Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON"

Transkript

1 Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og

2 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene 8 Bare 1 av 5 voksne nordmenn oppfyller helsemyndighetenes anbefaling om fysisk aktivitet. Hele 4 av 5 rører for lite på seg, viser denne undersøkelsen utført for Helsedirektoratet. Kroppsvekt og levevaner 9 Hva påvirker fysisk aktivitet? 10 Barn og unge 11 Dette heftet oppsummerer sentrale funn i rapporten «Fysisk aktivitet blant voksne og eldre», utgitt av Helsedirektoratet i Hovedrapporten er utarbeidet av Norges idrettshøgskole, ved Sigmund Alfred Anderssen, Bjørge Herman Hansen, Elin Kolle og medarbeidere på oppdrag av Helsedirektoratet. Hovedrapporten kan enten lastes ned eller bestilles fra no, bestillingsnummer IS De nasjonale helseanbefalingene for fysisk aktivitet er minst 30 minutters daglig moderat fysisk aktivitet. Aktiviteten kan være oppdelt i løpet av dagen i bolker av minst 10 minutters varighet. Et eksempel på moderat aktivitet er rask gange. Viktigste funn Det klart viktigste funnet er at bare 20 prosent av voksne i Norge tilfredsstiller gjeldende anbefalinger for fysisk aktivitet. Alder og kjønn Aktivitetsnivået er forholdsvis likt i de ulike aldersgruppene. Eneste unntaket er eldre over 70 år, som har et lavere aktivitetsnivå. Undersøkelsen viser ingen vesentlig forskjell mellom kvinner og menns aktivitetsnivå i Norge. Mindre aktive enn ventet Tidligere studier om fysisk aktivitet i befolkningen er basert på spørreskjema. Dette medfører at aktiviteten blir overestimert. Ved bruk av aktivitetsmåler som er gjort i denne studie, har vi fått et objektivt mål på fysisk aktivitet, og dermed et mer riktig bilde av aktiviteten. Mens tidligere spørreundersøkelser har vist at 40-65% av nordmenn er aktive, viser denne studie at kun 1 av 5 tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet. Tidligere studier har dermed gitt et litt for positivt bilde av nordmenns aktivitetsnivå. Vi er ikke så aktive som vi har trodd. Dette kan ha medført at tiltak for å øke aktivitetsnivået i befolkningen ikke har fått like høy prioritet som ellers kunne vært tilfelle dersom vi hadde hatt kunnskap om det faktiske aktivitetsnivået. 2 3

3 Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er starten på en systematisk kartlegging av fysisk aktivitet i den norske befolkningen. En tilsvarende undersøkelse er gjort blant barn og unge. Myndighetene ønsker å vite mer om befolkningens levevaner. Det er også behov for mer kunnskap om effekten av ulike tiltak for å få flere i fysisk aktivitet. Åtte departementer sto samlet bak «Handlingsplan for fysisk aktivitet ( )». Ett av tiltakene i handlingsplanen er å etablere et overvåkingssystem for fysisk aktivitet. Denne landsomfattende undersøkelsen er et ledd i dette arbeidet. Multisenterstudie Undersøkelsen er gjennomført som en multisenterstudie det vil si at det har vært foretatt like undersøkelser av et tilfeldig utvalg personer på ulike testsentre over hele landet. Studien er gjennomført av Norges idrettshøgskole i samarbeid med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim, Universitetene i Agder og Stavanger, samt høgskolene i Finnmark, Bodø, Hedmark, Sogn og Fjordane, Vestfold og Telemark. Kartleggingen Undersøkelsen er gjennomført fra april 2008 til april Den inkluderer kvinner og menn i alderen 20 til 85 år. I alt 3322 personer er med i analysen. Fysisk aktivitet er registrert objektivt med en ActiGraph-aktivitetsmåler festet til kroppen. All aktivitet er registrert, både inaktiv, lett, moderat og hard, og det er kun i utregningen av anbefalingene at man ser på moderat eller hardere intensitet. Aktivitetsmåleren ble i gjennomsnitt brukt i nesten syv dager av hver deltaker. Denne målemetoden er relativt ny og den gir mye objektiv informasjon om fysisk aktivitet. I tillegg er det brukt spørreskjema for å registrere andre variabler. Fysisk aktivitetsnivå (tellinger/min) Figur 1. Eksempel på hvordan aktivitetsnivået kan variere i løpet av en dag. SAMMENLIGNING En sammenligning med en studie med et stort antall andre land som har brukt spørreskjema for å registrere fysisk aktivitet (IPAQ-data) viser at Norge har en høy andel fysisk inaktive personer. Bare enkelte land som Belgia, Japan og Saudi-Arabia har flere inaktive. Land som Canada, Australia og Kina har vesentlig flere fysisk høyaktive (trene med høy intensitet minst 3 dager/ uke eller en variasjon av gange, moderat og/eller intensiv intensitet minst 5 dager/uke) enn Norge (Bauman A og medarb. 2009). En studie fra Sverige som brukte aktivitetsmålere, viser at voksne nordmenn er omtrent like fysisk aktive som voksne svensker (Hagströmer og medarb. 2007). Amerikanske menn i alderen år har høyere totalt aktivitetsnivå, inkludert lavere intensitet, enn norske menn i samme alder. Over 60 år er norske menn mer aktive (Troiano og medarb. 2008) Time-for-time

4 Ulikheter i befolkningen Studien viser at det er stor spredning i fysisk aktivitetsnivået generelt, små aldersforskjeller, ingen kjønnsforskjeller og at det er sosiale forskjeller i fysisk aktivitet. Tabell 1. Andel som tilfredsstiller anbefalingene om minst 30 minutters daglig fysisk aktivitet, etter høyest fullført utdanning og kjønn. Tallene er oppgitt i prosent. Utdanning Menn Kvinner Totalt Under 7 år, grunnskole 7-10 år eller tilsvarende Individforskjell Det er stor forskjell mellom de 10 prosentene som er mest aktive og de 10 prosentene som er minst fysisk aktive. Aktivitetsnivået hos de første er mer enn fire ganger høyere enn hos de siste. Alder Det er ikke vesentlige forskjeller knyttet til alder. Personer av begge kjønn over 70 år er mindre aktive enn gjennomsnittet. Kjønn Det er heller ingen vesentlig forskjell på kvinners og menns totale fysisk aktivitetsnivå i Norge. Det er gjennomgående flere kvinner (22%) enn menn (18%) som tilfredsstiller anbefalingen. Sosiale forskjeller Undersøkelsen viser at det er en sammenheng mellom utdannelse og total fysisk aktivitet. Personer med høyere utdanning har et høyere aktivitetsnivå generelt sammenlignet med personer som har lavere utdanning. Det er ingen sammenheng hva gjelder inntekt. Antallet deltagere i undersøkelsen med innvandrerbakgrunn var for lavt til å si noe sikkert om aktivitetsnivå for denne gruppen. Realskole, videregående skole eller tilsvarende Regionale forskjeller Befolkningen i Nord-Norge har et lavere aktivitetsnivå sammenlignet med Trøndelag, Sørlandet, Øst- og Vestlandet. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå er noe høyere i kommuner med over innbyggere, sammenlignet med kommuner som har til innbyggere Høgskole/universitet under 4 år Høgskole/universitet minst 4 år Aktivitetsmåleren som ble brukt i undersøkelsen. 6 7

5 Variasjoner i aktivitetene Norge er et land med store årstidsforskjeller det preger det fysiske aktivitetsnivået vårt. Gange, sykling og langrenn er populære aktiviteter. Årstid Voksne nordmenns fysisk aktivitetsnivå varierer med årstiden. Vi er mer aktive om våren, sommer og høst (mars til november) sammenlignet med vintermånedene. Nedbør reduserer også aktivitetsnivået vårt. Type aktivitet Turgåing er den vanligste fysiske aktiviteten blant norske kvinner og menn i alle aldre. 79% av deltakerne i undersøkelsen sier de går tur. Andre populære aktiviteter er treningsstudio og trening til BEGRENSNINGER VED STUDIEN Deltagerprosenten i undersøkelsen er lav, 35% av de spurte ønsket å delta. I likhet med tilsvarende andre undersøkelser er personer med høyere sosioøkonomisk status overrepresentert. Dette kan man anta har ført til at den fysisk aktiviteten heller er registrert for høy enn for lav. Den svært lave deltagelsen blant personer med musikk (39%), sykling (34%) og langrenn (25%). Helg og hverdag Voksne nordmenn er noe mer fysisk aktive i helgene når de har fri fra jobb enn på hverdager. Aktivitetsmønsteret blant voksne er dermed motsatt av mønsteret blant barn og unge, som er mer aktive hverdager enn i helgene. Personer over 65 år er mer aktive enn andre voksne midt på dagen og mindre aktive enn andre voksne på ettermiddag og kveld. innvandrerbakgrunn gjør at det dessverre ikke er mulig å si noe om aktivitetsnivået for denne gruppen. Fordi aktivitetsmåleren ikke er vanntett, kan den ikke brukes til å fange opp aktivitet ved svømming og sykling registreres i begrenset omfang. Analyser viste at omfanget av svømming og sykling i liten grad påvirket total aktivitetsnivå. Kroppsvekt og levevaner Undersøkelsen har også sett på sammenhenger mellom fysisk aktivitet og kroppsvekt, samt fysisk aktivitet og andre levevaner. Den viser at det er flere slike sammenhenger. Kroppsvekt Kroppsmasseindeks (KMI) kroppsvekt / høyde x høyde, kg/m² var en del av undersøkelsen. Selvrapportert kroppsvekt og høyde viste at 1% av deltakerne var undervektige, 50% ble klassifisert som normalvektige, 37% som overvektige, mens 12% ble klassifisert som fete. De normalvektige deltakerne har et aktivitetsnivå som i gjennomsnitt er 10% høyere enn de overvektige og 28% høyere enn personer med fedme. Mens 1 av 4 normalvektige oppfyller gjeldende anbefalinger om fysisk aktivitet, gjelder dette bare 1 av 10 med fedme. Tobakk og kosthold Personer som aldri har røykt har gjennomsnittlig 14% høyere aktivitetsnivå enn røykere. Personer som rapporterte at de spiser minst fem porsjoner frukt og grønnsaker hver dag, hadde et 6% høyere aktivitetsnivå sammenlignet med dem som svarte at de spiser mindre enn fem porsjoner hver dag. 8 9

6 Hva påvirker fysisk aktivitet? For å kunne legge til rette for mer fysisk aktivitet blant voksne nordmenn, trenger vi kunnskap om hva som påvirker aktivitetsnivået vårt. Barn og unge Helsedirektoratet sto i 2005 / 2006 bak en tilsvarende undersøkelse av barn (9-åringer) og unge (15-åringer) sitt fysiske aktivitetsnivå. Denne undersøkelsen slår fast at både Personer med utdanning ut over Sammenligner vi resultatene fra de Bestillings- sosial støtte, godt tilrettelagte nærmil- videregående skole forteller oftere to undersøkelsene, finner vi at 9-årin- nummer er IS-1613 for kortversjonen jøer og psykologiske faktorer innvirker (77%) at de får støtte og oppmuntring gene er de klart mest aktive i Norge. og IS-1533 for hovedrapporten. på voksnes fysiske aktivitetsnivå. i familien for fysisk aktivitet enn per- Helsemyndighetene mener at barn og Studien viser at menn og kvinner soner med grunnskole som høyeste unge bør være i moderat fysisk aktivitet som ofte diskuterer fysisk aktivitet med utdanning (64%). minst 1 time hver dag, mens målet for andre i familien, er mer aktive enn I alt 3 av 4 spurte svarer at fysisk voksne er minst en halv time moderat andre. De som forteller at det i nær- aktivitet er «meget viktig for meg» for å fysisk aktivitet hver dag. I alt 91% pro- miljøet er mange steder de kan være kunne vedlikeholde egen helse. sent av norske 9-årige gutter og 75 % fysisk aktive, som har flere tilrettelagte De mest populære grunnene for å av jentene er aktive minst 1 time hver tilbud om trening og fysisk aktivitet, og drive fysisk aktivitet er forebygging av dag. som har kort gåavstand til butikker helseplager, komme i form, få frisk luft, Fra 9 år til 15 år synker det fysiske har et gjennomsnittlig høyere fysisk vektregulering, og fysisk og psykisk aktivitetsnivået for begge kjønn samlet aktivitetsnivå enn dem som ikke kunne velvære. De vanligste grunnene for med 31%. Fra 15 år til man er voksen fortelle om samme muligheter. ikke å være i fysisk aktivitet er at man i 20-årsalderen synker aktivitetsnivået ikke har tid eller mangler ork. med ytterligere 31%. Du finner mer om kartleggingen av det Helsedirektoratet har også kart- fysisk aktivitetsnivå blant 9- og 15-åringer lagt aktivitetsnivået blant barn og i rapporten Fysisk aktivitet blant barn og unge. Du finner mer om dette i en unge i Norge. Rapporten kan lastes ned egen rapport. som en kortversjon eller i sin helhet fra 10 11

7 Helsedirektoratet PB 7000 St. Olavs plass Universitetsgata Oslo Telefon: Bestilling av heftet kan skje fra Send eventuelt en epost til Oppgi bestillingsnummer IS-1755 Dette heftet kan også lastes ned som en pdf-fil fra Oktober 2009 IS-1755

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter

Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, 15-24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Rapport på undersøkelse av mat- og drikkevaner hos unge, -24 år, forskjeller mellom gutter og jenter Introduksjon Kreftforeningen har spurt unge i alderen -24 år om mat- og drikkevaner. Den viser til dels

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet RAPPORTERING FRA SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 08 / 2015 Rapportering fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2014 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2015 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I gjennomsnitt deltok nesten 70 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav i 2014. 23 prosent av disse fikk opplæring.

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet Forord Fysisk aktivitet forebygger en rekke sykdommer og

Detaljer

Norsk matematikkråds undersøkelse

Norsk matematikkråds undersøkelse Norsk matematikkråds undersøkelse Høsten En undersøkelse av grunnleggende matematisk kunnskap for studenter som begynner på matematikkrevende studier i Norge Prosentregning Skårprosent 100 90 80 70 60

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten?

Notat 11/2013. Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Notat 11/2013 Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidsledigheten? Videregående opplæring for voksne en vei ut av arbeidledigheten? Magnus Fodstad Larsen, Karl Bekkevold og Sigrid Holm Vox

Detaljer

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie

Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie FFI-rapport 2011/01204 Jeg vil inn i Forsvaret hvem er jeg? en kvantitativ studie Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 20. juni 2011 FFI-rapport 2011/01204 1124 P: ISBN 978-82-464-1941-1

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN

HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN Helsedirektoratet Rapport Januar 2013 HELSEDIREKTORATET KARTLEGGING AV FOREKOMSTEN AV HØRSELSHEMMEDE I ALDEREN 0-18 ÅR I INNVANDRERBEFOLKNINGEN MED IKKE- VESTLIG BAKGRUNN HELSEDIREKTORATET HØRSELSHEMMEDE

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem

Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem Omslag-Rapport-14-2014-A.indd 1 Heidi Gautun & Christopher Bratt 14/2014 Rapport nr 14/14 Velferdsforskningsinstituttet NOVA ISBN 978-82-7894-522-3 ISSN 0808-5013 www.hioa.no/nova Bemanning og kompetanse

Detaljer

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn...

Forord...4. Brukeratferd i storbybibliotek 1..Innledning...8. 8.. Hva gjør de ulike brukergruppene?... 36. 2..Oppsummert... 10. 3.. Hovedfunn... ? # Forord... Brukeratferd i storbybibliotek..innledning...8. FORMÅLET MED UNDERSØKELSEN...8..Oppsummert..... Hovedfunn..... Metode.... OBSERVASJON.... ETISKE SPØRSMÅL.... O BSERVATØRENE.... HVORDAN BLE

Detaljer