AKUTTHJEMLENE I BARNEVERNLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKUTTHJEMLENE I BARNEVERNLOVEN"

Transkript

1 MONS OPPEDAL AKUTTHJEMLENE I BARNEVERNLOVEN à GYLDENDAL AKADEMISK

2 Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING Problemstillinger Oversikt over akutthjemlene, avgrensninger Oversikt over akutthjemlene - terminologi Avgrensninger Opplegget for analysen av gjeldende rett Menneskerettighetslovens betydning for fremstillingen Valgavgrunnleggende strukturi fremstillingen av gjeldende rett Innpassing av ovrige delsporsmàl i analysen Praksiselementet Det rettspolitiske elementet Sakenes barnevernfaglige side Videre opplegg 45 KAPITTEL 2 PLIKT- OG RETTIGHETSASPEKTET VED DE FORELDRERETTEDE AKUTTHJEMLENE Innledning Akutthjemlenes rettslige karakter Innledning Sporsmàlet om barnevernloven inneholder generelle rettigheter eller plikter Konsekvenser for akutthjemlene Plikten etter konvensjonene til à gi barnet vern i akuttsituasjoner Den generelle plikten til à gi vern Konsekvenser for akutthjemlene Gir konvensjonene barn rett til vern i akuttsituasjoner? Retten til vern etter konvensjonene Konsekvenser for fortolkningen av akutthjemlene Blir plikten til à fatte vedtak fulgt opp? Rettspolitiske synspunkter 73

3 IO INNHOLD KAPITTEL 3 FRIVILLIGE AKUTTVEDTAK - BVL. 4-6 F0RSTE LEDD Innledning Vilkàr for innblanding i familielivet etter bvl. 4-6 forste ledd Vedtak etter 4-6 forste ledd sett som inngrep i foreldreansvaret Kravet til fare for barnet («uten omsorg») Bestemmelsen giradgangtil à anvende «hjelpetiltak» Kravet til nodvendighet og forholdsmessighet Kravet om attiltakene ma vaere til barnets beste Tiltakene kan ikkeopprettholdes mot foreldrenes vilje Vedtak etter 4-6 forste ledd som inngrep i barnets familieliv Innledning Nzermere om vernet etter EMK Beslutninger i medhold av foreldreansvaret som selvstendig grunnlag for akuttplassering Sporsmàlet om barn ma samtykke til vedtak etter 4-6 forste ledd Vedtak etter 4-6 forste ledd som inngrep i andres rett til familieliv med barnet Hvem har familieliv med barnet? Inngrepsvernet etter art. 8 nr Gjennomforing og opphor av hjelpetiltakene Barneverntjenestens ansvar og myndighet i forhold til plasserte barn Barneverntjenestens oppfolging av akuttvedtaket Ili Opphor Bvl. 4-6 forste ledd som plikt- og/eller rettighetsbestemmelse Pliktaspektet Rettighetsaspektet Vedtak etter 4-6 forste ledd i praksis Rettspolitiske synspunkter 117 KAPITTEL 4 MIDLERTIDIG PLASSERING ETTER BVL. 4-6 ANNET LEDD Innledning Vilkàr for plassering etter 4-6 annet ledd Innledning Kravet til lovhjemmel Oversikt over de materielle inngrepsvilkàrene etter 4-6 annet ledd Kravet til faresituasjonen (grunnvilkàret) Barnet ma vaere i hjemmet Forholdet til akuttbestemmelsene i 4-9, jfr Forholdet til barneloven Risikoen for barnet ma ha sammenheng med forhold i hjemmet Situasjonen ma vaere akutt 132

4 INNHOLD «Vesentlig skadelidende» Kravet til fare - utgangspunkter Den konkrete farevurderingen Tilleggsvilkàrene Innledning Generelle krav i EMKart. 8 nr. 2 og i barnevernloven Tilleggsvilkàrene nàr myndighetene har en vid skjonnsmargin Situasjoner hvor provingen i EMD blir strengere Oppfolging og opphor av vedtak Regulering knyttet til selve plasseringen Hvilke plasseringssteder ertillatt? Tillater norsk rett andre tvangstiltak i situasjoner etter 4-6 annet ledd? Barneverntjenestens ansvar og myndighet i forhold til barnet Gjenforeningskravet etter EMK Gjenforeningskravets betydningfor akuttsakene Regulering av samvaer Faktiske begrensninger i kontakt Opphor Bvl. 4-6 annet ledd som plikt- og/eller rettighetsbestemmelse Pliktaspektet Rettighetsaspektet Bruken av 4-6 annet ledd i praksis Kvaliteten pà vedtakene etter 4-6 annet ledd Tilstedevaerelsen av ulike inngrepsvilkàr i saksdokumentene Holdbarheten av vedtakene Kvaliteten pà godkjenningspraksis Vedtakskvaliteten pà eventuelle samvaersbegrensninger, jfr Oppfclgingen av vedtak etter 4-6 annet ledd Ble akuttvedtakene revurdert? Samvaer og annen kontakt mellom foreldre og barn Oppfolging av barnet Klagesakenes materielle kvalitet Drofting Rettspolitiske synspunkter Ber bestemmelsens àpne utforming strammes inn? Andre sporsmàl Er det grunn til à utvide tiltaksspektret? Er hjemmelen for regulering av samvaer tilfredsstillende utformet? 227

5 12 INNHOLD KAPITTEL 5 FOREL0PIG FLYTTEFORBUD ETTER BVL. 4-9, JFR. 4-8 F0RSTE LEDD Innledning Det forelopige flytteforbudets rettslige karakter Problemstilling Droftelse Konklusjon De materielle inngrepsvilkàrene ved forelopig flytteforbud Innledning Kravet til lovhjemmel Kravet til faresituasjonen (grunnvilkàr) Kravet til plasseringen Nsermere om grensen mot 4-6 annet ledd Krav til flyttesituasjonen Kravet til faresituasjonen - utgangspunkter Risikoen for barnet ma ha sammenheng med forhold hos foreldrene Kravet om at faresituasjonen ma vaere akutt Kravet om at barnet blir vesentlig skadelidende Den konkrete farevurderingen Tilleggsvilkàrene Gjennomforing og opphor av vedtak Regulering knyttet til det forelopige flytteforbudet Gjenforeningskravet etter EMK Samvaersrestriksjoner Faktiske hindringer for samvaer eller annen kontakt Opphor Plikt- og rettighetsaspekter ved forelopig flytteforbud Bruken av forelopig flytteforbud i praksis Rettspolitiske synspunkter Bestemmelsens lovtekniske konstruksjon Hjemmel for samvasrsbegrensninger Ber tiltaksspektret utvides? 265 KAPITTEL 6 FOREL0PIG OMSORGSOVERTAKELSE AV NYF0DT BARN ETTER BVL. 4-9, JFR. 4-8 ANNET LEDD Innledning Den forelopige hjemmelens rettslige karakter Problemstilling Droftelse Oppsummering. Endring av terminologi De materielle inngrepsvilkàrene for forelopig beskyttelsestiltak for nyfodt barn Innledning Kravet til lovhjemmel 287

6 INNHOLD Kravet til faresituasjonen (grunnvilkàr) Kravet om at det nyfodte barnet ikke er flyttet til foreldrene Kravet til fare - utgangspunkter Risikoen for barnet ma ha sammenheng med forhold hos foreldrene Kravet om at faresituasjonen ma vaere akutt Kravet om at barnet blir vesentlig skadelidende Farevurderingen Tilleggsvilkàrene Gjennomforing og opphor av vedtak Tiltak som kan benyttes ved forelopig beskyttelse av nyfodt barn Gjennomforingen avtiltakene Plasseringer Begrensetebeskyttelsestiltakpàf0deavdeling(sykehus) Opphor Bvl. 4-9, jfr. 4-8 annet ledd annet punktum, som plikt- og/eller rettighetsbestemmelse Bruken av forelopige beskyttelsestiltak for nyfodt barn i praksis Rettspolitiske synspunkter Bestemmelsens lovtekniske konstruksjon Bortiltaksspektret utvides? Innebaerer praksis etter EMK at foreldrenes interesser far for sterk innflytelse? 313 KAPITTEL 7 AKUTTVEDTAK RETTET MOT BARN MED ALVORLIGE ATFERDSVANSKER Innledning Tvangsmessig akuttvedtak etter bvl annet ledd annet punktum Bakgrunnen for sasrtiltak rettet mot barn med alvorlige atferdsvansker Spersmàlet om hjemmelens plikt- og rettighetskarakter (forelopig droftelse) Plikt- og rettighetsaspektet i barnevernloven Konvensjonene Andre bestemmelser Oppsummering Forholdet mellom 4-25 annet ledd annet punktum og Gjelder de ovrige kravene etter 4-24 forste og annet ledd ved akuttvedtak? Sporsmàlet om lempninger i vilkàrene etter 4-24 ved midlertidig vedtak Grunnvilkàrene Krav til alder Kravet til alvorlige atferdsvansker 337

7 14 INNHOLD Kravet til sannsynliggjoring av atferdsvanskene - innledning Kravet til sannsynliggjoring av atferdsvanskene - kriminelle handlinger Kravet til sannsynliggjoring av atferdsvanskene - ovrige handlinger Kravet til sannsynliggjoring av atferdsvanskene - oppsummering Kravet til akutt fare - innledning Faren for barnet ma ha sammenheng med dets atferdsvansker Kravet om at faren ma vaere akutt «Vesentlig skadelidende» Selve farevurderingen Tilleggsvilkàrene Formai Tiltakene Inngrepet skal vaere nodvendig, forholdsmessig og til barnets beste Gjennomforing av tiltak etter Utgangspunkter Saerlige restriksjoner som folge av vedtak etter 4-25, jfr Opphor av tiltak etter Frivillig akuttvedtak Innledning Hvilke hjemler finnes? Utgangspunkter for droftelsen Kan 4-6 forste ledd benyttes som frivillig alternativ? Finnes en hjemmel for frivillig akuttvedtak etter monster av bvl. 4-26? Konklusjon Bvl. 4-6 forste ledd som frivillig alternativ til bvl annet ledd, jfr Plikt- og rettighetsaspektene ved akutte tiltak etter bvl Oppsummering av den forelopige droftelsen Plikt- og rettighetsaspektene ved 4-25 annet ledd, jfr Plikt- og rettighetsaspektene ved 4-6 forste ledd Bruken av 4-25 annet ledd i praksis Innledning Kvaliteten pà vedtakene etter 4-25 annet ledd Tilstedevaerelsen av ulike inngrepsvilkàr i saksdokumentene Holdbarheten av vedtakene Kvaliteten pà godkjenningspraksis Oppfolgingen av vedtak etter 4-25 annet ledd 411

8 INNHOLD Klagesakenes materielle kvalitet Droftelse av funnene i Akuttsakundersokelsen Praksis med hensyn til plikten til a gjore vedtak Rettspolitiske synspunkter 413 KAPITTEL 8 PROSESSUELLE KRAV - VEDTAKSSYSTEMET OG DETS AKT0RER Innledning Kommer EMK art. 6 til anvendelse ved tvister om lovligheten av et akuttvedtak? Organer med vedtakskompetanse og tilhorende offentlig myndighet Oversikt over myndighetsutovelsen etter bamevemloven Vedtakskompetansen i akuttsakene Forholdet til konvensjonene Voksnes prosessuelle stilling i akuttsaker etter bamevemloven Utgangspunkter Retten til prosessuell deltakelse i akuttsaker etter bamevemloven Voksne som bor sammen med barnet i dets hjem Voksne som ikke bor sammen med barnet i dets hjem Rett til advokat eller annen representant Ny lovgivning om regulering av samvaer for andre voksne enn foreldrene De nye bestemmelsene Kommentar om lovendringens betydning for akuttvedtak Bams prosessuelle stilling i akuttsaker etter bamevemloven Barnets posisjon ved frihetsinnskrenkninger som folge av akuttvedtak Barnets posisjon ved inngrep i familie- og privatlivet som folge av akuttvedtak De interne rettskildene Menneskerettskonvensjonene Sammenstilling av de interne rettskildene og konvensjonene Den prosessuelle posisjonen til barn som ikke omfattes av akuttvedtaket Barnets prosessuelle posisjon nàr det henvender seg for à fa hjelp Situasjoner hvor barnet soker vern mot omsorgssvikt Situasjoner hvor barnet soker frivillig akuttvedtak fordì det har alvorlige atferdsvansker Vedtakssystemet i praksis Rettspolitiske synspunkter 497 KAPITTEL 9 SAKSBEHANDLINGEN VED AKUTTE VEDTAK Innledning Generelle krav til saksbehandlingen i akuttsaker 500

9 16 INNHOLD Prosessuelle krav ved akutte inngrep i familielivet EMD-praksis EMD-praksis sammenholdt med de interne rettskildene Naermere om barnets situasjon Kravet til involvering av ovrige barn i familien Prosessuelle krav ved frihetsberovelser Kravenes betydning for den videre fremstilling Saksbehandlingsregler som gjelder ali forvaltningsvirksomhet Inhabilitet Alminnelig informasjons- og veiledningsplikt Retten til muntlig konferanse og personlig kontakt Plikten til à nedtegne og oppbevare opplysninger Taushetsplikt Saksbehandlingsregler som gjelder spesielt for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak i forhold til akutthjemlene og akuttsituasjonene? Innledning Selve atskillelsesvedtaket og fylkesnemndsleders godkjenning av vedtaket Situasjoner hvor det ikke fattes akuttvedtak Samvaer og andre delsporsmàl ved beslutningen Beslutninger pà plasseringsstedet Undersokelsesplikten Rett og plikt til àundersoke Undersokelsespliktens innhold og omfang Varslingsplikter Partens krav pà varsel om enkeltvedtak Plikten til a varsle om nye saksopplysninger Barns rett til à bli varslet Innsyn i saken Hovedregelen om innsyn, fvl. 18 forste ledd Dokumenter som kan unntas fra innsyn Opplysninger som kan unntas fra innsyn Gjennomforing av innsyn Saerlig om barns rett til innsyn Saksbehandling i forbindelse med vedtak Vedtaket Begrunnelsen Underretningsplikten Saerlig om barn Klage (etter nàgjeldende lovgivning) Klagefrist Krav til klageerklaeringen Barneverntjenestens behandling av klagen Fylkesmannens behandling av klagesak Fylkesnemndas behandling av klagesak 573

10 INNHOLD Ny lovgivning om fylkesnemndas overproving av akuttvedtak Synspunkter pà kontrollordningene i forarbeidene Hovedpunkter i ny lov Saksbehandlingen i praksis Problemstilling Foreldres og barns medvirkning i saksbehandlingen Forsteinstansenes saksbehandling Kontrollinstansenes saksbehandling Vurdering Rettspolitiske synspunkter 591 KAPITTEL 1O AVSLUTNING Innledning Problematiske trekk ved dagens situasjon Inkorporeringens gjennomslagskraft i det intemrettslige systemet Kvaliteten pà dagens praksis Rettspolitiske problemomràder Hvordan sikre bedre màloppfyllelse i dagens system? Akuttsakrapportens forslag sett i lys av den pàfolgende rettsutvikling Vurdering av den rettspolitiske situasjonen Styrking av barns posisjon som menneske i akuttsakene Behovet for endringer i de materielle reglene Vernet mot tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Vernet av barnets frihet Vernet av barns rett til familieliv Behovet for endringer i de prosessuelle reglene Nodvendig harmonisering av de interne rettskildene i forhold til konvensjonene Ytterligere sikring av barnets rettslige status som menneske 617 KAPITTEL 11 REGISTRE Litteratur Presse Offentlige dokumenter Lovforarbeider Andre nasjonale offentlige dokumenter Internasjonale dokumenter - FN Internasjonale dokumenter - Europaràdet Rettsavgjorelser, uttalelser Avgjorelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Hoyesterett Avgjorelser i ovrige norske domstoler 632

11 18 INNHOLD Fylkesnemndsavgjorelser som er publisert i Lovdata Uttalelser fra Sivilombudsmannen Uttalelser fra Justisdepartementets lovavdeling Erklaeringer, konvensjoner, lover, forskrifter, andre regelverk Erklaeringer Konvensjoner Utenlandske lover Norske lover Norske forskrifter Yrkesetiske retningslinjer Domsregister Avgjorelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon Hoyesterettsavgjorelser Underrettsavgjorelser vrige Stikkord 640

Rettssikkerheten i dagens barnevern. Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal.

Rettssikkerheten i dagens barnevern. Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal. Rettssikkerheten i dagens barnevern Voksne for barns lanseringsseminar på Litteraturhuset i Oslo, 28. november 2012. Mons Oppedal. Hva er rettsikkerhet? Målet: Å sikre at vedtak blir rettsriktige: at rettigheter

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2016 Kirsten Kolstad Kvalø og Julia Köhler-Olsen

Forord. Oslo, juni 2016 Kirsten Kolstad Kvalø og Julia Köhler-Olsen Forord Denne boken gir en innføring i sentrale rettsområder som berører barn i norsk rett. Den har særlig vekt på hovedtemaene barns menneskerettigheter, forholdet mellom barn og foreldre og det offentlige

Detaljer

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011.

o (I 0 t Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten Borgen o Oslo, 28. september 2011. Professor dr. juris Mons Oppedal Borgenbråten 95 1388 Borgen o o (I 0 t 72 Oslo, 28. september 2011. Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Barne- og ungdomsavdelingen Postboks 8036 Dep

Detaljer

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63

Kapittel 2 Barns rettigheter verdier og verdikonflikter ved bruk av tvungen omsorg overfor barn... 63 Innhold Kapittel 1 Innledning... 21 1.1 Introduksjon til temaet... 21 1.2 Om barn og foreldre... 26 1.3 Fellestrekket utfordrende atferd... 28 1.3.1 Begrepet «utfordrende atferd»... 28 1.3.2 Kjennetegn

Detaljer

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, september 2015 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker, og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar

Forord. Oslo, desember 2008 Kari Ofstad Randi Skar Forord Formålet med denne boken er å gi en innføring i barnevernloven. Målgruppen er ansatte i det offentlige barnevernet, advokater som arbeider med barnevernsaker og andre som er interessert i barnevern.

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov

Inngrepsterskler i barnevernet. Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Inngrepsterskler i barnevernet Forholdet mellom barnevernlov og barnelov Advokat (H) Stig Åkenes Johnsen «Inngrep» Hva er inngrepsterskler? Tiltak, pålegg, tvang «Terskel» Rettslige terskler Vilkår i lov/forskrifter

Detaljer

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for...

Lovens formål og virkeområde Lovens formål Lovens stedlige virkeområde Hvem loven gjelder for... Forord Første utgave av denne boken ble utgitt i 1995. Frem til og med 4. utgave kom boken ut i serien Norsk Lovnøkkel. Siden forrige utgave, 5. utgave, er det foretatt flere endringer i loven. Det har

Detaljer

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse

Samvær mellom søsken etter omsorgsovertakelse Søsken kan få samværsrett ved omsorgsovertakelse Publisert 2012-09-07 17:25 (/file/thumb/file/6/ 683192&width=424&height=512&zwidth=424&zheight=512&x=213&y=257.jpg) Søsken gis aldri samværsrett ved omsorgsovertakelse.

Detaljer

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN

Tvang og juss. Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Tvang og juss Advokat Kurt O. Bjørnnes MNA Postboks 110, 4297 SKUDENESHAVN Velferdstjenester og rettssikkerhet Velferdstjenester skal tildeles under hensyntaken til den enkeltes behov og interesser, og

Detaljer

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus

Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus Forholdet mellom barnevernloven og barneloven Fylkesmannens fagsamling, Statens Hus 30.01.14 Jeg har selv vokst opp med omsorgssvikt fra far, og det har vært helt forferdelig. Når jeg var liten ble jeg

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer

Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Fagmøte for ledere/nesteledere i barneverntjenesten 6.12.12 Informasjon om vedtatte, ikrafttrådte og foreslåtte lovendringer Nye bestemmelser i barnevernloven om midlertidig plassering i institusjon av

Detaljer

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i

Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i 1 Barnets rettigheter v4! Utdrag av Grunnloven og de mest aktuelle Menneskerettigheter i barnevernsammenheng. Merk dere spesielt, side 5 21. februar 2015, Noralf Aunan, Forening for Bedring av Rettssikkerheten,

Detaljer

Lasse Skaug. Jus i eldreomsorgen. Saksbehandling av omsorgssaker. Kommuneforlaget

Lasse Skaug. Jus i eldreomsorgen. Saksbehandling av omsorgssaker. Kommuneforlaget Lasse Skaug Jus i eldreomsorgen Saksbehandling av omsorgssaker Kommuneforlaget Innhold DeM Kapittel 1 Innledning 13 Kapittel 2 Rettssikkerhet 16 2.1 Rettssikkerhet som krav til forvaltningens avgjerelser

Detaljer

Knut Lindboe. Barnevernrett. 4. utgave. Universitetsforlaget

Knut Lindboe. Barnevernrett. 4. utgave. Universitetsforlaget Knut Lindboe Barnevernrett 4. utgave Universitetsforlaget Innholdsfortegnelse Forord 5 Forord til 2. utgave 5 Forord til 3. utgave 6 Forord til 4. utgave 7 Innledning 21 1 Barnevernloven av 1992. Hovedprinsipper

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE 1. Tilbud om samtaleprosess Fylkesnemnda skal på ethvert trinn av saken vurdere å gi sakens parter tilbud om samtaleprosess, med mindre hensynet til barnets

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven

Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven Mandat for lovutvalg som skal gjennomgå barnevernloven 1. Innledning og bakgrunn Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får

Detaljer

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK

Barn og foreldre GYLDENDAL. Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer. 6. utgave AKADEMISK Lucy Smith Peter L0drup Barn og foreldre Forholdet mellom barn og foreldre etter barneloven av 1981 med senere endringer 6. utgave GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forkortelser mv 6 1. Oversikt 13 I. Lovstoffet

Detaljer

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet

Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Retten til personlig frihet en grunnleggende menneskerettighet Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd., Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Velferdsstatens dilemmaer

Detaljer

Barnevernsamling 28.10.15

Barnevernsamling 28.10.15 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Barnevernsamling 28.10.15 Endringer i lov- og regelverk med betydning for barneverntjenesten Kongeriket Norges Grunnlov Fornyelse av Grunnloven i mai 2014 språklig og innholdsmessig

Detaljer

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold

396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM. Innhold 396_Barnefordeling.book Page 7 Monday, July 31, 2006 10:18 AM Innhold 1 Innledning......................................................... 13 1.1 Hva er barnerett?.................................................

Detaljer

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven

Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Barne- og likestillingsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i barnevernloven Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i utlandet men har vanlig bosted i Norge samt kommunens betalingsansvar

Detaljer

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand

Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Utenriksstasjoners rolle i barnevernsaker konsulær bistand Stadig flere utenlandske myndigheter engasjerer seg gjennom sine utenriksstasjoner i barnevernsaker som involverer deres statsborgere. Utenriksstasjoner

Detaljer

Ny barnevernlov. Bakgrunn

Ny barnevernlov. Bakgrunn Ny barnevernlov Bakgrunn For fragmentarisk lov endret en rekke ganger siden 1992 Antall barn i kontakt m barnevernet har økt voldsomt siden 1992 Sterk økning i barn på hjelpetiltak Sterk økning i bruk

Detaljer

Samvaersrett i bamevernssaker

Samvaersrett i bamevernssaker Trude Haugli Samvaersrett i bamevernssaker Universitetsforlaget Oslo Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Presentasjon av temaet 1 1.2 Barnevernlovens grannleggende prinsipper 2 1.2.1 Utgangspunkt 2

Detaljer

Grensen mellom frivillighet og tvang i barnevernretten. En flytende overgang?

Grensen mellom frivillighet og tvang i barnevernretten. En flytende overgang? Grensen mellom frivillighet og tvang i barnevernretten. En flytende overgang? Forholdet mellom frivillig plassering av barn utenfor hjemmet og omsorgsovertakelse, jf. barnevernloven 4-4 fjerde ledd, 4-8

Detaljer

KAPITTEL 4 OVERORDNEDE BEGRENSNINGER: GRUNNLOVEN IO2. 95

KAPITTEL 4 OVERORDNEDE BEGRENSNINGER: GRUNNLOVEN IO2. 95 Innhold FORORD 7 KAPITTEL I INNLEDNING 17 1.1 Prosjektet i korte trekk 17 1.2 Tre grunnleggende valg 20 1.2.1 Valget av tilsynsfeltet 20 1.2.2 Valget av regier om undersokelse og beslag 22 1.2.3 Valget

Detaljer

GUDRUN HOLGERSEN. Barnerett. Hpvskolefoflaget NOUWECIAN ACADEMIC P II E S S

GUDRUN HOLGERSEN. Barnerett. Hpvskolefoflaget NOUWECIAN ACADEMIC P II E S S GUDRUN HOLGERSEN Barnerett Hpvskolefoflaget NOUWECIAN ACADEMIC P II E S S Innhold Forord 12 DELI 1 Barnerett som rettsdisiplin Avgrensninger og oversikt. Utviklingstrekk 14 1.1 Barnerettens tema 14 1.1.1

Detaljer

Berit Landmark Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon

Berit Landmark Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon Berit Landmark 22 00 36 91 Barns rett til forsvarlig omsorg og behandling i institusjon v/ Berit Landmark klinisk barnevernpedagog med fordypning i miljøterapi jurist med fordypning i barnerett ( og trønder

Detaljer

Barnevernloven særlig om forholdet mellom første og annet ledd.

Barnevernloven særlig om forholdet mellom første og annet ledd. Barnevernloven 4-6 - særlig om forholdet mellom første og annet ledd. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 631 Leveringsfrist: 25.11.2011 ( * regelverk for masteroppgave på: www.uio.no/studier/emner/jus/jus/jur5030/reglement/vedlegg_emnebeskrivelse_masteroppg

Detaljer

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten

Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Taushetsplikt og opplysningsplikt til barneverntjenesten Synne Ose Fylkesmannen i 15. mai 2013 Taushetsplikt Forvaltningsloven 13 - den forvaltningsmessige taushetsplikten Barnehageloven 20 - den profesjonsbestemte

Detaljer

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Tolkingsuttalelser fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Anvendelsesområdet for barnevernloven 4-6 første ledd Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner Brev av 27.10.2016 Tre problemstillinger Bvl.

Detaljer

Innf0ring i straffeprosess

Innf0ring i straffeprosess Steinar Fredriksen Innf0ring i straffeprosess GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Kapittel 1 Innledning 17 1.1 Hva er straffeprosess? 17 1.2 Hvem gjelder reglene i straffeprosessen for? 17 1.3 Hvilke hensyn skal

Detaljer

Njàl H0stmaelingen, Elin Saga Kj0rholt og Kirsten Sandberg (red.) B arnekonvensj onen. Barns rettigheter i Norge UNIVERSITETSFORLAGET

Njàl H0stmaelingen, Elin Saga Kj0rholt og Kirsten Sandberg (red.) B arnekonvensj onen. Barns rettigheter i Norge UNIVERSITETSFORLAGET Njàl H0stmaelingen, Elin Saga Kj0rholt og Kirsten Sandberg (red.) B arnekonvensj onen Barns rettigheter i Norge UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forarci 5 Kapittel 1 FNs konvensjon om barnets rettigheter 15

Detaljer

Vedtakskompetanse i akuttsaker etter barnevernloven

Vedtakskompetanse i akuttsaker etter barnevernloven Vedtakskompetanse i akuttsaker etter barnevernloven Kandidatnummer: 540 Leveringsfrist: 25.4.2016 kl. 12 Antall ord: 17984 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema og problemstillinger...

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer

Kurs i forvaltningsrett. Av Marius Stub

Kurs i forvaltningsrett. Av Marius Stub Kurs i forvaltningsrett Av Marius Stub Innledning Presentasjon Formål og opplegg 1. gang: Kravet til lovhjemmel Oppgave 1, 2, 3 og 4 2. gang: Vedtaks- og partsbegrepet 3. gang: Parts- og allmennoffentlighet

Detaljer

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

NOU 2016: 16 Ny barnevernslov BARNEVERNSLOVUTVALGET opprettet ved kgl.res. 28. november 2014 NOU 2016: 16 Ny barnevernslov Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse Sekretariatsleder Hilde Bautz-Holter Geving, 08.12.2016 Behovet

Detaljer

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV

Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV Menneskerettighetene i helse- og omsorgssektoren og NAV God kunnskap om menneskerettighetene hos ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren og NAV, vil bidra til sunne holdninger og redusere risikoen

Detaljer

Akuttplassering av barn utenfor hjemmet

Akuttplassering av barn utenfor hjemmet Akuttplassering av barn utenfor hjemmet Er et vedtak om akuttplassering av barn utenfor hjemmet etter barnevernloven 4-6 andre ledd i strid med retten til familieliv i Den europeiske menneskerettskonvensjonen?

Detaljer

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( )

Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L ( ) Endringer i barnevernloven - bedre rettssikkerhet Prop. 169 L (2016 2017) Christina Five Berg, seniorrådgiver Barnevernskonferansen Loen 21. november 2017 Hovedtema Kjærlighet Rettighetsfesting Barns medvirkning

Detaljer

Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor?

Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor? Ulike nasjonale hjemler for bruk av tvang. Hvorfor? Førsteamanuensis Randi Sigurdsen, phd, Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø Langesund, 14. oktober 2014 Hvorfor problematisere at hjemlene

Detaljer

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no

PARTSINNSYN. Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no PARTSINNSYN Jorun Bjerke, Forbundsadvokatene jorun.bjerke@fagforbundet.no Temaer 1) Hensyn for og imot innsyn 2) Hvilke hovedforskjeller og likhetstrekk er det mellom partsinnsyn og innsyn etter offentleglova?

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Endringer i barnevernloven og ymist anna Klækken, 25.4. 2014 Prop. 106 L (2012-2013) Inneholder både proposisjonsdel og meldingsdel Proposisjonsdelen inneholder: Lovendringer for å styrke rettssikkerhet

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten - et utvalg

Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten - et utvalg Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten - et utvalg Fagdag 4. desember 2012 Professor Karl Harald Søvig Det juridiske fakultet, UiB Hva er juss? - kortversjonen 1 Tre sentrale spørsmål om taushetsplikt

Detaljer

Pålegg om hjelpetiltak

Pålegg om hjelpetiltak Det juridiske fakultet Pålegg om hjelpetiltak En fremstilling og vurdering av adgangen til å gi pålegg om hjelpetiltak etter bvl. 4-4 tredje ledd. Martine Horn Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår

Detaljer

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER

II JURIDISK SYSTEMATIKK OG SENTRALE JURIDISKE BEGREPER Innhold Del I INNLEDNING... 15 Kapittel 1 Hvorfor juss?... 17 Kapittel 2 Juss og førskolepedagogikk to sider av samme sak?... 22 Kapittel 3 Oversikt over bokens innhold og systematikk... 25 Del II JURIDISK

Detaljer

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24

Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Barne- og likestillingsdepartementet, 17. mars 2017 Høringsnotat om forslag til endringer i Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften) 24 Høringsfrist:

Detaljer

OMSORGSOVERTAKELSE BARNEVERNLOVEN 4-12

OMSORGSOVERTAKELSE BARNEVERNLOVEN 4-12 OMSORGSOVERTAKELSE BARNEVERNLOVEN 4-12 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 749 Leveringsfrist: 25.4.2010 ( * regelverk for masteroppgave på: http://www.jus.uio.no/studier/regelverk/master/eksamensforskrift/kap6.html

Detaljer

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven

1 Innledning 2 Rettsutviklingen fra Norske Lov til straffeprosessloven Innhold 1 Innledning.................................................. 15 1.1 Emnet.................................................. 15 1.2 Perspektivet.............................................. 16

Detaljer

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv

Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Klargjøringer, presiseringer, endringer og hovedpunkter i nytt rundskriv Bente Hustad Rådgiver hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag SELVBESTEMMELSE OG BESLUTNINGSKOMPETANSE PÅ

Detaljer

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen

Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Internundervisning om taushetsplikt Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen Taushetsplikt De sentrale bestemmelsene Unntak: Hva kan man informere om til hvem? Pårørende Samarbeidende personell

Detaljer

Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering

Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering Professor Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, H 2017 Rettskildene i forvaltningsretten. Forvaltningens organisering Læringskravene for denne forelesningen God forståelse: Rettskildene

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS

Tidlig inn 13.04.16. Barneverntjenesten ETS Tidlig inn 13.04.16 Barneverntjenesten ETS Ansatte i ETS Leder 8 stillinger barnevernkuratorer fordelt på 9 hoder. 7 Kvinner og 2 menn. ½ stilling merkantil, fordelt på to hoder Personalansvar ligger hos

Detaljer

Jan-Fredrik Wilhelmsen Geir Woxholth. Juristetikk GYLDENDAL AKADEMISK

Jan-Fredrik Wilhelmsen Geir Woxholth. Juristetikk GYLDENDAL AKADEMISK Jan-Fredrik Wilhelmsen Geir Woxholth Juristetikk GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Om etikk og juristetikk 11 1 Innledning 11 1.1 Etikk og juristetikk 11 1.2 Etikken i lovgivningen 15 Advokaten 18 1 Innledning

Detaljer

Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer

Barn i langvarige fosterhjemsplasseringer Innhold 1 Innledning.................................................. 17 1.1 Presentasjon av temaet......................................... 17 1.2 Rettslig plassering.............................................

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15.

Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet. Utfordringer og muligheter. Anders Henriksen. 15. Vold og overgrep i nære relasjoner s Samarbeid mellom barneverntjenesten og politiet Utfordringer og muligheter Anders Henriksen 15. Oktober 2015 Fylkesmennenes barnevernssamling Side 2 Fagdirektorat og

Detaljer

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24

Norsk senter for menneskerettigheter P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep. NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Helse- og omsorgsdepartementet P.b. 6706 St. Olavs plass Postboks 8011 Dep NO-0130 Oslo 0030 Oslo Universitetsgt. 22-24 Dato: 20. august 2008 Deres ref.: 200801442-/VP Vår ref.: 2008/15093 Telefon: +47

Detaljer

Når foreldre ikke bor sammen

Når foreldre ikke bor sammen Når foreldre ikke bor sammen Fagavdeling barnehage Askøy, 24.04.2013 Barnehagens samarbeid med foreldre som ikke bor sammen Fagavdeling barnehage har her utarbeidet et veiledningshefte «Når foreldre ikke

Detaljer

ADVOKATBISTAND I BARNEVERNSSAKER

ADVOKATBISTAND I BARNEVERNSSAKER ADVOKATBISTAND I BARNEVERNSSAKER Særlig om foreldrenes rett til fri rettshjelp på undersøkelsesstadiet Kandidatnr:234 Veileder: Lucy Smith Leveringsfrist: 16.6.2003 Til sammen 17669 ord ( * se http://www.jus.uio.no/sekr/studieinformasjon/fagsider/spesialoppgave/

Detaljer

Nytt i aktuelt lovverk

Nytt i aktuelt lovverk Foto: Grethe Lindseth Nytt i aktuelt lovverk Barnevernsamling 7.11.2017 Oda Reinfjord Barn og foreldre Helse, omsorg og Miljø og klima Landbruk, mat og reindrift Kommunal styring Plan og bygg Samfunnssikkerhet

Detaljer

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER

OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER OPPLÆRINGSMATERIELL FOR TILSYNSPERSONER Modul 1 De formelle rammene for tilsynsordningen Side 1 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket

Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A. Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Regler om bruk av tvang ved behov for somatisk helsehjelp pasient- og brukerrettighetsloven Kapittel 4A Noen hovedpunkter oversikt over regelverket Innholdet i fremstillingen 1. Oversikt over forskjellige

Detaljer

VALG AV PLASSERINGSSTED VED FOSTERHJEMSPLASSERING en rettspolitisk vurdering av saksbehandlingsreglene

VALG AV PLASSERINGSSTED VED FOSTERHJEMSPLASSERING en rettspolitisk vurdering av saksbehandlingsreglene VALG AV PLASSERINGSSTED VED FOSTERHJEMSPLASSERING en rettspolitisk vurdering av saksbehandlingsreglene Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 667 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger

Nytt i barnevernretten. Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Nytt i barnevernretten Lovendringer Forskrifter, ingen Rundskriv Lovforslag Høringer m.m Lovtolkninger Lovendringer Utvidet adgang til å pålegge hjelpetiltak, bvl. 4-4 tredje og fjerde ledd, iverksatt

Detaljer

Barnets beste og barns medvirkning i forvaltningssaker Elisabeth Gording Stang

Barnets beste og barns medvirkning i forvaltningssaker Elisabeth Gording Stang Barnets beste og barns medvirkning i forvaltningssaker Elisabeth Gording Stang Opplegg 1) Barnets beste o som en rettighet o som et rettsprinsipp og avveiningsnorm o Som saksbehandlingsregel 4) Barns rett

Detaljer

JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET. Intern opplæring 31. mai 2017

JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET. Intern opplæring 31. mai 2017 JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN ADVOKAT HANNE GARÅS JURIDISK ENHET Intern opplæring 31. mai 2017 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK

Ekteskapsloven. (Iov4.julil991 nr. 47) GYLDENDAL. og enkelte andre lover med kommentarer AKADEMISK Vera Holmoy Peter Lodrup Ekteskapsloven (Iov4.julil991 nr. 47) og enkelte andre lover med kommentarer GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Forord 5 Forkortelser 25 Litteratur 25 Lover 28 Tidsskrifter 31 Forarbeidene

Detaljer

Implementering av Haag-konvensjonen av I kraft

Implementering av Haag-konvensjonen av I kraft Implementering av Haag-konvensjonen av 1996 I kraft 01.07.16 En del av konvensjonen innført allerede gjennom barnebortføringsloven. Implementert fullt ut med virkning fra 01.07.2016. Handler om valg av

Detaljer

Omsorgsovertakelse skal være nødvendig

Omsorgsovertakelse skal være nødvendig Omsorgsovertakelse skal være nødvendig Når hjelpetiltak ikke strekker til Kandidatnummer: 700 Leveringsfrist: 26. november 2012 Antall ord: 17 463 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Fremstillingens

Detaljer

En fremstilling av reglene om partsrettigheter i barnevernssaker.

En fremstilling av reglene om partsrettigheter i barnevernssaker. En fremstilling av reglene om partsrettigheter i barnevernssaker. Kandidatnummer: 569 Leveringsfrist: 25 April 2014 Antall ord: 17.136 II Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Oppgavens tema og oppbygning...

Detaljer

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse

Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET. Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Sivilombudsmannens FOREBYGGINGSENHET Forebygger tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Nasjonal forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Mange mennesker

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Barns rettigheter i norsk barnevern

Barns rettigheter i norsk barnevern Barns rettigheter i norsk barnevern Advokat Bodil Kristoffersen, Advokatfirmaet Thrana & Co 27.01.2017 Bodil@advokat-thrana.no 1 Høringsuttalelse til ny barnevernlov fra Advokatfirmaet Thrana & Co. Barn

Detaljer

fasfa Barns rettigheter fra barnas perspektiv

fasfa Barns rettigheter fra barnas perspektiv Barns rettigheter fra barnas perspektiv Av Cecilia Dinardi Konferanse om barns rett til beskyttelse, omsorg og deltakelse - 11. november 2013 Fylkesmannen i Buskerud 1 Første del 1. Presentasjon 2. Barnevernets

Detaljer

Pasient- og brukerombudet i Buskerud

Pasient- og brukerombudet i Buskerud Pasient- og brukerombudet i Buskerud Vårt mandat: i kap 8 pbl Alle kan henvende seg på den måten de ønsker Kan være anonym, vi har taushetsplikt Gratis Vi kan bistå med hjelp til å klage, søke erstatning,

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

Parters innsynsrett i barneverntjenestens saksdokumenter

Parters innsynsrett i barneverntjenestens saksdokumenter Parters innsynsrett i barneverntjenestens saksdokumenter Overprøver foreldrenes innsynsrett barns rett til taushet i barnevernsaker Kandidatnummer: 597 Leveringsfrist: 25.04.2017 Antall ord: 15106 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes. Juss i kommunen 10. januar 2017

Dosent Ingun Sletnes. Juss i kommunen 10. januar 2017 Dosent Ingun Sletnes Juss i kommunen 10. januar 2017 09.01.2017 Rettssikkerhet og generelle forvaltningsrettslige prinsipper Rettssikkerhet hva legger vi i det begrepet? Legalitetsprinsippet Forsvarlighetsprinsippet

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

GRAVIDE RUSAVHENGIGE OG TVANG SOM LEDD I BEHANDLINGEN, JFR SOSIALTJENESTEL. 6-2A. Advokat Siri L. Pedersen

GRAVIDE RUSAVHENGIGE OG TVANG SOM LEDD I BEHANDLINGEN, JFR SOSIALTJENESTEL. 6-2A. Advokat Siri L. Pedersen GRAVIDE RUSAVHENGIGE OG TVANG SOM LEDD I BEHANDLINGEN, JFR SOSIALTJENESTEL. 6-2A. Advokat Siri L. Pedersen 1. time: de materielle regler (sosialtjl. og fvl) 2. time: gjennomgang av en sak Noen prinsipper.

Detaljer

Innhold. forord og takk introduksjon I a Introduksjon til forvaltningsretten I b Kilder og metode... 19

Innhold. forord og takk introduksjon I a Introduksjon til forvaltningsretten I b Kilder og metode... 19 Innhold forord og takk.... 13 introduksjon... 15 I a Introduksjon til forvaltningsretten.... 15 I b Kilder og metode... 19 kapittel 1 hva kan eller skal forvaltningen bestemme?.... 23 1.1 Innledning. Oversikt

Detaljer

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen

Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen Informasjon fra barnehagen til barnets foresatte når disse ikke bor sammen I Rammeplanen for barnehagen står det: «Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Opplysninger fra barn til barnevernet Foreldres innsynsrett og barns rett til taushet i forvaltningen

Opplysninger fra barn til barnevernet Foreldres innsynsrett og barns rett til taushet i forvaltningen Opplysninger fra barn til barnevernet Foreldres innsynsrett og barns rett til taushet i forvaltningen Sammendrag Prosjektgruppen har respekt for barn og unges signal om behov for ytterligere beskyttelse

Detaljer

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008

LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 LEGEVAKTKONFERANSEN 13. SEPTEMBER 2008 BARN I KRISE LEGEVAKTAS ROLLE OG SAMSPILL MED BARNEVERNET V/Torill Vibeke Ertsaas BARNEVERNET I NORGE OPPGAVEFORDELING 1) DET KOMMUNALE BARNEVERNET UNDERSØKE BEKYMRINGSMELDINGER

Detaljer

Fornaermede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter

Fornaermede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter Norges offentlige utredninger 2006:10 Fornaermede i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter Utredning fra et utvalg som skal utrede styrking av fornaermedes og parerendes straffeprosessuelle

Detaljer

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA

17. NOVEMBER Grunnloven 104. En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA Grunnloven 104 En styrking av barns rettsvern? Elisabeth Gording Stang, HiOA 1. Opplegg Barns menneskerettigheter 104 Elementene i bestemmelsen Barns integritetsvern Barnets beste Retten til å bli hørt

Detaljer

Foreldres samtykkekrav etter barnevernloven 4-4

Foreldres samtykkekrav etter barnevernloven 4-4 Foreldres samtykkekrav etter barnevernloven 4-4 Om samtykkekravets betydning for barns rettsvern Kandidatnummer: 542 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 14 541 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1

Detaljer