NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler"

Transkript

1 NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

2 NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger

3 Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens lengde Gradert sykemelding Arbeidsgiverperiode Diagnoser Utfylling av skjema NAV, Side 3

4 Formål med sykepenger Sykepenger skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av sykdom eller skade NAV, Side 4

5 Opptjening av rett til sykepenger Må ha vært i arbeid i minst fire uker Inntekten må tilsvare en omregnet årsinntekt på minst kr Likestilt med arbeid er Dagpenger Foreldrepenger Stønad ved barns sykdom Sykepenger NAV, Side 5

6 Beregning av sykepenger Sykepengene blir som hovedregel beregnet etter inntekten på sykemeldingstidspunktet Varierende inntekter Sykepengene kan ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) NAV, Side 6

7 Sykepengeperiodens lengde Sykepenger kan gis i inntil 248/250/260 dager Antall dager er lik selv om du er gradert sykmeldt Sykemeldingsperioder telles sammenhengende der det er under 26 uker mellom periodene For å få ny rett til sykepenger fra NAV etter maksdato, må du har vært helt arbeidsfør i 26 uker NAV, Side 7

8 Gradert sykemelding Gradert sykmelding er en kombinasjon av arbeid og sykepenger Du har rett til sykepenger tilsvarende graden av arbeidsuførhet. Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent Arbeidsgiveren og den sykmeldte må sammen finne fram til en arbeidsordning som fungerer best mulig for alle parter NAV, Side 8

9 Enkeltstående behandlingsdager I enkelte tilfeller kan enkeltstående behandlingsdager være et alternativ til gradert sykemelding Du anses som 100 % arbeidsufør den dagen behandlingen gis og fullt arbeidsfør de andre dagene Gjelder kun ved èn fast behandlingsdag i uken. Et behandlingsopplegg med to eller flere behandlingsdager i uken ses på som en sammenhengende sykmeldingsperiode, og gradert sykemelding må benyttes NAV, Side 9

10 Arbeidsgiverperiode 16 første kalenderdager av sykemeldingsperioden Arbeidsgiver plikter bare å utbetale sykepenger for de dagene det skulle vært utbetalt lønn Unntak kronisk syk Når arbeidsgiver nekter å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden er hovedregelen: NAV vurderer om arbeidstakeren har rett til sykepenger NAV kan utbetale sykepengene for arbeidsgiverperioden etter å ha innhentet opplysninger fra arbeidsgiver og evt legen NAV krever beløpet tilbake fra arbeidsgiveren NAV, Side 10

11 Diagnoser Arbeidsuførhet på grunn av egen sykdom eller skade er et av de sentrale vilkårene for rett til sykepenger Enkelte diagnoser gir ikke rett til sykepenger Z diagnose (fra legen) NAV, Side 11

12 Utfylling av skjema Del C leveres til din arbeidsgiver Kravet er del D av sykemeldingen. Du må svare på alle spørsmålene og skrive under. Denne sendes til Nav eller din arbeidsgiver Arbeidsgiver må sende inn blankett: NAV inntekts- og skatteopplysninger NAV, Side 12

13 NAV Oslo//Kari-Anne Eriksen Arbeidsavklaringspenger (AAP)

14 Innhold Formål Inngangskriterier Muligheter på arbeidsavklaringspenger Beregning Arbeidsavklaringspenger og skolegang Annen oppfølging fra NAV NAV, Side 14

15 Formål med Arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt i perioder du på grunn av sykdom eller skade har behov for bistand fra NAV for å komme i arbeid eller tilbake til skole NAV, Side 15

16 Inngangskriterier Hovedregel: medlem i folketrygden i minst tre år før det søkes om arbeidsavklaringspenger. Opphold i Norge Være mellom 18 og 67 år NAV, Side 16

17 Inngangskriterier Sykdom, skade eller lyte må være årsaken til at arbeidsevnen er nedsatt Arbeidsevnen må være nedsatt i en slik grad at man hindres i å komme i arbeid Det sentrale her er ikke helsetilstanden i seg selv, men konsekvensen av helsetilstanden og muligheten til å ha et inntektsgivende arbeid Helhetlig vurdering NAV, Side 17

18 Vurderes mot ethvert arbeid Skal vurderes i forhold til ethvert arbeid som man er i stand til å gjøre, også mulighetene for å få heltids- og deltidsarbeid Må være i behov for behandling eller arbeidsrettet tiltak, og være under oppfølging fra NAV NAV, Side 18

19 Muligheter på arbeidsavklaringspenger Hjelp til å komme tilbake i arbeidslivet Avklare arbeidsevnen Kurs skolegang NAV, Side 19

20 Beregning Arbeidsavklaringspenger gis med 66% av den inntekt man hadde før man ble syk Utregnes per dag og gis for fem dager per uke (260 dager pr år) Barnetillegg Kr 27 pr. barn Øvre grense Inntekt over 6 G (kr ) regnes ikke med i beregningsgrunnlaget Minsteytelse Minste årlige ytelse er 1,97 G (kr ) NAV, Side 20

21 Arbeidsavklaringspenger og Skolegang NAV, Side 21

22 Midlertidig avbrutt studie p.g.a sykdom/skade Studiet skal være helt avbrutt og man skal gå i aktiv behandling Det holder ikke at studieprogresjonen er nedsatt Det er kun behandling som er godkjent som tiltak for studenter Etter endt behandling, ved tilbakeføring til studiet, avsluttes AAP sak NAV, Side 22

23 Skolegang som tiltak Dersom man p.g.a. sykdom eller skade ikke kan fortsette i det arbeidet man har eller fortsette på den skolegang man har påbegynt kan det gis skolegang som tiltak Ordinær utdanning kan gis til personer som har fylt 26 år Det finnes unntak NAV, Side 23

24 Unntak fra aldersgrensen på 26 år Ungdom som er i vesentlig annen utdanningssituasjon enn annen ungdom Påbegynt eller gjennomført utdanning som ikke lenger kan nyttiggjøres pga helsen Utsikter til fremtidig inntjening er usikker NAV, Side 24

25 Annen oppfølging fra NAV NAV, Side 25

26 Oppfølgingstjenesten (OT) Tilbud til ungdom opp til 21 år Tilbys ungdom som er i ferd med å falle ut av videregående opplæring eller ungdom som ikke har skoletilbud Oppfølgingstjenesten (kommunen) vil kunne hjelpe med råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg tilbud om opplæring, praksisplass eller arbeid i samarbeid med NAV tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og praksisplass i bedrift i samarbeid med NAV NAV, Side 26

27 Studier med støtte (SMS) Tilbudet gjelder dem som har psykiske helseproblemer og som: er i ferd med å starte på en høyere utdanning er i en høyere utdanning eller har fått utdannelsen avbrutt eller forsinket på grunn av psykisk sykdom Må oppfylle krav til studiekompetanse Må være student ved et universitet som har et tilbud om Studier med støtte (Universitetet i Oslo) Studiested har ytterligere informasjon om hvilket tilbud dem tilbyr NAV, Side 27

28 NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus// Bente Brunsberg Hjelpemidler og tilrettelegging for å gjennomføre skolegang og arbeid

29 Innhold Når er hjelpemidler aktuelt Hvem kan bistå Hjelpemiddelsentralenes kompetanse Lovverk og vilkår Hva slags hjelpemidler finnes Hvor finne mer informasjon NAV, Side 29

30 Når er hjelpemidler aktuelt? Skade Behandling Rehabilitering / opptrening Hva blir evt en varig funksjonsnedsettelse? Hjelpemidler - kompensering for nedsatt/tapt funksjon Prosess sorg bearbeiding - nyorientering aksept Hjelpemidler Tilrettelegging NAV, Side 30

31 Hvem kan bistå i vurdering av tilretteleggingsbehov? Skole NAV-kontor Sykehus Kommunehelse tjenesten ergoterapeut bruker/ arbeidstaker/ arbeidssøker NAV Arbeidslivsenter Arbeidsgiver NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltagelse NAV Hjelpemiddel sentral BHT PPT NAV, Side 31

32 Hjelpemiddelsentralenes kompetanse Helse Funksjon Hjelpemidler Tilrettelegging Tverrfaglig kompetanse: bevegelse/ergonomi, syn, hørsel, kognisjon, ergonomi, teknisk med mer. Vi har tilretteleggingskompetanse knyttet til ulike funksjonsnedsettelser NAV, Side 32

33 Ved behov for tilrettelegging i skole og arbeid kan NAV Hjelpemiddelsentral. formidle hjelpemidler for å være mer selvhjelpen hjemme formidle hjelpemidler for skolegang - videregående skole formidle hjelpemidler til for å komme i eller beholde arbeid under utdanning under arbeidsavklaring i ordinært arbeid bistå brukere og samarbeidspartnere med å finne gode løsninger og hensiktsmessige hjelpemidler NAV, Side 33

34 Flere lover regulerer ansvaret for tilrettelegging i forhold til skole og arbeidsliv Opplæringsloven (videregående skole) Arbeidsmiljøloven Plan- og bygningsloven Universitets- og høyskoleloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Folketrygdloven 10-5 Når ingen andre lover kommer til anvendelse Vi kan gi råd og veileding om tilretteleggingsmuligheter uavhengig av finansieringsansvaret NAV, Side 34

35 Vilkår for hjelpemidler fra folketrygden Sykdom, skade, lyte Varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne Nødvendig og hensiktsmessig NAV, Side 35

36 Hva kan Hjelpemiddelsentralen bidra med? Rådgivning/ informasjon om tilretteleggingsmuligheter Skole/arbeidsplassbesøk Utredning/ utprøving av hjelpemidler Stønad til tekniske hjelpemidler/tilrettelegging Tolk og tolke- og ledsagerhjelp (for hørselshemmede, døve og døvblinde) Lese- og sekretærhjelp (for svaksynte og blinde) Funksjonsassistent (for sterkt fysisk funksjonshemmede i ordinært arbeid) NAV, Side 36

37 Hva slags hjelpemidler finnes? Hjelpemidler for selvstendighet og deltagelse i hjem, skole og arbeid Bevegelseshjelpemidler for barn og voksne Forflytningshjelpemidler Synshjelpemidler Hørselshjelpemiddel Kognitive hjelpemiddel Kommunikasjonshjelpemidler Hjelpemidler for trening og stimulering (26år) Personlig assistanse Utprøvingssenter åpent for drop-in (selvbetjening) og timeavtale utstilling av et utvalg av hjelpemidler NAV, Side 37

38 Henvisning eller søknad Bruk skjemaveilederen er/privatpersoner Kryss av for hva det gjelder Eks bevegelse / hørsel Hjelpeskjema (måle-) vedlegges NAV, Side 38

39 Mer informasjon NAV, Side 39

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM

2011/2012. Rettighetsdokument. [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte. Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM 2011/2012 Rettighetsdokument [Skriv inn dokumenttittel] for stomi- og reservoaropererte Utarbeidet av NORILCOs UNGDOM Innhold FORORD... V 1. FRIKORTORDNINGER... VI HVA ER FRIKORT?... VI 1.1. Egenandelstak

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 03/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Rettigheter for pasienter og pårørende

Rettigheter for pasienter og pårørende Rettigheter for pasienter og pårørende Trygderettigheter, pasientrettigheter og andre tilbud Mars 2011 kreftforeningen.no > Nettutgaven av denne brosjyren blir regelmessig oppdatert på nyheter, satser

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen

Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Samarbeid om hjelpemidler i barnehagen og grunnskolen Med fokus på grunnarbeid Trond Haagensen, sosionom TRS Mye tekst og mange ord Men det kan være kjekt å ha til senere bruk. Søknader og andre labyrinter

Detaljer

Stønader og hjelpeordninger

Stønader og hjelpeordninger L N Ts I N F O R M A S J O N S H E F T E R Stønader og hjelpeordninger Revidert per november 2012 Forord 4 Lover 5 Rettigheter når du besøker et offentlig kontor 6 Hvor får du råd og veiledning 7 NAV 7

Detaljer

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien?

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? IS-1298 Tittel: Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke rettigheter har familien? Utgitt: 09/2005 Revidert: 08/2008 Bestillingsnummer:

Detaljer

SYKE- PENGER OG TRYGD

SYKE- PENGER OG TRYGD E-bok 017 SYKE- PENGER OG TRYGD I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SYKEPENGER OG TRYGD i småbedriften R!SANGERS E-BOK 017 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse

IS-1180. Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse IS-1180 Snart student? Informasjon om høyere utdanning og funksjonsnedsettelse Arbeidsgruppen bak dette informasjonsheftet har bestått av Kjetil Knarlag, studieavd. Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet,

Detaljer

Trygderettigheter og sosiale ytelser

Trygderettigheter og sosiale ytelser Trygderettigheter og sosiale ytelser 1 PLEIEPENGER 9-10 Trygderettigheter og sosiale ytelser Av Kristin Hansen Lov om folketrygd FORMÅL OG OMFANGAV LOVEN. Folketrygdens formål er å gi stønad ved sykdom,

Detaljer

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til Arbeids- og velferdsetatens anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Oppdatert 15. juni 2012 Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no

Av Sølvi Lund-Vang. www.adhdnorge.no Av Sølvi Lund-Vang Parterapi for foreldre til barn med AD/HD SCOPE er et web-basert hjelpeprogram/forebyggende tiltak utviklet av Changetech AS i samarbeid med ADHD Norge og Universitetet i Oslo. ADHD

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Epilepsi og utdanning

Epilepsi og utdanning E HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) Mange spørsmål dukker opp når man får epilepsi tett innpå livet.

Detaljer

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder

Alle har noe, ingen har alt. Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder Alle har noe, ingen har alt Ansettelse av funksjonshemmede - en veileder INNHOLD side Innledning..5 Myter om funksjonshemmede arbeidstakere.6

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak.

Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Utfyllende regler til anvendelse av forskrift om arbeidsrettede tiltak. Generelt Utfyllende regler er gitt av Arbeids- og velferdsdirektoratet for å veilede etaten i forhold til anvendelsen av tiltaksforskriften,

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014

Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 Folketrygd og forsikring for frilansere 2014 1 Folketrygd og forsikring for frilansere Denne brosjyren gir deg en kortfattet innføring i dine trygderettigheter. Når du kjenner disse rettighetene kan du

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig 11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig Ombudet har vurdert lovligheten av utleieselskapets praksis for å avvise leietakere. Fredensborg Eiendomsselskap har i sin

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer