Aldring helse kroppsideal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aldring helse kroppsideal"

Transkript

1 Aldring helse kroppsideal - Et Smil(e)-arbeid utført av elever ved Skien videregående skole, Norge SMIL(e) arrangerte Science camp for lærere i Silkeborg fra oktober Tema for campen var kreativitet. En av aktivitetene under campen var å utvikle et undervisningsopplegg - og så dra hjem til sin skole og gjennomføre det. Arbeidsgruppen jeg deltok i jobbet med teamet «aldring, helse og kroppsideal». Tekstene i denne artikkelen er et resultat fra arbeidet med dette undervisningsopplegget. Undervisningsopplegget ble gjennomført som et samarbeid mellom emnene/fagene Naturvitenskap, Norsk og Gymastikk/Kroppsøving i klasse 1STF ved Skien videregående skole. I undervisningsopplegget inngikk en spørreundersøkelse hvor 150 mennesker i alle aldre deltok. Noen av resultatene fra denne undersøkelsen danner det statistiske grunnlaget for tekstene i denne artikkelen. Elevene har studert litteratur fra ulike sjangre som berører temaet. De har gjennomført praktiske laboratorieøvinger hvor de har med analysert ulike næringsmidler og registrert variasjon i glukosekonsentrasjon under inntak av ulike matvarer med seg selv som «forsøkskaniner». Alle elevene i klasse 1STF har gjennomført en test hvor de har beregnet sin egne fysiske alder. Vi har hatt besøk av representanter fra en klinikk for kiropraktikk og fysioterapi. Disse har gitt en innføring i hvordan de jobber med å forebygge stressproblemer. Tekstene i artikkelen er skrevet av elevene i klasse 1STF ved Skien videregående skole. De første tekstene handler om alder generelt. I fortsettelsen trekker vi inn stressaspektet før vi ser nærmere på alder og fysisk aktivitet. Mot slutten tar vi opp problemstillinger knyttet til kroppsbilde og kroppsideal. God lesing!

2 Når er man gammel? Alderen man regner som gammel er noe begge kjønn tenker relativt likt om, i samsvarende aldergrupper. Noe som var problematisk med undersøkelsen er at vi hadde for få forsøkspersoner, noe som resulterte i hull i tabellen ved forskjellige aldersgrupper. Noen steder hadde vi bare en-fire personer pr. aldersgruppe på et kjønn (jf. Menn år, Kvinner år). Likevel kan vi se der vi hadde nok forsøkspersoner, at tallene samsvarte mest med hverandre på tvers av kjønn. I aldersgruppene år og kommer dette tydelig frem. Vi kunne se ut ifra resultatene at både menn og kvinner i høyere aldersgrupper mener at grensen for å regnes som gammel ligger høyere, sammenlignet med yngre personer. Personer i alderen år synes rundt 57 år regnes som gammelt, mens aldersgruppen år synes rundt 75 år regnes som gammelt.

3 Vil folks «drømmealder» endres med økende kronologisk alder? Det er en viss sammenheng mellom alder, kjønn og drømmealder. I følge undersøkelsen vår ser vi tydelige forskjeller på hva de ulike aldersgruppene mener om drømmealderen. Ut i fra disse tallene ser vi at kvinners drømmealder stiger jo eldre de blir. Tenåringer vil helst være mellom 20 og 30 år, og dette kan forklares med at de fortsatt er unge, men likevel voksne nok til å være selvstendig og ta egne valg. For unge er dette både et behov og et stort ønske i tenåringsalderen. Når de derimot kommer til åra stiger drømmealderen. Muligens har ikke disse årene innfridd forhåpningene eller så føler de at det er mer å se frem til. Kvinner over 40 vil derimot være yngre. Dette er det «magiske skillet» hvor ønsket om å bli yngre tar over for det tidligere ønsket om å bli eldre. Mulige årsaker til dette kan være personlige oppturer eller nedturer, at utseendet endres og/eller at mulighetene blir stadig flere eller færre. Menn ser ikke så ulikt kvinner når det gjelder drømmealder. Yngre gutter vil ut i fra undersøkelsen være 30 år, noe som stemmer noenlunde med kvinner. I denne aldersgruppen har vi en mulig feilkilde, fordi vi fikk noen veldig høye tall. Et par 15-åringer skrev 100 år som drømmealder. Uten «tulletallene» sank drømmealderen blant de yngre guttene betraktelig, fra 30 til Lik kvinner ønsker vel også gutter i alderen å ha selvstendighet samt å bli ferdig med det som har med skole å gjøre og begynne å jobbe. Selvstendighet er nok et viktig nøkkelord vedrørende drømmealderen blant de yngre. Guttene ser også på alderen som den ideelle. Dette kan nok forklares på samme måte som guttene Den gjennomsnittlige drømmealderen for eldre menn anses å være 40 år. Når man nærmer seg og oppover har man erfart og opplevd store deler av sitt liv. Fra 50-60årene og oppover begynner kroppen ofte å bli mindre funksjonell. Hvorfor eldre menn anser 40årene som drømmealderen kan nok begrunnes med; en har da sannsynligvis etablert seg og skaffet en solid jobb. Altså at en har fått orden på livet.

4 STRESS OG ALDER Til å begynne med kan det være lurt å se på hva begrepet stress egentlig omfatter. For å få svar på dette; så vi på helsedirektoratets nettsider*(1) og fant følgene definisjon: Stress kan defineres som en tilstand av økt psykologisk, fysiologisk og atferdsmessig beredskap, det vil si kroppens alarmreaksjon. Denne definisjonen peker på at stress er et instinkt som har fysisk påvirkning på kroppen; ikke bare psykisk. Tidligere forskning*(2) viser at stress har stor innvirkning på helse og kropp, men hvilken sammenheng har det med alder? Som f.eks.i hvilke livsstadier det stresses mest. For å finne ut av dette foretok vi en undersøkelse som bl.a. spurte spørsmål om stress i hverdagen. Det ble i tillegg også spurt om andre spørsmål, f.eks. yrke og utseende, som kunne ha en innvirkning på stressnivå i ulike livsfaser. Her fokuserte vi på stressnivå i forhold til kjønn og alder. Her er poengsystemet vi brukte i statistikken: Kvinner/Alder/Stress Kvinnene hadde et gjennomsnittlig stressnivå på 1,61 poeng, noe som var betydelig mer enn mennene. Menn/Alder/Stress Mennene hadde et gjennomsnittlig stressnivå på 1,07 poeng. Gjennomsnittlig stressnivå av alle personene som svarte på undersøkelsen var 1,4 poeng For å regne ut hvor mange ganger stress det tilsvarer kan man bruke formelen: 5(x) - 4 5(x) Hvor x = stressnivå i løpet av de siste 6 månedene. Dermed: 1,4 poeng = 3-7 ganger stress i løpet av de siste 6 månedene. OBS: Merk at grafen er en modell, og representerer derfor ikke hvert enkelt svar.

5 Forklaring/Drøfting Noe av det første man legger merke til når man ser på grafen er at kvinner stresser mer enn menn. Ettersom kvinner i gjennomsnitt lever lengst, passer ikke dette med teorien om at mye stress forkorter livstiden. Hvis vi igjen ser på grafen ser vi at toppunktet for stress hos kvinner er år, mens det hos menn er mellom 20 og 25 år. En av årsakene til at jentene stresser mest i ungdomsalderen kan være at de føler at de er nødt til å prestere bra på skolen. Dette er kanskje noe guttene ikke føler like mye på. En annen årsak kan være at jentene opplever stort press med tanke på utseende. Gutter bryr seg stort sett ikke like mye om utseendet. Guttene stresser mest i begynnelsen av 20-års alderen. Dette kan være på grunn av at de prøver å ta del i arbeidslivet. Vær oppmerksom på at jentene fortsatt stresser mer enn guttene i denne perioden, men at det ikke er et høydepunkt for dem. Statistikken viser at eldre mennesker stresser relativt lite i forhold til det yngre mennesker gjør. Alle deltakerne av spørreundersøkelsen som var eldre enn 51 år(merk at det bare var 4 over 51 som deltok i undersøkelsen) svarte at de ikke hadde opplevd stress det siste halvåret. Årsakene til at eldre mennesker ikke stresser kan blant komme av at de ikke lengre er i jobb, og ikke trenger å stresse i sammenheng med dette. En annen årsak kan rett og slett være at de som stresser mest; dør tidligere. Altså at det kun er de som stresser minst totalt som er igjen. *(1) *(2)Artikler om stress og helse

6 Fysisk aktivitet og stress sammenheng? I en undersøkelse om hvorvidt fysisk aktivitet henger sammen med stressnivået i kroppen, tolket vi resultatene og kom med en konklusjon om grunnen til utfallene. Undersøkelsen ble utført på både gutter og jenter. Resultatene var overraskende, og varierer veldig mellom kjønnene, alder og fysisk aktivitet. Stress og fysisk aktivitet for gutter Etter å ha sett gjennom tallene for stress og fysisk aktivitet, var resultatene overraskende. Gutter stresser betydelig mindre enn jenter i gjennomsnitt. Stressnivået blant deltakerne avhenger ikke bare av sammenhengen med fysisk aktivitet, men også alder og om personen er i arbeid eller er skoleelev. Det er et gjennomgående mønster at jo mer man trener, desto høyere blir stressfaktoren hos det enkelte individet. Det viser seg at gutter som ikke er i fysisk aktivitet opplever mindre stress i hverdagen enn gutter som trener mer. Derimot var stressfaktoren høyest blant dem som trener mellom 2 og 3 ganger per uke, mens den synker igjen for dem som trener 3-5 ganger per uke. Grunnen for dette kan være hvorvidt personene har fokus på skole/studier. Vi har ikke nok informasjon til å si sikkert om det er en sammenheng mellom interessen for å gjøre det bra i skolen og stress, så dette er imidlertid bare en hypotese. I undersøkelsen var det en gutt som trente mer enn 5 ganger per uke. Denne gutten opplevde også et relativt høyt stressnivå. Vedkommende hevdet han stresset mellom 6 og 10 ganger per uke. Stress og fysisk aktivitet hos jenter Jenter som trener mellom 0 og 3 ganger per uke, opplever et relativt høyt stressnivå. Høyest stressnivå er blant dem som trener 2 3 ganger per uke. Av dem så er det hele ni personer som opplever stress mellom en og fem ganger per uke, tre som stresser seks til ti ganger, og to som stresser elleve til femten ganger. Blant jenter ville det også ha vært enklere å tolke resultatene med flere faktorer slik at vi lettere kan peke på årsaken til et slikt høyt stressnivå. Men en mulig forklaring for at jenter som ikke trener stresser mer enn gutter som ikke trener, er at de er mer bekymret for utseendet sitt dersom de ikke trener, enn det guttene er. I følge resultatene i undersøkelsen virker det som om vi kan understreke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og stress med at det burde være en grense for hvor mye trening som er sunt for kroppen. Man vil generelt oppleve et høyt stressnivå dersom man ikke er i fysisk aktivitet, men det er også noenlunde likt utfall ved stor mengde fysisk aktivitet. Unntaket ligger hos dem som trener 3-5 ganger per uke. Disse hadde et betydelig lavere stressnivå i kroppen enn både dem som trener mer, og av dem som trener mindre. Det viser seg imidlertid at en del av jentene som ikke er i fysisk aktivitet, opplever et mye høyere

7 stressnivå i kroppen per uke, enn de andre gruppene. Det var riktignok stikk motsatt blant gutter. Diagrammet viser resultatene fra undersøkelsen, blant gutter og jenter. Man vil kunne se at treningsmengde har (i de fleste tilfeller) stor betydning for hvor mye personene stresser gjennomsnittlig per uke Stresser ikke 1-5 ganger 6-10 ganger ganger fler enn 15 ganger Forhold mellom alder og fysisk aktivitet Tallene viser at man trener mest i perioden fra 16 til 30. Vi ser en nedgang i treningsmengde når personen når 40 årene(uavhengig kjønn). Hvis man leser resultatene fra diagrammet er det lett å se at folket trener mest i aldersperiodene og Man kan likevel se at folk trener omtrent like mye fra de er 10 til de blir 40. Etter man blir 40 ser man at antall treninger minker mer og mer. Disse resultatene er ikke helt uventede. Det er ganske normalt for en gjennomsnittlig person å trene mindre og mindre opp gjennom åra. Man kan også se at kvinner generelt trener mer enn menn, spesielt i aldersgruppene og Utfra skjemaet kan man også se at begge kjønnene er omtrent like fornøyd med kroppen sin i de forskjellige aldersgruppene.

8 Fysisk alder i 1STF Alle elevene i klasse gjennomførte en test av fysisk alder. Testen er utviklet av Universitetet i Kuopio, Finland (*1). Elevene i 1STF er 17 år. Testen viser at gjennomsnittlig fysisk alder for jenter i klassen er 17,94 år, og at den for gutter er 17,31. Vi antar at disse tallene er veldig bra, ettersom de er nærme vår reelle alder. Men er tallene like bra når det gjelder resten av barn og unge i Norge? Vi hører stadig at barn og unge er for lite aktive. Det er bevist at stadig færre tenåringer holder på med organisert aktivitet, og generelt beveger seg for lite på fritiden. Derfor hadde nok tallene vært lavere om vi hadde tatt gjennomsnittet i hele Norge. Fysisk form blant dagens ungdom Helsedirektoratet anbefaler en times aktivitet om dagen, med både moderat og høy intensitet. Undersøkelser viser at flere ungdommer trener, men at hverdagsaktiviteten har sunket. De er mer inaktive i løpet av dagen enn man var tidligere, som kan være på grunn av dagens teknologi. Man kan også se forskjeller på kjønn og alder. Tall fra helsedirektoratet sier at 57 % av jenter i 15 årsalderen er i for dårlig form, mens det er litt færre av gutter i dårlig form(*2). Det viser seg at hele 43 % av barn i 9 årsalderen er i snitt mer aktive enn ungdommer i 15 årsalderen. En annen faktor som kan spille inn på fysisk aktivitet er at man er mer aktive i helgene enn i hverdagene(*3). Dette er nok på grunn av at ungdommen er slitne etter en lang skoledag og velger å sitte foran TV. *1: *2: *3:http://www.olympiatoppen.no/forutovere/for_stipendut%C3%B8vere/media19775.media Hvilket kjønn er mest fornøyd med kroppen sin? Ut ifra resultatene vi har samlet inn fra undersøkelsen om aldring, har vi funnet ut at gutter generelt har et bedre syn på sin egen kropp og helse, i forhold til jentene. Hos guttene svarte 55% at de var godt eller svært fornøyde med kroppen sin, mens det var 35% av jentene som svarte det samme. Det er de yngste jentene som ser ut til å ha satt den høyeste standarden, i forhold til treningsmengde og selvbilde. Her er det fler av dem som trener forholdsvis mer enn mange av guttene, men som har dårligere selvbilde enn guttene.

9 Kroppsbilde i forhold til hvor mye man trener Noen mener at kroppsbilde kan påvirkes av hvor mye man trener. Under undersøkelsen ble personene bedt om å rangere hvor fornøyde de er med sin egen kropp, i tillegg til hvor mye de trener per uke. Om det er noen sammenheng mellom disse to, er det vi ønsker å finne ut av i avsnittet under hvor vi vurderer resultatene vi fikk. Trening pr uke Menn (totalt: 31 stk) Kvinner (totalt: 48 stk) Misfornøyd Middels og fornøyd Misfornøyd Middels og fornøyd 0-1 gang ganger ganger Mer enn 5 ganger På svarene vi mottok kunne vi se noen tydelige forskjeller. Selv om både kvinner og menn trener i snitt like mye, kan vi se at menn i større grad er fornøyde med sin egen kropp enn det kvinner er. Kun 13 prosent av mennene svarte at de var litt, eller svært misfornøyd med kroppen sin, mens 38 prosent av kvinnene svarte det samme. Dette kan skyldes at menn har et mer avslappet forhold til sin egen kropp og utseende. Utseende har for mange kvinner stor betydning, noe som gjør at flere også er misfornøyde. Kvinner blir utsatt for større kroppspress gjennom media, noe som kan bidra til at de er mer kritiske til sitt eget utseende. Generelt kan vi se at personer under 18 år trener mer enn den eldre generasjonen, men er likevel mer misfornøyd med sin egen kropp. Flere av kvinnene under 18 år trener over 5 ganger i uken, men svarer likevel at de er under middels fornøyd med kroppen sin. Dette understreker kroppspresset kvinner blir utsatt for enda mer, og at det har en større innvirkning på tenåringer, enn på voksne. Bilde:

10 UTSEENDE OG KOSMETIKK Basert på personlig erfaring er det naturlig å anta at tilfredshet med egen kropp vil synke i takt med økt kosmetikkbruk. Våre undersøkelser gjort på 79 tilfeldig valgte mennesker, med en gjennomsnittsalder på 23,72 år, bekrefter denne hypotesen. Det er i denne undersøkelsen viktig å merke seg at majoriteten av testpersoner var i alderen 14 til 17 år. Den antagelige årsaken til dette kan være at mengden kosmetikk gjenspeiler behovet for å forbedre egent utseende og kropp. Det vi har observert er at spørsmålsformulering var upresis og kan ha bidratt til at særlig gutter ikke svarte i tråd med virkeligheten. Da vi ikke hadde kontrollgruppe benytter vi oss grundigere av den kvinnelige dataen. Det som registreres er at trenden snur, og kvinner tilfredshet med egen kropp øker i tråd med antall oppgitte kosmetiske produkter. I undersøkelsen svarer kvinnene at de i hovedsak bruker kosmetikk for å få et utseende en selv liker bedre, se mer attraktiv ut eller dekke over noe de ikke liker. En kan se en klar sammenheng mellom de tre besvarelsene. Hvis en dekker over noe ved utseende en ikke liker, vil en selv bli mer tilfreds med egent utseende. Dette kan føre til en følelse av økt attraktivitet. Det som også observeres er at kvinner hadde en gjennomsnitts tilfredshet på 2,9 av fem, altså under middels fornøyde. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Tilfredshet med egen kropp i forhold til antall kosmetiske produkter Felles Kvinner 0 1 til 5 6 til 10 Antall kvinner Bruker ikke Vil se eldre ut Vil se yngre ut Utseende en selv liker Mer tiltrekkende Å bli sett Gjøre som andre Dekke over feil Tabellen viser årsaken eller det personlige motivet for å bruke kosmetikk hos 48 kvinner.

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris?

Vil alderen påvirke hvordan pulsen endres når man spiller Tetris? . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Vil alderen påvirke hvordan en endres når man spiller Tetris? Forfatter: Amalie Sivertsen, Vardafjell vgs Er Tetris et

Detaljer

Rapport: Undersøkelse utseendepress

Rapport: Undersøkelse utseendepress Rapport: Undersøkelse utseendepress Temaet vårt er utseendepress på Horten Videregående Skole. Hvorfor?: Det angår oss siden det er vår skole, og vi omgir oss med dette hver dag. Det er spennende å se

Detaljer

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive

Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Mosjon etter alder, kjønn og utdanning Gammel og ung alle er mer fysisk aktive Alder er ingen hindring for å trene. Alle mosjonerer mer enn før, og særlig gjelder det for ungdom mellom 16 og 19 år. I denne

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører

Oppgaver og løsningsforslag i undervisning. av matematikk for ingeniører Oppgaver og løsningsforslag i undervisning av matematikk for ingeniører Trond Stølen Gustavsen 1 1 Høgskolen i Agder, Avdeling for teknologi, Insitutt for IKT trond.gustavsen@hia.no Sammendrag Denne artikkelen

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012

EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 EPSI studie av kundetilfredsheten Offentlige tjenester i Norge, 2012 Årets studie av offentlige tjenester baserer seg på omtrent 20 intervjuer per telefon med nordmenn. Norstat Norge AS har stått for feltarbeidet

Detaljer

Statistikk Dette er Norge

Statistikk Dette er Norge Statistikk Dette er Norge Å kunne tolke statistiske data er en viktig den av den digitale kompetansen. Man skal både klare å tolke det man ser av tabeller, grafer og diagrammer - og man skal være kildekritisk

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte.

Først skal vi se på deltakelsen i frivilligheten: hvor mange deltar og hvor ofte. 1 Frivillighet Norge har utført to undersøkelser for å få vite mere om den frivillige innsatsen, motivasjonen for å gjøre frivillig innsats og hvilke forventninger organisasjonene selv og publikum har

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

SNAPCHAT. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til.

SNAPCHAT. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til. SAMMENDRAG En undersøkelse angående hvem og hva Snapchat brukes til. Ane Birgitte Berg, Alida Tobiassen, Karoline Nilsen, Iselin Meisler og Charlotte Omreit. SNAPCHAT Snapchat et verktøy for alle? Bakgrunnen

Detaljer

10. Tidsbruk blant aleneboende

10. Tidsbruk blant aleneboende Aleneboendes levekår Tidsbruk blant aleneboende Odd Frank Vaage 10. Tidsbruk blant aleneboende Mindre tid går til arbeid og måltider, mer til fritid og søvn Aleneboende bruker mindre tid på arbeid enn

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk

Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Tilfredshet med busstilbudet Hedmark trafikk Januar 2013 Gjennomført av Sentio Research Norge AS 1 Innhold Innledning... 3 Gjennomføringsmetode... 3 Om rapporten... 3 Hvem reiser med bussen?... 5 Vurdering

Detaljer

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold?

Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Muskelsmerter kjønn eller arbeidsforhold? Flere kvinner enn menn opplever smerter i nakke, skuldre og øvre del av rygg. Det er vanskelig å forklare dette bare ut fra opplysninger om arbeidsforholdene på

Detaljer

8. Idrett som sosial aktivitet

8. Idrett som sosial aktivitet Kultur- og fritidsaktiviteter Idrett som sosial aktivitet 8. Idrett som sosial aktivitet Trening er en sosial aktivitet. Rundt hver tredje som trener eller mosjonerer, er medlem i et idrettslag. Men det

Detaljer

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015

Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge. November 2015 Undersøkelse om bruk av energidrikker blant barn og unge November 2015 Informasjon om undersøkelsen Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge barn og unges kjennskap, bruk og holdninger

Detaljer

Undersøkelse om utdanning

Undersøkelse om utdanning Undersøkelse om utdanning I dag er det flere som lurer på om det er en sammenheng mellom barn og foreldre når det kommer til valg av utdanningsnivå. Vi er veldig nysgjerrige på dette emnet, og har derfor

Detaljer

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier

Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse. En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Naturopplevelser en vei til bedret psykisk helse En studie av sammenhenger og bekreftende teorier Bakgrunn: - Egen erfaring - Mentale prosesser aktivert ved naturopplevelser - Masteroppgave: Master of

Detaljer

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket

Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Viktige forhold for å få lærere til å fortsette lenger i læreryrket Medlemsundersøkelse 15. - 21. september 2010 Oppdragsgiver: Utedanningsforbundet

Detaljer

IKT utvikling i samfunnet.

IKT utvikling i samfunnet. IKT utvikling i samfunnet. Hvordan påvirkes de med lav IKT-kunnskaper, av dagens IKT-bruk i samfunnet. Og hvordan påvirker det folk med lave IKT-kunnskaper av dagens utvikling av datasystemer? Forord Abstrakt

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00

STUDIEÅRET 2014/2015. Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk. Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 STUDIEÅRET 2014/2015 Individuell skriftlig eksamen i STA 200- Statistikk Torsdag 16. april 2015 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: kalkulator. Formelsamling blir delt ut på eksamen Eksamensoppgaven består av

Detaljer

Psykiske plager blant ungdom

Psykiske plager blant ungdom Psykiske plager blant ungdom og hva ungdom selv tror er årsaken Mira Aaboen Sletten Har omfanget økt? Depressive symptomer endringer over tid - hva viser NOVAs ungdomsundersøkelser? 30 25 20 Jenter Gutter

Detaljer

Unge har mer fritid men savner samvær

Unge har mer fritid men savner samvær Unge har mer fritid men savner samvær Dagens 16-19-åringer bruker noe mer tid på utdanning og mye mindre på inntektsarbeid enn hva de unge gjorde for 40 år siden. De har fått mer fritid. Mange bruker den

Detaljer

SPISS. Hvordan påvirker energibomba? Vol.8, 2016. Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole 13 SPISS. Ingress.

SPISS. Hvordan påvirker energibomba? Vol.8, 2016. Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole 13 SPISS. Ingress. . SPISS Tidsskrift for elever med teknologi og forsknings-lære i videregående skole Forfattere: Carsten Mannes og Jørgen Åsbu Jacobsen, Skeisvang vgs Ingress Vi valgte å forske på forskjellene i blodsukkerkonsentrasjonen

Detaljer

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn 2015 Resultater fra nasjonale prøver på 5. trinn høsten 2015 er nå publisert i Skoleporten. Her er et sammendrag for Nord-Trøndelag: - I snitt

Detaljer

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007

Notat. 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv. tpb, 11. juni 2007 tpb, 11. juni 2007 Notat 4. Norsk arbeidstid i et internasjonalt perspektiv Det er visse sammenlignbarhetsproblemer landene imellom når det gjelder data om arbeidstid. Det henger sammen med ulikheter i

Detaljer

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA)

for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Kapitteltittel 7Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) ble opprettet i 26. Hensikten er å stimulere virksomheter til å gi de ansatte opplæring

Detaljer

Arbeidsrapport 01 / 12

Arbeidsrapport 01 / 12 NTNU Samfunnsforskning AS Senter For Idrettsvitenskap Arbeidsrapport 01 / 12 Jan Erik Ingebrigtsen og Nils Petter Aspvik -en evalueringsrapport fra arbeidet i Sør-Trøndelag, høsten 2011 Hvis du vil ha

Detaljer

Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger

Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger Hva vet vi om barn og unge og fysisk aktivitet? Status og anbefalinger Er dagens unge trent for å trene? 2.mai seminar John Tore Vik, folkehelsekoordinator Sør- Trøndelag fylkeskommune. Stigende helsekostnader

Detaljer

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier.

Bedre hjelp for unge narkomane. Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. 1 Bedre hjelp for unge narkomane. Unge Høyres Landsforbund Rapport fra spørreundersøkelse om narkotika via sosiale medier. Unge Høyres Landsforbund har gjennomført en narkotikaundersøkelse via sosiale

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015

Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Analyse av nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning på 5. trinn 2015 Sammendrag I snitt presterer elevene likt i engelsk og regning i 2014 og 2015. Endringen i prestasjoner fra 2014 til 2015 i engelsk

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37

SVARFORDELING 25 SVARFORDELING 27 SVARFORDELING 31 SVARFORDELING 33 SVARFORDELING 35 SVARFORDELING 37 Medarbeiderundersøkelse - Lillehammer kommune INNLEDNING LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OM RAPPORTEN SVARFORDELING BAKGRUNNSVARIABLENE HVEM MENER HVA? - SIGNIFIKANSANALYSE 6 OVERSIKT HOVEDSPØRSMÅL 1 HELHETSVURDERING

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014

Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 2014 Analyse av nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på ungdomstrinnet 14 Sammendrag I 14 blir resultatene publisert på en ny skala der det nasjonale snittet er skalapoeng. Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter?

Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Hvorfor skriver jenter ofte penere enn gutter? Innlevert av 7D ved Bekkelaget skole (Oslo, Oslo) Årets nysgjerrigper 2013 Vi har brukt lang tid, og vi har jobbet beinhardt med dette prosjektet. Vi har

Detaljer

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater.

Denne rapporten utgjør et sammendrag av EPSI Rating sin bankstudie i Norge for 2015. Ta kontakt med EPSI for mer informasjon eller resultater. Årets kundetilfredshetsmåling av bankbransjen viser at privatkundene i Norge har blitt vesentlig mer tilfreds i løpet av det siste året, og flertallet av bankene kan vise til en fremgang i kundetilfredsheten.

Detaljer

PISA får for stor plass

PISA får for stor plass PISA får for stor plass Av Ragnhild Midtbø og Trine Stavik Mange lærere mener at skolemyndigheter og politikere legger for stor vekt på PISA-resultatene, og at skolen i stadig større grad preges av tester

Detaljer

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971.

3. Husholdsarbeid. mennene. Alt i alt bruker vi derfor mindre tid til husholdarbeid i 2000 enn i 1971. 3. Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2000. Dette går frem av figur 3.1. Mens menns gjennomsnittlige tid til husholdsarbeid har økt per

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

8. Tidsbruk på ulike steder

8. Tidsbruk på ulike steder Til alle døgnets tider Tidsbruk på ulike steder 8. Tidsbruk på ulike steder 49 minutter mindre hjemme I tidsbruksundersøkelsene blir det registrert hvor man utfører de ulike aktivitetene man gjør i løpet

Detaljer

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive

Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Pressenotat fra Manpower 7. mars 2011 Likestilte arbeidsplasser er triveligere og mer effektive Når arbeidsgiveren aktivt forsøker å skape likestilte muligheter for kvinner og menn på arbeidsplassen, ser

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 1 7. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 1 7 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1 La være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Utviklingstrekk fra ungdomsidretten i Norge og Nord-Trøndelag. Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for nordtrønderidretten

Utviklingstrekk fra ungdomsidretten i Norge og Nord-Trøndelag. Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for nordtrønderidretten 1 Utviklingstrekk fra ungdomsidretten i Norge og Nord-Trøndelag Hvilke veivalg er aktuelle/mulige for nordtrønderidretten 31. oktober, 2015 Steinkjer Vegar Rangul Postdoktor/Førsteamanuensis HUNT Forskningssenter,

Detaljer

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger.

2. Hva er en sampelfordeling? Nevn tre eksempler på sampelfordelinger. H12 - Semesteroppgave i statistikk - sensurveiledning Del 1 - teori 1. Gjør rede for resonnementet bak ANOVA. Enveis ANOVA tester om det er forskjeller mellom gjennomsnittene i tre eller flere populasjoner.

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger

Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Flere 8.klassinger gjør lekser enn 9.klassinger Vi i Forskning i Praksis på St. Sunniva Skole har gjort forsøk på leksevaner i 8. og 9. klasse på skolen. I denne rapporten kommer jeg til å vise resultatene.

Detaljer

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8

1. Bakgrunn for evalueringen Side 1. 2. Metode for evalueringen Side 1. 3.1 Klienter Side 2. 3.2 Familie/pårørende Side 8 INNHOLD 1. Bakgrunn for evalueringen Side 1 2. Metode for evalueringen Side 1 3. Hvilke resultater har Rus-Netts virksomhet gitt 3.1 Klienter Side 2 3.2 Familie/pårørende Side 8 4. Kommentarer fra klienter

Detaljer

10. Vold og kriminalitet

10. Vold og kriminalitet 10. og menn er ikke i samme grad utsatt for kriminalitet. Blant dem som blir utsatt for vold, er det forskjeller mellom kjønnene når det gjelder hvor voldshandlingen finner sted og offerets relasjon til

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog

Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år. Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog Psykologiske forhold Ryggmargsbrokk - over 40 år Inger-Lise Andresen, samfunnspsykolog For 10 år siden: kursrekke for alle diagnosene våre over 45 år. jeg hadde ivret for lenge, opplevde det som kurs som

Detaljer

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002

SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVEN I SVSOS107 VÅREN 2002 Generell informasjon Dette er den siste eksamensoppgaven under overgangsordningen mellom gammelt og nytt pensum i SVSOS107. Eksamensoppgaven

Detaljer

3. Egenaktivitet på kulturområdet

3. Egenaktivitet på kulturområdet Kultur- og mediebruk i forandring Egenaktivitet på kulturområdet 3. Egenaktivitet på kulturområdet 3.1. Kunstaktiviteter En av tre kan spille instrument Tabell 3.1 viser at 36 prosent av befolkningen kunne

Detaljer

Offentlige tjenester 2015

Offentlige tjenester 2015 EPSI ating Norge om kundetilfredsheten med Offentlige tjenester 2015 Et studiesammendrag EPSI ating www.epsi-rating.com UTDANNINGSLØPET SAMLET SETT Store forskjeller i brukeropplevelsen gjennom utdanningsløpet

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente

0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 2.0 Er du: Gutt Jente Bruk av reseptfrie smertestillende medisin Om deg: 0.0 Hvilken avgangsklasse på ungdomsskolen går du i? (angi bokstav) 1.0 Hvilket år er du født? (angis med fire tall) 2.0 Er du: Gutt Jente Smertestillende

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn

Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn HiT skrift nr 6/2004 Kosthold, kroppslig selvbilde og spiseproblemer blant ungdom i Porsgrunn Inger M. Oellingrath Avdeling for helse- og sosialfag (Porsgrunn) Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2004 HiT skrift

Detaljer

Andre smerter, spesifiser:

Andre smerter, spesifiser: Appendix Bruk av reseptfri smertestillende medisin Smertetilstander: 4.0 Har du eller har du hatt noen av de nevnte plager i løpet av siste 4 uker? (sett ett eller flere kryss) Vondt i øret/øreverk Menstruasjonssmerter

Detaljer

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen

Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Så er det likevel noe(n) som stemmer om valgdeltakelsen i den ikke-vestlige innvandrerbefolkningen Ikke-vestlige innvandrere har lavere valgdeltakelse sammenlignet med befolkningen i alt. Samtidig er det

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode

H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode H 12 Eksamen PED 3008 Vitenskapsteori og forskningsmetode Innlevering Eksamensbesvarelsen i PED3008 består av en individuell semesteroppgave i vitenskapsteori og forskningsmetode (teller 2/3 av endelig

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag

8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag 8 Kjønnsforskjeller, faglig selvtillit og holdninger til matematikk og naturfag Torgeir Onstad og Liv Sissel Grønmo Dette kapittelet starter med å presentere resultater som viser kjønnsforskjeller i prestasjoner

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

Drikkevaner mellom jenter og gutter

Drikkevaner mellom jenter og gutter Drikkevaner mellom jenter og gutter I undersøkelsen vår ville vi finne ut om det fantes noen forskjell på alkoholbruken blant unge jenter og gutter på Horten Videregående skole. Vi har tatt med en del

Detaljer

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård

Tonje Malene Stenstad, Lasse Georg Tønnessen, Line Kamilla Nygård Samfunnsfaglig undersøkelse Sosiologi og Sosialantropologi VG2 Hva/hvem har en innvirkning på ungdommens søvnvaner i dag? Hvordan påvirker disse vanene skolemotivasjonen deres? Tonje Malene Stenstad, Lasse

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring

Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Bare en av tre elever fortsetter med utdanning Færre tar utdanning etter avsluttet videregående opplæring Våren 2000 var det til sammen litt over 60 000 elever som gikk ut av videregående skole med studiekompetanse

Detaljer

Benytter du dine rettigheter?

Benytter du dine rettigheter? Benytter du dine rettigheter? Om innsyn, opplysningsplikt og personvernerklæringer Delrapport 3 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Februar 2014 Innhold Innledning og hovedkonklusjoner... 3 Om undersøkelsen...

Detaljer

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme

9. Sosial kontakt. Elisabeth Rønning. Flere aleneboende, men færre ensomme Aleneboendes levekår Sosial kontakt Elisabeth Rønning 9. Sosial kontakt Flere aleneboende, men færre ensomme Andel aleneboende som mangler en fortrolig venn, har gått noe ned fra 1980 til 2002, men det

Detaljer

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode

QED 5 10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode QED 5 10 Matematikk for grunnskolelærerutdanningen Bind 2 Fasit kapittel 4 Statistikk og kvantitativ metode Kapittel 4 Oppgave 1. La x være antall øyne på terningen. a) Vi får følgende sannsynlighetsfordeling

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking

Ung i Vestfold 2013. Ingvild Vardheim, Telemarksforsking Ung i Vestfold 2013 Ingvild Vardheim, Telemarksforsking 1 Ungdata i Vestfold 2013 Antall kommuner: 14 Antall ungdommer: 8706 Samlet svarprosent: 78 prosent Ungdomsskole: 84 prosent Videregående: 65 prosent

Detaljer

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til

STORSAMLING. Velkommen til en frihelg med faglig påfyll, nyttig erfaringsutveksling og hyggelig samvær. Fredag 20. september til STORSAMLING Fredag 20. september til 2013 søndag 22. september blir det Storsamling på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. De to siste årene har vi opplevd et stort og trivelig fellesskap på CP-foreningens

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Undersøkelse om frivillig innsats

Undersøkelse om frivillig innsats Undersøkelse om frivillig innsats - Vurdering av skjevheter, og svarprosent etter enkelte bakgrunnsvariabler I dette notatet redegjøres det kort for svarprosenter, og eventuelle skjevheter som er innført

Detaljer

Høyest dødelighet blant ufaglærte menn

Høyest dødelighet blant ufaglærte menn Sosioøkonomisk status og dødelighet 960-2000 Høyest dødelighet blant ufaglærte menn Mens dødeligheten blant ufaglærte menn ikke var spesielt høy i 960 og 970-årene, er det denne gruppen som har hatt den

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14

Karakterstatistikk for grunnskolen 2013/14 Karakterstatistikk for grunnskolen 0/ Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elevene som gikk ut av 0. trinn våren 0. Datagrunnlaget for analysene er det samme datagrunnlaget

Detaljer

Medienes påvirkningskraft

Medienes påvirkningskraft Påvirker media kvinners oppfatning av egen kropp? Media har stor innflytelse på brukernes holdninger og handlinger. Ved politiske valg osv. ser vi tydelig at medias holdning påvirker våre valg. Ofte er

Detaljer

Vedlegg: Statistikk om Drammen

Vedlegg: Statistikk om Drammen Vedlegg: Statistikk om Drammen 1 Demografisk utvikling Befolkningsstruktur Figur 1.1 Folkemengde 2001 20011, Drammen kommune Som det fremgår av figur 1.1 har folketallet i Drammen kommune økt markant i

Detaljer

Hver fjerde ønsker å bytte jobb

Hver fjerde ønsker å bytte jobb Hver fjerde ønsker å bytte jobb Drøyt en av fire sysselsatte har planer om å bytte jobb eller starte ny virksomhet i løpet av de nærmeste tre årene. Disse planene varierer med hvor godt den enkelte trives

Detaljer

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid

3. Husholdsarbeid. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Husholdsarbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 Husholdsarbeid 3. Husholdsarbeid Tiden menn og kvinner bruker til husholdsarbeid har utviklet seg i forskjellig retning fra 1971 til 2010. Dette g fram av figur 3.1.

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven

Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven TØI rapport 498/2000 Forfatter: Fridulv Sagberg Oslo 2000, 45 sider Sammendrag: Evaluering av 16-årsgrense for øvelseskjøring med personbil. Ulykkesrisiko etter førerprøven Aldersgrensen for øvelseskjøring

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014

UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 UNIVERSITETET I OSLO kandidatundersøkelsen 2014 Arbeidslivstilknytning og tilfredshet med egen utdannelse blant kandidater uteksaminert i perioden 2011 2013. Hovedresultater Innledning Universitetet i

Detaljer