Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

2 Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Nordea konsernet har nesten 11 millioner kunder og 1240 filialer. Nordeakonsernet er verdensledende innenfor banktjenester på Internet, med 3,7 millioner e-kunder. Nordeaaksjen er notert på børsene i Stockholm, Helsinki og København. Innhold Nordea Bank Norge konsernet Fem år i sammendrag Nøkkeltall Definisjoner og valutakurser Styrets beretning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning Kontrollkomiteens beretning Styrets sammensetning

3 Nordea Bank Norge konsernet Fem år i sammendrag Resultatregnskap Millioner kroner Netto renteinntekter Mottatt utbytte 1) Netto provisjonsinntekter Netto kursgevinst (tap) på verdipapirer, valuta og derivater Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader 2) Administrasjonskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før utlånstap og gevinst på langsiktige verdipapirer Tap på utlån og garantier 3) Andel resultat fra tilknyttede selskaper Netto gevinst (tap/nedskrivninger) på langsiktige verdipapirer Driftsresultat Skatter Resultat etter skatter ) Andel resultat fra tilknyttede selskaper er rapportert på egen linje 2) Inklusive pensjonskostnader 3) Inkludert verdiendring på overtatte eiendeler for sikring av krav Balanse 31. desember Millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Rentebærende verdipapirer - Omløpsmidler Anleggsmidler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjonsgjeld Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Poster utenom balansen

4 Nøkkeltall Egenkapitalrentabilitet, % 3,0 5,9 14,8 14,9 16,1 Totalrentabilitet, % 0,2 0,4 1,0 1,3 1,5 Rentenetto i forhold til gj.snittlig forvaltningskapital, % 2,1 2,0 2,0 2,0 2,1 Kostnader eksklusive tap i forhold til inntekter, % Kostnader inklusive tap i forhold til inntekter, % Tapsnivå, % 1,2 0,6 0,4 0,0 0,0 Netto misligholdte lån, % 0,8 1,8 0,7 0,7 1,0 Beregningsgrunnlag for kapitaldekning, mrd. kroner 197,2 198,9 203,2 209,6 182,1 Ansvarlig kapital, mrd. kroner 19,6 20,7 22,3 22,0 19,1 Kjernekapital, % 8,3 8,2 7,8 7,3 7,5 Kapitaldekningsgrad, % 10,0 10,4 11,0 10,5 10,5 Gjennomsnittlig antall årsverk Antall ansatte pr. 31. desember Antall årsverk pr. 31. desember Antall filialer pr. 31. desember Definisjoner og valutakurser Med begrepene "Nordea Bank Norge", "NBN" og konsernet menes i denne rapporten Nordea Bank Norge ASA inklusive datterselskaper og tilknyttede selskaper. Egenkapitalrentabilitet Resultat etter skatter i prosent av gjennomsnittlig egenkapital, justert for utbytte. Gjennomsnittlig egenkapital er beregnet som gjennomsnittet av inngående og utgående egenkapital hvert kvartal. Totalrentabilitet Driftsresultat i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Gjennomsnittlig forvaltningskapital er beregnet som gjennomsnittet av inngående og utgående forvaltningskapital hver måned. Rentenetto i forhold til gj.snittlig forvaltningskapital Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, beregnet som beskrevet over. Kostnader ekslusive tap i forhold til inntekter Driftskostnader i prosent av inntekter inkludert andel resultat fra tilknyttede selskaper. Kostnader inklusive tap i forhold til inntekter Driftskostnader pluss tap på utlån og garantier (inkludert endringer i verdien på overtatte eiendeler og gevinst eller tap på langsiktige verdipapirer) i prosent av inntekter inkludert andel resultat fra tilknyttede selskaper. Netto misligholdte lån Netto misligholdte lån i prosent av utgående brutto utlån og lånegarantier. Beregningsgrunnlag for kapitaldekning Balanseposter og utenombalanseposter vektet etter kapitaldekningsreglene. Ansvarlig kapital Ansvarlig kapital er summen av kjernekapitalen og tilleggskapitalen (bestående av ansvarlig lånekapital) etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner etter spesifikke regler. Kjernekapitalen består av innbetalt aksjekapital og andre fond godkjent av Kredittilsynet etter fradrag for immaterielle eiendeler. Kjernekapital Kjernekapitalen i prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning. Kapitaldekningsgrad Ansvarlig kapital i prosent av beregningsgrunnlag for kapitaldekning. Benyttede valutakurser : Norges Banks referansekurser pr. 31. desember 2003: SEK EUR DKK USD 92,81 8, ,17 6,6759 Tapsnivå Netto tap på utlån i prosent av inngående brutto utlån og lånegarantier. 4

5 Styrets beretning Konsernets organisering Nordea Bank Norge konsernet (NBN) er en del av Nordea konsernet, hvor virksomheten er organisert over landegrensene i tre forretningsområder: Retail Banking, Corporate and Institutional Banking og Asset Management & Life. Tre viktige støttefunksjoner er Group Processing and Technology, Group Corporate Centre og Group Staffs. Retail Banking utvikler, markedsfører og distribuerer et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester og har kundeansvar for person- og bedriftskunder. Corporate and Institutional Banking leverer en rekke produkter og tjenester til bedrifter og institusjonelle kunder. Forretningsområdet har kundeansvar for store bedrifter, shipping, offshore og oljerelaterte selskaper, samt finansinstitusjoner. Nordea Markets tilbyr produkter og tjenester innenfor fremmedkapitalmarkedet, pengemarkedet samt obligasjons- og valutamarkedet til Nordeas kunder. Asset Management & Life har ansvaret for konsernets aktiviteter innen institusjonell forvaltning, liv- og pensjonsforsikring, investeringsfond, private banking og markedet for spareprodukter generelt. De juridiske selskapene i denne delen av Nordea i Norge inngår ikke i Nordea Bank Norge konsernet, men banken distribuerer disse selskapenes produkter. Group Processing and Technology omfatter Group IT, Electronic Banking, Global Operations Services og Production and Productivity. Group Corporate Centre omfatter Group Credit and Risk Control, Group Treasury, Group Planning and Control, Group Finance, Investor Relations og Group Corporate Development. Group Staffs omfatter Group Support and Procurement, Group Human Resources, Group Identity and Communications, Group Legal og Group Compliance. All virksomhet i Nordea Bank Norge konsernet er integrert med virksomheten i Nordea konsernet, hvis årsrapport med virksomhet og resultater per forretningsområde også omfatter Nordea Bank Norges virksomhet. Juridisk restrukturering 19. juni vedtok styret i Nordea AB (publ) å sette i gang en prosess for å endre Nordeakonsernets juridiske struktur. Målet er én-bank struktur med én juridisk enhet, Nordea AB (publ), med forretningsvirksomhet i de lokale markedene gjennom bankfilialer. Endringsprosessen startet i juni 2003 da Nordea AB (publ) overtok Nordea Bank Sverige AB (publ), Nordea Bank Danmark A/S og Nordea Bank Norge ASA fra Nordea Bank Finland Plc. Kjøpsavtalen ble undertegnet 19. juni 2003, og transaksjonene ble fullført henholdsvis 19. juni, 24. juni og 28. oktober Som et ledd i dette er morselskapet Nordea AB (publ), med virkning fra 30. januar 2004, omdannet til et selskap med bankvirksomhet og navnet er endret til Nordea Bank AB (publ). Endringsprosessen ventes å være sluttført i Endringen forventes å føre til bedre driftsmessig effektivitet, redusert driftsrisiko og økt kapitaleffektivitet. Det vises til Nordea ABs årsrapport for 2003 for mer informasjon om omorganiseringen. Forretningsutvikling i 2003 Nordea økte fokuset på rasjonalisering og generell kostnadskontroll deriblant omorganisering av flere forretningsaktiviteter i Integrasjonsprosjekter som sentralisering av produksjons- og konsernfunksjoner, inkludert outsourcing, har vært prioritert for å realisere ytterligere kostnadsbesparelser. I tillegg satte Nordea i gang flere tiltak i 2003 for å redusere eiendomseksponeringen. Inkassosentralen AS Nordea Bank Norge solgte i september 2003 virksomheten i det heleide datterselskapet Inkassosentralen samt Nordeas misligholdsportefølje som lå til inndrivelse i selskapet. Salget av virksomheten ga en gevinst på NOK 63m, mens det som følge av salget av misligholdsporteføljen ble tilbakeført ca NOK 150m på linjen for netto tap. Nordea Equity Holding AS Datterselskapet Nordea Equity Holding AS ble med regnskapsmessig virkning fra innfusjonert i Nordea Bank Norge ASA. 5

6 Eiendommer Nordeas eiendomsportefølje ble betydelig redusert i Den bokførte gevinsten av eiendomssalgene for NBNs del var NOK 27m. Nordea Bank Norges eiendomsportefølje etter salgene har en bokført verdi på rundt NOK 0,7 mrd. (NOK 1,7 mrd.) Denne porteføljen er i ferd med å selges. Trading Infrastructure Programme (TIP) I løpet av mai og juni 2003 ble TIP implementert. Dette medførte en ny organisering av handel og oppgjør av valuta og derivatvirksomheten i Nordea Bank Norge. All handel med slike produkter gjøres nå med Nordea Bank Finland som den juridiske motpart for kundene. De samme ansatte i Norge har fremdeles kontakten med kundene; oppgjør foretas på de eksisterende kundekontier i Nordea Bank Norge, men de ansatte som er involvert i Norge opererer i denne sammenheng på vegne av Nordea Bank Finland. Som følge av dette blir risikoen og kapitalkravene relatert til handel i slike produkter overført fra Nordea Bank Norge til Nordea Bank Finland. Sentraliseringen av risikoen til Nordea Bank Finland gir større muligheter for netting av posisjoner, hvilket medfører lavere total risiko og kapitalkrav for Nordea konsernet. Nordea Bank Finland har etablert et fast driftssted i Norge hvor fortjenesten fra handelsvirksomheten overføres for beskatning i Norge. Partnerskap med IBM 30. september undertegnet Nordea en 10 års avtale med IBM. Avtalen går ut på å endre og slå sammen alle IT-produksjonstjenester i Nordea til en "on-demand" infrastruktur. Som del av denne løsningen etablerte Nordea og IBM et joint venture, Nordic Processor AB, som vil beskjeftige rundt 900 medarbeidere fra Nordea. Nordic Processor startet sin virksomhet 1. november ansatte i Nordea Bank Norge er overført til det nye selskapet. Kommentarer til regnskapet for 2003 Etterspørselen etter lån var svært ujevnt fordelt i ulike sektorer. Husholdningenes gjeldsøkning var hele året på over 10 prosent, og tiltok i siste del av året. Veksten i kommunenes gjeld har også vært høy. Næringslivets gjeldsøkning sank derimot og ble negativ på slutten av året. Dette gjenspeiles også i utlånsvolumene i Nordea Bank Norge konsernet (NBN), hvor andelen utlån til personkunder øker. Nordea Bank Norge har ved utgangen av 2003 en markedsandel for utlån på ca. 14% (14%), målt ved utlån i forhold til totale utlån fra forretnings- og sparebanker i Norge. Markedsandelen i sparemarkedet er ca. 11% (12%) for innskudd, målt ved innskudd i morbanken i forhold til forretningsbanker og sparebanker. Årets resultat utgjorde NOK 512m (NOK 1 028m) som er en reduksjon på NOK 516m sammenlignet med Resultatet representerer en avkastning på egenkapitalen på 3,0% (5,8%). Totale inntekter økte med 4% og kostnadene økte med 2%. Netto bokførte tap økte med NOK 1,1 mrd sammenlignet med fjoråret og er hovedårsaken til den lave avkastningen i Inntekter Totale inntekter var NOK 7 195m (NOK 6 947m), hvilket er en økning på 4% sammenlignet med Netto renteinntekter økte med 9% til NOK 5 215m (NOK 4 783m). Det har vært en økning i gjennomsnittlig ultånsvolum på ca 4% sammenlignet med fjoråret. Rentemarginen på utlån er konsernets viktigste inntektskilde og økte med 28% til NOK 3 537m. Målt i forhold til utlånsvolumet var utlånsmarginen 1,79% i 2003 mot 1,43% forrige år. Rentemarginene på innskudd utgjorde NOK 806m (NOK 1 174m) i 2003, hvilket representerer en reduksjon på NOK 368m i forhold til Målt mot volumet av innskudd var margininntekten 0,72% i 2003 mot 1,11% i Differansen mellom gjennomsnittlig innskudds- og utlånsrente var på 2,51 prosentpoeng hvilket er noe lavere enn i Utbytte og andel resultat fra tilknyttede selskaper var NOK 76 m (NOK 94m). Det mest betydelige bidraget var andelen av resultatet i Eksportfinans ASA. Netto provisjonsinntekter økte med 14% til NOK 1 140m hvilket i hovedsak skyldes provisjoner fra salg av finansielle derivater for Nordea Bank Finland. Dette må ses i sammenheng med nedgangen i netto gevinster på finansielle derivater. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på verdipapirer utgjorde NOK 219m (NOK -6 m) og er i hovedsak relatert til kursgevinster på obligasjoner og sertifikater. Netto verdiendring og kursgevinst (tap) på valuta og finansielle derivater utgjorde NOK 325m (NOK 891m). Nedgangen skyldes at kundehandel med finansielle derivater fra juni 2003 i hovedsak gjøres på vegne av Nordea Bank Finland samt en større engangstransaksjon i Se også kommentar vedrørende økningen i netto provisjonsinntekter. 6

7 Andre driftsinntekter utgjorde NOK 220m (NOK 189m) og inkluderer gevinsten ved salget av inkassovirksomheten på NOK 63m. Kostnader Driftskostnadene utgjorde NOK m (NOK 4 172m) hvilket er en økning på 2% sammenlignet med Lønn og andre personalkostnader utgjorde NOK 2 609m (NOK 2 241m). Inkludert i dette er NOK 317m vedrørende avvikling av ansettelsesforhold som følge av restrukturering, effektivisering og nedbemanning i deler av konsernet i Nedbemanningen har hovedsaklig skjedd i Retail. Gjennomsnittlig antall årsverk var (4 036). Andre kostnader er redusert med NOK 289m eller 15% sammenlignet med Reduksjonen har skjedd innenfor alle vesentlige kostnadsarter. IT kostnader utgjorde ca 12 % av totale kostnader i I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde kostnadene 1,69% (1,75%) i Forholdet mellom inntekter og kostnader utgjorde 59% (60%). Tap på utlån og garantier Netto bokførte tap på utlån og garantier utgjorde NOK 2 371m (NOK 1 242m). Dette tilsvarer 1,17% (0,64% ) av utlånsvolumet. Ca. 80% av utlånstapene er relatert til fiske- og oppdrettssektoren. Netto tap fordeler seg med NOK -130m (NOK -31m) på personmarkedet, NOK 2 489m (NOK m) på bedriftskunder i Norge og NOK 12m (NOK -27m ) på utlån fra filialer utenfor Norge. Tilbakeføring av tidligere kostnadsførte tapsavsetninger utgjorde NOK 217m (NOK 95m.) Skatter Årets resultat før skatt utgjorde NOK 571m (NOK 1 698m), mens skattekostnaden var NOK 59m (NOK 670m), hvilket tilsvarer en skattesats på 10%. Den lave skattesatsen er et resultat av tilbakeføring av tidligere kostnadsført skatt som følge av at Overligningsnemnda avsa vedtak i bankens favør vedrørende salget av filialene i Singapore og London i Årets resultat Årets resultat utgjorde NOK 512m (NOK 1 028m), tilsvarende en avkastning på egenkapitalen på 3,0% (5,8%) Finansiell struktur Totale eiendeler utgjorde NOK 256,7 mrd ved årets utgang hvilket er en økning på NOK 15,5 mrd sammenlignet med utgangen av Eiendeler Utlån Netto utlån til kunder økte gjennom året med 4% til NOK 198,8 mrd, hvilket representerer 77% av totale eiendeler. Brutto utlån til personkunder økte med ca 20% sammenlignet med fjoråret. Utlån til personkunder utgjør 40% (35%) og bedriftskunder 60% (65%). Totale utlån var NOK 221,6 mrd (NOK 196,8 mrd), hvilket utgjør 86 % av totale eiendeler. Økningen i innskudd til og utlån til kredittinstitusjoner er i hovedsak relatert til forretninger gjort på vegne av banker i Nordeakonsernet. Rentebærende verdipapirer Rentebærende verdipapirer består av sertifikater og obligasjoner fordelt på en handelsportefølje, regnskapsført til markedsverdi, på NOK 5,8 mrd (NOK 8,9 mrd) og en bankportefølje, regnskapsført til laveste av kostpris og markedsverdi, på NOK 11,4 mrd (NOK 9,6 mrd). Det er en urealisert merverdi i bankporteføljen, justert for tap på tilhørende sikringsinstrumenter, på NOK 197m. Aksjer og andeler Ved årets utgang var bokført verdi av aksjer og andeler NOK 313m (NOK 295m). Andre eiendeler Andre eiendeler utgjorde NOK 7,5 mrd hvorav størstedelen er uoppgjort beholdning av solgte obligasjoner og sertifikater. Gjeld og andre forpliktelser Innskudd Innskudd fra kunder utgjorde NOK 111 mrd (NOK 111 mrd) og er den viktigste finansieringskilden for banken. Ved utgangen av året utgjorde innskudd fra kunder 43% (46%) av totale eiendeler. Andre finansieringskilder I tillegg til innskudd fra kunder og egenkapital er bankens finansieringskilder i hovedsak i form av lån fra andre finansinstitusjoner, først og fremst andre selskaper i Nordea konsernet, og ved utstedelse av sertifikater, obligasjoner og ansvarlige lån. Ved årets utgang utgjorde utstedte verdipapirer NOK 47,5 mrd inkludert ansvarlige lån på NOK 3,5 mrd. Innskudd fra kredittinstitusjoner utgjorde NOK 65,3 mrd hvorav NOK 41,9 mrd var fra andre Nordea selskaper. Annen gjeld Annen gjeld, påløpne kostnader og forskuddsbetalte kostnader og avsetninger for forpliktelser 7

8 utgjorde NOK 15,4 mrd, hvorav uoppgjorte beholdninger av obligasjoner og sertifikater utgjorde NOK 5,3 mrd. Andre større poster var balanseført avsetning for pensjonsforpliktelser på NOK 1,2 mrd og netto urealisert agiotap på derivater på NOK 1,4 mrd. Tilsvarende urealisert posisjonsagio er inkludert i de poster som disse derivatene skal sikre. Egenkapital Ved årets inngang utgjorde egenkapitalen NOK 17,2 mrd. Resultat etter skatter utgjorde NOK 512m. Etter fradrag for utbytte til morselskapet samt omregningsdifferanser, utgjorde egenkapitalen ved utgangen av året NOK 17,2 mrd. Overskuddsdisponering Årets overskudd etter skatter i morbanken på NOK 512m foreslås disponert ved:. avsetning til utbytte på NOK 500m. overføring av NOK 12m til annen egenkapital Det foreslåtte utbyttet på NOK 500m tilsvarer NOK 0,91 (NOK 1,45) pr. aksje. Kapitaldekning og rating Ved utgangen av året var konsernets kapitaldekning 10,0% (10,4%) og kjernekapitalandelen 8,3% (8,2%). Tilsvarende tall for morbanken var 10,5% og 8,8% i Minimumsnivået for kapitaldekning, definert av myndighetene som ansvarlig kapital i prosent av risikovektede eiendeler, er 8%. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Soliditeten pr. 31. desember 2003 vurderes av styret som god. Rating, desember 2003 Kort Lang Moody's P-1 Aa3 S&P A-1 A+ Fitch-IBCA F1+ AA- Ratingen har ikke vært endret i Risikostyring Styret i Nordea har hovedansvaret for å sette grenser for og overvåke konsernets risikoeksponering. Risikoene i Nordea måles og rapporteres i henhold til felles prinsipper og policy som styret har vedtatt. Nordea Bank Norge er intergrert i Nordeas risikostyringssystem. Styring og kontroll av kredittrisiko Group Credit and Risk Control har ansvaret for risikostyringens rammeverk. Det består av hovedprinsipper, instruksjoner og retningslinjer og gjelder for hele konsernet og bankselskapene. Rammeverket for SIIR (rentenettorisiko) og likviditetsrisiko er utarbeidet i samarbeid med Group Treasury som har ansvaret for balansestyringen og for fordelingen av rammer for likviditetsrisiko til forretningsområdene. I forretningsområdene består risikostyringen av identifisering, analyse, måling, overvåking og kontroll av risikoen samt rapportering. Forretningsområdene har hovedansvaret for å identifisere og kontrollere risiko innenfor sin virksomhet. Overvåking og kontroll av kredittrisikoen skjer i den kundeansvarlige enheten som fortløpende vurderer kundens evne til å oppfylle sine forpliktelser og identifiserer avvik fra avtalte betingelser og svakheter i kunderesultatet. Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som risikoen for at Nordeas motparter ikke oppfyller sine avtalte forpliktelser samt at eventuelle sikkerheter ikke dekker Nordeas fordringer. Mesteparten av Nordeas kredittrisiko oppstår fra ulike former for utlån, men også fra garantier, remburser og uutnyttede kredittrammer. I tillegg dekker kredittrisiko derivater, landrisiko og oppgjørsrisiko. Analyse av kredittrisiko Utlån til kunder NBNs utlån til kunder økte i 2003 med 4% til NOK 199 mrd (NOK 191 mrd), hvorav 92% (92%) var til låntagere i Norge og andre nordiske land. Utlån til bedrifter utgjorde 60% (65%) av eksponeringen. Personmarkedets andel av eksponeringen økte til 40% (35%), mens utlån til offentlig sektor utgjorde 0,3% (0,4%). Av totalbeløpet var 1% (1%) sikret ved statlige eller kommunale garantier, mens 36,8% (32%) besto av utlån sikret med pant i bolig. Utlån til bedrifter var NOK 120 mrd (NOK 126 mrd) ved utgangen av året. Av dette utgjorde utlån til shipping og flyvirksomhet 16% (16%) av eksponeringen, mens eiendomsselskaper utgjorde 30% (28%). Andel industrivirksomhet var 10% (11%), mens konsulent og servicenæringen utgjorde 19% (12%). Utlån til fiskeoppdrettsnæringen var på NOK 4,7 mrd kroner og utgjorde ca. 4% av utlån til bedrifter ved utgangen av året. I fjerde kvartal var prisen på laks relativt stabil. Likevel er ikke det nåværende prisnivået høyt nok til at de fleste produsentene kan oppnå et akseptabelt lønnsomhetsnivå, og det er fortsatt grunn til å vise forsiktighet når det gjelder denne sektoren i tiden fremover. 8

9 Utlån til personmarkedet utgjorde NOK 82 mrd (NOK 68 mrd), hvorav 91% (81%) var lån med pant i bolig. Eiendeler i form av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer utgjorde NOK 17 mrd (NOK 19 mrd) og kredittrisikoen relatert til derivater var NOK 11 mrd (NOK 44 mrd). Utlån til offentlig sektor var NOK 0,7 mrd (NOK 0,7 mrd), hvorav 97% (98%) var kommunekreditter. Utlån til kredittinstitusjoner Utlån til kredittinstitusjoner var ved årets utgang NOK 22,8 mrd (NOK 6 mrd), hvorav 100% (100%) hadde løpetid på under ett år. Problemkreditter Bankens portefølje av brutto misligholdte og tapsutsatte engasjementer har økt med 4% (65%) til NOK 7,9 mrd (7,5 mrd) hvorav NOK 7,3 mrd var utlån til bedrifter (6,9 mrd) og NOK 0,6 mrd (NOK 0,6 mrd) til privatpersoner. Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer, etter foretatte spesifiserte tapsavsetninger på NOK 2,3 mrd (NOK 2,2 mrd) var NOK 5,6 mrd (NOK 5,4 mrd), tilsvarende 2,8 % (2,8%) av utlånsvolumet. Sammenlignet med tredje kvartal har det vært en nedgang i netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer på NOK 0,4 mrd. Uspesifiserte tapsavsetninger De uspesifiserte tapsavsetningene utgjorde NOK 1 638m, tilsvarende 0,8% (0,9%) av volumet i den porteføljen denne avsetningen skal dekke. Nivået på avsetningen vurderes å være forsvarlig. Eiendeler utenfor balansen Som et ledd i virksomheten finnes eiendeler utenfor balansen i betydelig omfang. Dette gjelder kommersielle produkter som garantier, remburser, kredittrammer m.m., og finansielle eiendeler i form av derivatinstrumenter. De siste omfatter spesielt avtaler om fremtidig veksling av valuta (valutaterminer), avtaler om fremtidige kjøp og salg av rentebærende verdipapirer (renteterminer) samt avtaler om bytte av rentebetalinger (swapper, FRA). Eksponering utenfor balansen utgjorde NOK 88 mrd (NOK 91 mrd), hvorav garantier og remburser utgjorde NOK 22 mrd (NOK 27 mrd). Totalt var eksponeringen for motpartsrisiko for eiendeler utenfor balansen NOK 18 mrd (NOK 20 mrd) ved utgangen av 2003, målt som risikovektet beløp i henhold til kapitaldekningsreglene. Markedsrisiko Markedsprisrisiko defineres som risiko for tapt markedsverdi som følge av svingninger i markedsvariabler, slik som rente, valuta, aksjer og råvarer. De viktigste porteføljene føres til markedsverdi. Markedsrisikoeksponeringen er hovedsakelig relatert til investeringsporteføljen i Treasury. Forretningsområdet Corporate and Institutional Banking er også eksponert for en mindre risiko relatert til sine kunde- og marketmaking aktiviteter. Markedsrisikoen innen Nordea Bank Norge måles med Value at Risk (VaR), ulike standardiserte følsomhetsmål, ulike kombinerte scenariosimuleringer samt stresstester. Eksponering for renterisiko oppstår når det foreligger ubalanse i rentestrukturen mellom eiendeler og gjeld og tilsvarende for utenom balanseposter. Med renteprisrisiko menes de typer av risikoer som kan lede til tap som følge av en endring i markedsverdien av renteprodukter, som er ugunstig for Nordea. De overordnede rammene for renteprisrisiko baseres ved utgangen av 2003 på VaR. I 2002 omfattet VaR bare de lineære instrumentene, og rammene for ikke lineære instrumenter var basert på scenariosimuleringer. Ved utgangen av 2003 var samlet VaR NOK 42,3m (NOK 17,5m for lineære og NOK 3,2m for ikke lineære). Det vises til note 26 når det gjelder rentefølsomhet. Eksponering for valutarisiko oppstår når verdien av eiendeler og gjeld i samme valuta ikke er like store. Overordnede rammer baseres på VaR for lineær risiko og scenariosimuleringer for ikkelineær risiko. Ved slutten av 2003 var VaR-risikoen beregnet til NOK 0,1m (NOK 6,8m). Den ikkelineære risikoen var beregnet til NOK 0,2m (NOK 1,0m). Overordnede rammer for aksjerisiko baseres på VaR for lineær risiko og scenariosimuleringer for ikke-lineær risiko. Ved utgangen av 2003 var lineær risiko beregnet til NOK 3,9m (NOK 5,0m) og ikke-lineær risiko beregnet til NOK 8,9m (NOK 2,5m). Operasjonell risiko I "Operational Risk Policy for the Nordea Group" defineres operasjonell risiko som risikoen for direkte eller indirekte tap eller tap av renommé forårsaket av utilstrekkelige eller manglende interne prosesser, medarbeidere, systemer eller 9

10 eksterne hendelser. Juridisk risiko og Compliance risiko hører inn under operasjonell risiko. Operasjonell risiko er en naturlig følge av aktivitetene i organisasjonen og av aktiviteter som er outsourced samt i samhandlingen med eksterne parter. Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring som oppnås gjennom rammeverket for risikostyring, lederskap og kompetent personale. Medarbeidere Ved utgangen av 2003 var det ansatt (4 362 ) medarbeidere i konsernet. Dette utgjør årsverk, sammenlignet med årsverk ved forrige årsskifte. Gjennomsnittlig antall årsverk var (4 036) i Antall sykedager i 2003 var (57 814), tilsvarende ca. 7,35% (6,6%) korrigert for ferier og permisjoner. Sykefravær under 16 dager har i flere år vært konstant, mens langtidsfraværet har vist en økning. Bedriftshelsetjenesten foretar systematisk gjennomgang av det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, spesielt der sykefraværet er størst. De sykemeldte følges tettere opp i henhold til avtalen om et Inkluderende Arbeidsliv (IA). Konsernet har i løpet av 2003 gjennomført flere endringsprosesser. Langtidsfraværet har spesielt steget blant kvinnelige ansatte. Dette kan ha sammenheng med at endringsprosessene spesielt har rammet produksjonsavdelinger med høy andel av kvinner, ofte eldre med forholdsvis lav formell utdannelse. Likestilling 49% av de ansatte i Nordea Bank Norge er kvinner. Andelen kvinnelige banksjefer og kvinnelige ledere med personalansvar er henholdsvis 18% og 29%. Kvinneandelen i ledende stillinger har vært forholdsvis stabil de siste årene. Gjennomsnittslønnen for kvinner og menn var henholdsvis NOK ,- og NOK ,- og gjenspeiler at mennene er i overvekt når det gjelder leder- og nøkkelposisjoner. 92% av de som arbeider deltid var kvinner. Av nyansettelser i 2003 utgjorde 35% kvinner. Arbeidet med likestilling er en integrert del av arbeidet med organisasjonen og medarbeiderne. Banken har ikke lenger et eget likestillingsutvalg som har dette som primæroppgave, men ønsker at dette skal være en lederoppgave på alle nivåer. Nordeas "Corporate Citizenship Principles" gir følgende overordnede føring: "We do not discriminate based on gender, ethnic background, religion or any other ground." I tillegg er likestilling tema i de ulike personal strategiene som utvikles, for eksempel når det gjelder karriereutvikling og rekruttering til høyere lederstillinger. Det blir en viktig oppgave å poengtere likestillingsaspektet når disse personal strategiene, som er nyutviklet og gjelder den nordiske organisasjonen, implementeres i løpet av Miljø Nordea Bank Norges direkte påvirkning på det ytre miljø begrenser seg til forbruk av materiell og energi samt produksjon av tjenester som er nødvendige for konsernets forretningsvirksomhet. NBNs sterke fokus på en generell kostnadsreduksjon bidrar til å redusere det samlede ressurs- og energiforbruket. En vesentlig del av bankens eiendommer har energiøkonomisk oppvarming og har systemer for å dempe belysningen utenfor arbeidstid. Avfall blir i størst mulig grad kildesortert for å bidra til gjenbruk av ressurser. Banken har innført retningslinjer for å redusere reiseaktiviteten, blant annet ved å benytte video- og telefonkonferanser i stedet for fysiske møter. Stadig flere av konsernets finansielle tjenester og daglige drift blir utført gjennom elektroniske kanaler, noe som bidrar til lavere ressursforbruk. Indirekte miljøpåvirkning skjer gjennom forretningsaktiviteter som kredittgivning og kapitalforvaltning. Det er gitt retningslinjer for kredittprosessen hvor miljøhensyn skal inngå som en del av risikoanalysen. Tvister Nordea Bank Norge er gjennom sin normale forretningsdrift part i en rekke saker med mindre økonomisk omfang. Skatterelaterte saker er omtalt under Skatter. Implementering av IAS/IFRS Som alle børsregistrerte selskaper i EU skal Nordea gå over til International Financial Reporting Standards (IFRS) fra og med regnskapsåret IFRS vil være gjeldende ved utarbeidelse av konsernregnskapet. Ved utarbeidelse av selskapsregnskapene skal lokale norske regler legges til grunn. For regnskapsåret 2003 og 2004 vil regnskapet bli utarbeidet etter lokale norske regler som angitt under "Regnskapsprinsipper" i note 1 i årsrapporten. I Nordea er forberedelsen til overgangen til IAS/IFRS organisert i et tredelt prosjekt: 10

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Årsrapport 2004 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01

nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 (BELØP I MILL KRONER) nøkkeltall 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 fra resultatregnskapet 932 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 932 223 122 317 Sum

Detaljer

Årsberetning for 2000

Årsberetning for 2000 ÅRSRAPPORT 2000 Årsberetning for 2000 Konsernet Fokus Bank hadde et driftsresultat før tap på 254,5 millioner kroner. Resultat av ordinær drift før skatt var -248,0 millioner kroner, mot 460,9 millioner

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Årsrapport 2008 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA. Årsrapport 2008 1 Innhold Fem år i sammendrag... 3 Styrets beretning ets organisering... 4 Forretningsutvikling i 2007... 4 Kommentarer til resultatregnskapet...

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2008. Banken der du treffer mennesker Årsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 3 Leder 4 Historiske tall 7 Styrets beretning 13 Resultatregnskap 14 Balanse 16 Kontantstrømoppstilling 17 Noter 34 Kontrollkomiteéns uttalelse 34 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport. BN Kreditt AS

Årsrapport. BN Kreditt AS Årsrapport 2010 BN Kreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling...

Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... Side Årsberetning for 2007... 4 Sparebankens rammebetingelser i 2007... 4 Bankens virksomhet i 2007... 4 Virksomhetsstyring... 4 Eiendomsmegling... 5 Strategisk samarbeid Terra-gruppen... 5 Resultatutvikling,

Detaljer

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014

Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Bolig- og Næringskreditt AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 7 Balanse pr. 31.12... 8 Endring i egenkapital i 2013 og 2014... 9 Kontantstrømoppstilling...10

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2012 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Endring i egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling 13 Noter til regnskapet 14 Note 1

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Årsrapport. BN Boligkreditt AS

Årsrapport. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2010 BN Boligkreditt AS Innhold 2010 Nøkkeltall... 4 Årsberetning... 6 Resultatregnskap... 11 Balanse... 12 Endring i egenkapital... 13 Kontantstrømoppstilling... 13 Noter 1 Regnskapsprinsipper...

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS

1 ÅRSSRAPPORT 2013. årsrapport 2013 KLP Banken AS 1 ÅRSSRAPPORT 2013 årsrapport 2013 2 årssrapport 2013 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og tydelig KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

årsrapport Pareto Bank

årsrapport Pareto Bank 2013 årsrapport Pareto Bank 2 Innholdsfortegnelse Om Pareto Bank 5 Styrets beretning 6 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16 Note 1

Detaljer

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING

INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING. 4 RESULTATREGNSKAP. 10 BALANSE. 11 KONTANTSTRØMANALYSE. 12 NOTER. 13 REVISJONSBERETNING. 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING ÅRSRAPPORT 2014 1 2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING... 4 RESULTATREGNSKAP... 10 BALANSE... 11 KONTANTSTRØMANALYSE... 12 NOTER... 13 REVISJONSBERETNING... 32 KONTROLLKOMITEENS BERETNING... 34 ANSATTE OG STYRENDE

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer