Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo"

Transkript

1 Nasjonalt folkehelseinstitutt Helse og livsstil blant ungdom - bydelsforskjeller i Oslo De aller fleste Oslo-ungdommer rapporterte god eller svært god helse i spørreskjema-undersøkelsen UNGHUBRO. Undersøkelsen ble gjennomført i alle 10.- klasser i Oslo i 2000 og Resultater for enkelte bydeler kan nå presenteres. Publisert: E-publikasjon Forfattere: Liv Grøtvedt, Linn Kristin Stølan I alt svarte 7343 ungdommer på skjemaene i undersøkelsen (88 %). Vil du lese mer om helsetilstanden blant ungdom i Oslo, se rapporten Helseprofil for Oslo. Barn og unge Her finner du resultatene for hele Oslo og fire regioner. Rapporten fins på søk i publikasjoner. Resultatene er nå bearbeidet for presentasjon etter den nye bydelsinndelingen som kom 1. januar Presentasjonen har blitt mulig på grunn av at bydelene er større enn før. Grünerløkka bydel hadde likevel så få deltakere blant jentene at vi ikke kunne vise tall i figurene. Helsetilstand De aller fleste Oslo-ungdommer rapporterte god eller svært god helse. Flere gutter enn jenter vurderte helsa si som svært god. Det var små bydelsforskjeller mht. vurdering av egen helse, spesielt blant guttene (fig. 1). Ungdom med minoritetsbakgrunn og ungdom med norsk bakgrunn hadde like god vurdering av egen helse. Ungdom med planer om allmenn videregående eller høyere utdanning vurderte egen helse som bedre enn ungdom med planer om yrkesfaglig utdanning. Det var en meget tydelig sammenheng mellom familiens økonomi og vurdering av egen helse, dvs. ungdom fra familier med dårlig råd oppgav oftere dårlig helse. Familieøkonomi var en subjektiv vurdering, der ungdommene ble bedt om å vurdere sin egen families økonomi i forhold til andre familier i Norge. Foreldrenes samlivssituasjon hadde også en viss sammenheng med ungdommenes vurdering av egen helse og det var en høyere andel som vurderte helsa si som svært god blant dem som hadde foreldre som bodde sammen (Helseprofil for Oslo, Barn og unge).

2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Figur 1. Andel åringer med god/svært god egenvurdert helse. Oslo Grünerløkka Bruk av tobakk og alkohol Blant åringene røykte 15 % av jentene og 13 % av guttene daglig. Det var høyest andel røykere blant ungdom som hadde planer om yrkesfaglig utdanning. med norsk bakgrunn var oftere dagligrøykere (17 %) enn jenter med ikke-vestlig bakgrunn (7 %). Forskjellene i andelen dagligrøykere mellom bydelene er tydelige for begge kjønn (fig. 2). Det var vanligst for jenter å røyke på (27 %) og minst vanlig i (10 %). bydel hadde også høyest andel dagligrøykende gutter (19 %), mens Grünerløkka hadde lavest (2 %). Tre av fire åringer i Oslo hadde drukket alkohol noen gang. Av dem som hadde drukket alkohol, svarte flesteparten at de også hadde vært beruset. Atten prosent av guttene og 17 % av jentene drakk alkohol en gang i uka eller oftere. Det var vanligst å bruke alkohol relativt ofte blant ungdom i vestlige bydeler og blant ungdom fra familier med svært god råd. Ungdom med norsk eller østeuropeisk bakgrunn brukte oftere alkohol enn ungdom fra Asia, Afrika eller Midtøsten. Av figur 3 ser vi at bydelene og hadde høyest andel gutter og jenter som hadde vært beruset to ganger eller mer (rundt 70 %), mens bydelene og hadde

3 Nasjonalt folkehelseinstitutt lavest andel gutter (40 %) og lavest andel jenter (43 %) som hadde vært beruset mer enn én gang. Andelene er regnet av i prosent av ungdom som noen gang hadde drukket alkohol. Figur 2. Andel åringer som røyker daglig. Oslo Grünerløkka

4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Figur 3. Andel (av alkoholbrukere) som har vært beruset 2 ganger eller mer. Oslo Grünerløkka

5 Nasjonalt folkehelseinstitutt Fysisk inaktivitet Inaktivitet Flere jenter enn gutter var fysisk inaktive, dvs at de ikke drev ukentlig mosjon eller idrett utenom skoletid (0 timer pr uke). I Oslo var 9 % av guttene og 13 % av jentene fysisk inaktive, det vil si at de ikke drev med noen idrett/ mosjon hver uke. Andelen inaktive jenter var atskillig høyere i østlige enn i vestlige bydeler. Forskjellene mellom øst og vest var ikke like tydelig for guttene. Blant jenter med minoritetsbakgrunn var andelen fysisk inaktive høyere enn blant jenter med norsk bakgrunn. Andelen inaktive jenter var høyest i bydelene, og og lavest i Vestre og (fig. 4). Bydelsforskjellene for gutter var ikke statistisk sikre. Det var prosentvis flest inaktive blant ungdom som hadde planer om en yrkesfaglig utdanning, og færrest blant dem som planla å gå på universitet eller høyskole. Ungdom fra familier med dårlig råd hadde en høyere andel inaktive enn ungdom fra familier med god eller svært god råd. En av fem ungdommer fra familier med dårlig råd var fysisk inaktive, både blant jenter og gutter. Å sitte foran skjermen Bruk av TV, PC eller video er en viktig indikator på ungdommers fysiske (in)aktivitet. Bruker man i gjennomsnitt 5 timer eller mer foran skjermen hver dag, kan det ikke bli mye tid til andre fritidsaktiviteter. Det er likevel verdt å merke seg at bruk av TV/PC/video kan være stimulerende både mht. læring og kreativitet. Tretten prosent av jentene og 20 % av guttene satt mer enn 5 timer daglig foran TV, PC eller video. Det var vanligere å sitte mye foran skjermen i østlige enn i vestlige bydeler. Ungdom med minoritetsbakgrunn var ivrigere skjermbrukere enn ungdom med norsk bakgrunn, en sammenheng som var tydeligst for jentene. Ungdom som planla yrkesfaglig utdanning brukte TV, PC eller video mer enn ungdom som hadde andre utdanningsplaner (Helseprofil i Oslo, Barn og unge). En større andel av guttene enn jentene brukte TV, video eller PC mer enn 5 timer daglig. Det var betydelige bydelsforskjeller både blant gutter og jenter (fig. 5). Mens tre av ti gutter på og satt 5 timer eller mer foran TV/PC/video hver dag, var det bare en av ti gutter i som brukte like mye tid til denne aktiviteten. Blant jentene var det høyest andel skjermbrukere i og lavest i.

6 Nasjonalt folkehelseinstitutt Figur 4. Andel åringer som er fysisk inaktive. Oslo Grünerløkka

7 Nasjonalt folkehelseinstitutt Figur 5. Andel åringer som bruker TV, video eller PC 5 timer eller mer daglig. Oslo Grünerløkka Inntak av søtt mineralvann Flere gutter (12 %) enn jenter (4 %) drakk 4 glass brus eller mer hver dag. Ungdom i østlige bydeler drakk mer brus enn ungdom i vestlige. En høyere andel ungdom med planer om yrkesfaglig utdanning drakk mye brus daglig sammenlignet med ungdom som hadde planer om høyere utdanning. og hadde høyest brusforbruk blant guttene og Vestre Aker lavest. Blant jentene var det høyest andel med høyt forbruk i og lavest i (fig. 6). Overvekt I UNGHUBRO ble ungdommene bedt om å oppgi høyde og vekt, og kroppsmasseindeks (KMI) ble beregnet ved å dele vekten i kg på kvadratet av høyden i meter (kg/m 2 ). Selv om KMI ikke er et ideelt mål på forholdet mellom høyde og vekt hos ungdom, er det et relativt enkelt mål å bruke i forhold til andre metoder. Vi har ingen norsk standard for å beregne andel overvektige barn og unge, men Cole s indeks har de senere årene vært mye brukt. Cole s indeks gir et bedre mål for overvekt hos barn og unge enn om man bruker grenseverdier som er utviklet for voksne. Grensene for overvekt settes da ved andre KMI-verdier enn for voksne, og er tilpasset barnets alder (Cole m.fl.

8 Nasjonalt folkehelseinstitutt ). Blant ungdommene i HUBRO-undersøkelsen var 13 % av guttene og 7 % av jentene var overvektige i totalmaterialet. På bydelsnivå hadde, og høyest andel overvektige. I disse bydelene var nesten 20 % av guttene overvektige. og Grünerløkka hadde lavest andel overvektige, med mindre enn 10 % (fig. 7)., og hadde høyest andel overvektige jenter (rundt 10 %), mens, og bare hadde mellom 2 % og 5 % overvektige jenter. Figur 6. Andel åringer som drikker mye brus (4 glass eller mer) daglig. Oslo Grünerløkka

9 Nasjonalt folkehelseinstitutt Figur 7. Andel overvektige åringer med utregning etter Coles indeks. Oslo Grunerløkka 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

10 Nasjonalt folkehelseinstitutt Planer om fremtidig utdanning Høy utdanning er ofte forbundet med god helse, og derfor har vi sett nærmere på ungdom som svarte at de tenker på å ta utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Spørsmålet til ungdommene lød slik: Hva er den høyeste utdanning du har tenkt å ta? og hadde sju svaralternativer. 1 Innenfor Oslo kommunes grenser finner vi store forskjeller i helse, blant annet i forventet levealder og dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Forskjellene er knyttet til utdanning og inntekt, og flere utredninger og analyser finner sterk sammenheng mellom sosial status og dødelighet på bydelsnivå (Rognerud og Stensvold 1998, Barstad 2003, Dybendal og Skiri 2006). I Helseprofil for Oslo fant man over dobbelt så høy andel dagligrøykere blant ungdom som hadde planer om yrkesfaglig utdanning som blant dem som hadde tenkt seg på høyskole eller universitet. Vurdering av egen helse var også bedre blant ungdom med planer om høy utdanning enn blant ungdom med planer om yrkesfag, og forskjellen var særlig stor blant jentene. Hadde jenter og gutter de samme planene? Av alle ungdommene var det 55 % som hadde planer om å ta utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Det var 53 % av guttene og 56 % av jentene som ønsket en slik utdanning. Det var store forskjeller i ungdoms utdanningsplaner mellom bydelene, andelen som tenkte på å ta universitets- eller høyskoleutdanning varierte fra 41 % på til 67 % på (se tabell 1). Tabell 1. Andel åringer (samlet sett) med planer om universitets- eller høyskoleutdanning, etter bydel Grunerløkka 55 Oslo i alt Hva er den høyeste utdanning du har tenkt å ta? (sett bare ett kryss) 1) Universitet eller høyskoleutdanning av høyere grad 2) Universitet eller høyskoleutdanning på mellomnivå 3) Videregående allmennfaglig/økonomisk administrative fag 4) Yrkesfaglig utdanning på videregående skole 5) Ett år på videregående skole 6) Annet 7) Har ikke bestemt meg

11 Nasjonalt folkehelseinstitutt I og bydel var det så mange som 66 % av guttene som hadde planer om å ta utdanning på universitets- eller høyskolenivå.,, og St. Hanshaugen fulgte hakk i hæl. I den andre enden av skalaen fant vi, og. bydel hadde lavest andel med 31 % gutter som ønsket en utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Kjønnsforskjellen var imidlertid stor, og vel halvparten av jentene i samme bydel ønsket å ta høyere utdanning. Sammen med toppet listen over andel gutter som ønsket yrkesfaglig utdanning. I bydelene, og var det også mange gutter med planer om en yrkesfaglig utdanning. De bydelene som lå nærmest gjennomsnittet for guttenes ønsker om høyere utdanning var Grünerløkka og. bydel hadde også høyest andel jenter som ønsket å ta utdanning på universitets- eller høyskolenivå med 69 %. Deretter fulgte,, og. Grünerløkka hadde også en relativt høy andel jenter som ønsket å ta høyere utdanning med 58 %. hadde lavest andel med 46 %., og var bydeler som lå på gjennomsnittet for andelen jenter som ønsket høyere utdanning. Høyest andel jenter som ønsket en yrkesfaglig utdanning fant vi i. Andre bydeler hvor en god del jenter planla å ta yrkesfag var, og. og gutter i samme bydel hadde i stor grad de samme planene om høyere utdanning. Med unntak av og var det en høyere andel jenter enn gutter som ønsket slik utdanning. Det var imidlertid noen bydeler hvor det var store forskjeller mellom kjønnene, for eksempel, hvor 20 prosentpoeng flere jenter enn gutter ønsket høyere utdanning. Også, og skilte seg ut på samme måte (fig. 8). Figur 8. Andel 15- og 16-åringer med planer om universitets- eller høyskoleutdanning. Oslo Grunerløkka

12 Nasjonalt folkehelseinstitutt Litteratur: Barstad, A. Levekår i storbyene. Noen bydeler er særlig utsatte. Samfunnsspeilet nr. 2, Dybendal KE og Skiri H. Klare geografiske forskjeller i levealder mellom bydeler i Oslo. Samfunnsspeilet nr. 6, Cole TJ, Belizzi MC, Flegal, KM, Dietz WH. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ 2000;320:1240 Ny internasjonal standard for overvekt blant barn og unge, BMJ (engelsk).

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad

BARN OG UNGE. Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad HELSEPROFIL FOR OSLO BARN OG UNGE Liv Grøtvedt og Anne Gimmestad Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon:

Detaljer

VOKSNE. Liv Grøtvedt

VOKSNE. Liv Grøtvedt HELSEPROFIL FOR OSLO VOKSNE Liv Grøtvedt Nasjonalt folkehelseinstitutt Oslo kommune Program for storbyrettet forskning Juli 2002 Design & trykk: Hegland Trykkeri as Omslagsillustrasjon: Hegland Trykkeri

Detaljer

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER

BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER BRUK AV RUSMIDLER BLANT NORSKE 15-16 ÅRINGER Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene ESPAD 1995, 1999 og 2003 Astrid Skretting Elin K. Bye SIRUS rapport nr. 5/2003 Statens

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Mestring, hjelp og støtte

Mestring, hjelp og støtte Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Lars Mehlum Mestring, hjelp og støtte Resultater fra videregående skole i Oppland Delrapport fra forskningsprosjektet Child and Adolescent Self-harm i Europe (CASE)

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON

Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Fysisk aktivitet blant voksne og eldre KORTVERSJON Resultater fra en kartlegging i 2008 og 2009 1 Innhold Bare 1 av 5 Bare 1 av 5 3 Om undersøkelsen 5 Ulikheter i befolkningen 6 Variasjoner i aktivitetene

Detaljer

Vennskap, utdanning og framtidsplaner

Vennskap, utdanning og framtidsplaner innvandrerbakgrunn i valg av videregående skole og framtidige utdanningsplaner. Samtidig er det klare forskjeller på områder som samhold i familien, opplevd læringsmiljø, trivsel på skolen og framtidige

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006

Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 Marte K. Ødegård Lund Astrid Skretting Karl Erik Lund SIRUS rapport nr. 8/2007 Statens institutt for

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Hvor lenge kan jeg leve?

Hvor lenge kan jeg leve? Hvor lenge kan jeg leve? Det tenker jeg på når jeg er i det filosofiske hjørnet eller jeg ser døden i øynene. Ingen vet svaret. Jeg kan leve til jeg er 14 som min farfar eller omkomme i en bilulykke i

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning

Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Sara Blåka Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning Status i forkant av en informasjonskampanje NOTAT 2013:103 Tittel: Forfatter: Kunnskap, atferd

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Slik leser 10-åringer i Norge

Slik leser 10-åringer i Norge En kartlegging av leseferdigheten blant -åringer i Norge 01 Slik leser -åringer i Norge Senter for leseforsking OO Senter for leseforsking ISBN: 82-7649-029-8 Opplag: 00 eks. På oppdrag for Senter for

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir?

Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? 30 Analysenytt 01I2015 Hvorfor leverer fortsatt så mange selvangivelsen på papir? Selv om andelen som leverer selvangivelsen på papir har gått ned de siste årene, var det i 2013 fortsatt nesten 300 000

Detaljer

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte

2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter 38/2012 2. Inntekt, arbeid og studiestøtte Lotte Rustad Thorsen 94 prosent av studentene hadde registrerte yrkesinntekter i 2010 og disse inntektene

Detaljer

Barn av høyt utdannede får mest støtte

Barn av høyt utdannede får mest støtte Levekårsundersøkelsen for studenter 25 Barn av høyt utdannede får mest støtte Foreldrene er økonomiske støttespillere for om lag halvparten av studentene, viser Levekårsundersøkelsen for studenter 25.

Detaljer

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater

Notater 2009/29. Berit Otnes. Notater 2009/29 Notater Berit Otnes Notater Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Foreløpig rapport Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår

Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Rapporter 29/35 Jan-Petter Sæther Unge uføres levekår Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser fra

Detaljer

4. Medietilbud og mediebruk

4. Medietilbud og mediebruk Kultur- og mediebruk i forandring Medietilbud og mediebruk 4. Medietilbud og mediebruk 4.1. Tilgang til ulike medier Kassettspilleren dominerte på 199- tallet I løpet av de siste 2 åra har det skjedd store

Detaljer

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004

Notater. Lars Østby (red) Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår. 2004/66 Notater 2004 2004/66 Notater 2004 Lars Østby (red) Notater Innvandrere i Norge Hvem er de, og hvordan går det med dem? Del II Levekår Avdeling for Personsstatistikk Innhold Innhold... 1 Tabellregister... 3 Figurregister...

Detaljer

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene

95/11 Rapporter Reports. Liv Grøtvedt og Liv Belsby. Barns helse Helseundersøkelsene 95/11 Rapporter Reports Liv Grøtvedt og Liv Belsby Barns helse Helseundersøkelsene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Symbol Tall

Detaljer