Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen"

Transkript

1 Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Ellen Merethe Haug, NLA Høgskolen

2 Hvorfor er fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene viktig? De store folkehelseutfordringene: Hjerte- karsykdommer Overvekt/fedme Mental lidelser Muskel-skjelettplager Kreft (Thune, I.(2003) Kreftutvikling og fysisk aktivitet. I: Øverby, N.C. Thorstveit M., Høigaard R.,(red) Folkehelsearbeid) Helse som voksen Modifisert etter Blair et.al

3 Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Helse i barne- og ungdomsårene Fysisk aktivitet i barneog ungdomsårene Fysisk aktivitet i voksenlivet Helse som voksen Modifisert etter Blair & Brodney, 1999

4 Metodiske utfordringer Longitudinelt design Ressurskrevende økonomisk, logistisk og administrativt Frafall av deltagere -> mindre statistisk styrke Begrenset antall studier Måling av fysisk aktivitet stort sett selvrapportert, med varierende reliabilitet Ikke dagens barnepopulasjon vi studerer Derfor vanskelig å dra endelige konklusjoner om sammenhengene

5 Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Helse i barne- og ungdomsårene Fysisk aktivitet i barneog ungdomsårene Optimalisere vekst, utvikling, av funksjonelle kvaliteter som fysisk form (kondisjon), motorikk, muskelstyrke, balanse Positive effekter i forhold til: Benhelsen/ skjelettet Risikofaktorer for hjerte-karsykdom Vektstatus Sinnsstemning og psykisk helse Helse som voksen (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (2000) Fysisk aktivitet og helse - anbefalinger. Oslo. Helsedirektoratet (2009) Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. IS Biddle & Asare M. (2011) Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews) Modifisert etter Blair & Brodney, 1999

6 Fysisk aktivitet og benhelse

7 Fysisk aktivitet og benhelse Benvevsendringer med alder benvevsmasse peak bone mass? - 1%/år menn kvinner -3-5% år pubertet 25 år menopause

8 Physical activity during life course and bone mass: a systematic review of methods and findings from cohort studies with young adults. Renata M Bielemann, Jeovany Martinez-Mesa, Denise Petrucci Gigante. BMC Musculoskeletal Disorders 2013, 14:77 Oversiktsartikkel som gjennomgår 19 studier på sammenhengen mellom fysisk aktivitet i ulike livsløpsperioder og benmineraltetthet/bensammensetning Lumbal ryggvirvel oftest studert (15 studier), også lårhals (13 studier) og total skjelett (6 studier)

9 Fysisk aktivitet og risikofaktorer for HKS blant barn Funnet en positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og høyt nivå av det gode kolesterolet (HDL), som motvirker fettavleiringer og fjerner overflødig kolesterol. (Strong m.fl. 2005) En opphopning av risikofaktorer, som senere kan føre til utvikling av hjerte- og karlidelser, forekommer hyppigere hos barn med dårlig fysisk form og lav aerob kapasitet (Wedderkopp m.fl. 2004, Andersen og Haraldsdottir 1997). Norske studier viser at barna som er lite fysisk aktiv og barn med dårlig fysisk form har en dårligere kolesterolprofil enn aktive jevnaldrende som er i god fysisk form. Klasson-Heggebø og Anderssen 2003, Mjaavatn og Gundersen 2005)

10 Fysisk aktivitet / fysisk form i barneårene og hjerte-kar-helse som voksen Physical fitness and physical activity at age 13 years as predictors of cardiovascular disease risk factors at ages 15, 25, 33, and 40 years: extended follow-up of the Oslo Youth Study. Kvaavik E 1, Klepp KI, Tell GS, Meyer HE, Batty GD. Pediatrics Jan;123(1)e , 13 år (n=716), 15 år (n=472), 25 år (n=280) 33 år (n=410) og 40 år (n=294) Ved baseline (13 år) en negativ sammenheng mellom fysisk form og BMI, triceps skinfold, og BT (diastolisk og systolisk) Ved 15 års alder, samme, men svakere sammenhenger Ved 25 års alder, samme men stadig svakere sammenhenger, ingen for systolisk blodtrykk Ved 33 års alder, sammenheng med BMI (eneste måling) Ved 40 års alder, ingen sammenhenger Generelt færre sammenhenger med selvrapportert fysisk aktivitet, tilsvarende funnet i en rekke andre studier

11 BMI i barneårene og helse i voksen alder Flere oversiktsartikler publisert på sammenhengen mellom BMI i barneårene og helse i voksen alder. Den mest omfattende artikkelen sammenfatter data fra 39 studier med en rekke utfallsmål i voksen alder som type-2 diabetes, hypertension, hjertesykdom, slag, astma, kreft og dødelighet av alle årsaker. Den konkluderer med konsistente funn for en sammenheng mellom overvekt i barneårene og økt risiko i voksen alder for type-2 diabetes, hypertension, hjertesykdom og dødelighet, eksisterer noe dokumentasjon på en sammenheng med slag. I tråd med tilsvarende funn i flere andre oversiktsartikler. Park MH, Falconer C, Viner RM et al. (2012) The impact of childhood obesity on morbidity and mortality in adulthood: a systematic review. Obes Rev 13,

12 Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Singh AS, Mulder C, Twisk JWR et al. (2008) Obes Rev 9, Total ble 25 publikasjoner, basert på 18 studier inkludert i litteraturgjennomgangen. Alle studiene viste at barn og unge med overvekt/fedme hadde en økt risiko for å forbli overvektige/fete som vokse, med store variasjoner i den estimerte risikoen, ut fra målemetoder, interval mellom målingene og klassifiseringen av BMI. Studiene klassifisert som high-quality, viste at sannsynligheten for at barn med overvekt og fedme skulle forbli overvektig/fet i voksen alder var dobbelt så stor sammenlignet med normalvektige barn. Sannsynligheten for overvekt var generelt høyere med økt BMI ( risikoen for overvekt/fedme i voksen alder var høyere for barn med fedme sammenlignet med barn med overvekt). Prosentandelen med overvektige ungdommer som forble overvektige voksne varierte fra 22 and 58 %. Prosentandelen med ungdommer med fedme som forble fete som voksne varierte fra 24 and 90 %. Forfatterne konkluderer med at det er en moderat sammenheng mellom overvekt/fedme fra barnår til voksen alder. MEN de fleste med overvekt og fedme i voksen alder var normalvektige barn.

13 Childhood obesity: the impact on long-term risk of metabolic and CVD is not necessarily inevitable. McMullen S. Proc Nutr Soc. 2014;73(3): Ny oversiktsartikkel som undersøker det unike, uavhengige bidraget av overvekt og fedme i barneårene på metabolsk- og hjerte-kar-helse i voksen alder. Tidligere studier med observerte sammenhengene mellom overvekt/fedme i barneårene og sykdomsrisiko i voksen alder ikke kontrollerte vedvarende overvekt/fedme som være en medierende faktor. Studiene som systematisk ble gjennomgått fant lite dokumentasjon til å hevde at overvekt og fedme i barneårene er en uavhengig risikofaktor for metabolsk og hjerte-karhelse i voksen alder. Dataene viste imidlertid at de konsistente sammenhengen som er observert er avhengig av stabiliteten i BMI mellom barneårene og voksen alder, sammen med vedvarende adferd knyttet til kosthold og fysisk aktivitet. Disse resultatene er viktige og støtter opp under budskapet om at langtidskonsekvensene av overvekt og fedme i barnealder kan unngås, og at det er mulig å intervenere i et livsløpsperspektiv.

14 Hva betyr fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene for helsen i voksen alder? Helse i barne- og ungdomsårene Fysisk aktivitet i barneog ungdomsårene Fysisk aktivitet i voksenlivet Positive effekter på helsen er svært godt dokumentert! Både i forebygging, behandling og rehabilitering! Helse som voksen (Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (2000) Fysisk aktivitet og helse - anbefalinger. Oslo. Helsedirektoratet (2009) Aktivitetshåndboken. Fysisk aktivitet i forebygging og behandling. IS Modifisert etter Blair & Brodney, 1999

15 Hunt 2 ( ) og HUNT 3 ( ), N=1869 Active maintainers (AM), Inactive maintainers (IM), Adopters (A), Releapers (R) Gruppen som opprettholdt et høyt nivå av fysisk aktivitet hadde en signifikant lavere risikoprofil for HKS og bedre mental helse sammenlignet med alle de andre gruppene. Uventet at gruppen som adopterte et høyt aktivitetsnivå ikke hadde mer positive utfallsmål, det at denne gruppen var mindre, kan ha påvirket resultatene. Konklusjon: Intervensjoner for fysisk aktivitet bør starte tidlig i ungdomsårene og fokusere på opprettholdelse av en aktiv livsstil for å maksimere helseeffektene i ung voksen alder.

16 Tracking of Physical Activity from Childhood to Adulthood: A Review. Risto Telama. Obes Facts 2009;3: Gjennomgang av studier som ser på stabilitet i fysisk aktivitet i alle livsfaser fra barn til voksen. Fleste studier publisert etter 2000, mest vanlig oppfølgingstid var 9 år. De fleste studier omhandler stabilitet fra ungdomsår til voksen alder. Blant menn var stabiliteten signifikant, men lav til moderat i alle livsfaser, også langtidsoppfølging. Blant kvinner var stabiliteten lavere og ofte ikke-signinfikant. For begge kjønn var stabiliteten lavest i tidlig barneår, og i overgangsfaser som fra barne- til ungdomsår eller fra ungdomsår til voksen alder. Stabiliteten varierer ut fra type aktivitet, der organisert idrettsaktivitet viser høyest stabilitet. Dette kan skyldes høyere reliabilitet for disse målene. Synes å være kulturelle forskjeller, med høyere stabilitet i nordiske land, spesielt for kvinner.

17 Stabilitet av fysisk aktivitet fra barneår til voksen alder - Hvilke mekanismer ligger bak? Carry over value hypothesis I voksen alder fortsetter man med de samme aktiviteten man deltok i som barn. Det finnes en del dokumentasjon på at denne hypotesen kan forklare en viss del av stabiliteten i fysisk aktivitet. I en norsk studie fant man at antall aktiviteter man deltok i er mer viktig for senere aktivitetsnivå enn de spesifikke aktivitetene. (Kjønniksen L, Torsheim T, Wold B: Tracking leisure-time physical activity during adolescence and young adulthood: a 10-year longitudinal study. Int J Behav Nutr Phys Act 2008;5:69 80.) Ability and readiness hypothesis -Tidligere erfaringer med aktivitet og idrett som skjer på jevnlig, går over tid, og er av en viss intensitet bidrar til utvikling av grunnleggende kroppslige ferdigheter og påvirker holdninger og motivasjon som vil være viktig for senere aktivitet. En god del studier viser at deltagelse i organisert idrett i ungdomsårene er en god prediktor for aktivitet i voksen alder Tracking of Physical Activity from Childhood to Adulthood: A Review. Risto Telama. Obes Facts 2009;3:

18 Stabilitet av fysisk aktivitet fra barneår til voksen alder - Hvilke mekanismer ligger bak? Habit formation hypothesis Man gjentar aktiviteter fordi det er en vane, mer automatisk og med mindre bevissthet. Krever MYE repetisjon Gåturer, sykle, søndagsturen Vi vet lite om tracking av vaner fordi det er lite studert Self-selection hypothesis Individer som har en genetisk disposisjon med gode fysiske forutsetninger, deltar oftere i aktivitet både i barneårene og voksen alder, sammenlignet med de som er mindre disponert. Det er kjent at utvikling av fysisk form i betydelig grad bestemmes av gener Familie og tvillingstudier har vist moderat til høy grad av genetisk påvirkning på idrett og fysisk aktivitet på fritiden.

19 Oppsummering Fysisk aktivitet i barne- og ungdomsårene kan være av betydning for en rekke tilstander som påvirker helsen i voksen alder. Forskningen på feltet preges av en rekke metodiske utfordringer, dette gjør det vanskelig å estimere hvor sterke sammenhengene reelt er. Men det ser ut til at aktiviteten har størst betydning for helsen dersom den holder seg stabilt høy fra barneårene til voksen alder. Ulike mekanismer ser ut til å forklare stabilitet i fysisk aktivitet I et folkehelseperspektiv bør tilrettelegging som optimaliserer muligheten for fysisk aktivitet på de ulike arenaene der barn, unge og voksne deltar stå sentralt, og øke stabiliteten i adferden.

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge

Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Rapport IS-2183 Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i Norge Oppdaterte analyser basert på nye nasjonale anbefalinger i 2014 Publikasjonens tittel: Fysisk aktivitetsnivå blant voksne og eldre i

Detaljer

Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN

Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN Rapport Forebyggingsdivisjonen Avdeling for fysisk aktivitet FYSISK AKTIVITET I SKOLEHVERDAGEN 1 FORORD Skolen som arena for økt fysisk aktivitet er sentral i et folkehelseperspektiv. Barn og unge oppholder

Detaljer

Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse

Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse Thomas Michaelsen Sosioøkonomisk status, fysisk aktivitet, fysisk form og helse Masteroppgave Trondheim, mai 2012 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo

Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander. sigmund a anderssen, Norges idrettshøgskole, Oslo Trening nytter! Effekt av trening og fysisk aktivitet ved kroniske sykdommer og tilstander SAMMENDRAG: Regelmessig fysisk aktivitet utover det som er nødvendig for å tilfredsstille dagliglivets krav, gir

Detaljer

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom

Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom Fysisk aktivitetsnivå hos ungdom med nevromuskulær sykdom En kartleggingsstudie M. Elizabeth Holtebekk Masteroppgave ved Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Det medisinske

Detaljer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer

IS-1533Rapport. Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer IS-1533Rapport Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging av aktivitetsnivå og fysisk form hos 9- og 15-åringer Heftets tittel: Fysisk aktivitet blant barn og unge i Norge En kartlegging

Detaljer

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser

Videregående utdanning for voksne. effekter på mottak av helserelaterte ytelser Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser 2 Videregående utdanning for voksne effekter på mottak av helserelaterte ytelser Forfattere: Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer

Nasjonale faglige retningslinjer IS-1735 Nasjonale faglige retningslinjer Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten Forord Overvekt og fedme er sterkt økende

Detaljer

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet

Rapport IS 2170. Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Rapport IS 2170 Anbefalinger om kosthold, ernæring og fysisk aktivitet Innhold Forord 4 Formål 6 Anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 7 Kostråd 7 Anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne

Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne IS-1735 Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne Nasjonale retningslinjer for primærhelsetjenesten 1 Utgitt: Heftets tittel: Forebygging, utredning og behandling av overvekt

Detaljer

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40

Marianne Karset. - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over 40 Hovedfagsoppgave Norges idrettshøgskole Oslo 2002 Marianne Karset - en 24-ukers intervensjon på kvinner og menn med KMI over

Detaljer

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn?

Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Hva er korrelasjonen mellom direkte målt VO2peak (løp til utmattelse) på tredemølle og indirekte målt VO2peak ved Andersen-testen på 10 år gamle barn? Av 203 Knut Åge Hauge 206 Anders Ommedal 17 Pål Høgli

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Folkehelserapport. Tydal kommune

Folkehelserapport. Tydal kommune Folkehelserapport Tydal kommune 2012 2016 Innhold 1. Forord... 3 2. Innledning... 4 2.1. Bakgrunn:... 4 2.2. Metode:... 5 3. Resultater for Tydal... 7 3.1. Kommunebarometeret for Tydal:... 7 3.2. Beskrivelse

Detaljer

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom

Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom Tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom En systematisk litteraturgjennomgang med utgangspunkt i oversiktsstudier og et utvalg nyere enkeltstudier 1 SHDIR_ny.indd 1 5/5/08 13:38:31 FORORD Helsedirektoratet

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden

Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Arbeidsledighet og psykisk helse blant unge i Norden En kunnskapsoversikt Anne Reneflot og Miriam Evensen NHVs Rapportserie 2011:1 R jenhaa NHV [Välj datum] 1

Detaljer

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015

MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 MASTEROPPGAVE Samfunnsernæring Mai, 2015 Hvilke miljøfaktorer i hjemmet påvirker barnehagebarns grønnsaksinntak, og hvordan kan disse miljøfaktorene endres? En studie basert på utvikling og pre-test av

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

Helse og sykdom. Helse i Norge

Helse og sykdom. Helse i Norge Helse i Norge Helse og sykdom II Helse og sykdom Et stadig tilbakevendende spørsmål er hva som omfattes av begrepet helse. I vestlige land har god helse tradisjonelt vært definert som fravær av sykdom.

Detaljer

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer. Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag 2011 Tittel: Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer Metodologi og

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse

MASTEROPPGAVE. Mat, ernæring og helse MASTEROPPGAVE Mat, ernæring og helse 2010 En kartlegging av kostvaner til gravide kvinner i seks ulike grupper basert på fødeland i Groruddalen, Oslo øst. A survey of dietary habits among pregnant women

Detaljer

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap

du ville bli med på alt» Linn Jeanette Sannes Master i folkehelsevitenskap «Det fellesskapet du møtte hver gang på trening bidro til at du ville bli med på alt» En kvalitativ studie om eldre menns erfaringer av å delta i en systematisk styrketrening Linn Jeanette Sannes Master

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen

rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen rapport 2009:8 Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv Del 1: Voksne Arnstein Mykletun Ann Kristin Knudsen Del 2: Barn og Unge Kristin Schjelderup Mathiesen Rapport 2009:8 Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer