KRISTIANSUND KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/9 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/93 RÅDHUSET - LEIEFORHOLD. SØKNAD FRA FISKHANDLER OLE LØVOLD AS, AVERØY, OM OVERTAKELSE AV LOKALENE TIL MORBÆRTREET REFERANSE 614 &52 PS 04/94 RS "CHRISTIANSUND". VIDERE KOMMUNALT ENGASJEMENT. 256 PS 04/95 QUALITY HOTELL GRAND KRISTIANSUND - SØKNAD OM UTESERVERING PÅ FORTAU FORAN PUB U63 PS 04/96 SØKNAD OM UTESERVERING VED GRIPSTUA PÅ GRIP U63 Unnt. off. PS 04/97 ANKER I FORBINDELSE MED BARNEHAGEOPPTAKET 2004/2005 A10 &02

2 Side 2 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/988/4874/04 614/&52 Arne Andresen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /83 Driftsutvalget /87 Driftsutvalget /93 RÅDHUSET - LEIEFORHOLD SØKNAD FRA FISKHANDLER OLE LØVOLD AS, AVERØY, OM OVERTAKELSE AV LOKALENE TIL MORBÆRTREET Dagens situasjon Det har fremkommet et sterkt ønske, både til den administrativ og politiske ledelse, fra Ole Løvold AS, Averøy, via advokat Tore Skåltveit om overtakelese av lokalene til Morbærtreet i Rådhusets underetasje. Det søkes om 10 års leieavtale. Ole Løvold AS leier i dag et lokale på ca. 54 m2 av kommunen i Torghallen, men er oppsagt fra disse lokalene, med utflytting innen 1.juni Bakgrunnen for oppsigelsen er vedtak om at eiendommen Storkaia 3 skal disponeres til nytt butikksenter. Morbærtreet leier et areal i underetasjen på Rådhuset på ca. 134 m2 husleie for 2004 er kr ,-. I tillegg disponeres et areal på ca. 28 m2 totalt disponert areal er ca.162 m2. Morbærtreet flyttet inn i lokalene i Morbærtreet driver tilrettelagt egenproduksjon og salg av håndlagede produkter. Fra virksomhetsleder gis noen merknader i forbindelse med eventuell oppsigelse/flytting fra lokalene: Dagens lokaler dekker de behov en har i forhold til: lett tilgjengelig for funksjonshemmede - flatt terreng med inngang på gateplan. innredningsmessig tilrettelagt for funksjonshemmede. innredningsmessig innredet med hensyn til type produksjon - romslige lokaler som inkluderer butikkavdeling - produksjonsavdeling - handicaptoalett - vaskerom og lager for oppbevaring av råvarer. lokalet ligger meget sentralt med hensyn til salg, markedsføring. Brukerne som har ulike funksjonshemminger - fysiske, blind m.v. har tilvent seg de fysiske forhold og er trent i å komme seg til og fra tilbud med minst mulig bistand. Plasseringen er svært gunstig i forhold til offentlig kommunikasjon, som buss og sundbåt, som blir benyttet av brukerne.

3 Side 3 av 14 Morbærtreet i sin "nåværende form" har høy status som arbeidsplass og brukerne (inkl pårørende) er svært stolt av arbeidsplassen. Dagens leieforhold i Rådhusets underetasje har oppsigelsestid på tre 3- måneder. For 2004 er årlig husleie kr. 1104,-/m2 for nettoareal. Alternative lokaler Det er ikke mange ledige lokaler i sentrum som passer med størrelse og kostnad. Enten er lokalene vesentlig større/mindre, dårligere tilgjengelighet for funksjonshemmede eller ligger utenom det en anser som aktuelt område for salg av denne type varer. Med bakgrunn i brukernes situasjon og tilrettelagte lokaler er det ikke like enkelt å flytte denne type virksomhet. Vi har vurdert flere mulige lokaler i sentrum og nevner følgende alternativer: Utleier Adresse Areal m2 Leiepris Merknader Mathisen Storgata Kr 1200 pr m2 Klare til innflytting Eiendom AS og år Kr.sund kom. Fosnagata 13 ( Møterommet i underetasjen) 114 Kr pr m2 og år 1) Fredrik Møllerop Fosnagata Kr 770 pr m2 og år Noe tilpasning/ tilrettelegging for HC-WC. Lokalene er i dag disponert til arbeidstreningstiltak som evt. må flyttes Sentrum Eiendom AS Fr.Nansens g år leietid, ca kr 975 pr m2 og år. Ferdig innredet av utleier til ca. 1. juli 1) I leieprisen inngår andel i fellesareal 36 m2, felleskostnader - kantine, renhold og indre vedlikehold. 2) For de øvrige alternativene kommer driftsutgifter i tillegg Av overnevnte er det Storgata 8-10 og møterommet i Helsehuset som synes mest aktuelt. Leie inkl. fordelte driftskostnader vil utgjøre kr ,- pr. år i Helsehuset og kr ,- + driftskostnader i Storgta For begge alternativene vil det bli mindre muligheter for utendørs utstilling og tilfeldig handel som det vil være på et torg. Vurdering Rådmannen er enig i at Kristiansund bør ha utsalg for fiskeprodukter. Det er allikevel med noe bekymring at disse skal plasseres i byens Rådhus. Det har til tider vært plagsom lukt fra Klippfiskbutikken som også forhandler fiskeprodukter. En trenger ikke å skjule at dette luktproblemet er uønsket. En forutsetning for salgslokaler av fiskmat i kommunens Rådhus er at luktproblemet må ivaretas av leietaker. Rådmannen bemerker også at dagens leietaker, Morbærtreet, tidligere har flyttet fra lokale i Langveien til et mer egnet sted på Rådhusplassen for å komme nærmere kundene. Det er derfor lite ønskelig å flytte denne virksomheten på ny. Vi snakker her om brukere som trenger stabilitet og forutsigbarhet i sin arbeidsdag. De artiklene denne brukergruppen produserer og selger er avhengig av et folksomt uteareal hvor utstilling er en nødvendighet. Denne muligheten vil nå sannsynligvis forsvinne.

4 Side 4 av 14 En forutsetning for at Morbærtreet skal sies opp og flytte, til fordel for annen virksomhet, må være at en i tillegg til husleie også får dekket de merkostnader kommunen har med flytting, anslått til ca. kr ,-. I dette beløpet inngår flyttekostnader, ominnredning og ny tilpasning av tilrettelagte arbeidsplasser samt etablering av HC-WC. Rådmannen gjør også oppmerksom på at det er flere som har vist interesse for lokaler på rådhusplassen. Her nevnes bl. a. G-sport AS v/jan Åge Wiik og Klippfiskbutikken AS v/knut Garshol, for hhv egen sykkelforretning og større lokale med serveringsmuligheter innendørs. Torghandlerne har også fremkommet med krav om større lagerareal etter at nødstrømsaggregatet tok halve av deres lagerrom. Lokale som i dag disponeres av Morbærtreet er kommunens eneste mulighet til utvidelse eller bruk til kommunalt formål uten at noen av dagens forretninger blir berørt. Her nevnes bl.a. ny arkivlov som tilsier at dagens bruk av tilfluktsrommet ikke er godkjent som hovedarkiv og eventuell areal for sikring av kommunens IT-funksjon. Etter en helhetlig vurdering av de nevnte forhold vil rådmannen likevel foreslå at Morbærtreet flytter og lokale utleies til Ole Løvold AS. Forslag til VEDTAK: 1) Morbærtreet flytter til Helsehuset og tar i bruk møterommet Torghallen som nytt lokale for sin virksomhet. Nødvendige tilpasninger må utføres. 2) Ole Løvold AS tilbys lokalene etter Morbærtreet. Husleien settes til kr. 1104,- /m2 som de øvrige leietakerne i underetasjen på Rådhuset. Lokale leies ut som det er og leitaker må selv forestå nødvendig tilpasning til sin virksomhet. Årlig leie vil bli kr ,-. 3) I tillegg dekker ny leietaker flyttekostnader og merkostnadene kommunen har med å tilpasse nytt lokale. 4) Det tas inn punkt i leieavtalen at det er leietakers ansvar å sørge for fjerning av evt. luktproblemer fra denne type virksomhet. 5) Leietiden settes til 5 år. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A. Carlsen Kommunalsjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/83 Saksbeh: Arne Andresen Arkivsaknr: 04/988- Møtedato: Arkivkode: 614 &52 Brev av:

5 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut på møtet. Et enstemmig driftsutvalg fattet følgende VEDTAK: Saken utsettes. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/87 Saksbeh: Arne Andresen Arkivsaknr: 04/988- Møtedato: Arkivkode: 614 &52 Brev av: Saken har tidligere vært lagt frem til behandling den Referat fra orienteringsmøtet avholdt i medhold av Hovedavtalens del B b og c ble delt ut på møtet. I løpet av møtet ble det overlevert et skriv fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Ordføreren antydet at det igjen var aktuelt å utsette saken siden det var begått en formell feil. Han ville imidlertid høre synspunktene før utsettelsesforslaget ble fremmet. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Per Kristian Øyen følgende forslag: Driftsutvalget vil sterkt underbygge behovet for en spesialforretning for fisk i byens sentrum, og vil i den forbindelse peke på Rådhusplassen. I dag benyttes plassen som torgplass for bl.a. blomster/grønnsaker. Rådhusplassen har en naturlig tilknytning til fisketrappa, rekebåtene osv. Dagens Rådhusplass framstår ikke som en helhetlig torgplass for byens innbyggere og tilreisende. Det er derfor ønskelig at rådmannen legger fram sak om hvordan en framtidig og helhetlig torgplass kan bli. Herunder utnyttelse av 1. etg./butikklokalene i Rådhuset. Av miljømessige/trafikkmessige grunner, bør en reduksjon av parkeringsplassene vurderes. Driftsutvalget ser gjerne at utformingen av en framtidig torgplass på Rådhusplassen utformes/utvikles i nært samarbeid med brukere av plassen og eventuelt andre. Driftsutvalget ser gjerne at dette utformes som en arkitektkonkurranse. Ordføreren fremmet følgende forslag: Saken utsettes til Ved alternativ votering mellom ordførerens og Per Kristian Øyens forslag, ble det avgitt 6 stemmer for ordførerens forslag, mens 5 stemte for Per Kristian Øyens forslag.

6 Driftsutvalget har da, med 6 mot 5 stemmer, fattet følgende Saken utsettes til VEDTAK:

7 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/753/4845/ Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /82 Driftsutvalget /88 Driftsutvalget /94 RS "CHRISTIANSUND". VIDERE KOMMUNALT ENGASJEMENT. BAKGRUNN. Stiftelsen Norsk Kystkultursenter (NKKS) ble opprettet i Kommunen gikk inn med en kapital på kr ,- i stiftelsen etter vedtak i formannskapet (f.sak 208/96.) Formannskapet godkjente i samme sak vedtektene. Kommunen utpeker 3 av 5 styremedlemmer i stiftelsen. NKKS har siden 1998 mottatt kommunal støtte på kr ,- hvert år. I vedtatt økonomiplan er tilsvarende beløp lagt inn også i årene framover. Veteranredningsskøyta Christiansund (RS 16) ble bygd i 1901 og ble innkjøpt av stiftelsen våren 2001 fra Sverige. Kjøpesum var kr ,- og ble finansiert ved annuitetslån i Sparebanken Møre over 15 år. I forbindelse med kjøpet ble det utarbeidet en tilstandsrapport som i det vesentlige ga RS 16 god attest, men det ble bemerket at en del reparasjonsarbeider var påkrevd. Avtalt kjøpesum var markedspris. Det ble også etablert en venneforening som skulle ivareta den daglige driften og vedlikeholdet av RS 16. I februar 2003 ble redningsskøyta slipsatt på Mellemværftet og restaureringsarbeidet påbegynt. Det ble da avdekket betydelige råteskader. Mellemværftet kalkulerte nødvendige reparasjonsarbeider til kr ,- for spant/hud og kr ,- for nytt dekk, til sammen kr ,-. I bystyresak 03/15 den framkommer det bl.a. i saksutredningen: I møte med fylkeskommunen fredag den 2. mars (2003) opplyser stiftelsen at det ble lagt en strategi for å sikre økonomiske midler til rehabiliteringen. NKKS søker Riksantikvaren, UNI- stiftelsen, Møre og Romsdal Fylkeskommune i tillegg til Kristiansund kommune. Den fremlagte kalkyle for rehabilitering inneholder usikkerhet. Det foreslås derfor at tilskudd fra andre enn kommunen legges inn som reserve for arbeidet og brukes til nedkvittering av lån for det som ikke må benyttes. Rådmannen ser det også som viktig at stiftelsen og venneforeningen har et engasjement for å sikre drift av båten. Derfor bør stiftelsen stå som låntaker. De kommunale interesser knyttet til bruk av båten og en innebygd forutsetning om at kommunen gjennom årlig driftsstøtte på kr ,- skal dekke renter og avdrag på lånet, gjør det nødvendig at kommunen sikrer kontroll over båten, dersom stiftelsen skulle ønske å selge den eller komme i økonomiske vanskeligheter. Etter drøftelse med formannen i stiftelsen har rådmannen kommet fram til en finansieringsløsning som går ut på at kommunen garanterer for lån på til sammen kr ,-. Det forutsettes at långiver tar pant i

8 båten for et tilsvarende beløp. Det forutsettes samtidig at de fem private kausjonistene løses fra sitt ansvar. Bystyret gjorde bl.a. følgende vedtak i ovennevnte sak: 1. Med forbehold om fylkesmannens godkjennelse garanterer kommunen for lån inntil kr ,- som Stiftelsen Norsk Kystkultursenter tar opp for å rehabilitere og sikre RS 16 Christiansund for byen. Det forutsettes at lånet sikres med 1. prioritets pant i båten. Garantien avvikles i takt med nedbetalingen, maksimalt 15 år. Garantien gis som simpel kausjon. 2. Det forutsettes at stiftelsen inngår en drifts- og vedlikeholdsavtale med venneforeningen. 3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med stiftelsen om kommunens disponering av redningsskøyta. En slik avtale er en forutsetning for at garantien kan bli effektiv. Arbeidet med restaureringen er blitt langt dyrere enn antatt. Fram til dags dato har Mellemværftet med stiftelsens godkjenning igangsatt arbeid for i alt kr ,- mer enn opprinnelig finansiert. Utgangspunktet var at disse arbeidene i noen grad skulle finansieres av tilskudd fra Riksantikvaren, UNI- stiftelsen og Møre og Romsdal Fylke. Så langt har søknader til disse medført avslag. For at skøyta ikke skal tørke opp og sprekke, påløper det fremdeles en del helt nødvendige kostnader, beregnet til kr Opprinnelig lån på kr ,- er nå nedbetalt til kr ,-. Avtalt driftsstøtte på kr ,- er utbetalt til NKKS for Avtalt driftsstøtte er også lagt inn i økonomiplanen for årene som kommer. ØKONOMISK USIKKERHET KNYTTET TIL FERDIGSTILLELSE. Det er fremdeles en del økonomisk usikkerhet knyttet til ferdigstillelse. Kostnader knyttet til at skøyta gjøres fullt ferdig fra dags dato til driftsklar stand vil ligge i størrelsesorden 1,5 til 2,0 mill. kr., i h.h.t. innhentede priser fra konsulent som ble engasjert av kommunen. Ferdigstillelseskostnader basert på at store deler av sluttarbeidet utføres på dugnad og på et seinere tidspunkt, men at fartøyet sjøsettes og legges i opplag, er vurdert til ca. 0,8 mill.kr. Det er også en del usikkerhet i forhold til merverdiavgift. Alle reparasjoner til nå er utført under forutsetning av at RS Christiansund skal være skoleskip. Hvis skøyta i fremtiden ikke i det alt vesentligste skal brukes til skoleskip, kan det krevd at det betales mva av alle reparasjonene. USIKKERHET KNYTTET TIL FRAMTIDIG DRIFT. Et minimumsalternativ når det gjelder drift, som dekker forsikringer, årlig sertifisering, godkjenning av redningsutstyr og radio samt årlig slippsetting/ bunnsmøring og helt nødvendig vedlikehold vil beløpe seg til ca ,- årlig. I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av skøyta, så som aktiv markedsføring, drivstoff, leie av sertifisert skipper m.v. USIKKERHET I FORHOLD TIL FRAMTIDIG BRUK AV RS CHRISTIANSUND. En forutsetning for kjøp av RS Christiansund var at den skulle kunne brukes som skoleskip. I forhold til vanlige skoleklasser, er skøyta lite egnet, da den maksimalt vil få sikkerhetssertifikat for 12 passasjerer. Å sertifisere skøyta for flere enn dette, vil gi svært store kostnader knyttet til utstyr, sertifisering og årlig godkjenning. Skøyta er derfor lite egnet til bruk for undervisning i grunnskolen, da klassestørrelse vil medføre at man må ha både

9 lærer om bord, og lærer knyttet til å aktivisere gjenværende elever i klassen på land. Et slikt opplegg vil bli svært kostnadskrevende. I forhold til fag- og prosjektarbeid kan imidlertid skøyta være bedre egnet. Også i forhold til et driftsopplegg for prosjektet Levende Vågen er skøyta bedre egnet, men slike opplegg vil også kreve godkjent mannskap med sertifikater. FLERE MULIGE ALTERNATIVER. På bakgrunn av ovenstående, har rådmannen utredet flere alternativer. Felles forutsetninger i alternativene er: Opprinnelig lån godkjent av bystyret pr på 2.45 mill. er nå nedbetalt til kr mill. kr. Påløpne merkostnader reparasjoner i alt pr. dato: ,-. Nødvendige straks-tiltak for at skøyta skal ikke skal sprekke: Kr ,- Antatt salgspris pr. dato: 0,5 1.0 mill kr. (I alternativene brukt 0,7 mill. kr). Ved et evt. salg kan det om ønskelig tas forbehold om at skøyta skal disponeres av kommunen ved spesielle anledninger. Dette vil i tilfelle gi en lavere salgspris. Antatt salgspris ved ferdigstillelse: 1,2 mill. De mest aktuelle hovedalternativ når det gjelder r/s Christiansund er etter rådmannens vurdering: ALTERNATIV 1: RS CHRISTIANSUND SELGES, KOMMUNENS GARANTI BLIR GJORT GJELDENDE, KOMMUNEN BETALER DIFFERANSEN MELLOM LÅN OG SALGSPRIS. Lånegjeld pr. dato er ,-. I forhold til NKKS, så er det i utgangspunktet kommunen uvedkommende at det er gjort merarbeid på skøyta. Kommunen har derfor ikke et formelt ansvar for det merarbeid som er gjort (og som bør gjøres for at skøyta ikke skal forfalle.) Ved et salg kan årlig driftsstøtte på 0,3 mill. til NKKS bortfalle. Mellemværftet/ Nordmøre museum kan derimot få økonomiske problemer hvis kommunen velger denne løsningen. Kr. Innfrielse av lån: ,- Helt nødvendig arbeid for å bevare skøyta samt salgskostnader (anslag) ,- Salgspris ,- Differanse som må betales over kommunens driftsbudsjett: ,- (Årlig driftsstøtte til NKKS på kr kan bortfalle fra 2005) ALTERNATIV 2: RS CHRISTIANSUND SELGES, KOMMUNENS GARANTI BLIR GJORT GJELDENDE. KOMMUNEN BETALER MELLEMVÆRFTET FOR GJENNOM- FØRTE REPARASJONER. Dette alternativet er likt alternativ 1, men i tillegg er det lagt inn kostnader for å betale Mellemværftet for allerede gjennomførte reparasjoner. I dette alternativet unngår Mellemværftet derfor betydelige økonomiske problemer. Kr. Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Utført merarbeid fra Mellemværftet fram til dags dato ,- Nødvendig arbeid for å bevare skøyta samt salgskostnader (anslag) ,-

10 Salgspris ,- Differanse som må betales over kommunens driftsbudsjett: ,- (Årlig driftsstøtte til NKKS på kr kan bortfalle fra 2005) ALTERNATIV 3: RS CHRISTIANSUND GJØRES SJØKLAR OG SIKRES TIL NKKS, MEN EN DEL ARBEID UTSETTES TIL SEINERE. Kr. Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Tilleggslån opptas for å bevare skøyta, betale utført merarbeid fra ,- Mellemverftets side, samt at skøyta gjøres ferdig på sikt på dugnad av venneforening m.v. Nødvendig arbeid for å bevare skøyta samt salgskostnader (anslag) ,- (Årlig driftsstøtte til NKKS økes fra kr til kr årlig for å betjene lånet) Dette alternativ forutsetter stor innsats av frivillige (venneforening og andre) for å gjøre ferdig skøyta på sikt. Kommunal garanti for å øke lånet krever godkjenning av Fylkesmannen. ALTERNATIV 4: RS CHRISTIANSUND OVERDRAS TIL NORDMØRE MUSEUM På bakgrunn av tilgodehavende som Nordmøre Museum (Mellemværftet) har, har museet kommet med innspill i forhold til å overta RS Christiansund. Forslaget fra museet går i korthet ut på å få til en omforent løsning med kommunen hvor: Nordmøre Museum kjøper R/S Christiansund for kr. 1 fra NKKS Nordmøre Museum tar opp et lån pr. kr. 3,2 mill som skal dekke: o Innfrielse av NKKS s lån på båten (kr ) o Innfrielse av Mellemværftets tilgodehavende hos NKKS o Kostnadene med å sluttføre skroget og sjøsette båten (ca ) Kirke- og kulturdepratementet må i tilfelle godkjenne museets låneopptak. Kristiansund kommune garanterer for nevnte lån på 3,2 mill. Kristiansund kommune forplikter seg til å innfri (rest-)lånet ved et evt. salg av RS Christiansund, eller ved at prosjektet blir avsluttet av grunner en i dag ikke kjenner. Kommunens årlige driftstilskudd til NKKS økes fra kr til kr og tilføres Nordmøre Museum fom Nordmøre Museum arbeider for å ferdigstille båten og finne en framtidig driftsmodell. Nordmøre Museum tar forbehold om dersom en del forutsetninger ikke oppfylles å kunne avslutte prosjektet på et hvilket som helst tidspunkt i samråd med Kristiansund kommune. Forslaget innebærer at det kun betales renter (ca pr. år) og ikke betales avdrag på lånet i 2005 og Resterende driftsmidler (ca årlig i 2 år) brukes til å ferdigstille skøyta i samarbeid med en avtalepartner (venneforening eller lignende) som kan ferdigstille store deler av arbeidet på dugnad, til en lavere kostnad enn Mellemværftet. I tillegg anser museet det som aktuelt og trolig helt nødvendig å skaffe til veie innsamlede midler til prosjektet. I de 2 årene skal det også arbeides intensivt for å skaffe en tredje partner som kan overta driftsansvaret når skøyta er ferdig klargjort. Kr.

11 Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Tilleggslån opptas av Nordmøre Museum for å bevare skøyta, betale ,- utført merarbeid fra Mellemverftets side, samt at skøyta gjøres ferdig på sikt på dugnad av venneforening m.v ,- (Årlig driftsstøtte til Nordmøre Museum kr (mot kr til NKKS i dag for å betjene lånet) Alternativet innebærer usikkerhet i forhold til om museet får departementets godkjenning til låneopptaket på 3,2 mill. kr. Det er også knyttet en del usikkerhet til om behovet for tilføring av ytterligere midler, og om framdrift i prosjektet. Kommunal garanti for å øke lånet krever godkjenning av Fylkesmannen. ALTERNATIV 5: RS CHRISTIANSUND GJØRES HELT FERDIG OG EVT. SELGES. Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Utført merarbeid fra Mellemværftet fram til dags dato ,- Restarbeid/ Full restaurering Salgsinntekter (anslått til 1 1,5 mill.) VURDERING AV ALTERNATIVENE. Isolert sett har skøyta liten tilknytning til Kristiansund, med unntak av navnet. Slik sett er det ingen spesielle bevaringsaspekt som kommunen trenger å involvere seg i. Forutsatt at kommunen fortsatt engasjerer seg økonomisk i prosjektet, må det evt. være for å benytte skøyta til kommunal virksomhet (skole, representasjon, Levende Vågen m.v.). Et slikt videre engasjement vil ha økonomisk usikkert og ikke ubetydelig driftsmessige konsekvenser, og rådmannen er av den formening at det til disse formål vil være økonomisk gunstigere å leie inn båt og mannskap. Rådmannen vurderer de fleste alternativene som høyst usikre prosjekter økonomisk, og at risikoen kommunen utsettes for med økte garantier/ tilskudd vil være vanskelig i den økonomiske situasjon kommunen er i. Utspillet fra Nordmøre Museum (alternativ 4) kan være interessant, men også dette alternativ inneholder en del usikkerhet, bl.a.: Økning av årlige driftstilskudd Ikke nedbetaling av lån (men kun renter) i år 2005 og Forslaget krever departementets godkjenning av låneopptak fra Nordmøre Museum det kan ta lang tid før lånetilsagn foreligger. Framtidig driftsmodell er usikker det må finnes en partner som vil drifte skøyta. Mye av arbeidet må gjøres på dugnad. Det er i tillegg behov for å samle inn midler for at skøyta kan restaureres ferdig. Rådmannen ønsker å drøfte saken i Driftsutvalget før innstilling lages, med utgangspunkt i den svært vanskelige situasjonen for Mellemværftet/ Nordmøre Museum og mangel på langsiktige retningslinjer for hvordan man ønsker å disponere RS Christiansund i framtid. Anton Monge

12 rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/82 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 03/753- Møtedato: Arkivkode: 256 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut på møtet. Et enstemmig driftsutvalg fattet følgende Saken utsettes. VEDTAK: DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/88 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 03/753- Møtedato: Arkivkode: 256 Brev av: Saken var fremmet for driftsutvalget den men ble utsatt. Et enstemmig driftsutvalg erklærte Geir Gjengstø inhabil (leder i Stiftelsen). 10 voterende tilstede. Saken ble drøftet, og driftsutvalget ønsket at rådmannen til neste behandling kunne avklare alt.4 Overdagelse av RS Christiansund til Nordmøre Museum og alt. 1 / 2 Salg av RS Christiansund.

13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1019/5200/04 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /95 QUALITY HOTELL GRAND KRISTIANSUND - SØKNAD OM UTESERVERING PÅ FORTAU FORAN PUB I skriv dat søker Quality Hotell Grand Kristiansund AS om uteservering av alkohol på fortau foran Molly Malone pub. Bredden på fortauet er 2.5 meter og serveringsområdet vil i henhold til skisse beslaglegge halve fortauet. Byingeniøren vil gå i mot etablering av uteservering på fortauet da dette vil legge beslag på en for stor del av fortauet. Overheng fra parkerte biler inn mot fortauet vil stjele litt av fortausbredden slik at gangpassasjen kan bli redusert til under en meter Saken har vært forelagt politiet som uttaler at de går i mot søknaden da uteserveringen vil hindre den lovlige ferdselen langs fortauet. Fronten på bilene som parkerer inntil fortauet stjeler så mye av bredden at resterende fortau i sin helhet bør forbeholdes de gående. Rådmannen mener her at en bør ha som hovedregel å opprettholde regulert fortausbredde i sentrumsgatene. En slutter seg til de innkomne merknader og foreslår at søknaden avslås Forslag til VEDTAK: Driftsutvalget avslår søknad fra Quality Hotell Grand Kristiansund om utvidelse av hotellets skjenkeområde til også å omfatte uteservering av alkohol på fortau foran hotellet da dette vil hindre den lovlige ferdsel på fortauet. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Svein Heggem førstekonsulent

14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/491/5219/04 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /96 SØKNAD OM UTESERVERING VED GRIPSTUA PÅ GRIP I skriv dat søker Gripstua AS om utvidelse av skjenkeområdet til også å omfatte uteservering av øl, vin og brennevin ved Gripstua i henhold til skisse. Det anføres at behovet for uteservering er sterkt til stede da mange av gjestene ønsker å få servert alkohol ute når været tillater dette. Gripforeningen har ingen merknader til at Gripstua får uteservering av alkohol innenfor et begrenset uteareal i nærhet av bygningen. Rådmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. Forslag til VEDTAK: Driftsutvalget innvilger søknad fra Gripstua AS om utvidelse av skjenkeområdet til også å omfatte utendørs skjenking av øl, vin og brennevin på uteareal som vist på skisse. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Svein Heggem førstekonsulent

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 05/12 TID: 04.10.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 7 TID: 22.06.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Ekstra Møteinnkalling

Ekstra Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Ekstra Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.07.2011 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Første timen avsettes til orientering om rådmannens forslag til budsjett 2008 og økonomiplan 2008 2011. SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan 2009-2012 2009/289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for 2009-2010 2009/85

Detaljer

Tilleggsinnkalling(2)

Tilleggsinnkalling(2) STOKKE KOMMUNE FORMANNSKAPET Tilleggsinnkalling(2) Møtested: Kommunestyresalen Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform.

Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2009/2650-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Gimle: Ny leieavtale, tilskudd og vurdering av framtidig driftsform. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

PROTOKOLL HASVIK KOMMUNE. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg.

Saksfremlegg. Henvisning til lovverk: Med hjemmel i kommunelovens 6 kan det vedtas regler for utlån og utleie av kommunale bygg. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/1616-1 Arkiv: 614 Saksbehandler: Anette Holst Dato: 29.03.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 9/12 Lyngen levekårsutvalg 10.04.2012 21/12 Lyngen formannskap

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Dato: 22.11.2017 Møtested: Kommunehuset, Ordførerens kontor Tidspunkt: 09:45 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører tlf. 75 76 06 11. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2012 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Rådhus Møtedato: 11.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 02.06.2005 Fra kl. 1020 Til kl. 1350 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 102/08 07/1544 NORASENTERET IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 11.08.2008 Møtedato: 11.08.2008 Klokkeslett: Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0008/01 01/00100 AMO-SENTERET - AVTALE MED A/L OLDERDALEN SAMFUNNSHUS Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.02.01 Tid: 11.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD

OMDISPONERING AV DELER AV TILDELTE MIDLER TIL VÅRBRUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 11.06.2009 Klokkeslett: 1100 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 04.06.2009 Tid: Kl. 09:30 Formannskapet SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/09 08/578 SAKSPROTOKOLL: LOKAL SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 16.05.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Formannskapet 06.05.03 Formannskapet 06.05.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/38 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING REFERANSE 614 PS 03/39 SVAR PÅ TILSAGN OM TILSKUDD TIL FISKERIKAI

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN

KOLIBRI AS - BEVILLING FOR SKJENKING AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK (UNDER 4,7 % VOL.), ØL (OVER 4,7 % VOL.), VIN OG BRENNEVIN VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 21.06.2012 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu-kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 28.03.2008 kl. 08.00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S

SØKNAD OM UTVIDET GARANTI FOR LÅN - STRUTS`EN ET PEDAGOGISK BARNESENTER A/S SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802736 : E: 614 A10 &18 : Torunn S. Nilsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 03.06.2008 65/08 Bystyret 17.06.2008 SØKNAD

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti.

Garanti Veipakke Salten AS, endring fra simpel garanti til selvskyldnergaranti. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.02.2015 13966/2015 2010/4046 256 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/47 Formannskapet 22.04.2015 15/34 Bystyret 07.05.2015 Garanti Veipakke Salten

Detaljer

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM

PROSJEKT FOR ETABLERING AV ET PROFESJONELT MUSEUM Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 27.11.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tilleggssak - SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 03/17 TID: 11.11.2003 18:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget ORIENTERING Representanter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/09 07/1371 NYTT MUSEUMSBYGG - AVKLARINGER I FORBINDELSE MED SØKNAD OM STATSTILSKUDD Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Rica Hotel Vadsø Møtedato: 30.04.2009 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3. 27.10.2010 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-3 27.10.2010 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0030/07 04/00553 VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 22.03.2007 Klokkeslett: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Søgne kommune. Saksframlegg. Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Søgne kommune Arkiv: 231 Saksmappe: 2014/12-4635/2015 Saksbehandler: Kenneth Harbak Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/15 Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker Utvalg for tekniske saker 24.03.2010 14/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803671 : E: D37 : Odd Andersen/ Hilde Uberg/ Ingjerd Bratterud Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 03.02.2010

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 16/10 10/326 FELLESMØTE KOMMUNESTYRET/STYRET IBESTAD EIENDOM Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 31.05.2010 Tid: Kl 17.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift

Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat drift Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.01.2013 3369/2013 2012/7734 A10 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/15 Formannskapet 30.01.2013 Trålveien barnehage - Særtilskudd kapital ved privat

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: 15.02.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte (sendt pr. E-post ) Referatsaker Ref. VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 23.06.2005 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Etablering av parkeringsselskap

Etablering av parkeringsselskap Teknisk avdeling Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.05.2014 34484/2014 2014/3329 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/106 Formannskapet 03.06.2014 14/83 Bystyret 19.06.2014 Etablering av parkeringsselskap

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR.

LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. 1 LYNGEN KOMMUNE MØTEBOK BEHANDLINGSORGAN MØTE DATO SAKNR. formannskapet 16.09.08 125/08 kommunestyret 29.09.08 DATO: ARKIV NR. SAKSMAPPENR. SAKSBEHANDLER : 08.09.2008 223 08/01071 2 Birger Hellan OVERSKRIFT

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.09.2011 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den 27.04.2015, saksnr. 53/15 Behandling: Thorheim (FrP) viste til pkt 2. i formannskapets vedtak i sak 39/15 Eventuelt 27.3:

Detaljer

Sel kommune. Møteinnkalling

Sel kommune. Møteinnkalling Sel kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grindstuen, Sel rådhus Dato: 14.07.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes på tlf. 415 37 293 til Solveig Nymoen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås rådhus, Lille sal 17.12.2008 kl 16.30 NB! Møtet er åpent for publikum. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. Saksliste:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer