer i jobb. Obs økte NAV ytelser på sikt. 30% gjør det ikke = en sårbar gruppe. Hvordan identifisere disse? NAV, Side 8

9 Helse, frafall fra skole og NAV-ytelser Karin De Ridders doktorgrad. Prospektiv studie. Over 8000 ungdommer. HUNT studien. 17 % hadde ved 24 år ikke fullført VGS. Av de som ikke hadde fullført var 20% på langtidsytelser (>180d) fra NAV. 2/3 av ytelsene var medisinske ytelser Helse var sterkt assosiert med det å falle ut av arbeidslivet, uavhengig av sosioøkonomiske faktorer. Svekket helse marginaliserer fra arbeidslivet. Hva kan vi samlet gjøre for å forhindre dette? NAV, Side 9

10 Utfordring: JOBB Evaluering av Jobbstrategien ved Sintef Helse De unge får tilbud om en ytelse, men får i for liten grad tilbud om en jobb. NÅ: Samlet nasjonal satsing. Følg med! NAV, Side 10

11 NAV, Side 11

12 Årets ord 2012: å nave (naving) = ta seg et friår på statens regning. Slutter på skolen for å motta ytelser fra NAV Lite forskning som tyder på at det er generelt lett å motta ytelser fra NAV uten god dokumentasjon på at man faktisk har krav på en ytelse. Skambelagt, tar seg ikke ut på Cven, foreldre og unge kvier seg for unormalitetsstempelet. Arbeidsledig ungdom ofte ikke krav på dagpenger (mangler inntektsgrunnlag) Eneste inntektsalternativ er ofte økonomisk sosialhjelp Individstønad for å delta I arbeidsmarkedstiltak (f.eks arbeidspraksis med 227 kr pr dag hvis under 19 år. 313 kr hvis eldre). Evt supplerende sosialstønad I tillegg. Eller en diagnose NAV, Side 12

13 Hva må til for å få støtte igjennom Nav til videre utdanning?? - klippet fra diskusjonsforumet til foreldre.no Har vært arbeidsledig i 4 mnd...søkt på det som kan søkes etc.. Kunne tenke meg noe videreutdanning evt å bytte litt beite..noen mulighet for å få støtte til dette?? Yes, videreutdanning under betaling fra Nav... det har jeg også lyst på! Si fra hvis du finner en måte å få støtte på! Hvorfor ta opp studielån eller jobbe på si når man har Nav? Første bud, ta kontakt med saksbehandleren din på nav kontoret. Og du får ikke dekket utdanning som arb søker, men kan ev bli søkt inn på div kurs, ev jobbsøkerkurs, der det kan åpne seg endel muligheter,, Kun store helsemessige årsaker,eller som aleneforsørger, kan du få dekket omskolering/utdanning, og det er ikke en selvfølge da heller. NAV, Side 13

14 Velferdsstaten Norge og resten av verden Ungdomsledighet 9,5 %* Uførepensjon: ca 14 per 1000 under 30 år - Økende andel - Ca 50% psykiske lidelser AAP 3,5% mens 5 % for totalbefolkningen i arbeidsfør alder under 30 år registrert hos NAV Ungdomsledigheten i Europa* (under 25 år per mars 2013 ifølge Eurostat): 5,7 millioner står utenfor arbeid. Hellas 59%, Spania 56% Italia 40%, Sverige 25%, Tyskland 7,5% NAV, Side 14

15 Unge og helserelaterte ytelser Sterk vekst i antall unge mottakere av uføreytelser fra tallet. (Brage og Thune. Arbeid og Velferd 3/2008) I internasjonal sammenheng har Norge en lav andel NEET (verken i arbeid eller under utdanning/opplæring) Men av disse mottar i følge OECD en relativt høy andel helserelaterte ytelser I rapporten Jobs for Youth: Norway (OECD 2008), antydes det at dette skyldes at vilkårene for dagpenger er for strenge, og at for mange passiviseres med en helserelatert ytelse Unge på arbeids- og helserelaterte ordninger (NAVrapport nr ) NAV, Side 15

16 // Rapport 1 // 2014 Fattigdom og levekår i Norge Status 2013 NAV, Side 16

17 3. REGELVERK OG HANDLINGSROM NAV, Side 17

18 Studenter og inntektssikring ved sykdom Sykepenger (SP) Hvis deltidsjobb og sykepengerett: ordinær sykepengesak. Studier gir ikke rett til SP. Arbeidsavklaringspenger (AAP) fjerde ledd Rett til AAP hvis GODKJENT utdanningssted og TILSTÅTT STØTTE fra Statens Lånekasse. Første 20 uker* bruke rettigheter gjennom Lånekassen deretter NAV Må være 100% ut av studier. Slipper å vurderes mot etthvert arbeid NAV, Side 18

19 Opplæringstiltak Aldersbegrensning Deltakere på opplæringstiltak skal være over 19 år. For å få tildelt opplæringstiltak i form av ordinær utdanning må deltaker være over 26 år. Opplæring i form av ordinær utdanning for tiltaksdeltakere under 26 år kan likevel gis dersom deltaker på grunn av sykdom, skade eller lyte er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for annen ungdom. Varighetsbegrensning Varighet tilpasses individuelle behov. Kan gis i inntil tre år. Kan forlenges (dersom tiltaksdeltaker på grunn av sterke sosiale eller helsemessige problemer ikke kan gjennomføre en nødvendig og hensiktsmessig utdanning i løpet av tre år og er i en utdanningssituasjon som avviker vesentlig fra den som gjelder for andre.) NAV, Side 19

20 Ung ufør ( 3-21). Minste tilleggspensjon IKKE ensbetydende med det å være ufør i ung alder Ufør før fylte 26 år Alvorlig og varig sykdom ( Alvorlighetskriteriet ) Ledsagende funksjonssvikt Arbeidsutprøving kan prøves til 36 år Tilleggspensjon (for tiden tilsvarende 3,5 G) Legens rolle: medisinske opplysninger NAV, Side 20

21 4. Tiltak i NAV for ungdom Prioritert gruppe ved bruk av ordinære virkemidler og tiltak. Spesielt for de unge: Ungdomsteam/ungdomskontakt ved de fleste NAV kontor Ny GIV Spesifikke tiltak Lånekassen eller NAV? Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget (place then train, ordinært arbeidsliv) Forskning på NAVs tiltak pågår og igangsettes fortløpende. NAV, Side 21

22 NAV tenker nytt NAV, Side 22

23 Næringslivet tenker nytt NAV, Side 23

24 RBK Ung I jobb NAV, Side 24

25 Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet alle kommuner motivere og kvalifisere sosialhjelpsmottakere for å komme I arbeid. En av tre går over i ordinært arbeid. 2 år etter programmet er avsluttet: 1 av 5 fortsatt I ordinært arbeid. (Registerdata) Systematisk oppfølging I form av Helhetlig Prinsippstyrt Metodisk Tilnærming (HPMT) gir bedre resultater (RCT gjennomført) NAV, Side 25

26 Praksis- og kunnskapsutvilkling i NAV kontor i Sør-Trøndelag Styringsgruppe Prosjekteiere: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i samarbeid med NAV Sør-Trøndelag. Medlemmer i tillegg til prosjekteierne er representant for kommunene og forskingsfaglig ansvarlige fra HiST og NTNU, brukerombud og brukerepresentant. Sekretær for styringsgruppa Arbeidsgruppe etableres etter at lokale prosjektplaner og forskingsdesign er godkjent Prosjektleder NAV Sør-Trøndelag Referansegruppe etableres etter at delprosjekt 1 er avsluttet Forskergruppe ledet av forskingsfaglig ansvarlige Delprosjekt 1 Kartlegging på systemnivå Delprosjekt 2 Metodeutvikling i oppfølging av ungdom med sammensatte behov Delprosjektleder fra praksisfeltet/ utvalgte forskere Jobbhuset NAV Orkdal NAV Lerkendal Delprosjektleder fra forskningsfeltet Alle ungdommer i fylket (18-30 år) Hovedmålgruppe: Ungdom som mottar sosialhjelp (18-25 år) Hovedmålgruppe: Alle ungdommer som trenger oppfølging fra NAV (18-25 år) Hovedmålgruppe: Alle ungdommer som mottar AAP (18-30 år) Alle NAV-kontor c i fylket og deres samarbeidspartnere Januar-juni 2014 Eget søkelys: minoritetsungdom Eget søkelys: minoritetsungdom Forløpsstudie med alle i målgruppen på de tre arenaene Mars 2014-desember 2016 Eget søkelys: hørselshemmede unge og unge med kognitive problem NAV, Side 26

27 Tid Målgruppe Antall Utprøving 3. kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv.2016 NAV Lerkendal 1 Døve unge mellom 18 og 30 år som har tegnspråk som førstespråk Orkdal ca 20 ungdommer Karriere- verktøyet jobbpics Etablering av faste arbeidsplasser med tegnspråk- miljø 2 Ungdom under deltakere pr Avklaring og med sammensatt gruppe med oppstart kartlegging: Karriere- livsproblematikk 2 ganger pr halvår. Til veiledning ifm AEV, sammen max 8 bruk av Jobbpics, bruk grupper = av MI, kartelgging av deltakere kognitive vansker, bruk av detaljerte ukesplaner 3 Ungdom med spesielt tilpasset innsats og sammensatt livsproblematikk deltakere pr gruppe med oppstart 2 ganger pr halvår. Til sammen max 8 grupper = deltakere Ungdom i alderen 4 grupper a 12 = år er nye deltakere i brukere av NAV eller ikke har hatt kontakt de siste 6 mnd Alle ungdommer med minoritets- språklig bakgrunn som ikke har en aktivitetsplan mot 5 arbeid/aktivitet Jobbhuset 6 Ledige ungdommer mellom år med sammensatte behov som søker om sosialstønad 7 Ledige ungdommer mellom år med sammensatte behov som mottar AAP Utvalg av brukere som skal følges i forløpsstudiet i Praksis og kunnskapsutvikling grupper a 12 i 2015 =84. 5 grupper a 12 i 2016 =60 deltakere. Totalt 192 fordelt på 16 grupper Av de 192 er det anslått ca 1-2 i hver gruppe som er flyktninger/minoritet sungdom uten aktivitetsplan. Dvs fra ca ungdommer 6-8 grupper a`10-20 ungdommer = 100 pr halvår og ca 400 totalt fra høsten våren 2016 Uklart omfang og varighet men med oppstart våren 2015 Kurs i jobbsøking med sikte på praksisplass/jobb med tilbud om deltakelse i påfølgende selvstyrte grupper Gruppebasert avklaring med oppstart en gang pr mnd. Varighet 4-6 uker med individuell oppfølging og bruke av MI Gruppebasert avklaring med oppstart en gang pr mnd. Varighet 4-6 uker med individuell oppfølging og bruke av MI. Kurs og arbeids- rettet oppfølging med bruker- styrte forbedringsprosesser Samme tilbud til målgruppe som mottar AAP? NAV, Side 27

28 Individual placement support (IPS) 8 prinsipper (oversatt til norsk av NAV/ Helsedirektoratet): Alle som ønsker det, kan få tilbud om IPS-tjenesten, ingen inngangskriterier. Integrering av arbeid og behandling. Målet er en vanlig jobb. Økonomisk rådgivning i overgangen fra trygd/stønad til arbeid. Jobbsøking starter med én gang og senest etter en måned. Oppfølging er ubegrenset i tid og individuelt tilpasset både arbeidstaker og arbeidsgiver. Jobbsøking skal skje ut fra deltagerens interesser og ferdigheter. Systematisk jobbutvikling: Jobbspesialisten bygger nettverk av arbeidsgivere ut fra brukernes yrkesønsker og utvikler systematisk relasjoner med lokale arbeidsgivere. NAV, Side 28

29 Støtteordninger for bedriften Lønnstilskudd Erfaringer fra Fleksjobb I Danmark NAV, Side 29

30 5. Samhandling med NAV. Praktiske tips (Tilgjengelighet!!!) Nulltoleranse for manglende oppmøte. Trene døgnrytme og struktur Sammen hindre dropout fra skole Gutt 23 år, generalisert angstlidelse, AAP og lærling Sammen hindre dropout fra behandling Gutt 28 år, mangeårig invalidiserende smerter, medikamentavhengighet, søker uførepensjon NAV, Side 30

31 Manglende oppmøte Sykdom eller uvane? Aksepteres ofte taust av både behandlere og NAV?! Gjør det mulig å UNNGÅ det som er vanskelig og ubehagelig. Bør sees og få konsekvenser. Drøft med den det gjelder! Drøft med samarbeidende instanser Vurder om det er behov for økt oppfølging og/eller økte krav! kognitive hjelpemidler Stikkord: Ivaretagelse og ansvarliggjøring. Ytterste konsekvens: Stans av ytelse eller behandling. Men først bryr vi oss! NAV, Side 31

32 HOVEDREGEL: Nulltoleranse for uvarslet, manglende oppmøte. Manglende oppmøte: Skal VARSLES så snart som mulig. Må BEGRUNNES godt. DOKUMENTERES (obs gjentagelser, sprikende historier). Får KONSEKVENSER (alle kan gjøre feil en eller to ganger, men ikke alltid) INGEN REGEL UTEN UNNTAK NAV, Side 32

33 Døgnrytme & struktur i dagen Manglende struktur og innhold i dagen. Gamle mønster må brytes. Nye vaner må på plass før man klarer å møte opp og delta i både behandling, rehabilitering og arbeidsrelatert aktvitet. Hvem kan bistå med dette (DRØFT): - fra helse (kommunal psykiatritjeneste, døgnbasert rehabilitering) - fra NAV (lavterskeltiltak, LOS, Arbeid med Bistand) - andre instanser (kommune, fylkeskommune) NAV, Side 33

34 Rollerfordeling og forventninger til hverandre NAVs behandlingsoptimisme versus BEHANDLERs jobbpessimisme Enkle kjøreregler: Gjensidig resepkt Holde seg til det man faktisk KAN si noe om Reflektere sammen Stille krav og kritiske spørsmål til hverandres vurderinger NAV, Side 34

35 Case 1: Tilbake til skolen Gutt 23 år og allerede en gjenganger i tiltak og behandling. Generalsiert angstlidelse (GAD) Falt ut av behandling og utdanning. Ingen krav. Plan: En pause. Men for hvem? Kognitiv adferdsterapi (Metakognitiv tilnærming). Du er syk, men du er ikke så syk at du ikke kan møte til behandling. Oppmøte blir en del av din aktivitesplan I NAV Motivere bruker og samarbeidspartnere til å prøve igjen. Timing. Plan over tid. NAV, Side 35

36 Case 2: Motivere til behandling Gutt 28 år som søker om uførepensjon Svært alvorlig smertetilstand. Utvikler etterhvert medikamentavhengighet. Oppsøker fastlege og legevalt hele tiden (flere ggr pr dag/ helg) Mye hensiktsmessig smertebehandling er forsøkt. Også etterhvert uhensiktsmessig behandling Først, andre og tredjelinjetjenesten jobber etterhvert tett sammen. Behandlingsplan med rus og psykiatri som hoveaktører. Hvordan motivere bruker til oppmøte? NAV bidrar etter eget initativ. Behandlingsplan som del av aktivitesplan. NAV, Side 36

37 En vanlig aprildag ved NAV lokal 24 år, kvinne, personlighetsforstyrrelse, brekninger/ oppkast, ekstrem vegring mot oppmøte, søker om UP og tilleggsytelse ung ufør 30 år, kvinne, syk fra tidlige ungdomsår, borderline personlighetsforstyrrelse, seksueltmisbruk, søker UP 28 år, mann, sykdomsdebut 16 år gammel, panikklidelse, senere kronisk utmattelse, bonde, AAP, ingen behandlingsplan som kan godkjennes. NAV, Side 37

38 Vitlaus mann vaker all natti tenkjer både upp og ut. Han er trøytt og mod når morgonen kjem, og alt er flokut som før. NAV, Side 38

39 Alf Prøysen Griskokktrøsta, ofte omtalt som "Griskokkvisa Ref: For arbe' skjemmer ingen, gå trøstig inn i bingen og slå ti mat åt grisom og gå ut att og le. NAV, Side 39

40 Dagens utfordring NAV, Side 40

Overgang fra videregående skole til arbeid

Overgang fra videregående skole til arbeid Skole for alle 20/3 2014 Overgang fra videregående skole til arbeid v/may-liz Flatholm NAV Sør-Trøndelag Gode resultater «Norge, verdens beste land å bo i» Et likhetssamfunn Høy arbeidsdeltakelse/lav ledighet

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene.

Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. IPS en lyninnføring til møtet med MIAS Skal man gi mennesker muligheter må man tro på mulighetene i menneskene. Eller, som Olav H. Hauge ville ha sagt det: Det er den draumen me ber på at noko vedunderleg

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger Trygdeytelsen arbeidsavklaringspenger ble innført i 2010. «Å avklare for arbeid» betyr at man skal finne ut om personen kan fungere i vanlig arbeidsliv, og eventuelt hvor mye vedkommende kan jobbe, eller

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt NAV. KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune. OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt NAV http://o/ 2 Innhold Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 5 Kort beskrivelse

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid

Innspill til en strategi for å få flere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeid Du er her: regjeringen.no / Dokum entarkiv / Innspill til en strategi for å få flere personer m ed nedsatt funksjonsevne i arbeid Rapport, 20.01.2011 Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II Utgiver:

Detaljer

Hva er god Arbeid med bistand?

Hva er god Arbeid med bistand? AFI-rapport 2/2013 Jon Qvortrup og Øystein Spjelkavik Hva er god Arbeid med bistand? Forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2013:2 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Til debatt: Arbeid eller trygd

Til debatt: Arbeid eller trygd Til debatt: Arbeid eller trygd Tanker, refleksjoner Trond Haagensen, sosionom TRS 30.05.2013 Et arbeidslivsløp Personlige ressurser Arbeid Arbeidsavklaringspenger Foreningsarbeid Utdannelse Arbeidsrettede

Detaljer

Bruken av gradert uførepensjon

Bruken av gradert uførepensjon Bruken av gradert uførepensjon Rapport 2014-13 Proba-rapport nr. 2014-13, Prosjekt nr. 14029 ISSN: 1891-8093 HB, OBS, JR /PDS, 17.12.14 -- Offentlig -- Bruken av gradert uførepensjon Utarbeidet for Arbeids-

Detaljer

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne R Virkning av arbeidsrettede tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne En litteraturstudie Rapport 2011-02 Proba-rapport nr. 2011-02, Prosjekt nr. 950 ISSN: 1891-8093 HB, Aug, 1. mars 2011 Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Hjelp eller barrierer?

Hjelp eller barrierer? Hjelp eller barrierer? En undersøkelse av betingelser for høyere utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne LARS GRUE & JON ERIK FINNVOLD Rapport nr 8/14 nova Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid

Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid AFI-rapport 9/2013 Annlaug Bragdø og Øystein Spjelkavik Individuell oppfølging av unge i ferd med å havne utenfor skole og arbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid

Inkludering av ungdom i skole eller arbeid AFI-rapport 20/2012 Kjetil Frøyland Inkludering av ungdom i skole eller arbeid Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Første delrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 13

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Nye uførepensjonister

Nye uførepensjonister R Nye uførepensjonister Erfaringer med NAV Rapport 2013-06 Proba-rapport nr. 2013-06, Prosjekt nr. 12043 ISSN: 1891-8093 HB, IE, PDS, SK/TTH, 10. mars 2013 Offentlig Rapport 2013-06 Nye uførepensjonister

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer