KRISTIANSUND KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISTIANSUND KOMMUNE"

Transkript

1 KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 4 MØTE NR.: 04/9 TID: :00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/93 RÅDHUSET - LEIEFORHOLD. SØKNAD FRA FISKHANDLER OLE LØVOLD AS, AVERØY, OM OVERTAKELSE AV LOKALENE TIL MORBÆRTREET REFERANSE 614 &52 PS 04/94 RS "CHRISTIANSUND". VIDERE KOMMUNALT ENGASJEMENT. 256 PS 04/95 QUALITY HOTELL GRAND KRISTIANSUND - SØKNAD OM UTESERVERING PÅ FORTAU FORAN PUB U63 PS 04/96 SØKNAD OM UTESERVERING VED GRIPSTUA PÅ GRIP U63 Unnt. off. PS 04/97 ANKER I FORBINDELSE MED BARNEHAGEOPPTAKET 2004/2005 A10 &02

2 Side 2 av 14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/988/4874/04 614/&52 Arne Andresen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /83 Driftsutvalget /87 Driftsutvalget /93 RÅDHUSET - LEIEFORHOLD SØKNAD FRA FISKHANDLER OLE LØVOLD AS, AVERØY, OM OVERTAKELSE AV LOKALENE TIL MORBÆRTREET Dagens situasjon Det har fremkommet et sterkt ønske, både til den administrativ og politiske ledelse, fra Ole Løvold AS, Averøy, via advokat Tore Skåltveit om overtakelese av lokalene til Morbærtreet i Rådhusets underetasje. Det søkes om 10 års leieavtale. Ole Løvold AS leier i dag et lokale på ca. 54 m2 av kommunen i Torghallen, men er oppsagt fra disse lokalene, med utflytting innen 1.juni Bakgrunnen for oppsigelsen er vedtak om at eiendommen Storkaia 3 skal disponeres til nytt butikksenter. Morbærtreet leier et areal i underetasjen på Rådhuset på ca. 134 m2 husleie for 2004 er kr ,-. I tillegg disponeres et areal på ca. 28 m2 totalt disponert areal er ca.162 m2. Morbærtreet flyttet inn i lokalene i Morbærtreet driver tilrettelagt egenproduksjon og salg av håndlagede produkter. Fra virksomhetsleder gis noen merknader i forbindelse med eventuell oppsigelse/flytting fra lokalene: Dagens lokaler dekker de behov en har i forhold til: lett tilgjengelig for funksjonshemmede - flatt terreng med inngang på gateplan. innredningsmessig tilrettelagt for funksjonshemmede. innredningsmessig innredet med hensyn til type produksjon - romslige lokaler som inkluderer butikkavdeling - produksjonsavdeling - handicaptoalett - vaskerom og lager for oppbevaring av råvarer. lokalet ligger meget sentralt med hensyn til salg, markedsføring. Brukerne som har ulike funksjonshemminger - fysiske, blind m.v. har tilvent seg de fysiske forhold og er trent i å komme seg til og fra tilbud med minst mulig bistand. Plasseringen er svært gunstig i forhold til offentlig kommunikasjon, som buss og sundbåt, som blir benyttet av brukerne.

3 Side 3 av 14 Morbærtreet i sin "nåværende form" har høy status som arbeidsplass og brukerne (inkl pårørende) er svært stolt av arbeidsplassen. Dagens leieforhold i Rådhusets underetasje har oppsigelsestid på tre 3- måneder. For 2004 er årlig husleie kr. 1104,-/m2 for nettoareal. Alternative lokaler Det er ikke mange ledige lokaler i sentrum som passer med størrelse og kostnad. Enten er lokalene vesentlig større/mindre, dårligere tilgjengelighet for funksjonshemmede eller ligger utenom det en anser som aktuelt område for salg av denne type varer. Med bakgrunn i brukernes situasjon og tilrettelagte lokaler er det ikke like enkelt å flytte denne type virksomhet. Vi har vurdert flere mulige lokaler i sentrum og nevner følgende alternativer: Utleier Adresse Areal m2 Leiepris Merknader Mathisen Storgata Kr 1200 pr m2 Klare til innflytting Eiendom AS og år Kr.sund kom. Fosnagata 13 ( Møterommet i underetasjen) 114 Kr pr m2 og år 1) Fredrik Møllerop Fosnagata Kr 770 pr m2 og år Noe tilpasning/ tilrettelegging for HC-WC. Lokalene er i dag disponert til arbeidstreningstiltak som evt. må flyttes Sentrum Eiendom AS Fr.Nansens g år leietid, ca kr 975 pr m2 og år. Ferdig innredet av utleier til ca. 1. juli 1) I leieprisen inngår andel i fellesareal 36 m2, felleskostnader - kantine, renhold og indre vedlikehold. 2) For de øvrige alternativene kommer driftsutgifter i tillegg Av overnevnte er det Storgata 8-10 og møterommet i Helsehuset som synes mest aktuelt. Leie inkl. fordelte driftskostnader vil utgjøre kr ,- pr. år i Helsehuset og kr ,- + driftskostnader i Storgta For begge alternativene vil det bli mindre muligheter for utendørs utstilling og tilfeldig handel som det vil være på et torg. Vurdering Rådmannen er enig i at Kristiansund bør ha utsalg for fiskeprodukter. Det er allikevel med noe bekymring at disse skal plasseres i byens Rådhus. Det har til tider vært plagsom lukt fra Klippfiskbutikken som også forhandler fiskeprodukter. En trenger ikke å skjule at dette luktproblemet er uønsket. En forutsetning for salgslokaler av fiskmat i kommunens Rådhus er at luktproblemet må ivaretas av leietaker. Rådmannen bemerker også at dagens leietaker, Morbærtreet, tidligere har flyttet fra lokale i Langveien til et mer egnet sted på Rådhusplassen for å komme nærmere kundene. Det er derfor lite ønskelig å flytte denne virksomheten på ny. Vi snakker her om brukere som trenger stabilitet og forutsigbarhet i sin arbeidsdag. De artiklene denne brukergruppen produserer og selger er avhengig av et folksomt uteareal hvor utstilling er en nødvendighet. Denne muligheten vil nå sannsynligvis forsvinne.

4 Side 4 av 14 En forutsetning for at Morbærtreet skal sies opp og flytte, til fordel for annen virksomhet, må være at en i tillegg til husleie også får dekket de merkostnader kommunen har med flytting, anslått til ca. kr ,-. I dette beløpet inngår flyttekostnader, ominnredning og ny tilpasning av tilrettelagte arbeidsplasser samt etablering av HC-WC. Rådmannen gjør også oppmerksom på at det er flere som har vist interesse for lokaler på rådhusplassen. Her nevnes bl. a. G-sport AS v/jan Åge Wiik og Klippfiskbutikken AS v/knut Garshol, for hhv egen sykkelforretning og større lokale med serveringsmuligheter innendørs. Torghandlerne har også fremkommet med krav om større lagerareal etter at nødstrømsaggregatet tok halve av deres lagerrom. Lokale som i dag disponeres av Morbærtreet er kommunens eneste mulighet til utvidelse eller bruk til kommunalt formål uten at noen av dagens forretninger blir berørt. Her nevnes bl.a. ny arkivlov som tilsier at dagens bruk av tilfluktsrommet ikke er godkjent som hovedarkiv og eventuell areal for sikring av kommunens IT-funksjon. Etter en helhetlig vurdering av de nevnte forhold vil rådmannen likevel foreslå at Morbærtreet flytter og lokale utleies til Ole Løvold AS. Forslag til VEDTAK: 1) Morbærtreet flytter til Helsehuset og tar i bruk møterommet Torghallen som nytt lokale for sin virksomhet. Nødvendige tilpasninger må utføres. 2) Ole Løvold AS tilbys lokalene etter Morbærtreet. Husleien settes til kr. 1104,- /m2 som de øvrige leietakerne i underetasjen på Rådhuset. Lokale leies ut som det er og leitaker må selv forestå nødvendig tilpasning til sin virksomhet. Årlig leie vil bli kr ,-. 3) I tillegg dekker ny leietaker flyttekostnader og merkostnadene kommunen har med å tilpasse nytt lokale. 4) Det tas inn punkt i leieavtalen at det er leietakers ansvar å sørge for fjerning av evt. luktproblemer fra denne type virksomhet. 5) Leietiden settes til 5 år. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Helge A. Carlsen Kommunalsjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/83 Saksbeh: Arne Andresen Arkivsaknr: 04/988- Møtedato: Arkivkode: 614 &52 Brev av:

5 Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut på møtet. Et enstemmig driftsutvalg fattet følgende VEDTAK: Saken utsettes. DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/87 Saksbeh: Arne Andresen Arkivsaknr: 04/988- Møtedato: Arkivkode: 614 &52 Brev av: Saken har tidligere vært lagt frem til behandling den Referat fra orienteringsmøtet avholdt i medhold av Hovedavtalens del B b og c ble delt ut på møtet. I løpet av møtet ble det overlevert et skriv fra Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Ordføreren antydet at det igjen var aktuelt å utsette saken siden det var begått en formell feil. Han ville imidlertid høre synspunktene før utsettelsesforslaget ble fremmet. På vegne av Arbeiderpartiet fremmet Per Kristian Øyen følgende forslag: Driftsutvalget vil sterkt underbygge behovet for en spesialforretning for fisk i byens sentrum, og vil i den forbindelse peke på Rådhusplassen. I dag benyttes plassen som torgplass for bl.a. blomster/grønnsaker. Rådhusplassen har en naturlig tilknytning til fisketrappa, rekebåtene osv. Dagens Rådhusplass framstår ikke som en helhetlig torgplass for byens innbyggere og tilreisende. Det er derfor ønskelig at rådmannen legger fram sak om hvordan en framtidig og helhetlig torgplass kan bli. Herunder utnyttelse av 1. etg./butikklokalene i Rådhuset. Av miljømessige/trafikkmessige grunner, bør en reduksjon av parkeringsplassene vurderes. Driftsutvalget ser gjerne at utformingen av en framtidig torgplass på Rådhusplassen utformes/utvikles i nært samarbeid med brukere av plassen og eventuelt andre. Driftsutvalget ser gjerne at dette utformes som en arkitektkonkurranse. Ordføreren fremmet følgende forslag: Saken utsettes til Ved alternativ votering mellom ordførerens og Per Kristian Øyens forslag, ble det avgitt 6 stemmer for ordførerens forslag, mens 5 stemte for Per Kristian Øyens forslag.

6 Driftsutvalget har da, med 6 mot 5 stemmer, fattet følgende Saken utsettes til VEDTAK:

7 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/753/4845/ Stein Kulø Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /82 Driftsutvalget /88 Driftsutvalget /94 RS "CHRISTIANSUND". VIDERE KOMMUNALT ENGASJEMENT. BAKGRUNN. Stiftelsen Norsk Kystkultursenter (NKKS) ble opprettet i Kommunen gikk inn med en kapital på kr ,- i stiftelsen etter vedtak i formannskapet (f.sak 208/96.) Formannskapet godkjente i samme sak vedtektene. Kommunen utpeker 3 av 5 styremedlemmer i stiftelsen. NKKS har siden 1998 mottatt kommunal støtte på kr ,- hvert år. I vedtatt økonomiplan er tilsvarende beløp lagt inn også i årene framover. Veteranredningsskøyta Christiansund (RS 16) ble bygd i 1901 og ble innkjøpt av stiftelsen våren 2001 fra Sverige. Kjøpesum var kr ,- og ble finansiert ved annuitetslån i Sparebanken Møre over 15 år. I forbindelse med kjøpet ble det utarbeidet en tilstandsrapport som i det vesentlige ga RS 16 god attest, men det ble bemerket at en del reparasjonsarbeider var påkrevd. Avtalt kjøpesum var markedspris. Det ble også etablert en venneforening som skulle ivareta den daglige driften og vedlikeholdet av RS 16. I februar 2003 ble redningsskøyta slipsatt på Mellemværftet og restaureringsarbeidet påbegynt. Det ble da avdekket betydelige råteskader. Mellemværftet kalkulerte nødvendige reparasjonsarbeider til kr ,- for spant/hud og kr ,- for nytt dekk, til sammen kr ,-. I bystyresak 03/15 den framkommer det bl.a. i saksutredningen: I møte med fylkeskommunen fredag den 2. mars (2003) opplyser stiftelsen at det ble lagt en strategi for å sikre økonomiske midler til rehabiliteringen. NKKS søker Riksantikvaren, UNI- stiftelsen, Møre og Romsdal Fylkeskommune i tillegg til Kristiansund kommune. Den fremlagte kalkyle for rehabilitering inneholder usikkerhet. Det foreslås derfor at tilskudd fra andre enn kommunen legges inn som reserve for arbeidet og brukes til nedkvittering av lån for det som ikke må benyttes. Rådmannen ser det også som viktig at stiftelsen og venneforeningen har et engasjement for å sikre drift av båten. Derfor bør stiftelsen stå som låntaker. De kommunale interesser knyttet til bruk av båten og en innebygd forutsetning om at kommunen gjennom årlig driftsstøtte på kr ,- skal dekke renter og avdrag på lånet, gjør det nødvendig at kommunen sikrer kontroll over båten, dersom stiftelsen skulle ønske å selge den eller komme i økonomiske vanskeligheter. Etter drøftelse med formannen i stiftelsen har rådmannen kommet fram til en finansieringsløsning som går ut på at kommunen garanterer for lån på til sammen kr ,-. Det forutsettes at långiver tar pant i

8 båten for et tilsvarende beløp. Det forutsettes samtidig at de fem private kausjonistene løses fra sitt ansvar. Bystyret gjorde bl.a. følgende vedtak i ovennevnte sak: 1. Med forbehold om fylkesmannens godkjennelse garanterer kommunen for lån inntil kr ,- som Stiftelsen Norsk Kystkultursenter tar opp for å rehabilitere og sikre RS 16 Christiansund for byen. Det forutsettes at lånet sikres med 1. prioritets pant i båten. Garantien avvikles i takt med nedbetalingen, maksimalt 15 år. Garantien gis som simpel kausjon. 2. Det forutsettes at stiftelsen inngår en drifts- og vedlikeholdsavtale med venneforeningen. 3. Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med stiftelsen om kommunens disponering av redningsskøyta. En slik avtale er en forutsetning for at garantien kan bli effektiv. Arbeidet med restaureringen er blitt langt dyrere enn antatt. Fram til dags dato har Mellemværftet med stiftelsens godkjenning igangsatt arbeid for i alt kr ,- mer enn opprinnelig finansiert. Utgangspunktet var at disse arbeidene i noen grad skulle finansieres av tilskudd fra Riksantikvaren, UNI- stiftelsen og Møre og Romsdal Fylke. Så langt har søknader til disse medført avslag. For at skøyta ikke skal tørke opp og sprekke, påløper det fremdeles en del helt nødvendige kostnader, beregnet til kr Opprinnelig lån på kr ,- er nå nedbetalt til kr ,-. Avtalt driftsstøtte på kr ,- er utbetalt til NKKS for Avtalt driftsstøtte er også lagt inn i økonomiplanen for årene som kommer. ØKONOMISK USIKKERHET KNYTTET TIL FERDIGSTILLELSE. Det er fremdeles en del økonomisk usikkerhet knyttet til ferdigstillelse. Kostnader knyttet til at skøyta gjøres fullt ferdig fra dags dato til driftsklar stand vil ligge i størrelsesorden 1,5 til 2,0 mill. kr., i h.h.t. innhentede priser fra konsulent som ble engasjert av kommunen. Ferdigstillelseskostnader basert på at store deler av sluttarbeidet utføres på dugnad og på et seinere tidspunkt, men at fartøyet sjøsettes og legges i opplag, er vurdert til ca. 0,8 mill.kr. Det er også en del usikkerhet i forhold til merverdiavgift. Alle reparasjoner til nå er utført under forutsetning av at RS Christiansund skal være skoleskip. Hvis skøyta i fremtiden ikke i det alt vesentligste skal brukes til skoleskip, kan det krevd at det betales mva av alle reparasjonene. USIKKERHET KNYTTET TIL FRAMTIDIG DRIFT. Et minimumsalternativ når det gjelder drift, som dekker forsikringer, årlig sertifisering, godkjenning av redningsutstyr og radio samt årlig slippsetting/ bunnsmøring og helt nødvendig vedlikehold vil beløpe seg til ca ,- årlig. I tillegg vil det påløpe kostnader knyttet til bruk av skøyta, så som aktiv markedsføring, drivstoff, leie av sertifisert skipper m.v. USIKKERHET I FORHOLD TIL FRAMTIDIG BRUK AV RS CHRISTIANSUND. En forutsetning for kjøp av RS Christiansund var at den skulle kunne brukes som skoleskip. I forhold til vanlige skoleklasser, er skøyta lite egnet, da den maksimalt vil få sikkerhetssertifikat for 12 passasjerer. Å sertifisere skøyta for flere enn dette, vil gi svært store kostnader knyttet til utstyr, sertifisering og årlig godkjenning. Skøyta er derfor lite egnet til bruk for undervisning i grunnskolen, da klassestørrelse vil medføre at man må ha både

9 lærer om bord, og lærer knyttet til å aktivisere gjenværende elever i klassen på land. Et slikt opplegg vil bli svært kostnadskrevende. I forhold til fag- og prosjektarbeid kan imidlertid skøyta være bedre egnet. Også i forhold til et driftsopplegg for prosjektet Levende Vågen er skøyta bedre egnet, men slike opplegg vil også kreve godkjent mannskap med sertifikater. FLERE MULIGE ALTERNATIVER. På bakgrunn av ovenstående, har rådmannen utredet flere alternativer. Felles forutsetninger i alternativene er: Opprinnelig lån godkjent av bystyret pr på 2.45 mill. er nå nedbetalt til kr mill. kr. Påløpne merkostnader reparasjoner i alt pr. dato: ,-. Nødvendige straks-tiltak for at skøyta skal ikke skal sprekke: Kr ,- Antatt salgspris pr. dato: 0,5 1.0 mill kr. (I alternativene brukt 0,7 mill. kr). Ved et evt. salg kan det om ønskelig tas forbehold om at skøyta skal disponeres av kommunen ved spesielle anledninger. Dette vil i tilfelle gi en lavere salgspris. Antatt salgspris ved ferdigstillelse: 1,2 mill. De mest aktuelle hovedalternativ når det gjelder r/s Christiansund er etter rådmannens vurdering: ALTERNATIV 1: RS CHRISTIANSUND SELGES, KOMMUNENS GARANTI BLIR GJORT GJELDENDE, KOMMUNEN BETALER DIFFERANSEN MELLOM LÅN OG SALGSPRIS. Lånegjeld pr. dato er ,-. I forhold til NKKS, så er det i utgangspunktet kommunen uvedkommende at det er gjort merarbeid på skøyta. Kommunen har derfor ikke et formelt ansvar for det merarbeid som er gjort (og som bør gjøres for at skøyta ikke skal forfalle.) Ved et salg kan årlig driftsstøtte på 0,3 mill. til NKKS bortfalle. Mellemværftet/ Nordmøre museum kan derimot få økonomiske problemer hvis kommunen velger denne løsningen. Kr. Innfrielse av lån: ,- Helt nødvendig arbeid for å bevare skøyta samt salgskostnader (anslag) ,- Salgspris ,- Differanse som må betales over kommunens driftsbudsjett: ,- (Årlig driftsstøtte til NKKS på kr kan bortfalle fra 2005) ALTERNATIV 2: RS CHRISTIANSUND SELGES, KOMMUNENS GARANTI BLIR GJORT GJELDENDE. KOMMUNEN BETALER MELLEMVÆRFTET FOR GJENNOM- FØRTE REPARASJONER. Dette alternativet er likt alternativ 1, men i tillegg er det lagt inn kostnader for å betale Mellemværftet for allerede gjennomførte reparasjoner. I dette alternativet unngår Mellemværftet derfor betydelige økonomiske problemer. Kr. Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Utført merarbeid fra Mellemværftet fram til dags dato ,- Nødvendig arbeid for å bevare skøyta samt salgskostnader (anslag) ,-

10 Salgspris ,- Differanse som må betales over kommunens driftsbudsjett: ,- (Årlig driftsstøtte til NKKS på kr kan bortfalle fra 2005) ALTERNATIV 3: RS CHRISTIANSUND GJØRES SJØKLAR OG SIKRES TIL NKKS, MEN EN DEL ARBEID UTSETTES TIL SEINERE. Kr. Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Tilleggslån opptas for å bevare skøyta, betale utført merarbeid fra ,- Mellemverftets side, samt at skøyta gjøres ferdig på sikt på dugnad av venneforening m.v. Nødvendig arbeid for å bevare skøyta samt salgskostnader (anslag) ,- (Årlig driftsstøtte til NKKS økes fra kr til kr årlig for å betjene lånet) Dette alternativ forutsetter stor innsats av frivillige (venneforening og andre) for å gjøre ferdig skøyta på sikt. Kommunal garanti for å øke lånet krever godkjenning av Fylkesmannen. ALTERNATIV 4: RS CHRISTIANSUND OVERDRAS TIL NORDMØRE MUSEUM På bakgrunn av tilgodehavende som Nordmøre Museum (Mellemværftet) har, har museet kommet med innspill i forhold til å overta RS Christiansund. Forslaget fra museet går i korthet ut på å få til en omforent løsning med kommunen hvor: Nordmøre Museum kjøper R/S Christiansund for kr. 1 fra NKKS Nordmøre Museum tar opp et lån pr. kr. 3,2 mill som skal dekke: o Innfrielse av NKKS s lån på båten (kr ) o Innfrielse av Mellemværftets tilgodehavende hos NKKS o Kostnadene med å sluttføre skroget og sjøsette båten (ca ) Kirke- og kulturdepratementet må i tilfelle godkjenne museets låneopptak. Kristiansund kommune garanterer for nevnte lån på 3,2 mill. Kristiansund kommune forplikter seg til å innfri (rest-)lånet ved et evt. salg av RS Christiansund, eller ved at prosjektet blir avsluttet av grunner en i dag ikke kjenner. Kommunens årlige driftstilskudd til NKKS økes fra kr til kr og tilføres Nordmøre Museum fom Nordmøre Museum arbeider for å ferdigstille båten og finne en framtidig driftsmodell. Nordmøre Museum tar forbehold om dersom en del forutsetninger ikke oppfylles å kunne avslutte prosjektet på et hvilket som helst tidspunkt i samråd med Kristiansund kommune. Forslaget innebærer at det kun betales renter (ca pr. år) og ikke betales avdrag på lånet i 2005 og Resterende driftsmidler (ca årlig i 2 år) brukes til å ferdigstille skøyta i samarbeid med en avtalepartner (venneforening eller lignende) som kan ferdigstille store deler av arbeidet på dugnad, til en lavere kostnad enn Mellemværftet. I tillegg anser museet det som aktuelt og trolig helt nødvendig å skaffe til veie innsamlede midler til prosjektet. I de 2 årene skal det også arbeides intensivt for å skaffe en tredje partner som kan overta driftsansvaret når skøyta er ferdig klargjort. Kr.

11 Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Tilleggslån opptas av Nordmøre Museum for å bevare skøyta, betale ,- utført merarbeid fra Mellemverftets side, samt at skøyta gjøres ferdig på sikt på dugnad av venneforening m.v ,- (Årlig driftsstøtte til Nordmøre Museum kr (mot kr til NKKS i dag for å betjene lånet) Alternativet innebærer usikkerhet i forhold til om museet får departementets godkjenning til låneopptaket på 3,2 mill. kr. Det er også knyttet en del usikkerhet til om behovet for tilføring av ytterligere midler, og om framdrift i prosjektet. Kommunal garanti for å øke lånet krever godkjenning av Fylkesmannen. ALTERNATIV 5: RS CHRISTIANSUND GJØRES HELT FERDIG OG EVT. SELGES. Opprinnelig lån, nedbetalt pr. dato til ,- Utført merarbeid fra Mellemværftet fram til dags dato ,- Restarbeid/ Full restaurering Salgsinntekter (anslått til 1 1,5 mill.) VURDERING AV ALTERNATIVENE. Isolert sett har skøyta liten tilknytning til Kristiansund, med unntak av navnet. Slik sett er det ingen spesielle bevaringsaspekt som kommunen trenger å involvere seg i. Forutsatt at kommunen fortsatt engasjerer seg økonomisk i prosjektet, må det evt. være for å benytte skøyta til kommunal virksomhet (skole, representasjon, Levende Vågen m.v.). Et slikt videre engasjement vil ha økonomisk usikkert og ikke ubetydelig driftsmessige konsekvenser, og rådmannen er av den formening at det til disse formål vil være økonomisk gunstigere å leie inn båt og mannskap. Rådmannen vurderer de fleste alternativene som høyst usikre prosjekter økonomisk, og at risikoen kommunen utsettes for med økte garantier/ tilskudd vil være vanskelig i den økonomiske situasjon kommunen er i. Utspillet fra Nordmøre Museum (alternativ 4) kan være interessant, men også dette alternativ inneholder en del usikkerhet, bl.a.: Økning av årlige driftstilskudd Ikke nedbetaling av lån (men kun renter) i år 2005 og Forslaget krever departementets godkjenning av låneopptak fra Nordmøre Museum det kan ta lang tid før lånetilsagn foreligger. Framtidig driftsmodell er usikker det må finnes en partner som vil drifte skøyta. Mye av arbeidet må gjøres på dugnad. Det er i tillegg behov for å samle inn midler for at skøyta kan restaureres ferdig. Rådmannen ønsker å drøfte saken i Driftsutvalget før innstilling lages, med utgangspunkt i den svært vanskelige situasjonen for Mellemværftet/ Nordmøre Museum og mangel på langsiktige retningslinjer for hvordan man ønsker å disponere RS Christiansund i framtid. Anton Monge

12 rådmann Just Ingebrigtsen kommunalsjef DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/82 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 03/753- Møtedato: Arkivkode: 256 Brev av: Rådmannen har redegjort for saken i skriv av Saken ble delt ut på møtet. Et enstemmig driftsutvalg fattet følgende Saken utsettes. VEDTAK: DRIFTSUTVALGET Saknr: PS 04/88 Saksbeh: Stein Kulø Arkivsaknr: 03/753- Møtedato: Arkivkode: 256 Brev av: Saken var fremmet for driftsutvalget den men ble utsatt. Et enstemmig driftsutvalg erklærte Geir Gjengstø inhabil (leder i Stiftelsen). 10 voterende tilstede. Saken ble drøftet, og driftsutvalget ønsket at rådmannen til neste behandling kunne avklare alt.4 Overdagelse av RS Christiansund til Nordmøre Museum og alt. 1 / 2 Salg av RS Christiansund.

13 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/1019/5200/04 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /95 QUALITY HOTELL GRAND KRISTIANSUND - SØKNAD OM UTESERVERING PÅ FORTAU FORAN PUB I skriv dat søker Quality Hotell Grand Kristiansund AS om uteservering av alkohol på fortau foran Molly Malone pub. Bredden på fortauet er 2.5 meter og serveringsområdet vil i henhold til skisse beslaglegge halve fortauet. Byingeniøren vil gå i mot etablering av uteservering på fortauet da dette vil legge beslag på en for stor del av fortauet. Overheng fra parkerte biler inn mot fortauet vil stjele litt av fortausbredden slik at gangpassasjen kan bli redusert til under en meter Saken har vært forelagt politiet som uttaler at de går i mot søknaden da uteserveringen vil hindre den lovlige ferdselen langs fortauet. Fronten på bilene som parkerer inntil fortauet stjeler så mye av bredden at resterende fortau i sin helhet bør forbeholdes de gående. Rådmannen mener her at en bør ha som hovedregel å opprettholde regulert fortausbredde i sentrumsgatene. En slutter seg til de innkomne merknader og foreslår at søknaden avslås Forslag til VEDTAK: Driftsutvalget avslår søknad fra Quality Hotell Grand Kristiansund om utvidelse av hotellets skjenkeområde til også å omfatte uteservering av alkohol på fortau foran hotellet da dette vil hindre den lovlige ferdsel på fortauet. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Svein Heggem førstekonsulent

14 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/491/5219/04 U63 Svein Heggem Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget /96 SØKNAD OM UTESERVERING VED GRIPSTUA PÅ GRIP I skriv dat søker Gripstua AS om utvidelse av skjenkeområdet til også å omfatte uteservering av øl, vin og brennevin ved Gripstua i henhold til skisse. Det anføres at behovet for uteservering er sterkt til stede da mange av gjestene ønsker å få servert alkohol ute når været tillater dette. Gripforeningen har ingen merknader til at Gripstua får uteservering av alkohol innenfor et begrenset uteareal i nærhet av bygningen. Rådmannen har ingen merknader til at søknaden innvilges. Forslag til VEDTAK: Driftsutvalget innvilger søknad fra Gripstua AS om utvidelse av skjenkeområdet til også å omfatte utendørs skjenking av øl, vin og brennevin på uteareal som vist på skisse. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Svein Heggem førstekonsulent

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 8 MØTE NR.: 05/3 TID: 03.03.2005 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTE NR.: 04/21 TID: 07.12.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014.

Åpent Delegerte vedtak Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Åpent Refererte journalposter Møte i Kommunestyret den 04.03.2014. Møteinnkalling Kommunestyret 04.03.2014 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTE NR.: 04/3 TID: 09.03.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/5 TID: 08.03.2004 16:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

1.0 BAKGRUNN OG HOVEDKONKLUSJONER...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 GRUNNLAG FOR VURDERINGER...4 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDKONLUSJONER...6

1.0 BAKGRUNN OG HOVEDKONKLUSJONER...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 GRUNNLAG FOR VURDERINGER...4 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDKONLUSJONER...6 Innholdsfortegnelse C:\data\Skoleplan\Prosjekt10.doc 1.0 BAKGRUNN OG HOVEDKONKLUSJONER...4 1.1 BAKGRUNN...4 1.2 GRUNNLAG FOR VURDERINGER...4 1.3 SAMMENDRAG AV HOVEDKONLUSJONER...6 2.0 FAKTISKE OPPLYSNINGER...9

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer