Vedlegg C. Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg C. Vedlegg til Økonomiplan 2011-2014 Balsfjord kommune"

Transkript

1 Vedlegg C Bakgrunn/utdypinger av rådmannens salderinger Vedlegg til Økonomiplan Balsfjord kommune Innhold/bakgrunn: I forbindelse med arbeidet i prosjekt økonomisk omstilling ble det til formannskapsmøte (f-sak 10/98) utarbeidet en rekke forslag til tiltak som formannskapet skulle velge fra for videre utredninger. De tiltak/utredninger som da ble valgt ble fremlagt til kommunestyremøtet , jfr arbeidsheftet "helhetlig økonomisk omstilling-tredje økonomisamling 28.oktober 2010", og er derigjennom dokurnentert. Som ledd i budsjettprosess /salderinger har imidlertid rådmannen vurdert nærmere en rekke av de andre tiltakene fra det materialet som var utarbeidet til formannskapet De tiltakene som rådmannen har valgt å legge inn i budsjettet fremgår av kapittel 10 i økonomiplan, dög uten nærmere beskrivelser. Med vedlegg C fremlegges derfor utredninger/ beskrivelser av disse

2 Følgende tiltak er baket inn i rådmannens budsjettforslag slik: a) Skolefruktordningen/skolefrukt lovpålagt (2008) b) Økt kosttrekk for personale på institusjon C) Helsestasjon i Nordkjosbotn/Tromsø kommunes kjøp d) Leie ut mannskap og utstyr fra brann/redning e) Salg av regnskapstjenester - PPT, friluftsråd med mer f) Påslag på startlånsrente - 0,25% g) Langtidskontr., funksjonskontr., veivedlikehold (2008) h) Innføre fakturagebyr der det er mulig i) Ett legekontor i kommunen (2008) Sum 2

3 Overskrift Skolefruktordningen Problemstillin av rensin Problemstillingen er forstått slik at det er kostnadsbildet for skolefrukt på de skoler som ikker er omfattet av lov eller forskrift som skal utredes. Sakso 1 snin er Ordningen med skolefrukt er regulert av opplæringsloven og i 13-5 heter det "Skoleeigaren skal gi elevane gratis frukt og grønsaker. Departementet kan gi nærmare forskrifter om ansvaret for ordninga og omfanget av plikta." I forskrift til opplæringsloven er kommunens ansvar nærmere beskrevet, 18-1 "Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevar ved ungdomsskolar og kombinerte skolar gratis frukt og grønsaker". I Balsfjord kommune er det således bare Malangseidet skole som etter forskriften ikke omfattes av skolefruktordningen. Ved innføring av ordningen vedtok kommunestyret at ordningen skulle omfatte alle grunnskolene i kommunen (k-sak 07/79). I økonomiplan ble budsj ettet til Malangseidet styret med kr (helårseffekt) som følge av dette. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000kr) Besparelse/ inntektsøknin Vurdering Hentet fra k-sak 07/79: "Å gi barn og unge gode kostholdsvaner er en viktig målsetning i grunnopplæringen i skolen. Dagens kostholdsutvikling har dessverre vist at elever i stadig mindre grad har med seg niste hjemmefra og at andelen frukt og grønt i kostholdet ikke ligger på det nivået kostholds eksperter hevder det bør ligge. Ordningen med frukt og grønt er et tiltak for å forsøke å snu denne trenden, og en tro på at det er viktig med tidlig innsats for å sikre gode kostholdsvaner senere i livet". Konklus'on/evt o summerin Skolefruktordningen på Malangseidet skole er ikke omfattet av lov eller forskrift. Stopp i ordningen ved skolen vil gi en besparelse på kr fra og med 2011.

4 . Økt kosttrekk for personale på instiusjon Problemstillin av rensin Kosttrekket gjennomføres i dag både på institusjoner og i barnehager Sakso I snin er Dagen ordninger er slik at det trekkes over lønn en gitt sum pr måned. Totalt trekkes det ca 19' pr mnd fordelt på de forskjellige barnehagene, Malangstun og Balsfjord bo og servicesenter (BBS) Trekket i 100 % stilling i barnehagene utgjør kr 281 pr mnd. Trekket i 100 % stilling på BBS utgjør kr 150 pr mnd Trekket i 100 % stilling på Malangstun utgjør kr 195 pr mnd I noen barnehager får de ansatte kaffe/te i prisen, men andre har egen innsamling på dette. Det er forskjellig oppfatning om trekket dekker alt de voksne spiser. Det er en barnehage som ikke har kosttrekk, men sender inn liste to ganger i året på de som skal trekkes. Fra barnehagen sitt ståsted synes de det er viktig at de ansatte spise sammen med barna og når det kjøres spesielle tema for eksempel "fiskesprell" må alle spise pålegg av fisk. Dersom ansatte skal spise sin matpakke vil de ikke kunne si at de må ha fiskepålegg. Ut i fra et pedagogisk syn vil barnehagene forsette med kosttrekket. Barnehagen som ikke hadde fast trekk opplevde ikke at det er problematisk at de ansatte tar sin matpakke og spise sammen med barna. De håndterer kaffepenger utenom. Det er diskutert en løsning om de ansatte kan betaler direkte til arbeidsplassen et beløp pr måned. Fordelen med det er at barnehagen har noen penger til å kjøpe småting. Ulempen er at barnehagen oppbevarer kontakter. Skulle en slik løsning bli aktuelt må styrer føre et skyggeregnskap og kontankter oppbevares på en forsvarlig måte. Det kan også settes maxbeløp for hvor mye kontanter det er lov å oppbevare. Overskuddspenger settes inn på foliekonto til kommunen og inntektsføres hver barnehage. Dette kan være i strid med bokføringsloven som kommunene blir underlagt fra På BBS er det konkludert at det vil føre til svin dersom trekket forsvinner. Ansatte vil drikke kaffe/te og har de glemmt matpakken vil de ta seg mat. Det er dårlig med kantinetilbud og de kan ikke dra på butikken å handle seg mat. De er gått vekk fra ansatte skal i terapautisk målsettning sitte til bords med beboerne under frokost og kveldsmat. Tiden strekker ikke til og det er ikke alltid like apetittelig å spise sammen med beboerne. Ressursbruk på økonomikontoret er ikke tatt med når prisene er satt. Kosttrekket er tidkrevene å justere på ansatte som går opp og ned i stillinger. For de som er stabil er det ikke mye arbeid så prisen er likt på alle. Noen forventer at trekket skal stoppes i feriemåned, eller når man er sykemeldt, uansett lengde slike stopp er tidkrevende og lite rasjonelt.

5 Det anbefales at kosttrekket økes til kr 3300 pr år i 100 % stilling for BBS og Malangstun og til kr 3520 for barnehagenen. Trekkes fordeles over 12 måneder. Årsaken til at barnehagene har et litt høyere trekk er at de også serverer varm mat. Ved sykemelding utover 1 måned kan kosttrekket stoppes. Den ansatte selv må i så høve gi melding til sin nærmeste leder som igjen informere lønningskontoret. Her må leder huske å gi melding når den ansatte er tilbake i jobb. Trekket vil da begynne å løpe igjen fra neste måned uavhenging når den ansatte var tilbake i sin stilling. For å forenkle arbeider på lønningskontoret foreslås det at kosttrekket legges inn etter følgende matriser: Trekk kost og drikke for BBS og Malangstun Stillings- trekkbeløp størrelse I % mnd r år r time uke Trekk ved kun drikke å BBS og Malangstun Trekk ved kun drikke Kosttrekk ved vikartimer skal være1,80 pr time uvhengig om det er natt eller dag/kveldsarbeid. Det sjekket ut om MinVakt kan håndter kosttrekk på vikartimer for BBS og Malangstun. Dersom det ikke lar seg gjøre må kosttrekk meldes inn skriftlig til lønningskontoret. Da manuelle timelister avvikles for omsorgssektoren må det utarbeides egen mal for trekk på vikaransatte dersom ikke MinVakt får til en løsning. For barnehager vil trekket fortsatt være en del av timelisten. Trekk kost og drikke i barnehage

6 Konklus 'on/evt o summerin Kosttrekket videreføres før å unngå svinn Kosttrekket trekkes over 12 måneder Kosttrekket gjennomføres etter overstående matrikler Kosttrekket kan stoppes ved sykefravær. Den ansatte selv må informere sin næremeste leder som varsler lønningskontoret. Når den ansatte er tilbake i sin stilling må leder melde i fra. Lønnstrekket vil igjen løpe fra neste hele måned. Det må komme klart frem hvem som skal ha kosttrekk ved ansettels både fast ansettelse og midlertidig ansettelse. På BBS og Malangstun kan det føre til økte inntekter, men samtidig kan man oppleve at ansatte velger seg vekk fra kosttrekket i sin helhet.

7 Utredning effektivisering av helsestasjonstjenesten 9 Saksopplysninger: Balsfjord kommune har pt tilbud om helsestasjon på følgende steder; Laksvatn, Nordkjosbotn, Storstehmes, Meistervik. Helsestasjonsvirksomhet innbefatter et tilbud om svangerskapsomsorg, oppfølging av spe- og småbarnsfamilier. I tillegg skolehelsetjenesten og smittevemsarbeid. Helsesøstrene har ansvar for geografiske områder og reiser ut til helsestasjonslokaler, jordmor er lokalisert til Storsteinnes sine lokaler. Fagtjenesten har 3 stillinger for helsesøster, halv stilling for jordmor og to deltidsstillinger for assistent totalt 65 %. Kommunen har helsestasjon i leide lokaler i Nordkjosbotn, de andre helsestasjonene i lokaler som eies av kommunen.. For siste regnskapsår var utgiftene til husleie, brøyting og strøm En tilnærming for å vurdere effektivisering av tjenesten er å se på antall lokaliteter der tjenesten gis. Ved reduksjon at antall helsestasjoner i kommunen er Nordkjosbotn det stedet som vurderes, dette sett i forhold til geografisk beliggenhet, tilgjengelighet og antall barn født de siste 5 årene. Økonomi vektlegges også. SSB's befolkningsfremskrivningen viser en jevn økning frem mot 2023 til 377 i aldersgruppen 0 5 år uten at en kan si noe i fht de forskjellige geografiske områder i kommunen. I økonomiplanarbeidet for 2010 ble det i tildelingskriteriene lagt til grunne 334 antall barn i aldersgruppen 0 5 år. Dette viser en variasjon i fht antall fødte i kommunen og det reelle tallet som tildelingskriteriene tar utgangspunkt i. Fødselstall gir dog et bilde av antall barn som mottar tjenester i de ulike geografiske områder. I tillegg foreligger en samarbeidsavtale med Tromsø kommune hvor både førskolebarn og skolebarn mottar helsesøstertjenester i Malangsregion. I 2009 mottok 12 førskolebarn helsestasjonstjenester og 40 skolebarn mottok skolehelsetjenester. Balsfjord kommune kjøper sammenlignbar tjeneste fra Målselv kommune for elever som går på skole i Målselv og for førskolebarn som bruker helsestasjonen i Målselv, samt at gravide benytter jordrnortjenesten. Gjelder for Takvatn og Tamokdalen. I 2009 var det 3 førskolebarn og 16 skolebarn, 1 som benyttet seg av jordmortjenesten. Tromsø kommune er forespurt når det er planlagt endringer i fht deres kjøp av tjenester, har ikke fått endelig avklaring, men muntlig forespeilet høsten Vurderinger: På bakgrunn av kommunens økonomiske situasjon vurderes det som faglig forsvarlig å se på antall helsestasjoner i kommunen. Med de geogafiske avstander vil det være mulig å endre på dagens struktur. Ved å opprettholde Laksvatn vil befolkningen i dette distriktet beholde tilbudet, dette er basert på en vurdering av lokaliteter i kommunens lokaler og avstand som andre moment. Helsestasjonsvirksomhet skal være et lavterskel tilbud og lett tilgjengelig for brukere av tjenesten. Tilbudet ble for lang tid tilbake lokalisert på flere steder i kommunen. 299

8 Dette er ut fra et fagligståsted forståelig sett i fht kommunikasjon, tilgjengelighet og familiestruktur i tidligere tider. Med dagens strukturer vurderes dette annerledes. Familiene er mer mobile og dermed mulighet for å oppsøke helsestasjon som ligger lengre unna eget bosted. I drøftinger med fagavdelingene har fokus på kvalitet vært belyst og tilgang på fagfolk i tjenesten er et vesentlig argument for at en skal kunne opprettholde kvaliteten. Ved å legge ned helsestasjonsvirksomhet i Nordkjosbotn vil besparelsene beløpe seg til i underkant av ut fra budsjettering i På bakgrunn av dagens leiekontrakter vil dette tiltaket først kunne gi besparelser fra Leiekontrakten må sies opp innen 1. juli dersom leieforholdet skal opphøre fra årsskiftet. Dette er også viktig å vurdere i fht Tromsø kommune og deres opphør av kjøp av våre tjenester. For siste regnskapsår (2009) betalte Tromsø , men budsjettert inntekt i 2010 er satt til Antall førskolebarn fra Tromsø kommune utgjorde i ,4 prosent av førskolebarna som mottok helsesøstertjeneste, for skolebarn var 5 % tilhørende i Tromsø kommune. Antallet for inneværende år er sammenlignbar. En reduksjon av antall barn og unge gir ikke grunnlag å redusere antall fagstillinger. Dette på bakgrunn av de utfordringer og krav som stilles til samarbeid mellom ulike samarbeidsparter i kommunen og spesialisthelsetjenester. Samhandlingsreformens fokus på forebyggende helsearbeid er et tiltak som må iverksettes hos barn dersom en i fremtiden skal nå de mål som ligger i reformen. I og med at Balsfjord kommune fortsatt har et samarbeid med Målselv for skoletilbud vurderes det riktig å videreføre samarbeidet for skolehelsetjenesten. Dagens avtale bygger på tre elementer (jordmor, førskolebarn og skolehelsetjenesten) og må reforhandles før en kan gi et innsparingsmål. For 2010 er utgiftene budsjettert med Det er nærliggende å vurdere reduksjon i assistent / merkantil funksjon. Med endringer og krav i forhold til merkantile oppgaver som skal ivaretas vurderes det at 50 stilling er et minimum. Det medfører en mulig reduksjon på 15 % sett i forhold til dagens nivå og en besparelse på kr Reduserte utgifter / besparelse kr Reduksjon assistent stilling kr Redusert inntekt kr Netto besparelsen blir kr Med det som bakgrunn foreslår rådmannen at 1. Helsestasjonstilbudet i Nordkjosbotn legges ned og at tilbudet gis fortrinnsvis på Storsteinnes alternativt Laksvatn. 2. Assistent / merkantilfunksjon reduseres til 50 % stilling 3. Samarbeidsavtalen med Målselv reforhandles og Balsfjord kommune viderefører kun kjøp av skolehelsetjenester., \ ()

9 Vedlegg nr 2 til mail om bestilling av utredninger datert retningsgivende mal For å få en noenlunde lik og dermed enkelt tilgjengelig for formannskap/kommunestyre, taes det utgangspunkt i en retnin s ivende mal for utredningene. Overskrift Nr 30 Utleie av mannskap og utstyr fra brann og redning Nr 31 Kontroll av håndslokkere og brannslanger Problemstillin av rensin Utredning nr 30 Leie ut mannskap til rengjøring av p plasser, Rvr oppdrag( oversvømmelse etc. Slokkekurs etc. Utredning nr 31 Kontroll av håndlokkere og brannslanger til kommunale særskilte objekter(sloler,barnehager, instutisjoner, private bolighus og private særskilte objekter, som for eksempel industri. Sakso 1 snin er Konsekvenser for enhetene er merutgift. Noe som dekkes av bygg for dette går under inventar. Kontroll av håndslokkere er allerede iverksatt. og vil gjennomføres gjennom hele året.som er en påkrevd årskontroll. Når det gjelder utleie av mannskap vil dette variere.fra år til ut fra behov. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning

10 Salg av regnskapstjenester Problemstillin av rensin Kommunen føre regnskap for Isbrytertjenesten, PPT, Ishavskysten friluftsråd, kirkelig fellesråd, overformynderiet og Midttun boligstiftelse. Ingen betaler noe til kommunen for denne tjenesten med unntak av Isbrytertjenesten. Sakso 1 snin er Det er meget vanskelig å vurdere hva det går av tid til disse regnskapene. Regnskapet til PPT og friluftsrådet er den del av kommuneregnskapet da kommunen er vertskommune, men skal ikke påvirke resultatet til kommunen. Dvs alle føringer på disse ansvarene må holdes utenom obligatoriske regnskaps- og budsjettskjemaer, samtidig er de en del av momskompensajonsoppgavene hver termin. De andre regnskapene er egen regnskap i sin helhet. Isbrytertjenesten betaler kr pr år. Har sjekket med lokal regnskapskontor og de opplyste at det var vanskelig å anslå hvor mye for eksempel regnskapet Midtun ville koste da det var avhenging av hvordan bilagene kom, om det var reskotroføring, momsoppgaver osv. Men de ville anslå kr mva ville det nok ligge på. Regnskapet til Midtun er et lite oversiktlig regnskap, vi anslår at det går med 3 dagsverk og da snakker vi om en kostnad på kr Både PPT og friluftsrådet er et mer komplisert regnskap, men samtidig en del av kommunen sitt. Ser man på antall bilag og legger til grunn at et bilag koster kr 50, med unntak for lønnsslipp som settes til kr 90 vil kostnadene bli for PPT kr og for friluftsrådet kr Erfaringsvis bruker vi mye mer tid på bilag fra friluftsrådet enn på PPT så det vil være naturlig å ha en høyere enhetspris der. Legger vi kr 100 til grunn vil kostnaden øke til kr I tillegg til disse kostnadene har vi ikke beregnet ressursbruk på å påse at disse enhetene ikke er med i obligatoriske regnskap- og budsjettskjemaer. Overformynderiet er et lite regnskap, men det skal reskontroføres og det kreves saldobekreftelser fra bankene, legger man til grunn 3 dagsverk vil prisen ble kr For kirkelig fellesråd skal det kun synligjøres både i kirkeregnskapet og i kommuneregnskapet verdien av tjenesteytingen. Det vil aldri være snakk om pengeoverføringer. Det er forskjellig prakisis rundt i kommunenen om inntekten føres på hver enhet eller om alt føres på samme enhet som tilskuddet til kirken føres fra. Velger og ikke ta med kirkelig fellesråd videre i vurderingen. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering Det er vanskelig å sette en korrekt pris på sideregnskapene da det er variansjon på hvor mye arbeid det er med hver. Skal enheten ta betaling for å føre regnskapet vil det bli en kostnad på en annen enhet eller at kommunens andel til PPT og friluftsrådet må økes.

11 Konklus'on/evt o summerin Ved å innføre betaling av regnskapsføring av andre regnskap kan enheten øke inntekten med kr

12 Nr 34 Påslag på startlånsrente på 0,25% Sakso 1 snin er I henhold til Husbanken sitt reglement har kommunen anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng på Startlån til dekning av administrative kostnader For et lån på kr vil et rentepåslag på 0,25% utgjøre kr 52 i økte rentekostnader pr måned. På årsbasis utgjør dette kr 625. Et lån på kr vil få en økt rentekostnad pr måned på kr 104, totalt kr 1250 pr år. Kommunen betaler i dag kr mva til Lindorff administrasjonsgebyr pr lån. I tillegg bruker kommunen ressurser på tildeling av startlån, bokføring av utbetalinger og oppfølgning av innbetalinger gjennom året. I dag har vi 135 lån som som administreres av Lindorff. Pr juli 2010 var den totale utlånsmasse kr 24 mill med utgangspunkt i dette vil en renteøkning på 0,25% utgjøre en økt renteinntekt på kr Anslår en liten økning i perioden med begrunnelse at størrelsen på nye startlån er høyere enn tidligere. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering (red anm: vurderinger av økonomi, konsekvenser(for innbyggere/brukere/klienter og ansatte, mulig effektueringstidspunkt, evt om iverksetting krever egen prosedyre (høring/offettersyn/involvering) Kan evt slåes sammen med "saksopplysninger') Konklus'on/evt o summerin (red anm: Kort oppsummering/konklusjon dersom dette ikke fremkommer enkelt tilgjengelig ovenfor.

13 Langtidskontr., funksjonskontr., vegvedlikehold Problemstillin av rensin Balsfjord kommune har siden 2008 hatt todelte kontrakter på vegvedlikehold. En kontrakt for sommervedlikehold og en kontrakt for vintervedlikehold. Sommervedlikehold har vært utlyst årlig jfr. reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Vintervedlikeholdskontraktene har vært utlyst med en tidshorisont på 4 år og har vært tildelt 21 kontraktører på de ulike rodene. Administrativ behandling av 21 kontraktører for å oppnå enhetlig standard på vegene er derfor ei stor utfordring. Sakso I snin er Balsfjord kommune har 104 km kommunale veger inkl Gang- og sykkelveger som skal driftes og vedlikeholdes. I flg dagens kontrakter skal arbeidet gjøres ut fra vedtatt kommunal vedlikeholdsstandard. Dagens standard er mangelfull og mange forhold blir ikke identifisert. Det bør dessuten settes strenge krav til utstyr i framtidig konkurransegrunnlag. Balsfjord kommune bør strebe etter å ha en mer presis vedlikeholdsstandard slik at problemstillinger blir likt oppfattet blant kontraktspartene. Dette medfører merkostnader for kommunen som byggherre når forholdene avdekkes. Det må legges opp til å benytte en redusert vedlikeholdsstandard som også gjelder for fylkesvegene (Håndbok 111 utgitt av Statens vegvesen). På denne måten vil det også være i entreprenørens interesse at alle endringer/skader på vegnettet blir identifisert og utbedret umiddelbart når dette avdekkes. Framtidig kontraktsform bør omfatte både sommer- og vintervedlikehold. Dette medfører at faktura mengden vil gå ned. I tillegg vil en oppnå samme standard på vegene med kun en kontraktspart. Langtidskontrakt (inntil 4 år) med entreprenører for vegvedlikehold har flere innfallsvinkler Det kan være kontrakter som går for spesifikke roder (samleveger ekskl. atkomstveger i boligfelt) eller det kan være en kontrakt med en enkelt entreprenør som leier inn underentreprenører (type totalentreprise) for drift og vedlikehold av alle kommunale veger med spesifiserte oppgaver over vegobj ekter. I utgangspunktet er langtidskontrakt å foretrekke. Slike kontrakter skal da justeres etter prisindeks utgitt av SSB. Dette gir da en forutsigbarhet for både byggherre og entreprenør i forhold til prisutviklingen i samfunnet. Funksjonskontrakter er en kontraktstype hvor arbeidet gjøres, der annet ikke er beskrevet særskilt, opp med rundsum for funksjonsspesifiserte oppgaver, iht. mengder og enhetspriser for mengdebaserte oppgaver og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner. Entreprenør garanterer mao for en på forhånd definert funksjon av vegnettet. Det settes krav til dokumentasjon av vegnettets nåsituasjon. Normalt ikke endring av standard på vegnettet etter funksjonstiden. Etterslep skal dermed ikke eskalere vesentlig og behov for ekstratildelinger for å ta inn etterslep som følge av driftsforhold i kontraktsperioden, vil ikke være tilstede.

14 Funksjonskontrakt er en kontraktstype som også gir forsterket kontraktsstyring: Fra reaktiv kontroll i ettertid til proaktiv styring i nåtid Bransjen har hevdet: Mangler en enhetlig utforming og gjennomføring av vedlikeholdskontrakter i Norge Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet. Ved behov kan det stilles krav i kontrakt at entreprenør også skal ivareta "handling" av telefonhenvendelser vedr. vegvedlikeholdet. Brukere vil merke at drift- og vedlikehold av de kommunale vegene vil være noenlunde lik ut fra de lokale forutsetninger om det er grus- eller asfaltertveg. Risiko vil med denne kontraktsform fordeles både til entreprenør og til byggherre. Det er viktig å merke at asfaltering og særskilt vedlikeholdstiltak for å gi vegnettet en oppgradering må inn i investeringsprogram og inngår ikke i funksjonskontrakt. Tiltaket kan effektueres i løpet av 2011 Da ens kontraktsforhold (framskrevet) (1000kr) Fakturabeh Sommervedlikehold Vintervedlikehold ekskl. justering av risindeks fra SSB Estimert ikke identifiserte forhold (etterslep)

15 Ved funksjonskontrakt etter en redusert standard for vedlikehold av fylkeskommunale veger jfr Hb 111. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Fakturabeh Estimert ck- Z-ontraktsforpliktelse ekskl. justering av prisindeks fra SSB (vinter/sommer) Ikke identifiserte forhold (etterslep) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering Over tid, vil de økonomiske konsekvensene med dagens kontraktsforhold være at etterslep stadig vil akkumuleres opp i forhold til dagens tilstand. Med annen kontraktsform vil entreprenør måtte garantere at etterslep innen drift- og vedlikehold ikke øker vesentlig. Slitasje på asfaltdekker og annet behov som følge av trafikkutvikling vil fortsatt måtte dekkes av investeringsprogrammet. Det kan være lokale deformasjoner i vegdekke, utbedringer av broer til å tåle bruksklassifiseringen, sikring av skråninger, sikring mot utglidninger som følge av belastninger. Funksjonskontrakt vil sikre at etterslep innenfor vedlikehold ikke blir vesentlig større i utførelsestiden enn ved kontraktsdato. Det må legges opp til at funksjonskontraktene utlyses på samme tidspunkt som SVV legger sin "Balsfjord kontrakt" for ut ny konkurranse. Dette vil bidra til at den samlede kontraktmengde vil bli mer interessant for entreprenørmarkedet. Dette betinger et samarbeid i med hensyn til innhold og detaljeringsgrad for kommunale veger kontra fylkesveger. På sikt vil Balsfjord kommune kunne tjene inn på å ha en kontraktspart å forholde seg til samt den fordel å få en jevn standard på de kommunale vegene. Konklus'on/evt o summerin Funks'onskontrakt. Administrasjonen vil iverksette samarbeid med kontraktsansvarlig i Statens vegvesen for felles utlysning av kontraktene på drift- og vedlikehold av kommunale-, riks- og fylkesveger. Samtidig vil det bli behov for avgrensing av objekter som skal ivaretas. Dette må påbegynnes ila 2011.

16 Innføre fakturawgebyr der det er mulig Sakso 1 snin er Innfører fakturagebyr der det er lov. Kan ikke innføres på kommunale avgifter da kommunale avgifter ikke er noe man selv kan velge. Dette er en påtvungen avgift. På gebyrer som er til selvkost må fakturagebyret innbakes i gebyrkostnaden. Starter kommunen med å tilby e-faktura til kundene er det naturlig at de som velger e-faktura ikke blir belastet for fakturagebyr. Selv om man benytter avtalegiro vil man bli belastet fakturagebyr så lenge kommunen varsler selv. Varsle selv innebærer at kommunen sender ut fakturaen som vise hva som vil bli trekt. Vi har tidligere benyttet muligheten til å varsle gjennom banken. Det resultetet i at kunden måtte ringe til oss for å få vite hvordan utregningen var. Vi opplevde dette ikke som god service overfor kundene og mener at fakturaen må sendes ut til kunden. Noen kommune velger å holde pleie og omsorg kunder utenom fakturagebyr. Ved innføring av fakturagebyr må kundene informeres skiftlig om at fakturagebyret innføres og størrelsen på gebyret. For nye avtaler som inngås må det stå at kommunen har innført fakturagebyr. Oversikten viser hva vi kunne fått i inntekt med bakgrunn av antall faktura 2009 avtaletype antall kr 35 i kr 30 I kr 25 Konklus'on/evt o summerin Innføring av fakturagebyr på kr 30 på alle områder uttak pleie og omsorg vil føre til en merinntekt på kr

17 Samlokaliserin av le et'enesten Problemstillin av rensin Det ble høsten 2009 utredet samlokalisering av legekontorene i kommunen. Denne ble ikke realitetsbehandlet, men overført til økonomisk omstillingsprosjekt. I dette fremlegget vurderes et nytt fremmet tiltak på denne sak selv om dette ikke er blant de tiltak som er prioritert fra formannskapet. Sakso 1 snin er Legetjenesten tilbys i dag ved to lokaliteter i kommunen, fagavdelingen for legetjenesten har anbefalt en samlokalisering basert på ulike momenter (jmf tidligere utredning). Det er ikke kommet frem nye faglige momenter siden forrige utredning, men et mer tilrettelagt og tilpasset tilbud fra legetjenesten med fokus på samhandling og kompetanse er viktige momenter. Legene har stort fokus på samlokalisering og resursutnyttelse, dette for å sikre stabil legedekning og beholde legene i kommunen. I dag er legedekningen stabilisert. I saksutredningen som foreligger forutsettes en reduksjon på driftsutgifter med på års effekt. Det er avdekket store mangler og renoveringsbehov ved lokalene til legetjenesten på Storsteinnes. Dette forhold på gulvbelegg, maling, vurdering av ventilasjon, tilgjengelighet for funksjonshemmede, sikkerhet for ansatte på vakt. Forhold som omhandles i investeringstiltak fra byggforvaltningen. (herunder økonomi; merk:tall for 2011,2012,2013,2014) (1000 kr) Besparelse/ inntektsøkning Vurdering Det foreligger en detaljert utredning på samlokalisering av legetjenesten. Rådmannen vurderer at denne tas som et utgangspunkt for å få en avklaring om kontorene skal samlokaliseres. Videre vurderes det slik at en renovering av lokalene på Storsteinnes vil gi økte inntekter i form av husleie som vil gi økte inntekter og påvirke netto driftskostnader. Det vil være avgjørende å få en avklaring på lokalisering før en inngår videre avtaler om renovering / innhenter tilbud. Rådmannen finner det nødvendig med omfattende renovering av lokalene for å oppnå tilrettelagte lokaler i tråd med de krav som stilles i dag. Det kan bl.a. nevnes hygieniske forhold som er kritisk med ødelagte gulvflater. Rådmannen vurderer at i forbindelse med samhandlingsreformen så vil det også bli behov for endring av tjenestetilbud, dette påvirker legetjenesten og stabilitet vil være avgjørende for å yte tjenestetilbud.

18 Konklus'on/evt o summerin Rådmannen mener at den utredningen som foreligger danner et grunnlag for å få avklart om samlokalisering er mulig å gjennomføre. Føringen fra legetjenesten er samlokalisering noe som også er rådmannens anbefaling.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Alternative driftskontrakter - erfaringer

Alternative driftskontrakter - erfaringer Alternative driftskontrakter - erfaringer Magne Berg Statens Vegvesen Temaer Bakgrunn Mål, virkemidler Vesterålens driftskontrakter Erfaringer Andre alternative kontraktsmodeller i SVV Oppsummering 1 Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014

Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 03/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 14/1482 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 13/02-2014 SAK 03/14: TILDELINGSBREV 2014 Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Bærekraftig utvikling 2014-2017

Bærekraftig utvikling 2014-2017 Bærekraftig utvikling 2014-2017 Innledning rådmannen Engasjement, vilje og innsats fra enhetene Felles dugnadsprosjekt Kvalitet, samspill og nytenkning Innledning rådmannen Plan for dagen Stab Helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.05.2012 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2.ETG. RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på t elefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 12.12.2011 kl. 10.00 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455196 eller postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune.

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG KOMMUNESTYRE 16.3.2011. Leka kommune, 7994 Leka Telefon: 743 87 000 Telefaks: 743 87 010 post@leka.kommune. LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 8.3.2011 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Anne Stöckert Hagen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 16.3.2011 Saknr.

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Vesterålen - Driftskontrakter

Vesterålen - Driftskontrakter Vesterålen - Driftskontrakter Kontraktsinndeling 7 Vinterkontrakter + 1 for Brøytestikk: Geografisk inndeling 4 sommerkontrakter: Fagdelt Mål Legge til rette for økt konkurranse og bremse prisutviklingen.

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal

Sykkelbynettverket. Regionale samlinger. Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Sykkelbynettverket Regionale samlinger Tema drift og vedlikehold Driftskontrakter innhold og oppfølging 14. mars 2012 i Arendal Jon Berg, Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Foto: Ivar Jon Tunheim 2 3

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser

Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Vedlegg 5 til konkurransegrunnlaget Prisbestemmelser Avtale om IKT-utstyr med tilhørende programvare, service og vedlikehold, samt telefoniutstyr for Statens landbruksforvaltning Bilag 4 til Rammeavtale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 4. februar 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE

AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Saksfremlegg Saksnr.: 0/896- Arkiv: 44 G3 Sakbeh.: Svein Olav Hansen Sakstittel: UTREDNING AV HELSESØSTERTJENESTEN PÅ ALTA VIDEREGÅENDE SKOLE Planlagt behandling: Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen

Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen 30. september 2010 Funksjonskontrakter asfalt Status og fortsettelsen Torgrim Dahl /Rolf Johansen Dekkeprosjektet, Rø Norsk asfaltforenings studietur, Krakow 2010. Torgrim: Hva sier Vegdirektoratets Byggherrestrategi

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE

KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE KOMMUNALE BYGG- INTERNHUSLEIE Arkivsaksnr.: 13/4171 Arkiv: 614 &52 Saksnr.: Utvalg Møtedato 134/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.12.2013 169/13 Formannskapet 03.12.2013 142/13 Kommunestyret

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik

Økonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

Avgitt 1. oktober 2014. Rapport arbeidsgruppe 11. Samferdsel

Avgitt 1. oktober 2014. Rapport arbeidsgruppe 11. Samferdsel Rapport fra arbeidsgruppe 7: Samferdsel Avgitt 1. oktober 2014 Omstillingsprosjektet Rapport arbeidsgruppe 11. Samferdsel Innhold 1. Innledning og sammendrag 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Kort om mandatet 4 1.3

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 2014/2549-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 17/14 11.09.2014 Formannskapet 41/14 16.09.2014 Kommunestyret Økonomisk

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/4677-1 Arkiv: 420 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: VIKARTJENESTEN - ØKNING I STILLINGER Planlagt behandling: Administrasjonsutvalget Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: A20 &52 Arkivsaksnr.: 15/54 DBU - ØKTE LEIEINNTEKTER 2015. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning at husleien for utleie av skolelokaler

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130

Saksframlegg. AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 Saksframlegg AVVIKLING AV STARTLÅN TIL DEPOSITUM OG INNFØRING AV FORBEDRET GARANTIORDNING Arkivsaksnr.: 10/1130 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: 1. Garanti innføres

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret 24.02.2016. Kommunereformen - forhandlinger om sammenslåing Storfjord- og Balsfjord kommune Balsfjord kommune Vår saksbehandler Einar Nøstvik Guleng, tlf 77722033 Saksframlegg Dato 08.02.2016 Referanse 2014/657 - Arkivkode: 002 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 24.02.2016

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig

108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig 108/15 Styringsdokument 2016. Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 med budsjett 2016 Endelig Fellesforslag fra Sp, H, FrP, KrF, Pp: Punkt 1. Pleie og omsorgsenhetens strukturendring og styrking av

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER

KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER 9 Bakgrunn KLÆBU MENIGHETSRÅD - BUDSJETT 2010 - HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 - KONSEKVENSER OG VURDERINGER Representanter for formannskapet og Klæbu menighetsråd framforhandlet i møte 20.01.10 en ny og omforent

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune

Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Administrative rutiner for finansforvaltning i Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 1. INNLEDNING... 3 2. FORVALTNING OG PLASSERING AV LEDIG LIKVIDITET

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon

Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.05.2015 Referanse: 5754/2015 Arkiv: 231 Vår saksbehandler: Hans Martin Aas Endring av gebyrer og faktureringsrutiner for septikrenovasjon Saksnr Utvalg Møtedato 15/22

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.10.2009 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 10.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 134/09 09/1406 ØKONOMIRAPPORTERING NR. 9.09 PS 135/09 09/1325

Detaljer

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM

FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: 202 H12 Arkivsaksnr.: 08/775-1 FINANSIERING - VEDLIKEHOLD OG OMBYGGING AV VEFSN SYKEHJEM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Vefsn kommunestyre

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 08.12.2014 2014/466-12241/2014 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Steffen Kvien, tlf 77722045 Økonomirådgiver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann / enhetsleder TLM Arkiv: 613 &55 Arkivsaksnr.: 13/2718-1 SALG AV KOMMUNALE BOLIGER 2014 Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Advokatvurdering. (13/2718-2)

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer