Rett, samfunn og demokrati

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rett, samfunn og demokrati"

Transkript

1 Rett, samfunn og demokrati Innledning til juss-studiet Jan Fridthjof Bernt Synne Seether Mashle Med bidrag av Jorn Jacobsen og David. R. Doublet GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold Dell Juss i rettsstaten Kapittel 1 Hva handler denne boken om?, Siktemalet med boken,......,,...,...,......,...,, Hva er en jurist?,..., Juristens arbeidsmate.,...,,...,...,...,......,,...,,...,,. 14 Kapittel 2 Hva er en rettsregel? Rettsregler og andrenormer Problemstillingen...,...,,...,..., Rettsregelbegrepet-noenutgangspunkter Sammenheng mellom rett og statsmakt. Forholdet mellom statens rett og subkulturers normsystemer., Offentlig rettsanvendelse og rettshandheving..,...,, Rettsstaten: Krav om rettslig hjemmel for offentlig myndighetsutoving, og omen autonomjuss Rettsregler sombefalinger. Lovfestet ogulovfestet rett Lovgivning som dispositive utsagn Handlingsnormer og kompetansenormer Kravet om kompetansegrunnlag for dispositive utsagn Autonom og heteronom kompetanse Hva er hjemmelen for kompetansenormene? Nsermere om de ulike typene kompetansenormer Hvorfor oppstarrettsregler?..,,...,, Innledning. Fra sedvanerett til lovgivervilje, Domstolenes rolle ved anerkjennelse og utforming av ulovfestet rett Forholdet mellom lovtolking og sedvanerett Kapittel 3 Organiseringen av det norske rettssystemet, Rettsstatens organisasjonsstruktur,.,.,,, Lovgivningsmyndighet Avgjerelse av rettssporsmal. Tvangsbruk - institusjoner - institusjoner ogprosesser Hvor treffes konkrete avgjorelser om rettigheter og plikter? Rettsanvendelse i sivile tvister. Rettferdighet koster penger Saksgangen i sivile saker-enkort oversikt 51

3 3.3.4 Tvistelosning uten dom...,,...,...,.., Tvangsmessig oppfyllelse av privatrettslige krav Kort om saksgangen i straffesaker 57 Kapittel 4 Rettsregler ogrettssy stem Rettsregler som forutsetning for et organisert samfunn Rettsreglenes samfunnsmessige funksjon,, Forutberegnelighet ogpavirkning, Konfliktlasende rettsregler,.., Regler om organiseringen av det offentlige styringsapparatet Atferdsregulerende rettsregler, Rettssikkerhetsgarantier Rettensomet system av mening Retten som en del av samfunnssystemet Retten somet dynamisk system Folkeretten som rettssystem 73 Kapittel 5 Rettsstaten 78 Synne Sxther Mcehle 5.1 Bakgrunnen for rettsstatsideen Grunnprinsipper i rettsstaten Statsmakten skal vaere bundet av retten Maktfordelingsprinsippet Maktfordelingsprinsippets kjerne Maktfordelingsprinsippet i norskrett Sa?rlig om maktfordelingsprinsippet og den dammende makt Folkesuverenitetsprinsippet Rettighetsbeskyttet vern Rettsstatens verdigrunnlag Generelt om rettsstatens verdigrunnlag Rettsstatens kjerneverdi: menneskeverdets ukrenkelighet Frihet og likhet Individers autonomi Kontradiksjon, grundighet og effektivitet Verdigrunnlaget er dynamisk Et nyansert bilde av rettsstaten Rettsstatens ideologi: begrunnet og hjemlet maktbruk Rettsstatsideologien i lys av statisk og dynamisk rettsforstaelse 101 Del II Juridisk metode Kapittel 6 De baerende hensyn bak den juridiske metoden Folkestyret som legitimering av samfunnsmakt 106

4 6.2 Forutberegnelighet som rettslig verdi Moralsk eller fornuftsmessig vurdering av mulige tolkingsalternativer? Kapittel 7 Hva er rettslig argumentasjon? Juristensoppgave Denjuridiskemetodelaeren-juristenesredskapsskrin Denjuridiske metodelasrens grunnlagogkarakter,...,,...,,...,, Forste trinn: A finne rettsgrunnlag Prima?rt og uselvstendig rettsgrunnlag..., Analyse av det enkelte rettsgrunnlag. Slutning..., Harmonisering og aweining,..., Denjuridiskemetodelserenunder diskusjon-rettskildefaktorleeren.....,, Kapittel 8 Tolking av lovtekst Norsk regeltekst som rettsgrunnlag...,...,,, Regeltekst og rettsregel Tolking avtekst..., Generell tolking ogkonkret rettsanvendelse..,.,,...,., Presiserende, innskrenkende og utvidende tolking Analogi.Antitese Forarbeider til skrevne rettsregler som rettsgrunnlag «Lovgiverviljen» som tolkingsmoment Hvorfor skal vi anse forarbeider som rettsgrunnlag?, Folkerettsregler som rettsgrunnlag ved tolking av norsk lov Rettsanvendelsespraksis, privates praksis og rettsoppfatninger som tolkingsmomenter, Den dynamiske dimensjon ved tolking av regeltekst,, Praksis ved rettsanvendende organer Hvorfor legge vekt pa rettsanvendelsespraksis? H0yesterettsavgJ0relser som rettsgrunnlag Annen myndighetspraksis Privates praksis. Rettsoppfatninger Andre lands rett Vurderingeravresultatet-reellehensyn Kapittel 9 Ulovfestet rett Begrep. Ulovfestet rett som del av rettssystemet. Ramme for kapitlet Ulovfestet rett: sedvanerett og domstolsskapt rett Hvordan «tolker» vi ulovfestet rett?, 169

5 Del III Samspillet mellom rett og samfunn Kapittel 10 Rett og politikk 172 Synne Saether Maihle 10.1 Innledning..., Rettsutvikling i statisk og dynamisk rettsforstaelse Rettsutviklinggjennomregeltekster Rettsutvikling i domstolene, Samspillet mellom lovgiver og domstolene Grenser for den dynamiske rettsutviklingen? 183 Kapittel 11 Rett og moral 187 Synne Scether Maihle 11.1 Innledning Et rettshistorisk blikkpa forholdet mellom rett og moral, Forholdet mellom rett og moral i den norske rettsstaten Lovgivers og domstolenes rolle Aktuelle og fremtidige utfordringer Rett og moral under press Rett og moral i rettsprosessene etter andre verdenskrig Moral og internasjonal strafferett i dag 201 Kapittel 13 Rettssikkerhet: gjeldende retts verdigrunnlag 205 David Roland Doublet 13.1 Innledning Rettferdighet og rettssikkerhet Et historisk tilbakeblikk pa rettssikkerhetsbegrepet. Forutberegnelighet og rettssikkerhet Rettssikkerhetsbegrepet og gjeldende retts verdigrunnlag. Frihet og rettssikkerhet 209 Kapittel 14 Strafferett, samfunn og demokrati 214 Jorn Jacobsen 14.1 Innleiing Vilkara for a halde nokon strafferettsleg ansvarleg Sporsmalet om straffa si grunngjeving - kvifor straffar vi og kan grunngjevinga forsvaredet a straffe?.., Kva handlingar skal motast med strafferett Straffeprosessen Reaksjonssporsmalet Kriminologi Avslutning 228

6 Kapittel 15 Rettens legitimitet 230 Synne Sather Mcehle 15.1 Innledning Begrepet rettens legitimitet Legitimitetskravet i rettsstaten Legitimitet i statisk og dynamisk rettsforstaelse Rettens allmenne legitimitet Rettsanvendelsensjuridisk-faglige legitimitet Legitimitetsforventningenesbetydning forjuridiskmetode Balanse mellom legitimitetsforventningene Ettriktigsvarparettssp0rsmal? Betydningenav respekten for menneskeverdet......,,, Utfordringer for toleranseterskelen Uliketyperutfordringer Muligereaksjonsformer Rettssystemetsansvar.. 243

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler

Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Den rettslige betydningen av yrkesetiske regler med utgangspunkt i lovfestede spesielle god skikk-regler Institutt for byggfag, Høgskolen i Bergen, borge.aadland@hib.no Med hjemmel i de lovfestede spesielle

Detaljer

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

Politiets hjemmel for bruk av håndjern

Politiets hjemmel for bruk av håndjern Mastergradsoppgave JUS399 Politiets hjemmel for bruk av håndjern Kandidatnummer: 182245 Veileder: Ragnar L. Auglend Antall ord: 14440 16.05.2012 Innholdsfortegnelse 1.#Innledning#...#3! 1.1!Hovedproblemstilling!...!3!

Detaljer

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN?

PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Jussens Venner vol. 48, s. 287 319 PLENUMSDOMMENE OM DOMSTOLSPRØVING: KAN BARNETS BESTE INTERESSER VÆRE UNDERLAGT FORVALTNINGENS FRIE SKJØNN? Av professor dr. juris Terje Einarsen Terje Einarsen (f. 1960)

Detaljer

De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett

De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen, Norges Høyesterett De nordiske høyesterettene som konstitusjonsdomstoler: Noen nyere utviklingslinjer i Norges Høyesterett Nordisk høyesterettsdommerseminar,

Detaljer

Menneskerettigheter i et fugleperspektiv

Menneskerettigheter i et fugleperspektiv KAPITTEL 31: 445 Del VI: Menneskerettigheter i et fugleperspektiv KAPITTEL 32: TILBAKEBLIKK 447 KAPITTEL 32: Tilbakeblikk Menneskerettigheter dekker mange og forskjellige forhold. Samtidig involverer de

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Å ha rett eller å få rett

Å ha rett eller å få rett Å ha rett eller å få rett Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon? Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 579 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer.

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer. Disclaimer Husordensregler Karl Heinrik Melle Ikke jurist men en lovinteressert psykiater som er uenig med sentrale helsemyndigheters fortolkning av menneskerettigheter Konsekvensen av sentrale helsemyndigheters

Detaljer

Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form.

Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form. Drøft forholdet mellom politisk formål og rettslig formulering i lovs form. Med tilleggskommentarer etter sensormøtet. Oppgaven er i gitt i ubestemt form for å åpne for at studentene skal kunne drøfte

Detaljer

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE

DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE DEN KATOLSKE KIRKES SOSIALLÆRE Dette heftet er et sammendrag av Compendium of the Social Doctrine of the Church utgitt av Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Den katolske kirkes sosiallære Dette

Detaljer

Pressefrihetens kår i 2014:

Pressefrihetens kår i 2014: Pressefrihetens kår i 2014: Ett skritt frem og to tilbake? Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ord ISF FAFO UiO TNS Jon Wessel-Aas Status for ytringsfriheten i Norge Fritt Ords monitorprosjekt

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Kommunaldemokrati eller velferdsstat?

Kommunaldemokrati eller velferdsstat? 88 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2/2013, 90. årgang Kommunaldemokrati eller velferdsstat? Noen refleksjoner om kommunaldemokratiets fremtid 1 Av Jan Fridthjof Bernt, Professor dr. juris, Universitetet

Detaljer

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere

Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Yrkesetisk grunnlagsdokument for barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere Vedtatt

Detaljer

Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub

Hva er et vedtak, og hvem er part i en sak? Av Marius Stub Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub Et "vedtak" er en forvaltningsavgjørelse som omfattes av 2 første ledd bokstav a Loven oppstiller fire vilkår: "avgjørelse" "som treffes under

Detaljer

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974

Nr. 70 (2013) for kvinner. juridisk rådgivning RAPPORT. stiftet 1974 juridisk rådgivning Nr. 70 (2013) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Hvorda an bruke FNs kv inne e konven n sjon? Ra p port fr a J URKs og NKJ Fs de esember 2012 seminar Av Lene Løvdal Innhold Innhold...

Detaljer

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne

Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne KR 37.2/14 Vedlegg til KR-sak 37/14 Kirkens rettslige forhold, Kirkerådets drøfting av Den norske kirkes rettslige handleevne Innledende merknader om det nye rettssubjektet Hovedformålet med reformen er

Detaljer

Bruk av hund som maktmiddel i politiets tjeneste

Bruk av hund som maktmiddel i politiets tjeneste Bruk av hund som maktmiddel i politiets tjeneste En juridisk drøftelse av de rettslige rammene for bruk av hund En juridisk oppgave Bacheloroppgave Politihøgskolen 2014 Politibetjent Idar Helland 1 Forord

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 03/10 Grunnloven 93 og unntaket for lite inngripende myndighetsoverføring Av Fredrik Lied Lilleby STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning

Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Spesialundervisning Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning Innhold 1. Innledning... 5 1.1 Tidlig innsats...5 2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder...

Detaljer

Den rettslige betydningen av avgjørelser fra menneskerettslige konvensjonsorganer

Den rettslige betydningen av avgjørelser fra menneskerettslige konvensjonsorganer LOV OG RETT, vol. 51, 9, 2012, s. 552 570 ISSN 0024-6980 paper, ISSN 1504-3061 online Den rettslige betydningen av avgjørelser fra menneskerettslige konvensjonsorganer Fagfellevurdert artikkel Professor

Detaljer

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi St.meld. nr. 10 (2008 2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi Innhold 1 1.1 Innledning.................... Hvorfor

Detaljer