Vedlegg C. Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg C. Vedlegg til Økonomiplan 2011-2014 Balsfjord kommune"

Transkript

1 Vedlegg C Bakgrunn/utdypinger av rådmannens salderinger Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune Innhold/bakgrunn: I forbindelse med arbeidet i prosjekt økonomisk omstilling ble det til formannskapsmøte (f-sak 10/98) utarbeidet en rekke forslag til tiltak som formannskapet skulle velge fra for videre utredninger. De tiltak/utredninger som da ble valgt ble fremlagt til kommunestyremøtet , jfr arbeidsheftet "helhetlig økonomisk omstilling-tredje økonomisamling 28.oktober 2010", og er derigjennom dokurnentert. Som ledd i budsjettprosess /salderinger har imidlertid rådmannen vurdert nærmere en rekke av de andre tiltakene fra det materialet som var utarbeidet til formannskapet De tiltakene som rådmannen har valgt å legge inn i budsjettet fremgår av kapittel 10 i økonomiplan, dög uten nærmere beskrivelser. Med vedlegg C fremlegges derfor utredninger/ beskrivelser av disse

2 Følgende tiltak er baket inn i rådmannens budsjettforslag slik: a) Skolefruktordningen/skolefrukt lovpålagt (2008) b) Økt kosttrekk for personale på institusjon C) Helsestasjon i Nordkjosbotn/Tromsø kommunes kjøp d) Leie ut mannskap og utstyr fra brann/redning e) Salg av regnskapstjenester - PPT, friluftsråd med mer f) Påslag på startlånsrente - 0,25% g) Langtidskontr., funksjonskontr., veivedlikehold (2008) h) Innføre fakturagebyr der det er mulig i) Ett legekontor i kommunen (2008) Sum 2

3 Overskrift Skolefruktordningen Problemstillin av rensin Problemstillingen er forstått slik at det er kostnadsbildet for skolefrukt på de skoler som ikker er omfattet av lov eller forskrift som skal utredes. Sakso 1 snin er Ordningen med skolefrukt er regulert av opplæringsloven og i 13-5 heter det "Skoleeigaren skal gi elevane gratis frukt og grønsaker. Departementet kan gi nærmare forskrifter om ansvaret for ordninga og omfanget av plikta." I forskrift til opplæringsloven er kommunens ansvar nærmere beskrevet, 18-1 "Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevar ved ungdomsskolar og kombinerte skolar gratis frukt og grønsaker". I Balsfjord kommune er det således bare Malangseidet skole som etter forskriften ikke omfattes av skolefruktordningen. Ved innføring av ordningen vedtok kommunestyret at ordningen skulle omfatte alle grunnskolene i kommunen (k-sak 07/79). I økonomiplan ble budsj ettet til Malangseidet styret med kr (helårseffekt) som følge av dette. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000kr) Besparelse/ inntektsøknin Vurdering Hentet fra k-sak 07/79: "Å gi barn og unge gode kostholdsvaner er en viktig målsetning i grunnopplæringen i skolen. Dagens kostholdsutvikling har dessverre vist at elever i stadig mindre grad har med seg niste hjemmefra og at andelen frukt og grønt i kostholdet ikke ligger på det nivået kostholds eksperter hevder det bør ligge. Ordningen med frukt og grønt er et tiltak for å forsøke å snu denne trenden, og en tro på at det er viktig med tidlig innsats for å sikre gode kostholdsvaner senere i livet". Konklus'on/evt o summerin Skolefruktordningen på Malangseidet skole er ikke omfattet av lov eller forskrift. Stopp i ordningen ved skolen vil gi en besparelse på kr fra og med 2011.

4 . Økt kosttrekk for personale på instiusjon Problemstillin av rensin Kosttrekket gjennomføres i dag både på institusjoner og i barnehager Sakso I snin er Dagen ordninger er slik at det trekkes over lønn en gitt sum pr måned. Totalt trekkes det ca 19' pr mnd fordelt på de forskjellige barnehagene, Malangstun og Balsfjord bo og servicesenter (BBS) Trekket i 100 % stilling i barnehagene utgjør kr 281 pr mnd. Trekket i 100 % stilling på BBS utgjør kr 150 pr mnd Trekket i 100 % stilling på Malangstun utgjør kr 195 pr mnd I noen barnehager får de ansatte kaffe/te i prisen, men andre har egen innsamling på dette. Det er forskjellig oppfatning om trekket dekker alt de voksne spiser. Det er en barnehage som ikke har kosttrekk, men sender inn liste to ganger i året på de som skal trekkes. Fra barnehagen sitt ståsted synes de det er viktig at de ansatte spise sammen med barna og når det kjøres spesielle tema for eksempel "fiskesprell" må alle spise pålegg av fisk. Dersom ansatte skal spise sin matpakke vil de ikke kunne si at de må ha fiskepålegg. Ut i fra et pedagogisk syn vil barnehagene forsette med kosttrekket. Barnehagen som ikke hadde fast trekk opplevde ikke at det er problematisk at de ansatte tar sin matpakke og spise sammen med barna. De håndterer kaffepenger utenom. Det er diskutert en løsning om de ansatte kan betaler direkte til arbeidsplassen et beløp pr måned. Fordelen med det er at barnehagen har noen penger til å kjøpe småting. Ulempen er at barnehagen oppbevarer kontakter. Skulle en slik løsning bli aktuelt må styrer føre et skyggeregnskap og kontankter oppbevares på en forsvarlig måte. Det kan også settes maxbeløp for hvor mye kontanter det er lov å oppbevare. Overskuddspenger settes inn på foliekonto til kommunen og inntektsføres hver barnehage. Dette kan være i strid med bokføringsloven som kommunene blir underlagt fra På BBS er det konkludert at det vil føre til svin dersom trekket forsvinner. Ansatte vil drikke kaffe/te og har de glemmt matpakken vil de ta seg mat. Det er dårlig med kantinetilbud og de kan ikke dra på butikken å handle seg mat. De er gått vekk fra ansatte skal i terapautisk målsettning sitte til bords med beboerne under frokost og kveldsmat. Tiden strekker ikke til og det er ikke alltid like apetittelig å spise sammen med beboerne. Ressursbruk på økonomikontoret er ikke tatt med når prisene er satt. Kosttrekket er tidkrevene å justere på ansatte som går opp og ned i stillinger. For de som er stabil er det ikke mye arbeid så prisen er likt på alle. Noen forventer at trekket skal stoppes i feriemåned, eller når man er sykemeldt, uansett lengde slike stopp er tidkrevende og lite rasjonelt.

5 Det anbefales at kosttrekket økes til kr 3300 pr år i 100 % stilling for BBS og Malangstun og til kr 3520 for barnehagenen. Trekkes fordeles over 12 måneder. Årsaken til at barnehagene har et litt høyere trekk er at de også serverer varm mat. Ved sykemelding utover 1 måned kan kosttrekket stoppes. Den ansatte selv må i så høve gi melding til sin nærmeste leder som igjen informere lønningskontoret. Her må leder huske å gi melding når den ansatte er tilbake i jobb. Trekket vil da begynne å løpe igjen fra neste måned uavhenging når den ansatte var tilbake i sin stilling. For å forenkle arbeider på lønningskontoret foreslås det at kosttrekket legges inn etter følgende matriser: Trekk kost og drikke for BBS og Malangstun Stillings- trekkbeløp størrelse I % mnd r år r time uke Trekk ved kun drikke å BBS og Malangstun Trekk ved kun drikke Kosttrekk ved vikartimer skal være1,80 pr time uvhengig om det er natt eller dag/kveldsarbeid. Det sjekket ut om MinVakt kan håndter kosttrekk på vikartimer for BBS og Malangstun. Dersom det ikke lar seg gjøre må kosttrekk meldes inn skriftlig til lønningskontoret. Da manuelle timelister avvikles for omsorgssektoren må det utarbeides egen mal for trekk på vikaransatte dersom ikke MinVakt får til en løsning. For barnehager vil trekket fortsatt være en del av timelisten. Trekk kost og drikke i barnehage

6 Konklus 'on/evt o summerin Kosttrekket videreføres før å unngå svinn Kosttrekket trekkes over 12 måneder Kosttrekket gjennomføres etter overstående matrikler Kosttrekket kan stoppes ved sykefravær. Den ansatte selv må informere sin næremeste leder som varsler lønningskontoret. Når den ansatte er tilbake i sin stilling må leder melde i fra. Lønnstrekket vil igjen løpe fra neste hele måned. Det må komme klart frem hvem som skal ha kosttrekk ved ansettels både fast ansettelse og midlertidig ansettelse. På BBS og Malangstun kan det føre til økte inntekter, men samtidig kan man oppleve at ansatte velger seg vekk fra kosttrekket i sin helhet.

7 Utredning effektivisering av helsestasjonstjenesten 9 Saksopplysninger: Balsfjord kommune har pt tilbud om helsestasjon på følgende steder; Laksvatn, Nordkjosbotn, Storstehmes, Meistervik. Helsestasjonsvirksomhet innbefatter et tilbud om svangerskapsomsorg, oppfølging av spe- og småbarnsfamilier. I tillegg skolehelsetjenesten og smittevemsarbeid. Helsesøstrene har ansvar for geografiske områder og reiser ut til helsestasjonslokaler, jordmor er lokalisert til Storsteinnes sine lokaler. Fagtjenesten har 3 stillinger for helsesøster, halv stilling for jordmor og to deltidsstillinger for assistent totalt 65 %. Kommunen har helsestasjon i leide lokaler i Nordkjosbotn, de andre helsestasjonene i lokaler som eies av kommunen.. For siste regnskapsår var utgiftene til husleie, brøyting og strøm En tilnærming for å vurdere effektivisering av tjenesten er å se på antall lokaliteter der tjenesten gis. Ved reduksjon at antall helsestasjoner i kommunen er Nordkjosbotn det stedet som vurderes, dette sett i forhold til geografisk beliggenhet, tilgjengelighet og antall barn født de siste 5 årene. Økonomi vektlegges også. SSB's befolkningsfremskrivningen viser en jevn økning frem mot 2023 til 377 i aldersgruppen 0 5 år uten at en kan si noe i fht de forskjellige geografiske områder i kommunen. I økonomiplanarbeidet for 2010 ble det i tildelingskriteriene lagt til grunne 334 antall barn i aldersgruppen 0 5 år. Dette viser en variasjon i fht antall fødte i kommunen og det reelle tallet som tildelingskriteriene tar utgangspunkt i. Fødselstall gir dog et bilde av antall barn som mottar tjenester i de ulike geografiske områder. I tillegg foreligger en samarbeidsavtale med Tromsø kommune hvor både førskolebarn og skolebarn mottar helsesøstertjenester i Malangsregion. I 2009 mottok 12 førskolebarn helsestasjonstjenester og 40 skolebarn mottok skolehelsetjenester. Balsfjord kommune kjøper sammenlignbar tjeneste fra Målselv kommune for elever som går på skole i Målselv og for førskolebarn som bruker helsestasjonen i Målselv, samt at gravide benytter jordrnortjenesten. Gjelder for Takvatn og Tamokdalen. I 2009 var det 3 førskolebarn og 16 skolebarn, 1 som benyttet seg av jordmortjenesten. Tromsø kommune er forespurt når det er planlagt endringer i fht deres kjøp av tjenester, har ikke fått endelig avklaring, men muntlig forespeilet høsten Vurderinger: På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon vurderes det som faglig forsvarlig å se på antall helsestasjoner i kommunen. Med de geogafiske avstander vil det være mulig å endre på dagens struktur. Ved å opprettholde Laksvatn vil befolkningen i dette distriktet beholde tilbudet, dette er basert på en vurdering av lokaliteter i kommunens lokaler og avstand som andre moment. Helsestasjonsvirksomhet skal være et lavterskel tilbud og lett tilgjengelig for brukere av tjenesten. Tilbudet ble for lang tid tilbake lokalisert på flere steder i kommunen. 299

8 Dette er ut fra et fagligståsted forståelig sett i fht kommunikasjon, tilgjengelighet og familiestruktur i tidligere tider. Med dagens strukturer vurderes dette annerledes. Familiene er mer mobile og dermed mulighet for å oppsøke helsestasjon som ligger lengre unna eget bosted. I drøftinger med fagavdelingene har fokus på kvalitet vært belyst og tilgang på fagfolk i tjenesten er et vesentlig argument for at en skal kunne opprettholde kvaliteten. Ved å legge ned helsestasjonsvirksomhet i Nordkjosbotn vil besparelsene beløpe seg til i underkant av ut fra budsjettering i På bakgrunn av dagens leiekontrakter vil dette tiltaket først kunne gi besparelser fra Leiekontrakten må sies opp innen 1. juli dersom leieforholdet skal opphøre fra årsskiftet. Dette er også viktig å vurdere i fht Tromsø kommune og deres opphør av kjøp av våre tjenester. For siste regnskapsår (2009) betalte Tromsø , men budsjettert inntekt i 2010 er satt til Antall førskolebarn fra Tromsø kommune utgjorde i ,4 prosent av førskolebarna som mottok helsesøstertjeneste, for skolebarn var 5 % tilhørende i Tromsø kommune. Antallet for inneværende år er sammenlignbar. En reduksjon av antall barn og unge gir ikke grunnlag å redusere antall fagstillinger. Dette på bakgrunn av de utfordringer og krav som stilles til samarbeid mellom ulike samarbeidsparter i kommunen og spesialisthelsetjenester. Samhandlingsreformens fokus på forebyggende helsearbeid er et tiltak som må iverksettes hos barn dersom en i fremtiden skal nå de mål som ligger i reformen. I og med at Balsfjord kommune fortsatt har et samarbeid med Målselv for skoletilbud vurderes det riktig å videreføre samarbeidet for skolehelsetjenesten. Dagens avtale bygger på tre elementer (jordmor, førskolebarn og skolehelsetjenesten) og må reforhandles før en kan gi et innsparingsmål. For 2010 er utgiftene budsjettert med Det er nærliggende å vurdere reduksjon i assistent / merkantil funksjon. Med endringer og krav i forhold til merkantile oppgaver som skal ivaretas vurderes det at 50 stilling er et minimum. Det medfører en mulig reduksjon på 15 % sett i forhold til dagens nivå og en besparelse på kr Reduserte utgifter / besparelse kr Reduksjon assistent stilling kr Redusert inntekt kr Netto besparelsen blir kr Med det som bakgrunn foreslår rådmannen at 1. Helsestasjonstilbudet i Nordkjosbotn legges ned og at tilbudet gis fortrinnsvis på Storsteinnes alternativt Laksvatn. 2. Assistent / merkantilfunksjon reduseres til 50 % stilling 3. Samarbeidsavtalen med Målselv reforhandles og Balsfjord kommune viderefører kun kjøp av skolehelsetjenester., \ ()

9 Vedlegg nr 2 til mail om bestilling av utredninger datert retningsgivende mal For å få en noenlunde lik og dermed enkelt tilgjengelig for formannskap/kommunestyre, taes det utgangspunkt i en retnin s ivende mal for utredningene. Overskrift Nr 30 Utleie av mannskap og utstyr fra brann og redning Nr 31 Kontroll av håndslokkere og brannslanger Problemstillin av rensin Utredning nr 30 Leie ut mannskap til rengjøring av p plasser, Rvr oppdrag( oversvømmelse etc. Slokkekurs etc. Utredning nr 31 Kontroll av håndlokkere og brannslanger til kommunale særskilte objekter(sloler,barnehager, instutisjoner, private bolighus og private særskilte objekter, som for eksempel industri. Sakso 1 snin er Konsekvenser for enhetene er merutgift. Noe som dekkes av bygg for dette går under inventar. Kontroll av håndslokkere er allerede iverksatt. og vil gjennomføres gjennom hele året.som er en påkrevd årskontroll. Når det gjelder utleie av mannskap vil dette variere.fra år til ut fra behov. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning

10 Salg av regnskapstjenester Problemstillin av rensin Kommunen føre regnskap for Isbrytertjenesten, PPT, Ishavskysten friluftsråd, kirkelig fellesråd, overformynderiet og Midttun boligstiftelse. Ingen betaler noe til kommunen for denne tjenesten med unntak av Isbrytertjenesten. Sakso 1 snin er Det er meget vanskelig å vurdere hva det går av tid til disse regnskapene. Regnskapet til PPT og friluftsrådet er den del av kommuneregnskapet da kommunen er vertskommune, men skal ikke påvirke resultatet til kommunen. Dvs alle føringer på disse ansvarene må holdes utenom obligatoriske regnskaps- og budsjettskjemaer, samtidig er de en del av momskompensajonsoppgavene hver termin. De andre regnskapene er egen regnskap i sin helhet. Isbrytertjenesten betaler kr pr år. Har sjekket med lokal regnskapskontor og de opplyste at det var vanskelig å anslå hvor mye for eksempel regnskapet Midtun ville koste da det var avhenging av hvordan bilagene kom, om det var reskotroføring, momsoppgaver osv. Men de ville anslå kr mva ville det nok ligge på. Regnskapet til Midtun er et lite oversiktlig regnskap, vi anslår at det går med 3 dagsverk og da snakker vi om en kostnad på kr Både PPT og friluftsrådet er et mer komplisert regnskap, men samtidig en del av kommunen sitt. Ser man på antall bilag og legger til grunn at et bilag koster kr 50, med unntak for lønnsslipp som settes til kr 90 vil kostnadene bli for PPT kr og for friluftsrådet kr Erfaringsvis bruker vi mye mer tid på bilag fra friluftsrådet enn på PPT så det vil være naturlig å ha en høyere enhetspris der. Legger vi kr 100 til grunn vil kostnaden øke til kr I tillegg til disse kostnadene har vi ikke beregnet ressursbruk på å påse at disse enhetene ikke er med i obligatoriske regnskap- og budsjettskjemaer. Overformynderiet er et lite regnskap, men det skal reskontroføres og det kreves saldobekreftelser fra bankene, legger man til grunn 3 dagsverk vil prisen ble kr For kirkelig fellesråd skal det kun synligjøres både i kirkeregnskapet og i kommuneregnskapet verdien av tjenesteytingen. Det vil aldri være snakk om pengeoverføringer. Det er forskjellig prakisis rundt i kommunenen om inntekten føres på hver enhet eller om alt føres på samme enhet som tilskuddet til kirken føres fra. Velger og ikke ta med kirkelig fellesråd videre i vurderingen. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering Det er vanskelig å sette en korrekt pris på sideregnskapene da det er variansjon på hvor mye arbeid det er med hver. Skal enheten ta betaling for å føre regnskapet vil det bli en kostnad på en annen enhet eller at kommunens andel til PPT og friluftsrådet må økes.

11 Konklus'on/evt o summerin Ved å innføre betaling av regnskapsføring av andre regnskap kan enheten øke inntekten med kr

12 Nr 34 Påslag på startlånsrente på 0,25% Sakso 1 snin er I henhold til Husbanken sitt reglement har kommunen anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng på Startlån til dekning av administrative kostnader For et lån på kr vil et rentepåslag på 0,25% utgjøre kr 52 i økte rentekostnader pr måned. På årsbasis utgjør dette kr 625. Et lån på kr vil få en økt rentekostnad pr måned på kr 104, totalt kr 1250 pr år. Kommunen betaler i dag kr mva til Lindorff administrasjonsgebyr pr lån. I tillegg bruker kommunen ressurser på tildeling av startlån, bokføring av utbetalinger og oppfølgning av innbetalinger gjennom året. I dag har vi 135 lån som som administreres av Lindorff. Pr juli 2010 var den totale utlånsmasse kr 24 mill med utgangspunkt i dette vil en renteøkning på 0,25% utgjøre en økt renteinntekt på kr Anslår en liten økning i perioden med begrunnelse at størrelsen på nye startlån er høyere enn tidligere. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering (red anm: vurderinger av økonomi, konsekvenser(for innbyggere/brukere/klienter og ansatte, mulig effektueringstidspunkt, evt om iverksetting krever egen prosedyre (høring/offettersyn/involvering) Kan evt slåes sammen med "saksopplysninger') Konklus'on/evt o summerin (red anm: Kort oppsummering/konklusjon dersom dette ikke fremkommer enkelt tilgjengelig ovenfor.

13 Langtidskontr., funksjonskontr., vegvedlikehold Problemstillin av rensin Balsfjord kommune har siden 2008 hatt todelte kontrakter på vegvedlikehold. En kontrakt for sommervedlikehold og en kontrakt for vintervedlikehold. Sommervedlikehold har vært utlyst årlig jfr. reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Vintervedlikeholdskontraktene har vært utlyst med en tidshorisont på 4 år og har vært tildelt 21 kontraktører på de ulike rodene. Administrativ behandling av 21 kontraktører for å oppnå enhetlig standard på vegene er derfor ei stor utfordring. Sakso I snin er Balsfjord kommune har 104 km kommunale veger inkl Gang- og sykkelveger som skal driftes og vedlikeholdes. I flg dagens kontrakter skal arbeidet gjøres ut fra vedtatt kommunal vedlikeholdsstandard. Dagens standard er mangelfull og mange forhold blir ikke identifisert. Det bør dessuten settes strenge krav til utstyr i framtidig konkurransegrunnlag. Balsfjord kommune bør strebe etter å ha en mer presis vedlikeholdsstandard slik at problemstillinger blir likt oppfattet blant kontraktspartene. Dette medfører merkostnader for kommunen som byggherre når forholdene avdekkes. Det må legges opp til å benytte en redusert vedlikeholdsstandard som også gjelder for fylkesvegene (Håndbok 111 utgitt av Statens vegvesen). På denne måten vil det også være i entreprenørens interesse at alle endringer/skader på vegnettet blir identifisert og utbedret umiddelbart når dette avdekkes. Framtidig kontraktsform bør omfatte både sommer- og vintervedlikehold. Dette medfører at faktura mengden vil gå ned. I tillegg vil en oppnå samme standard på vegene med kun en kontraktspart. Langtidskontrakt (inntil 4 år) med entreprenører for vegvedlikehold har flere innfallsvinkler Det kan være kontrakter som går for spesifikke roder (samleveger ekskl. atkomstveger i boligfelt) eller det kan være en kontrakt med en enkelt entreprenør som leier inn underentreprenører (type totalentreprise) for drift og vedlikehold av alle kommunale veger med spesifiserte oppgaver over vegobj ekter. I utgangspunktet er langtidskontrakt å foretrekke. Slike kontrakter skal da justeres etter prisindeks utgitt av SSB. Dette gir da en forutsigbarhet for både byggherre og entreprenør i forhold til prisutviklingen i samfunnet. Funksjonskontrakter er en kontraktstype hvor arbeidet gjøres, der annet ikke er beskrevet særskilt, opp med rundsum for funksjonsspesifiserte oppgaver, iht. mengder og enhetspriser for mengdebaserte oppgaver og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner. Entreprenør garanterer mao for en på forhånd definert funksjon av vegnettet. Det settes krav til dokumentasjon av vegnettets nåsituasjon. Normalt ikke endring av standard på vegnettet etter funksjonstiden. Etterslep skal dermed ikke eskalere vesentlig og behov for ekstratildelinger for å ta inn etterslep som følge av driftsforhold i kontraktsperioden, vil ikke være tilstede.

14 Funksjonskontrakt er en kontraktstype som også gir forsterket kontraktsstyring: Fra reaktiv kontroll i ettertid til proaktiv styring i nåtid Bransjen har hevdet: Mangler en enhetlig utforming og gjennomføring av vedlikeholdskontrakter i Norge Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet. Ved behov kan det stilles krav i kontrakt at entreprenør også skal ivareta "handling" av telefonhenvendelser vedr. vegvedlikeholdet. Brukere vil merke at drift- og vedlikehold av de kommunale vegene vil være noenlunde lik ut fra de lokale forutsetninger om det er grus- eller asfaltertveg. Risiko vil med denne kontraktsform fordeles både til entreprenør og til byggherre. Det er viktig å merke at asfaltering og særskilt vedlikeholdstiltak for å gi vegnettet en oppgradering må inn i investeringsprogram og inngår ikke i funksjonskontrakt. Tiltaket kan effektueres i løpet av 2011 Da ens kontraktsforhold (framskrevet) (1000kr) Fakturabeh Sommervedlikehold Vintervedlikehold ekskl. justering av risindeks fra SSB Estimert ikke identifiserte forhold (etterslep)

15 Ved funksjonskontrakt etter en redusert standard for vedlikehold av fylkeskommunale veger jfr Hb 111. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Fakturabeh Estimert ck- Z-ontraktsforpliktelse ekskl. justering av prisindeks fra SSB (vinter/sommer) Ikke identifiserte forhold (etterslep) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering Over tid, vil de økonomiske konsekvensene med dagens kontraktsforhold være at etterslep stadig vil akkumuleres opp i forhold til dagens tilstand. Med annen kontraktsform vil entreprenør måtte garantere at etterslep innen drift- og vedlikehold ikke øker vesentlig. Slitasje på asfaltdekker og annet behov som følge av trafikkutvikling vil fortsatt måtte dekkes av investeringsprogrammet. Det kan være lokale deformasjoner i vegdekke, utbedringer av broer til å tåle bruksklassifiseringen, sikring av skråninger, sikring mot utglidninger som følge av belastninger. Funksjonskontrakt vil sikre at etterslep innenfor vedlikehold ikke blir vesentlig større i utførelsestiden enn ved kontraktsdato. Det må legges opp til at funksjonskontraktene utlyses på samme tidspunkt som SVV legger sin "Balsfjord kontrakt" for ut ny konkurranse. Dette vil bidra til at den samlede kontraktmengde vil bli mer interessant for entreprenørmarkedet. Dette betinger et samarbeid i med hensyn til innhold og detaljeringsgrad for kommunale veger kontra fylkesveger. På sikt vil Balsfjord kommune kunne tjene inn på å ha en kontraktspart å forholde seg til samt den fordel å få en jevn standard på de kommunale vegene. Konklus'on/evt o summerin Funks'onskontrakt. Administrasjonen vil iverksette samarbeid med kontraktsansvarlig i Statens vegvesen for felles utlysning av kontraktene på drift- og vedlikehold av kommunale-, riks- og fylkesveger. Samtidig vil det bli behov for avgrensing av objekter som skal ivaretas. Dette må påbegynnes ila 2011.

16 Innføre fakturawgebyr der det er mulig Sakso 1 snin er Innfører fakturagebyr der det er lov. Kan ikke innføres på kommunale avgifter da kommunale avgifter ikke er noe man selv kan velge. Dette er en påtvungen avgift. På gebyrer som er til selvkost må fakturagebyret innbakes i gebyrkostnaden. Starter kommunen med å tilby e-faktura til kundene er det naturlig at de som velger e-faktura ikke blir belastet for fakturagebyr. Selv om man benytter avtalegiro vil man bli belastet fakturagebyr så lenge kommunen varsler selv. Varsle selv innebærer at kommunen sender ut fakturaen som vise hva som vil bli trekt. Vi har tidligere benyttet muligheten til å varsle gjennom banken. Det resultetet i at kunden måtte ringe til oss for å få vite hvordan utregningen var. Vi opplevde dette ikke som god service overfor kundene og mener at fakturaen må sendes ut til kunden. Noen kommune velger å holde pleie og omsorg kunder utenom fakturagebyr. Ved innføring av fakturagebyr må kundene informeres skiftlig om at fakturagebyret innføres og størrelsen på gebyret. For nye avtaler som inngås må det stå at kommunen har innført fakturagebyr. Oversikten viser hva vi kunne fått i inntekt med bakgrunn av antall faktura 2009 avtaletype antall kr 35 i kr 30 I kr 25 Konklus'on/evt o summerin Innføring av fakturagebyr på kr 30 på alle områder uttak pleie og omsorg vil føre til en merinntekt på kr

17 Samlokaliserin av le et'enesten Problemstillin av rensin Det ble høsten 2009 utredet samlokalisering av legekontorene i kommunen. Denne ble ikke realitetsbehandlet, men overført til økonomisk omstillingsprosjekt. I dette fremlegget vurderes et nytt fremmet tiltak på denne sak selv om dette ikke er blant de tiltak som er prioritert fra formannskapet. Sakso 1 snin er Legetjenesten tilbys i dag ved to lokaliteter i kommunen, fagavdelingen for legetjenesten har anbefalt en samlokalisering basert på ulike momenter (jmf tidligere utredning). Det er ikke kommet frem nye faglige momenter siden forrige utredning, men et mer tilrettelagt og tilpasset tilbud fra legetjenesten med fokus på samhandling og kompetanse er viktige momenter. Legene har stort fokus på samlokalisering og resursutnyttelse, dette for å sikre stabil legedekning og beholde legene i kommunen. I dag er legedekningen stabilisert. I saksutredningen som foreligger forutsettes en reduksjon på driftsutgifter med på års effekt. Det er avdekket store mangler og renoveringsbehov ved lokalene til legetjenesten på Storsteinnes. Dette forhold på gulvbelegg, maling, vurdering av ventilasjon, tilgjengelighet for funksjonshemmede, sikkerhet for ansatte på vakt. Forhold som omhandles i investeringstiltak fra byggforvaltningen. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering Det foreligger en detaljert utredning på samlokalisering av legetjenesten. Rådmannen vurderer at denne tas som et utgangspunkt for å få en avklaring om kontorene skal samlokaliseres. Videre vurderes det slik at en renovering av lokalene på Storsteinnes vil gi økte inntekter i form av husleie som vil gi økte inntekter og påvirke netto driftskostnader. Det vil være avgjørende å få en avklaring på lokalisering før en inngår videre avtaler om renovering / innhenter tilbud. Rådmannen finner det nødvendig med omfattende renovering av lokalene for å oppnå tilrettelagte lokaler i tråd med de krav som stilles i dag. Det kan bl.a. nevnes hygieniske forhold som er kritisk med ødelagte gulvflater. Rådmannen vurderer at i forbindelse med samhandlingsreformen så vil det også bli behov for endring av tjenestetilbud, dette påvirker legetjenesten og stabilitet vil være avgjørende for å yte tjenestetilbud.

18 Konklus'on/evt o summerin Rådmannen mener at den utredningen som foreligger danner et grunnlag for å få avklart om samlokalisering er mulig å gjennomføre. Føringen fra legetjenesten er samlokalisering noe som også er rådmannens anbefaling.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling

Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling Bruk av funksjonskontrakter i drift og vedlikehold i Norge - status og videre utvikling NVF 34 seminar Funktionella egenskaper og livscykelmodeller Arlanda Conference & Business Center 10. mai 2007 Jon

Detaljer

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen

Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Funksjonskontrakter. Om kontraktformen Drift- og vedlikeholdskontrakt med funksjonsansvar (funksjonskontrakt) Prinsipper, oppbygging, utforming Konkurransegrunnlag, kapittel A - G Konkurransegrunnlag, kapittel A G forts., og Vedleggsdelen Kontroll,

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen. Vinterdriftskontrakter

Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen. Vinterdriftskontrakter Drifts- og vedlikeholdskontrakter i Vesterålen Vinterdriftskontrakter Bakgrunn for valg av det nye kontraktssystemet Siden konkurranseutsetting av d&v startet i 2003 er det funksjonkontraktmodellen som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet

Statens vegvesen Region Øst A3-1 01E2 D/v veg- og gatebelysning Østfold A Prosjektinformasjon A3 Orientering om prosjektet Statens vegvesen Region Øst A3-1 A3 Orientering om prosjektet Innhold 1 Arbeidenes art og omfang... 2 2 Kontraktsperiode... 2 3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnetts-/objektoversikt... 2 4 Byggherre og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/3193-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Justert arealberegning i kommunale utleieboliger og forslag til nye husleiesatser

Detaljer

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune

Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/6309-1 Saksbehandler: Hanne Marit Diesen Trond Rebne Nytt økonomi- og finansreglement for Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I HOL KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Jan Magnus Bjørne-Larsen, Rigmor Grue Rygg, Hans Ola Larsgard, Lars Hamarsbøen, Liv Jorunn Øvrejorde Møtetid: Tirsdag 06. desember 2016, kl. 10.00 14.00 Møtested: Møterom «Rom 4», Kommunehuset

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, ADM Arkiv: 410 &58 Arkivsaksnr.: 10/26-223 VEDRØRENDE ANSETTELSESKONTROLL FØRSTESEKRETÆRSTILLING, 75 % STILLING, KNYTTET TIL NAV KRAGERØ Rådmannens forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/5927 VIDEREUTVIKLING AV SAMARBEID MED MODUM ASVO Rådmannens innstilling Saken tas til orientering Vedlegg Kortversjon Det er vurdert

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 4. februar 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING

AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Arkivsak-dok. 16/01941-1 Saksbehandlar Kristian Damstuen Saksgang Formannskapet Kommunestyret AVKJØRING STORØYNE - VALG AV ENTREPRENØR OG FINANSIERING Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Gol kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 08/2100 VADSØ TRAFIKKSTASJON - STATUS OG VIDERE PROSESS Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus, bystyresalen Møtedato: 29.01.2009 Klokkeslett: 2000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Strategisk rådgivning IKT

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Strategisk rådgivning IKT Side 1 av 5 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2015030794 Strategisk rådgivning IKT Side 2 av 5 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse...

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven

Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. N-0032 Oslo Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200502195-166 SARK-2000 10. desember 2007 LIGA Høringsuttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Notat vedr reduksjonsprosess stabene

Notat vedr reduksjonsprosess stabene Notat vedr reduksjonsprosess stabene Rådmannen har i brev av 16.03.2016 bedt stabene utrede konsekvenser av en reduksjon på 1,3 mill. Jfr utdrag av rådmannens brev: Reduksjonen er diskutert i personalmøtet

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen

Høring - Forslag til nytt inntektssystem for kommunene - Kommunereformen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 18.02.2016 Kommunestyret 29.02.2016 Avgjøres av: Sektor: Virksomhetsstyring Saksbeh.: Helge Moen 2014/1117-14 Arkivsaknr.: Arkivkode: 030 Høring

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2015 / ØKONOMIPLAN 2015-2018 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 27.01.2015, saksnr. 2/15 Behandling: Råd for mennesker med

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen 30. september 2010 Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen Torgrim Dahl /Rolf Johansen Dekkeprosjektet, Rø Norsk asfaltforenings studietur, Krakow 2010. Torgrim: Hva sier Vegdirektoratets Byggherrestrategi

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER

Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER Side 1 av 6 Vedlegg 2 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER SAKSNUMMER 2014039241 Kursanskaffelser I-2015 Side 2 av 6 1 PRISER... 3 1.1 Kontraktstype... 3 1.2 Forsvarets maksimale økonomiske forpliktelse... 4

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Velkommen til Erfaringsseminar om økonomirapportering SFF

Velkommen til Erfaringsseminar om økonomirapportering SFF Velkommen til Erfaringsseminar om økonomirapportering SFF Norges forskningsråd 13. desember 25 Agenda Innledning Presentasjon av deltagere og program for dagen Forskningsrådets rapporteringskrav hvorfor

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 Arkivsaknr: 14/1316 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 14/14040 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Oppvekst og omsorgsutvalget 25.11.2014 Utviklingsutvalget

Detaljer

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor

UTKAST. Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor UTKAST Instruks om saksbehandling ved leie av lokaler i markedet og håndtering av byggeprosjekter i statlig sivil sektor 1. Innledning 1.1 Formål Formålet med instruksen er å sikre god saksforberedelse

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 17/4286 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 NEDLEGGING

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/2549-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Økonomisk

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer